COKES ""■■IB. 1910. N». 3186. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad Zaterdag 19 November. OfflciöBle leiMóm Gemeente Schoonhoven. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. Dit ntaiiner bestaat uit 3 bladen. De meesten be- voor, M. dat het foort loudf woord van hulde te hebben ge il de vereeniging, en met den ir een enor land, .hot i. b. goet Rat I leidir De opr elki bond oi Tot 1 •n •Hj schi een waai er c langhebbende van den alcohol i dagen sr, ver eerd t 1 een dat ir zitten. echter iren die sding iheei zelfstan- drong er op 'nderwijs het op ineest jieuwe gehouden WOfflOfflffl COURANT. ■’(■zag uit te hier I deze schooi wat in ibachts- Groot, de stich- van Maar te Wad- L. West- alhier de Joi als Jont de I .De ling is ischte len polder len heer A. Staatsraad gin in deze personen in deze Mchtiging verleend het water met ys is I om spoc •nstif i zijn toegei en dood teng je Gou ingrypen, niet alleei voor d( E1 h o r s t op 1 katoencultuui i ster debt had, 0en, tf Overt- i me van f daarna ./estbroek icht-nommers in den smaak der het pianospel van indervinden. ienden dank 1 deze goed Al gevoelde politiek, zij n door een )v. Ry de op 16 ...ig van een gecoin- den polder .Den lier, vacant wegens ■r J. A. de Vries tot van de 432 uit- •n de heer Gjjsb. antwoordde de Mi- candidaten niet ge- ileur en daar zij ge- zyn voor alle dienste” worden uitgezonden, zich bij 't gesprokei heer Colyn aan. beraadslaging nam de Mi- ifdeeling 49 (algemeene u ..ispecteurs terug, post met f 34200 vermin- in Donderdag op Vrydag i watermolen van den door den hevigen na hem gescheurd, et vuur te kapitein van >en in het ge- :e van boven- »>y van zes o >.dt "proces tegen de belha- mlusten in Moabit begonnen, j zyn het niet, waarvoor de V r y d a g g, •ondissements-re< i. veroordeeld- ing arbeidswet, m. f 3 of 2 m. 2 voerman Goverl S. te II .J terecht omdat hij te Arkel den 48-jarigen Cornelis Hendrik van Mil ~zeltel(jk met een stok tegen ,.t geslagen, waardoor die per- werd aangedaan. Oorzaak was geslagene, dat hij S. een op- I gemaakt, omdat deze met zyn Ie, waardoor z(jn vrouw dyk te vallen. Zelfs hebben Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maan len f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. dat, volgens een hard- Koning zou hebben ge- loor Minister Asquith gevraagde dat Asquith indienen van er kwam op tegen de met de vermoording van een koelie. Thans *gen de koeliebescher- nepalingen tegen de ;een moord voorkomen, t in ons laud zou kunnen, «r wenschte spreker de aandacht te igen op de gruwelijke en schandelijke de koelies mishandeld werden, werd afgekeurd, dat de ver- "-ispectie geheim bleven. dc slechte toestanden gezocht worden in de on- >orschotten-stelsel en de Door het treiteren en het i de koelies komen zij in het nypend gebrek aan zullen echter wel betere n gesteld worden. Spreker lister de koelies tot vrye zeer liefdadig gegaan. Hij bekleedde als curator van ter der commissie de Nederl. Herv. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.40. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. «ewyzen kon, wilde hi De vrouw van Van de verklaring van Het O. M. eisch Uitspraak in d< De Rechtbank heeft Dinsdag J. vai krachting den dood ten g gepleegd op Adriana Pul verooiuu^ Gelijk i Openbaar nisstraf. Wylen mevrouw de weduwe G. Veldhoen, geb. A. M. Syriër, te Bodegraven, heeft aan de Weesinrichting te Neerbosch gelegateerd f2000, vry van successierechten. Wylen Jkvr. C. L. J. Ph. H. van L. S., te Arnhem, heeft f 1000 aan de Neerbossche Weesinrichting gelegateerd. Na bevesligingdoorzyn zwager Ds. A. van Dijken, van Overtoom bij Amsterdam, met een rede over 2 Tim. 4 vs. 2, deed Zondag Ds. T. J. Hagen, over- gekpmen van Ridderkerk, zijn intrede bij de Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela met een predikatie naar aanleiding van Phil. 1 vs. 