.aas Alles impen, Mn! 1910. N°. 3165. Woensdag 7 September. Ottie Kfinnisgeyiagea. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ON, irotte 101, M, aterc. 3973. delboek 1910, zonden. ten. f w tdekking OOP i/ischwant. f5, Gouda. ftANDER, ROTTERDAM. WATERLEIDING ALK, umatiek. daf.‘ >r plieden I00S, (leverancier. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. WAARSCHUWING. t, f 1, subs. 1 dag m, particulieren wat ide t 2 zal 1 week liet W. Suringar had ais toegevoegd ruime keuze en toond. komt aan fstellim het e ren te iaan. BLOOS. ERK. OND. RAK. E. Friedberg is het ...erminst prettig. verkrijgbaar. udewater. Lb. POOI der Gemeente Schoonhoven. Gemeente Schoonhoven. Zeer bil- ‘H roi de veel i vollen dag door al het huiswaarts 'machines a gestald hun v in macl. loende dat gem^^u» moeten »en niet t voor i gebied van soliede Wcrtaans Ming. worden vastgesteld op Vrydag 16 Septet __2 ook reeds vroeger vooi bestemd. Adviseur, JAM. steeg 38. no. 3884. van z(jn hij vooi fenten. «end dat de tdekt werden terwjjl hij doen op een toch zijn de langryke ont- enschappelyk komen door S. te Schoonhoven, f 1, subs. 1 dag Lenis. B. te Vlist, f 1, subs. 2 dagen hech- A. 2 dag K. dag zijne merk- g te danken handigheid, ke als toe- e als een der dekkingen tijd is te be- m vorm van boden tot be is. M. te Krimpen a/d IJsel, f 2, subs, 'itenis. Krimpen a/d IJsel, f 2, subs, hechtenis. Bergambacht, f 2, subs. 2 dagen f 2, subs. 1 week bs. 1 week tuchtschool, iring van de inbeslag TtOtH AJTrVAA, 1 HDotninogn. J ara 1,va” M) gram f 3,50. srdeeliger dus! verkoopers en thekers. tterdam. i ons niets fortuinen voor een en den triomf van rialisme in politiek j de tijd voor een geen twjjfel, of, waar alles tot »'n gunstig verloop heeft gehad voorzien is, dat de inrichting en der verschillende stands enz. >ornis zal kunnen plaats hebben, stelling een beslist succes zal chtskundige in processen incasseeren ndeling van szakenhet in Kanton en vennoot- alle verder itracten, be- Deu Courant wordt des Vowuda»,- en des Zaterdags- abonneeren b(j a|le Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. SGH00NH0VEW8CHE COURANT. Ie bezoekt, al- n, de Maga- C( orcl bios enz. tentoonstellii met een meer dan Aan de worden op de gekocht. Het Ijjdt nog toe zoo' en het te 1 installatie ook zonder stoc deze tentoonsl hebben. •|c, 5 Sept. Om half acht ensdag alhierde feestelijk heden mheid van den verjaardag van "ftjcht van en het uitvoeren muziektent. gelijk een kabelballon en drie vliegn in de Middellandsche Zee-faaven worden. Sisten. De reis van oud-President 1U Woatw Ver. Staten meer en meer een triomftocht. In een der redevoeringen, door Roosevelt gehouden, viel hij het Amerikaansche Hoog gerechtshof aan. Hy noemde dit een in stelling waarin een verouderde geest heerscht. De beslissingen vnn het Hof noemde hij „technische haarkloverijen”, die in elk op zicht in strijd zyn met den geest en de behoeften van den nieuwen t(jd. Wat de groote vermogens betreft, zeide Roosevelt Wanneer ons nationale leven anders brengt dan dikke fortuine kleine groep menschen f vuig en egoïstisch materi en zakenwereld, dan is economische revolutie gekomen. Het onvermogen van den staat om te verhinderen dat sommige menschen door oneerlijke middelen een fabelachtig ver mogen bijeengaren, laat aan die lieden tevens de gelegenheid om hun vermogen nog te vermeerderen en hun macht uit te breiden, 't Is niet voldoende dat iemand zonder nadeel voor de gemeenschap een vermogen bjjeengaart; we moeten er ook voor zorgen dat dit vermpgen niet aangroeit, wanneer daaruit geen nut voor het algemeen voor komt. maakt naar aanleiding uo.i Kroonprins deop- t uit de trekschuit, uit de mode en geheel m. Tegenwoordig en kijkt als een inge- !g, ook te te redden. Boe loop, 5 Sept. Begunstigd irachtig weer maakten de kinderen een schoolreisje naar Is moeiljjk te zeggen, het reisje zelf, of het wel in Utrecht. Zoo- is zeker, dat de kinderen een genol- n dag hadden, en dankbaar, gestemd genotene in opgewekte stemming Keerden. 