COKES SCHOONHOVEN. 1910 N°. 3173. Woensdag 5 October OMtt Mown. Aanbesteding. Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-ïïollaud en Utrecht. GASFABRIEK BUITENLAND. Overxicht. BINNENLAND. Intercomm. Telefoon-nr. 20. ieen Jen be- C. Smit en de Smit als Van jekneus 2*et hoofd van leusd. ueente- en Het landsche toonstellii vóór het heid af te van de en om niet i sociaal osten en in, e irstrekkc. i. vinden Gemeente Schoonhoven. en er der m a r i irdag aai staal. W. en v het der agenda aangaande de ge- "g aan de weduwe, die uitkee- ■loogen, ”k in k< LOp, lister -•"i de reke ningen, o. a. wethouders, men der ver is nu f 1 SU,63 stellen voor, bemerkingen uen. Ie begrooting jsten 13,50. vereeniging worden geh< vastgest van dat i met Nadat de der Lee i deze zegt looft in e de kwes voorstel, u i tkeerinj de wed. De cholera op vele r king te dwinj zorgsmaalregtJ In Italië i mg. rorden na lezing, onveranderd i „De den 1415 325 meer dan het 3 Oct. Aan de huisvrouw mge alhier is f 0,50 Rüks- [ekend voor eiken dag uien t voor herhalingsoefeningen wapenen zal verblijven. 3 Oct. Bij beschikking van Oorlog is aan de lijk alhier eene vergoeding dag toegekend, gedurende laar kleinzoon B. Leeuwe- sigert lolera ranger sollicitanten imeente. hebben op geplaatst daris dezer Reneman, in dit op- voor den nog stof ijzen en g kan olge van het ont- Jong, in het kies- verkiezing moet Tweede ‘»g G. Rijkee, A. M. n ent i stem, zuuuat 2 geplaatst wordt, heer VV. ’t Hoen met op het tweede de heer A. M. verkrygen de G. Rykee en em, zoodat de heer A. M. ;t wordt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van hoonhoven zullen op Donderdag 13 uctober a. s., des middags 12 uur, op het RAADHUIS], in het openbaar aanbesteden: Het vergrooteu van den loswal ten Noorden van de Stadsherberg aan den Opweg, met bijkomende werken. Het bestek ligt vanaf lieden ter Secretarie ter inzage. Inschrjj vingsbiljettenop ze^elvóór het uur van aanbesteding franco in te leveren aan het adres van den Burgemeester. Schoonhoven, 30 September 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. SCHOOMOVEHSCHE COURANT. UtTGAVK VAN S. de W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. iet hem eens, dat het dezelfde zaak is. voorzitter den heer C. G. van s opmerkt, dat deze afwykt, waarop -jt dat de voorzitter afwykt en be- ean volgende vergadering behoorlijk istie te beantwoorden, wordt het om alsnog goed te keuren de ig van f 100 uit de fabriekskas aan De Bruin, aangenomen. Sluiting. ■W *ork op de uitsj ovej veerli Uit verschillei georganiseerd word: irongelukte vl bericht is wel ivez, die en tc u* - istaan te hebben om, zoowel door de opleiding der onderwijzers als te schoolboeken en andere de belangen van liet onderwys en de volksontwikkeling te Gemeenteraad van Oudewater op Donderdag 29 September 1910, 's namiddags drie uur. Voorzitter burgemeester A.. L. Wichers. De voorzitter opent de vergadering en leest daarna het gebed en de notulen der vorige- vergadering, welke worden goed gekeurd. Ingekomen zyn: Verzoek van mej. H. Tuil te Wageningen, wed. van den heer J. W. de Bruin, inleven directeur dergemeente- gasfabriek, om haar, wegens onvoldoende middelen van bestaan, een jaarlyksche toe lage te willen verstrekken. Burg, en Weth. vinden geen termen aan wezig om aan haar verzoek te voldoen en stellen voor afwijzend te beschikken. De voorzitter vraagt wie der leden hier- zyn onlangs te Rotterdam in de Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secre tarissen in Zuid-Holland gehouden voor dracht over den „Man der Gemeente" in en verschynen. rede van den heer Van Waning nogmaals te wijzen op de veelheid icheidenheid der werkzaamheden, jpartementale zijde aandebur- ilegen te worden opgedragen, .hade van hun gemeentelijke imeente doet zich wederom diphteritis voor bij een jeveer acht jaar, nu in een m waar de vorige gevallen van de Neder- de Brusselsche ten- irden afgebroken ingin Wilhelmina Men zou het tot openingswoord leden. voorlezing der notulen deed desecre- '-penningmeester verslag van zijn werk- leden en van zün geldelijk beheer. ’roegen f 2640,77de )odat er een saldo in Duitschland. Het is in Berlyn by de reeds gemelde onlusten niet gebleven. Vier avonden achtereen is in de N.