ito! leri COKES öenlBteo. Mï lappelcn 1910. Woensdag 26 October. N°. 3179. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. tops, p. Officieels KennisEevinEen. iipilln. mpillen. »l |er. F 4 I. imberas. .oteidebiit, OMA. BOUTER, n - Ameide. KT, GOUDA. ingen. i BINNENLAND. Jli I GASFABRIEK SCHOENHOVEN. BUITENLAND. F dt I ;,i Arie Johai te Gorinchem, mishandeling, I con ■I t< nog nieu >rgai wat Hy viel n, dat uiig i >rt ci betrof, het bezi an 1000 grain is ot >ver: iek”. I loten 5, kt, die ei Ing, zooc faaglyk Bremen i ieel een hevi De ménigte SCHOOKHO VENSCHE COURANT. Uitgave VAN S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 20. BROUWER; i GENNEP; een aan igeen jstraft je tot isse, ant- istrateur of ijoor-admini- r door swas. irinchem izer te ikehim •IMAN: MEESTER; )ERD; ESSEN I. ALES (Gemeente Schoonhoven. vrouw op de n kinkhoest, geen enkel selük, zoodat JDIJSIROOP hen daarvan en plaat., doorstom onversj igrenze voor fint he ]Kal i bei beweging iniseerend bt is. Telkens baantji maats Ovei ■eland. IQ, ver*1 fo.c..intff J wyzenïtv^ i Me han’l jong en oud urig gebruik ruer schaadt, rkstelligt. e is kenbaar Icn Generaal- namaak. De V. DONKER; IE VELD Lzn.; UIJK; sr WOUDEN; AAR; Itjes Brnvo’H len f4.—per ode (één veer). van bakl De ht hy tegei en het a nemen, werd. jelen rjjsg?’ »t te Vuron .dingsveld f 48; 4e ik st raat 121, viens winkel en daardoor ie menschen, te de ABDIJ- j den drogist leeft mij vol- wetgevingen op liet veel zeggen, ui.ing der Itali- Door de methode ■egeering moesten voor de Iraëlieten 2a stryd Irondwet achtte, hy aan het or* zyn stem niet - en krachtbewust. die zich tydens de hem geweest de maatregelen i., v/h L. Por; FÈENIS; /ER; OSS; LOT; ’aLSEM Pz.; riJK; EN; IERPAGT Van Donderdi jng van het v Uitgaven kwamen de ontwhi Zondagsarbeid e Ibakkeryen de nga itwei nog steeds een de been „voor tobt. proces tegen Dr. boord op zijn schoone »re, ia, onder groote /{publiek, behandeld, [tons schuld werden tyWpilij bleef tol. het a'-JEnlm. Zelfs toen IjWegestaan wördt, ^iHigen plaats'ham Twerd,'doorstond hij nthuimet onversdóor- mMniieia grenzende. Óm Ireeifl voor pt^m Jjwerlcelt M4a%>Vn' .Wrha nfct te zKoathUf «mktandii Deze i van d< Wel wai een goed wt Wat voor de publieke algemeene regt men wil, moet ren van men de I dan was radei te worden, de stemmir een dag in Kamer r~ len voorstel-Drucker werd door den tomen in dezen zin, dat asdag 26 October zal Eai CnpM jongdlwrouv belanaslellii De ft één 4 laatsU Mj, J zelf I en o» het krnisv bare kalm t( Zün Crippen's vervolgfer gebleven is? 'Dat Laat de rechtbank L_ Als zeer bezwarend! IER Ja., (JNSCHOTE5. MONTVOORT. KER, IJSKLSTKIN. |RGLhjschoten. de n&mthk, daar -I l. gebruiksaanWy- v nê aHr -u bjj en eetluntenz. ogpoedcr van de roningJÖr Fabriek elen, wngewend is, betuigen hier- dank voor de|e gehouden irische partij v 1 door een ver- irekers optraden de a Geer en Dr. J. Th. bepalingen de dood zullen zyn voor de energie( en den ondernemingsgeest. Daarom wenschte hy, dat de minister een welwil lende «houding zou aannemen tegen alle amendementen, die het absolute verbod van nachtarbeid zooveel mogelyk willen beperken. De heer Passtoors achtte den nacht arbeid een der grootste misstandén, uit zedelyk, hygiënisch en maatschappelijk oogpunt. De actie tegen deze wet had alleen ten doel ze van de baan te krygen. Als men over hel duurder worden van hét brood schreef, daji moest men bedanken, dat juist in Den Haag, waar het groot-bedryf de leiding heeft, de broodpils 1 cent duurder is dan elders. Het