z Brandspuiten SCHOUW. Nis.44,58,100en 101, Aanbesteding Steenkolen. Advertentiën. Glas-, Aardewerk Vervolg der Nieuwstijdingen. „den Hoek en Schuagt" Tabak, Sigaren en Koloniale Waren L. DE JONG, P. G. i. DE JONG, DEURKOZIJNEN. Lekdijk Benedendams en IJsseldam. Klinkerpad op den Lekdijk G. Okhuijzen. Broodwinning. TE KOOP. „De Cedé" ANTON COOPS, Wijdstraat 29, Gouda. Gouda, 22 Aug. Het vorig jaar besloot de raad dezer gemeente voor een zeker bedrag deel te nemen in het waarborgfonds der door do afdeeling Gouda van de Hollandscbe maatschappij van landbouw, georganiseerde landbouwtentoonstelling. Het bleek echter in den loop van dit jaar, dat de tentoon stelling een klein nadeelig saldo had opge leverd, zoodat ook de gemeente werd aan gesproken om een gedeelte van het toegezegde bedrag voor het waarborgfonds. De raad, aan wien door Burg. en Weth. een daartoe strekkend voorstel werd gedaan, weigerde echter een bedrag hiervoor toe te staan: hy was namelyk van meening, dat, waar de kas der afdeeling Gouda van de HoIIandsche maatschappij van landbouw ruim voldoende in staat was het tekort te dekken, het niet aanging, anderen dat tekort te laten betalen. De afdeeling Gouda denkt er echter anders over. De tentoonstelling ging niet uit, zegt zij, van de afdeeling, doch van een daartoe benoemde commissie. Het bèstuur heeft na ingewonnen advies besloten, een proces te voeren met de gemeente Gouda, naar aanleiding van hare weigering om een bepaald bedrag te storten voor het waarborg fonds der gehouden tentoonstelling. De door den raad dezer gemeente aangestelde schoolarts heeft, blykens zyn thans uitgebracht verslag, in het vorige jaar 413 voor het eerst op school komende kinderen onderzocht. Van dezen leden aan het gehoor 11, gezicht 24, borstorganen 15, beenderen en gewrichten 2, wervelkolom 89 (hierbij werd ook op zeer geringe afwij kingen gelet), mond-, keel-en neusgebreken 35, huid- of haarziekten 146, serophulose 18, andere ziekten of gebreken 6. De schoolarts klaagt er in zijn rapport over, dat er zoo weinig notitie wordt genomen van aan die kinderen medegegeven brieven voor de ouders; die brieven worden meestal „in de kast gelegd", terwijl er verder niet op werd gereageerd. Een tweede schryven had dikwijls beter resultaat. De firma J. Coster alhier, welker oudste firmant de uitvinder is van het vloeibaar boterkleursel en hiermede den landbouw in het algemeen een grooteii dienst heeft bewezen, heeft Vrydag haar 40-j arig bestaan gevierd. Talryk waren de bewyzen van belangstelling, die de finna van uit het geheele land mocht ontvangen, zoo o. a. van den Commissaris der Koningin, den in specteur van den landbouw, den hoofd inspecteur van den arbeid, Burg. en Weth. dezer gemeente, de Kamer van koophandel en fabrieken, den Nederlandschen bond van zuivelfabrikanten, de HoIIandsche maat schappij van landbouw e. a. De deelname aan den lichtstoet op 31 Augustus a. s. belooft groot te zullen worden. Reeds 400 personen, tot verschil lende vereenigingen behooronde, werden ingeschreven. De lichtstoet schijnt een aantrekkelijk nummer van het feestpro gramma te zjjn. Er zullen zich niet minder dan vnf muziekkorpsen in bevinden. öp de scheepstimmerwerf der firma H. van Vlaardingen alhier waren Vrydag eenijje jongens aan het spelen by ledige benzmevaten, toen een hunner een branden den lucifer by de opening van een vat hield. Met een geweldigen knal sprong het vat uiteen, waardoor van een der jongens een been werd verbrijzeld. Een andere jongen geraakte in brand en werd door zijne kame raden in de rivier gedompeld, zoodat hjj er met eenige brandwonden afkwam. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. Mej. C. A. Hdmbrink alhier is te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen Hoogduitsch, middelbaar onderwys, akte A. Vrydag-avond hield de afd,eeljng Gouda en omstreken van de Hollandscbe Maat schappij van Landbouw in „Concordia" een ledenvergadering. De voorzitter, de heer H. N. Valckenier de Groeve, deelde mede dat op verzoek van de afdeeling Moordrecht aan haar dezer dagen gehouden tentoonstelling een zilveren medaille werd toegezegd. Daarna werd punt voor punt behandeld van den beschrijvingsbrief voor de alge- raeene vergadering, welke dit jaar te Hoorn gehouden zal worden,, waarvoor de te be noemen afgevaardigden een blanco mandaat gegeven werd. De heeren H. N. Valcke nier de Greeve en J. do Vries werden hierop benoemd tot afgevaardigden, terwyl de heeren A. Moons en S. Moons tof hun plaatsvervangers werden aangewezen. Ge noemde heeren namen allen hun benoe ming aan. Herbenoemd werden tot leden van het bestuur de heeren W. H. Cremer en A. Moons en in de vacature Van de Stolpe, die wegens zyn verhuizing gemeend heefi te moeten bedanken, de heer G. Ilupkes. Allén verklaarden zich, onder dank aan de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen, bereid bun benoeming «an te nemen. «Alblasserdam, 22 Aug. De heer R. van der Meer, hoofd van school 3 voor ra. u. 1. o. alhier, is benoemd tot onderwij zer aan de Rijksnormaallessen aan den Elshout te Kinderdijk. «Ameide, 22 Aug. By de Zaterdag 20 dezer alhier gehouden publieke aanbesteding van het herstellen en vernieuwen van meubelen der gemeenschappelijke openbare lagere school alhier is ingeschreven door de heeren: W. Briedé, timmerman alhier, voor f 189,50; II. Diepenhorst Jzn., timmer man alhier, voor f199; M. Versluis, timmer man té Langerak, voor f 207T. Diepenhorst Hzn., timmerman alhier, voor f 286,60. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Het voornemen bestaat alhier 1n den aanstaanden winter vanwege de afdeeling Vianen en omstreken uer HoIIandsche Maatschappij van Landbouw een cursus in bemestingsleer te houden, onder leiding van den heer W. Honkoop, Jandbouwonderwtjzer te Nieuwpoort. Gieseu-Nleuwkerk, 22 Aug. In de Dinsdagavond gehouden gemeenteraadsver gadering werden geplaatst op de voordracht van twee zetters, die 1 Januari 1911 moeten aftreden, de heeren G. Aantjes, D. de Kuiper, A. Boer en L. van Harten. De rekening van het burgerlijk armbesthur werd nage zien en goedgekeurd. Na langdurige be spreking werd met meerderheid van stera men besloten, opnieuw vergunning te vragen tot tolheffing op den Kerkweg. «Giesen-Oudekerk, 22 Aug. De negentien-jarige I'. R., knecht op een motorboot van de heeren De Groot en Co. te Gorinchem, had Zaterdag-morgen by het aansteken van het vuur voor de motor het ongeluk, dat de vlam hem in bet aan gezicht en over de handen sloeg, waardoor hij ernstige brandwonden bekwam. Het jongmensch heeft zich onder behandeling gesteld van Dr. Rensen te Giesen-Nieuwkerk. "Groot-Ammers, 22 Aug. Op de voordracht ter benodming van een onder wijzeres aan dp openbare lagere school alhier (vacature J. de Kouwer) zijn geplaatst de dames1. A. M. Huiskes te Zuid- Beierland; 2. D. Keuvelaar te Stryensas; 8. E. A. Stuurman te Aramerstol4. A. M. Vos te Dordrecht. De verlofganger vau de Nationale Militie dezeé gemeente van de lichting 1902, no. 6, Jan Kooyman, behoord hebbende tot het 3e regiment veld-artillerie, is met ingang van 1 Augustus 1910, wegens geëindigden militie-diensttijd uit den dienst ontslagen. Hoog-Hlokland, 22 Aug. In de laatst gehouden vergadering van de Werklieden- vereeniging alhier werden gekozen tot tweeden voorzitter de heer B. Brandwijk, tot 2den penningmeester de heer B. de Koning en tot commissarissen de heeren J. Wallaard, P. Vink en J. Vink. Het kassaldo bleek op 1 Juli te bedragen f 653,65, tegen f 563,40 