-W.-wyk van de stad de politie met de menigte slaags geweest. Met pistolen gewapend gelukte net de menigte op sommige plaatsen het tegen de politie vol te houden. Werd een charge gemaakt, dan vluchtte men de huizen om van uit ramen en deuren agenten met alles wat men maar grjjpen kon naar het hoofd te werpen. Woeste tooueelen zyn in Berlyn afgespeeld. De politie-officieren gaven bevel op de ramen te vuren. Met de blanke sabel reden de agenten op de menigte in. Deze scherpe aanval hielp. Schreeuwend vluchtte het volk uiteen, overal zag men gewonden liggen 3 en weerklonken angstkreten. Op deze wijze werd de politie weer de baas. Bovendien werden er bjjzondere voorzorgs- maatregelen genomen. De café's moeten al om 5 uur gesloten worden. Twee regi- 1 menten moeten zoo noodig op eerste sein j een paar compagnieën tot hulp van de politie verstrekken. Voorts heeft de politie zich voorzien van allerlei werktuigen om snel en gemakkelyk huisdeuren te kunnfen open- brpkcn ten einde vluchtelingen in huis te kun nen vervolgen. Ook hebben de agenten een groot aantal magnesiumfakkels en electri- sche lampen by zich, voor het geval de lantaarns weer vernield mochten worden. In de socialistische bladen werd met na- 1 druk betoogt, dat deze straatonlusten niet door stakers of partygenooten waren ont staan. Men wierp alle schuld op het Jan hagel, het plebs van de straat. Doch nu bekend wordt wie de gearresteerden zyn, blykt wel anders. Van de twaalf man, die op den eersten dag gevangen genomen werden, zyn er negen leden van vakvereenigingen en vier zelfs stakende kolenarbeiders. De anti-socialistische bladen wjjzeu hier terecht en stellen de socialistische leiders voor ze ergerlyke tooneelen aansprakelyk. Bij dergelyke gelegenheden worden altyd onschuldigen getroffen, maai/wat er nu in Berlyn gebeurd is met eenige persmannen, is toch wel iets ongehoords. Een van de heeren, de correspondent van het Eugelsche blad „Daily News", beschryft het zelf, als volgt: „Ik reed met den cor respondent van de „Daily Mail", de „New- 1 York Sun” en van Reuter in een auto door de Turmstrasse, een schitterend verlichten verkeersweg. Wij waren voorzien van goedgelegahseerde politiepassen. Aan den hoek van de Kleine Tiergarten zagen wy de politie opeens de sabel trekken en een troep meisjes, rustige en ordelijke menschen, door de straten jagen. Wij lieten de auto stilhouden om dit schandelijk bedrijf in een volkomen rustige wyk fe aanschouwen. Ongeveer een half dozijn politieagenten hadden juist twee weerlooze meisjes aan- 1 gevallen, toen een woest uitdiende detective in bürgerkleeding, die blykbaar de ope raties leidde, brulde: „Op die kerels in de auto!” De man van de „Daily Mail" riep: „Wij zjjn persvertegenwoordigers en hebben passen” en ik zeide tot den chauffeur: „Rjjd voort!" Maar de agent-provocateur brulde: „Drein hanen" (er op los hakken) en terstond vielen zes agenten met ge trokken sabels op onze auto ^an en begonnen uit alle macht op ons in, te hakken. De heer Lawrence (Reuter’s vertegenwoordiger) kreeg een houw over beide handen, myn arm is gekneusd, de beer Wile kreeg een slag op het hoofd en de vierde, de heer Stanley Shaw, van de „New-York Sun", is eveneens gekneusd. De chauffeur kreeg I snel voort*5' d'5" arm’ tOen> °P °nS 5)evel De hoofdcominissaris heeft op de klachten geantwoord aan de journalisten, dat de politie mannen hun buitengewoon moeilijke taak met pryzenswaardige geestkracht en koelbloedig heid hebben verricht. Op het bedoelde oogen- mocs^ ,net 8ro°te snelheid gehandeld oraen en de daarbjj begane vergissing is en Weth. slelh-u voor, met 1 Jan. prys van alle soorten gas met p kub. M. te verhoogen, om later, Ijjkt dat de nieuwe regeling het lien prijs weer tot den vorigen 1 lengen. Aangenomen. i Weth. bieden aan, de gein 1911, gewone ontvangsten 37230,856.’ vangsten f 13239,09, bui- ren f 10000, saldo f3239,69. «e gelegd. bericht dat de gas-com- met 1 Oct., voor meerdere igevolge van het over- iteur der gasfabrjek, aan f i(>0 en den boek- f 50 gratificatie te Weth. nemen het voor aangenomen. o sen bericht van den rijksontvanger aangaande een comptabili- teitszaak, beloopende de som van f 63,24, wordt, op voorstel van Burg, en Weth., be sloten f 18,24 op den post van onvoorziene uitgaven af te schrijven. Aangenomen. Hierna is aan de orde het voorstel om als nog goed te keuren de gedane uitkeering van f 100 uit de fabriekskas aan de wed. De Uruin, op voorstel van de gascommissie. De voorzitter leest nu een door hem opge steld schrtftelijk stuk voor, waarin hij laat uitkoinen. dq| de heer C. G. van der Lee in de uitkeering aan de wed. De Bruin - een gelijksoortig geval als dat met den Mep- peler boekhouder 1 had medegewerkt. De heer C. G. van der Lee protesteert dat het geval gelijksoortig is en vraagt van wien de voorzitter omtrent de Meppelei kwestie inlichtingen had. De voorzitter: commissie. De heer C. G. van der Lee belooft de zaak behoorlijk te beantwoorden en zegt dat. als de voorzitter die zaak op wil halen, hy ze wel nader op zal halen. De heer J. C. Verheul oordeelt ook dat hier de kwestie geheel anders is. Ook de heer M. J. de Lint is van die meening en zegt dat aan de wed. De Bruin het geld is geschonken, doch dat de heer Stassen het had genomen: de heer Stassen noemt het teruggeven de weduwe niet. Verder keurt hij de handelingen van den voorzitter, zich te sanctioneeren, goed, doch is het 1 houd dat de heer Üt ikomen COrgd, uuur i ng: in elk zelf voor d :el 2 niet Tegen den bekl<_ gesteld is deze bekeuring koopen, werd 11 ten hoogste lijfsdwang. Tegen den niet-verschenen J. B., herber gier te Ouderkerk aan den IJsel, die zich aan eenzelfde overtreding had schuldig gemaakt, werd eenzelfde straf gebischt. Deze beklaagde had voor f 15 de bekeuring kunnen af^oopen. N. v. D.. 36 jaar, tapper te Waddingsveen, bekende bij het doen der meergemelde aangifte, een zestal vaten te hebben ver zwegen. Door een samenloop van omstan digheden en drukke werkzaamheden was het dezen beklaagde niet mogelijk geweest dit gedistilleerd by gedeelten van minder dan 25 liter aan de personen, wien hij het verkocht had, af te leveren. De getuige A J. Vermeulen verklaarde dat beklaagde na de bekeuring tegen hem had gezegd geweten t,e hebben dat het hem f 400 zou kosten als het uitkwam, maar dat hij er anders f 150 mede zou verdienen dit wilde hij wel eens wagen. Een voorstel van den directeur der belastingen om f400 te betalen, ten einde vervolging te voor komen, weigerde beklaagde; zou immers de rechtbank hem tot l^etaljng van dit bedrag veroordeelen, dan trok hij er in dien tusschentijd zijne rente nog van. Geëischt werd f 400 boete, te verbalet bij lyfsdwang. over het woord verlangt. De heer C. G. van der Lee gelooft dat de gemeenlelinanciën geen toelage toelaten, doch in aanmerking genomen, dat de heer J. de Bruin 25 jaar directeur is geweest zijn verdiensten zyn erkend, wil hij by I laatste punt der agenda aangaande de dane uitkeering aan de weduwe, die uitkee- i ring wat verhoogen, daar zij (de weduwe) ontegenzeggelijk in kommervollen toestand achterblijft. De heer G. L. Geuting zegt, dal de weduwe slechts korten tijd met den heer De Bruin gehuwd was; was het nu 25 jaar geweest, dan zou hij ei' meer voor gevoelen. Hij kan met het voorstel van-'fltrrg.-'wv- -Weth. meegaan. De neer G. van de Poll (wethouder) kan het niet begrypen, dat de heer De Bruin met zoo’n goed inkomen niet beter voor zyn vrouw heeft gezorgd, door by voorbeeld een levensverzekering: in elk geval had de heer De Bruin zelf voor de toekomst moeten zorgen. De heer M. J. de Lint en de heer G.van de Poll (wethouder) voelen wel iets voor hetgeen de heer C. G. van der Lee wil. De heer C. G. van der Lee stelt voor, met hetgeen gegeven is, nog drie maanden tractement te verleenen. De voorzitter zegt, dat het een teere kwestie is. Hij gelooft, dat als de familie andefs had geleetd, de heer De Bruin wel had kunnen zorgen, dat zyn vrouw pen sioen had. De