6. Z. D. H. de Bisschop v„. lem heeft benoemd: tot kapelaan dingsveen den WelEerw. heer Th. GEKEIG» NIEUWS. Onder veel belangstelling heeft Woensdag de landbouwer Pierre van Heel te Ooi, gemeente Herten, zyn honderd sten geboortedag gevierd. Voor de vacant komèmde be trekkingen van gemeente-secretaris en ambtenaar van den burgerlijken stand van Maarssen en Maarsseveen hebben zich. 75 sollicitanten aangemeld: voor ontvanger van laatstgenoemde gemeente 17. In Duitschland, dat op 1 Janu- ari j.l. 49941 automobielen telde, kwamen in één jaar tyds 6063 ongevallen voor, d.i. op 100 auto’s ongeveer 12. Gebleken is dn bij de ongevallen, waaraan de chauffeur schuld draagt, de drank maar al te vaak groote rol speelt. „D<i Volksbond”, irin w|j dit bericht vermeld vinden, wyst op, dat ’t hoog tyd wordt onder de be- ghebbende kringen ten deze op de gevaren te wyzen. voor gedragen politiek. verleg met de planters toe, Ie ook overleg met de assistenten. De Meester waarschuwde leid bij de beoordeeling van De poenale sanctie was 'en, maar tegen eigenrecht roeden door vermeerdering 16 Nov. De £i i. u. u., Commissaris der Koningin provincie, heeft aan 15 p gemeente buitengewone mai tot het visschen als bedekt. worden de lessen aan de school >r 34 leerlingen gevolgd. De Mi- van Binnenlandsche Zaken sprak ongeveer het volgende: heeren! Eenigszins aarzelend in 1 met de vele werkzaamheden, die mjj meebrengt, heb ik de uw bestbur aangenomen »y deze plechtigheid tegenwoordig Ie _v... Dit laatste behoort eigenlyk niet tot myn taak. Het bestuur der school immers heeft hier alleen gezag uit te oefenen en niet ik. Het eenive, wat ik hier kan doen is met enkele woorden deze school te openen. Dit doe ik echter zeer gaarne om daarmee te toonen, hoe zeer de regeering het stichten der ambachtsscholen in den lande op prys stelt. Deze inrichtingen zien thans 't leven onder een gelukkig gesternte. Zn verheugen zich in de samenwerking van allerlei rich tingen ze maken, het is haast onbegrypelyk, geen voorwerp van partystrjjd uit. Zy ont vangen subsidie van ryk, prov. en gemeente en daar ze ook met het geld van 't volk worden opgericht, leven ze in 't hart der bevolking voort. Een wettelijke regeling ont breekt nog. Intusschen leiden de ambachts scholen een bloeiend leven. Deze school is met energie opgericht, wat voor een groot deel te danken is aan den voorzitter der Vereeniging. Na een woord van hulde te hebben ge bracht aan de vereeniging, en met den wensch dat Gods zegen in lengte van dagen op deze inrichting moge rusten, verklaar ik deze ambachtsschool voor Gouda en om streken voor geopend. Daarna werd Z. Exc. door 't bestuur in de school rondgeleid, waar onderwyi de lessen werden gegeven. AlbliisHerdam. 17 Nov. De heer J. U. Smit, die 27 October j.l. opnieuw tot lid van den gemeenteraad alhier gekozen werd, heeft deze benoeming aangenomen. De heer E. van Mtiilwyk alhier is be noemd tot onderwyzer aan de tweede open bare lagere school te Leerdam. Donderdag-morgen is met goed gevolg van de scheepswerf „De Noord” alhier te water gelaten het Rijnschip Thyssen no. 7”, groot 2590 ton, voor Duitsche rekening. *4rkel, 17 Nov. By de Ned. Herv.Gera, is tot notabel gekozen de heer J. H. Jong (vacature Johs. Verhaar), terwijl zoodanig is herkozen de heer C. de ig Tzn. Tot kerkvoogd is herbenoemd heer D. Resoort. De oogst van beetwortels is alhier zoo •d als afgeloopen. Over het algemeen t de opbrengst veel te wenschen over: 2599 a 3590 K.G. per hont 7 H.A). Slechts enkele perceelen gaven tot 4000 K.G. ^BleNkeiiNgranr, 17 Nov. De heei van den Berg en L. van den Berg, 1 31 December a.s. aan de beurt van aft red!..o zyn, werden door ingelanden van den polder Bleskensgraaf tot hoofd-ingeland van „De Nederwaard" herkozen. De heer A- van Vliet Sr., die 31 De cember a. s. als hoofd-ingeland van Nederwaard" aan de beurt van aftredii en die