COKES Nicolaas, ons. ssiösofl Officiëele Misomm. enmarkt te te te te te te te te W D, 1910 Zaterdag 15 October N°. 3176. ER, Eerste Blad bine. Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. o i I ■Ui ïni Lek ber 1910. M?56 5-62 10EN, loonlioven. GASFABRIEK SCHOONHOVEN. stukken IAIJ, ietbaanlaan 8 myn Reiziger. an. BINNENLAND. BUITENLAND. I u r, 9'/» De af- 10 uur, 19< Benthuizen wet voor Claris der ensi- i jaagd veel t spant alle krachten in om ü- staking zooveel mogelyk per »en mil bakker is mishanuv dagen 61 jaai isloten ijsclubs waren er iot Ten op de 3o. 4o. rust den 22 No> uur, 11 Vlist 1 3 rder dan 'S B. chandel van choonhoven, s Gemeente Schoonhoven. 'iment oen, 1904 ge- ïer: iet ge- weg Integen- 'imilie naar Enge- ainstmin), op Donder- ingers, behoo- en Hos- 1904 Dit noninier bestaat uit 2 bladen. 11V2 uur. Te Ouderkerk van Duren), op Ouderkerk a/d I. •jem. .iiügarl' 1909 i sbeh gemeenten iderak, Stolwijk zich des den Land en om elders mderzoek te |k, in de e verlof- jjk, Jut- 13 Oct. De heer I. lydelyk onderwijzer ibare lagere school istus aan: tor aan het iteling van indruk ge- die roepen opzichten ;al. De lijk ver- _.rlichtigen en 1909 be- Ar‘ van 1910 reerwet kan erdes- n het Bureau bltfft daar erniünbetaling itend A con- en Platen FTERDAM FE KOOP, uw gebouwd, ÏGEA’, voor luuropbrengst mery te aan maakt, tevoren van vangen om hy by getuige vroeg en verki van v. Breuk! Beklaagde was m vergeefs pogende geld iets mede te Geëischt werd c st raf. nemen orzien. iel. •van be- De niet een meer Voor zoover de Landweerplichti, der lichtingen 1905, 1906, 1908 treft, alléén zy, die in den loop vak. niet krachtens art. 11 der Landwtv.öil onder de wapenen zjjn geweest of gekomen. SCHOOMOVEWHE fflRMIT. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. open- 155; openbare 524; open- f 617; ustus aan mbare 11 October. m dag hoofd in openbare -e orde zou komen. Twist wenschte ckerswet te doen de wijziging der door de heer Van _..in-Paciflc- en den Bana- mrweg werden hulptreinen i geteisterde streken. jde hulp door het personeel bewezen, heeft duizenden De inwoners van Spooner, ten alleen door lood. zyn. Een fonds recht tot Uit Anieriki brander - deesche.. Beaudette schen zijn Ook de verbrand, om het leven op millic een te berichte” lijken lagen van hadden over den spoorweg daar door de vlammen De brandende bosschen ongeveer 50 mylen. Door den Canadiai dian-Northern spoorweg w gezonden naar de geteisti De snelle en goe< van die treinen I het leven gered. Beaudette en Pitt ontkwame die treinen aan een wissen d< de samen’ 'acht geen j ter daartegen uitreiking - - - leden aan. le spreker voor het afdeelings- sr het ontwerp uit te stellen, tter was van meening dat •die geweest was, doch wilde ;eering vragen, of publicatie De Kamer kon echter het lerzoek niet uitstellen. 1 zwaar bij den Twist, terwyl de ssloten en de morgen, want r iken gerichte tegen de andere ’s Nachts is er op de hoewel natuurlijk de mep het eerst uit de ergadering gesloten, msdag 12 October. 3 beraadslaging voort itel—Eland tot uitstel ings-onderzoek over het het fonds voor de kust- - Je Jong, was. Omdat herhaaldelyk stig maakte, had de waarheid ge- ligen. bleef ver lag 11 Nov .J/2 uur> 1904 M ‘/ra 1909 n.m. 2 Zevenhuizen (k: insdag 15 Nov., 1 )9 v.in. 10 uur, 1910 wyk 1910 v.m. 2 uur; ID/j Ingevolge de bepalingen c1 lager-onderwyswet zyn de volgende pei oenen verleend: bij Kon. besluit W. Honkoop, bare lagere scho< H. J. van Donj lagere school te H. Bezeiner, bare lagere s-o- by Kon. besluit van 15 Augusti W. H. Arentsen, hoofd