5 Sept, in 'londen vergadering i o. a. voorloop der gemeente begrooting i af op f 7032, benoemii directe iren H. H< Kramer Isch hennep- rkanten lap eeds blyven iers rabat. Driebrugge, 5 Sept. Een dochtertje van J. Jungerius had het ongeluk van de stoep in de Wierike te vallen. Op haar hulpgeroep kwam de moeder en op diens geroep A. Wals van de overzijde, die zich, omdat de drenkelinge in dien tijd al verder van den wal ging, ook te water moest be geven om haar t< Hei- en door pracht.o der hoogste klassen Zeist en Utrecht, 't wat het best beviel: verblijf *n Zeist, dan idden, en lotene in o] >rden. ‘Hekendorp, 5 Sept. In eene op Dinsdag j.l. gehouden vergadering van den gemeenteraad werd o. a. voorloopig vastge steld de rekening der gemeente over 1909 en aangeboden'de begrooting voor 1911 in ontvangst en uitgaaf op f 7032,94>/s. Op de voordracht ter benoeming van twee zetters voor 's Rijks directe belastingen werden geplaatst de heeren H. Hoogendoorn (aftr.), II. Verwejj, J. Kramer en J van den Berg. Ten slotte werd met algemeen»* stemmen besloten de jaarwedde van den ambtenaar ter secretarie met f 40 te ver- boogen. •Meerkerj-, 2:r‘. IJ.' begonnen Woensdag alhierde feestelijkI ter gelegenheid van den verjaardag H. M. de Koningin» met een optoc' „Euphoriia" door net dorp en hel"» van eenige nummers in de muziektent. Tusschen negen en twaalf uur maakten de kinderen der beide scholen, begeleid door muziek, mede een optocht door het dorp, nadat zy voor 'de feesttent eenige vaderlandsche liederen hadden gezongen. Voor en na den optocht werden zij in de scholen ruim onthaald op limonade, taartjes, chocolade enz. Om half een begonnen de wdUstryden. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevebs. Intercomm. Telefoon-nr. 20. Strafrecht: J. v. B. en W. v. Z., beiden te Jaarsveld, ieder respectievelijk f 5, subs. 3 dagen hechtenis en f 5, subs. 1 week tuchtschool. Overtreding «M aak- 427 Wetboek van Strafrecht P. J. B. te Haastrecht, f 3, subs. 2 dagen hechtenis. A. G. D. te Ouderkerk a/d IJsel, f2, subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van de wet van 7 April 1869 Stbl. 57: W. K. te Rotterdam, f 1, subs 2 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de in beslag genomen maat. Opgeven van een valschen naam: C. K. te Schoonhoven, f 3, subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding Reglement op het rijden met hondenwagens inde provincie Utrecht: C. K. te Schoonhoven, f 1, subs. 1 dag hechtenis. Een hondenkar doen geleiden door iemand beneden 14 j. G. v. L. te Krimpen a/d IJsel, bevolen heropening van het onderzoek op 7 Octo ber 1919. Visscherfjovertreding J. R. te Bergambacht, hechtenis. i, zenuw- ischias, lenpijn. is een doos om U vel- ,e verlosMed pijnen. Uien tegen f 1,50 per r bü loonhoveu, leniborg, loads. Electriciteitatentoenatelllng te Gouda. De datum van de opening der tentoon stelling van toegepaste electric»teit, te houden te Gouda en uitgaande van een comité, be staande uit de besturen der vereeniging „Gouda Vooruit” en het departement „Gouda" der Maatschappij van Nijverheid, benevens enkele bestuursleden der sociëteit „Ons Ge noegen", is thans vastgesteld. Deze vast- stelling stond in nauw verband met den bouw der electrische centrale, die den stroom moet leveren voor licht en kracht, op de tentoonstelling bBnoodigd. Thans echter, nu bekend is, wanneer de electrische centrale in staat is dezen stroom te leveren, kan de datum worden vastgesteld en blijft deze bepaald op Vrydag 16 September a.s., den dag, die ook