niet meer in aanmerking wens te komen, is door ingelanden van d« „Hofwegen" vervangen door d< van Vliet Az. Jr. Bolnew, 17 Nov. Van de werf der lirma Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, is Vrydag met goed gevolg te water ge- gekozen de heeren M. Krijgsman, Hoorn, Voorzitter; Th. Bakker, ’s-Gravenhage; J. Vogel, 's-Hertogenbosch, penningmeester. Wijl er nog verschillende afdeelingen staan opgericht te worden, werd de uitbreiding van hit bondsbestuur niet twee leden aangehouden tot de volgende vergadering van den bondsraad. Besloten werd tot het uitgeven van een vakblad, dat ééns per maand zal verschijnen. Tot redacteur werd gekozen de heer Krijgsman. Tot aanvrage van de kerkelyke en Koninklijke goedkeuring op de statuten werd besloten, terwijl tevens aan het bondsbestuur werd opgedragen, zoo spoedig .inogelijk, een uitkeering bij ziekte in den |bond in te voeren. De bond zal zich aansluiten bij het bureau Ivoor R.-K. Vakorganisatie. In de Dinsdag gehouden zitting van de arrondissements-rechtbank te Rot terdam werden o. a. veroordeeld: C. v. R., 42 jaar, D. A. de H., 43 jaar, beiden koopman en L. 41. B., 37 jaar, vleeschhouwer, allen te Rotterdam, de beide eersten wegens diefstal van 32 kippen en 2 hanen in den avond van 19 September onder de gemeente Zevenhuizen, de derde wegens medeplich tigheid daaraan, resp. tot zes maanden, twee jaar en drie maanden gevangenisstraf. A. K., 29 jaar, arbeider te Jaarsveld, wegens diefstal van een palingfuik, tot een maand gevangenisstraf. W. v. M., 32 jaar, arbeider te Zevenhuizen, wegens vernieling, tot f25 boete, subsidiair tien dagen hechtenis. A. B., 37 jaar, bouwman te*Moordrecht, wegens mishandeling, tot f 5 boete, sub sidiair vyf dagen hechtenis. N. v. A., machinist te Rotterdam, die in den namiddag van 24 Februari aan boord van het stoomschip Hispania, der firma Wilein Müller Co., eerst den machinist Bliek zou hebben aangegrepen en, de kleeren vai) het lijf te hebben zóu hebben gepoogd hein in hel werpen, en die daarna den dat stoomschip eenige stompt zicht had gegeven, is, ter zake .'genoemd misdrtyf, tweemalen gepleegd, verstek, tot eene gevangenisstraf van maanden veroordeeld. C. B., 20 jaar, sjouwerman te Krimpen aan den IJsel, bekende op 21 Augustus te Ouderkerk aan den IJsel F. Goudriaan een klap op het hoofd te hebben gegeven, niet met een boksbeugel, zooals hem ten laste gelegd werd, maar met een spoorfluit. Dat hij Goudriaan daarbij bloedend verwondde, wist beklaagde niet. Toen hij er den vol genden dag van hoorde, was hij Goudriaan vergiffenis gaan vragen; deze had toen de zaak reeds aangegeven. Dr. van Ommen, die Goudriaan behandelde, verklaarde dat de wond niet ver van den slaap was toegebracht. Het kon even goed dat de wond was toegebracht met een boks beugel zonder punten als met een spoorfluit. De verwonding lyas niet heel ernstig, zou ze echter op dén slaap zyn toegebracht, dan zou dit zeer zeker den dood tengevolge kunnen gehad hebben. Getuige Goudriaan, vertelde dat hij op dien 2i Augustus met zjjn vrouw door Ouwerkerk liep te wandelen 1 beklaagde en twee zyner makkers hadden bet hun beiden lastig gemaakt en toen ge tuige, zyn vrouw beschermende, beklaagde afweerde, had deze hem onverwachts met een hard voorwerp de bloedende wond toe gebracht. Geéischt is ter zake van mishandeling drie maanden gevangenisstraf. In de Vrydag gehouden zit- ting van de arrondissemenis-rechtbank te Dordrecht werd o. a. veroordeelde G. S. Ie Ottoland, overtreding arbeidswet, vonnis quo bevestigd, 2 m. f 3 of 2 m. 2 dagen. De 27-jarige voerman Goverl S. te Hoog- Blokland stond terecht omdat hij op 17 Augustus j.l. te Arkel den 48-jarigen hout handelaar Cornelis Hendrik van Mill, uit Gorinchjïm, onz< den hals heert 1 soon pijnlyk volgens den merking had gemaakt kar verkeerd uithaalde gevaar liep van den dijk te vallen, zou beklaagde hem