der •e schoot te Zevenhuizen, r 0 Kon. besluit van 3 Septc Tol, hoofd ddr Ouderkerk aan deTi van 1’ by Kon. besluit van 30 Augus Dr. L. A. Kesper, conrectc gymnasium te Gouda, f 1270. Bij de Dinsdag gehouden ver kiezing voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het kiesdistrict Eindhoven zijn candidaat gesteld de heeren Mr. J. van Best, te Eindhoven en H. Spiek man te Rotterdam. De Staatsraad i. b. d.Commis saris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, heeft bepaald, did het in de maand November a.s. te houden onderzoek van de in de navolgende gemeenten van dat gewest ingeschreven verlofgangers van de Land weer zal geschieden in de plaatsen en op de dagen en uren ais volgt: 29e District. Te Bodegraven (gym nastieklokaal O. L. school Aop Woensdag 2 Nov., voor Bodegraven lichting 1910 v. in. 10i/2 uur, 1907 t/m 1909 v.in. 11 uur, 1904 t/m 1906 v.m. 111/2 uur. Te Zwammerdam (gemeentelokaal by het raadhuis), op Donderdag 3 Nov., voor Zwam merdam 1904 t/m 1909 v.m. IOV2 uur, 1910 v.m. 11 uur; voor Nieuwkoop 1910 v.m. 11 uur, 1904 t/m 1909 v.m. liy2 uur. Te Boskoop (gymnastieklokaal O.L.school), op Woensdag 9 Nov., Voor Boskoop 1910 v.m. IOV2 uur, 1904 l/m 1909 v.m. lli/3uar. Te Krimpen a/d Lek (gemeente-bewaar- school), op Donderdag 10 Nov. voor Krim pen a/d Lek 1904 t/m 1909 n.ra. 12U2 uur, 1910 n.m. 1 uur; voor Krimpen a/d IJsel 1910 n.m. 1 uur, 1904 t/m 1909 n.m. 13/4 uur. Te Lekkerkerk (lokaal onder den toren), op Vrydag 11 Nov., voor Lekkerkerk 1910 n.m. 12^2 uur, 1904 t/m 1906 n.m. IV* uur, 1907 t/m 1909 n.m. 2 uur. Te Zevenhuizen (kolfbaan van J. A.Vos), op Dinsdag 15 Nov., voor Zevenhuizen 1904 t/m 1909 v.m. 10 uur, 1910 v.m. 10l/2 uur; voor Bleiswyk 1910 v.m. IOV2 uur, 1904 t/m 1909 v.m. ID/2 uur; voor Moerkapelle 1904 t/m 1909 v.m. lli/2 uur, 1910 v.m. itischen volgens rade zyn rzoek te voor zoover zij zich ik zouden moeten aanmelden November in de gemeente zich op den Vrydag te voren ter plaatse en ure aanraelden, en voor zich moeten aanmelden in eene waar alleen op een Zaterdag wordt gehouden, icht Ju tyds vooraf tot 1 anderen dt .oegel^len. Commissaris der Koningin provincie Utrecht heeft bepaald, dat •rlofgangers der Landweer in de na volgende gemeenten der provincie Utrecht voor zooverre zy daartoe verplicht zyn zullen worden onderzocht op de plaatsen en tijdstippen ajs volgt: 18e Landweerdistrict. Op Woens dag 2 Nov. te Montfoort, in het gymnastiek lokaal der Openbare school, v.m. 91/2 uur, de verlofgangers uit de gemeenten Mont foort, Willeskop, Snelrewaard en Linschoten. Op Donderdag 3 Nov. te Harmelen, in de voormalige Openbare school, v.m. 9 uur, de verlofgangers uit de gemeenten Harme len, Veldhuizen, Vleuten, Haarzuilens en Oudenrnn. Op Vrydag 4 Nov. te IJselstein, in de Openbare school, v.m. lO'/s uur, de verlof gangers uit de gemeenten IJselstein en Benschop. Op Zaterdag 5 Nov. te Lopik, in de Open bare school, v.m. 10 uur, de verlofgangers uit de gemeenten Lopik, Jaarsveld, Willige- Langerak, Polsbroek en Hoenkoop. Op Maandag 7 Nov. te Vreeswijk, Openbare school, v.m. 10 uur, de v<* gangers uit de gemeenten Vreeswijk, phaas, Schalkwyk en Tuil en 't Waal. 19e Landweerdistrict. Op Zaterdag 19 Nov. te Kamerik, in het gemeentehuis, v.m. 10 uur, de verlofgangers uit de ge meenten Kamerik eh Zegveld der Land- weer-lichtingen 1904, 1907 en 1910 en de verlofgangers, behoorende tot de compag- niën Hospitaalsoldaten van alle Landweer- vooi hooi troepen, 1904 t/m v.m. 93/4 uur gem. Gouda, infanterie, Gé Hospitaalsoldatei beginnen met L 1910 v.m. met de letters v.m. 11 l/a der g< Vesting: t/m 1901 gen der 2's is daarvoor gesticht met groote Keizeriyke gift. De faculteit der htsgeleerdheid benoemde Keizer Wilhelm doctor honoris causa. worden nieuwe bosch- •iden gemeld. Aan den noorder-Cana- schen spoorweg zgn twee plaatsen, en Spencer verbrand. 