reeds vroeger voor de opening was bestemd. Reeds wordt door de firma Strous te te Dordrecht een begin gemaakt met het leggen der ringleiding en aftakkingen voor aansluiting der verschillende stands, in het geheel een 60-tal, die geheel de beschikbare ruimte in beslag nemen. Verschillende in- en uitwendige werkzaamheden worden nog verricht: hiermede wordt echter bekwame spoed gemaakt, omdat op 9 September moet worden begonnen met het plaatsen en in richten der verschillende exposities. Alle noodige maatregelen tegen brand gevaar zyn door het tentoonstellingscomité getroffen; zoowel in de gebouwen als buiten op het terrein zyn brandbluschmiddelen voorhanden. Ook de bewaking, zoowel by dag als nacht, zal by vertrouwde personen berusten. De officieele opening der tentoonstelling op 16 September a.s. zal geschieden door Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, lid van de Tweede Kamer voor het district Gouda, die zich daartoe welwillend bereid verklaarde. De tentoonstelling, die geopend zal zyn *s middags van 1—S’/b en 's avonds van 1 11, zal o.a. worden opgeluisterd door concerten van miss G. E. Hunt's Ladies orchestra, een uitstekende dameskapel, door .Bioscoopvoorstellingen van Nöggerath enz. °"Z. Ook overdag is het inwendige der .Jlingsgebouwen electrisch verlicht aantal gloeilampen ter sterkte van 50.000 kaarsen. ten toonstelling zal een verloting verbonden, waarvoor alle pryzen tentoonstelling zullen worden aan- De Duitsche Kroonprins heelt zich onlangs in afkeurenden zin uitgelaten over de zucht in Duitschland, om vooral waar het sport betreft andere landen na te apen. Eerst wordt in spelen en kleeding allerlei monsaine gebruiken van andere landen nageaapt, eerst Frankrijk en nu Engeland. Een Engelschman kan er zeker van zyn, in Duitsche aanzienlyke kringen steeds succes te hebben. EenEngelsch blad maal van dit gezegde van den 1 merking: „Z. K. H. komt i Engeland is al lang uit d door Amerika verdrongei kleedt „men” zich, loopt Amerikaan.” Men is in Duitschland min of meer teleurgesteld over het privaat karakter, dat het verblijf van Nicolnas II te Fried berg heeft. Eerst sprak men van een opzienwekkende samenkomst van Keizer Wilhelm met den Czaar, vervolgens heette het dat Nicolaas by de manoeuvres van het Duitsche leger tegenwoordig zou zyn, thans echter wordt algemeen erkend, dat het verbljif van de Russische Keizerlijke familie op het kasteel te Friedberg slechts den gezondheidstoestand van de Czarin tot aanleiding heeft. De socialistische pers en de comite's dier party protesteeren tegen het verblyf van den Czaar, daj zy een beleediging voor Duitschland noemen. Voor de bevolking van Frfcdbê w verblyf der Czarenfamilie allerminst prettig. De grootste helft der Russen, die in Hessen hun zomervacantie doorbrachten, zijn gauw naar huis gegaan, om van den overlast der geheime politie bevryd te zyn. Anderen, b. v. handelsreizigers, myden Friedberg omdat het gewoon onmogelyk is met een koffer de plaats binnen te komen. Volgens het „Berliner Tageblatt” zou de Czarin aan geen organische kwaal lyden, maar uitsluitend zenuwziek zyn. De lytarts der Keizerin weigert ieder consult met Ber- ar is nersooniyk naar Nauheim i de badplaats te keuren, met 't oog biyf van zyn gemalin. Op zyn werd hij voortdurend bewaakt rime agenten. De Czarin kwam Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrydags-namiddags 4 uren. Alle binneniandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, wörden slechts 2-maal in rekening gebracht. Voor hardloopen met hindernissen (16 deelnemers) werden behaald door: A. den Ottolander le prijs ƒ5; G. de Jong 2e prys f 3; J. de Ruyter 3e prys f 2; A. Alblas 4e prys f 1. Voor idem met meisjes: (16 deelneem sters) M. van Peet le prys f4; B. de Wit 2e prys f 2,50; E. Bikker 3e prys f 1,50. Voor ringryden op fietsen (39 deelnemers en deelneemsters): P. Ouwerkerk le prys f 8; W.