yw. mier’ COKES latl. MI, enmaker, incurnnt", onhoven. 1910. Woensdag 28 September. N°. 3171 Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. rater, AM. OKiiili laiwiBi. a50 Cents per H.L a 60 Cents per H.L. i ouw, ichting. RS”. N”. 'X )EN, 4ONHOVEN. BROOD. EF, de Markt). van Prima Kwaliteit MENCKOLEN TOELATING tot de Herhalingsschool. STRAATWIEDEN. GASFABRIEK BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. SCHOONHOVENSCHE COURAKT i, dan vervalt S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20 rnf met X NSTH A. De gelegenheid is opengesteld, om zich t myn prim» n SCHOEN- Oranje- uitend verkryg- igen sche I jedsoorten. r ii.m. J9 bij in •verleg •ndersoek lie plaatwen van den Rijksdi De niet-social woeste socialisten, gerecht nu i van gewei zal aan chrikte Joewel waren, ZOO ist hij et!!! lugger dan ver- Oneide WOOL. Shermi weet schoen wer| ver- m 18 nog aande VEE- MSTREKEN” kliuxveen, of, 21 tin( Dc dezer gi idissement ld A. tot lOOl- C W! - Beach aUjee nog !ham- f 3.- ten K WlEPJES.” m. uur, MER, Secretaris. boete van ten bo< 14 en 20 met eene b - II. M. d de eerste laten tot h reis. op h( dzaamheid. kt voor Hen, enz., Ie taken, Gemeente Schoonhoven. van die i op leden 3 mannen worden opge- mg de eerste inrichting drankzuchtige vrouwen ht, en wel te Beekbergen, villa met 2 H.A. grond is pe Ar smber worden gebeurd jrdediger wegens *n van lingen >lgurde _..o_ bestellen is zeer gewenschtdaar groote partyen zijn opgegeven. De door Willest opgernn 1911 bedi dezer is plaatsver- A. van der Uwe -ninklijke der Nederlanden, I na de geboorte ’rinses 3gen- n de Deze Courant wordt .des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maan len 0,75. Franco per post door hetgeheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot rrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. uitlatingen van Engelsche ministers over Egypte aan, be nevens de beruchte speech van Roosevelt in de universiteit van Cairo. Wat de Jong- zeide hy, is dit: ontrui- door de Engelschen en _o van een grondwet. Waarom moet onder Engels internationaal Blijkens een by bet departe ment van koloniën ontvangen telegram, is de civiel-gezaghebber van de onderafdee- ling Oost Flores, residentie Timor en on- derhoorigheden, de eerste-luitenant der infanterie D. B. "«wond bij een hoofd van I uitlevering te voorzien voor den WINTER Aog een klein partijtje voor kachels en fornuizen, „de goed koopste brand”, Attentie a.v.p. Verkrijgbaar op alle werkdagen van 9—12 en van 1—2 uur. Bestellingen voor aan huis bezorgen worden in volgorde uitgevoerd, alleen na 2 uur. Spoedig - reeds groc n nieuwsgierigen doodvonnis vol- Vauchou, die een myn Vrouw door anken in den j genezen is van haar reeds jaren i verbaasd over inken en bevelen een ieder drin- Het gel op die itaten, c ientebestuur, vooi geschikt zyn Zoodanig een Te slachtoffer van z!,n Met veel te sterl en kon zyn toestol Ter hoogte van 10 plane en werd toestand liegtoestel >nd. Een wakkere Parijsche .Capitgine" heeft zeer handig k.i apache gevat, die by een t Cloud een man had aange- wij kennis van de toezegging van de vele en gewichtige wetsontwerpeft, welke zullen worden ingediend. 