/HES GASFABRIEK H Min BUITENLAND. 3 N°. 3191. 1910. Woensdag 7 December. Nieuws- iëelo Usmii. Gemeente Schoonhoven. 1,1 (zen pais A - BINNENLAND. NTATFN-GENJERAAIa. Uitgave va« S. 4 W. M. VAN NOOTEN te ScHOoraovE». Inlorcomm. Telefoon-nr. bun •ar irek» ings toe, dat (ordelijkheid q *Tei lems itie de begroeting van niets te Misschien de h.; C. s. jden larde- .1 van niet in beslag op ‘n C. i d 26 dezer itongerecht t een ond< Onge belofte unioi doet rhot tuiten “eval spi 'van dat gadering net verslag telt de gewone leden en 172 Ds. A. Dekker Ned. Herv. Gem. U- beroep ontvangen naar Bral >roken, dat de Konii geworden door door den doch te n met Jonkheid idee van ter met overgroote ‘Ijtsde sociaHl- laar stemden merkt op dat de (ederenvervoer is. leent ook dat het jr betreft. discussies het Veth. verklaren. Van (tellen door Müller bestuur du idende dank- jaarlijksehe R,jn werden o.a. veroordeeW: J. v. W. te Waddingsveen, wegens visschen zonder vergunning, f 5 of ldag;M. v.d.W, te Reeuwjjk, wegens rijden zonder licht f 1 of „in eendreigt Keizer had ontvat het toenmalige Kabii zekerheid bekomen e- e zekerheid te kurffiu. ie onder- die uit inkomen reeds harde bezwaard. wetswijziging dien zin, dat by jatie niet alleen *wys en bet (eten gelet door die emeente- vü heer Leer M. 5 der gr gaan. Hij )t<ortram. inel wer regeling daarom Kamer gespi benaderd is soon op de bedoelde wjize, duidelijkheid te voorkoi streepte woorden terug, hij, dat het hem bekei feiten zjjn, die wjjzen op eenige van een vreemde mogendheid in nenlandsche aangelegenheden. Omdat de vergadering werd verdaagd, zou de Minister zijn rede Dinsdag voort zetten. op de vooé- de Val in te 1 verzoek te voldoen. Verheel kan zich moeilik. _jrg. en Weth. ver- Igens, zjjn oordeel blnven^de de gemeente en worden deze 1 liever zou hy de puftydetram i en de leening opheffen, veel te groot. Geuting zegt, dat Volgens i Müller en de Val by hef tot stand >r motortram de ptfardetram over- Hjj ziet dit niet in en is niet irsteï van Burg.eji Weth. De v. d. Lee is het met den heer - "u zou niet gaarne zien,-dat opgedoekf (verd. Hy ge- 'uter de paardetram ordeel Zal opleverep de., Ook is hy het •heul .eens. SGHOONHOVENSGHE COURART. en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ITrauvi VAM S. W N. VAN NOOTF.N tk Schoomhovei Ih de werd de van Landbouw enz. 'I De hee? van Twi de nieuwe Vorste r'm lossen van qn Belgiscl Man te TL, (racht efi*4 met het tj Meester Omtrent mufherl den hcc waarna t en Francii missie aingen den Ministfg overhandig werkelijke vrijheid voor ai. dan de Katholieke, in door Canalejas ing» wel den toestand Protestanten, Israëliete die eerediensten slechts maken. De toestand der Koningin van België gaat gestadig vooruit. Er hebben zich geen complicatie» voorgedaan, de ziekteverschjjn- I tWeralc^t. 11 Bgroote Frmisëhe.riviere|i zyn weder m bate oeWra getreden. Lit vt|e pen, geh geiWaan dé Loire, de Mai^e te Rhone komen berichten vamnvef- jmingen.t' Welen en' velden zijnVpver- jmd,; het vetteer, qok dat dér ijtooor- rn, lis geMrenija op verschillend»; piraten. men 'net i3'g waagde)1 zooals Mj. te -k verza|le <fii' trein in ,een on bleefjdaar sk*k»*n.||^ Vele fabrieken 1 zyn - Anger? door I is ook bjj gebrel wagens v< 1 De prefect van Caen (en, teneinde h aan W. te Wi vergunning, euwyk, wegei 1 dag. De' Unie van Christelijke Onderwyzers en Onderwijzeressen in Neder land houdt haar veertiende algemeene ver- op Woensdag 28 dezer. Blykens telt de Unie 2 eereleden, 452 m en 172 donateurs. ter, predikant by de te Gameren, heeft een 3rakel. avondvergadering van dien dag behandeling van de Begrooting t. voortge'Zet. Bf Hugenhöltz en Duymaer is| bepleitten de invoering van wet op de visschery, de heer ah van Oyejn wees pp het mosselen door'rNederlandsche ihfflvisschers te Bouchate, in plaats Philppine wat hij in strijd achtte trlcfaat van 1843, de heer De v^nschte een sppedige beslissing de| questie van de schelpep- op| de Zuiderzee, welk beloog door heer S’élfaper went ondersteund, «.