ploegen-stelsei is de dood voor het klein-bedryf. Werd het araende- ment-BOrgesius aangenomen, dan ware het beter de wet niet in te voeren. De vergadering werd daarna verdaagd. Vergadering van Vrjjdag 21 October. Dien Mag werd de beraadslaging over de JBakkerstyet voortgezet. Dy heer Goeman Bof ge sius erkende, ‘Jdat de Minister waardeering verdiende, Jomdut hy in het treurig lodder bakkers f verbetering wilde brengen. Maar bij qe sociale wetgeving moet men wel degeiijk de middelen, die ter verbetering zullen leiden, beoordfcelen, Voor spreker stond het vast, dat de arbeidsduur verlengd zou worden en dut zou voor ue arbeiders een ernstiger kwaad’zyn. Dit bezwaar moeten )öl; we dus ophpffen. Wal de Bakkersraden 7'I .betrof, deze waren geheel verkeerd en prin- U.aau Icipieel afkeuringswaardig. Deze Bhkkejrs- (hum raden zullen moéten booordeelfen, welk» patroons iwèl en welke niet 's hachtd zullen mógen ..doorwerken ftfi iullefu dejAgroot|r industrie) géniepig plageil. Al zm dezty laatste floor de wet niet ten onaergaar men zal haar toch in haar ontwikkeling a belemmeren. Teil slotte conMateerde bij, dat de) wet dringend ingrijpende wijzigingen moet ondergaan en spreker hoopte, dat de Minister door demeen overleg daartoe be reid zal Jzyri. |il I De heer AalberWe achtte den staat be- i voegd dwingende diaatregélen te nemen, omdat! Meze het algemeen welzyn moet bevwlftferen. Het wak een openbaar belang op ile' treden tegen/ den nachtarbeid, wfll deze) schadelijk was voor de gezondheid, de itédplijkheid en het sociaal leven. Men moclrt fcroote woorden bezigen, als de heer Van idsinga deed toen' hij sprak van staats- vóogdy, dwangverzekering enz., toch was hel de plicht van den staat misstanden weg te nemen. En als men zeide: ,hoe méér sociale wetgeving, hoe meerontevredenheid”, dan antwoordde spreker, d$t die ontevreden heid nog grootér zób z(jn, als er geen sociale wetgeving was. De rede werd onderbroken door de dis cussie over de regeling van werkzaamheden waarbij de voorzitter mededeelde, dat de centrale afdeeling besloten had, 8 November o. m. het ontwerp in zake het Fonds voor de Kustverdediging te onderzoeken. Maar nu stelden de heeren Eland c.s. een motie voor, om de regeering uit te noodigen alsnog het rapport der commissie voor de samenstelling van land- en zeemacht openbaar te maken. Deze motie ging echter den heer Troel st ra nog niet vur genoeg. Daarom stelde hij een nieuwe -motie voor, waarby de Kamer zou verklaren hel ontwerp niet in de afdeelingen te willen behandelen, alvorens de regeering tot publicatie van het rapport was over gegaan. Te midden van de beraadslaging over deze motieswaarby vele leden warm schenen te worden, stelde de heer Drucker voor ing over alles uit te stellen tol o o de volgende week, opdat de en Regeering, zich dan nog eens konden. By Kon. besluit van 29 dezer is benoemd tot notaris binnen het arrondisse ment Zwolle, ter standplaats de gemeente Kampen, Tj. Plantenga, thans notaris te IJselmonde. Ingevolge beslissing van. den minister van Oorlog zyn, naar aanleiding van het Kon. besluit van 15 Maart 1910 nr. 68, de rangen van fourier-instructeur, sergeant- fourier en korporaal-fourier afgeschaft. De dienst van fourier-instructeur zal worden verricht door een sergeant eerste klasse, die de geschiktheid bezit voor ser- geant-majoor-administrateur, die van ser- geant-fourier door een sergeant eersteklas00 die de geschiktheid bezit voor sergeai majoor-instructeur en administrateui wel alleen voor sergeant-majoor-ad, strateur, die van korporaal-fourier