op 1 April j.l. en alzoo vermeerderd te zijn met f 90,25. De bode A. van Wjjk zag zyn loon voor het ophalen van de contributie, dat tot heden f 26 bedroeg, vermeerderen met f 4 en alzoo gebracht op f 30 'sjaars. Kinderdijk, 22 Aug. De besmette lijke ziekte in het gezin van A van den Oever Sz., is geweken verklaard. Thans doet zich geen enkel geval van besmettelijke ziekte meer in deze gemeente voor. Krimpen a/d IJsel, 22 Aug. De heer B. Koker Jz., burgemeester dezer ge meente, is in de Vrijdag gehouden ver gadering van den algemeenen Nederland schen politiebond benoemd tot lid der commissie van beheerder stichting van steun. $Langeruigeweide, 23 Aug. Bezig zjjnde met hengelen viel het zevenjarig dochtertje van C. J. Verkaik te water. De moeder, het' ongeval ziende, stak het kind een stok toe en wist het zoo weder op het droge te brengen. «Lekkerkerk, 23 Aug. Zaterdagavond hield de nieuwe muziekvereniging „Juliana" een tentoonstelling vnn hare instrumenten, toegankelijk voor genoodigden. De instru menten zagen er keurig uit: de 26 stuks vertegenwoordigen een vrij groote waarde. Eenige leden gaven een paar Hummers ten beste, waardoor de klank der instrumenten kon beoordeeld worden. Een en ander was zeer naar genoegen der opgekomenen. Leksmond, 23 Aug. Tot onderwijzeres aan de Christelijke school alhier is benoemd mej. G. Landwehr te Rotterdam. 'Molenaarsgraaf, 22 Aug. De heer Van der Vliep, tydelyk hoofd der openbare lagere school alhier, is benoemd tot onder wijzer aan de openbare lagere school te Boven-Hardihgsveld. Moordrecht, 22 Aug. In het vorig nommer werd bij de bekroningen van de landbouwtentoonstelling opgegevenvoor weiboter 2e pr. wed. A. van den Heuvel, dit moest zyn J. de Vries Az., Beiersche, gemeente Stolwijk. Verder Verkregen nog een eervolle ver melding vóór een vet varkenD. de Wilde, Moordrecht; voor twee goudfazanten: G. Hoogerwaard, Nieuwerkerk a/d IJsel, voor inzending bloemen, planten en aanverwante artikelen W. J van der Neut, Gouda. Ds. JjN. Drost, prqdikant bij de Ned. Ilerv. Gem. alhier, heeft toezegging van beroq§t ontVangen naar Ilpendara. «Nleuw-Lekkerland, 22 Aug. De Unie-collecte heeft in deze gemeente opge bracht f 137,30. «Ouderkerk a/d IJsei,22Aug. Onze vroegere ddrpsgenoot de heer M. D. van Tol, thans onderwijzer aan eene gemeenteschool te Rotterdam, is Zaterdag j.l. geslaagd voor bet examen Fransch 1. o. ^Ouderkerk a/d IJsel, 23 Aug. Dat de veiligheid langs den IJseldyk des Zondags avonds te wenschen overlaat, bleek weer Zondag j.l. Een jong eóhtpaar wandelde naar huis, toen ze een drie of viertal aangeschoten jongens ontmoetten. Dezen wilden zich op de vrouw werpen, toqn haar man zich voor haar plaatste. Een dezer jongens bracht waar schijnlijk met een scherp voorwerp een bloedende hoofdwonde aan den jongen man toe. De politie stelt een onderzoek in. Oudewater, 22 Aug. De heer A. G. J. van Straaten lalhier is te Arnhem geslaagd voor het examen hoofdakte. Polsbroep, 23 Aug. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier door Ds. L. vaq Mttstrigt te BarneVeld. «Recuwijk, 23 Aug. De raad dezer ge meente heeft aan den h?er P. Poldervaart, onderwijzer ajin de ópertbare lagere school B in de afdoe ing Sluipwijk, met ingang vau 1 October a.s., eervol ontslag verleend uit zyn betrekking wegens volbrachten diensttijd. Voor de vacante betrekking van onder wijzer aan dp openbare lagere school B in de afdeeling Sluipwijk hebben zich negen sollicitanten aangemeld. Onze plaatsgenoot, de heer J. J. A. van Staveren, is bevorderd tot sergeant adelborst. Onze plaatsgenoot, de heer A. Gouds waard, is met ingang van 1 September a.s. aangesteld tot laborant aan de fabriek van Philipslampen te Eindhoven. Vlist22 Aug. De heer P. Lamoré uit Benschop heeft Woensdagavond j.l. in het café van J. Uittenbogaart alhier een zeer leerrjjke rede gehouden over het ge bruik van hulpmeststoffen op het grasland. Allereerst behandelde de spreker de voe dingswaarde van stalmest en vooral van die der gier voor de planten. Daarna be sprak hyTop duidelijke en uitgebreide wyze de hulprrjeststoffen, hun bestanddeelen en voedingswaarde: de hoeveelheid van elke meststof ten naasten bjj per bunder noodjg* en den tijd waarop ze uitgestrooid moet worden. Spreker twyfelde niet, of z|j, die de kunst meststoffen op oordeelkundige wijze aan brengen, zullen verbaasd staan over de meer productiviteit van den grond. Jammer dat niet meer veehouders tegenwoordig waren. Dat alle rijtuigen niet voor vracht wagens geschikt zijn, ondervond de vee houder G| B. alhier Zaterdag j.l. Hy zou even een partijtje kaas in zjjn tentwagen wegbrengen. Up de Franschekade gekomen brak evenwel eensklaps het voorstel onder het rijtuig uit en viel de achterhelft tegen den grond^ Gelukkig was het paard zeer mak en blpef direct staan. Na de vracht op een ander voertuig overgeladen te hebben kon de onderbroken reis worden voortgezet. «Zevenhuizen, 20 Aug. Tot directrice van de zangvereeniging „Apollo" is met ingang van,l September benoemd mej. W. van Oudheusden te Gouda. In de Vrijdag j.l. alhier gehouden ver gadering viin de afdeeling „Zegwaard" van hel N. U. G. deed de heer Terpstra verslag van de algemeene vergadering te Arnhem. In plaats van den heer J. Smits, die onder de wapenep geroepen wordt, werd tot secretaris gekozen de heer A. Kunsten, die zich deze benoeming liet welgevaJleu. De volgende vergadering werd bepaald op 13 Sept. Donderdag reed C. 2v'L. Jr., in diójjft hy den heer G. B., met den ledigen boeren wagen het land in om koren te halen. De paarden sloegen op hol, de voerman viel er af en kreeg alles op zyn lichaam. Ofschoon hy thuis gebracht moest worden, bleek hy geen letsel bekomen te hebben. De naarden werden gegrepen by een boonenvela. GEMENGD JHEÜMS. De. nieuwe aardappelen rooi- machine, door de fabrikanten Gebr. Bans te Wildervank klaar gemaakt, beeft tal van nieuwsgierigen getrokken, toen ze dezer dagen geprobeerd werd. Door twee paar den wordt de machine, waarin een motor van 12 paardekrachfén, over het aardappel veld getrokken Ontdaan van alle zand en loof worden de aardappelen dan in een mand verzameld. Voor de leden van den Veenkolonialen Boerenbond zal ze weldra in werking worden tentoongesteld. Zooals men weet, heeft de Veenkoloniale Boerenbond dit jaar een prijsvraag uitge schreven en daarbjj uitgeloofd een premie ad f .8000 voor een aardappelrooimachine, die voldoet aan de gestelde eischen. In de Rotterdainsche Diergaarde kan men „Wandelende Takken" zien. In Artis te Amsterdam kan men thans ook enkele volwassen exemplaren van het „Wandelend Blad" bewonderen. Het is ge lukt deze uiterst merkwaardige insecten te kweeken uit eieren, welke van Java naar hier zijn gezonden. De levende dieren lyken zoo volkomen op bladeren, dat vele bezoekers nauwelyks gelooven kunnen dieren voor zich te hebben. Het kost zelfs den verzorger, die er dagelyks mede omgaat, moeite ze van de bladeren te onderscheiden, waar- tusschen zy zich ophouden. Toch zyn het geen kleine insecten, zij hebben ongeveer de grootte van een eikenblad. Nu ze vol wassen zijn en vleugels hebben gekregen, wordt zelfs de nervatuur van bladeren be- driegeljjk nagebootst. Te Ossendrqyjit is Donderdag namiddag de zeventien-jarige stoker Maas, uit Bergfcii-op-Zooin, onder de stoomtram geraakteen been werd verbrijzeld. Na voor- loopig ter plaatse verbonden te z(jn, is h(j naar het gasthuis te Bergen-op-Zooiu over gebracht. Een treurig ongeval had Vrflk dagnamiddag plaats te Bellingwolde (Gro ningen) b(j het vervoeren der stoomdorsch- raachine van den heer P. Dinkla aldaar. De paarden wilden niet aanzetten. De knecht R. de Ruiter kwam toen te struikelen en geraakte onder de zware locomobiel. De voorraderen verbrijzelden hem een der armen en de achterwielen braken z(jn beenen. In deerniswaardigèn toestand werd hy opgenomen en op last van dokter Midden dorp per auto naar het academisch zieken huis te Groningen vervoerd. Het 1 (jk van den 18-jarigen P. Coster, die Zondag 14 dezer by het baden te Scheveningen is verdronken, is ouder Noordwjjk aangespoeld. Het lijk was in verregaanden staat van ontbinding. De vader, die zich na waarschuwing naar Noord- wyk had begeven, heeft aan de onderklee- ding, die nog gedeeltelijk aanwezig was, z(jn zoon herkend. Te Schaik was de landbouwer M. van der Linden met een zjiner familie leden bezig een muur af te breken, toen deze op een onverwacht oogenblik kwam te vallen. Zyn zwager waarschuwde hem nog bytyds, doch Van der Linden, ziende dat een zjjner kinderen zich onder den vallenden inuur beguf, sprong eensklaps toe om zijn kind te redden. Doch de muur bedolf beiden. Van der Linden werd zwaar gewond, doch zyn kind, geheel bedolven onder de steenmassa werd niet gedeerd. Woensdag is Van der Linden aan zijne be komen verwondingen overleden. Te Nieuwesohans viel Vrydag een tweejarig kindje' van den opzichter R. uit den kinderstoel. Een band, waarmee het kind was vastgezet, sloeg den kleine om den hals, met het gevolg, dat het spoedig is overleden. Een treurig ongeval heeft Zaterdag-morgen te Etst plaats gehad. Een zesjarig dochtertje van den slager 1'. v. B. wilde haar drie-jarig broertje de trap op dragen, maar viel achterover op den stee- nen vloer. Beide kinderen werden in hoogst zorgelijken toestand opgenomen. Dr. Schol- tema constateerde bij beiden hersen schudding. Maandag-ochtend halfzeven zou de 19-jarige schippersknecht E. J. de W., thuisbehoorende te Alinkerk, aan boord van de sleepkast „Rheinsche Schiffahrt gesel 1- schaft XIV" in den mimd van de Kil, nabfi Willemsdorp, den vli^fer ophalen. Daarvoor wordt eeti staaldraad aan den kop dier roei boot bevestigd, over epn blok aan een der davits gehaald en aan de as der lier bevestigd. Bij het opdraaien schoot die draad echter van de lier en sloeg by om het linkerbeen van den schippersknecht, dat daardoor even onder de knie geheel werd afgekneld. Nadut de hevig bloedende wond was afgebonden, werd de jongeling door d" sleepboot Mars, welke het schip op sleeptouw had, naar Dordrecht gebracht, waar in het kantoor van den havenmeester de geneesheer A. M. V. van Aardenne hem de noodige hulp verleende. Per raderbrancard van de politie is hij ver volgens naar het Ziekenhuis te Dordrecht irebracht en daar ter verpleging opgenomen. (D. C.) De loco-burgemeester te Putten op de Veluwe heeft aan de „Oranje vereniging" de vergunning geweigerd voor openbare feestelijkheden op 31 Augustus a.s. Hjj deed dit onder toevoeging van zyn persoonlijke meening, dat de verjaardag der Koningin herdacht moest worden door het uitsteken van een vl^g met oranjewimpel en verder in den gebcde. De „Njjkerksche Cóurant" bevat nu het volgende gedicht: Putten Op 31' Augustus. Geliefde Koningin! Wil stamelen de bede, Dat Uwe Majesteit pn^Iang nog bly'v' ge- {spaard Dat in Uw ryk bestendigd wordt de vrede, Opdat ons Putten ook voor rampen zy be- waard! W' ontplooien onze vlag en zitten vreed- [zaam neder, Wij hunk'ren naar geen pret of wereldsch, [feestgedruisch, Uw Putters vlaggen slechts (althans by [gunstig weder), Zy gaan de deur niet uit, doch blyven [kalmpjes thuis. Verleden jaar, Vorstin, (de schuld zy ons [vergeven), Toen hebben wy tot eer van 't lieve [Kouingskind De brandspuit geprobeerd, en nog wel [meer misdreven, Het menschelyk hart is vaak tot boosheid [slechts gezind. Maar nu, o Majesteit, de dag van Uw [verjaring Weer stoffe geeft tot dank en tot wat Nu smeeken fvlaggentooi, wij deemoediglyk om Uw W' ontplooien onze vlagen daarmee [is bet mooi! Een postambleraar schrijft: Nu het reisseizqeq in vollen gang is, viert ook de prentbfipfkaart hoogtij; zy vormt een niet onbelangrijk deel der in komende en uitgaande correspondentie van elk postkantoor. Zeer beprijpelijk gevolg hiervan is, dat ook het aantal misbruiken in de verzending gropter wordt en dagelyks een aantal der ontvangen prentbriefkaarten tegen strafport wordt uitgereikt. De oorzaak van deze omstandigheid, die zoowel voor de postambtenaren als het publiek onaangenaam is, moet eensdeels gezocht worden in de feiten, dat het publiek onbekend is met de desbetreffende bepalin gen, en anderdeels in de omstandigheid, dat de boekhandel vaak kaarteo in den handel brengt, welke of ter verzending niet toegelaten #zjjn, of niet beantwoorden aan de bepalingen, waarop zjj op den voet van drukwerk kunnen worden verzonden. Zoo zjj hier medegedeeld, dat prentbrief kaarten met mica, oplegsels van gestampt glas en soortgelijke zelfstandigheden niet anders dan in gesloten omslag, aus als brief, kunnen en mogen worden verzonden, om reden van brandgevaar en beschadiging van andere poststukken. Glipt er een enkele maal efti dergelyke kaart door, dau beeft 't niet alziend oog van den postambtenaar deszelfs waakzaamheid bedrogen, doch mag daaruit geenszins geconcludeerd worden, dat dergelyke kaarten zyn toegelaten. Zoo zyn sedert afzienbaren tjjd prent briefkaarten in den handel gebracht, waaraan zich miniatuur-brieventasschen bevinden, die een reeks stadsgezichten bevallen; ook deze kaarten zjjn mét anders dan als brief gefrankeerd ter verzending toegelaten, daar eene dergelyke aanhechting ongeoorloofd !a en mitsdien in stryd met de desbetreffende bepalingen. Ziehier twee gevallen die voornamelijk de boekhandel zich heeft aan te trekken, die de koopers van dergelyke kaarten op de w(jze van verzending en frankeering behoort te wjjzep. Ten slotte zy 't publiek er op bedacht, dat, wie een prentbriefkaart als drukwerk behandelt, en mitsdien siechlf met 1 cent gefrankeerd wordt, zy niets anders dan den naam en woonplaats van den afzender mogen bevattenalle overige mededeelingen als: „Gegroet", „P. f.", „H. G." „Dag!!", enz. zijn voor de post uit den booze én volgt Importing. Is een prentbriefkaart met 2'/u cent gefranceerd, dan is de geheele achterzijde en de linkerhelft der voorzjjde ter beschik king van den afzender; schrjjft deze even wel maar één woord op het gedeelte voor het adres bestemd, zoo heeft de kaart 't karakter van brief gekregen, en kan de gelukkige geadresseerde naar 71/9 cent port in den zak tasten of 't stuk weigeren. Ziehier de voornaamste euvelen, waaraan een groot gedeelte der prentbriefkaarten mank gaat: "t publiek doe zijn voordeel met deze mededeelingen. S T A I> S N I E U W S. Schoonhoven, 33 Aug. f Gistermorgen omstreeks kwart voor zes is de Instructie-Compagnie, onder bevel van den kapitein-commandant J. E l^rieger. naar de legerplaats bij Oldebroek vertrokken, tot het houden van schiet oefeningen aldaar. De militaire rauziekvereeniging, die aan het hoofd was apgeftteld, blies er lustig ea vrooljjk op los toen de troep in den vroegen ochtend ue kazerne verliet, hetgeen voor velen aanleiding was om de Compagnie te vergezellen tot aan de extra-boot, waarmede zy over Vreeswijk naar Utrecht en verder per N. C. S., vertrok. Gelyk met de Instructie-Compagnie hebben de legerplaats betrokken een afdeeling van het le regiment vesting-artillerie uitUtrecht, de 5e en 6e compagnie van het 4e