«..ia de Minister vafl Landbouw, nz. de amekérs uitvoerig bedniwoordde. De heerfyy de man vroeg na ,een uit- Lcoprcking van den Zuiderzee- rdhd stemming over artikel 89, Iq^voorzi tter voorstelde deze volgenden dag te houden, i'erd goedgekeurd. «V uc «.tÊ»vlen oker de waren goedgekeurd', werd 1 ideling dezer begrooting,t i le ringin nooit een derden per- heer Van Heeckeren nam nu, om alle on-< imen, de onder- Thans verklaarde >nd is, dat er'geen inmenging in onze Bin- Te Arnhem hebben Burg, en Weth. den gemeenteraad voorgedragen ter benoeming tot verificateur van de gemeente- 'financiün de heeren J. Meijer Azn. te 's-Gravenhage en A.j R. Veenstra te Schoon hoven. Wylen Mr. D. J. van Heusde, te Utrecht, heeft aan.de vereeniging tot op richting en exploitatie van Volkssanptoria voor borstlyders in Nederland (Sanatorium te Ilellendoorn) gelegateerd de soin van twintigduizend gulden, vrij van euccessie- en andere rechten, i Maandag j.l.werd door den ar chitect,, den heer Ji L. van Ry te Ridder kerk voor de coöperatieve bouwvereeniging „Juliana” aianbesteed het bopWen van tien» werkmanswoningen met loodsen, waarvoor werd mgeschreveti ^als vqlgt: L. Bezemen te Papendrecbt, buizen f 13139, loodsen f87b; A- van Staveren f 12700—f 685; jC.. Brand to Dubbeldam, f 12B97—f 647; J. Heideh f 12340—800; Wt k d. Schee te Poortegaal, f 12280—625; G. Bulsing te Ridderkerk, f 12250—f 500; A.J Bouter te Schoonhoteq, f 11998—f 590; M. Iproekzitter te Ridderkerk, f 11940—f 365; Groen en Levering te Rot terdam, f 11900—11 760; W. Aardoom te Ridderkerk; f 11600; A. in ’t Veld te Dubbeldam, f 11555—f 625; Korenvpar te Albtasserdam, f 14500—f 490; Gebr.s Béste- bpeurlje te Rijsoord, f 11428—f,663; L. Velthqjzen te Ridderkerk f'11277-f 746; v. Ditalen te<H.-L-An}bacht totaal -f 11516. De günning werd aangehouden. t 1 Woensdag verg a r dJe 's-Gravenhage eeniging< De saldo aan var Ar kei, 1 Dec. Daartoe uitgenoodigd door den burgemeester waren Woensdag avond eenige personen, meest hoofden van gezinnen, in het schoolgebouw byeeilrekomen om te spreken over de wenschelykheid om ook hier eene afdeeling van „Het Groene Kruis” op te richten. Na een inleidend woord van den burgemeester en eenige besprekingen verklaarden alle aanwezigen (26) zich bereid lid te worden van eene afdeeling, zoodat ook thans Arkel een. afdeeling van het Groene Kruis telt. Tevens werd besloten samenwerking te zoe ken met de afdeeling Kedichem. §Gou<iriaan1 Dec. In het kerkge bouw der -Ned. Herv. Gein, alhier is men deze week druk bezig met het plaatsen van het nieuwe orgel. Het is een sierlik instru- munt in Gothiscben styl en van de nieuwste constructie-(pneumatisch). Het is eigenaar dig te zien hoe kunstig alles in elkaar zit, vooral- ook om door luchtdruk, zonder zwaar openjrekken,' de registers te doen spreken. Ds. A. Graves van Willenswaard, predi kant alhier, hoopt Donderdagavond 8 Decem ber te 6 uur het orgel met een toespraak in gebruik te stellen. «Kinderdijk, 29 Nov. Zaterdag j.l. gaf de gemengdd zangvereeniging „Oefening baart Kun^f” alhier, directeur de heer II. Brouwer, een uitvoering in de zaal van het sociëteitsgebouw. Het programma, bestaande uit een elftal zangnummers, werd goed uitgevoerd. Niet tegenstaande vele stemmen door de onge nade van het gure weder aan helderheid hadden verloren, werd er verdienstelyk gezongen. Een aardig tooneelstukje, dat volgde, en goed werd afgespeeld, werd harteljjk door het talryk opgekomen publiek toegejuicht. Een gezellig bal besloot den avond. Ouderkerk a/d IJsel, 5 Dec. De polder „De Nesse(J heeft het nadeel, te liggen beneden de omringende polders. Zoo ligt „De Nesse” byv. 30 cM. beneden Berkenwoude, 20 cM. beneden „De Kromme” en 15 cM. beneden Gouderak. Een gevolg daarvan is, dat bij niet vol doend onderhoud der kaden „De Nesse” water van buiten ontvangt. Dit is inzon derheid het geval ten opzichte van Berken woude. De Oostboezemkade wordt niet in orde onderhouden en sypelt op vele plaat sen zoo door, dht Het bestuur van den polder „De Nesse” een ernstig protest heeft ingediend by den polder Berkenwoude. Moaht dat niet haten, dan zal de tusschen- komst van Gedeputeerde Staten worden ingeroepen. «Stolwijk, 1 Dec. Openbare raadsver gadering van Stolwjjk op 28 Nov. 1910. Tegenwoordig de voorzitter en alle leden, met uitzondering van den heer D. C. Marck, door familieomstandigheden verhinderd. De voorzitter opent de vergadering, laat