heer M. J. de Lint erkent dat de heer De Bruin een fout heeft begaan en wenscht de uitkeering te verhoogen. De heer G. L. Geuting zou er meer voor gevoelen als de weduwe jaren in de ge meente had gewoond: nu woonde zij er maar vij^W zes jaar. Hy is niet voor een jaarlijksche toelage. De heer C. G. van der Lee merkt op, dat er nog eenige minderjarige kinderen zyn. De heer A. Jonkheid (wethouder) zept, dat, ofschoon de gemeente-financiën het niet toelaten, hy wel voor een toelage is, als de wedawe er mee gered was, doch wat baat het of zij f 150 in handen krijgt; die zyn toch zoo gevlogen. De heer M. J. de Lint vindt dat niet. Met f 150 of f 200 zou minstens een jaar huur zyn te betalen. Het zal dus wel wat helpen. Dat de gemeentekas het niet mis sen kan, is een andere kwestie. De heer C. G. van der Lee is het met den heer M. J. de Lint eens: de weduwe kan dan later uitkijken hoe ’t verder gaat. Het voorstel van de heeren C. G. van der Lee en M. J. de Lint om met de gedane uitkeering van f 100 drie maanden trakte ment te geven, wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen. I Vóór stemden de heeren C. G. van der Lee, M. J. de Lint en G. L. Geuting; tegen de heeren J. C. Verheul, A. Jonkheid, G. van de Poll en D. Hogervorst. Daarna wordt het voorstel van Burg. Weth., om de weduwe te berichten dat geen termen zijn om aan haar verzoek te voldoen, aangenomen. Verzoek van de muziek vereeniging „Euterpe" om met 1 Januari 1911 gratis een van de lokalen der openbare school in gebruik te mogen hebben. Op voorstel van den voorzitter wordt dit verzoek als te laat ingekomen, gerenvoyeerd naai‘ Burg, en Weth. Van Gedept}teerde Staten terug nii»g 1909 met eenige bemerkin ook op de presentiegelden der omtrent het wel en niet bijwoi gadering. Het eindcijfer 1909 i: nadeelig saldo. Burg, en Weth. Gedeputeerde Staten in hunne I tegemoet te komen. Aangenom Burg, en Weth. bieden aan.de van het gasbedrijf in 1911, in ontvangs en uitgaven beloopende de som van f33073 Goedgekeurd. Burg. ”r 1911 den 1 cent per als het bljjl toelaat, dien terug te brer Burg, en begrooting uitgaven f Buitengewone ontvi •tengewone uitgavei Wordt ter visie De voorzitter missie voorstelt werkzaamheden ten} lyden van den direct. den fitter M. Cleton f houder G. Snelleman f verleenen. Burg, en stel over, dat wordt Naar aanleiding van jer aanga: jeloopenue voorstel 18,24 op i ~e sch aan den secretaris-] amissie, die gelden I monument op te rich van Clement van Maasdyk. De gemeenteraad van Papen- drecht heeft, met wyziging van zyn vroeger genomen besluit, thans besloten een leening aan te gaan van f 10.000, in verband met de stichting van een algemeene begraafplaats. Degemeenteraad vanSliedrecht heeft de begrooling voor 1911 reeds vastge steld, in ontvangst en uitgaaf op f 104,348,6102 met een bedrag van f 34,00’) voor hoofdelijken omslag. Het verzoek van de gezamenlijke politieagenten, om f 525 op de begrooting te brengen voor een achtsten politieagent, waarover het vorige jaar zooveel te doen is geweest, werd met algemeene stemmen verwo rpen. In de Zaterdag j.l. gé houden zitting van de arrondissements-réchtbank te Rotterdam had zich te verantwoorden W. L., 37 jaar, tapper te Lopik, die had nagelaten aangifte te doen van den zich in zyn tappery bevindenden sterkendrank, waartoe hy, inge volge de wet van 4 December 1909, ver plicht was. Beklaagde beweerde op den eersten dag na de afkondiging der wet geen 25 liter gedistilleerd in zijn bezit te hebben gehad. De burgemeester had hem gezegd, dat hy daarom geen aangifte behoefde te doen. Getuige Wiechers verklaarde dat be klaagde dien dag 27.25 liter gedistilleerd in zijne tappery had. Hij had dit met be klaagde zelf opgemeten en wanneer er verschil van meening tusschen hen bestond, werd er overgerneten. Toen getuige dan ook beklaagde vroeg of hij met het totaal van 27.25 L. accoord ging, had deze daarop bevestigend geantwoord en zelfs het desbe treffend proces-verbaal geteekend. Beklaagde beweerde nog dat de getuige by de eerste opmeting minder dan 25 L had geconstateerd en