regiment vesting-artillerie uit "s-Gravenhage, zoomede de 7e compagnie van dat korps uit Den Helder. f De sergeant eerste klasse P. J. Tack van de Instructie-Compagnie is over geplaatst hy het le regiment vesting artillerie. Ter zyner vervanging komt op 2 Sep tember a.s. de sergeant W. I. F. Tack, van het 2e regiment vesting-artiilqrie alhier in garnizoen. f Gedurende de vorige week werden by de ^Instructie-Compagnie zeven volontairs in dienst gesteld. De eerstvolgende oproeping van jongelingen is bepaald op 25 October a.s. f De Minister van Oorlog heeft aan de huisvrouw van W. Bouter alhier een vergoeding toegekend van f 0.60 per dag, ge durende den tya dien haar echtgenoot, krach tens art. 1H der Militietret 1901, en ingevolge Kon. besluit vkn 7 Februari 1910, no. 39, ondor do wapenen moet komen. f Voor de vacante betrekking van leeraar in het handteekenen, met verplichte akte 1. o. handteekenen, aan de teekeuschool van de Nyverheidsvereeniging voor goud en zilversmeden alhier hebben zich vyf sollicitanten aangemeld. f In de gisteren gehouden verga dering van de Coöperatieve broodbakkery „Helpmekaar" is tot commissaris gekozen de heer Chr. J. H. Itjesborst. ■f De Krijgsraad te "s-Gravenhage heeft veroordeeld G. R„ volontair bij de Instructie-Compagnie alhier, die, als cor- veeör dienstdoende in de cantine, een vijftig tal prentbriefkaarten, toebehoorende aan een der onderofficieren van de compagnie, wegnam, en wel na de afsluiting van het in die cantine aanwezige kastje, waarin die kaarten waren geborgen, te hebben ver broken, tot drie maanden gevangenisstraf, met ontzegging van het recht om te dienen voor den tyd van vyf jaren terzake van diefstal met verbreking en schending van een byzonderen ambtsplicht. Hoewei de beklaagde eerst 17 jaar oud was achtte de Krijgsraad geen termen aanwezig tot toepassing van de Kinderwetten, waar beklaagde reeds wegens verduistering dit jaar tot twee maanden tuchtschool is veroordeeld geweest. Dc verbinding GOUDA - SCHOONHOVEN. In de „Wereldkroniek" van Zaterdag 20 dezer komt onder bovenstaanden titel het volgende geïllustreerd artikel voor: „De Staatscourant no. 180 bevat de wet van 15 Juli j.L, tot naasting van den spoorweg Gouda—Schoonhoven." Dat stond dezer dagen in de dagbladen en dat wil zeggen, dat Schoonhoven een tram verbinding krygt! Hoe vreemd die conclusie moge lijken, misschien wel in tegenspraak met bovengenoemd besluit,toch is t zoo. Schoonhoven krygt nu juist een tram en daannee wordt bovendien eindelijk een begin gemaakt met de exploitatie van een klein traject van een heele landstreek tusschen Amsterdam en \Gorinchem, tusschen Rotterdam en Utrecht, een welvarende streek, waar dit popplaire, locale vervoer middel geheel ontbróekt. Iets bijzonders dus wél. Maar meer n^g is dat de wordings geschiedenis. Schoonhoven is 't geïsoleerde centrum- stadje van 'n welvarende streek, 't Heeft een boot; ja; en 'n postwagen "n Boot, die heel, gerieflijk en aangenaam is, als 't mooi weer is en 'n koel windje wqait over dé prachtig-levendige Lekwaar je heerlijk zit, vol bewondering over Hol lands immer wisselende water- en wolken- grootschheid'n boot die je een van de mooiste watertochtjes verschaft, als je naar Schoonhoven moet. Maar "n boot, die onmogelfik le gebruiken is voor de zakenmenschen, den handel, de industrie, omdat je aldoor de kans loopt, dat de reis van 2"ï uur verlengd wordt met een uur, door 'n paar onwillige varkens ?f.n ,w«ersi>«nnige koe; die machteloos ligt als 'n dichte, ondoorzichtbare mist de wereld zoo klein en triest maakt; "n boot, die een onding is in onzen tijd van nood- zakelyke snelle verplaatsing, als ze door zoo n mist overvallen, onderweg blyft liggen, zoodat Je ur®n lang, "n nacht soms op 't water dobbert, tenzy je naar huis verkiest te loopen, n paar uur ver soms over een don keren glibberigen djjk. En "n postwagen, "n Echt gemoedelijken jiostwagen, waarin plaats is voor 6 per sonen, zoodat er soms 14 meegaan waar mee je anderhalf uur over "n smallen soms onbegaanlmren weg naar Gouda slingert E11 daarvoor ben je met slecht weer soma nog dankbaar, want meermalen gebeurt het met slecht weer, dat er geen plaats is. En 's winters r(|dt er op Zondag geen postwagen, vaart er geen boot. 9 Voor -t nijvere industrie-plMtsje zünfcide verkeersmiddelen onvoldoende, zoodat al jaren de goud- en zilverindustrie op één hoogte hlyft; geen wisseling van werk krachten, geen uitbreiding en meegaan met den tyd; voor de ochtendsneltreinen komt dq. eerste boot 'n uur te laat in Rotterdam, de eerste postwagen een uur of drie te vroeg in Gouda. En al jaren doet men over 'n betere ver binding, al jaren was er kan9, schooue kans, was er telkens weer teleurstelling, "n Halve eeuw geleden al. "t Groote traject Amster dam- Brussel had kans oyer Schoonhoven geleid te wordengoede kans zélfs. Maar Rotterdams verkeer eischte opgenomen te worden in die interuaUpnale verbinding en wat was in vergelyk daarmee Schoonhoven Een tiental jaren later kwam er een nieuw jdan van 'n Relgische maatschappij, die een iyn van Rotterdam naar Munster wilde over .Schoonhoven en Utrecht, "t Kwam nu zelfs verder dan teekeningen en plannenbakens en palen verrezen in den omtrbk; twee lange jaren was er 'n Fransche ingenieur. Maar toen 't niet verder kwam en „le mon sieur Bel^e" vertrok, begreep menwel.dat ook dit een vergane illusie was. Schoonhoven dommelde voort; want al begrepen enkelen de gunstige ligging als middelpunt van 'n landbouwstreek, ae tyden leenden zich niet voor eigen initiatief. Toen gaf 'n derde plan meer kans op uit komst. Concessie werd verleend voor 'n tram van Gorinchem naar Schoonhoven en Gouda; twéé verbindingen dus!. Maar 't bleef een concessie; als zoovele, die op papier een wereld vol beloften in houden en nimmer verwezenlijken. Alleen dit leerde men: concessie aanvragen was niets. Dat deed men dan ook zelf, enkele jaren later; voor een spoorweg van Schoon hoven naar Gouda. Dat is 't begin van „de tram"; de tram, die er niet is en al een verleden heeft, 't Begin vnn tegenslag, zorgen en intriges. Men kréég vaster voet; de zaak, geleid door 't „Comité tot Exploitatie van Spoor wegen in de Krimpenerwaard" liep prachtig. Ontwerpen en plannen sloegen in, finan- cieele hulp zou worden verstrekt door 'n groote bank; in de Tweede Kamer stonden de kansen goed. Drie dagen voor de behandeling kwam er een brief aan 't bestunr van de hank. Er was door een zekeren mijnheer X. van 't comité gecolporteerd, gevraagd aan andere bankiers, hoeveel er overschoot als zy 't geld leverdon; dat jyaf de zaak in financieele kringen een minder aanzien de bank zag van alles af. Drie dager. daarna werd de wet bekrach tigd. Men vlagde! De tram zou komen; men speechte en dronk champagne, 't Be stuur alleen wist de misère, maar faisait bonne mine mauvais jeu. 'n Paar weken later werd 't bekend. Jaren zonder verandering kwamen. Toen dook een nieuwe concessionaris op. Liefst, een bestaande maatschappij. En voor de verwonderde en achterdochtig-geworden be volking verliep de zaak wonderwel, 't Lukte waarèndig; plannen goedgekeurd, onteige ning, aanbestedingEn zelfs begin van 't werk Men vlagde weer. En zandtreinen rolden af e» han, al verder strekte de d(jk zich uit. 't Werd Zondags de wandeling. Opge wekt verdroeg men mist en postwagen; de tram zou immers spoedig ryen Toen plotseling, onverwacht, werd 't werk geslaakt. 