de presentielijst teekenen en leest de notu len der vorige vergadering, welke onver anderd worden vastgesteld. Worden ter tafel gebracht, gelezen en voor kennisgeving aangenomen de volgende ingekomen stukken: le. Een schryyen van den onderwijzer J. Züderlaan alhier, houdende aanneming der benoeming als lid der commissie tot wering van schoolverzuim; 2e. Een schryven van Gedeputeerde Sta ten, houdende terugzending van de goed gekeurde verordening op het onderwijs aan de beide openbare lagere scholen in deze gemeente; 3e. Een besluit van genoemd college, houdende terugzending der goedgekeurde gemeenterekening, dienstjaar 1909; 4e. Een schryven van genoemd college, houdende toezending van een staat, vermel dende het bedrag der rykssubsidie inzake het lager onderwys ad f 6460 over het dienstjaar 1908; 5e. Een schryven van genoemd college, houdende vaststelling van het bedrag van f 3671,85V8 voor het dienstjaar 1910 voor deze gemeente, ingevolge artikel 1 der Financiëele Wet; 6e. Een schryven van het bestuur der Ambachtsschool te Gouda, hom’ betuiging^ voor de toegezegde 7e. Een schryven van het bestuur van den Nederlandschen bond van gemeente ambtenaren in zake de nadere vaststelling van den borgtocht, van den gemeente-ont- yanger, in verband met de inwerkingtreding der borgtochtenwet; 8e. Een schryven van den,.directeur der waterleiding te Gouda, inhoudende opgaaf van de bedragen voor eventueelen aanleg eener waterleiding, aansluitende aan die van Gouda. Worden gelezen twee missives van H. An ker en G. C. van Beminel alhier, houdende kennisgeving van het bedanken als leden van het ondersleuningscomité in deze ge meente en worden als zoodanig benoemd de heeren C. van Meyeren, P. Boer en A. Both Mz., mede alhier woonachtig. Wordt vervolgens met algemeene stem men benoemd tot onderwyzer aan de eerste openbare lagere school de heer F. J. Wouda te Nymegen, tot voor kort tüdelyk onder wyzer le Ede. Nadat nog eenige afschrijvingen in zake plaatse!yke belasting worden goedgekeurd en de twee suppletoire kohieren van den hoofdelyken omslag en de hondenbelasting over het loopende dienstjaar worden vast gesteld, wordt de vergadering na de gebrui- kelyke rondvraag door den voorzitter ge. sloten, vöerige bespreliii visscrternriflic waaróp roq’J stemming welk, vjborstel werd goedgekeun Nadal t«M slotte de artikel» afdeeling AMIeid i de verdere behandeling de middernacht verdaagd. Vergadering van Vrydag 2 December. 1 Dien dag zette de heer rAtjjn zyn red» in verbanumet de-begroeting vgn Buljpn- landsche Zaken voort. Het was zaak-Vkn Heeckeren, die thans in^et debatW nerde aan ba werd. Doorw deqe Ministei drulrt/ geloojfl binnen- en ,m dien brief. Maar wi mededeeling'wan den dat,de ovgr’dic.. ,t- _r.- wenschle inljcfitingen pintrent de rapporten vim 19.04«eni 1995 van den toeumaligen ge- jftnt tè Stójckholm, waarover in de verga dering tan 1 Juni in de Eerste Kamer werd gesproken. 1 1 De Minister van Buitenlandsche Zaken -verklaarde nu, dat -ue z.g.n. rap- ponten.gewcuie diplomatieke brieven waren. De heer Pa tij n, voortgaande, vroeg'of deze, brieven in opdracht van den toen- maljgen minister-president geschreven wa ren. Daar hierby echter geen enkel belang betrokken was, wenschte spreker van den minister een rondborstige opheldering. Iets was er blijkbaar gebehrd» dat het Kabinet van.1904 aanleiding gaf tot de veronderstel ling? dat de Koningin een dreigbrief van den Duitscheu Keizer had ontvangen. Maar waarom het toenmalige Kabinet hierom- trentgeen zekerheid bekomen en was het niet, zonder die zekerheid te kurffieh verkrijgen, afgetredèn? Doch ook dit waS onbegrijpe lijk van mannen als Loeff, De Mares Oyenf' enz. Anders inoest men wel aannemen, dat tnen destyds door deh geest van onwaar achtigheid, die toen heerschte, in zplk een impasse was geraakt, dat men er niet ipéer uit kon. (Beweging Ë|i geroep links van juist!) bpteker betreurde den daardoor ontstallen indruk, waardoor een antiduitsche stemming en eepweerzin voor de kuitdofensie is gekweekt. Hij zag ip den hear Van Heecke ren een slachtoffer, daarom ivqnschte hy dfcn mimstet* te zien optreden tegen den man, ,die getracht hfceft" den indruk van 's minis ters rede door een standaard-artikel