Het allernieuwste! li O O Landbouwwintercursns, Een Scklliurskneclt renameider, SstuiteÉr, Een OiiikeJieiistMe, nette OH Een flinke Dienstbode, He. Een nette Dlenstl Hondenvoer. Mollenvellen «GOMPER* Telegrammen. „S.S. BerkoLamp" Electrische ZAKLANTAARN „HET VITTE HUIS", Magazijn „HET WITTE HÜIS KNIPCURSUS. BIGGEN FOKKEN. HEERENHUIS Lrauwo- en HERSCHOÜW Metselaarsknechts Slagersknecht, Tweede Meisje. Boerendienstbode, Aanbesteding. Geld beschikbaar 300(1 A 3500 gulden Amer. Orgels grove Kachelkolen. A. QUANT, GOUDA, Koopt uw Korte Tlendeveg 13, GOUDA w. g.ITheck, Wegens geldgebrek S-l KOOPT EEK Laat uv poppen repareeren SchoonhovenseheLf oppenkliniek. f lOO.OOO. Vervolg der Nieuwstijdingen. 25-jarige Echtvereniging Dankbetuiging. LEKKERKERK. „Lekkerkerk e. 0." DANSCURSUS te Berkenwoude. roote Kerk te Gouda. UITVOERING, TILLY KOENEN, Een Boerenarbeider, Een Boerenarbeider, Burgerdienstbode, Het vergrooten van de bestaande Maalderij. J. A. VAN EMMEttlK, Visch en Comestibles W. 1. J. MUIJS, Schoonhaven. Kantoor^ School- en Teekenbehoeften, Lederwaren, Luxe-Artikelen, Nouveauté's. Zaterdag 21 September heropening vn het Magazijn Kleiweg 7 BRUILOFTS-ARTIKELEN, "de en goedkoops® r 0 M. P. KARSDORP, Amsterdam. W. SCHAFRAAD, Leeuwarden. XH.VANALPHEN, Beusichem. D. EENHOORN, Wormer. C. VAN SANTEN, Stompwijk. D. GAZAN, Utrecht. Dordrecht. f lOOOOO. N.V. „DE TIJDGEEST". n dringende omstandigheden Utrechtsch wagentje Een verwoest leven o m Q -H O IS —4 co Schaft U een aan, en U is er van verzekerd ALTIJD licht te hebben. Geen slijtage, ook niet aan den banij, geen carbid, geen water, geen vulling of verwisseling van batterij, dus geen ander$ uit gaven dan de koopsom. De origineele kost compleet en gemonteerd op het Rijwiel slechts 12 GULDEN. Lopikerstraat No. 4, Schoonhoven. !0F~ Grootste sorteering, concurreerende prijzen, nieuwste modellen. Uitgebreide sorteering Koppfen, Rompen, Armen, Kousen, Schoenen, Laarzen, Prui ken/in diverse maten en prijzen. Lopikerstraat 4, Schoonhoven. N. PLUUT, Koestraat 132a, Schoonhoven. H.H. Landbouwers! slechts één pak „ZOGPOEDER"; Hoofddepót C. J. SCHEER, Bodegraven. Obligatie-Maatschappij „Het Witte Kruis", PLAATS N°. i, DEN HAAG. T.n Piano's eva DEPOT: C. BOUWMEESTER, [Een HITTENKAR met Tuig Bericht van Inzet. Koffiehuis mei Vergunning te LANGERAK, te MONTFOORT, Bouwmanswoning Notaris VAN MAANEN te Sliedrecht, Ongeveer 90 Hectaren vier- 2.50.00 H.A. driejarig Rijtfewas, Openbare Verkooping. 25 stuks zware Wilgeboomen, 4 stuks Witboomen, gemengd nieewn. D«'Politie te Ooriachem beeft op aangifte van den landbouwer A.Arentze |L_ ï6™ Procea-oerbaal ongemaakt '''«I:0 K* v'ïl-eveneens te GioaaM- 'V Arentie j.l. Maandag op de vee markt te Gorincbem zou bebben mishandeld. D" 'ondbouwer P. Timmer te Bleakensgraaf heeft een koe, die per keer 11J T"'k D»' due per dag met mmder dan 3» liter, ondank» hel slechte weer. i T. n Meer by Heeren veen hebben varkens zoolang in den polderdük fuA^A1 u ,deie beï*eken en in weinig tyd9 de geheele polder ondergeloopen i9. Te Noordwjjkerboul is vo rige week voor den eersten keer het veel besproken bevroren rundvleescb uit Argen tinië verkocht. Binnen enkele uren was alles uitverkocht en spoedig hoopt bedoelde vleeschhouwer met een dubbele hoeveel- neia te komen. 