't Werk viel tegen, werd beweerd Dat is nu jaren en jaren geleden zoo gebleven. Concessioneele verplichtingen werden genegeerd. De dyk zakte weg; over de rails groeit het gras; op sommige plaatsen is geen trambaan (die vrywel klaar was) meer te ontdekken. Tergend liggen er de rails als stukken oud-roest, ligt er het verwaarloosde emplacement en station. Al jaren En handig trachtte de maatschappij subsidie van 't Ryk uit te lokken, waarin Schoonhoven stèunde. En na jaren werd de aandrang oin een tram zóó sterk, dat 't weer in de Kamer zou komen. De ge meente ging voor met een flinke subsidie; schikkingen werden getroffen; de zaak stond voor 'de zooveelste maal gunstig. Toen, op het laatste nippertje rees het idee by enkelen, dat men meer had aan een locaalspoor. Onzalig idee. Gretig werd het in de Kamer door de tegenstanders aangegrepen.' werd er gezegd: „hoort, men wil zelf de tram niet." Met een kleine minderheid werd de sub sidie afgestemd 1 Jaren vergingen. Inmiddels werd weer een concessie verleend voor 'n electriscben spoorweg. Wat lette then echter nóg op conees9ies! Tóch werkte ijaen dóór. En al bracht de plotselinge dood van Minister Bevers de noodzakelijke pech, men werkte dóór. Tot eindelijk de oplossing genaderd scheen; de Staatsspoor was genegen tot exploitatie. Men was pessimist. Natuurlijk. Met spanning wachtte men op de behan deling En ziet: geen beraadslaging, geen denat. de verwaarloosde lyn wordt gemaakt: er komt een traml Schoonhoven vlagde weerte derden male. En nu hoog in de oneindige lucht, waar geen concessies en spoorbanen zyn, ver bindingslijnen gedacht worden, zoo grootscn als men denken kan, nu electnsche kracht 'n snorrende snelheid van 90 100 K.M. kan geven op spoorbanen en weuennu mono-rail misschien nog 8r™*el\ if brengt, nu is men te Schoonhoven bly om 'n tram die 20 K.M. loopen mag. - Thans kan worden deeld, dat de datums waarop de J°°.lngt®° de Kotlinnin der Belgen met gerolg ter gelegenheid van het heroek aan H M. de Lnfngin, hier te vïiXa vastgesteld zQnop Donderdag lo, Vrijdag 16 en Zaterdag 17 September. De Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren heeft zich tot de 1 Kienen- en baitenlandsche voornaamste 8toonihootreede- spoorwegmaatsohappy „edftuurw gewend r(jen, cargadoors, en^oxpe T"„Chet feit,'dat door vele harer leden vestlgj op het rei ontïange„ van meermalen klucn Europai omtrent ïUnhunnerkaasrendingen gddn- beschadigmgtr ort. D8 3oM(le aa„ de IZieren toegebracht is dikwnls eerst na het in ontvangst nemen door de sf?0"!?™ te constaleeren, zonder te kunnen vaststellen waar en door wien de schade is ontstaan of t0AdrersMnlie dringt op verschillende maat regelen aan om aan deze klachten een einde te maken. Verschenen is het program ma van het Groene Kruis-jubilenm-congr^d» van 1 tot S September a.s. te Utrecnt wordt gehouden. „UnU vinden De plechtige opening zal plaats vinnen op 1 September des namiddags te twee uur nrecies in tegenwoordigheid van L. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, ^erc*v?^" zitter van het congres Het I*|e9tr'«a- koor, onder leiding van den heer 1J. Job. Vranken, zal liederen zihgen, terwyl de feestrede zal worden uitgesproken door den voorzitter van het congres, Ds. L. Fleischer, Doopsgezind predikant te wm- terswijk. ning, de jeden van het congres van het gebouw voor kunsten en wetenschappen, waar de zittingen van het congres worden gehouden, z,'ehubl,i?eJ.®" naar het purk Tivol?, waar te half vur dien dag do Groene Kruis-jubileum-tentoon "'S'ïa^es"^ rJ^cssisten ofllcidc. door B, ep W. teh stadhuize wordeii ont- i vangert, waarna té half keven in het «hotel «des Pay3 Bas" een maaltijd zal plaats hebben %an het bestuür met de leden van het eere comité en nog eenige gonoodigdein Hy gunstig weder is er verder died dag des avonds tuinfeest in Tivoli. De twee volgende dagen 2 en 3 beptem- ber heeft het eigenlijke congres plaats dat besloten wordt met een bezoek aan het Koninkluk Park te Soestdük, door H. M de Koningin-Moeder bereidwillig opengesteld voor de leden van het congres. Met den trein van 5 u. 81 wordt weder naar Utrecht vertrokken, waarna tot slot om half zeven een groote maaltijd in het „hotel dos Pays Bas" zal plaats vinden. Het hoofdbestuur van den bond van Nederlandsche onderwijzers heeft aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een adres gezonden, waarin verzocht wordt niet goed te keuren het besluit van den gemeenteraad van Montfoort, tot verkoop der openbare lagere school aan hot R.-K. provinciaal kerkbestuur. Het hoofdbestuur van genoemden bond en het bestuur der afdeeling Woerden, dat mede het adres onderteekende, ontvingen vart Gedeputeerde Staten bericht, dat, gezien ds ambtsberichten van Burg„. en Weth. van Montloort, noor dun gemeente raad nog geen besluit tot het verkoopen van de school is genomen. Naar aanleiding van diit antwoord, richtte zich het bestuur der afdeeling Woerden tot een der wethouders van Montfoort, den heer van Frankenhuysen, die verklaart, dat in de gemeenteraadszitting van 13 Juli I.I., met vier tegen drie stemmen, op initiatief van den voorzitter en op voorstel van bet raadslid Straver, is besloten, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten en den aarts bisschop van Utrecht, de gebouwen en terreinen der openbare lagere school met onderwyzerswomng en gieheelen inventaris te gunnen voor f 15.0100 aan het R.-K. kerkbestuur van Montfoort. Het geheel heeft de gemeente Montifoort eenige jaren •geleden circa f 40.000 gekost. De heer F. verklaart, dat in bovengenoemde raads vergadering geen sprake vau „beginsel" is geweest, doch dat wel degeljjk tot den verkoop is besloten. Mochten er ambts berichten van Burg. en Weth. van andere strekking aan Gedeputeerde Staten zyn gezonden, zoo verklaart de wethouder, de heer Frankenhuysen, dan is zulks zonder zyn voorkennis geschied en zyn die stukken hem nimmer ter inzage aangeboden. „N. v. d. P." Ds. Ci Lindeboom, predikant by de Gereformeerde Kerk te Gorinchem. hefeft een beroep ontvangen naar Katendrecht. «Ammeratol, 23 Aug. Zondag j.L trad roor de afdeeling Ammerstol van de Neder landsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken als spreker op de heer A. Dykgraaf, van Schoonhoven, met het onderwerp: „De gebruikelijke bezwaren tegen geheel-onthouding". De pryswinners bij de schietoefeningen ter verhooging van 's lands weerkracht waren 1ste prijs C. Blanken Pz.2de pr(js I'. D. de Jong Hermz.; 3de prys P. H. van den Berg: 4ae prys G. de Graaff. «Bergambacht, 23 Aug. In deze ge meente doet zich weder een geval voor van de besmettelijke ziekte febri9 typholdea en wel ten huize van G. Terlouw, Dórp, C no. 138a. De schietoefeningen tot verhooging van 's lands weerkracht zjin alhier geëindigd. Den laatsten avond, bad een schietwedstrijd plaats. De uitgeloofde pryzen werden be haald door: C. van Dam 1ste prys, D. van de Velde 2de prys, C. Oskam 3de prys, B. Blanken 4de prys en A. Teeuwen 5de prys^ Nadat de sergeant-instructeur de prjjzen met een hartelijke toespraak bad uitge reikt, werd dooreen der deelnpmerst namens allen, een woord v,*q dank gerjeht- tof den leider, voor flet aaygbnnam en degelyk onderricht hun gegeven, zoomede aan den gemeente-veldwachter voor den verleenden bystand. Aan beiden werd, «Is bewys van erkentelijkheid, een kindje sigaren aan geboden. «Krimpen a/d Lek, 22 Aug. By den heer W. Donker alhier staat een gouden regen voor de tweede maal 'in vollen bloei. Zaterdagmiddag omstreeks twaalf uur brak een felle brand uit in den windmolen „Weltevreden" van de N. V. Houthandel, voorheen de