weg te vagen. (Bravo’s links!) De heer Van Nijpen totSevenaer drong op krachtige maatregelen aap, opdat' de invoer yan melk en vee uit ons land in Duitschiand wederom worde tgegestaa» anders uefne dp negeering by het Tarief retorsie maatregelen. De heer De Kanter w»*nschteeen betere tegenspraak tegen onjuiste voorstellingen omtrent onsjand en bestuur in het buiten- land, de heer Diiymaer» van Twis,t vroeg opheffing van het verbod van hooi- en strooi»voer,-4e heer'Van Karnebeek be- irak o.m. de overplaatsing van onzen gezant Liasabön naar Madrid en deed’uitkomen, wy absoluut vry zijh het fort te Vljösingen tebouwen en de heer Van Nisnen Lot Sevenaer vertrouwde, dat d^. Minister tegen d»> Rjjnvaarttollen gekant zgl blyve'n en drong op speciale beperkte arbitragqverdragen aan. Even werd de behandeling dezér begrooting onderbroken door de stemmingen aanneming (met 37 tegen 32 stemmen) van artikel 89 (kosten voor den Zuiderzeevisscheryraad) <yan de begrooting van Landbouw enz. Tot de yoortzetting vafjde begrooting van Buitenlandsche Zaken komende, deed de heer De Beaufort uitkomen, dat de heer Van Heeckeren het slachtoffer is geweest van zijn eigen verbeeldingskracht. Wy moesten ons als kleine mogendheid ge dragen. (Spreker geloofde niet aan een 'algtïmeenen - Europeeschen oorlog, maar mocht deze toch uitbreken, dan moesten we steeds onzijdig blijven, willen we niet onze zelfstandig- en onafhankelijkheid verliezen. Hy gaf te kennen, dat schending onzer neutraliteit aan de landzyde altijd grooter was. De vreemdelingenwet diende gewyzigd te worden, opdat vreemdelingen geweerd kunnen worden, dieonze verhouding tot andere landen in gevaar zouden kunnen brengen. By dezen laatsten wensch sloot zich de heer Van Idsinga aan. Deze afgevaardigde beschouwde de zaak-Van Heeckeren van te weinig belang, om deze rtog eens in de Tweede Kamer in bespreking te brengen. Met de persoonlijke questie tusschen den heer Van Heeckeren en den Minister-presi dent van 1904 hadden wy niets te maken. Ook over een krantenartikel had de Kamer zich niet warm te maken. Spreker hoopte, dat deze zaak nu hiermede uit zal zyn. Na een enkel woord van den heer Jansen, verklaarde de heer Kuyper dat hij zich niet mocht verdedigen, anders zou hij in 5 minuten kunnen duidelijk maken, dat hij in deze zaak noch eenig woord geschreven, noch eenig woord ge sproken heeft, dat in stryd met de volle waarheid is. De scherpste aanval zou hem niet tot plichtsverzaking brengen. De Minister van Binnenlandsche Zaken herhaalde zyn woorden, in de Eerste 'T—LIL--LLH.L-!L. en de Val gedaan, hebben Burg, en Weth. den indruk gekregen dat deze de tram niet zouden willen overnemen.-om te laten be staan. Zy achten het daarom het best met het voorstel van Müller en de Val ftiee te gaan. Nadat de hper G. L. Geuting nu nog spreekt over .het personen vervoer der paar detram en de heer M. J. de Lint nogmaals verklaart er niet voor te zijn de paa tram op te breken^ wordt het voorstel Burg, en Weth. in stemming gebr-L, verworpen. Sluiting. 1 TWEEDE KAMER. Vergadeting van (Donderdag 1 December. De Min'isïer fan Binnenlandscl^e Zaken hield alsnu zijn dupliek in verband met de gefflouden replieken over de Staats- begrootis^lvoor 1911. In antwóord aan dep heer De Visser werd medegededu, dat de regpering de indiening eener ZtAdagswet niqb urgent (achtte, omdat er zakeiïöwaren, die taeer ;n's lands belang waren, liét bleetkde plicht van* Regeering en Kamér, om indgeWk was op het gebied dér saciatóliervóribiiig tot stand te brengen/ Oyer' hM införmeeren naar het geloof vgn siDlIicrtlijiteni nelgeed reeds 50 jaar geschie'ddë, vilde spreker met oen heer Borgfsius geen g»)daeh|te,nwisseliDf meer voerp- Ihaaka liet orij^erpvan de gehuwde aiiibtenares werd,1 de quaestie verkeerd ge- 8h-)0. jijÖe redering vers^erptegi’cn tegen- l 'die onder het l volk feven. Dé 1 van den heer pitucker in verband met dA'iRijksm,useuinqiicl8t|e fras onvryhéid- lievenfl en onverdraagzaam. Dp regeeriog was niet uitdagend, maar gematigd opge treden A De „Grondwetsherziening *en de kiesreddquestie 'moestén hlnven rusten ■voor 4* sociale,hervorming. Hier konden» wq zdflder Tariefsverhoging geen sociale hervo^iiqg tot stand «'rengen. Wel