beradt Dit voorzitter overgenc de stemming Woens plaats hebben. Alsnu zette de heer Aalberse zyn rede voort. Hij viel het groot-bedryf afti en deed uitkomen, dat men op een cent had uitge rekend, wat deze wet aan dat bedrijf zou kosten, terwyl men verzuimd had uit te rekenen, hoeveel maatschappelijk kapitaal verloren was gegaan door de slechte toe standen der arbeiders. Wat de Bakkersraden betrof, het bezwaar legen de uitzonderingsbepaling voor de Israëlieten begreep spreker niet. Men zou heel wat anders gehoord hebben, indien de regeering niet gezorgd had voor het hoog houden van het beginsel van vrijheid van ieders godsdienstige overtuiging. Tenslotte deed hij ontkomen, dat de jedelyke waarde van dit ontwerp groot was. Om den wille van kleine belangen mochten wy dertien duizend menschen niet dwingen nacht in, nacht uit te arbeiden. De heer Van der Molen constateerde, dat de beslryders van de ontwerpen den nachtarbeid afkeurden, maar in gebreke bleven aan te toonen, hoe het doel dan bereikt zou moeten worden. Natuurlijk zullen door de wet moeilijkheden ontstaan en zal het bedryfsleven gewyzigd moeten worden. Aan de voorspellingen, dat de brood prijs zou stygen, geloofde spreker niet. En (en slotte wenschte hij in de wet de regeling van het hooger beroep by de Kroon opge nomen te zien, om tegen eenzijdige beslissin gen van de Bakkersraden te kunnen waken. De vergadering werd daarna verdaagd. regeering jegens de overwonnen stakers. Briand antwoordde, dat hij niets met te maken had. De regeering, zei hy, ereid de verantwoordelijkheid voor de mutregelen geheel zelfstandig te dragen, eiUiHj zal zich, zoo noodig, voor het gansche pa|8ement verdedigen. )<MnitMchlaud. In Bremen is bij een gluing van trampersoneel een hevig straat- iwïoer ontstaan. De menigte wierp met flnBchen en steenen naar de politie, die er] tAunslolle met de blanke sabel op inhakte. HffliVielen geduchte klappen, waardoor ver- icfpidene personen gewond werden. yh'TJet „Berliner TagSblatl” weetij een en Htlfter te vertellen over de ziekte waaraan dftylussiscbe Tsaritsa lydt. Dat is Neu- ^miienica spinalis (zenuwzwakte van het tUBxeiperg), waérmede steeds een ziekelijlfe 4l>Mpt gepaard gaat. Voorts geeft de ziekte qlö&alTen van heftige p^jn in rug en rugge- jrger worden bij de minste aan- jdal zelfs de druk dtir kleeren' en met dan rug leunen onino-, iMarnqtbst lydt ,.fle piiiönle onder loomte Cwyn a»n alle lèdemMen, moeheid en ge- Mitneif. koude Kiaóddn en voeten, Ridderen U 'Bpiefirekkingenslapende hinden en jwH'n èn treffenflelgevoeligheid rafeor dep; wmedjvan het Weer,, By dat anps komt ■fSzwakte van het hiijrt, waardocmde Tsa- tb& aanvallen van. hartklopping^**, angst, ür^st, opwindingen een ^lruk|em' gevof’ j Dó DMtsche Keiier ip vdn phni/iog vAM- fpfe/,,’lpnfflbnstelling| sldüt, Jen bë»ek aan pÓlU-lHe brengen. In llèlglëRendell diejyjvolk weipig metwat intó- m. De socialisten’ heb^uil'eimianif^t aplalCt, wttariö zy O|a|oepertUltot e<m Ritmtteling aa« den «yoim jfcbór den llat Keizer s- I j TWEEDE KAMERJ 'I jl izade ing Van Donderdag M (JlHtolxW aanl emjng yan het voorsteUliot w- ng er uitgaven voor de MaJ-e- bsée, kwamen de ontwegen tot jperking van Zondagsarbeid e» nact^t- •beid in broodbakkeryen en tot ipstellipg kke rsradeh aan de orde. leert Van Ids inga verklaarde, dat. en het ééne ontwerp zou stemmen andere alleen dén zou kunnen aan- indien het belangrijk geamendeerd Hy had geen bezwaar tegen bej1 perküig van den nachtarbeid in 't algemeen. Maar de vraag bleef, of men, nu de nachtarbeid