‘ Brouwer 2e prjjs f 6; F. v. d. Heiden 3e prys f 4: A. Timmer 4e prys f3; P. A. Beems 5e prys f 2,50; Myntje Bikker 6e prys f 1,50. Voor tobsteken (20 deelnemer»): C. van Zanten le prys f 6; A. den Ottolander 2e prijs f 4; F. v. d. Heiden 3e prys f 2. Voor de mooist versierde fietsen werden toegekend aan: B. de Wit f 3, aan M. van Peet f 2,50, C. van Iperen f 1,50, A. Timmer f 1 en aan Blyenberg een hestmirsprys. Hardloopen door meisjes op muilen, 8 deelneemsters. Pryzen behaald door: M. Kortlever ie prüs f 4, M. den Ottolander 2e prys f 2,50, G. M. van Iperen en Eigje Bikker bestuurspryzen. Voor flvtsryders met lange pypen door: C. van Zanten le prys f 5, A. de Wit 2o prys f 3, J. de Ruyter 3e prijs f 2. Het weer was zeer gunstig. Natuurlyk woeien uit nagenoeg alle huizende vlaggen en waren op verschillende plaatsen groen en bloemen aangebracht. Het avondconcert had veel belangstelling en de illuminatie kwam, dank zy het stille weer, tot haar volle recht. Een woord van lof komt de feestcommissie toe voor de uitstekende regeling by het uitvoeren van het feest programma, en een woord van dank voor de moeite, die zy zich heeft getroost om alles in volkomen orde te doen afloopen. Zy had waarlyk een drukken dag, doch kan met tevredenheid daarop terugzien, want Meerkerk heeft feest gevierd in den vollen zin van het woord. Nieuwer kerk ad IJael, 5 Sept. De 32ste jaarcollecte voor de Scholen met den Bybel heeft alhier f 150,80»/s opgebracht. •Nieuw-I.ekkerland, 5 Sept. In de gemeenteraadsvergadering van 29 Augustus j.l. deelde de voorzitter mee, dat de heer A. C. Roodenburg zyn benoeming tot hoofd der eerste openbare lagere school had aan genomen en met 1 November e. k. in functie zal treden; dat bij Koninklyk besluit was bepaald, dat na 1 Januari 1911 geen nieuwe vergunningen zouden worden verleend voor den kleinhandel in sterken drank. Goedgekeurd werd een voorstel van Burg, en Weth. om aan A. Brussé, die op 1 September zijn 25-jarig jubileum zou vien als ryksvehiwachter, een gratificatie - - jn. szien van een valsch geschrift, zes maanden. A. van Z. te Wijngaarden, bedreiging en dierenmishandeling, vrijgesproken. Uitslag van het herexamen Gymnasium te Gorinchem: Toegelaten zyn: Tot de zesde klasse mej. M. Braber, M. Stufkens en L. G. J. Roth. Tot de vjjfde klasse mej. A. van der Kaaden en J. M. Carp. Tot de vierde klasse gymnasium is alsnog toegelaten R. Borlé te Rotterdam. Na gebonden examen zyn .toegelaten tot de eerste klasse van do hoogere burger school te Gorinchem: O. Muller,G.Romeyn. Tot de tweede klasse: Th. M. Insinger. Tot de derde klasseB. C. van der Does. Ds. A. Dekker, predikant by de Ned. Herv. Gem. te Gameren, heeft een beroep ontvangen naar Hedel. Ds. C. Lindeboom, predikant by de Gereformeerde kerk te Gorinchem, heeft voor het beroep naar.Katendrecht bedankt. Kantongerecht Schoonhoven. Strafzitting van 19 Augustus 1910. Overtreding der Alg. Politieverordening der gemeente Stolwyk: A. C. te Gouda, f 1, subs. 1 dag hechtenis. Dronkenschap J. C. F. B. te Schoonhoven, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. hecht» C. I tenis. Jachtovertredingen J. d. G. te Krimpen a/d IJsel, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. C. K. te Wjllige-Langerak, f 4, subs. 2 dagen Mchteuis, met verbeurd verklaring van de niet in beslag genomen tien zeelt- fuiken met bevel tot uitlevering of betaling van f 7,50, subs. 8 dagen hechtenis. D. K. 4e Willige-Langerak, t 4, subs. 2 dagen hechtenis en f*2, subs. 2 dagen hech tenis met verbeurd verklaring van de niet in beslag genomen palingfuiken met bevel tot uitlevering of betaling van f 2, subs. 2 dagen hechtenis. C. N. te