met een mes gedreigd. Beklaagde ontkende geslagen of met mes gedreigd te hebben. Als getuige bewyzen kon, wilde hij wel een jaar M. bevestigde haar man. :hte drie weken gevangenis, deze zaken Vrijdag a. s. te Arnhem in Rennes, wegens ver- gevolge hebbend, iplergd op Adriana Pulle, te Renkuin, iroordeeld tot vijftien jaren gevangenisstraf, men weet, was de eisch van het Ministerie levenslange gevange- »ob, 17 Nov. De eenige J. Slob, koopman alhiei, ..Jige papieren, welke over- met die, welke door een van Groot-Ammers waren Donderdag j.l. door tusachen- gemeenteveldwachter alhier „Bven. lacht vai •n den loot een roe Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben, zoo meldt het U. D., goed gekeurd het besluit van den raad der ge meente Montloort tot verkoop der openbare lagere school metonderwyzerswoningaan het R.-K. parochiaal kerkbestuur voor f 15.000. In de Donderdag j.l. te Alblas- serdam gehouden vergadering van hoofd ingelanden van het waterschap „De Neder waard” is de heer A. Boers te Oud-Alblas gekozen tot voorzitter en de heer D. Tukker to Molenaarsgraaf tot heemraad, zulks in de plaats van de heeren K- Baan, voorzitter, en N. Korevaar, heemraad, die als zoodanig bedankt hadden. Zondag is te Utrecht de Neder- landsche R.-K. goud- en zilverbewerkers- opgericht. leden van het bondsbestuur werden geest, die 15 Augustus j.l. tot priester werd gewyd, en tot kapelaan te 't Veld (Nieuwe Niedorp) den WelEerw. heer H. A. Bots, thans kapelaan) te Haastrecht. Gondu, 17 Nov. Dinsdagss alhier over leden Mr. D. J. van Heusde, oud-kanton- rechter te dezer plaatse. De overledene is in 1874 gepromoveerd, in 1876 benoemd tot griffier van het kantongerecht te Gorinchem, in 1883 te Gouda, waar hij in 1889 tot kan tonrechter is benoemd, welke functie hjj in 1907 neerlegde. In den overledene is een en humaan man heengeg-0 vele plaatselyke functies, het gymnasium, voorzittei van oppertoezicht op Gen laten een kraanponton, lang 41 M., breed 111/4 M., hoog 1,8 M. Deze ponton is ge bouwd voor rekening van de heeren Moch en Federhof te Mannheim. Brand wUk, 16 Nov. In deze gemeente komen twee gevallen van keelziekte (diphteritis) voor, gelukkig niet in hevige mate. $KinderdUk, 17 Nov. Zaterdag we; van de scheepswerf der heeren L. Smit Zoon alhier met goed gevolg te water gelaten een zeewaardige hopper, voor rekening van de firma Kalis te Sliedrecht. Zaterdag-avond hield de afdeeling Alblasserdam van den Volksbond tegen drankmisbruik in de sociëteit alhier een feestavond voor leden en gelntroduceerden, met welwillende medewerking van mevr. H. te Winkel—T(jssens uit 's-Gravenhage (rang), mej. M. Bouvy uit Dordrecht (piano) en den heer H.A. Westbroek uit Stolwijk (voordracht en zang). De heer L. Zevenbergen opende deze bijeenkomst met een rede over den strijd tegen den rainotaurus. Mevr. Te Winkel-Tüssens gaf een achttal zang- en de heer W« een viertal zang- en voordrack' ten beste, die alle zeer in den aanwezigen vielen. Ook het pia raej. Bouvy mocht veel byval 01 Met een woord van welverdie aan alle medewerkenden werd geslaagde avond gesloten. .{Leerdam, 18 Nov. Woensdag j.l. z(jn by de periodieke verkiezing van notabelen der Ned. Herv. Gem. alhier herkozen de heeren A. Kouwenberg en J. van Iperen Ht. en gekozen de heer M. van Iterson, in de plaats van den heer B. L. A. Duets, die bedankt had. ••Eekkerkerk, 18 N01 dezer gehouden verkiezing mitteerd ingeland voor Hoek en Schuagt” alhie- henoemmg van den heer heemraad, werd met 392 gebrachte stemmen gekozer Neven. la» piker kapel, 17 Nov. In de plaats van den beer J. Kan is tot president- kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. alhier ge kozen Jhr. H. J. M. Barchman Wuytiers van Vliet. Tot notabel werd herkozen de heer W. Verhoef. 