5000 men- daardoor zonder dak. stad Rainy River, Ontario, is Daar kwamen veel menschen en de schade wordt geschal ioenon dollars. De passagiers van Fort-William aangekomen trein ten, dat er langs den geheelen weg lagen van menschen, die getracht en over den spoorweg te ontkomen en door de vlammen werden achterhaald. in Minesota beslaan niën Hospi lichtingen. In de Dinsdag gehouden zitting van de arrondissements-rechtbank te Rot terdam werden o. a. veroordeeld D. B., bakker te Capelle aan den IJsel, wegens mishandeling, tot f 10 boete, subsi diair tien dagen hechtenis. T. B., 51 jaar, werkman te Jaarsveld, wegens mishandeling, tot f 10 boete, subsi diair tien dagen hechtenis. J. v. M., 25 jaar, timmerman le IJselstein, wegens diefstal, tot twee maanden gevange nisstraf. Behandeld werden o.a. de volgende zaken: J. de K., 47 jaar, reiziger te Capelle a/d IJsel, ontkende zich aan de hem ten laste gelegde beleediging te hebben schuldig ge maakt. Op 25 Juni passeerde hy getuige De Jong, die aan het glazenwasschen - die vrouw het voordurend en zyn echtgenoote bitter lastig beklaagde haar eens flink zegd; dit om zün vrouw te verdedij Gescholden had beklaagde niet; hij L dit ontkennen, hoewel drie getuigen klaarden het gehoord te hebben. Geëischt werd ter zake van beleediging f 20 boete, subsidiair dertig dagen hechtenis. II. v. B., 39 jaar, kastelein te Rotterdam, was appellant tegen een vonnis van den kantonrechter te Gouda d.d. 25 Mei, waarby hij ter zake eener visscherywet-overtreding tot f 1 boete subsidiair een dag hechtenis veroordeeld was. Hij had nameiyk, naar hy zelf bekende, op 6 Maart in de rivier de Rotte onder de gemeente Zevenhuizen ge hengeld, zonder dat hij rechthebbende van dat visenwater was ofeenige permissie had, niet anders denkende, dan dat niemand hem zulks verhinderen kon. Naar beklaagde meende mag in een rivier altnd gehengeld worden. Om dit nu uitgemaakt te zien, kwam be klaagde in hooger beroep de bond, waan hij lid was, en welks leden er het grootste lang bij hadden, raadde hem zulks aan. veldwachters verklaarden beklaagde 1 zoozeer te hebben bekeurd omdat hy er vischje zocht te verschalken, maar m Augustus aan >is aan de Ryks- le Gouda, f 509; „Tot nut van 't op de boerenleenbai Tot bestuurslede! heeren P. Leis drikse te Grot Aineide en L. wykgekozen wei te Gorinchem. De functies zullen onderling verdeeld worden. Met algemeene stemmen werd besloten, om de commissie, die destyds was benoemd, om een prysvraag uit te schrijven voor den doelmatigsten sneeuwschuiver, te ontbinden, omdat de pogingen van de commissie geen resultaat hadden opgeleverd en ook moeilijk eenig resultaat zullen kunnen opleveren. Een voorstel van het bestuur, om aan elk der 15 aangesloten ysclubs een groote fraaie vlag, waarin slaat: Ijsbond Alblas- serwaard”, te geven, werd na eenige dis cussie met op één na algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter bracht daarna in goedge kozen woorden dank aan de ijsclub „Heems kerk” alhier voor de hartelyke wyze, waar op de vergadering was ontvangen en ont haald, en hij verzocht aan de afgevaardigden, de heeren F. L. Schrey en P. G. Streefland, den dank aan de club te willen overbrenpen. Ten slotte werden onder de aanwezigen twee pryzen verloot; de le prys viel ten deel aan