Gorinchem COKES I i- 1910 Zaterdag 22 October. N°. 3178. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Hollanden Utrecht. esteller. 0118818 MSOTEfifl. Eerste Blad BOOT’ vertrekt Spreekmachine. 1 OOP. GASFABRIEK SCHOONHOVEN. r- Waarschuwende Teekenen. DTOBER 1910. EM N.M. 2,UUR. DE KRAAIJ, RotterdamSchietbaanlaan BINNENLAND. ff n ding mom A eens ste Apothekers. ieko] Minister VH P. f). S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. i st had be- i een hoofd tors tel irdigd, i met 39 *lf z. h. s. U wordt aangelegd. EDERIJ op de LEK, NLIKKERVEEB. Gemeente Schoonhoven. ad ren 5 van I. BLAUW, Rotterdam. voor Schoonhoven en Om- Wz., Molenstraat b/d. Wal. SCHOOHHOVEBSCHE GOURAHT. Rit nominee bestaat uit 2 bladen. i H. van rouwd: rieden: te vervan» meer een li Z. i. moe Ten slof It zware# Zondag een conc De hei Zij voorkomt isde verkoud- igontsteking, tmdoeningen. n 1000 mlieren. wenschte niet te 'n op het militair ire muziekkorpsen, deze de overal op- fanfarekorpsen niet Er hebben zich den laatsten tyd, bij dé vervulling van vacaturen in zekere Staten colleges, verschijnselen voorgedaan, die ernstige bezorgdheid wekken aangaande( de toekomst van het liberalisme in Nederland. Door er op te wijzen, zullen wij wellicht bij de partijen, tegen welke wy front te maken hebben, een gevoel van leedvermaak wekken, misschien wel een openlijke betuiging daarvan uitlokken. Hetzy zoo; ook zonder dat wij er^rond voor uitkoinen, kunnen wy by onze politieke tegenstanders wel de aanwezigheid onderstellen van de wetenschap, dat onze krankheid een ch ronisch karakter dreigt aan te nemen. Dat is dus geen reden om er over te zwijgen. In Amsterdam was, een paar maanden geleden, door afstand doen van een zetel, plaats ingeruimd voor den bij de verkie zingen gevallen heer Roëll, dien men wegens zyn groote bekwaamheden en langdurige, diensten gaarne in de Gedeputeerde Sinten wilde houden. Als zulke gevallen ziel voordoen, eischen de eenvoudigste begrippe! van goede trouw, dat die candidatuur niet wordt bestreden, en de Unie-liberalen aar zelden dan ook geen oogenblik, haar krachtig te ondersteunen. Niet alzoo de Vryzinnig- democraten, die de gelegenheid zeer gunstig achtten om voor een der hunnen het mandaat te veroveren. Hun candidaat werd openlijk door de Sociaai-democraten, in ’t geheim van rechts geholpen, natuur lijk, men had daar pleizier in 't 'geval, waardoor aan het liberalisme in de hoofd stad een gevoelige slag werd toegebracht, en de heer Roöll bleef in de minderheid. Te Zaandam is tot tweemaal toe een Sociaal-democraat voorde Provinciale Staten verkozen, omdat de Vryzinnig-democraten, wier klein aantal, pl.m. 300, juist groot genoeg is om den doorslag te geven bij de her stemmingen, nadat hun candidaat bij eerste stemming was uitvallen, niet verkozen steun te ve’rleenen aan den Unie-liberaal, den heer Van Tienen, |ot' yoor korten tyd mede een hoogst verdienstelijk lid van Gedeputeerde Staten, doch openlijk de zyde kozen van den spciaal-democraat. In Den Haag hebben kort geleden de Unie-liberalen met man en macht gewerkt voor den candidaat der Vryzinnig-democra- ten, den heer Deen, wijl gebleken was dat deze de meestp kans van slagen had. Maar de Vry-liberalen namen de candidatuur over van een man van rechts, die, hoe ge matigd hij ook zyn moge bij politieke be slissingen, bijv, benoeming van Eerste- Kamerleden, niet aan onze zijde zal staan. Zooals onze lezers weten heeft die afwij kende houding geen succès gehad. Waar de partygroepen, wier beginselen weinig verschillen en wier programma’s slechts tweede-rangs verscheidenheden verloonen, zoo tegen elkander inwerken, mag wel de vraag worden gesteld of in Nederland het liberalisme, de partij van den regelmatiger! vooruitgang, nog wel een toekomst