'Meerkerk, 17 Nov. Men besteedde in deze week als hoogste prijzen: Voor kaas van 4'/« tot 51/2 K.G. f 31,50, voor kaas van 6 tot 8 K,G. .f 33 en vöor zwaardere soort f34; alles per 100 h. K.G. De handel bleef vlug. Het Kerkbestuur der Ned. Herv. Gem. alhier heeft besloten in het kerkgebouw een doelmatige kachel te doen plaatsen. *MoIenaarH<raaf, 17 Nov. Gelukkig kan worden gemeld, dat alhier geen nieuwe gevallen van febris typholdea zyn gecon stateerd. Een der lyderessen, eert meisie van 32 jaar, is helaas aan deze gevreesde ziekte overleden, terwijl anderen nog niet geheel buiten gevaar zyn. ‘Moordrecht, 16 Nov. De vereeniging „Een school met den Bybel” alhier heeft een perceel grond gekocht, vooraan in den Znidplaspolder, waarop een bijzondere school zal worden gebouwd. Moordrecht, 17 Nov. Ten huize van den heer Joh. de Wilde hield Dinsdag avond de zangvereeniging „A.d.v.e.n.d.o.” een uitvoering. Na het len gehoore brengen van twaalf zangnummers volgden nog een drietal tooneelstukjes, alles zeer ten ge- noege van het vrjj talryke publiek, dat door een dankbaar applaus hiervan blijk gaf. Na de uitvoering bleven nog velen eenigen tyd gezellig bijeen. •Nieuwerbrug, 17 Nov. Maandag zHn van den landbouwer P. Brunt alhier 81 schapen, als lydende aan rotkreupel, naar het abatoir te Nieuwerkerk a/d IJsel vervoerd. .Voordeloom, 17 N01 geleden door J. Slob, k. loren geldswaardig een kwamen kaashandelaar gevonden, zijn komst van den aan Slob afgege' In den nac j.l. is hier van polder Botersloot wind afgeslagen. ‘Htreerkerk, d., Commissa Op de laatste vraag nister, dat vrouwelijke schikt zyn voor control schikt moeten konden ze niet gens sloot hy den heer Colijn Na ernstige --p n i s t e r bij onderafdeeling politie) de gelden voor de 3 int waardoor deze derd werd. Over de vraag, of een tweede advocaat- generaal noodig zal moeten zyn, zou den volgenden dag beslist worden. Vergadering van Woensdag 16 November. Dien dag kwam in behandeling een amen dement van de commissie van rapporteurs om onderafdeeling 49 te verminderen met f 13800 met het doel de benoeming van een tweeden advocaat-generaal niet toe te staan. Na een langdurige beraadslaging, waarby de heer De Meester deed uitkomen, dat de Minister sedert den vorigen dag van standpunt veranderd was, werd het amen dement met 36 tegen 25 stemmen aan genomen. Bij de 5de afdeeling (Departement van onderwijs, eeredienst en nyVerheid) yroeg de heer Roessingh eenige inlichtingen over de overneming door de zending van Gouvernemenlsscholeu in de Minahasa. Spreker begreep van die overname te minder, waar de bevolking aan het neutraal onderwys zoozeer gehecht is. De regeering moest voorkomen, dat de schoolstryd naar IndiC zou worden overgebracht. De heer Ter Laan stelde zich op het zelfde standpunt. Wil de regeering be zuiniging, dan moest zij daarvoor een ander terrein kiezen. By den wedyver tusschen de katholieke en protestantsche zending moest de regeering daar buiten blijven. De heer Colyn merkte op, dat de school kennis op de gouvernementsscholen teveel op den voorgrond staat, zoodat het onderwys niet aan de behoeften van de Inlandsche bevolking voldoet. In 't vervolg zyner rede drong spreker op meerdere aansluiting en verbetering van het voorlgezet inlandsch onderwas aan. De heer Ketelaar wees er op, dat men in Indié in de richting van het Unie-rapport ging. Hy waarschuwde tegen de overneming van scholen door de zending in de Minahasa. De heer Boogae rd I drong op steun vóór de zendelingen en inissionnarissen aan, al ware dit in den vorm van vergoeding voor uitrusting en overtochtskosten. De heer De Visser wenschte de zaak dér scholen onpartijdig te bezien. By alge meen verzet der bevolking zou ook hij haar geen school willen opdringen, welke zy niet wenschte, bij welke woorden zich de heer Pol Ie ma gedeeltelijk aansloot. De Minister deed uilkomen, plan tot overneming der scholen gegrond was op overwegingen van financieel beleid. Als het voorstel bij de Kamer