den heer P. Leis te Alblasserdam, de 2e prys aan de ysclub „Willem Barends” te Streefkerk. Vyn de 15 aanges 10 vertegenwoordig! De volgende vergadering zal te Streefkerk gehouden worden. Wadd i ngsveen Begeer te Gouda is tot benoemd aan de openbare (Brug). Behalve de Unie-collecte, die f 155,10 opbraeht, is alhier nog ruim f700 verzameld voor het Christelyk onderwys aan minver mogenden. Onder presidium van den heer F. A. van der Torren werd de algemeene ver gadering der afdeeling Waddingsveen van den Nederlandschen Protestantenbond ten huize van d$n heer Vermeulen gehouden. De rekening en verantwoording van den penningmeester werd goedgekeurd en wees aan dat er in kas pl.m. f 500,— was. Op voorstel van het bestuurslid, den heer C. C. Regt, werd een bepaalde som tot instandhouding en uitbreiding der Volks bibliotheek disponibel gqsleïd. Naar de algemeene vergadering, die dit jaar in Zwolle zal gehouden worden, wenscht men geen afgevaardigde te zenden. Pogingen, om het doel en streven der afdeeling meer onder de aandacht van het algeftieen te brengen, zullen worden aangewend. OOP van de 1 was,” zeide iyn man zyn del. Na het P verbeterde g en de hoest borstpijnen IROOP heeft 1 genezen is.” mneta Paulo, 1 f 1,—, van m f3,50. deel iger dus. rederverkoo- Apothekers. IN te Groede eene gevatte tis aangetast, hy het bed eruimen tijd >ed aan zware »nd en ver- aang< Daan voorzitt mogelyk eind dei omdat daarby zullen komen. Hoewel de voorzitter geen bepaalde toezegging deed, beloofde hy overweging. In verband met het Fonds voor de kustverdediging verzocht de heer Eland den voorzitter aan de regeering te vragen, of zij tegen publicatie Van het ter griffie neergelegde rapport der commissie voor de samenwerking tusschen zee- en landmacht geen bezwaar had, daar raad pleging ter griffie zeer lastig was. Mocht daartegen bezwaar bestaan, dan drong hij op uitreiking van het rapport aan alle KamerhJ Daarom stelde onderzoek over De voorzit*" er lyd tot studie wel aan de reg< mogelyk was. afdeelingsonde... Het voorstelEland vond bez’ heer Duymaer van T*v:st, heer Thomson dit ondersteunde. De heer Troeistra kreeg den indruk, dat men het regeeringsvoorstel wilde door jagen, hetgeen de heer Van Nispen bestreed. Nadat de heei had veel voor Lc mits deze zyn afzonderlijk kan publi omdat de eigenaren van de langs de rivier gelegen landeryen klaagden over den last difen zij van de hengelaars ondervonden. Zij moesten toegeven dat de Rotte eene rivier was, voor het publiek bevaarbaar. Ook getuige Hecker beaamde deze laatste verklaring. Niettemin had deze getuige in 1900 op eene publieke verkooping die per- ceelen water, dat het deel der Rotte uitmaakt, alwaar keklaagde hengelde, met alle daaraan verbonden rechten gekocht, weshalve hij meende ook eigenaar van het vischrecht te zyn. Dat vischrecht werd dan ook jaarlyks voor f 700 door hem verpacht. Het O. M. was die meening toefcédaan. Wel bepaalt artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek onder meer, dat rivieren Staats eigendom zyn, maar nooit is het de bedoeling geweest rechten van derden daardoor te kort te doen. Uitvoerig stond de officier van justitie stil bij de besprekingen, indertijd in de Tweede Kamer gevoerd over de nieuwe Jachtwet. Ook daar viel ruimschoots uit af te leiden, dat de door derden op publieke wateren verkregen rechten moesten geëer biedigd worden. Terecht veroordeelde de kantonrechter dan ook dezen beklaagde, die eens anders vischrecht schond. Mitsdien werd tot bevestiging van dat vonnis ge- requireerd. De 60-jarige G. IL, agent eener