daarom had overge meten. Toen eerst kreeg hy 27,25 L. tot uitkomst. Dat hij deze maat aan beklaagde zou hebben genoemd, ontkende deze. De rijksadvocaat, Mr. D. E. van Raalte, meende niettemin dat het «bewys van be- klaagde’s overtreding wettig en overtuigend bewezen was. Z. E. G. betoogde vqprts nog dat in artikel 5 der genoemde wet, waar de strafbepaling voor artikel 2 dier wet voorkomt, een zekere speling wordt gelaten omtrent de hoegrootheid der maat. Dit heeft de Minister van Financiën in het oorspronkelijke ontwerp der wet inge voegd, naar aanleiding van een adres van den Likeurstokersbond, waarby deze verzocht eenige speling te laten, om bekeuringen bij kleine abuizen te voorkomen. De gunstige bepaling geldt echter slechts voor hen die aangifte deden. In de door den Minister aan de ambtenaren uitgereikte instructie omtrent deze wet, wordt dan ook uitdruk kelijk gezegd, dat die bepaling ten opzichte van artikel 2 niét geldt. Jaagde, die in de gelegen- voor f 16 geöischt eene geldboete f 400, te verhalen bij druk doer Deze r< feeoogde r en verscl welke van dep' ge meesters ple veelal tot sch: arbeidskracht. Wel is er eenige verbetering zicht te bespeuren, doch er is burgemeester van Ouderkerk toch rn" te over om op misstanden te wyzen bovendien meent hy, dat klagen nuttig zijn en drukt dit aldils uit: „Juist omdat van tijd tot tijd merkbaar is een pogen om den burgemeester minder dan voorheen te doen fungeeren als rijks- kruier, wien alle vrachtjes lief zijn, ga wederom een protest uit naar die zjjden vanwaar men voortgaat hem op te bellen, als ware hy gediplomeerd ryks-accoucheur." Het staat dan vast, dat de 48ste algemeene vergadering van de schippvrs- q „Schuttevaer” te Dordrecht zal i gehouden. Voorloopig is als datum ileld de 1ste Februari 1911wyziging tum is echter niet uitgesloten. H. M. de Koningin heeft een bedrag van f 100 beschikbaar gesteld voor het Nederlandsch Sanatorium voor Long lijders te’ Davos-Platz (Zwitserland). H. M. de Koningin heeft als te gemoetkoming in den aankoop van een draamrgel f35 geschonken aan den arbeider V. Modderman te Finsterwolde, die altjjd zeer oppassend was, doch langzamerhand zoo goed als geheel blind is gewonden en nu niets meer kan verdienen met veld arbeid. Jan Olieslagers heeft f 25ge- zonden aan den secretaris-penningmeester der commissie, die gelden bijeenzamelt om een monument op te richten op het graf van zes biljetten. J. C. den loting), f 2200. Het departemen I „Bodegraven” der Maatschappij „Tot Nut van’t Algemeen" heeft 3 Augustus j.l. 125 jaar bestaan en heeft Vrydag dit feit feestelijk herdacht. Des namiddags drie uur heeft de voorzitter van het departement, de heer C. Dekker, een feestrede uitgesproken, waarin hy er op wees dat Bodegraven op een na het oudste departement der maatschappij is. De oprichting was in de eerste plaats te danken aan den heelmeester D. Stoop, een warm voorstander van kunst en wetenschap, die zoowel door milddadigheid als door ver schillende geschriften de zaak der ontwik keling en humaniteit diende. Verder besprak de feestredenaar de lotge vallen van het departement gedurende de 125 jaar van zyn bestaan, dat, tengevolge van het verbranden van alle archieven, van af de oprichting tot het jaar 1870, alleen uit de bij den algemeenen secretaris be rustende stukken was te verkrygen. Steeds schynt het departement aan de spits gestaan te hebben om, 1 J verbeterde opleiding der ondt door geschikte schoolboeken leermiddelen, te behartigen bevorderen. In 1818 werd reeds de Nute-spaarbank opgericht, die reed? dadelijk de verwachtin gen verre overtrof. Een leesbibliotheek bestond reeds vroeger. Na de wel op het lager onderwijs in 1857 wijdde zich het departement ook aan het onderwys op be waarscholen, handwerkscholen, herhalings-, zang-, en gymnastiekscholen, lerwjjl het in 1885 bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij en Departe ment, zelveeen bewaarschool,de Wilhelmina- bewaarschool, stichtte. Verder heeft het departement op gebied ook niet stil gezeten. Op ko met subsidie van het departement