had de. heer De Meester, cftt anders bekkend, maar'diens rekening kwam niel uit. Met geen mogelijkheid zou de linkerzijde dé middelen voor de sociale |iervot(ning kunnen aangeven. Het Kabinet wenschle de sociale.,her vorming en regeling van onze'verwaarioosde defensie en daarom achtte het d« Tariefs herziening onvermydeljjk. Niet aap woorden, doch aan snelle en krachtige samenwerking tusschen regeering en Kamer was behoefte. De Minister van 'Filnanciën hield nog een kort wóórd van dupliek eh voegde den heer Roodhuyzeu zydetings toe, dat deze het gevoel van verantwóórdelijkheid miste voor hetgeen hy zeide. I Daarop vroeg/ de höer’ Roödhuyzen het woord voor-een pewoonlyk feit. Nadat dit yerleend was, bepaalde de heer Roodhuyzerf zich, herinnerend aan de Papendri'chtsche zaak Wharin iedereen tot querulant verd gématfkt, tot een krachtig protest. t Daar de Minister hierop zweqg, werd hel incident onder groote beweging gesloten. Ook de <qlgemeene beschouwingen hielden na diLgeval op. Bij prtikél 4 (Verbouw en bij bouw aan het zomerfverblyf Het Loo) verklaarde de heer Troélstra, dat hy den'ijloëd der regeeying met begreep, om hvervoor gelden aan te vlagen. Aan verbetering der woning- toestanderf werd f 10.09!) per Jaar gegeven, terwijl thans voor de Kontogin f 580.000 gevraagd werd. Spreker Sou zich bezwaard achten, indien hij niét'zou tegenstemmen. Dq heer De Meester deed uitkomen, dat in 1907 wel degelyk de nadere verbou wing op het Loo in uitzicht werd gesteld, terfcyl de peer Patijn aan de Koningin wilde geven, waarop Haar politie» 'Haar recht geeft. Hij wenschte echter een sup pletoire uitgave voor het geheele bedrag, waarvan de «kosten over verschiljende jaren konden worden verdeeld. P& (Minister van Financiën q,chtte uitstel van de verbetering van Het Loo met het oog op het gevaar onverantwoordelijk. De verbouwing zal vlengelsgewiize geschiedt en niet duurder zyn. De Koningin wenschte de verbouwing beperkt te rien tót hetstrikt noodzakelijke. De heer Troélstra 'wensc'hté' d,e Ko ningin een voorschot te geve» tegen matige rente, toch tegen de qrinvrage bleef hy zich verzetten. f Het artikel werd echter me' meerderheid aangenomenAecljl democraten en dé heer Keteli tegen. Daarna werd Hqofdstukfl z. h. s. aange nomen. j! Bij artikel 20 van Hoolpstuk II wees de heer De Beajiifort op Lhet niemv inge voerde beginsel, om aan! ambtenaren van’ de Rekenkamer voor herbezit van bepaalde middelbare ^aeten toelagen te verstrekken. Spreker kon hierin niét medegaan. Het beginsel werd echter door de heeren Rood- huyzen, Nolens en Bos verdedigd, ter wijl d<‘ Minister van Financiën de beslis- -tz-r over|jet - Je heer De Savornin Loliman op het gevaar van den nieuwen post gewezen had, werd het artikel met 42 tegen 28 stemmen verworpen. Korten tijd daarna werd Hoofdstuk II z. h. s. Aangenomen. Aan «Ie orde was thans Buitenlandsche Zaken. De heer Hugenhöltz bracht het geval- Van Heeckeren in herinnering, waarby hij .de bewierooking van den Duitsehen Keizer in onze Eerste Kamer ten strengste afkeurde. Spreker toonde met feiten aan, dat wij niet zooveel vanjde Duitsche vriendschap-te aan schouwen kregen. Ook de befaamde brief van den Duitsehen Vorst werd ter sprake gebracht. De heer Patijn wees op de steeds har telijker betrekkingen van ons land met België. Spreker vroeg, of wij aan een oorlog voerende partij de vrije doorvaart op de Schelde moesten toestaan volgens het trac- taat van 1839. Hij meende, dat wij dit recht niet konden betwisten en dat wy ons moes ten onthouden van oorlogvoeren op de Westerschelde, Dé gónning werd aangehouden. lv""nsdag vergad'erd'e te ■e de Zuid-Hollatt^séhe'IJsVër* e rekening 1909/(910 ^ij.st «én In het verslag ove? het afgeloApen jaar bepinnerde de .voorzitter e^aan, dat wegens hel' zachte winterweer de banfetj ntet-geopend werden. v' Al% bestuurslid' ‘Werd gfëkozen de heer G. J, Roermeester te 's-Gra.venhage. Mt'degedeeld werd, dat e.emnwnjw,e kaart met yswegep in Zuid-Holland ïs uitgekomen, welke verkrijgbaar is voqr 25 ets. bjj den bondssectetariS, ZeéatfnAt 40, '’’s^Graven- hage. Op die kaart is te^V'wts een platte grond ’van de vjjvers in h«t magsche Bosch, waarop - zyn aangegevén de diepten der vyvers, varieerend tusschen 6.70 M. en 2 M. Tot baancommissarissen werden gekozen de heeren J. A. H. Broese van Groenou.G, van Leêuwen, Joh. D. Lboyen, R. L. Wol- terbeek, J. M. van dey Kun, Ten slotte werd door het bestuur in her innering gebracht de afslandsrit op schaat sen op de banen «Ier Z.