uitstoo- te Gouda, bekende zich op 24 Mei verduistering te hebben schuldig ge- Een costuum, dat hy eenige dagen 1 getuige v. Breukelen nad ont- dit te laten uitstoomen, beleeqde Sanders voor f 1,25. Tevorën creeg beklaagde van de vrouw :elen nog f 1,20 op voorschot. mar Rotterdam gegaan, te- er met het aldus verkregen e verdienen. drie maanden gevangenis- Nadat de heer Van Idsinga verklaard had veel voor het voorstel-Eland te gevoelen, mits deze zyn voorstel splitste, zoodat afzonderlijk kan worden beslist over het verzoek om publicatie en over het uitstel, werd de discussie daarover gesloten, terwyl de beslissing op een der volgende dagen gesteld werd. Daarna werd de vergadering Zitting van Woei. Dien dag werd de I gezet om het voorstel van het afdeelii ontwerp inzake I verdediging. De voorzitter deelde mede, dat de regeering in het belang des lands bezwaar maakte tegen geheele of gedeeltelijke open baarmaking van het rapport der Staats commissie voor de samenwerking van land- en zeemacht. De heer Van Dedem meende, dat na dit antwoord-geen onmiddellyk afdeelings- onderzoek noodig was. Hy zou dus vóór het voorstelEland stemmen, daar hy ver trouwde, dat het sectie-onderzoek nog vóór Kerstmis zou plaats hebben. De heer Eland constateerde, dat er nu een geheim voorloopig verslag en een ge heime bespreking zouden volgen. Dat ver dient geen aanbeveling. Ook de heer Van VIymen verklaarde zich vóór het voorstel—Eland, doch hoopte, dat het afdeelings-onderzoek begin Novem ber zou plaats hebben. Het voorstel—Eland werd nu z. h. s. aangenomen en de vergadering gesloten. *Goudriaan, 12 Oct. Heden heeft het bestuur van den Zuidzydschen polder den molenaar L. Leendertse ontslagen. Krimpen a d Lek, 12 Oct. De af deeling „Krimpen a/d Lek" van de Neder- landsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken bevordert de bekendheid van de schadelijkheid, van alcoholgebruik voor kinderen door dubbele briefkaarten beschikbaar te stellen, waarop aan de binnenzijde een waarschuwing in dien zin is gedrukt, onderteekend door twee artsen aldaar. *Nieuw-I.<‘kkerlnnd, 11 Oct. Zater dag j.l. werd in het café van den heer J. de Kluyver alhier de jaarvergadering gehouden van den ijsbond Alblasserwaard". Van den voorzitter, den heer C. B. Wisboom te Go rinchem, was een schrijven ingekomen, dat hij verhinderd was deze vergadering by te wonen en dat hy tevens ontslag nam als bestuurslid. De vergadering werd nu ge presideerd door den vice-voorzitter oen heer P. Leis'4e Alblasserdam. Na de lezing van de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, deed do secretaris-penning- meester, de heer J. J. Hendrikse te Groot- A miners, rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar. Met inbegrip van een batig saldo van het vorige jaar, groot f 730,74, hadden de inkomsten bedragen f 900,24 en de uitgaven f 17,03, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 883,11. De gelden zijn voor het grootste deel belegd op de spaarbank van het Departe ment Nieuw-Lekkerland der Maatschappij Algemeen" en voor de rest nbank te Groot-Ammers. jn werden herkozen de j te Alblasserdam, J. J. Hen- lot-Ammers, G. Nugteren te van der Giéssen te Brand ed de heer Th. A. de Beausar functies zullen onderling t/m 1909 v.m. 11 uur: 1910 v.ra. 10 uur, ICOi uur; voor Benthuizen HVj uur. Te Schoonhoven (raadhuis), op Dinsdag >v., voor Schoonhoven 1910 v.m. lOVs 1904 t/m 1909 v.m. II1'» uur; voor 1910 vin. 107a uur, 1904 t/m 1909 v.m. ll1^ uur; voor Bergambacht 1910 n.m. 2 uur, 1904 t/in 1909 n.m. 3 uur; voor Am- merslol 1910 n.m. 2 uur, 1904 