óêbSBISPING^ OEUHGONDERGOEDEREN Zaterdag-morgen 27 Aug. £2 En Irate Daktatecht, niet beneden de 16 jaar. P. G.bij M. P. PUNSELIE, Mr. Bakker, Bodegraven. 5f hofstede met 7 tak- n HsMterii If 8 De twee mooiste en fijnste Rijtuigen, op de Tentoonstelling aanwezig, zijn aangekocht. En Goudsmiilskneclit 4000 Oude MInnii met opgave van prtf». De opstal van een leisje, lijn TREKKING En WtoskiiKlit Prima Kachelkolen. Melk. Mer, Kaas, tan, WAARSCH U WING B NIEUWE MELKSALON, J.. I GOUDA: Swartsenburg’s Lotendebiet, COUDA. Prijs per lot f 0,50, II loten f 5,-. SgwMiis h RkbIsii verkrijgbaar in den Boekhandel van S. te W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Slagers-Halfwas, Dienstbode. Houtwaren, Landerijen - onder Eerst I pProf.D-GjflE&EROnDERGOEDEREN AoDZenORMALEJAEGEROHDERGOEDEKErt M ^erKrygbaar inVIERRwaliteiten.1^^^ feESLiST KRIMP^IJ.X-J| 4* YYYYYYY 25 CENT per doosje Wormbonbons „Kenha” Zend nu spoedig een postwissel of postzegels, plus 5 Cent voor frankeerkostenen de loten worden U ommegaand gezonden door BRU-OMNIBUS ti koop aangeboden. TE KOOP GEVRAAGD: Merkwaardige ontdekking, lijtas aan Rtainftk! UN. van Zessen, bloemenwinkel FRIEDR. HERDER ABR. SOHN te Solingen te koopen, wordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den n*am en de voorletter F» Kunnen Openbare Verkooping van eene Stoom-Oliebbriek J>E NIJVERHEID", H. UHBERT ZONER. Slolwijkersluis bij Gouda. 19 8 Rotterdam, Kolkkade No. B. Een Bouwmeid en een Stoepmeid, Belangrijke Verkooping op Vrydag 26 Augustus 1910, voorm. 10 uur, op het land van ,G. H. VERMEULEN nabgj de Brug te Waddinxveen, Ter overname aangeboden. WILH. GÜNTHER, Hei- en Boeicop. e GOUDA, groot 03 c.A. Pakhuis met Zolder en Kantoor, naast het vorige perceel, no. 4, groot HEERENHU1S Een Hujs met Erf en Grond, a./d. Van Stryenstraat no. 3 to Gouda, verhuurd aan den Heer P. Eijkhoff voor f 2,25 p. w. Twee Huizen en Erven, naast elkander, a./d. Van Stryenstraat nos, 9 eh 11 te Gouda; verhuurd resp. aan de Heeren J. van Kranenburg >en J. Hoeksel, elk voor f 1,70 p. w. Vier huizen met Erven en Grand, naast elkander, a./d. Van Stryenstraat, nos. 14, 16, 18 en 20 te Gouda; verhuurd reep, aan de Heeren W. C. de Waal, J. H. van Kleef, J. J. Vesseur en C. Verdouw, elk voor 1,85 per week. Een huis met Erf en Grond, Directiekeet BLOEMWERKEN, KAMERPLANTEN - VERSIERINGEN. Aanleg en onderhoud van TUINEN. Vazen, Cachepots, Jardinieres in verschillend Aardewerk. D. DE PATER, Kocwtraat 88SCHOONHOVEN. 99. r 1 ‘toekende Deze Courant 1 -s koine n ook in aanmerking. ed, R. M. VAN DETH, Kort* Wy mengen niet. <X Dit zijn mijne Fabrieksmerken het schopje of de sleutels HERDER ABR. SOHN ia of m, Baddii TELEFOON N?56 MARKT H?5B62 oud 31 j., - F. van i T. Immer- I Zacht purgeerend, J Zeker werkend, Middel tegen wormen. leder» bonbon'bevat 0.025 gr. Santonin*. KRAEPBLIEN HÓLM Apothekers-Hofleveranciers, ZEIST i het trp. ■MF Alle nummers worden genoteerd en ontvangen de prijs- winners direct bericht. - 1O UUR - Mctt LÉMotei lapki bini pat uen perceel len zich TERSTOND GEVRAAGD: bij P. GELEIJN te Berkenwoude. -~o-o— irwaarden lip van de a/dIJssei igewacbt GEVRAAGD TERSTOND: met zakkende