COKES “ÏÏilBBI. Zaterdag 17 December. 1910. N°. 3194. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. OfflciBöie imsowei Gemeente Schoonhoven. s. WIJSHEID. Gemeenteraad van Schnonhnven i f 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Intercomm. Telefoon-nr. 20. DU ■•■■er bestaat uit 9 bladen. 4 gel 115 ;t goed, h ons colli i vee is d( W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. wjjk, oud 3 m. echtgenoote van -30 Nov. in. op tl Wz men iu<_ komt. Schoonh. merking Het b< len op i gulden, len met de rook kur it met gingei kleedi ihorie' der_J De vooi moeten heeft is voor hebben van c scho' in 1 Nov.—t Dec. i A. Koetsier en van J. C. Paarde- - Adrianus, z. van ti Ouden. IVjjnen, oud 23 j. N. A. Moerkerke, oud 20 j. (won. rkus, oud 20 i. ong, oud 17 j. SCÏÏOONHOVENSGHE COURANT. gegeven dan oogen en handen goed te gebruiken. Doch meer en meer zullen zij het moeten afleggen bjj de vooruitstreven de^ die in de harmonie van kennis en vaardigheid de oplossing vinden van de vraag, op welke wjjze de beste resultaten zyn te verkrijgen. We hebben dit al gewonnen, dat er minder sprake is van „mannen van de practjjk”, die met min achting nederzien op de „heeren van de théorie”; evenmin als het regel bljjft, dat dezen de voorlichting en soms de terecht wijzing van genen versmaden. Op een wtfze samenwerking van beide zjjn de waarborgen voor een gestadigen en zekeren vooruitgang gebouwd. doos aangegeven A. M. Dorresteyn. Van 1—30 INov. in J. H.de Hoop z. van B. Timmer lhelmina, d. van raver. Cecilia, J. Th. Milder. ■er, oud 88 j. weduwe van H. jd t en paedagogische Burgemeester en '~»rstellen te komen itunnen ontwerpen, ■nemen van nieuwe :ing kan treden.” wjj het volgende van L. R. Aalbers rarda Petronella, Hansen. Maria, J. de Lange. van P. Rebergen hem belet, als hjj er pleizier voor heeft, er van op de hoogte te komen. Dat is een soort van verstand, waarmee de jaren al heel weinig te maken hebben. Het is hier de plaats om even de op merking te maken, dat het gebied, binnen hetwelk een pr&ctisch „verstand”, niet gesteund door kennis, een eigen terrein zich voorbehoudt, gaandeweg inkrimpt. De concurrentie heeft zich van alles meester gemaakt, en dwingt tot verbeteringen, ver eenvoudigingen, tot allerlei waaraan vroeger niet gedacht werd. Op ieder terrein van den maatscbappeljjken arbeid vinden wjj nog menschen, bij wie, wat hun vak betreft, het verstand met de jaren is gekomen, zonder dat zjj zich meer moeite hebben, Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maan len nloos aangegeven en J. van Dort. echtgenoote van Utrecht). 0 Nov. Elizabeth, d. van C. Kroeflum. tel en M. M. C. Hoogendoorn en i C. van Soolingen :hteUje Suzanna, C. Ligchaam (won. van T. van der tjjn, indien zjj als éénigen drang aanvaardde den strijd voor eigen belangen. Ook dit heeft zjj als vaststaand in zich opgenomen, dat alleen de handhaving van de wétten des rechts en het volgen vkn de wegen der liefde het geluk waarborgendat al hetgeen daarnaast staat van ondergeschikt belang en wat -er tegenover staat uit den booze is. Er zjjn in de wereld veie dingen dip het zelfde doen wat een verkeerd toegepaste zuinigheid wordt aangewreven, nameljjk de wjjsheid bedriegen, en dat is er dan nog wel een van hoogere orde dan die, waarop het volksgezegde doelt. Nu is er bovendien ook nog veel schjjn, veel aanmatiging van wijsheid. Niet ieder is proleet, die met een langen mantel rond loopt. Bezit de wijsheid het kenmerk, dat z(j zich niet vergaloppeert, men behoeft daarom niet aan te nemen dat ieder, die in afgemeten woosden en na zekere aarzeling z(jn gevoelen uitspreekt, alleen daarom wys is. De wjjze kent zjjn tyd, zegt nog een ander spreekwoord, dat