-H. Ujjvereeniging, iiitgescKrijvenJn. vgreeniging met den Neder- landsched Bond voor lichamelijke opvoeding. -«In een te’ A mst^i^da m belegd»' vergadering. 'Van afgevaardigden van raid- denstandsvereénigingefi, waarop zeven or ganisaties ziqti hadden doen vertegenwoor digen, as het^Crediet-vraagstuk besproken, .meer inP het njjl^ihder de wenschelykheia der vetFvanging van de jaarrekeningen door driemaandelyksche rekeningen. De'ze wenschelijkheid werd belichaamd in eejj motie, die tevens aandringt op het aan de ordq,, stellen der zaak in de Amstêr- - damsche middenslandsvereenigingen, opdat spoedig jn eqp algemeene vergadering kan worden besloten het crediet tot drie maanden te Inperken. Het bestuurvan den nationalen bond van handels- en kantoorbedienden „Mercurius” heeft een adres gewend tot de ministers van binnenlandsche zaken en landbouw, nyverheid on handel, waarin het de aandacht vestigt op hel door Gedepu teerde Staten herhaaldelyk dispensatie ver- leenen aan onderwijzers tot het waarnemen van bijbetrekkingen op administratief ge bied, waardoor de handels- en kantoor bedienden een ernstige concurrenti» vinden van niet-beroepsgenooten, fde reeds een voldoend de voor hen vaak wordt I linisters, irderen in diei tr dispensatie van het onderwj ook zal mot. langen van hen, uuur urn kunnen ondervinden. aat-generaal by het ichtshof heeft besloten geen M laan pen 'berichten varifl ten en' velden zyn\ keer, »>ok dat d»!r S I op verschillende pi >g waagdty zooals p' trein in <*en tuin Jqaan stil en duni n gedwongen tot werkeloosheid tgers zyn'5000 qkenschen i«Vjhun h het WMer Ingesloten. In'dezek_ t de electriflohe,centrale overstrDdnd; >k aan stroöni slaan de leegewam- rerlaten in de overstroomde Siraal. yerzqcht dringeijjd om redding te k linnen de talryke bewoners der voor niet uit hun hqizen kunnen, le is zeer aanzienlyk. lievige Lhebben in het Loiréd»! en te /j^tand nog verergerd. Huizen Millken en gróote veneoeslipgen die ooUngs na den nioorrf^INmPMMr met welke hy samen leefde, spoorloos verdween, heeft zich, na 14 dagen lang in Parijs te hebben rondg«>- xworven, aan het Ministerie aangeroeid. Hy verzocht daar een oud-vriend van hem te mogen spreken. Men kreeg echter spoedig argwaan door het verloopen uiterl(jk van Meynier. Hy werd gevangen genomen en liet zich gewillig wegvoeren. Het Duitsche blad „Nordduitsche All- gemeine Zeitung” waarschuwt de jonge Duitschers om toch geen dienst te nemen in het Fransche vreemdelingenlegioen in Ma rokko. Het blad wijst op het treurige lot dat de jonge mannen daar dik wyls wacht Het Fransche legioen laat de jongelingen slechts los als ze ziek of op zijn. Het blad zwygt er over dat het aan vele vrijwilligers gelukt van eenvoudig soldaat tot officier op te klimmen, wat in Duitschiand zelf voor de meesten onbereikbaar is. De Fransche bla den tyn zeer ontstemd over deze beschou wingen en wyzen er op dat het legioen bestaat uit de laagste elementen, deserteurs en misdadigers, die hun straf ontvlieden. In Hamburg zyn 150 menschqn ziek ge worden tengevolge van het gebruik van slechte kunstboter (merk Backa), welke, bereid was uit slechte uit Engeland ingevoerde vetbe- standdeelen. Engeland zit midden in den ^erkie- xingslryd. Beide partyen spannen* zich in om het pleit te winnen. Balfour heeft met zijn veelbesproken redevoering in Albert Hall slechts bereikt dat de regeeringspartjj des te harder werkte. Het zal voor de unionisten (Balfours-party) een harde dobber zyn om de meerderheid van ruim honderd stemmen te vernietigen, dan nog 50 5 60 zetels te winnen om zelf met een meerder heid van twee stemmen de teugels van het bewind in handen te nemen. Het groote middel dat Balfour te baat nam om tot dit doel te komen is zyn ver klaring, dat ihdien de unionisten het winnen, zy de quaestie van tariefhervorming aan een volksstemming of referendum zullen onderwerpen. Ongetwijfeld zullen velen zich door deze belofte laten