ramen en J. GBAVESTEIJN, Rijtuigmaker, Karnemelksloot, Gouda. o Bolingan FRIEDR. HERDZ gevraagd/-..voor het reparatievakgoede draadwerkera komen ook in aanmerking. Adrea: Wed. R. M. - Groenendaal 19, Gouda. W. van Leeuwen en J. P. van der Heijden en S. van Es en W. van Erk. W. - J. Buurman en Adres met fr. br., onder letter H., aan HULPPOSTKANTOOR te Hekendol van --I. BLAUW, Botterda in. Agent voor Schoonhoven en Om- streken W. ROUS Was., Molenstraat b/d. Wal. Gebruikt: Dr. ALLAN’» Pillen tegen zenuw- heofdpUn, podagra, Ischias, jicht en spit of lendenpijn. VOLKOMEN GENEZING. Per doos f 1,50 by Uulemborg. echt- van der C. S. W. Telefoonnummer 109. HANDELSKWEEKERIJ, Prins Hendrikstr. s<Gouwe 3. EEN LANDBOUWFKNWONING met acht bunders Wei-, Hooi- en Bouwland, gelegen aan Bergstoep; te aanvaarden den Isten October 1910. Te be vragen by ARIE BLANKEN, Bergstoep bij BeroambachT. Bij de voornaamste Ijzer-, Galanterie-, Kramerij- en Huishoudelijke Winkels is mijn fabrikaat verkrijgbaar. Deze Co morgens uitgè| f 0,75. France abonneeren bij Wat den eerst- het er vooral o verwyderd te ho is, haar werkinj te gaan. Wy kunnen beveiligen tegen weersgesteldheid tegen de kleine hen op hun level als wij in staat te vrijwaren. M en dus ook vei hun weerstandsv zij niet by het ger Drie dingen li het praktische moeten kennen, helpt ons aan h< tweede. En het vnn een opleid zich tot taak ste Het is een prat tijd de eischen 1 ining niet langer Dat is vroeger heeft het geduur zelfs van dö-ontw: doorgedrongen, dt voeding", door de aanbevolen, niet n over verschillende het hoofd van dei gelijkmatig verdet heden kennis, die levensoinstandighi ’hiaar dat verhel- sterking van het karakter gezamenl behooren te zyn, de taak des opv verbandwaarin staan, is zoo innij een gemeenschap) zelfde oogenblik i En toen eenmaa fgevat, was er nog gezegd kon word- onzer tydgenooten van te erkennen uitvoering aan te op den weg daart geweestmen ge bied den voet te I met behoedzaamhi Wei eigenaardig mensehen zich -ov hun stoffelijk wez en niettemin re| vgrwaarloozen, di meewerken, zt an ervaring op o dat het anders n lüeren en het een zij meenen dat in iets niet in orde het minst genei} gezondheidsleer ij Iets dergelyks opvoeding der kii Ouders, die hu blik gadeslaan als van ongesteldheid vaak niet toe te'l licht en lucht, beweging en kracl bereik der kleint zien worden" sta de meening, dat „een zwak kindje de geheele behaw Laat het laatstt zyn, dan is dat geen verandering wèloverlegd ingr roekeloosheid ki veroorzaakt, en h een kind bloot t van gewaagde j feit, dat de hedi vóór alles hygifini terecht kan niet i maar ook om r stoornis, mag voor een aanwyzing zi volgen weg niet rond te tasten, waar zy haarkry maal blyken, dat moeten nemen tc apotheek worden en het leven in i stelt van gezondt Gevraagd met September e^n P. G., by Tj. DEELEN, Vleeschhouwer en SpekdRger, Alblasserdam. irsje. Wouter, J. C. Breed veld. “een en T. ter Steege 1. van J. VAN ZUILEN, HaagtrecbL 3^* Om zich te overtuigen van de kwaliteit kan er eerst een Hectoliter genomen worden. Ondqrgeteekende beveelt zich be- leefd aan tot het opknappen en Onderhouden van Tuinen, tot het nanbludeu