Wed. M. Boogaerdt Sc Zn. alhier. De brand werd opgemerkt door den direc- tem- van het_post- on telegraafkantoor, die oogenblikkelyk telefoneerde aan den direc teur der waterleiding en aan het hoofd der brandweer. Ook deelde hy de firma Boo gaerdt mede, dat de rnolejn in brand stond. Spoedig was alles in de weer en in een oogenblik waren de standpijpen en de slan gen op de hoofdbuis der waterleiding ge plaatst, zoodat er direct een flinke hoe veelheid water op den met riet bedek ten molen kon worden geworpen. Hierbij traden in het bijzonder flink op twee schippers, die met een ladling hout in lossing waren by de firma Boogaerdt. Het wareu M. Vos en J. W. Vos yfln Rotterdam, aan boord VAd het sohip „De vrohw AnAa". Met ware doodsverachting werkten zij zich tegen de molenwieken op; waardoor zy den kap van den molen konden bereiken en daar het vuur het verdlere voortgaan be twisten, hetgeen hun uitmuntend gelukte. Hulde aan zulke dapperei)! Men was den brand om ruim twee uur meester: alle gevaar was toen geweken. Het had voor onze gemeente een ware ramp kunnen worden, wanneer men in aan merking neemt dat er duizenden en nog eens duizenden planken m de nabgheia in de loodsen lagen opgestapeld. Leksmond, 22 Aug- Een der jonge ooievaars, «ie et nest óp de kerk alhle»1 vferlielcn, llleèk „og niet zoodanig in de vliegkunstervaren te Zijn, dat hii het nest weder kon bereiken. Na herhaalde pogingen, die telkens laaiden, streek bn afgetobd op een stuk bouwland neer waar de heer J. Oosterling zich over hem' ontfermde en hem meenam naar zyne woning, waar na verbonden te zyn, hem een plaatsje werd ingeruimd om op verhaal te komen. De heer Oosterling, die enkele dagen later eens wilde zien of zijn patient weer op krachten was gekomen, bracht hem in een weiland in de hoop dat vandaar de vlucht naar het ouderlijk nest in den loop van den dag zou worden beproefd. In plaats van echter daarheen te gaan, streek hij na oenigen tijd op het erf van den heer Oosterling neer en slapte, alsof zulks niets ongewoons was, tusschen enkele daar spelende jongens door, het huis, waar hy in hangen nood verpleging had gevonden binnen en na opnieuw, doch thans als gast, vertoeft. Als een bijzonderheid mag wel worden vermeld het feit, dat de heer Van Prehn uit Den Haag met nog twee jachtgezellen Vrijdagmorgen ió enkele uren alhier 20 3 eendvogels hebben geschoten. I»©lBbroelt, 22 Aug. Hot ruim acht jarig zoontje vat) schipper Schouten zat Vrijdag j.l. op dén kant van hpt water te raor9én. Ret ventje verloor zyn evepwicht en schoot voorovqi1, in den diepen Kerkvliet. Gelukkig was J. Spinhoven in denabyheid. Deze séhoQt direct toe en wist het knaapje spoedig op het droge te brertgen, zoodat het er met den schrik en een nat pak afkwam. Volgens verklaring van een broer had de drenkeling zelcer al wel dertigmaal te water gelegen. Een echte waterrat dus! De zestienjarige dienstbode van A. v. d. VliSt alhier zou Donderdag j.l. een^ gauw een eindje gaan fietsen. Fluks springt zy op, trapt er snel op los, maar even snel ging het pardoes een vuile moddersloot in. Spoedig had men haar oi> den vasten wal, maar zfl zag er zoo uit, dat ze byna onher kenbaar was. De fiets, waarvan niets te zien was, werd een poosje later door den knecht van den eigenaar uit de modder opgediept. De dienstbode J. de Bruin alhier zou Zondagmorgen met haar zuster per flets een bezoek aan haar ouders te Ammerstol brengen. Op den Slangenweg gekomen sloeg zy door den sterken wind om, met het ge volg, dat zy zich zoodanig bezeerde, dat .uen haar per rijtuig halen moest en direct ge neeskundige hulp werd ingeroepen. «Polsbroek, 23 Aug. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer Hi'Pido'Heer Mzn., leer ling van den hoofdcursus te Kampen, is voor het officiers-examen geslaagd en wel voor de infanterie hier te lande. «Vlist, 23 Aug. Maandag hadden de knecht en de daggelder van den landbouwer P. A. Wink alhier het paard voor den wagen gespannen, teneinde daarmee naar het land te rnden. Eensklaps ging ons bruintje er van door, tengevolge waarvan de opzittenden van den wagen vielen. Het paard joeg met den wagen voort, den dijk af, doch werd op den slangenweg door H. Spinhoven tot stnan gebracht. De knecht bekwam een lichte kwetsuur aan zyn arm. Genioent«raa<l van llblasserdam op Dinsdag 16 Augustus, 's namiddags zeven uur. Voorzitter de heet Th. Cluysenaer, bur gemeester. Afwezig de leden A. Pyl, W. 't Hoen en Jao. Jonker, allen inet kennis geving en één vacature. De notulen Worden, behopdons een kleine wyziging, goedgekeurfl'. De voorzitter stelt voor, een wijziging in de agenda te brengen door eerst over te gaan tot de benoeming van twee onder- wyzoressen, teneinde den uitslag nog per telegraaf te kunnen melden. Aldus wordt besloten. De voordracht bestond uitde dames'; H. Breen te Amsterdam; J. E. C. Bondan te Montfoort; M. G. Vermeulen te Utrecht en C. J. Pieleprat te Haarlem- Voor de vacature-raej. Stemp wordt, met ingang van 1 October a.s., met 7stemmen benoemd mej. H. Breen. Alvorens tot de tweede benoeming over te gaan 9telt de voorzitter voor, in de instructie van deze onderwijzeres uitdrukkelijk te be palen dat haar betrekking suppletoir (aan vullend) is. Voor deze betrekking wordt benoemd mej. J. E. C. Bondari te Montfoort met 4 van de 7 stemmen. Mej. C. J. Pieleprat verkrijgt 2 en mej. M. G. Vermeulen 1 stem. Ingekomen: Een verzoek van de Hoog om afschrijving van den hoofdelyken omslag wegens vertrek naar elders. Wordt goedgekeurd. Een voorstel van Burg. en Weth. om bü Kon. besluit het maximum van het aantal vergunningen in deze gemeente op negen bepaald te krygen.. Hierover sttfaklen in de vorige vergade ring de stemmen. Wordt aangenomen met 6 tegen 1 stem. Vóór de leden: A. M. VrOege, Joh. Jonker, P. Leis. A. G. R(jkee, C. von Lindern en J. M. Prins Visber: tegen het lid A- Been akker. Vaststelling van het kohier vkn school gelden school no. 3. Na toelichting en lezing door den voor zitter, merkt de heer jP. Lel9 op, dat het wel eenig bezwaar oplevert dat het hoofd de schoolgelden int. De heer J. M. Prins Visser is het hier mede eens en vindt het verkeerd, dat de kinderen op zoo'n manier van elkander weten wat zy betalen. De voorzitter zegt veel voor beide argumen ten te gevoelen en by eventueele herziening der verordening met deze bezwaren reke ning te zullen houden. Hierna wordt het kohier goedgekeurd. Onbewoonbaar-verklaring van woningen Wyk D no. 195, D no. 196 en D nö. 197. 