kwam, zou de regeering haar van alles in kennis stellen. Na sluiting van Ijet algemeen debat over deze afdeeling bepleitte de heerDeVisser subsidie voor het salembakinslituut ais normaaiinrichting en de heer Van Hoog straten de inrichting van cursussen voor in. u. 1. o. boven oprichting van meerdere H. B. scholen, een betoog, dat door den heer Ter Laan ernstig bestreden werd. Deze afgevaardigde stond nog uitvoerig stil bij de bezoldiging, de promotie en de op leiding der onderwyzers. De heer Colyn waarschuwde legen de oprichting van meer H. B. Scholen, waarop elke leerling de regeering f 1000 per jaar kost. Slechts der leerlingen loopt den cursus ten einde af. Ook daarom moest men voorzichtig zyn. De heer Bos juichte het toe, dal de heer Colyn hel vraagstuk van het voortgezet onderwys voorde inlanders gehwl zclföf dig wilde regelen. Spreker dr”"" aan, dat bij het voortgezet onderwijs het natuurwetenschappelijk onderricht den voorgrond zou worden gesteld. De heer Ter Laan was dankbaar voor hetgeen voor het inlandsche onderwys ge daan was. Hy wenschte echter meer in landsche kweekscholen. Ook de heer Pol leman was de regeering dankbaar voor hetgeen zij voor het inlandsch onderwys gedaan heeft, waarna het uitvoerig antwoord van den Minister volgde. Na goedkeuring van alle onderaraeelingei der 5de afdeeling, -kwam de 6de afdeeling (Departement van Landbouw) aan de orde. De heer Du vb deed een hefligen aanval op het syndicaal van suikerfabrikanten. De regeering moest ingrypen, want de suikerindustrie was er niet alleen voor de fabrikanten, maar ook voor de inlanders. Nadat de heer El horst op krachtige bevordering van de katoenciiltuur had aan gedrongen en de M i n i ste r de beide laatste sprekers beantwoord had, werd de ver gadering verdaagd. plaatselyke fui gymnasium, oppertoezicht Gem. enz. Tegen kwart voor elven Dinsdagmorgen kwam hier de Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. Th. Heemskerk, die welwillend gevolg had gegeven aan de uitnoodiging, tot Z.Exc. gericht, om hier officieel de Am bachtsschool te komen openen. In tegen woordigheid van verscheidene autoriteiten, waaronder de heer H. J. de Groot, inspec teur van het M. O., verscheidene leden van den raad, het onderwijzend personeel met den directeur en de leerlingen had deze plechtigheid plaats. Nadat de Minister door het bestuur der inrichting, waarvan de burgemeester voor zitter- is, was binnengeleid, nam de heer R. L. Marlens het woord om allen en in het byzonder den Minister welkom te.heeten, die aan de uitnoodiging tot bywoning der plechtigheid hadden gevolg gegeven. Vooral stelde Z.E.A. het op den hbogsten prys, dat Z.Ex. de Minister wel een deel van zyn kostbaren tyd had willen afstaan om door zyn tegenwoordigheid een biyk van belang stelling te geven, dat ten hoogste gewaar deerd wordt. Spreker ging verder voort met een en ander te herinneren verband stond met den bouw der aml school en dankte den heer H. J. de nhet wiens hulp de plannen voor de stich ting werden gevormd. Aan de Provinciale Stalen, die ook het hunne hebben bijge dragen om de vestiging la verzekeren, bracht hij dank. Ten slotte betuigde spre ker de erkentelijkheid der vereeniging, die deze school stichtte, aan Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken voor de subsidie van f 13.000, alsmede f 2000 voorden bouw der inrichting. Dinsdag reeds dooi nisler i daarop Myne verband dit seizoen voor uitnoodiging van om by deze zyn. Dit laatste behoort Het is den Brltwchen Premier schijn baar niet zoo gemakkelijk gegaan om Koning George voor zyn plannen te winnen. Na verschillende conferenties, waarvan natuur lijk niets uitlekt, is er nog geen enkel belangrnk feit te melden. Toch spreekt men in Londen over de „minislriëele crisis”. Van een Kamerontbinding schynt dus geen sprake te zyn. Intusschen kwam het Lagerhuis byeen. De eerste zitting werd