vak leiboomen, ook snoeien, enten, enz. enz. T. MORAAL, Bergfttoep. JaMtkg NMarl. MOSTIJ, jEBSXSH Gouda is voornemens ■nlljHKuj om op Maandag 29 1'h’aiXOFm Augustus 1910, v.m. 11 uren, in de zaal „Con- LEESVEREENIGING°'Aald^ ▼ellen en tc verknopen EEN PAND mot ERF en GROND, i'ngericht tot Binnen enkele dagen in lossing een schip BUHB-KACHELKOLEN, voor den pry's Vpn 80 Cent per Hectoliter afgehaald aan het schip en A contant. Wie er van proflteeren wil geve er kennis van bij’ Fabriek: OI*GEBICHT Kantoor: Telefoon Gouda 333. v Telefoon 6030. Wy malen zuiver GEVRAAGD; R.-C., tegen 25 November a: s., by C. NEDERHOF, Landbouwer, Bloemendaal bij Gouda. Gevraagd tegen 1 October a. s. eene DIENSTBODE, niet beneden 20-jarigenleef tijd, H. G. en van g. g. voorzien, by de Kinderen VERHEUL te Giessen-Nieu^kere. door den Deurwaarder F. H. SWAM, van een groote party 1^' «£ware PlatenPlankenVloerdelen PaiM& Ribben, Binten, Baddings, Kraal- schot/Hekwerk, Latten, Ramen, Deuren, 2 X 3, 3 X enz. wegens huwelijk en dubbele zaken, een Zaak in Kruidenier»- en Geldersche waren, welk een goed burgerbestaan oplevert. Overneemsom,/ 6'00,—. Te bedragen Fabriekstraat 34, Rotterdam. 1- -- Voor Dame» en Heeren i» liet beste ad re» om hnn goederen te laten Het geachte Publiek, dat er prijs op stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de al nZXrt 70 j a r e n in Nederland bekende en door solied en uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma Geweermaker, DORDRECHT, Haan- en Hammerless Geweren, Buksen, Revolver», Automa tische Wapen», enz. uit de voornaamste Fabrieken van Europa. Steeds voorradig een sorleering van meer dan 1OO Geweren, in alle prezen. Grootst gesorteerd 1 Wapen magazijn van Holland. Repareeren van alle Wapens. rmfflïT v7“ van gemeente He!- en 21.86.68 Hectaren. Breeder «inschreven bij boekjes die z«" De voorwaarden en bedingen der veilinS- Sw X^Xdl feif:nerLM: f.tgstXS’iig1;"10"ter io!tge met 3 Heeteluclit-Oven» (waarvan een Pa no tJeaar n*eUW gebouwd> a'/d- Zeugstrait sc No. 3. EEN PAND met ERF en GROND, ingericht tot 1 A», 36 c.A. Beide panden zijn voorzien van gas- en waterleiding, hebben inwendig gemeenschap met elkander, eene gevelbreedte van ruim 11 Meters en worden na afzonderlijke veiling gecombineerd; er werd vele jaren in ge dreven een goed beklante Koek- en Banketbakker^ en Suikerballen kokerij. No. 3. Een uitstekend onderhouden met ERF en overdekte BINNENPLAATS, a./d. Gouwe no. 165 te Gouda, bevattende be neden: 2 Kamers en Suite, Keuken, over dekte Binnenplaats; en boven: 2 Kamers en 2 Zplders, voorzien van gas-en waterleiding en vele gemakken. No. 4. No». 5 en 6. Nos. 7, 8, 9 en 10. No. 11. a./d. Komijnsteeg no. 32 te Gouda; verhuurd aan den Heer N. Sluijter, voor f 1,50 per week; en voorts nog ten verzoeke van H.H. Gedeputeerde Staten der Prov. Zuid-Holiand, om te araoveeren: No. 13. Den OPSTAL van een goed onderhouden a./h. Jaagpad naby de Spoorwegbrug over de Gouwe te Gouda, T no. 6, lang 10.50 M. en breed 7.7A M., bevattende beneden 2 Ka mers, TeekWmreau, Keuken en aangebouwd Schuurtjegroot 3 by 2 M., en bovenruimen Zolder waarop 2 Slaapkamers. De Keet is van binnen met dryfsteen