'egens te geringe oppervlakte borstwering, drie te laag Een en twee en gemis aan D van verdieping. De voorzitter licht^Ep en ander toe en advi seert namens BurgVen Weth. genoemde woningen onbewoonb mr te verklaren met ontruiming na zes ma nden der goedkeuring. De heer A. Beei akker: Mynheer de voorzitter! Ik ben liet tegen onbewoon baarverklaring van ïuizen, welke niet ge schikt blijken voor Ifcwoning. Het is juist in het belang van den arbeider, ja, van iedereen, dat hij een flinke lichte woning beeft. Toéb is er iets wat ik afkeur. Dqze menschen verwonen n"u f 1, en nu zou bet kunnen gebeuren, dat bij ontruiming deze menschen geen andere woning dan van f 1,75 kunnen kr(jgendaarom zou ik willen voorstellen dat de gemeente dien toeslag op de huur gaf. De voorzitter: Dus u stelt voor, dat van gemeentewege toeslag op de buur wordt gegeven? De heer A. Beenakker: Jn mynheer de voorzitter! Zoolang dé gemeente er niet voor zorgt voor lage hnur goede huizen verkrijgbaar te stellen. De heer P. Leis: Dgn heb ik ook- een voorstel, mijnheer de yporzitter, namelyk dat men de eigenaars ook schadeloos zal stellen, want werkelijk, ik heb veel meer medelijden met de eigenaars. De voorzitter: Kyk eeus heeren, het gaat hier over de «nbewoonbaarverklarmg van genoemde weningen en niet over schade loosstelling. .i j Men moet voet bu stuk houden. De heer Joh. Jonker: De andere wonin gen in diezelfde ry zyn die ook atgekeurd, mynheer de voorzittei; De voorzitter: Neen, mynheer Jonker, dal is nog niet het geval. Hierna wordt het voorstel tot onbewoon- baarverklaring met algemeene stemmen aangenomen. Het voorstel-A. Beenakker, om toes ag op de huur te verleenen in geval mocht blij ken dat de bewoners deze met betalen kunnen, wordt verworpen met 6 stemmen voor de heer A. Beenakker. De heer P. Leis lettende op de vorige stemming, trekt nu zyn voorstel, pm ook eigenaars schadeloos te stellen, in. Goedgekeurd worden eenige af- en over schrijvingen. Verordening op de jaarwedden van het onderwijzend personeel. De voorzitter: Het advies van de commis sie, belust met het plaatselijk toezicht op het onderwys, is oVer deze regeling gehoord, eli zij hu4 éieifhts twee aanmer kingen, namelyk aat aan 'gehuwde onder wijzeressen geétf verlóf by zwangerschap zal worden yerleeml en om ook aan de weduwe van eén onderwijzer, wanneer zy meerderjarige kinderen heeft, tegemoet koming in ae huur te Verleenen. Deze twee punten zyn door Btorg. eö Weth. veranderd, zoodat zy ntf geen aanmerkingen meer hebben. Aan de wenschen van den bond van Nederlandsche onderwijzers kon niet tegemoet gekomen worden. Deze 0P6|®J'" kingen zyn aan ook door Burg. en Weth. voor kennisgeving aangenomen. Deze bónd oordeelde dat het gfeheele be drag, dat de gemeente meer ontvangt, alleen aan de onderwijzers moet ten goede komen, en dat zün Burg. en Welh. niet met hèfh èens, aaar de wet ook van hoofden spréékt. Zoo heeft hy meer op- en aanmerkingen, en stellen Burg. en Weth. voor, ze voor kennisgeving aan te nemen, evenals het adres van de afdee ling hier ter plaatse van den bond, welke zich refereert aan bet adres van den bond. Hierna licht de voorzitter verschillende wijzigingen toe, die nog in het concept zyn aangebracht. De regeling luidt als volgt: Hoofden minder dan 2 dienstjaren f lüaO, 2r4 dienstjaren f lüSüi'A—6 idem f 1100, 6- 20 idem f 1,160, 10*15 idem f 1200, 15 -20 idem f 1260, meer dan 2(4 idem f 1300. Onderwyzers(essen) met verplichte hoofd akte zelfde dienstjaren als hierboven f850, f 850, f 900, f 950, f 1000, f 1050 en f1100. Onderwijzers(eSsen) met hoofd-akte niet verplicht f 650, f 700, f 750, f 800, f 850 f 900 en f 975.- Gewone onderwyzers(eBsen) zelfde dienst jaren f 550; f 600; f 650; f 700; f 750: f 800 en f 875. Voor hoofden van scholen zal bij gemis aan vryo woning f 250 en gewonen onder wijzers gehuwd en ouder dan 28 jaar f 100 voor woninghuur per jaax vergoed worden. Voor de nuttige handwerken zal aan school 1 en 2 f 15 jier lesuur per jaar worden uitbe taald buiten de gewone lgsuren, eïi namelyk drie lesuren per week: aan school 3, f 25per lesuur per week en namelijk twee lesuren per week. Deze verordening trëedt in werking 1 Januari 1910. De heer J. M. Prins Visser dankt Burg. en Weth. voor de in het ontwerp aange brachte wijzigingen. Hy heeft echter een staatje opgemaakt van oakelfgeraeenten in fleze prpvincie en dau hlykT hem dat de gemeente Alblasserdaju haar onderwijzend personeel niet bepaald schitterend be- rzitter wyst spreker op het feit dat rekening diende gehouden te worden met de draagkracht der gemeente, doch dat de salarissen toch ook niet bepaald ongui •stig waren te noemen. Do heer A. BeenakkerMynheer de voor zitter! In verband met deze regeling heb ik eenige voorstellen, daar ik veel gevoel voor de grieven van den bond. a. de inwerkingtreding dezer veror dening te bepalen op 1 Januari 1908, daar ^de onderwijzers daar recht op hebben en de gemeente sinds dien datum meerdere subsidie ontving; b. aan al de onderwijzeressen voor de nuttige handwerken eenzelfde salaris te geven, namplijk f 25 per lesuur. c. aan kweekelingen, die deu zieken onder wijzer vervangen, het njinimum salaris uit te betalen. d. dat een vol jaar vql salaris zal worden uitbetaald en zes maanden half, aan een onder wijzer wien zoo'n langdurige ziokte mocht overkomen, en dat hy niet na twee maanden dienst weer opnieuw v.qrlof kan bekomen, maar na één maand. De voorzitter bestryd( al deze vQorstellen, daar de gemeente nu rqeds een flink bedrag boven het minimum aan salaris betaalt. Het salaris der ondprwyzqre^en in de nuttige handwerken gelyk te aiflleA, acht hy hoogst oiiblllijk. daar het onderwijs aan school 3 op Zaterdag-middag woédt gegeven, een ongerieflijke (yd voon een onderwijzeres; daarom een hooger loon. Punt 8 acht de voorzitter voldoende, daar den kweekelingen in hun eigen belang ge legenheid wordt gegeven zich praktisch te bekwamen. Wat het laatste punt betreft, verklaarde de voorzitter, dat Burg. en Weth. zulks bepaald voor onmogelijk houden, daar die regeling slechts in een zeer klein aantal gemeenten geldt. De heer C- von Lindern: Mynheer de voorzitter! Ik acht het bepaald billijk, wonneer toph een kweekeling by vervanging eenige vergoeding geniet, De heer P. Leis: Mynheer de voorzitter! Ik ben er bepaald sterk tegen dit in de verordening oj> te nemen. Ik wensch geen meerdere rechten aan het onderwijzend personeel toe te slaan. Zy staan evenal in betere condities dan een andere ambtenaar, daar zij voor hun heele leven benoemd worden, en andere afzetbaar zijn. Laat men telkens beoordeelen of een min oPmeerdere vergoeding dient verleend te worden. De heer J. M. Prins Visser: Mynheer de voorzitter! In plaats van na 20 jaar, zou ik willen voorstellen om aan de onder wijzers, in plaats van na 20 jaar, na 10 jaar op het maximum te brengen. De voorzitter merkt op, dat daardoor het budget der gemeente ahrinjerkdyk gedrukt zou worden. De heer C. von Lindèrn: Mynheer de voorzitter! Ik stel voor, uit artikel 8 te schrappen de woorden: „kweekelingen geT meten geenerlei beJooning", dan kunnen wij altyd nog zien of w(j of niet eenige vergoeding willen verleenen.' Alsnu brengt de voorzitter de verschillende voorstellen in stemming. Deviervoorstellenvanden heerA. Beenakker worden verworpen met 6 stemmen; vóór de heer A. Beenakker. Het voorstel van den heer J. M. Prins Visser wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen. Vóór de leden J. M. Prins Visser, P. Leis en A. Beenakker: tegen de leden A. M. Vroege, Joh. Jonker, A. G. Rijkee en C. von Lindern. Hierna wordt de verordening goedgekeurd. Verordening op het herhalingSonderwys. De voorzitter licht deze verordening toe en zegt dat het advies van den districts schoolopziener gunstig is. De verordening, waarby bepaald is dat Burg. en Weth. het onderwijzend personeel benoemen, wordt goedgekeurd. Met algemeene stemmen wordt aan de hoofden van het liethalingsonderwijs eervol ontslag verleend. Na rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en gaat deze in geheime zitting over ter behandeling van de reclame s tegen den hoofdelyken omslag. PER TELEGRAAF. De decoratlezaak De eereraad of commissie, die zich*belast heeft met een onderzoek van de bekende decoratiezaak. waarby Dr. A. Kuyper be schuldigd werd van corruptie tydens zyn ministerschap, heeft als haar oordeel uitge sproken dat de gebleken feiten geen grond opleveren om corruptie aan te nemen en dat van het innerlijk verband tusschen die feiten bjj haar onderzoek niets is gebleken. Overigens is naar haar oordeel de voorspraak van Dr. Kuyper by een zyner ambtgenooten ten kunste van de heeren Lehmann niet te beschouwen als een arabtsdaadqok consta teert de commissie dat niet gehteken is van eenige aanduiding dat Dr. Kuyper ten eigen bate geld heeft aangenomen van de heeren Lehmann. Uitalag loting Nationale Militie. Giesen-Nieuwkerk, Schelluinen en Peursnm. 