4. Instemmende met den wensch, dat Gods zegen op den arbeid der Staten-Generaal moge rusten, meenen wy de verzekering te mogen gevetf, dat het beroep van Uwe Majesteit op onze toewyding en yver niet te vergeefs zal zijn gedaan. Dit adres werd zonder beraadslaging en zondei hoofdelijke stemming aangenomen. De behandeling van het ontwm^^tot reorganisatie van den burgelijken gene^Bte- digen dienst in Nederlandsch-Indië vorderde evenmin veel tijd. Immers, de Minister vai behandelde alleen do opinerkii eindverslag gemaakt, waarna z. h. s. werd aangenome" werp lot wijziging van d« Nadat nog drie leden e missie voor de stenographic der huishoudelijke commissie noernd, werd de vergadering byeenroeping gescheiden. paa.u ladat nu uit de netelige allereerst hel gezet bij den 1. de tilbury daarheen dien hadden h Brenk- en ilkbanden irtikelen. n Koloniën ingen, in het hel ontwerp len, evenals het ont- de Indische Mynwet. .1 der gemengde com- iphie en twee leden waren be- tot nadere BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat de aan gifte t<ft toelating van leerlingen voor het Herhalingsonderwys, waarvan de cursus voor de Meisjes begint op 1 October en voor Jongens op 1 November n.kan geschieden ter Secretarie eiken werkdag van 10—12 uur. Schoonhoven, 215 Sept. 1910. Burgem. en Weth. voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEEN ST RA. De BURGEMEESTER van Schoonhoven herinnert hierbij aan de verplichting tot hel wieden der straten. Schoonhoven, 2(5 Sept. 1910. De Burgemeester, VAN SLOTEN. der gemeente Schoonhoven. geplaatst in het aanplakking ter plaatse in de betrokken en gemeenten bekend gemaakt, eindpunten dier wegen en op ‘->g met andere wegen, voor welke het verbod niet geldt, wordt het op duidelijk zichtbare ,wyze aangegeven. Art. 24. De voerlieden of geleiders van hondenkarren of met ezels bespannen wagens moeten bij het tegenkomen en bij het voor bijrijden van paarden, hunne dieren of voertuigen tijdig stil doen staan efi aan ’de zijde van den voorbijryder naast hunne dieren gaan staan. Zij mogen zonder tjjdige waarschuwing geen paarden voorbij rijden. Art. 37. De overtreding der bepalingen van dit reglement wordt, voor zoover daar tegen geene strafbepalingen by de Wet of in de voorgaande artikelen zijn vastgesteld, gestraft met de volgende geldboeten te weten die van art. 31 en 33 met eene boete van ten hoogste f 1. die van artt. 17, 18, 19, 22, 23, 23bis sub c, 24, 2b, 26, 27, 28, 29, 34 en 35 met eene boete van ten hoogste die van art. 13 met eene boete yan hoogste f 5.— die van artt. 12, 15, 80 en 32 met eene boete van ten hoogste f 10. die van art. 23bis sub a, b, d en e met eene oogste f 15.— die van artt. boete van t ejj hoogste f25.—. de K o n i n g i n-M oeder zal in helft van October Soestdyk ver- het maken van een buitenlandsche reis. Na terugkeer zal 11. M. eenigen' tijd op het Loo verblijven alvorens in de resi dentie terug te keeren. Z. K. II. de Prins der Nederlan den heeft aanvaard hel beschermheerschap van de bloemententoonstelling, die van 6 -20 April 1911 te Boskoop zal gehouden worden, tor gelegenheid van de herdenking van het o0-jarige bestaan der Poraologische Ver- Kn, Haven, .degraven. uldingHveen. selntein. van de Pa r het Hof te November October iaar op verzoek van den vei n Hamel is de behandeling, is naar Amerika, uitgesteld. g 4 October a. s. hooptDs. mdijk, emeritus-predikant te '.'0-jarfgen leeftijd te bereiken. Ds. Buytendijk wjerd den 7en November 1858 te Veen als predikant by de Ned. Herv. Gem. ingezegend, stond daarna te Beekbergen, verder te Harderwijk, Ee hij Dokkum, Kralingen, Amerongen en verwis selde in 1881 deze laatste plaats met IJsel- stein, waar hij 17 jaar later emeritus werd. Ds. Buytendijk is de stichter van de ver- eeuiging Christelijk nationaal zendingsfeest. Van 1873 tot 1889 was hij redacteur van het „Wagèningsch Weekblad”. De heer R. ten Kate, candidaat (ot den H. Dienst te Sliedrecht, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Idsinga- huizen en Piaam aangenomen. Ds. J. M. Natzyl, predikant by de Ned. Herv. Gem. te Berkhout, heeft het beroep naar Langezwaag aangenomen. - VeFsehillende voorstanders van de Vrije Universiteit