Polsbro» k, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. M. ' v. d. S. te Rotterdam, f 2, subs. 2 dagen hecht. A. v. W. te Krimpen a/d IJsel, f 2, subs, dagen hechtenis. A. G. te Krimpep a/d Lek, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. J. W. v. d. M., J. B. A. en D. H., allen te Rotterdam, ieder f 2, subs. 2 dagen hechtenis. v. d. M. te Oudewater, f 4, subs. igen hechtenis. S. te Krimpen a d IJsel, f 1, subs. 1 hechtenis. T. te Krimpen a/d Lek, 1 2, subs. 2 igen hechtenis. A. W. te Rotterdam, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. A. v. d. K. té Rotterdam, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. A. K. -th Krimpen a/d IJsel, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. S. M. te Kri” 2 dagen bechtej A. O. te F 2 dagen h J. R. te hechtenis. A. J. S. te Krimpen a/d IJsel, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. C. H. te Krimpen a/d Lek, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. J. S. te Benschop, tuchtschool en f2, subs met verbeurd verklai genomen schakel. Leerplichtovertreding N. W. te Jaarsveld, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. Overtredingen van het Motor- en Rywiel- reglement: A. K. te Benschop, f 1, subs. 2 dagen hechtenis. P. v. C. te Capelle a/d IJsel, f 1, subs. 2 dagen hechtenis en F. S. te Krimpen i/d IJsel en A. v. V. te Capelle a/d IJsel, beiden f 1, subs. 2 dagen hechtenis. A. J, v. d. B. te Gouda, f 1, subs. 1 dag hechtenis. W. D. te Schoonhoven, B. H. te Ouderkerk a/d IJsel, M. d. J. te Ouderkerk a/d IJsel en J. W. L. te Benschop, allen f 1, subs. 2 dagen hechtenis. B. H. te Gouda, f 1, subs. 1 dag hechtenis. B. B. te Arneide en D. J. d. W. te Jaars veld, ieder f 1, subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van art. 460 Wetboek van Strafrecht: J. v. B. te Jaarsveld en W. v.Z. te Jaars veld, respectieveiyk f 1, subs. 1 dag hech tenis en f 1, subs. 1 week tuchtschool. J. W. v. d. M., J. B. A. en D. H., allen te Rotterdam, ieder 1 1,50, subs. 2 dagen hechtenis. A. W. te Rotterdam, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. A. O. te Krimpen a/d IJsel, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. C. H. te Krimpen a/d Lek, f 1, subs. 2 da gen hechtenis. D. J. Vy. en P. W., beiden te Rotterdam, ieder f 1, subs. 1 dag hechtenis. A. d. S. te IJselstein, vryspraak. Overtreding van art. 314 Wetboek van Bij Kon. besluit van 30 Augus tus is benoemdtot ontvanger der registratie en domeinen te Gorinchem, H. T. Julius, thans ontvanger der registratie en domeinen te Lochem. H. M. de Koningin wordt Dins dag 20 dezer in de residentie verwacht, voor de opening van de zitting der Staten- Generaal. By de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend, betreffende het merken van kaas, afkomstig van aange slotenen by een kaascontrölestation, hetwelk zich onder Rykstoezicht heeft gesteld. De Minister van Binneniandsche Zaken heeft den commissarissen der Koningin verzocht de burgemeesters uit te noodigen hun meaning te willen mededeelcn over de volgende vragen: io. Is de bezoldiging van de veldwachter» uwer gemeente, met inbegrip van emolu menten en belooningen verkregen uit neven betrekkingen (zoowel uit gemeentelijke als uit die van waterschappen, particulieren enz.), voldoende te achten? 2o. Zou die bezoldiging ook voldoende zyn te achten, indien slechts bijverdiensten verkregen werden uit gemeenteiyke neven betrekkingen? Tevens wenscht de Minister te vernemen, indien de bezoldiging zooals zy door de burgemeesters is opgegeven op een door de burgemeesters ingevulden slaat, door hen onvoldoende wordt geacht, wat de reden is dat die bezoldiging beneden het door hen genoemde bedrag bly-ft gehandhaafd. Het bestuur van de Centenver- eeniging voor hulpbehoevende blinden te Rotterdam heeft van H. M. de Koningin- Moeder een gift van f 40 ontvangen voor deze vereeniging. Te Schoonrewoerd (Z.