gebruikt wordt om langzaamheid te verschoonen. Maar hij weet ook, dat de gelegenheid een zeer vluch tige vogel is, dien men niet over het touw moet laten glippen. Zeer dikwijls is een snelle beslissing de eónig goede, en wie wjjs is zal die dan ook nemen. Al behoort de zegswyze: „er moge van komen wal wil”, niet tot zijn meest geliefkoosde, er doen zich omstandigheden voor waarin geen andere mogelyk is. Dan nog is-een precies weten, dat minder gewenschte gevolgen uit de handeling kunnen voortvloeien, geens zins buitengesloten. De schitterendste koning des Israêlieti- schen volks was zeer jong, toen hij om wysheid bad. Als wjj inderdaad dienzelfden wensch met gelijke vurigheid koesteren, kunnen wjj den schat verwerven. Bij is zeer zeker een vrucht de^ lorwervaring het eigen innerlijk bestaan, de slryd dien wy te voeren hebben, de omgang met andere menschen, de mate waarin wjj ons beijveren om groot-menschelijke belangen te bevorderen, dat alles vormt de leerstof, die wjj maar hebben te rangschikken en te verwerken, en waarbjj het zedeljjk be wustzijn als leermeester optreedt. En dan tevens de waarheid in het oog houdende, nedergelcgd in het gewjjde woord, dat de vreeze des Heeren als het uitgangspunt aanwyst en als grondslag vaststelt, zullen wy tot de erkenning komen dat den een- voudigen naar de wereld niet onthouden wordt wat de verhevenste geesten als hun kostbaar bezit waardeeren. En hier kunnen wjj de gedachte niet afwenden van Camphuizen’s bescheiden versje. Wat zou de aarde een Paradijs kunnen zyn, indien Van 1-30 Nov. 'an F. van Wjjnen Jong. Grietje, rins. Hendrik, den Hollander. k en A. Mudde. 2. J. Wientjes en ui Karei Maurits, van Buren, 'uden, oud 11 w. - echtgenoote van er, oud 26 j. (won. juw, oud 23 j. Tromp, oud 24 j. maar, oud 82 m. A. Verdoold, tullem, oud 60 j., -30 Nov. Rietba, d. van K. M. Vergeer. W. Reichard en rardus Gregorius ateland en M. M. r, z. van P. Muil- annes Jacobus, z. H. B. Keenen. C. Boe re ee B. C. Prijs der AdvertentiënVan 4 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdag»- en tot Vrijdag s-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Als ik ongeljjk heb mmen heeft het de zaak per- tfanneer-het po nomen er later de Gilde, oud 25 j. romwjjk, oud 2 m. Van 25 Nov.-9 Dec. tis, z. van J. de Louwrina, d. van r Lee. Grietje, ;en en M. van laats moestei irts met zijn .ken. Hij pchteriijkbi lichamelijk niet- enz. Dat zulks in het heli isgezondheid en het volksono oeft o, i. geen verder 1 1 belang voor het prestige der en voor de goede verstand- “chen schooi en gezin is ook, .....nende gevallen, als hoofd- de kinderen door het hoofd overeenkomstig de instructie, 'ijderd, zulks voortaan gebeurt ..d het gezag van een arts, de ouders beter begrijpen, dat hel hun kind er'mee gembeid is. Ier dergelijke argumenten volkomen ■rdeeïen, waar bovendien de prak- plaatsen gunstige resultaten meenen wy hiermee, te kunnen en dringen wij ten sterkste bjj medeleden aan op het aannemen der 30 Nov. d. van H. van Janna Grietje, r. d. Griend. K. Blokland. - en A. P. de Bondt. Vos, oud 4 m. - L. v. d. Hoek, Ons spreekwoord heeft echter een dieperen zin, dan die er door de beschouwing van de uitwendige dingen van het alledagsleven aan is te hechten. In verband met bet jarenverloop moet aan „wijsheid" worden gedacht, een wjjsheid, die naar de algemeene opvatting met den ouderdom samenbangt. Niel zoo oqafscheideljjk, dat zij altyd samengaan. Wij weten beter: er zyn oude menschen in groot aantal, wier wysheids- peil niet hoog staat. Wat bij hen niet vóór de jaren -kwam, is ook met de jaren uitgebléven. Toch is het aan deze op vatting toe te schrijven, dat in vroeger t(jden aan menschen van hoogen leef- tyd