hy het bakkersbedrijf is toege laten en dit daarop is ingericht, de voor gestelde wyzigingen niet op omzichtige wyze zou moeten beoordeelen. De Minister maakte door zyn pogingen om dit ontwerp te verzoenen met de antirevolutionaire beginselen, die beginselen tot een bespotting. Deze wetsvoordracnt was met het beginsel Je persoonlyke vryheid geheel in strfld. iren de amendementen—De Geer rerk, maar toch nog onbevredigend, hel tweede ontwerp betrof uitbreiding van de taak der gemeenschap kon men geen regelen vaststellen. Maar wat I gericht zijn op het bevorde-.. i het publiek belang. Bevordert belangen van een bepaalde klasse, komt men tot Staatsvoogdy. Daarom spreker principieel tegen de Bakkers raden. Onder groote bewegiqg deed hij uitkomen, hoe desorganiseerend bet systeem van den Minister was. Telkens meer be ambten en nieuwe baantjes voor oude vrienden. Voor elk maatschappelijk be langetje mocht men geen raden in het leven roepen. Daardoor gaat men de maat schappelijke tyrannic legaliseeren. De heer De Beaufort stelde zichjjnge- veer op hetzelfde standpunt. De wyze van wetgeving keurde hy af, omdat de methode onjuist was en de maatregelen ondeugdelyk waren. Zeker, er bestond beweging in het bakkersbedrijf. Maar die beweging mocht men niet alleen van het arbeiders- standpunt beschouwen. Door de brood fabrieken werd de arbeidstyd beperkt en hel loon verbeterd. En nu wil de regeering juist dit grootbedrijf drukken ten bate van het kleinbedrijf. Dat was in alle opzichten verkeerd. En het was een regeering on- wai'rdig te zeggen, dat het grootbedrijf er het best tegen kon. Over de buitenlandsche r:*, dit gebied wildfe spreker niet hij wenschte alleen de wcrkii aansche wet te kennen. van wetgeving dezer rtoB afzonderlijke bepalingen voor de gemaakt worden, hetgeen hij in stryd met artikel 169 van de Grondwet achtte. En ten slotte verklaarde hy aan het ontweap voor de Bakkersraden zyn stem niet te kunnen geven en aan het andere ontwerp alleen, als het belangrijk werd gewyzigd. De heer Schaper miste in het ontwerp bepalingen in zake het internaat, de ge zondheid der arbeiders, den arbeidsduur en het leerlingwezen. Spreker ging deze pun ten uitvoerig na. Vooral de regeling van den arbeidsduur had niet in het ontwerp gemist mogen worden. Daardoor had de Minister zyn positie verzwakt. Alle argu menten, die de Minister ontwikkeld had, om zyn standpunt in deze te rechtvaar digen waren ondeugdelyk. Dit ontwerp bleef sociaai-lapwerk. Speker deed een beroep op den Minister, om een tegemoet komende houding aan te nemen tegenover de sociaal-democratische amendementen. Hij hoopte, dat wij van de regeering en haar groote meerderheid een werkelüke Bakkerswet zouden krygen met afschaffing van den nachtarbeid en beperking van den arbeidsduur. De heer Snoeck Henke mans ontwik- kilde drie bezwaren tegen de voorstellen van den Minister. Eerstens werd de vrijheid aan banden gelegd. Tweedens hield het ontwerp geen rekening met de veelvormigheid in het bedrijf. Wat voor de één gépast is, past nog niet voor den ander. En als derde bezwaar constateerd hy, dat de dwingende 30 pCt. stelde en hem dientengevolge eene voorloopige rente van 2t pCt. van zyn dag loon toekende. De Raad stelde de invaliditeit van den getroffene op 50 pCt. en kende hem mitsdien eene rente toe van 35 pCt. van zyn dagloon, ingaande 18 Juli 1910. Jan Teeuwen te Capelle aan den IJsel, meesterknecht bij de lirma Vuyk en Zn. aldaar, mist tengevolge van een ongeval het volledig gebruik van den rechterduim, wajarvoor hij tot