kwamen een tweetal nuttige vereenigiugen tot stand, namelyk „Ziekenvoeding" en de „Vereeni ging lot geldelyke ondersteuning aan werk lieden in dagen van ziekten". Herhaalde!ijk werd in den loop der jaren aan werklieden, die 50 jaren trouw eenzelfden patroon hadden gediend, daarvan ëen eereteeken in publieke vergadering uitgereikt en voorts steun ver leend op verschillend gebied: aan het zieken huis, aan de wijk- eu ziekenverpleging, aan de Bad-en Zweminrichting, aan de Ambachls- leekenschool, enz. Namens het hoofdbestuur was by de feestelijke herdenking aanwezig de voor zitster, mej. Meta Hugenholz, de secretaris was verhinderd, verder waren vertegenwoor digd het dagelijksch bestuur van Bodegraven, de departementen Gouda, Woerden. Alphen, Zwammerdam, eereleden, oud-bestuursleden en afstammelingen van een der oprichters. Het département „Schoonhoven" had van zijn belangstelling doen blijken door het zenden van een telegram. De heer Jac. van Waning, bur gemeester van Ouderkerk a/d IJseï, heeft Walpredikant te Hasselt, heeft laken aangenomen, middags in de ,ostadskanaal te hebben óken, trad Zondag namiddag in het en meer dan volle kerkgebouw der sgezinde gemeente VcendamWilder- op, mej. A. Zernicke, theologisch anda te Amsterdam. van een was iets igen van rici - By Kon. besluit van 30 Septem ber is benoemd, by het reserve personeel der landmacht, hy de artillerie der land- wëter, in zijn tegenwoordig district, tol reserve-eerste-luitenant de reserve-tweede- luitenant C. W. H. F. von Bandeiner in het XVste landweerdistrict, Bij Kon. besluit van 28 Septem ber is R. Leopold, directeur der rijksnor maallessen te Gouda, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De Minister van Binnenland- sche zaken overwegende, dal, tengevo slag nemen van Mr. A. deJ< district Rotterdam V. eene plaats hebben voor een lid van de Kamer der Staten-Generaal gelet op art. 130, eerste lid. 131, eerste en tweede lid, 133, eerste lid, en 134, derde lid der Kieswet; heeft goedgevonden te behalen dat die verkiezing zal plaats hebben op Maandag 17 October e.k., de stemming, zoo noodig, op Maandag 2tAOc.tober d. a. v., de herstemming, zoo noodig, op Donderdag 3 November d. a. v. (Herplaatsing wegens misstelling in de Staatscourant). it gebouw afdeeling op ing zal niet wor bezoek van Koniri] aan Brussel in Mei 1911. A feestzaal in richten. Van geachte zyde wordt ons medegedeeld, dat bij den Keizer van Rus land het ernstig voornemen schijnt te be staan om aan de gemeente Zaandam een standbeeld op voetstuk aan te bieden van tsaar Peter den Groote, als scheepstimmer man. De Russische gezant te 's-Gtavenhage moet reeds met den burgemeester van Zaandam in voorloopig overleg zijn getreden over de plaats waar dit standbeeld even tueel zat worden geplaftst, en de keuze zal waarschijnlijk vallen op het terrein der Damaanplemping in de havenkom. N. R. C. Tot lid van den gemeenteraad van Rozendaal (N.-B.) is gekozen de heer M. C. Holthuizen (R.-K.) met 526 stemmen, terwyl de heer G. J. Sark (vryzinnig) 243 stemmen verkreeg. De heer D r. W. S t u u r m a nd i r e c- teur vau het slachthuis te Alkmaar, is be noemd tot directeur van het openbaar slachthuis te Leiden. De directeur der marine te Amsterdam heeft Donderdag aanbesteed de levering van 17.600 M. staal. Ingekomen waren zes biljetten. Minste inschrijver de heer J. C. den Haan, Gorkutn (by *AlbïaH8cr<lani, 3 Oct. De vereeni ging „Wilhelmina" hield dezer dagen haar jaarvergadering. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten over het afgeloopen boekjaar f 443,42^2 en de uitgaven f' 397,01 bedroegen, zoodat een batig saldo van f 46,41!