de uitsluitende bevoegdheid werd toegekend, om zekere eereposten te bekleeden. Onze tyd nijgt een beetje naar den tegengestelden kant; bjj de jon gelui geldt het al gauw voor onbetwistbare waarheid, dat de hoogere leeftijd een helder oordeel in den weg staat, dat menschen wier haren grys zyn of zouden zyn indien zy ze nog hadden, minder inzicht hebben in de wenschen en strevingen van den tegen- woordigen tyd, dat het oogenblik, waarop zjj zich aan medewerking voor belangrijke beslissingen te onthouden hebben, nabjj is. In de practük loopt dat nog zoo’n vaart niet; het zoogenaamd ancienniteitsbegïnsel is in onze zeden diep doorgedrongen, en, als men zoo van tijd tot tyd ouden van jaren flink van wal hoort steken, om met een vuur, dat door de stormen des levens niet is uitgewaaid, te getuigen van hun dierbare beginselen, als men hen, met gerimpelde maar toch nog kloeke hand een vaandel ziel omhoog steken, dat men heeft te volgen om tot de zegepraal dier begin selen te komen, dan krjjgt men toch het gevoel, dat bjj dezen met de jaren ook de wjjsheid is verschenen, en niet dreigt te verdwjjnen nu de levenszon de kimmen nadert. En wat is dan die wjjsheid? Is zij gegrond op aangeboren eigenschappen, is zjj van deze misschien de ontwikkeling, kan zjj ieders deel worden? Een positief antwoord op die vragen ligt niet voor de hand. In negatieven zin kan men wel zeggen, dat zjj niet vastligt aan kennis en wetenschap, ook niet aan vaardig heid, dat er geen scholen zjjn, waarin zjj wordt onderwezen, dat zjj onafhankeljjk is van maatschappeljjken welstand en positie. Alleen, van dit alles en van veel meer nog kan zjj gebruik maken om eigen gehalte te verhoogen, om haar banen meer begaanbaar te doen worden. Ook van haar is gezegd dat zjj rondgrjjpt in het volle menschenleven en al hetgeen haar band omvat belang wekkend maakt. Dat is al het eerst opmerkelijke, zjj weet letterljjk overal haar invloed aan te wenden, haar stem te doen spreken. Zjj is, en reeds daarom kan zij een vrucht zjjn van der jaren verloop, het kalm nadenken, dat oorzaak en gevolg in juist verband brengt, zjj is het zonder overhaasting, maar toch met beslistheid handelen, dat weifeling doet verdwjjnen, tot na volgen opwekt en mede werking uitlokt. En tusschen die twee plaatst zjj, als natuurljjken overgang, het weloverwogen woord, dat het besluit recht vaardigt en de daad vei klaart. Die wjjsheid, zjj zou haar naam onwaardig g (won. te Bar na» r. r, oud 22 j. „Het verstand komt niet vódr de jaren." Dit spreekwoord wordt het meest gebezigd, om op jeugdigen leeft jjd begane lichtzinnig heden zoo niet te verontschuldigen, dan toch eenigszins te vergoelijken. Daar is reden voor. De lessen der onder vinding kunnen, wegens den korten duur van den cursus, niet zoodanige bezonken heid hebben verkregen, dat zjj leiding geven aan verdere handelingen. Het vermogen, om van een daad de beteekenis geheel te doorzien, de gevolgen te overzien, is nog niet tot volkomen ontwikkeling gekomen. Ook is dan de werking van den eersten drang, niet in evenwicht gehouden door de gewoonte van nadenken, byzonder krachtig. Nu is daar ook wel verschil. De jaren, voor allen geljjk van duur, hebben niet voor ieder even belangrijken inhoud. Als de omstandigheden, waarin jonge menschen geplaatst zjjn, hen noodzaken om reeds vroeg tijdig zelfstandige besluiten te nemen, naar eigen keuze voort te scbrjjden, de richting van denken en werken zelf te bepalen, dan wekt dit, in de meeste gevallen, een besef van verantwoordelijkheid, dat overjjling tracht te myden. In het algemeen kunnen wjj dat geen benjjdenswaardig voorrecht noemen. Als de kring der plichten zoo spoe dig zich verwjjdt, een vriendelyke leiding reeds