en met 28 Mei 1910 schade loosstelling genoot. Door den getroffene werd t Juli 1910 meerdere schadeloosstelling gevraagd, welke bij beslissing d.d. 29 Juli 1910 door het Bankbestuur werd geweigerd. Bij uitspraak van den Beroepsgaad in het hierop volgend twistgeding, w«rd aan (Jen getroffene zijne vordering tot toekenning eener rente van 14 pCt. van zyn dagloon ontzegd op grond dat het letsel geen noe- menswaardige ongeschiktheid tot werken tengevolge heeft. Hendrik van den Berg te Bolnes, vorderde bij klaagschrift vergoeding voor tydverzuim en reiskosten tot een bedrag van f 3,90, omdat hij op gezag van een magazijnmeester zich vyf keeren naar Rotterdam heeft moeten begeven voor genees- en heelkundige be handeling. Op grond dat niet aanwezig was het geval bedoeld in artikel 92 der Ongevallen wet 1901, ont/Agde de Raad de ingestelde vordering. Behandeld werden de volgende zaken i van der Wal te Nieuw-Lekkerland innes Muilwijk te AlblasserdamAn tonins Zegveld te Gouda en Cornelis Sleeu- wiik te Dordrecht, voor den minderjarigen Adrianus Sleeuwijk aldaar. Allen tegen het Bestuur der Ryksverzekeringsbank. In deze zaken zal Maandag 7 November a. s. uitspraak worden gedaan. In de Vrydag gehouden zitting van de arrondissements-rechtbank te Dord recht werden dé volgende vonnissen uitge sproken: A. de J. te Ridderkerk, diefstal, vrijgesproken. J.N. v.d. H. drie weken. P. K. te Alblasserdam, mishandeling van zyn vader, f 12 boete of 12 dagen. In de Donderdag 20 dezer ge houden zitting van de arrondissements rechtbank te Tiel werd o.a. veroordeeld: J. H. te Leksmond, wegens wederspannig- heid en beleediging van een ambtenaar, verzet tegen het op den 15 September 1910 by verstek gewezen vonnis, waarby hü is veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf Het vonnis werd bekrachtigd. By hel Leger des Heils is be vorderd tot luitenant, de kadet-lui tenant W. E. van Boven. een korporaal. Hy die den di^Gl van fourier verricht draagt behalve het ondersclje’idingsteeken van sergeant of korporaal een chevron op den linker bovenarm. In verband hiermede wordt het aantal sergeanten en korporaals per onderdeel met één vermeerdeld. De fourierWnstructeur en sergeant-fourier, die gerechtigd zyn lot het dragen van de onderscbeidingsteekeneh van sergeant eerste klasse, wovden gebracht in de positie van sergeant eerste klasse, de overigen in de positie van sergeant dn de korporaal-fouriers in dei^. rang van kor poraal. De Minister van Justitie, overwegende, dat hét gewen^cht is maat regelen te treffen, opdat het openbaar ministerie bij de gerechtshoven, de arron- dissements-rechtbanken en de kantonge rechten minder dan thans het geval is door werkzaamheden van ^idministralieven aard en het uitoefenen Ivan toezicht of controle op de verrichtingen van andere ambtenaren wordt onttrokken aan zijn eigenlyken justitieelen werkkring, 1 Ijeeft goedgevonden le. in te stellen effoe commissi», die zal hebben te onderzoeken, welke vereen voudiging kan worden gebracht in de, administratie der parketten bij de gerechts-} hoven, de arrondissements-recht banken jen de kantongerechten en in hoeverre hetj, mogelijk i^ een eind te maken aan werk- tmheden, waarmede die parketten buiten >.u.inep eigenlijken werkkring zijn belast, al of niet iijiet overdracht der bemoeiingen op anderen^ --j. 2fe. aan 'genoemde commissie op te Wj ((ragen aan hom, «Minister, in te dienen een verslag van het resultaat van hdar onder- cg] zoek, onder overlegging van de door haar wenschéljjk geachte maatregelen, in den vorm, van