-H.) is tot gemeente-geneesheer benoemd de heer L. A Bredenberg, arts te MdntfoorL De oproeping om bydragen voor een gedenkteeken voor wyien Clément van Maasdyk, op te richten op de plaats waar hij viel, is gesloten omdat een inge zetene van Arnhem de kosten alleen wenscht te dragen. In de Zaterdag gehouden zit ting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam werd o. a. de volgende zaak behandeld: In dienst van den zilversmid J. Straver te Schoonhoven, was de 29-jarige J. S. S. op 23 Juni naar Rotterdam gezonden met een aantal broches en hoedenpennen, dié gedeelteiyk besteld waren en die hij voor het overige moest zien te verkoopen. Naar hy opgaf, was hem door zyn patroon gezegd, de voorwerpen, die hy niet verkoopen kon, te beleenen. Den 23sten verkocht hy het bestelde voor f 2,88; daarna liep hy twee dagen rond zonder iets kwyt te raken, maakte de f 2,81 op en beleende daarna het overige voor f 17,90. Daarvan had hy f 10,50 afgenomen, die hem nog toekwamen voor loon, met het resultaat, dat hy te Schoonhoven aankwam met ruim zeven gulden in zyn zak en een flink stuk in zyn kraag. De zilversmid verklaarde, wel geld noodig te hebben gehad, maar den beklaagde geen verlof te hebben gegeven het zilver te beleenen; hy moest denzelfden dag terugkomen en net niet-verkochte mede brengen. Ondertusschen bleek, dat patroon en bediende eenigen tijd tevoren te Rotterdam waren geweest, bij welke gelegenheid een party zilver was beleend. De getuige zeide verder, den beklaagde niet f 10,50, maar f 3,50 voor achterstallig loon schuldig te zyn geweest. De officier achtte het ten laste gelegde zoowel primair als subsidiair niet bewezen, lichtte dit nader toe en roquireerde tot vry- spraak met last tot invryheidstelling van den beklaagde. „Alsjeblieft, meneer," zei de man. De rechtbank sprak den beklaagde vry en gelastte zyn onmiddellyke invryheid stelling. Mr. J. W. Suringar had als toegevoegd verdediger geen zware taak. In de Vrydag gehouden zitting van de arrondissementsrechtbank te Dor drecht werden o. a. de volgende vpnuissen uitgesproken: A. C. B. huisvrouw van A. S. en B. B. te Alblasserdam, beleediging, ieder f 6 of zes dagen. P. van D. te Giesendam, gebruik maken De Diiectie van de Waterleiding maakt bekend, dat op Woensdag 7. en Don- derdag 8 September a.s. zal worden gespuid, waardoor het water, vooral 's mor gens, vermoedelyk niet helder zal zyn. Aanbevolen wordt om vooraf het be- noodigde water af te tappen. De Directeur, MAK. Schoonhoven, 8 September 1910. verleenen. Aan^ezien in 1.911 het aantal raadsleden met vier leden moet worden vermeerderd, werd een nieuwe rooster van aftreding op gemaakt. In 1913 «uilen derhalve drie en m 1915 en 1917 telkens vier leden aftreden. Aan den raad werd overgelegd de begrooting voor 1911 in ontvangst en uitgaaf op f 29565,16’/®Voor het nazien der begrooting werden aangewezen de heeren J Smit van Nleuw-Lekkerland en P. Stam Cz. Op de voordracht voor het college van zetters werden geplaatst de heeren: 1 H. Snift, 2 P. G. de Jong, (beiden aftredend), 3 A. den Boer, 4 C. Broere Kz. Goedgekeurd werd een voorstel van Burg, en Weth., om aan den heer H. Brouwer, waarnemend hoofd der eerste openbare lagere school, tydensde vacature, het salaris van het hoofd uit te keeren, nl. f 1050. De vereeniging „De Oranjevaan” alhier heeft Donderdag haar zesde jaarfeest gevierd. De eerste nummers van het programma, het feest en het onthaal der schoolkinderen, en een ringrydery met paar den onder den man, hadden plaats onder hevige regenbuien. De twee uitgeloofde pryzen voor de ringrydery werden behaald door A., van Vliet en H. de Giftot. Tegen den middag klaarde de lucht