overhalen om nu op de unionistische eandidaten te stemmen. Ook doet het den liberalen gpen goed dat de nieuwo verkiezingen tegen Kerstmis komen. Eerstens kost een verkiezing in Engeland den ryken een e»Arme söin, de winkeliers eyn bang dat hun zaken daaronder lyden zullen. Ten tweede lijdt in ieder geval de gewone gang van zaken dermate onder een verkiezing, dat iedereen, die er nadeel door ondervindt, aan de regeeringspartij ontrouw wordt. Evenwel bestaat er geen groote vrees of de regeeringspartyen zullen het weder winnen. Zy hebben eep meerderheid van 124 stemmen in het oude parlement gehad, dus al wordt deze meerderheid iets kleiner, dan hindert het nog niets. De unionisten hebben 273 zetels. De libéralen 274; de Ieren 82 en de arbeiders partij 41 zetels. De drie laatstgenoemden vormen samen de regeeringsparty. Er heeft zich in Npanje een commissie gevormd om handteekeningen te verzamelen voor een verzoekschrift tot verkrijging van volledige godsdienstvrijheid. President is Francisco OVjedo, een protestant. De com missie heeft ihderdaaa 150 000 handteeke ningen veckregen en het verzoekschrift aan den Minister overhandigd. Het vraagt indere godsdiensten plaats van de onlangs jevoerde bepalingen, die ghnstiger mfcken voor lieten e. d., maar toch x,Lts gedoogen, niet vrij len nemen gestadig af. De Koningin leed n influenza enj slijmkoorts. RiiHland. Gravin Tolstoy ligt op 't iterste. Men verwacht elk oogenblik het inde. Tolstoy's zonen voeren een 4 zeer onverkwikkelijk debat in de bladen over de oorzaken van hun vaders dood. De storm op de Kaspische Zéé, waarbij ruim 300 menschenlevens verloren zijn ge gaan, heeft voor vele millioenen schade veroorzaakt. Te Astrakan1 kwamen telkens en telkens weder berichten van visschers- vaartuigen, die met man en u>jis warvd vergaan. De stoomschepen, die de regeering uitzond om den visschers in nood te Jpulp te komen, moesten onverrichter zake térug- keeren wegens het ys. i Bovendien werden acht visschersdorpen door overstrooming geteisterd, én men zag daar treurige tooneelen. Dagen lang zaten daar de visschersgezinntft) byjkoude en wind op de daken hunnerHuizen en zagen daar uit dé verte hoe qunne vaders en broeders den dood vond»m in de ijskoude golven. 7 GeuieentetHiild v»u Oudewalrr1] op Donderdag 1 D^c. 1910, 's nam. 3 Udr. 1 Voorzitter) burgemeesteriA. L. Wichëfs/ De voorzitter o^ent de Iwergaflering éiV léést daaniai het «((flbéd eitf de jnotulen d»^ V°l£ek er*n8> 4i>e wordbn goedgekeurd^ Sdlipij V|ei| van delW heer f I. Bqrkhof, dflj hy de benoeming l<wld vqn het plaatselyKïï algemeen rtrinbéstuiït|unn*>mt. T? Kennisgeving van mij. G. II. Neustieh|K te Aihlqsserdflin, daU ?ij vftor hare benoöH sh-ld. mDe mnig als onderwyMres' aiui de openpare? stel|ipf«tó l'lagere school bedankt. 1 'oppbsitië Schrijven vap het bestuurdvaq den Neder- nlandseben bond van gemeenteambtenaren ihzake borgtocht va» den gdmeenle-onlvan-l g»*r. Op voorstel van den vièoRitter wordt dit voot kennisgeving aarig» nomen. Van Gedep. St. goédgekeard terug ver» hooging begrooting diehst 1910 met f281,341/2, Van idem bericht goede ontvangst van de wyziging der politmyerbrdening. Aan de orde is: 11 benoeming van een Jmderwijzerds^aan de openbare lagere schoolmen gevolge het be danken 'Jan Mej. G. H. NeustiehlBurg, en Weth. bieden een mwiwe voordracht aan, bestaande uit de damedj J. M. ^arhagen té 's-Gravenbage, H. J. tó&ilapburg te Nieuw- poort en A. M. P. HelJpri te Udeh. Wordt met algemeene stemmen benoemd Mej. J. M. Verhagen pp besloten den ty»l van in dienststelling aan Burg.* en Weth. over te late». Verzoek van den heer Gelderblom om aankoop van een stuk gemeentegrond aan den Biezenwal, gróót 631,12 M2. aangehouden in de vorige vergadering. Burg, en Weth. advisèeren tot verkoop over te gaan, waar omtrent door den voorzitter eeh concept worde voorgelezen. Koopsom f 788,90>/j. Goedgekeurd, behoudens goedkeuring van Gedep. Staten. Verzoek van de heeren Müller en de Val om cöncessie voor de motortram Gouda- Utrecht en overneming- der gemeente- paardetram, aangehouden in de vorige vergadering. Burg, en Weth. stellen voor, waarden der heeren Müller en gaan en aan het De heer J. C. met het voorstel van Bur- eenigen. Volgens, zjjn