t/m 1909 n.m. 3 uur. Te Woerden (oude kazerne), op Donderdag 24 Nov., voor Woerden 1910 v.m. 9 uur, 1904 t/m 1906 v.m. 10 uur, 1907 t/m 1909 v.m. lO'/a uur; voor Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld 1904 t/m 1910 v.m. 11 uur. Te Gouda (kazerne), op Vrydag 25 Nov., —ir de verlofgangers der gein. Gouda, be- irende t,ot de Landweerinfanterie, Genie- Pontonniers en Hospitaalsoldaten 1906 v.m. 9 uur, 1907 t/m 1909 voor de verlofgangers der behoorende tot de Landweer- Genietroepen, Pontonniers en m, wier geslachtsnamen de letters A tot en met IOV2 uur, als voren M tot en met Z 1910 uur; voor de verlofgangers Gouda, behoorende tot de rtillerie 1910 n.m. 2 uur, 1904 1 n.m. 23/* uur; voor de verlofgan- shoorende tot de Vestingartillerie w Haastrecht, Moordrecht, Gouderak, Stolwijk en Reeuwijk 1904 t/m 1910 n.in. 3‘/4 uur; op Zaterdag 26 Nov., voor de verlofgangers, behoorende tot de Landweerinfanterie, Genie, Pontonniers en Hospitaalsoldaten 1904 t/m 1910 der ge meenten Haastrecht v.m. 9 uur, Moordrecht v.m. 9 uur, Gouderak v.m. 10 uur, Stolwyk v.m. 10 uur, Reeuwyk v.m. 11 uur. 30e district. Te Vianen (gemeentehuis), op Woensdag 2 Nov., voor Vianen, Ever- dingen en Hagestein 1904 t/m 1910 n.m. 11/2 uur. Te Leksmond (raadkamer), op Donderdag 3 Nov., voor Leksmond en Hei- en Boeicop 1904 t/m 1910 v.m. 91/2 uur. Te Ameide (raadhuis), op Vrydag 4 Nov., voor Ameide, Tienhoven en Langerak 1904 t/m 1910 v.m. 10 uur. Te Groot-Ammers (gemeentehuis), op Zaterdag 5 Nov., voor Groot-Ammers, Streef kerk, Brandwyk, Molenaarsgraaf, Ottoland en Nieuwpoort 1904 l/m 1910 v.m. 11 uur. Te Noordeloos (openbare school), op Dinsdag 8 Nov., voor Noordeloos, Goudriaan, Hoor naar, Hoog-Blokland, Meerkerk en Nieuwland 1904 t/m 1910 v.m. 91/2 uur. Te Giesendam (gemeentehuis), op Woens dag 9 Nov., voor Giesendam, Giesen-Nieuw- kerk, Hardingsveld en Peursum 1904 t/m 1909 v.m. 91/2 uur, 1910 n.m. 1 uur. Te Sliedrecht (gymnastieklokaal), op Zater dag 12 Nov., voor Sliedrecht, Bleskensgrapf c.a. en Wyngaarden 1904 t/m 1909 v.m. 10 uur, 1910 n.m. 1 uur. Te Leerdam (zaal Kl__!_J_,\ r dag 24 Nov., voorde verlofganger: rende lot de Landweer-infanterie pitaalsoldaten der gein. Leerdam 1904 t/m 1910 v.m. IOI/2 uur; als voren tot de Land- STATEN-ttENEBAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 11 De beraadslaging werd diei zakelijk gewjjd over hetgeen behandeling het eerst aan de 1 J De heer Duymaervanl de behandeling van de Bakt voorafgaan aan die van de oorlogsbegrooting, daarin V1 y m e n ondersteund. Na bestrijding door den Voorzitter, die zyn voorstel handhaafde, om eerst de wjjziging der oorlogsbegrooting af te handelen, werd dit laatste voorstel met 38 tegen 34 stemmen fenomen. •na vroeg de heer Eland van den Iter de toezegging, om dit jaar zoo de oorlogsbegrooting niet aan het der Staatsbegrooting te behandelen, vele gewichtige discussies weer-veslingartillerie, Pontonniers en Genie troepen der gem. Leerdam 1904 l/m 1910 n.m. l'/ï uur; op Vrijdag 25 Nov., voor de verlof gangers der gemeenten Asperen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek en Schoonrewoerd, behoorende tot de Landweerinfanterie, Vesting-artillerie, Pontonniers en Genie troepen 1904 t/m 1909 v.m. 10'/a uur, voor de verlofgangers der gemeenten Asperen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek en Schoon rewoerd, behoorende tot de Landweer- Hospitaalsoldalen 1904 t/m 1910 v.m. 10'/s uur, en behoorende tot de Landweer infanterie, Vesting-artillerie, Pontonniers en Genietroepen 1910 n.m. 1 uur. Te Gorinchem (kazerne 3e