te Amsterdam hebben aldus meldt men aan het N. v. d. D. besloten op 20 October, den stichtingsdag, by gelegenheid van het 30-jarig bestaan dezer instelling een bedrag van f 25.000 byeen te brengen voor het nieuwe gebouw. Met dit kapitaal zal er dan te zamen f 50.000 zyn. 37, welke geheel tswege vervallen treding van de >r- én door in dier voej artikel is be De voer zich op de trekdieren te geleiden onder voldoend toezicht vastzetten. Arf. 20. Het gebruik van hondenkarren is verboden op die wegen, welke door Ge deputeerde Staten, op verzoek van het Ge meentebestuur, voor deze vervoermiddelen ongeschikt zyn verklaard. Zoodanig besluit wordt Provinciaal blad en door gebruikelijke L. - omliggende gemeenten bekend gemaakt. Aan de el.. de aansluitiiy welke het i de beruchte i iversiteit van Egyplcnaren willen, ming van het land i verleening vr" Egypte wijl een snydt? Ver. Stilten. Een overwinning voor Roosevelt: bij de vóór-verkiezingen in dda, waar Sherman, de vice-president, int, is een groote meerderheid tegen lan uit de stembus gekomen. Men dat Sherman Roosevelt den hand- toegeworpen heeft, door zich op te •pen als president voorde komende party- vergadering in New-York. Terwyl Roosevelt in Amerika de politiek is gaan beheerschen, gelyk voorheen, ver schijnt in Engeland en Amerika het boek, dat hjj geschreven heeft over zijn jacht avonturen in het donkere Atrik®. 't Is een uitvoerig relaas van den tocht, en minstens wordt beschreven de buitmaking van elk stuk groot wild. wyziging van dat vonnis te zullen verzetten. Hy noemt het een schandaal, dat uit de kas van vakvereenigingen de candidaten van een bepaalde party worden betaald, indirect door menschen, die wellicht van gansch andere politieke meening zyn. Falkestone is weer een vlieger het zyn waaghalzery geworden, rken tegenwind steeg hy op 3stpl geen meester blijven. M. sprong hij uit zyn met schedelbreuk in opgenomen. Het on- viel met een zware» geringere schouderbreedte dan 50 c.M. B. De bepalingen van de artikelen 19, 20, 20a, 20b, 20c, 24 en 3’ - of gedeeltelijk van rechts zyn door de in werking treding Motor- en Rijwieiwet en het Motoi Rijwielreglement, worden vervangen de volgende bepalingen: Art. 19. De voerlieden van elkander tegenkomende rij- of voertuigen moeten, voor zooveel de plaatselijke gesteldheid dit loelaat, van dc hand, dat is van de linker- naar de rechterhand uithalen, ieder voor de helft van den weg. Waar uithalen niet mo^elijk is, moet de voerman, die het naast is bij eene plaats waar gewisseld kan worden, derwaarts rijden en aldaar ophouden. Wil een voerman een ander voorrijdend voerman voorbijrijden, dan is deze verplicht, daartoe aangezocht, zoo inogelijk uit te halen .i:,.- -.«oge als in het eerste lid van dit bepaald. irlieden of geleiders zijn verplicht e wegen steeds bij hunne last- of te bevinden en deze behoorlijk of te besturen, of moeten die ,vud toezicht stéllen of behoorlijk Arkel, 26 Sept. Met het doel een Oranje vereniging op te richten kwam een twintig tal personen ten herberge van D. Bogerd byeen, om daarover te spreken. Nu is de vereeniging opgericht Staande de ver gadering traden 20 personen toe. Het voor- loopig bestuur bestaat uit de heerenA. Wessem, L. van Iperen en T. de Jong, een reglement zullen vaststellen en dit de eerstvolgende vergadering aan de ter goedkeuring voorleggen. «Berkenwoude, 26 Sept. Ze reden 3«men zoo prettig op een sportkar, bespannen met een hond, de beide vriendjes G. Rehorst V?nzlder Wouden, acht en vyf jaar oud doch de pret was kort van duur, want eensklaps schoot de hond van den rechten weg en in plaats van over de brug op het erf te komen, vielen kar, hond en kleinste jongen in de