heeft; gevraagd worden ofwy met elkandefniets dringendere te doen hebben dan een nieuw bewijs te leveren voor de waarheid van het oude' gezegde, dat, wie de góden in het verderf ^villen storten, zy eerst blind maken. Want stekeblind moet wel zyn wie niet inziet, dat dergelyke handelingen kwaad bloed zetten, de verwydering vergrooten, de kloof ten slotte onheelbaar maken. Wij hebben het bovenstaande niet ge schreven, om met beschouwingen over het gebeurde in de drie genoemde kiesdistricten behoort tot een van den lande, met gewichtiger ratten en geheimen, ren morgen mef renbesteller een jsche samen- :hten moeten dag in bijzonderheden af te dalen; alleen wenschen wy een woord te spreken van ernstige waarschuwing, gericht tot allen, die in staat zyn op den gang van zaken in de naaste toekomst eenigen invloed uit te oefenen, en die niet de verdwyning der vry zinnige partygroepen berustend wenschen te aanvaarden als een onafwendbaar noodlot. ’t Is immers niet noodig, de waarheid aan te toonen van de gewijde uitspraak, dat het huis, ’t welk in zichzelf verdeeld is, te gronde gaat? Overal begrijpt dat iedereen, behalve juist in de politiek. Teveel wordt deze aangemerkt als een jachtveld, als het meest geschikte terrein voor onderlinge vliegen-afvangery. Het vaderlandsch belang, de zegepraal van een beginsel, mooie dingen om er eens over te praten in een vergadering of te schrjjven in een courant, maar in de praktik heeft men aan die algemeenheden niet veel. Aldus wordt geredeneerd, en men gaat zyn —dikwyls verkeerden gang. Maar wie dan voor dergelyke argumenten inderdaad onvatbaar mocht zijn, laat hem eenige plaats inruimen voor overwegingen van zelfbehoud. Rechts coaliseert zich op onzuiveren grondslag al wat slechts is samen te brengen, en wordt alzoo een strijdmacht in stand gehouden, waarvan de onweerstaanbaarheid toeneemt in dezelfde mate, als wordt aangegeven door de diepte onzer afscheidingen. Is men onzerzyds niet voornemens, zich met meer gemeenschappe lijke krachtsaanwending daartegen te ver zetten, welnu, dat men dan voortaan de moeite en de kosten van een hopeloozen stryd maar spare ook. De gevaren van dien stryd zyn, doordien naar twee kanten tegelijk de aanval moet worden afgeslagen, zoo groot geworden, dat elke overwinnings- kans den waarborg van eendrachtige en kloeke samenwerking dringend noodig beeft. Ontbreekt deze, dat men dan maar liever rustig thuis blyve. Anderen zullen dan over en zonder ons beschikken. Gelegenheden, om elkaar het land op te jagen, vinden de vrijzinnige groepen telkens weer; gelijk nu plaats had met occasioneel e ge ^vacaturen in de gewestelyke vertegen- snfiRptrdiging, kan iedere openvallende plaats iWii een gemeenteraad de politieke harts- ■q^Rochten doen opvlammen en het politiek onverstand in het licht doen treden; ge- woonlyk heeft het onheil reeds eten onher stelbaar karakter aangenomen vóór men er zich met eqnige juistheid rekenschap van heeft gegeven. Een der groepen haast zich, zyn candidaat te stellen, en de stryd in eigen' boezem is daar; eventueele uitnoodiging tof aansluiting wordt van de hand gewezen, om dat men niet verkiest in het kielzog van een ander te varen. En let wel dat de getals verhoudingen dikwyls zóó. zyn, dal een kleine minderheid, hetzy d'oor het stellen van een eigen candidaat, hetzy door onthou ding, en ook wel door naar den anderen kant steun te geven, de balans kan doen overslaandat alzoo de onfrissche toestand is geboren, waarin een klein getal personen de beslissing in hun hand hebben, en in staat zyn door bedreiging met afval zich een invloed te bedingen buiten de grenzen der rechtmatigheid. Dit alles zou te vermyden zyn, indiener overleg werd gepleegdnief voor elk geval afzonderlek en opnieuw, maar tot vaststel ling van een gezamenlijke