bemetseld, is met pannen gedekt, terwyi de ramen zyn voorzien van buitenluiken. Te bezichtigen: perceel 12 dagelyks van 9—6, waarvoor men zich moet vervoegen ten kantore van den Hoofdopzichter van den Prov. Waterstaat, Kleiweg no. 97 te Gouda; de overige perceelen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren; wat perceel 3 betreft, mits vooraf belet vragend. Breeder bij biljetten en nadere inlichtin gen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd, aan de Nieuwsteeg no. 18 te Gouda, alwaar notitiën verkrygbaar zyn voor perceel 1 en 2 ook ten kantore van Notaris W. E. VAN BERCKEL te Delft en voor perceel 12 mede ten kantore van voornoemden Hoofdopzichter. DIJKGRAAF en HOOGHEEM- RADEN van de Krimpener- waard zuilen op Donderdag 25 Augustus 1910, des middags ten 12 ure,0 in het Koffiehuis van CHRISTENSEN fe StolwtfkerBluls, by insehryving ver- koopen staande onder de Gemeente COUDERAK, tusschen de eigendommen van D. Rook en Ch. Koot, om af te breken. De voorwaarden liggen ter inzage ter Secretarie van de Krimpenerwaard te Ouderkerk a/d IJssel. Inschryvingsbiljetlen worden ingewacbl ter plaatste van den verkoop. FBAMCOBHp*1lgl.“‘8*i‘ ba‘te11 O<,,1Ja B°ylE,f f *>- da< 1,0 2*TEB»AO-AVOJID J.l. BURGERLIJKE STAND. Albla»»erdam. Van 3—16 Aug. Geboren: Hendrik, z. van H. van Duin en W. C. van Gent. Christoffel, z. van J. Wynhoff en M. Roodnat. Barend, z. van H. van Veen en D. Baan. Gerrit, z. van P. Stout en L. Punt. Deliaantje, d. van W. Stout en C. Bor-:- «*?—■»«- z. van P. Stoppelenburg en G. Geertruida, d. van G. van Veer Schippers. Albert, z. van A. en J. v. d. Heen. Margje Johanna, d. J. J. Donkers en M. Hoogendoorn. Nleuwerkerk a/d IJ. Van 5—19 Aug. Geboren: Martha Joanna Wilhelmina, d. van C. H. Pinkse en J. H. Voorend. Antonia, d. van G. Steenbergen en G. J. Stolwijk. Anna, d. van C. v. d. Ham en A. A. Bos. W-ddl-taveen. V.n IS Juli-U Auj. G e b o r enJohanna, d. van Th. C. Zwanen burg en G. Koster. Yda, d. van J. Tiele en G. M. de Heer. Gerritje Margaretha, d. van J. D. van der Wolf en A. van Eijk. Maehelina, d. van P. C. van der Eist en M. Notenboom. Neeltje Adriaantje, d. van J. de Graaf en A. Kasius, Bertha, d. van A. van der Hoeven en B. Verwaal. Arie, z. van C. Kortlever en G. Kortlever. Jan, z. van N. van Eijk en M. C. Rikaart. Maria, d. van G. Hofstede en A.deKnegt. Gerrit, z. van J. van ’t Wout en A. Boon- stoppel. Martyntje, d. van C. Zwanenburg en M. van Helden. Getrouwd: W. van Lee» van Os. J. van der Hey< Erk. G. van Es en W Boeren en J. Koren. J. Blonk. Overleden: J. de Joode, out echtgenoote van J. de Kruyff. Leerdam, oud 69 j., echtgenoot van m. zeel. W. Kranenburg, oud 50 j., weduwe van A. den Boer. C. de Jong, oud 58 j., echtgenoote van J. C Jongeb«*eur. Een levenloos aangegeven kind van H. Peters en A. van GUs. M. J. Moons, oud 16 d. D.Muldery,oud82 j., weduwe van J. Visser.— C. Plomp, oud 30 j., echtgenoot van E, Derksen. A. Braakman, oud 59 j., genoot van J. van Ryn. K. Torren, oud 86 j., weduwnaar van- Müller. M. Kraan, oud 88 j. A. Verstoep, oud 71 j., echtgenoote van J. Bremmer. A. van Tilburg, oud 20 m,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 3