diepe wetering. De oudste was door de plotselinge beweging reeds onder de kar op den weg gevallen, doch geen oogenblik bedacht hy zich en in één sprong was ook hy in de wetering en redde moedig zyn kleinen vriend. Toen dacht hij om het redden van zyn hond, wat ook zeker gebeurd zou zyn, als niet een andere broeder hond en kar tegelijk uit het water had getrokken. Leerbroek26 Sept. Zondagmorgei dezer had alhier een ongeluk plaats, dat „_o zeer goed alliep. De knecht van den landbou” wer G. V. van Meerkerk met de dienstbode en haar galant reden, in een tilbury ge zeten, naar Schoonrewoerd. Gekomen op de Kerksteeg alhier, brak de buikriem, waar door de boomen van de tilbury braken en deze achterover sloeg. Hierdoor schr het paard hevig en sloeg op hol. Ho< de inzittenden ook hevig geschrikt was de knecht, tevens koetsier, nog flink om uit de tilbury te springen en wis het paard tot stilstand te brengen. Nadat nu ook de dienstbode met galant ..u positie verlost waren, werd paard afgespannen en op §tal landbouwer T. H. Ook werd tilbury daarheen gebracht. Persoonlijke ongevallen hadden hierbij niet plaats. liet paard had zich een weinig bezeerd aan een der pooten. Daarentegen was het voertuig erg beschadigd, wat wel te begrypen is. De voorgenomen reis werd verder te voet afgelegd. «Willoskop, 26 Sept. De door het bestuur van het waterschap „Willeskop, Kort-Heeswyk en Blokland” opgemaakte begrooting voor het dienstjaar 1911 bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 8448,93. De omslag is f 0,50 per H.A. lager dan het vorige jaar en alzoo gebracht op f4,50 per H.A. Er zyn, naar men verneemt, plannen om een maatschappij met groot kapitaal te vormen lot het stichten van eerste-rangshotels in ons land. Buiten- landsch kapitaal, tot een som van zes en een half inillioen, zou bijeengebracht worden. «—Overtuigd van bet groote land bouwbelang, is men, naar verluidt, te Vuren en omstreken voornemens, gedurende den aanstaanden winter een cursus in bemes tingsleer voor belanghebbenden te houden. De financiëeie kosten zouden dan door het Rijk worden gedragen, indien de gemeente een lokaal daarvoor beschikbaar wilde stellen, terwyl het onderwijs zou opgedragen worden aan den heer E. van Zoest, hoofd der school te Herwijnen, alwaar reeds een dergelyke cursus is opgericht. In de Donderdag 22 c houden zitting van de arrondisseme rechtbank te Tiel werd o.a. veroordeek V. te Leksmond, wegens mishandeling, f 5 boete subsidiair één maand tuchtsehi straf. In de Vrydag j. 1. gehouden zit- ing van de arrondissements-rechtbank te lordrecht werden o.a. de volgende vonnissen uitgesproken: H. V. en A. V., beiden te Meerkerk, wederspannigheid met vereenigde krachten, ieder acht maanden. J. S. te Hardingsveld, overtreding honden belasting, f 8 of één dag. J. d. K. te Alblasserdam, diefstal, f 5 of vyf dagen. De behandeling dreehtsche strafzaak voor hem zal vermoedelijk in J voortgezet. Dit zou reeds in zijn, maar op verzoek Mr. van Hamel is de zijn reit Dinsdag S. H. Buitei IJselstein, den 90-j; STATEX-GENEBAAL. EERSTE KAMER. De voorzitter deelde in de vergadering van Donderdag 22 September mede, dat de commissie van redactie van het adres van antwoord op de troonrede een concept had vastgesteld. Op zijn voorstel werd besloten dit naar de afdeelingen te zenden. Voorts wc genden dag behandeling ontwerpen, zouden zyn. Daarna werd de vergadering verdaagd. Vrydag d. a. v. kwam het gewijzigd ont- werp-adres van antwoord op de troonrede a»n de orde, luidende als volgt: Mevrouw 1. Het was voor de Eerste Kamer Staten-Generaal eene groote vreugde l Majesteit, vergezeld van Zijne Koni Hoogheid den Prins der Nedei.