na de eerste schreden afscheid neemt, als de loods nog nauweljjks bij den uitgang van de haven van boord gaat en de jonge, onbevaren kapitein dan maar zien moet hoe hjj het verder redt, is hem wel wat vroeg een last opgelegd waarvoor de schouders niet altyd sterk genoeg zjjn, en is de heerl jjke onbezorgdheid, die de aan trekkelijkheid van de jeugdjaren uitmaakt, wel wat spoedig weggevaagd. Maar ja, ‘t is niet anders; het leven stelt zyn eischen, voor den een streng, voor den ander gemakkelyk te vervullen, en wjj hebben er ons naar te schikken. Wél hem, die, als hjj in het schynbaar ongunstigst geval verkeert, maar dadelyk de onder vinding haar lessen doet opschrjjven, om er telkens gebruik van te kunnen maken; dan is de kans groot dat het verstand, schoon dan niet vóór de jaren, zeker mét de jaren zjjn intrede doet. De bedoeling van het spreekwoord is zeker wel nooit geweest, het woord waar- meê het aanvangt te vereenzelvigen met kennis. Want dan zou het ons op een dwaalspoor brengen en in stryd zjjn met hetgeen wjj dageljjks kunnen zien. Het peil, waartoe het onderwys op alle rangen is opgevoerd, biedt de gelegenheid om in korten tyd veel te leeren, en de gevallen zyn niet zeldzaam dat reeds bjj den aan vang, van den mannelyken leeftyd een hoogleeraarsplaats wordt ingenomen. Dan spreken wjj nog niet eens van de bijzondere voorbeelden van verstandelijke vroegrijp heid, waarvan een verklaring wel te vergeefs gezocht zal worden. Doch niet alleen aan wetenschappelijke vorming behoeft hier te worden gedacht. Practische menschen als wy zjjn, althans trachten te zyn, hebben we het woord „verstand” ook in gebruik genomen voor de dingen des alledaagschen levens, waarby een minimum van hetgeen men gewoon is k „ontwikkeling” te noemen, meer dan vol doende is, en een soort van routine, of in andefe gevallen, zekere handvaardigheid, benevens een langdurige omgang met het ding, er verstand van doet krjjgeD. Een advocaat behoeft dit niet te hebben van konijnenfokken, ofschoon ook weer niets er: De motie uit den wenseh, Weth. met een advies komen, n regeling vast te stellen, zulks ag van de gehouden dis- E STAND. 1 Nov.—1 Dec. van F. H. Wolters na, d. van F. Pek s, z. van H. Boer z. van W. v. Stam tje, d. van J. Bot van D. de Langen van G. den Hoed Willem, z. van P. ijder. Maria, d. d. Bas. r, oud 28 j. (won. ikking, oud 26 j. j. en A. Slinger- ure, oud 72 j., - J. C. v. d. itboom, oud 74 j., J. A. v. Donk, erkaik, oud 71 j., C. Nieuwpoort, v. d. Hee. ov.—1 Dec. van C. Huisman je Adriana, d. van en C. Jonker. Kwaadsteniet en m A. Slingerland moeiljjk •»s vergadering hij een enkele en Weth. maat- hoofdzeer op de Nov.—3 Dec. a Antonius, z. van rwey. Johanna, ida Petronella, d. M. van Breuke- van F. A. Moore innes Cornelia, z. v. Dujjvendjjk. I en M. Vermeer, el, oud 2 j. - M. ote van H. T. van oud 17 m. - J. C. E. W. A. Mourik, oud 19 m. M. Beekum, oud9m. Nov. van J. Steketee an, z. van J. Ver- Cornelis, z. van Pieter Cornelis, I. (V Mik. oud 30 j. en j. M. Bujjense, 'list, oud 41 j. lam, oud 16 m. echtgenoot van op Maandag 14 November 1910, des namiddags twee uur. (Voortzetting van Vrjjdag 11 November 1910.) Tegenwoordig de leden: H. M. den Ujjl, A. van den Heuvel, 5. J. Niekerk, P. van Sonsbeek, J. Koïtland, H. A. Schreuder, A. Kujjlenburg, C. L. van Willenswaard en P. Greup. Afwezig de leden: H. Peltenburg en M. E. Schenk. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. De voorzitter opent de vergadering. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling der begrooting van de inkom sten en uitgaven der gemeente voor 1911, en daarvan de uitgaven. De beraadslaging wordt hervat bjj volg- nommer 107: „UitgaVen voor het veer over de Lek, f 3400". De heer P. van Sónsbeek heeft gemerkt, dat bjj den veerdienst een houten roeiboot vervangen is door een stalen. Moet dit als een proef beschouwd worden? De voorzitter: We hebben daarmee een proef genomen en het ligt in onze bedoeling opgesloten om, wanneer die stalen booten voldoen, later voor te stellen, meerdere aan te schaffen. We hebben dit trouwens reeds in de memorie van toelichting medegedeeld. Ze zjjn bovendien vermoedelyk goedkooper dan de houten booten. Deze boot hebben we als proef aangeschaft. De volgnommers 108 tot en met 110 worden zonder discussie of stemming goed gekeurd. Bji volgno. 111: „Kosten van het instand houden van schoollokalen en onderwjjzers- woningen, f 250" w jjst de heer J. Kortland er op, dat hel hoofd van school no. I de deur zjjner woning niet voldoende kan afsluiter doordat het slot daarvan defect is. Sr" verzoekt hierin spoedig te voorzien; he een uitgave van hoogstens f 1,50 vord< De voorzitter antwoordt, dat deze rep: eerst in de laatste vergadering van en Weth. is besproken kunnen goedgevonden werd. Bjj volgno. 112: „Kosten van het aan schaffen en onderhouden van school meubelen, f 150", zegt de heer J. Kortland, dat in de schooi no. I verschillende zaken ontbreken. Zoo zjjn niet alle onderwjjzeressen in het bezit van een stoel, hetgeen voor haar toch ;er wél lij ook aan één geen aan- icn over voldoende beschikken, zou er zjjnnu niet, want het i van beide scholen moet op i plaats hebben, en ik vrees shen niet genoeg verdienen om bjj te nemen. We hebben er gesukkeld, maar we bestaande regeling gevallen, die, bjj tijdig ingrjjpen, volstrekt geen aanleiding behoeven te geven tot meer of minder erger ziekten. De ouders ver zuimen dit in heel veel gevallen, omdat de venchünselen aanvapkelyk den leek ont- ,.gaan of dezen minderWnstlg bljjken. Men leze bnvoorbeeld de wenschen van ouders doof de vereeniging tot bestrjjding der tuberculose. Vast slaat het, dat menig geval vin tuber culose al op de schoolbanken met succes had kunnen warden bestreden, en als men alleen dit maar met behulp van den school arts kon bereiken, was de bestaande nood zakelijkheid van een dergeljjk medicus schitterend bewezen. Wjj wenschen echter vooral ook te wjjzen op het groote belang, dat ouders van gezonde kinderen erbij hebben. Besmettelijk hoofdzeer, besmettelljke oog ziekten enz. leveren voor hun kinderen het groote gevaar, terwjjl zjj thuis zooveel mogelijE beschermd zyn op, de school besmet te worden. J Er 'zijn kleine dingen, soms groot echter in hun gevolgen. De onderwijzers zien vaak kinderen, die een beter ingerichte zitplaats moesten heb- bén; dan moet de schoolarts met zijn advies dat in orde kunnen maken. Hij kan be- oordeelen of opvallende pchterl ijk heid soms veroorzaakt wordt doof lichamelijk niet-in- orde-zijn enz. Dat zutks in het belang van de volksgezondheid en het volksonder wijs is, behoeft o, i. geen verder betoog. En van groot belang voor het prestige der onderwjjzers e -*'“J houding tusscl dat bjj voorkomende onreinheid e;nz., d„ der school, overeenkomst 'worden verwjjderd, j op of gesteund door Dan zullen belang van Vyaar iedei kan beooi_ tjjk in tal van oplevert,- volstaan onze motie. De hepr G. J. Niekerk: Ik wil er nog aan toevoegen, dat het niet de bedoeling van mjjn buurman e# my is, om maar direct een paar artsen aan te stellen op een jaar wedde van een paar duizefid gulden, maar dat Burg, en Weth. in overleg treden met de hier wonende doktoren, of zjj hiervoor ook kunnen zorgen en welke onkosten dat met zich meebrengt. De heer C. L. van Willenswaard: Het zjjn twee' strekkingen, die van den heer Kortland en van den heer Niekerk, welke uiteen loopen. Wat de heer Kortland