1 J. Kamsteeg; 2 C. den Braven: 3 P. Kreukniet; 4 G. F. de Kuyper 5 P. J. "t Hooft; 6 J. v. d. Dool; 7 A.Sie-- beling: 8 P.de Krey: 9 C. Kooyman: 10 J de Bruin. Kedichein en Arkel: 1 C. van Daa- len2 W. van Gent*: 3 P. A. de Stigter*; 4 II. van IJzeren; 5 J. J. Jagtenberg*; 6 W. Mens: 7 A. C. de Kriek«; 8 W. Ver haar; 9 J. F. van der Wal; 10 K. den Besten; 11 J. C. Bronk (brd.); 12 C. P. de Klerk (brd.)*. De met een gemerkte namen z(jn van inwoners uit Kedichem. «Reeuwijk. 1 A. Bl(jleven; 2 M. van Duiken: 3 D. J. Kraan: 4 C. Verheul; 5 J. van Os; 6 D. Vogelaar; 7 P. Boere; 8 K. vnn der Lecqf A. Schouten; 10 A. Kersséboom; 11 G. Streng; 12 H. Groenen dijk13 H. Stappende!14 T. van Roon; 15 H. van Holst: 16 N. van Leeuwen: 17 C. J. van Weerdhuizen; 18 H. Kraayen- brink; 19 B. Splinter; 20 J. van Spengen; 21 J. van Esj 22 K. Bonthoorn; 23 J. van Enk24 W. van Vliet; 25 H. Slinger; 26 P. van Wilgen: 27 G. Schalkwyk; 28 J. Uitenbroek; 29 P. van Dam 30 C. J. Verkley. SCHOUT van den polder HEEMRAD onder Lekkerkerk brengen by deze Ier kennis van belanghebbenden, dat op 3 Au gustus 1910 de ITTLOTIMG heeft plaats gehad van 4 Obligaiiëh au f 500, elk der. 3*2 pefCeuts Geldleening, groot f 78.000,—waarby zftn UITGELOOT de welke vanaf den 2<leu Januari 1911 ten kantore van den Penningmeester des Polders zullen worden afgelost, tegen over- gifte van de Obligatiën met de vervallen Coupons. Het renlegenot der Uitgelote OWigatiën eindigt met 1 Jnnuari 1911. Schout en Heemraden voornoemd, De Secretaris, De Schout, C. OUDENAARDE^. C. den OUDSTEN. Het BESTUUR van den Polder STOLWIJK maakt bekenddat de ge wone Nujaarschouwingevolge art. 22 der Keur of Algem. Politieverordening, zal gedreven wórden op VrRdag 9 Sep tember a.s. over de Ringvaart en op Zaterdag 10 September d.a.v. over de Bruggen, Bruggenhoofden, Kaden, Vlieten en Weteringen en over de bepoting en beplanting der Wegen. Namens het Bestuur v.n., De Secr -Penningm., H. A. SCHIPPER. StolwUk, Aug». 1910. V isseher U-Berichten Amelde22 Aug. In de afgeloopen week werd met de drijfnetten alhier 1 zomerzalra gevangenin den nacht van giste ren op heden 1 zomer- eh 1 St. Jacobszalm. •Krimpen a/d Lek, 22 Aug. Van 15 tot en inet 22 Augustus werd alhier slechts één zoinerzalm ter markt aangevoerd, welke werd verkocht tot don pi*(js van f 1,35 de halve K.G. §Willigc-Langerak, 22 Aug. In de vorige week hebben de visschers in het water Renswoude met hun steken twee zalmen gevangen (St. Jacobjes). Ondfergeteekende geeft hier- mede kennisdat vanaf 1 Sep tember zyn Zaak in zal wordep voortgezet door zyn Zoon dien hy beleefd in Uwe gunst aanbeveelt. Intusschen dank aan al zyne begunstigers voor de gunst en het vertrouwen, zoowel binnen als bulten de gemeente, ruim 38 jaar genoten. Ameide. Direct gevraagd oen flinke Timmer mansknecht en een leerling-lialfWa». In persoon aan le bieden by P. A. RIEDÉ, Timmerman-, LangeruigSweide. f/tT" Door hetzelfde adres te koop aan geboden eenige beste oude Marktberichten. Bodegraven, 23 Aug. Kaas. Aangevoerd 355 wagens, te zaïnen 17808 stuks, wegende pl.m. 106982 kilole soort Goudsche f 29,— a f 31,—zwaardere 34,— 2e soort f26,— a f 28,-. Derbykaas le soort f 32,-, 2e sbort h f—Edammerkaas le soort f Handel flauw. Gorinchem, 20 Aug. Op de heden ge houden paardenmarkt waren 484 stuks aangevoerd; de volgende pryzen werden besteed: luxe paarden f 500 a f 675, werk- jmarden f 275 a f 400, 2-jarige paarden f 200 a f 300, 3-jarige paarden f300 a f400, veulens f 90 af 200, hitten f 125 a f 200. Niettegenstaande er veel vreemde koop lieden aan de markt waren, was de handel traag. Gorinchem, 22 Aug. Aangevoerd 233 runderen, 3 nuchtere kalveren, 19 vette varkens en 793 biggen, schapen en lammeren. Pryzen zware kalfkoeien f 220 a f 300, kalfvaarzen f 140 a f 220, melkkoeien f 140 a f 200, li/s-jarige ossen f - af—, guiste vaarzen f 100 a f 130, pinken f 60 a f 100, graskalveren f 30 a f 50, nuchtere kalveren f 11 a f 20. «Leksmond, 22 Aug. Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren aan gevoerd 228 jlaarden en 105 veulens. De handel in veulens was vlug tegen hooge en naarmate het einde der markt naderde, oploopende pryzen. Oudewater, 22 Aug. Op de heden gehouden kaasmarkt waren aangevoerd 113 partyen, 5725 stuks, wegende pl.m. 28.625 kilogr. Pryzen waren voor le soort van f 28,— tot f 30,—, zwaardere f voor 2e soort van f 26,— tot f 27,—, 4 gestempelde partijen ad f Handel matig. Rotterdam, 22 Aug. Aangevoerd 174 vette runderen, magere dito, 247 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 1784 schapen of lammeren, 625 varkens. Runderen 35 tot 40 ct.vette kalveren 50 tot 621/2 öt.: Schapen 22 tót 26 ct; lammeren tot ct.varkens 27 tot 29 ct. en lichte varkens voer export 86 27 ct. per ikilo. Rotterdam, 22 Aug. Binnenlandsche granen. Pr(js: Tarwe per 100 K.G. f 8,75 tot f 10. Rogge per. 100 K.G. f - tot f-. Haver per 100 K.G. van f«- tot f o van een (Begr. f 900, -). o DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Lekdtyk Benede ndam» en I Jhhc.I- dnm zullen aanbesteden op Woensdag •28 September 1910, te 2 uren, in het GEBOUW VOOR KUNSTEN F.N WETEN SCHAPPEN te Utrecht: Het aanbrengen van een KLINKERPAD In den grintweg op den LekdRk en in den grint weg op den Damweg. Bestek en voorwaarden worden tegen in zending van 0,25 franco toegezonden door den Knmeraar M. W. BERREVOETS te Jaarsveld, die nadere inlichtingen geeft op 12—17 September eh by wien gezegelde inschryvingsbiljetten zyn te bezorgen uiter- lyk op 27 September e. k. Dijkgraaf en Hoogheemraden vóornoemd, S. I. CAMBIER VAN NOOTEN Dykgraaf. U. H. VAN NOTTENSecretaris. Volgende week in lossing, eerst te SCHOONHOVEN, daarna te WIL- I.IGE-LANGERAK, een schip eerste qualiteit puike grove KACHEL KOLEN afgehaald van 't schip 95 Cent per Hectoliter, thuisbezorgd f 1,—. Aanbevelend, Schoonhoven. Neeint proef met onze prima Eier kolen. Stookt ouze Anthraeiet, verkrijgbaar in soorten en sterk concurreerende pryzen. BURGERLIJKE STAND. Schoonhoveu. Van 19—23 Aug. Geen aangiften. Oudewater. Van 13—20 Aug. Geboren: Cornelia Antonia, d. van J. Bode en C. J. Oostendorp. Gerardus Marinus, z. van J. P. Verinejj en G. de Roos. Overleden: G. Blakenburg, oud 3 m. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingsl(jst is het faillissement van A. GELDÈKHLOM, vroeger Herbergier en Stalhouder te Groot-Ainmersgeëindigd. De Curator in voorn, faillissement, Mr. D. PIECK. Gorinchem, 19 Augustus 1910, Te koop aangebodenvoor billyken prys, een van ouds bekende Zaak in ea, Huishoudelijke Artikelen, die een burgerbestaan oplevert. By den koop behoort het Hnis met Winkelopstand en Schuur voor Pakhuis, met Hit en Wagen. Te bevragen bij den eigenaar J O H s. M A TT H IJ S te StolwUk. Wegens afschaffing, tengevolge van het maken van brandkranen, te koop aangeboden TWEE in goeden staat zynde BRANDSPUITEN. Aanbiedingen worden franco ingewacht hij den BURGEMEESTER van Lekkerkerk. Met kracht en klem maken wy U attent, dat de doosjes met de beroemde EELT- en LIKDOORN- ZALF verkrijgbaar zyn by

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 2