/2 in kas bleef. Tot bestuurslid werd mot groote meerder heid herkozen de heer G. Roodnat. De vereeniging telt thans 250 leden. De rfetverpacbting, in het huis Nederwaard" alhier gehouden, van hoogen Boezem dier Waard heeft f opgebracht, zynde f vorig jaar. *Aineide, van Jan de Lan] vergoeding toeg: haar echtgenoot onder de j **Bensche" van den Minist wed. A. Maasd( van f 0,40 per den tijd dien h: stein voor eerste oefening onder de wape nen zal komen. Haastrecht, 3 Oct. Voor de be trekking van geineenle-ontvanger alhier hebben zich aangemeld 13 waaronder zeven uit deze gei Burgemeester en Wethouders de aanbeveling ter benoeming No. 1, de heer A. den Groot, secret gemeente; No. 2, den heer D. assuradeur alhier. De coöperatieve steenkoolverbruiks- vereeniging „Ons Voordeel" alhier hield 24 Sopt, haar jaarvergadering in het café van den heer A. Mulder-te Stein. De voorzitter, de heer As. Ooms, wees in zijn openingswoord op de geringe opkomst der leden. Na voorh taris-penningineester versl: zaamheden en van zün De inkomsten beurt uitgaven f 2626,90, zot kas bleef van f 13,87. Uit het verslag vernamen we, dat door den heer K. Steehouwer alhier werd gele verd 297 ton eerste kwaliteit kachelkolen (40 50 grof) tegen f 7.640 per ton franco wal. De prys der steenkolen was daardoor voor de leden der vereeniging binnen de kom der gemeente, 84 cent per 100 K.G., plus bodekosten. Tot bestuursleden werden herkozen heeren As. Ooms, J. Anders, A. Pot W. J. de Bruyn. In deze gei een geval van knaapje van ongt ander gezin, dai: voorkwamen. §raugerniKeweide, 3 Oct. P. den Boer Wz. en D. den Houdijker alhier werden de gelukkige winners van den achtsten prijs der Enschedésche verloting, zijnde een slaapkamer-ameublement. Nieiiwland, 3 Oct. De heer P. Mo lenaar, hoofd der Christelijke school alhier, is als zoodanig benoemd aan de Christelijke nationale school te Renkum, ter opvolging van den heer N. Slotboom, die naar Breda vertrekt. ««Nieuwpoort, 3 Oct. Toen Woensdag middag de kolenhandelaar B. van Wijn gaarden met zijn paard en wagen het Hoofd kwam afrijden had hy het ongeluk, door het verkeerd uitwijken van het paard, te water Ie geraken. Hij zelf wist nog bijlyds van den wagen te springen, doch jtaard, wagen en een vracht meel geraakten te #ater. Na veel moeite werd alles weer op het droge gebracht, wagen en vracht zwaar beschadigd {en het paard aan de pooten gekwetst. een lid der gas- Dordrecht werden o. n. veroordeeld: M. u. huisvrouw P. v. d. V. te Krimpen a/d Lek, mishandeling, f 2 of twee dagen. A. B. te Streefkerk, diefstal, zes weken. Bredée's reisboekje voor Ne- d<De“winterdienst 1910/11 van dit reeds populair geworden boekje is verschenen, «en kent het immers, het kleine formaat, 8.5 by 6 c.M.? Zoo niet, dan wordt een proefneming met gerustheid aanbevolen. De Unie-col hecte heeft opge bracht te: Benschop f58, Haastrecht met Vlist f 82,25, Lopik met Cabauw, Lopiker- kapel en Jaarsveld f W.«>, Nienwland f 277,t6,i Polsbroekerdam met gedeeltelijk Benschop f 45,30, Ridderkerk f 155, Stol- "ie f Lopik is behalve de Unio-collecte m den afgeloopen zomer nog ~f 2300 verzameld voor de tweede school ipet den Bijbel aldaar. De heer P. Moerman Szn., can- didaat tot den II. dienst te Hillegersberg, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gein, te Kats aangenomen. Ds. B. van der bij de Ned. Herv. Gem. i hét beroep naar Hoevelt Na des voori Doopsgezinde kerk te SI ge-spro’ *-J nette Doops} vank doctor:....... -- Dit eerste optreden van een aanstaande vrouweljjke predikante was iets ongewoons en de talryke aanwezigen van allerlei ge zindte en godsdienstige richting hebben van hun belangstelling laten blyken door adem loos naar mej. Zernicke te luisteren. De in het zwart gekleede leerares nam de leiding der godsdienstoefening met voor te lezen uit den brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8 vers 14 tot 28. Na kerkgezang en gebed sprak mej. Z. een preek uit, die de aanwezigen zeker niet teleurstelde. Van vrijzinnig standpunt be sprak ze, naar aanleiding van 1 Samuel 3 2a en 4a: „En het geschiedde, dat de Heere Samuel riep”, ervaringen uit Sa muel's jeugd. daardoor volkomen verklaarbaar. Daarom weigert hij de beambten, die de vergissing begingen, te straften. Of het hierbij blyven zal? De Engelselie pers keurde in scherpe bewoordingen het optreden van de Berlyn- sche politie af. Enkele bladen slechts gaven toe dat hel voor de politie in zulke dagen uiterst moeilijk is maat te houden. De katoenfabrikanten