zegt, is heel iets dnders dan van den heer Nie- •kerk; de heer Kortland wenscht wel de- geljjk schoolartsen aan te stellen, maar de heer Niekerk niet. De heer J. Kortland ontkent deze conclusie, leest de motie opnieuw voor en overhandigt haar dan aan den voorzitter, De voorzitter: De heeren stellen voor, een motie, gegrond op discussies, die nog niet gehoord zjjn. De heer J. Kortland: O, geef u de motie dan inaar even terug, dan kunnen we de zaak eerst bespreken. De voorzitter: De bedoeling is dus dat Burg, en Weth. het denkbeeld nader over wegen en dan c.q. den Raad nader inlich tingen verstrekken? De heer J. Kortland: Ja. De hteer P. Grtup: Ik vind het goed, heel goed; we hebben er vroeger in ons college al eens over gesproken. De heer J. Kortland: M jjnheerde voorzitter 1 Mag ik u nu de motie overhandigen en u ver zoeken haar in stemming te brengen? De voorzitter: Neen! De motie is niet ingediend naar aanleiding van gehouden discussies. We hebben er nog geen ge dachtenwisseling over gehoord. De heer J. Kortland is het daarmee niet eens. De voorzitter dat Burg, en V om daarna een naar aanleiding eussies. De heer J. Kortland: De motie vraagt een regeling te ontwerpen. De heer H. M. den Ujjl wenscht, dat Burg, en Weth. de zaak eerst onderzoeken en daarna den Raad adviseeren. De voorzitter: Volgens de motie zouden we dadelijk met een regeling moeten komen. De heer J. Kortland: Neen, wjj noodigen Burg, en Weth. eerst uit om met voorstel len te komen teneinde daarna een regeling te kunnen ontwerpen. De heer G. J. Niekerk vindt het deze kwestie in een openbare te behandelen. Toch wil hij vraag doen. Hebben Burg, regelen genomen tegen het openbare school? De heer P. Greup zal deze vraag beant woorden, omdat het college deze zaak be handeld heeft toen de voorzitter ongesjtjeld was. Het dageljjksch bestuur houdt zich nog met deze aangelegenheid bezig en heeft reeds hetzelfde overwogen als waarover thans gesproken wordt. De heer H. A. Schreuder: U hebt niet geantwoord op hetgeen de heer Niekerk vraagt: namelijk of we maatregelen geno men hebben ten opzichte van dit concrete geval, en dan kan ik antwoorden: ja! De voorzitter: Twee of drie kinderen, die hoofdzeer hadden, zjjn door het hoofd verwjjderd geworden, maar dat was een abuis, want volgens de voorschriften had eerst de districts-schoolopziener moeten gehoord worden. Natuurlyk kan die er net zoo min over oordeelen, want hjj is der Stok, oud 21 A. Graveland, oud •ud 24 j. en Cath. ■n der Meer, oud il 25 j. (won. te oud 28 j. (won. isiag, oud 30 j. Smit, oud 26 j., wel zeer noodzakelyk is. Verder is in een der lokalen geen kast, die volgens de instructie noodig is voor het opbergen van verschillende benoodigdheden. De voorzitter: Hóe komt u aan die wetenschap? Evenwel moet ik opmerken, dat h.etgeen u daar mededeelt niet geheel juist is. Na de verbouwing van de school is bepaald, dat de benoodigdheden in loco opgeborgen zou len worden, en toen zijrj in elk lokaal kasten geplaatst. Ook meen ik te weten, dat alle onderwjjzeressen stoelen hebben. Maar we zullen naar een en ander een onderzoek instellen. De heer J. Kortland: kan ik er niets aan doei my verteld. Ik zal soonljjk onderzoeken en is zal ik de vrjjheid nog eens op terug te komen. De voorzitter: Ik betreur het, dat der gelijke niededeelingen aan een Raadslid gedaan worden vóórdat Burg, en Weth. er kennis van dragen. Op zoo’n manier begint het hier veel op een verhoor te gelyken. De heer J. Kortland: Het is mij wel eens gebleken, dat Burg, en Weth. zeiden dat iets in orde was, hetgeen niet zoo was. De heer H. A. Schreuder: Burg, en Weth. weten van niets. Het is ons niet bekend, dat er stoelen en een kast ontbreken. Waarom is men met deze klacht niet bjj Burg, en Weth. gekomen? Dan had daarin voorzien kunnen worden. De heer J. Kortland: Dat moet het hoofd varr' de school weten; ik kandit wel van anderen weten. De voorzitter: Er is één lokaal dat niet gebruikt wordt en thans als gymnastieklokaal dienst doetmögeljjk dat ddarin geen kasfis. De heer P. Greup bevestigt dit. Dc.