„..v wederom, voor de eerste maal na de gebot van Hare Koninklijke Hoogheid Prin Juliana, in het midden van de volksverteg woordiging te zien tot opening van gewone zitting. 2. Erkentelijk zijn wij voor de van Uwe Majesteit ontvangen belangrijke mede- deelingen, betreffende den toestand van vaderland en koloniën. 3. Met levendige belangstelling namen eeniging aldaar. A “FD,te^ini9terrViln staat, J hr. Mr. A. K de Savornm Lobman, gaat zich-voor eenigen tyd buitenslands begeven. Kroote landbouwten- toonstelling te Hoorn hebben de heeren De Vries Jz. te Gouda, S. Moons te Reeuwjjk, N. Breedyk te Bloemendaal bij Gouda en M. C. Piek Cz. te Oudshoorn prachtig succes behaald met hun inzendingen Goudsche kaas. Tien prijzen waren voor Goudsche kaas beschikbaar gesteld, en al deze zijn toege kend aan bovengenoemde heeren. Ook voor de heeren J. Coster en Zonen te Gouda, de bekende stremsel- en kleursel-fabrikanten, is de tentoonstelling te Hoorn en die te Woerden, Gouda en Oudewater een groot succes. Wij roden onzen kaasmakenden lezers aan de advertentie van genoemde heeren, in het vorig noinmer opgenomen, op te zoeken: het is wel de moeite waard. Bij het hoofdbestuur van de Hollanasche maatschappij van landbouw is een schryven ingekomen van den heer P. van Hoek, directeur-generaal van den landbouw, dat hem bij nader onderzoek is gebleken, dat de directeur der rijksserum- inrichting te Rotterdam nooit in gebreke is gebleven aan veeartsen het aangevraagde serum voor de inenting van varkens tegen de vlekziekte, tijdig toe te zenden. Deze mededeeling geschiedde omdat op de jongst gehouden algeineene vergadering van de Ifbllandsche maatschappij van landbouw, te Hoorn gehouden, door enkele afgevaar digden was verklaard, dat de veeartsen soms niet tijdig konden inenten, omdat geen serum aanwezig was. Het bestuur van den bond van brievengaarders in Nederland heeft tot den Minister van Waterstaat egn adres gericht, behelzende een voorstel tot wijziging en aanvulling van de bestaande bepalingen, gelyk die vervat zijn in No. 16 van de verf zameling van voorschriften, jaar 1905. Bij het adres is een uitvoerige memorie van toelichting gevoegd. Op het voetspoor van de stich ting „Hooghullen", by Groningen, waar alleen drankzuchtige mannen worden opgt nomen, zal nu eerlang de eerste inrichtin in ons land voor worden opgericht, waarvoor eene aangekocht. Duitwchlaud. Het gevecht in den Socialistischen partydag, te Maagdenburg gehouden, wordt door de bladen nog druk besproken. De kansen voor de a.s. ver kiezingen van den Rijksdag worden er naar berekend. De niet-socialistische pers ge looft dat het woeste optreden van de Hadensche socialisten, die het meeste kabaal maakten, velen zal terughouden om hun stem aan hen te geven. Zij hadden anders veel kans gehad om hun nederlaag van de vorige verkiezing goed te maken, doch nu er door dezen stryd een groote scheuring in de partij gekomen is, acht men de kans daarop verloren. Zooals gewoon lijk werpt de een nu de schuld op den ander. De „Vorwlirts”, het blad van de meerderheid in de partij, geeft alle schuld aan de Badeusche socialisten. Hun leider 'Frank heeft de tegenpartij getart, zegt het blad. Als de minderheid maar een tjende deel van de liefde voor de vrede der^neerderheid bezit, dan zal zij thans naarue meerderheid zich voegen en ge- zamenlük optrekken bij de a.s. stembus. De Hadensche socialisten daarentegen beweren mei groote gematigdheid te hebben gehandeld. Was de stembus niet in aan tocht geweest, dan isouden zij nog heel anders opgetreden zyfl! De Duitsche kroonprins gaal, gelyk men weet, eedy reis door Oost-Aziö maken. Slechts een vyftal heeren, waaronder's prin sen lijfarts, maakt de reis mee. De groote