gedragslijn in het algeriieen, terwyl dan over de wjjze van haar te volgen bij elke nieuwe keuze een aanwijzing kon worden gedaan. Immers, de omstandigheden zyn niet overal en altijd dezelfde. Kan het in het eene kiesdistrict geen kwaad, dat elke groep in eersten aanleg'met een eigen candidaat uitkomt, mits men dan maar vooraf verzekerd zij dat bij de herstemming de twee niet in aanmprking komende groepen zfch vast en onvoórwaardelyk bij de derde aansluiten, in het andere is hel ‘noodzakelyk, reeds terstond de mogelijkheid onder de eogen te nemen dat de splitsing de kansen der tegenpartij verhoogL/len alzoo, door on middellijk een gezamenTyken candidaat te proclameeren, dien dan als zijn eigen beschouwe, al maakt hij deel uit van een andere groep, om hem dan met alle eerlyke middelen te-steunen. schappelijke waarnemingen en ervaringen de erkenning van de noodzakelijkheid, van die vrijheid een deel op te offeren in het belang der massa, die zekere wellelyke regelingen behoeft opa niet door haar minder gunstige positie haar vrijheid te zien verloren gaan; echter niet dan nadat werkelijk gebleken is, dat het opleggen van verplièhtingen, door het gezag der wet, het middel fe om binnen afzienbaren tyd mis standen te doen verdwijnen. De vryzinnig- democraten willen eigenlijk hetzelfde, maar in ruimere mate en in sneller tempo, en achten de verdediging der vrijheidsbeginse len van vry-liberale zyde van geen waarde. Dat is van het verschil de grondslag en het uitgangspunt, in hetwelk het oordeel over alle voorstellen van wetgeving, alle vraagstukken van politieke beteekenis? een toetssteen vindt. Doch wanneer men dat alles nu eens goed beziet, is er dan reden om steeds» verder uiteen te gaan, voor de meest linksche der drie groepen, oin diensten te bewijzen aan de sociaai-democraten, die hen, in politieken zin altjjd, telkens weer aan de verachting der natie prys geven, voor de meest rechtsche om over de grenzen terug te trekken, als een meer doortastend vrijzin nige op het podium verschijnt? Verdient hel een anderen naam dan dien van politieken zelfmoord, als wy de toon gevers altijd maar zien wroeten en graven om de kuiltjes dieper te maken en om naar de oppervlakte te halen al wat ver deeldheid maakt, met verberging van het veel meerdere, dat vereenigt? Waarlyk, het is noodig, die dingen goed onder de aandacht te nemen. Is, zooals beweerd wondt, het liberale huis, door langdurige bewoning, bouw vallig geworden, dat men dan niet wachte tot het geheel ineen is gezonken. De vryzinnig-democraten meenen wellicht alleen in nieuwbouw heil te zienzy konden gelyk hebben, als het terrein was geheel ontruimd en het bezit niet door sterkeren werd bedreigd. Onder de omstandigheden van het oogen blik is geen uitstel tot den eerstvolgenden grooten stryd aan te bevelen; het zal dan te laat zijn om de verspreide en thans vaak gescheiden krachten te hereenigen. Van heden af dienen de leiders der groepen tot verstandhouding te komen; een van de eerste vruchten van een betere harmonie zou dan zyn dat onaangename voorvallen gelyk de hierboven gememoreerde, in hel vervolg achterwege bleven. Als het niet gelukt tot een compromis te geraken, dat alle rechten eerbiedigt en het algemeen belang op den voorgrond houdt, een overeenkomst, die den politieken stryd tegen de beide ons bedreigende uitersten organiseert, dan is er voor de toepassing der vrijzinnige beginselen in het staatsbe heer weinig te hopen. waarom de kazerne aldaar kosten, terwyl de andere ■er stuk kosten. Overigens ren van de andere sprekers limst ratje. 1 over allen Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50, Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandscbe Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht INCHEM v.m. 3.— uur. - 4.