wetsontwerpen, besluiten of aanschrijvingen 3e. td bepalen, dat zoowel de genoemde commissie, als eep of meer barer led(m, in overleg met dén voorzitter, afzonderlijk bevoegd zyn in het belang van de haar opgedragen taak een plaatselyk onderzoek in te ^tellen op alle bedoelde parketten en inlichting en voorlichting te vragen van de hoofden dier parketten en de daarbij geplaatste ambtenaren; 4e. te bepalen, dat de commissie hare vergaderingen in den regel te Amsterdam of te ’s-Gravenhage zal houden; 5e. te benoemen van die commissie: tot lid, tevens voorzitter, Mr. J. C. Baron Baud, procureur-generaal bij het gerechts hof te Amsterdam; tot leden: Mr. A. D. W. de Vries, secretaris-generaal by hij departement van justitie en Mr. H. G. van Sonsbeek, officier van justitie bij de arrondissements-recht bank te Alkmaar; tot Ijd, tevens secretaris, Mr. L. Th. Jorissen, ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten te Amsterdam. Uitslag van de Donderdag door de Commissie voor Gemeene Belangen in den Doelen te Gorinchem gehouden ver- kooping en aanbesteding. Verkooping elf perceelen rjjsgewassen. le perceel A. de Groot te Vuren f 112; 2e A. H. Blokland te Hardingsveld f52; 3e M. Sterk te Heukelum f 48; 4e A. H. Blokland te Hardingsveld f 50; 5e H. C. Pannekoek te Asperen f 60; 6e A. J. van der Wiel te Giesendam f 64; 7e dezelfde f 184; 8e J. van Ooyen te Asperen f 146; 9e A. J. van der Wiel te Giesendam f402; 10e H. C. Pannekoek te^Asperen f 370; tie J. van der Ooyen te Asperen f 390. Verkooping twee perceelen hoornen. le perceel J. Merxk le Gorinchem f 32; 2e C. Bel te Asperen f 112. Verpachting vyf perceelen rietgei le perceel H Dubbeldam Hz. te Goi._ f 162;- 2e dezelfde f 154; 3e A. Dui; Asperen 196; 4e L. van der Plas te Heul f 1245e G. de Groot te Spijk f 44. Aanbesteding veertien perceelen nood materialen. le perceel H. den Breejen te Hardingsveld f 446 2e P. Burggraaf te Schoonrewoerd f 446; 3e perceel J. van Ooyen te Asperen f.450; 4e C. Boelhouwer Jz. te Giesendam f 428; 5e C. A. van Houwelingen le Har dingsveld f 418; 6e P. van 't Verlaat id. f 422 7e H. C. Pannekoek te Asperen f 422; 8e A. J. van der Wiel te Giesendam f 422; 9e J. van Ooyen te Asperen f 408; 10e F. Benders te Hardingsveld f 408He C. Boel houwer Sz. te Giesendam f 416; 12e J. Vink te Spijk f 422; 13e F. Benders te Hardings veld f 420; 14e K. Swets Sr. f 414. Uitslag van de Donderdag door Dykgraaf en Hoogheemraden van „De Alblas- serwaard c.a." in'den Doelen te Gorinchem gehouden aanbesteding van Noodmaterialen. leperceel P. Kraayeveld te Sliedrecht f 192; 2e C. Boelhouwer Szn. te Giesendam f 200 3e P. Kraayeveld te Sliedrecht f200; 4e dezelfde f 210. Te Hoorn i^s opgericht een „Christelijke vereeniging van goud- en zilversmeden en aanverwante vakken”, staande op den grondslag der Protestantsche levensovertuiging. Zy tracht een Neder- landscl),en bond le stichten van allen, die diezelfde overtuiging aannemen, en de organisatie van vaklieden daarop willen gegrondvest zien. De Vrydag te Zeist partijdag der Christelyk-histoi werd des avonds gevolgd gadering, waarin als sprek heeren Jhr. Mr. D. J, de Geer en v. de Visser. Dr. de Visser hield een korte rfede 05 „Verband tusschen godsdienst en politü Raad van Beroep (Ongevallen verzekering te Dordrecht. Zitting op Maan dag 24 October 1910. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken: De Plaatselyke Commissie, bedoeld bij artikel 86 der Ongevallenwet 1901 te Schoonhoven, vorderde voor Cornelis den Besten aldaar eene voorloopige rente ad 70 pCt. van het dagloon, ingaande 18 April 1910, terwyl het Bestuur der Ryksverzeke ringsbank bij beslissing van 6 Augustus 1910 de invaliditeit van Den Besten op *Gie8endam, 24 Oct. In de Woensdag avond gehouden vergadering van deafdeeling „Giesendam" der Z.-H. vereeniging „Het Groene Kruis” werd de begrooting voor 1911 vastgesteld, de inkomsten op f 340, uit gaven op f 220. De aftredende bestuursleden, de heeren Dr. Graftdyk, L. Brand Dz., W. H. Boel houwer en P. de Vos, werden herkozen. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering werd gekozen de heer J. A. Boon en tot diens plaatsvervanger de heer Laurense. Besloten werd een raderbrancard aan te schaffen. *Gou<lriaan, 24 Oct. Ds. A. Graves van Willenswaard, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft toezeggjng van beroep ontvangen naar Niewoïde (Groningen). Hoornaar, 24 Oct. Dat het gaan melken op de fiets met juk en emmers, wat veelal alhier het gebruik wordt, gevaarlyk is, bleek de vorige week alhier, daar de heer E. A. iemand met paard en rijtuig tegen komende, bij het uitwyken het voertuig raakte, met het gevolg dat E. met zyn fiets en juk en emmers omver sloeg, gelukkig zonder melk in de emmers. Donderdag sloeg een paard van den voerman A. S. uit Hoog-Blokland; bij het gelyk maken van den weg, zoodanig tegen den sleeper, dat het een poot brak. Oud-AIblas, 24 Oct. De landbouw- vereeniging „Ons Belang" hield Donderdag avond 13 dezer hare gewone jaarvergadering. Uit het verslag bleek dat de vereeniging 62 leden telt. Aangekocht werden over het afgeloopen jaai; 273000 K.G. lynkoeken voor een som van f 29484, 38000 K.G. lynmeel voor een hedrag van f 3903,90, 9888 K.G. lynkoek- schilvers voor een bedrag van f 1026,42l/s en 36750 K.G. kunstmest voor een bedrag van f 1210,87, alzoo een totaal van 357638 K.G. tot een som van f 35625,19'/s. De aftredende bestuursleden, de heeren P. G. Drinkwaard en L. Korporaal, werden herkozen. ’Oudewater, 24 Oct. De spaar- en voorzorgskas „St.-Nicolaas” der afdee- ling „Oudewater" van den R.-K. volks bond heeft een inschrijving l&^A doen voor de levering van brandstoffen^pfor de leden. Laagste inschrijver was de steen kolenhandelaar Kuijk alhier voor eerste kwaliteit steenkolen f 0,90 de 100 Kilo en geklopte cokes f 0,51 per H.L., anthraciet f 1,25 per H.L., alles franco aan huis. Deze inschrijving is gegund. Mej. G. A. Veeniqg, tydelijk onderwij zeres aan de openbare lagere school_alhier, s geslaagd voor de acte vrye- en orde- >efeningen der gymnastiek. Oudewater, 24 Oct. Aan de universi- teit te Groningen is bevorderd tot candidaaat in de rechtswetenschappen, de heer J. H. Meppen. Nieuwland, 24 Oct. Tot hoofd der Christelijke School alhier, ter opvolging van den heer P. Molenaar, die naar Renkum vertrekt, is benoemd de heer J. van Bins- bergen Jr., thans hoofd der Christelijke School van de Ned. Herv. Kerkvoogdij te Onstwedde (Groningen). De heer Van Binsbergen ontving tevens een benoeming tot hoofd der School met den Bybel te Leksmond, in de plaats van den heer J. Schakel, die naar Doetinchem vertrekt. 