door byna alle leden bygewoond. De eerste Minister Asquith was er niet. Minister Lloyd-George ver klaarde, dat de regeering het niet wenschelyk act»t aal het Hui» onder de tegenwoordige omstandigheden met de behandeling van de punten der agenda een aanvang maakt. Eerst als de Premier zyn verklaring afge legd zal hebben, kunnen de beraadslagingen beginnen. Het Huis werd daarop verdaagd. Natuurlyk gaf de mededeeling van Minister George een heele beweging onder de leden. Men vroeij zich af, wat wel de reden mocht zijn van deze verdaging. De een beweerde dat de Koning geweigerd had het Parlement te ontbinden. De ander meende dat de Koning nogmaals beproefd wil hebben tot een overeenstemming tusschen beide Huizen e komen. De „Globe" zegt, ekkig gerucht, de Koning zou 'eigerd de door Minister Asquitl waarborgen te verleenen, en deswege zou denken over het een ontslag van het Kabinet. De „Press Association”, een nieuwsagent schap dat dikwjjls van regeeringswege be richten ontvangt, verneemt, dat de regeering heeft besloten te raden tot ontbinding van het Lagerhuis over te gaan vóór het einde der maand. Blykbaar is er nog niet besloten wat gedaan zal worden. Voortdurend worden er be sprekingen gehouden tusschen den Koning en de eerste staatslieden. De koninklijke secretaris Lord Kuollys verschijnt telkens in den Ministerraad en Minister Asquith is gedurig op audiëntie by den Koning. Volgens de groote bladen is het 1 waarschynlyke dat in December ni parlementsverkiezingen* zullen g worden en dan op één dag, dus niet, gelyk tot dusver in Engeland gebruikelijk is, op verschillende dagen, waardoor de verkie zingen soms wel 2 i 3 weken duren. De lersche leider Redmond is van reis naar de Ver. Staten teruggekeerd, heeft daar een enorm bedrag verzameld aan zijn land, „home rule” te verschaffen. Zyn terugkomst is door de Ieren tot een waren zegetocht gemaakt. Men heeft ge juicht en feest gevierd en den grooten leider alle eer aangedaan voor zyn kranig werk. In dezen tyd is het van zeer groot ge wicht dat de Ieren hun invloed kunnen vergrooten. Dat daarvoor veel ^eld noodig is, heeft Redmond terecht ingezien. De Franuche rivieren vallen nog voort durend. Men had overal groote voorzorgen genomen om bet gevaar tot een minimum te beperken. Parys heeft dus geen her haling gekregen van de groote overstroo- mingen in het vorig jaar. Wel dróóg het water in vele kelders en onderaardsche gangen door, doch de straten bleven vry. In de voorsteden was de toestand erger dan te Parys. Te Villeneuve Saint Georges liepen in den omtrek der rivier al de kelders onder. Ve Villeneuve le Roi en Ablon, alsook te Choisy le Roi, moesten de huizen aan de rivier in alleryl door de bewoners worden ontruimd. In Pruisen (Duitschland) heeft men ernstige overstroomingen van den Ryn en zyn bijrivieren. In 14 jaren is het water van den Ryn niet zoo «hoog geweest als nu. De laagge legen wjjken van Keulen en Mannheim zijn overstroomd. De Roer en de Emscher zyn tot nieren gezwollen en de bewoners der laag gelegen huizen aan hunne oevers moesten in alleryl vluchten. Prins Heinrich van Pruisen blyfl zich ijverig in de vliegkunst oefenen. Hij wil het aviateurs-examen doen. Dagelijks maakt de Prins proefvluchten. Prinses Heinrich is ook al eens mee geweest. In Berlyn is het mels van de on Ernstige feiten Dinsdag slaging o*.' gezet. De heer Schap agitatie in verbanu een Europeaan door gingen stemmen op tei ming. Door strenge I koelies kon men ge~' evenmin als men dit Liever vestige wijze, waarop d In dit verband slagen der arbeidsim De oorzaken van op Deli moesten vrijheid, het vo< poenale sanctie. I mishandelen van opstand. Wegens arbeiders op Deli arbeidsvoorwaarden hoopte, dat de Mini», arbeiders zal maken. De heer Van AschvanWijck wees op den bloei der rubberondernemingen, doch vestigde tevens de aandacht op het ‘gebrek aan goede werkkrachten