- 4.30 5.— r en myne m aan benauwdheden n, terwyl mijn e. 's Nachts |h wy konden het dan iij een beetje) slym i is Jen. beraadslaging werden twee „.jteld en wel: De motieMarchant waarbij werd de militaire muziek be- brievenbesteller :ste bedieningen abtenaren ziin Hoeveel schatt ee omvat hy iederei achten den brijeve...,. on in onze hedendaags an wy aan onzei berich— evenbesteller? Zesmaal per dag en menig belangryk bericht doet belangrijke tyding, die ons eenigen gebracht, zullen wy u hieronder '.HUITEMA te; Wagenborgen (Gr.) Vifouw is 73. Ik leed 21.op de borst „J Vrouw dag in dag 's Nachts hoestten wy beiden j konden liet dansomtjjdshevig een beetje! slym los te krijgen, werden voorgeschreven of aan-' even maar voortsukkelen. In de an menschel!, die door de ABBIJ- ladden en wy gingen daartoe ook kochten by J. Prenger. Hel mag >OP, KLOOSTER SANCTA PAULO genezen, want wy beiden hebben igen door de ABDIJSIROOP. De zonnetje in ons leven en vroolijk tegemoet.” Het portret van den ii wy hierboven af. ister Sancta Paulo. rde en verwaarloos en, kinkhoest, long ille borst- en longaai 550 gram 2,— en van ■deeliger dus. 1, ROTTERDAM. adrcM is, wan en biyiï daar Ml, waar niet op termijnbetaling verkocht, doch uitsluitend A con- Spreekmachines en Platen fabrieksprijs- Op verzoek zend ik my'n Reiziger. Laan waarby de werd bepleit van verdere de soldy der militaire- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. dat de hoofdadministratie geen lokaal zou kunnen krijgen, in de kazerne te Apeldoorn. Nadat echter het artikel over de instelling der hoofdadministratie mot 41 tegen 32 stemmen verworpen was, volgde ook hel amendement- Thomson met 38 tegen 35 stemmen denzelfden weg. Daarna werd de uitbreiding der kazer- neering te Apeldoorn aangenomen. Óp den aandrang van den heer Te r La a n om de burger-corveeérs beter te salarieeren, zeide de Minister/ dat hy daartoe eerst zou overgaan als dezen een vaste aanstelling verkregen hadden. Een nieuw thema bepleitte de heerVer- hey, toen hij op subsidie voor vrijwilligers korpsen aanarong, waartoe hy de instelling cener commissie noodzakeiyk achtte. Hiervan bleek de Minister niet afkee- rig, mits de korpsen voor den oorlog bruik baar waren. Zeker, er zyn verschillen. Nooit hebben wij getracht die te verbergen.^ Om maar iets te noemende vry-liberalen leggen meer nadruk op het behoud van de individueele ^ryheid in verband met staats bemoeiingen, dan de twee andere liberale groepen. Vandaar dat aan hun zyde staan velen, die van de handhaving der vr-yheid niet slechts een voorwerp van blyvende bezorgdheid maken, doch er ook/hun eigen persoonljjke positie door' versterken. De unie-liberalen ontleenen 'aan hun maat- >p. Van 1—30 Sept. Geen aangiften. sbroek. Van 130 Sept. rouwd: H. C. Vergeer, oud 25i. en M. Versluys, oud 30 j. H. de Gier, j. en G. van Dam, oud 27 j. w|jk. Van 1—30 Sept. oren: Margot, d. van J. de Pater Markus. Margien, z. van L. Snjjder Koekoek. Cornells, z. van E. C. sp en W. H. de Kuiper. •ouwd: A. Anker, oud 24 j., en A. ud 20 j. rieden: H. Kramer, oud 79 j., naar van W. de Vreugt. erkerk. Van 1—30 Sept. jreq: Tennis, z. van G. v. d. Berg Ie Jong. Lou wrens, z. van N. ZwM- en M. Kortland. MartjjnUe, d. Verschoor en N. Stuurman. Johan- van J. Streef en A. Zwartbol. a, d. van D. Ansink en A.