ooi lasten voor de gemeente te groot. Veel geheel weg hebben Nu is de risico vet De heer G. L. de heeren komen dei bodig wordt, voor het vooi heer. C. G. 1. --- --- Geuting eens en zou niet gaarne zien,*dat de paardetram opgedoekj' (verd. Hy ge looft^ dat als men later de paardetram verpacht dat meer voordeel fal opleverép dan gemeente-explóitatie. Ook is hy het met den heer J. Verheul .eens. De heer M. J. de Lint* apht het in het belang der gemeente, niet op het voorstel in te gaan. Hij. is iqeer voor sübsidip aan de motortram. De heer A. Jonkheid zeg^, dat men voor een moeiljjk geval slaat en van twee kwaderi het it/Uis* kwade moet kiezen. Hjj acht het ook vpbr de gemeente te be- zwaarljjk. Waarborgen geven weinig en loopt de zaak van de motbrrram in de war dan wordt mep percents gèwüzeuitbptaald. Beslist is hy tegen subsidie atfu de motor)ratn. Dat is eigen glazen ingooien rn de paardetram opdoeken gaat ook niet. De” heer G. v. d. Poll kan zich vereenigen met het gezegde der 'heeren A. Jonkheid en J. C. Verheul, niet met de idee van den heer M. J. de Lint. Hij acht subsidie aan de motortrain een schadepost. De heer M. J. de Lint wil het verkeer verbeteren en niet tegenwerken. We zitten hier nog zeer geïsoleerd zegt de heer De Lint. De inotortram zal voor tal van menschen een king aan de Kamer groot gerief' zyn ten koste der paarde- r Nadat echter de tram. Ook yindt hij de exploitatie van de T -*--* - paardetram duur. De heer J. C. Verheul vindt de subsidie een zaak van latere aan gelegenheid en wil eerst zien'welke dienst regeling 3e motortram geeft. De heer C, G. v. d. Lee wil voor de motortram grond afslaan en acht dat ook in zekerên zin subsidie. De heer M. J. de Lint zegt, dat jils hpt voorstel wordt verworpen, men to»‘h niet bang behoeft te zjjn, dyt het station der inotortram ver van de» stad komt, daa'r dit tot eigen schade zou zjjn. De heer A. Jonkheid zegt dat in geval de inotortram tot standkomt er misschien minder treinen der Staatsspoor zullen stoppen. De heer M. J. de Lint: sneltrein. De heer G. L. Geuting 1 motortrain speciaal voor go» De heer J. C. Verheul m« het groote goederenvervoei De voorzitter wil na deze standpunt van Burg, en Weth. de verschillende voorst !er alsi re pl 1911. aant rde men i n bi’ )d, waa.Mwi dienden een vinden van ni anderen hoofde genieten en stryd om het bestaan Zij vragen nu den Mi te willen bevord* het verleenen del op de belangen 1 algemeen, maar worden op de be.li dispensatie nadeel 1 De advocr Arnhemsche gerec o cassatie aan te teekenen van ’s Hofs arrest in zake de Papendrechtsche strafzaak. In de ZAterdag 26 dezer gehou den zitting van het kantongerecht te Vianen werden o.a. veroordeeld: L. H. te Leksinond, overtreding jachtwet, tot f 10 boete, subs, twee dagen hechtenis; K. v. O. te Aineide, idem, tot f 5, subs, twee dagen hechtenis; J. D. te Ameide, idem, tot f 5, subs. 2 d. h.; H. de J.te Leksmond, idem, tot f 10, subs. 3 d. h mpt verb, verkl. in beslag genomen strik; J. M. le Leksmond, idem, tot 2 in. f 15, subs. 2 m. 3 d. h., met verb, verkl. niet in beslag genomen geweer, getaxeerd op f 10 of betaling van f 10, subs. 2 d. h.; J. H. te Leksmond, overtr. jachtwet, tot 2 m. hechtenis van 7 dagey, met verb, verkl. n.o» :r (-slag gepomen geweer, getaxeerd f 10 of betaling van f 10, subs. 2 d. h.; v. K. te Leksinond, idem, tot f 3, subs, d. h.; E. R. te Hoornaar, idem, tot f3, subs. 2 d. h.; P. V. te Leksinond, id, tot f 3, subs. 2d. h.; C. v. K. te Leksinond, overtr. wegenreglement, tot f 3, subs. 1 d. h.;B. B. te Ameide, id., tot f 10, subs. 3 d. h.; A. v. R. te Leksmond, id., tot f 1, subs. 1 w. tuchtsch. In de 23 November gehouden zitting van het kantongerecht te Alfen ï/d vodra’l de dÖ©r hem vérd gt'bnfclii. .Spoeker'herin- t feit, dat er viuiden befajjinden j Duitsehen Tieizei* gesproken jde Mraiïhtige wjjze, w.parop de zaak dert kop heeft inge.- géén verstaydig inensch in litenland aan'het beslaan» van waarschjjnljjk bleef'de »...ig%an den heer Van Heockpren, Minister-president van 1904 hem ien brief,heeft gesproken. Spreker Ie iiiUcfitingen omtrent de rapporten !*enf StSel plaa en 1 stro» stro» treir Waa

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1