<! volgnommers 112 en 113 worden zonder discussie of stemming goedgekeurd. Bij volgno. 114: „Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der school lokalen, f 750,” zegt de heer P. van Sons beek: Burg, en Weth. hebben tot heden hqt schoonhouden van de schoollokalen van school I en II aan twee verschillende persone'n gegund. Zou het geen aanbeveling verdienen om het schoonhouden van beid» scholen publiek aan te besteden en dan aan-een en denzelfden persoon op dragen Me dunkt, dan zou het beter kunnen geschieden. Ik hoor er van spreken, dat school I niet bijzonder correct onderhouden wordt. Zouden Burg, en Weth. me misschien daaromtrent kunnen inlichten? De voorzitter: Dat is ook weer zoo’n „perpetuum mobile”. Het is vreemd dat men met dergelhke klachten nooit bij ons Burg, en Weth. hebben omtrent het ■houden van school I geen aan- agen vhn het hoofd der school gehoord. hoofd van school II had vroegt klachten, maar de laatste jaren is hi tevreden. Om nu beide scholen persoon op te dragen, verdient beveling. Wanneer mr - personeel zou kunnen iets voor te zeggen schoonhouden dezelfde uren dat de mensci er veel hulp vroeger ook mee ges meenden dat de thans nog al goed was. De héér P. van Sonsbeek: Het doet me pleiziet te vernemen dat men óver het werk tevreden is. De volgnommers 115 tot en met 118 worden zonder discussie of stemming goed gekeurd. Bjj volgno. 119: „SubsidiCn aan vereeni- gingen in het belang van de voeding en kieeding van schoolgaande kinderen, me- diorie" stelt de heer G. J. Niekerk voor, dezen post op f 100 te brengen. orzitter: Ik zal den heer Niekerk teleurstellen, want zjjn voorstel wettelijke bezwaren. Verleden jaar ir dit doel f 50 uitgetrokken en toen suüen de Staten verzocht, eerst de stukken m de hoofden der openbare en bijzondere holen voor te leggeq. Vindt de Raad het goed, dat we thans dezen post weer voor „memorie” houden en dan den aangegeven weg volgen? Wordt zonder stemming goedgekeurd. De volgnommers 120 ‘tot en met 123 worden zonder discussie of stemming goed gekeurd. Bij volgno. 124: „Belooning van doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen enz., f 800" zegt de heer J. Kortland: Mijnheer de voor zitter! Medé uit naam van den heer G. Jan Niekerk ben ik zoo vrjj bij dezen post even stil te staan, met het doel niet alleen armen maar ook gemeente-artsen aan te stellen, met bedoeling, zooals reeds in tal van andere plaatsen het geval is, schoolartsen te ver krijgen. Wij zjjn daarom zoo vrjj een motie voor te stellen, luidende als volgt: „De Raad der gemeente Schoonhoven, gehoord de discussifin over de invoering van schoolartsen in deze gemeente, overtuigG van het groote hygiënische en paedagogische belang daarvan, noodigt Wethouders uit, met voor teneinde een regeling teki die nog vóór het aam leerlingen in 1911 in werkinj Voor toelichting willen v.5 er bjjvoegen: Het is een algemeen erkend feit, dat op de schoolbanken tal van kinderen plaats nemen, van wie het hoogst noodzakelijk is, dat zjj onder behandeling van een me dicus komen, en zulks in het belang van hun eigen en anderer gezondheid. Ik wensch slechts te wjjzen op oogziekten, haarziekten, landziekten, aanleg voor rugge- graatsverkromming enz. Dikwjjls zijn dit de dei Mwaten, ■preker het zal deren, jara tie Burg, worden en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1