(prouwer. •ouwd: D. Gelderblom, oud 22 j. Hoftlaud, oud J» j. - J. Kapten, j., weduwnaar van M. v. d. Berg, en Meerkerk, oud 29 j. L Van 1—80 September. oren: Teunis Gomelis, z. m en A. van der Wolf. BKa»rden. Van 130 Sept. oren: Ljjeye, d. van J. Jongeneelen louwelingi m Houwelingen. J. C. Verwolf en W. Boer. A. van Houwelingen, oud men in mmend zilverei den zilveren ra lengte zullen hel apen a/d Lek W. DONKER apen A. GROENEVELD Lzn.; [Jael I Wed. J. VUIJK; gerak R. VERMEULEN; kerkerk G. van der WOUDEN «mond T. MOLENAAR ik G. COLJÉ; rkerk C. BROUWER; Minarsgraar A. BROUWER; rdreclit C. C. van GENNEP; w-Lekkerland A. den OUDEN Gzn. v/h L. Pot wpoort C. SPELT; •deloos C. van STEENIS; land J. de KLUIVER; Albliu J ]8'vlot! irkerk a/d IJsel A. v. WALSEM Pz.; Mvater C. van WIJK; iwUk M. T. HAGEN; lluinen A. HAMERPAGT; djkF. J. BATS; 1 ifkerk E. HILGEMAN; hoven G. BOUWMEESTER; Wed. D. VERWOERD; ■ndani C. van ZESSEN nlinizen Wed. J. ALES 8TATELGENEKAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 18 October. Aan de orde was het ontwerp tot het verstrekken van voedinggeld voor gehuwde onderofficieren. De heer Ilugenholtz constateerde, dat dit ontwerp veel minder gaf dan de Kamer op 7 Dec. van hel vorig jaar bij motie vroeg en ook iets geheel anders. Nu werd het Verkiezingsgeld een zuivere toeslag voorde onderofficieren met den rang van sergeant en hooger. Het geven van rantsoen plus voedinggeld was een belooning op het ge huwd zyn. Beter ware het een salaris verbetering voor alle onderofficieren in te voeren. Spreker had in tegenstelling met den Minister geen bezwaar; om de korporaals en minderen thuis te laten eten. Hij wenschte tevens salarisverbetering voor den gehuwden korporaal. Intusschen, al was het ontwerp niet gelukkig, spreker zou er toch voor stemmen. De Minister van Marine herinnerde aan de motie, waarby de Kamer voedinggeld voor de gehuwde onderofficieren vroeg, als de dienst dit toeliel en zoo mogelyk voor de minderen. Als spreker te veel voor hel personeel uitgaf, hield hy voor bet materieel niets over. Met allen eerbied voor de groote kennis van den vorigen spreker op marine-gebied, meende de Minister beter te kunnen beoordeelen of er bezwaar bestond korporaals en minderen thuis te laten eten. Na re- en dupliek werd het ontwerp z. h. s. aangenomen. Aan deeorde fras daarna de wyzigingder Oorlogsbegrooting. Nadat de heer Duymaer van Twist zyn standpunt in 't algemeen had uiteen gezet, werden de algemeene beraadslagingen gesloten. Bij artikel 22 (reorganisatie muziek korpsen) zeide de heer Duymaer van Twist, dat de bestaande ontevredenheid bij de muziekkorpsen niet geheel ónver klaarbaar was. Spreker had beiwaar •tegen het voorstel van den Minister, om het subsidie-stelsel door soldjj-Vegeling Het Staatsblad no. 298 bevat een Kon. besluit van den 5den dezer,' tot instelling van een eereleeken voor belangrijke diensten in of jegens de vereeniging „Het Nederlandsche Roode Kruis" bewezen. Het eereteeken zal den naam dragen van „Medaille van .het Roode Kruis”. Deze medaille zal zyn van glimmend zilver, cirkelroni, met een middellyn van 33 m.M., omgeven door een verheven rand, aan de binnenzijde bezet met fijne parel- punten. Aan de voorzyde zal zy, op matten grond, een kruis verloonen in rood email, met verheven glimmend zilveren rand, waarvan de armen, den zilveren rand mede- gerekend, een lengte zullen hebben van 23 m.M. De keerzyde zal, op gliinmenden grond, het randschrift vertoonen: „Voor trouw en toe- wyding”, en daarbinnen, op het midden der medaille het jaartal „1867’’, zynde het jaar der instelling van het Nederlandsche Roode Kruis door wijlen Zijne Majesteit Koning Willem III. De medaille zal worden gedragen aan een zilveren koningskroon met effen rood lint, ter breedte van 38 m.M. Het is niet geoorloofd het lint zonder de medaille te dragen. Het eereteeken wordt verleend door de Koningin op voordracht van de Ministers van Oorlog en van Marine. Het eereteeken kan niet verbeurd ver klaard en teruggevorderd worden dan ten gevolge eener onherroepeiyke veroordeeling tot een gevangenisstraf van drie jaren of tot zwaarder straf. De kosten van het eereteeken worden gekweten ten laste van het Hoofdstuk der Staalsbegrooting hetwelk het departement