staking op de rykswerven in Duitschlandr dreigt een ernstig gevolg te zullen hebben. Als het voor 8 Oct. a. s. niet tot een schikking komt, worden er iqjie metaal-industrie niet minder dan 420.000 ar beiders uitgesloten. Een treurig vooruit zicht voor den komenden winter. In de Engelscbe arbeiderskringen ziet het er al even donker uit. De scheeps- bonwpatroons en de ketelmakers hebben in Edinburg vergaderd, doch zijn niet tot een schikking gekomen. De beweging over het Osborne-vonnis, of het verbod om bezoldiging van parlements leden in te voerefi, is in Engeland ook niet verminderd. Minister Austen Ch«. berlain heeft in een redevoering te Birmin ham verklaard, zich ten sterkste tegen monoploMv hopeloozen beheerde vli slag op den gror FrankrUk. politiehond „Caj. een vluchtenden feest te Saint-Cloi vallen. De apache, George Maingonnat, vermaakte zich, in gezelschap van verscheidene vrien den, met den voorbijgangers sigaren, siga retten en pypen uit den mond te slaan, én toen een man hem aansprak over dat gedrag, bracht hy hem met een handvatsel van een zweep een ernstige wond aan het hoofd toe. De politie kwam daarop aan, en Maingon nat en zyn vrienden namen de vlucht. Maar juist toen de „apache" zich veilig waande, gevoelde hy de landen van „Capi- taine" in zyn vleesch. Hij achtte het toen maar T verstandigst, stil te bljjven staan en „Capitaine” hield hem vast, tot de politie kwam om hem in verzekerde bewaring te nemen. Een geheimzinnig spoorwegdraina wordt uit Frankryk bericht. Een dame die met haar echtgenoot en een medereiziger in een nachttrein reisde in een coupé te klasse, had zich met de beide heeren tot slapen geschikt. Aan het station Limoges werden beide heeren wakker en was de dame ver dwenen. lu groote ongerustheid zocht haar man overal te vergeefs, totdat het bericht kwam dat het lyk van de vrouw langs den spoorweg was gevonden. Op welke 'wyze de arme vrouw verongelukt is, of zy, inee- nende in de W.-C. te gaan, het portier van den waggon geopend heeft of uit den trein is geworpen, zal hel gerecht nu trachten te onderzoeken. Sporen van geweld waren echter niet te vinden. Onder grooten toeloop van is in Frankryk weder een trokken aan een zekeren V koopman had vermoord. De Fransche bevolking in Elzas-Lotha- ringen is zeer ontstemd over een redevoe ring vau den stadhouder. Hij keurde de •‘ro-Fransche betoogingen van den laatslen 1 af. Ook het verbod van het gebruik sche kleuren bij be raad bloed. lofdstad is het m geopend. is voorzitter. In lij de Belgische de gastvrijheid, geweigerd. Voor was de Fransche t het Fran- ij k e n s e in koloniën ontvanj l-gezaghebber van it Flores, residentie Ti n, de eerste-luitenant B. W. van Ardenne, zwaar gewond hij een poging tot oplichting van het hoofd van het complex Lewatale, dat de uitlevering van een ontvluchten ge vangene weigerde. Bij Kon. besluit van 22 d° herbenoemd tot kantonrechter-pla vanger in het kanton Sliedrecht P. Maan en. De Staatscourant no. 224 bevat o.a. de statuten van de coöperatieve boe renleenbank „Montfoorf’teMontfoort; coöpe- ralieve bouwvereeniging „Juliana" te Rid derkerk en de vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Rijbel te Reeuwijk. Bij verkiezing voor leden van regeringslichamen werden tot dusverre de byzondere maatregelen, welke ter voorzie ning in te verwachten druk verkeer waren te treffen, telkenmale afzonderlyk voorge- sehreven. Er is thans een regeling vastgesleld, welke voortaan voor alle verkiezingen zyn te volgen. Het onderstaande wordt deze regeling ontleend: dagen, waarop een stemming of hersterrilhing voor een lid van de Tweede Kamer of van de Provinciale Staten plaats vindt, blijven de telegraaf- en