1 Overall Het '-^An h£ f CriW igetoffl timrlyi plgela^ er ee<é gehoord lisvudr. vad vrag ..Ute,u|n onve? srl h Waar is hel, ‘f gqsneflen kyk '3 vrouw is? I,j sr aan Dr. .CriM is? Dat'behol bewüz den beklaagde werd o^k'Jgénoei informeerën naar het verblijf z na dien nacht van het d(nc.. deskundigen verklaarden, dt stuk van 1 Alles te zamen peü: bank het schuldig u Crippen tot den strop. In de politieke Britsche wereld maakt men zich tegeuwoordig weer druk over het vlootvraagstuk. De eene Minister zegt dat Engeland sterker is dan twee andere mogend heden samen. De ander Verklaart zulks voor onwaar. En achter beide regeerings- mannen schaart zich eén deel van het Engelsche volk. De Engelsche bladen zyn een weinig ont stemd over de koele ontvangst van den onttroonden Koning van Portugal en zyn Moeder. Men maakt vergelijkingen met twee jaar geleden, toen de jonge Manuel zyn troonsbestijging kwam meededen en met zooveel pracht en praal ontvangen werd. Zoolang de Britsche regeering de Portu- geesche republiek nog niet heeft erkend, mag men Koning Manuel de eerbewijzen niet onthouden waarop hij recht heeft, zegt de „Times”. Intusschen komt de onttroonde Koning niet officiéél en zal hy zelf weinig op eerbetoon gesteld zyn. De Hertog van Orleans, broeder der Koningin, en zyn gemalin ontvingen de verbannen vorsten. Diep bewogen omhels den de familieleden elkander. Manuel zag er oud uit en sprak geen woord. Wat hij nu gaat doen is niet bekend. De republikeinsche regeering heeft de balans van zyn baten en schulden opgemaakt en bevonden dat hij uit zjjn particulier ver mogen, na aftrek der schulden, nog e?n jaarljjksch inkomen geniet van circa 250.000 gulden. Nu daarmee kan hij het als ambte loos burger doen. De correspondent van „le Matin” heeft na zijn verblyf in Portugal eens poolshoogte genomen in Spanje. Npanje zal volgend den leider der repu blikeinen binnen 3 4 jaar het voorbeeld van Portugal volgen. De Koning is impopu lair, doet veel te veel aan sport en is boven dien ziekelyk. Men schryft hen» geen lang leven toe. De republikeinsche party wint steeds meer aan invloed. Daarentegen verklaarde Conalejas, de eerste Minister, dat de toestand in Spanje heel anders is dan in Portugal. Helleger is den Koniqg trouw tot in den dood. Bovendien zijn de repu blikeinen zeer verdeelden is het meerendeel van het volk nog steeds trouw aan de monarchie, zoodat een republiek in Spanje, volgens Canalejas, ónmogelijk is. De Spaansche regeering heeft aan het Marok kaansche Machzen niet minder dan 35 millioen schadeloosstelling gevraagd voör den bekenden Rif-oorlog van verleden jaar. Men vindt dit in Spanje niet eens veel tegen over het bedrag dat Frankryk vroeg. Doch Frankrijk heeft in Marokko-J leger van 50.000 man op rustbewaring’’. Nu de Franache spoorwegstaking geheel geëindigd is, verwijten de kameraden in de provincie die van Parfls, dat zy op een dwaalspoor gebracht zjjn. Eerst zetten zy tot staking aan, vervolgens hielden zy vol dat de staking triomfeerde en toen gaven zy op eenmaal het sein tot hervatting van den arbeid. Tegen enkele onwilligen bly ft de regeering streng optreden. In Amiëns werden lOOstakers opgepakt, omdat zy niet aan het bevel, om als militair op te komen, hadden gehoorzaamd. In die zaak blijft de regeering byzonder streng. Tal van stakers, die na het bestuit van het stakingscomité zich weer aan het werk begaven, werden verrast door bevel, tot inhechtenisneming, omdat zij het gebod om als reservist op te komen gehoor hadden gegeven. Zij worden ges met militaire gevangenisstraf van twet acht dagen. Briand blijft even zelf- De parlementaire groep, c staking gevormd heeft, is bj om te onderhandelen over in Ivan de 1 vrouw j wwen.' ischutdigis. digheiu’foor •ind zyri’miel .c.olyf zyner vroiw van het djner. Voorts dat cundigen verklaarden, dat het lyk moet gesneden zjjn door iemand <net verstand zulk snjjden. genomen sprak de récht- hg uit ^n veroordeelde irme dén

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1