van oorlog betreft. Het beheer van alles, wat het eereteeken betreft, wordt opgedragen aan den Kanselier van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, tevens Kanselier der Orde van Oranje-Nassau. Na overlyden van de dragers van de Roode-Kruis-Medaille moet deze door de nagelaten betrekkingen of executeurs-tes- temenlair aan genoemden Kanselier worden teruggezonden. -In de Dinsdag gehouden zitting van de arrondissements-rechthank te Rot terdam werden o. a. veroordeeld: A. P. B. D., 18 jaar, koopman te Schoonhoven, wegens mishandeling, tot vier maanden gevangenis straf. IF. v. d. H., 30 jaar, lolsse werkman te Goudd, wegens diefstal, lot f 10 boete, -,k„:.ijair tien dagen hechtenis. d. L., 22 jaar, te Krimpen aan de Lek, ens mishandeling, tot zes maanden ge- genisstraf. K C., 20 jaar en H. Sch., 17 jaar, beiden !r te Krimpen aan den IJsel, wegens .deling, ieder tol f5 boete, subsidiair dyk vyf dagen hechtenis en een ichool. igen. Thans ging de muziek niet met den troep mede en was zij slechts luxe-uilgave ten gunste der nurgery. oest men militaire muziek maken. .te vroeg spreker welke dienstbe- ontstonden, als een muzikant op ig vrijstelling vroeg van deelname aan oncert. i.eer Ter Laan vond, dat de Minister de zaak maar half aanpakte. Al deugde zelfs de bestaande organisatie niet, zoolang ze er was, behoorden de menschen goed betaald te w’orden. Thans bieden de militaire muzikanten hun diensten beneden marktprys aan, aan vereenigingen en particr” De heer Marchant veel den nadruk te leggen karakter van de militaire Men moest zorgen, dat komende harmonie- en het leven benemen. De M i n i st er van Oorlog deed uitkoinen dat de militaire muziekkorpsen noodig waren voor opwekking van den goeden geest en ver- hooging van het moreel in het leger. Het voorstel van de commissie zon veel te duur worden, terwyl technici de uitvoering er vafi Ónmogelijk achtten. De bestaande organisatie was niet slecht, alleen het subsidiestelsel gaf aanleiding tot bezwaren. Thans zou geen sprake meer kunnen zijn van een oneerïyke concurrentie. 'En als de Kamer de soldyen nog meer wilde verhoogen, dan had spreker daartegen geen bezwaar, maar van hem zelven kon het voorstel niet uitgaan. Het weigeren van dienst op Zondag kon hy niet toestaan, daar de militaire kapel dan geen voldoende bezetting zou hebbi Na verdere I moties voorgeste.u uitgesproken, dat i__ - - hoorde te bestaan uit fanfarekorpsen op eenvoudigen voet. 2o. De motie—Ter noodzakelykheid verhooging van muzikanten. De motie—Marchant werd nu tegen 24 stemmen en het artikel zei aangenomen. De motieTer Laan daarentegen werd met 53 tegen 8 stemmen verworpen, nadat de voorzitter op een vraag van den voor steller verklaard had, dat het reglement van orde intrekking dezer,motie verbood. Ann de orde was nu artikel 172, waarby de heer I’assloors zyn instemming be tuigde met de vestiging van een brigade marechaussée te Etten. Spreker betreurde het, dat dit kor-ps niet beter gesalarieerd werd. Ook drong hij op positie-verbetering van de officieren bij dit wapen aan. Voorts constateerde hy, dat de promotie hierbfy zeer treurig was, daar het aantal jonge hoofdoffleieren te groot was. Daarna werd de vergadering tot den vol genden da^ verdaagd. Vergadering van Woeysdag 19 October. Daar het den voorzitter gebleken was, dat verschillende leden over de Bakkerswet algemeene beschouwingen wenschten te voeren, zou hy na de pauze voorstellen zoo noodig Donderdag-avond te vergaderen. Aan de orde was thans de wijziging der Oorlogsbegrooting, ook in verband' met de uitgaven voor de Koninklijke Ma rechaussee. De heer Duymaer van T/Wi zwaar tegen de invoering vwi administratie der marechaussee. Dit voorstel van den Minister was niet gerechtvaardigd, daar ovefr’de administratie der