regit.. Vesting-artillerie, ingang Melkpad), Dinsdag 29 Nov., voor de verlofgangers gemeenten Gorinchem, Arkel en Schelluinen, behoorende tot de Landweerinfanterie 1904 I'm 1909 v.m. 9>'ï uur, Hospitaalsoldaten 1904 t/m 1910 v.m. 9'/s uur, Landweer infanterie 1910 n.m 11/2 uur; op Woensdag 30 Nov., Landweer-Vesting-artillerie, Pon tonniers en Genietroepen 1904 t/m 1909 v.m. 9*/2 uur, 1910 n.m. U/a uur- 33e d i s t ri c L Te HiJJegersberg raadhuis), op Dinsdag 8 Nov., voor Bergschenhoek 1904 t/m 1910 v.m. 10 uur, Schiebroek 1904 t/m 1910 v.m. IOV2 uur, Hillegersberg 1904 t/m 1910 v.m. uur. 37e district. Te iJselmonde (openbare bewaarschool), op Maandag 7 Nov., voor IJselmonde 1910 v.m. lO1^ «ur, 1904 t/m 1909 v.m. ll*/4 uur. Te Ridderkerk (hij gemeentehuis op hel dorp), Dinsdag 8 Nov., voor Ridderkerk 1910 v.m. 11 uur, 1904 t/m 1909 v.m. 113,4 uur. Te Nieuw-Lekkerland (le openbare school), op Woensdag 9 Nov., voor Nieuw-Lekkerland 1910 n.m. 1272 uur, 1904 t/m 1909 n.m. 11/4 uur. Te Alblasserdam (Harmonie Kerkstraat), op Donderdag 10 Nov., voor Oud-Alblas en Alblasserdam 1910 v.m. 111/* uur, 1904 t m 1909 n.m. 1 uur. N.B. Verlofgangers, die den Israëlietis< godsdienst beiyden en voor wie vqlj vorenstaanden staat een Zaterdag zot aangewezen om zich aan het onder: onderwerpen, kunnen, voordat onderzoek zoud< op Zaterdag Gouda, zich zelfder pk zoover zij gemeente onderzoek gewenst' weerdistricls-con op een worden toef De in de de vei a/d IJsel (lokaal van L. II. Woensdag 16 Nov., voor vuaeraerK a/u IJsel 1910 v.m. 10 uur, 1904 t/in 1909 v.m. 11 uur; voor Berkenwoude 1910 v.m. 10 uur, 1904 t/m 1909 v.ra. 11 uur. Te Capelle a/d IJsel (voormalig school gebouw 241) op Donderdag 17 Nov., voor Nieuwerkerk a/d IJsel 1904 t/m 1909 v.m. 10 uur, 1910 v.m. lO'.'g uur; voor Capelle a/d IJsel 1910 v.m. 10>/g uur, 1904 t/m 1909 v.m. 11 Vs uur. Te Waddingsveen (openbare school), op Vrydag 18 Nov., voor Waddingsveen 1910 v.in. 10 uur, 1904 t/m 1909 v.m. 11 uur. Te Oudewater (O.L. school), op Zaterdag 19 Nor., voor Oudewater, Papekop, Lange- ruigeweide en Hekendorp 1910 n.m. 1 uur, 1904 t/m 1909 n.m. 2 uur. Te Zegwaart (raadhuis), op Maandag 21 Nov., voor Zegwaart 1910 v.m. 10 uur, 1904 lur; voor Zoetermeer 1904 t/m 1909 v.m. 11 .1 1904 l/m 1910 v.m. Overzicht. Op het Fransche Noorderspoorwegnet is de staking uitgebroken. Lang heeft deze staking reeds gedreigd; telkens had men minder vrees of scheen de toestand ernsti ger, totdat nu werkeiyk de staking gekomen is. Zeker een van de ernstigste stakingen van den laatsten tijd is deze stilstand van ▼erkeer voor Parys en in verband daarmede voor België en Nederland. Dit verkeer is geheel gestremd. Men zal met automobielen trachten een postverkeer te organiseeren. De Minister Briand verklaarde in den Ministerraad dat deze staking meer van een politiek en revolutionnair karakter wordt dan een vakwerkstaking. Nadere berichten bevestigen zulks. Op den Oosterspoorweg en op den Wester- spoorweg is ook de dienst gestaakt. De stations z(jn gesloten en worden streng be waakt. Tot dasver is alleen op het Noorder- station nog een gedeelte van de post verzonden, overigens staat alle verkeer stil. De telegraaflijnen zyn op vele plaatsen af gesneden. De regeering de gevolgen dei te verzachten. De Staatscourant maakt een decreet openbaar, waarby 1369 hoogere en 27.860 lagere beambten van de Noorderspoorweg- maatschappü worden ingedeeld bij de militaire spoorwegcompagnieën ten platten- lande. By een ander decreet wordt het personeel der veldspoorwegen en de daaraan ver bonden territoriale