in de Bui tenbezittingen. De werving van Javanen was veel beter dan die van Chineezen en Japanners. Spreker was niet bevoogd te oordeelen over de koelie-ordonnantie doch hjj hoopte, dat het overleg tusschen de regeering en de planters tot goede uit komsten zal leiden. De heer Colijn kon veel van het ge sprokene van den heer Schaper beamen, doch men moest rekening houden met het arbeiders-milieu op Dell. De bestaande dwingende bepalingen moesten voor alle contracten behouden blijven, spreker veel voor ethische moest toch gedragen worden economische pol Hy juichte o< doch wilde De heer tegen eenzydighi de toestanden. niet af te schaffei moest gewaakt wg van ambtenaren. De Minister van Koloniën keurde het gebruik van wervers bij het verschaffen van werkkrachten door de cultuur-onder- nemingen af. Zij moesten trachten vaste arbeidskrachten te verkrijgen, die zich blyvend vestigen in de Buitenbezittingen. In tegenstelling met verschillende klachten had spreker berichten gekregen van het voorzichtig optreden der arbeids-inspecteurs. De uitvaardiging van de koelie-ordonnantie zal eerst na rijp en onderling overleg ge schieden. Nog steeds beschouwde de Minister de poenale sanctie als een excep- tionneele bepaling, maar met de afschaffing moest men voorzichtig zyn. Daarna werd onderafdeeling 18 van de Hde afdeeling z. h. s. aangenomen. Voorts werd de conclusie over het adres van den heer Lubbers te Hoogkerk (wiens zoon tot den militairen dienst werd aan gewezen, daar in der tyd verzuimd was op te geven dat hij vryslelling had wegens broederdienst) na een korte beraadslaging tot Donderdag aangehouden. Bij de lilde afdeeling der Indische be groeting wenschte de heer Bogae rd t o.m., dat de ambtenaren bun verlof ook in Indië zouden mogen doorbrengen, hetgeen d e Minister zou overwegen. Na een korte beraadslaging werd onder afdeeling 29 aangenomen en kreeg de IVde afdeeling (binnenlandsch bestuur) een beurt. De heer De Meester kwam hierby op tegen de wijze, waarop de herziening vtfn de contracten met de inlandsche zelfbesturen was afgedwongen. Hij verdedigde de houding van den Sultan van Asahan en keurde af, dat hem een bezoek by den G. G. was ge weigerd. De heer Colyn verdedigde de akten van investituur, waarby de inlandsche vorst in zyn ambt bevestigd wordt en stelde vast, dat de inkomsten van den Sultan van Asa han niet veel verminderd waren. De heer Ketelaar vroeg opheldering, waarom vrouwelyke geslaagden, die voor het groot-ambtenaars-examen geslaagd wa ren, niet waren uitgezonden naar Indië. beklaagden terecht staan. De meesten be treffen: schelden en dreigende uitroepen jegens de politie. Slechts één geval van verwonding van een agent is in behandeling. Nu heeft ook de Wurlembergsche regee ring maatregelen genomen tegen de duurte van het vleesch, door een beperkte toe lating van vee uit het buitenland. Daar mede is heel Zuid-Duitschland bezweken voor den drang der burgery tot toelating van vreemd vee. De bekende RuMixche schrijver Tolstoy laat de laatste dagen van zich spreken. Hy is plotseling verdwenen, zyn vrouw bedroefd achterlatende. Thans weet men waar hij is en dat hij ernstig ziek is. Tolstoy's beste vriend, Tsjerlkof, verhaalt in een brief aan de Moskousche bladen, dat Tolstoy in den laatsten tyd dikwyls ge sproken heeft van zyn voornemen om in een klooster te gaan, ten einde zich voor te bereiden op den doodwant „hy gevoelde het'naderen van het einde". Tolstoy was vóór zyn reis niet ziek, maar geheel ver anderd. Hij wilde dat zyn verblyf zooveel mogelyk geheim zou worden gehouden, opdat hy niet door bezoekers lastig zou worden gevallen. Men moest hem, armen ouden man, zeide hy, toch dien korten tyd gunnen om tot zichzelven in te keeren. NTATE.t-MEVERAAL. TWEEDE KAMER. g 15 November werd de beraad- over de Indische begrooting voort-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1