division zeer gunstig geoordeeld werd. De heer Thomson verzette zich eveneens tegen dez-en post. r Spreker keurde het af, dal de marechaussee in Noord-Brabant in het vorig jaar voor oefeningen en niet voor politie-doeleinden gebezigd werd. De gevraagde afzonderlyke hoofd-administratie, een gevolg van den heerschenden centrali- seerenden geest, was onnoodig. De heer Duys achtte uitbreiding van het wapen der marechaussee onnoodig. Is de mareschaussee in Etten in Zuid-Limburg noodig, dan brenge men die uit Friesland en Groningen daarheen. Een vestiging van een detachement te Apeldoorn was niet gerechtvaardigd. Spreker vroeg, ruim 2i/a ton zóu kazernes f 3fMMM) per deelde hy de bezwari.. over de instelljpg eener hoofdadmi De heer Sm een ge, hoewel verheugd de salarisverhooging, twyfelde'toch, of 1 wel tevreden zullen zyn. Nadat de heer Marchant zich by het gesprokene van den heer Thomson had aangesloten, beantwoordde de Minister van Oorlog de verschillende sprekers. Hy cönstateerde, dat de marechaussee niet achterstond by den rijksveldwachter. Door de uitbreiding van dit korps was de instelling van een hoofdadministratie noodzakeiyk geworden. En al werden niet te veel militaire diensten gevergd, een militaire oefening zoo nu en dim was goed, nuttig en noodig. Het lag in de bedoeling van den Minister de salarissen voor alle officieren gelyk te maken. De Minister van Justitie ontkende, dat het militairisme bij de marechaussee te veel overheerschend was. Als men deze uit Friesland en Groningen weghaalde, zouden daar ryksveldwachters noodig zyn. Te midden van de repliek van den heer Thomson, werd het voorstel van den voorzitter, om Donderdagavond te ver gaderen, met 35 tegen 34 stemmen verworpen. In 't vervolg van het debat over de mare chaussee stelde d© heer Thomson een vermindering van f 1000 voor, indien het aftikel zou worden verworpenop- Goudd, wei subsidiair ti C.v.’ weger*‘i vangen P.v. sjouwer mishandi respectievelyl week tuchlsc J. D., 18 jaar, loijse werkman en J. B., 22 jaar, bakkersknecht, beiden te Gouda, wegens wederspannigheid, elk tot veertien dagen gevangenisstraf. C. D., 24 jaar, yzerwerker te Ouderkerk aan den IJsel, wegens beleediging van een veldwachter, tot f 10 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Voorts is geëischt: Veertijen dagen ge vangenisstraf wegens mishandeling van een ambtenaar tegen P. v. A., 25 jaar, koopman, die op 23 Juni te Capelle aan den IJsel den veldwachter D. van Weel aldaar een paar vuistslagen legen de borst zou hebben ge geven. Beklaagde beweerde dal niet Jiy, maar zijn broer de schuldige was. De recidivist W. J. A. T., 21 jaar, schip persknecht te Gouda, bekende zich aan de hem ten laste gelegde verduistering te heb ben schuldig gemaakt.' Op 21 Juli had hy hy getuige Kraan te Zwammerdanwoor een dag een rijwiel gehuurd, was er op naar Gouda gereden en had daar aan getuige Rietkerk de fiets voor f 7 verkocht. Geld gebrek had hern tot dit misdryf gebracht. Zoodra hy daartoe »in staat was, zou hy Kraan de geleden schade vergoeden. Het O.M., waargenomen door Mr. Bouman, merkte op dat eerst niet recht duidelijk was, waar beklaagde voor dit feit terecht moest staan. Hij huurde toch de fiets te Zwaru- merdam, zyne woonplaats, en verkocht haar te Gouda. Het misdryf moet dus tusschen die beide handelingen gepleegd zyn. Be klaagde heeft echter pertinent verklaard eerst in Gouda het voornemen tot verduis tering te hebben opgevat. Alleen op grond dezer bewering word de zaak voor deze gebradt*1 "’et voor die te'9’Grav‘‘,‘ha8« straföi9Cht Werd aChl maanden gevangenis- De verdediger, Mr. J. Drost, riep dr»cle- menbe der rechtbank voor beklaagde in. Hy toch misdreef uit broodsgebrek, en toont oprecht berouw.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1