onderafdelingen met 13 October opgeroepen om 21 dagen dienst te doen. De regeering zal ook maatregelen nei om Parys van levensbehoeften te voor. Hoe dit zal geschieden, is een raadsel. De ambtenaren en arbeiders hebben een vergadering gehouden op de arbeidsbeurs en in deze vergadering zijn de eischen g* formuleerd. Ze komen in 't kort hierop neei lo. Verhooging van salaris voor heelht. personeel, ter bestryding van het duurdere leven, waaronder alle arbeiders lyden. Tv.rugwerkende kracht van de pensioenen van 11 Juli 1909. Regeling van den atbeid. Invoering van derii wekelykscben rustdag, waarvan een groot deel der arbei ders nog steeds niet profiteert. 5o. Uitbetaling per maand voor alle ambtenaren, met een minimum-salaris van 2850 francs. Onverwachts is deze stalling gekomen, zegt de regeering, omdat de onderhande- lingen reeds een goede kans op schikking boden. Toch heelt het al heel lang ge broeid en alles in aanmerking genomen, kan de regeering moeilyk volhouden, dat zy er niet van geweten heeft. In een der groote ziekenhuizen van Parys kwam een ziektegeval voor dat aan cholera deed denken, doch by onderzoek bleek geen cholera te zün. De Fransche onderzeeër ^Pluviose", welke eenigen tyd geleden zoo jammerlijk verging, zal, na gelicht te zyn, weder in orde gebracht worden. Het bericht uit Portugal, waarin meld werd dal de onttroonde Koning op naar zijn land was, is niet bevestigd. Intej deel staat het nu vast dat hij met zijn fan op het jacht van Koning peorge naar E land is gegaan en daar voloHoopig blijft/ De republiek is inmiddels al meer en meer gevestigd. Mag men de regeeringsberichten gelooven, dan heerscht er in de groote steden van Portugal volmaakte rust. Langs een omweg komen echter andere berichten, waaruit blykt dat het lagere volk van de gelegenheid profiteert. Het grauw heeft zich tegen de kloosters in Lissabon gekeerd. Op ruwe wyze is het daarby toegegaan. De opgewonden menigte ontziet niets, laat de soldaten op de kloosters schieten en vernielt wat onder haar bereik vdlt. Zondag waren de kerken gesl geestelijkheid hield zich 'verbot de eerst slechts tegen de monnik woede heeft zich nu ook tegei geestelyken gekeerd. Santo-kérk geschoten, regeering beweert dat kerk gevuurd heeft. In Spanje heeft de omwentelinf het naburige Portugal grooten i maakt. Er gaan vele stemmen op, om betere toestanden. In vele is het in Spanje gelijk aan Portugi Koning zou echter niet zoo gemakkely jaagd kunnen worden en heeft tróuwens veel grooter aanhang. Duitnchland. De Keizer heeft in een redevoering ter gelegenheid van het 100e jubileum der Berlynsche universiteit o. a. gezegd, dat er naast de universiteit zelf standige inrichtingen voor onderzoek moeten om 1, kunn< lerzoek 26 1;- op den Vrj mtse en ure ooelfc.. u alleen gehot vooraf landant wendei lag tol het or* van 2 Juli aan; onderwyzer aan de iol te Nieuwpoort, f 2.' igen, hoofd eener o''0’ Alblasserdam, f 5i., r, onderwijzer aan eene school te Bergambacht, f -’..I*-- Augustus a~ -ucf opei lagere schoot te Zevenhuizen, f 834; by Kon. besluit van 3 September aan: IM. van Tol, hoofd ddr openbare lagere school te Ouderkerk aan den IJsel, f 934; 'bij Kon. besluit van 12 September aan: mejuffrouw H. J. Schless, onderwijzeres aan eene openbare lagere school te Schoon hoven, f 535; R. Leopold, hoofd eener openbare lagere school -te Gouda, f 1534. Ingevolge de bepalingen der Burgerlyke Pensioenwet zyn de volgende pensioenen verleend: bij Kon. besluit van 20 II. A. Toen, amanuensis hoogere burgerschool te

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1