op en het weer hield zich verder den geheelen dag goed, ’s Namiddags gaf eerst de gvmnastiek- vereeniging „Kracht en Vriendschap” op een daartoe geschikt terrein een uitvoering. Daarna had een ringrydery met fietsen nlaats, waaraan 28 personen deelnamen. De vier prijzen, aan den wedstrijd ver bonden, werden behaald door P. va,n Namen, mej. N. Smit, A. van Vliet en G. van Slfipe. Voor de mooist versierde fietsen waren drie prijzen uitgeloofd, die werden toegekend aan P. van Namen, P. de Heer en P. van den Berg. Vervolgens werden nog eenige volksspelen gehouden, waarvan tonnetje kruien en spriettrekken het meest amusant waren, en tot slot werden 's avonds door de g'ymnastiek- vereeniging eenige athletische standen ver- - - Voor de mooie uitvoering hiervan den tydeiyken directeur, den heer R. Oskamp, zeker een woord van lof toe. Voegen we hier nu nog bij, dat de twee muziekverenigingen „Apollo" en „Door hulp tot stand gebracht” zich den geheelen dag kranig hebben geweerd, om al de vermakelyk- heden op te luisteren, dan zal het voor een ieder begrypeüjk zyn, dal we hier een mooien dag hebben gehad. Den geheelen dag heeft er een aangename stemming ge- heerscht en wanklanken zyn niet vernomen. Met voldoening kan „De Oranjevaan” op dit zesde jaarfeest terugzien. Door mime, vrijwillige büdragen, ge-t schonken aan de muziekvereniging „Apollo” alhier, is dit korps in slaat gesteld zich aanmerkelijk uit te breiden. Reeds zyn voor f 500 instrumenten gekocht en ver scheidene jonge krachten hebben zich als lid aangemeld. In het gezin van C. de K., wonende te Elshout, hebben achtereenvolgens drie zoons, die aan de loting voor de nationale militie hebben deelgenomen, een hoog nummer getrokken. Thans is ook de vierde zoon vrygeloot. lynsche specialiteiten. De Czaar is persoc gegaan om C. op een verbl wandeling door gehei later per auto. Het plan is, tot 4 October in Friedberg te blyven. De Russische eerste Minister Stolypin maakt een reis door Siberië om daar aen toestand der kolonisten na te gaan. Vergezeld van tien ambtenaren reist de Minister in een luxe-trein, die vorstelyk ingericht is. Stolypin is de tweede’minister, die zulk een reis onderneemt. Vóór hem deed het de be ruchte Plehwe, die zeer bevredigd terug kwam wat aangaat de welvaart van de kolonisten daar. Geen wonder trouwens, zeggen deskundigen, want langs de spoorlyn wonen inderdaad welvarende kolonisten, maar zoodra men ’n paar myl van den spoor weg verwyderd komt, wordt het anders. Dat zal echter Stolypin ook wel niet te zien krijgen. In verschillende grooteEuropeesche havens dreigen werkstakingen, b.v. Hamburg, Bre men, Bilbao, Havr,e. Meest zyn het stakingen onder kolendragers, tengevolge van een nieuw tarief dat inge voerd werd- In Bilbao ia de toestand ernstig. Daar is de 8»Ml van beleg «fgekondigd, omdal de militairen herhaalde raaien door Blakers rijn aangevallen. Ook in Saragossa is nn staking uitgebroken. Engeland. Jn hel Westend van Londen heeft een groote brand gewoed in een Warenhaus, vlak bii het Middlesea-zieken- huis. By de groote hoeveelheden brandbare waren, dife het gebouw bevatte, was er geen blusschen aan. Maar de brandweer spande met twintig spiiten alle krachten in om het bedreigde ziekenhuis en de naburige gebouwen voor de vlammen te bewaren en dat mocht ten slotte gelukken. De 100 bedienden in het gebouw hadden, tijdig gewaarschuwd, zich allen in veiligheid kunnen brengen. De Frannche havenplaats Toulon zal een haven voor militaire vliegmachines en luchtschepen worden. De minister van marine heeft besloten terstond met het werk te beginnen, zoodat zoo spoedig mo- cier achtte het ten laste 'imair als subsidiair niet 1 t nader toe eni iet last tot im lireerde t leidstellii

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1