telefoon kantoren, binnen het betrokken kiesdistrict gelegen, des avonds onafgebroken open van tot lO' j uur of zooveel langer als noodig mocht blyken. De binnen het district gelegen hulp- telegraaf- en hulptelefoonkantoren worden door hel betrokken controlekantoor uitge- noodigd, zich ook in de lusschenlydsche sluitingsuren en na den sluitingstijd op de bovenbedoelde dagen beschikbaar te houden. Een gelijk verzoek wordt c. u. door het ryksovergangskantoor gericht lot de spoor- wegtelelegraafkantoren in plaatsen, alwaar geen rijkstelegraaf- of hulptegraafkantoor gevestigd is. Hierbij valt op te merken, dat de kantoren van de Hollabdsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij in geen geval langer worden opengehouden dan tot afloop van den gewonen dienst en dat door de kantoren van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan dergelyke verzoeken in dier voege zal worden voldaan, dat de betrokken kantoren na den gewonen dienst geopend blijven voor de verzending en de ontvangst van verkiezingstelegramnien, doch niet later dan tot ifl'/a uur des avonds. Voor algemeene verkiezingen geldt boven dien liet volgende: Op den dag volgende op dien der stemming, op dien der herstemming, blyven de kantoren in plaatsen, alwaar zich het hoofd stembureau -bevindt, gedurende de gewone sluitingsuren des morgens open totdat de officieelc verkiezingstelelegrammen zijn aan geboden en overgeseind.. -De Provinciile Staten van Zuid-Holland hebben besloten, met intrek king van hun besluit van 21 December 1909 no. XXXIV, vast te stellen de volgende, wijzigingen en aanvullingen van het Regle ment op de Wegen en Voetpaden in de provincie Zuid-Holland van 3 November 1870, waarvan de tekst met de later daarin gebrachte wijzigingen is opgenomen in Pro vinciaal Blad no. 103 van 1904; A. De artikelen 21 en 23bis, houdende bepalingen omtrent het gebruik van honden karren, worden gewyMigd als volgt: I. Art. 21 laat ste lid te lezen: onder hondenkarren worden niet verstaan: lo. handwagens, waarby een tusschen de wielen loopende hond als hulpkracht wordt gebruikt; 2o. voertuigen voor ten hoogste twee personen ingericht en geene ruimte aan biedende om nog andere vracht op te nemen, loopende op kogeiassen en gummibanden, voorzien van een nauwkeurig werkend stuurtoestel, van eene signaalhoorn en van een rem, waarmede het voertuig onmiddel lijk tot stilstand kan worden gebracht, welke worden getrokken door een of meer honden, die gedeeltelijk achter en gedeeltelik onder het voertuig loopen. II. Art. 23bis sub a te lezen: Met meer dan één persoon zich op een in beweging zijnde hondenkar te bevinden, of met meer dan twee personen zich te bevinden op een in beweging zünd voertuig, als bedoeld in art. 21 laatste lid sub 2o. HI. Art. 23bis sub b te lezen: Als trek honden te gebruiken of te doen gebruiken zieke, kreupele, gewonde of drachtige honden, anders dan in het geval bedoeld in art. laatste lid sub io, honden met eene nog kou- een Donderdag 22 September ran redactie van 1 de troonrede een c Op zijn voorstel wi i afd rerd medegedeeld, dat den vol- dit concept-adres in openbare genomen zou worden met de die alsdan in staat van wyzen rinj1 Pr°- c tijd af. Ook het verl_. van kransen met Franse grafenissen zet veel kwa, In de BelffiHChe hoe. gres der Jong-Egyptenarei Mohammed Bey Farid zyn openingsspeech heeft hy regeering dank gezegd voor die immers in Parus was g“,v die weigering, zeide hij, was de regeering verantwoordelyk, niet sche volk. Voorts viel de voorzitter jech van Wat de Jonj j, is uit: i Engel scl iidwet. Waarom moei Isch bewind blyven, 1 kanaal het land door-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1