te Manchester hebben besloten geen verdere concessie aan de arbeiders te doen en de uitsluiting door te laten gaan. Dan komen er 150.000 menschen op straat te staan. En dat om de vraag, pJUiider, Howe genaamd, ook aan zal gaan ot zal moeten wachten spraak van een scheidsgerecht, dat tien dagen bijeenkomt. ‘nde landen, waar vliegtochten len, komen ook berichten van verongelukte vliegers. Het meest tra gische bericht is wel dat van den moedigen vlieger Chavez, die den zeer gevaarlijken en moeilyken tocht over den Simplon bijna volbracht en toch nog te Domodossola neurviel en aan zijn wonden overleed. Den 28. Sept, verongelukte de Duitsche vlieger Plochmann. Dienzelfden dag vloog Tabuteau ongedeerd de Pyreneën over van Biarritz naar Sint-Sebastiaan. n" berichten uit Npanje omtrent de blyven nog even ernstig. Het is plaatsen haast ondoenlijk de bevol- ngen tot het nemen van voor delen. is het al niet beter. Te Bag- hiera, in de provincie Palermo, hebben de burgemeester en de gemeenteraadsleden brieven ontvangen, waarin hun wordt mede gedeeld, dat men, ingeval de cholera in het dorp uitbreekt, hen daarvoor verantwoorde lijk zal stellen en hen dooden zal. Te Napels is eene vrouw, die aan cholera leed, op het dak van haar huis gevlucht, om niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. Het gezondheidsbureau te Napels wei] aan de bladen berichten omtrent de cho mede te deefen. In Palistina werd op een markies en zyn vrouw gescholen, toen zij op hun buitengoed terugkeerden. De menschen meenden dat zij de cholera hadden meegebracht en waren met anders dan met den sterken arm tot rede te brengen. Het verhaal uit de AmerikaanHChe bladen over de millioenen-erfenis, welke aan Boheemsche arme Israëlieten zou ten deel gevallen zyn, is gebleken op een ver zinsel te berusten. In New-Yersey is men bezig een hötel te bouwen, uitsluitend voor jonggehuwden. De oprichter is begaan met het lot van jong getrouwde paartjes, die in andere hotels last hébben van nieuwsgierige blikken en glimlachjes van andere gasten. In dit hötel nu mogen alleen jonge echt paren logeeren, die nog niet langer dan 14 dagen zyn getrouwd. Het geheele personeel bestaat uit jonggetrouwden het zal dus voortdurend veranderen en de eigenaar zelf, die nu nog jonggezel is, zal bij het openen van het hötel jonggetrouwd wezen en zyn vrouw met hel huishoudelijk beheer van het hötel belasten. Hij voorspelt, dat zyn „Newly Wed-Hötel" lang vóór Kerstmis vol jonge echtparen zal wezen. Gemeenteraad van Alblasaerdaui (SpoedeiNchend) op Dinsdag 27 September 1919, 's namiddags zeven uur. Voorzitter de heer Th. Cluysenaer, bur gemeester. Afwezig de leden: Joh. Jonker, Jac. Jonker en J. U. Smit, eerstgenoemde met kennisgeving De notulen wg, vastgesteld. Ingekomen is een schrijven van Burg, en Weth. der gemeente Streefkerk, houdende inededeeling dat de raad geen steitn kan verleenen aan het adres van de gemeente Alblasserdam om het dijkcollege van de Alblasserwaard, te verzoeken om langs de dyken ter verfraaiing hoornen te mogen planten. Aan de orde is de benoeming van een dubbeltal voor het college van zetters. Aftredend zyn de heeren W. T Heen. De voorzitter: Het is ray gebleken dat sinds 1898 steeds de heeren H. Kam en A. M. Vroege op het dubbeltal voorkwamen. Dus nu zullen wij tot'stemming overgaan. De heer P. Leis: Mogen er twee namen op één briefje? De voorzitter: Neen! De wet sehryft voor, één naam op één briefje. By de nu volgende stemming wordt met algemeene stemmen de heer C. no. 1 gekozen. Bij de tweede stemming verkrygen de i H. Kam 5, A. G. Rijkee, A. M. 9 en C. von Lindern elk 1 stem, zoodat sr H. Kam als no. Vervolgens wordt de 1 7 van de 8 stemme»'1 no. 1 dubbeltal geplaatst, terwyl Vroege 1 stem verkrijgt. Bij de laatste stemming heeren A. M. Vroege 6, A. C. von Lindern elk Vroege no. Na rond vi gadering. heeren Vroege de heer >lgens wordt de 8 stemm. al geplaatst, 1 stem ver.. Bij de laatste stem min] >ege 6, A 1 stem 2 geplaatst nm raa$ sluit de voorzitter de ver-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1