8 T A 1> S N IE U W 8. 8ch*onhovcn20 Sept. ct Bü Koninklijk besluit van 16 September 19 2, no. 42, is aan H. Haaksman, rijksveldwachter (brigadier-titulair), thans alhier woonachtig, een pensioen verleed van f 446 's jaars. t Op Woensdag 26 September a.s., des namiddags te 2 uur, vergadert de raad dezer gemeente, ter behandeling van de volgende onderwerpen 1. Benoeming van een havenmeest r- veercominissaris. 2. Adres G. Vegter. 8. Adres H. T. v. d. Braak. 4. Adres A. Hoogenboezem. 6. Reglement op bet veer. f De commandeerende officier van het 4e bataljon 9e regiment infanterie heeft aan G. Graveland alhier, behoorende tot de lichting 1909 en ingelijfd by het 9e regiment infanterie te Utrecht, een bewijs van ontslag uitgereikt uit den dienst bü de Militie te Tand. t Den 18 e n September word aan den sergeant-majoor-vuurwerker der Instructie-Compagnie D. van der Haven het onderscheidingsteeken voor 30-jarigen dienst uitgereikt. Deze uitreiking had plaats des voormid dag te 10 uur door den kapitein J. E. Kncger, commandant der Compagnie. De troep was daartoe opgesteld op het exercitie veld. Na de uitreiking werd de jubilaris door den commandant in barteljjke woorden gelukgewenscht en prees hy de lofwaar dige w(jze, waarop Van der Haven zicli ge durende 30 jaar van z|jn taak had gekweten. De militaire plechtigheid, die opgeluisterd werd door het muziekkorps der Instructie- Compagnie, werd besloten met een défilé voor den jubilaris. Vele bewgzen van sympathie mocht Van der* Haven dien dag ontvangen, zoodat by en zyn gezin zeker nog lang een aangename herinnering daaraan zullen behouden. t.De sergeant le klasse L. Th. Kurpershoek, van de Instructie-Compagnie, wordt den 28en September a.s. overgeplaatst b)j het 4e regiment vesting-artillerie te 's-Gravenhage, terwyi de sergeant le klasse Meeuwsen van het 4e regiment vesting artillerie op dien datum by de Instructie- Compagnie wordt geplaatst. f Den 21en September wordt de sergeant le klasse J. A. Burghoorn ontheven van zyn functie als fourier, en de sergeant W. Louman met die functie belast. t De sergeant le klasse J. A. Burghoorn zal gedurende de maand October een extra-cursus in het schermen vblgeu aan de Normaal Schietschool te 'a-Gra- venhage. Aan dezelfde inrichting zal een cursus in gymnastiek, schermen en zwemmen gevolgd worden van 16 October 1912 tot 20 Januari 1918 door den 2en luitenant J. D. VV. Kalkman en den sergeant le klasse H. P. Bossers. f Van de werf der firma W. F. Stoel de Zn. te Alkmaar is met goed gevolg te water gelaten een stalen veer-motorbö&t» lang 39 voet en breed 9 voet, voorzien van een 8—10 P. K.'s één-cylinder-motor en jebouwd voor rekening der gemeente ihoonhoven. f Dinsdagavond kwamen, op uit- noodiging van een zevental beeren, een aantal belangstellende stadgenooten byeen in het Veerhuis, ten einde te bespreken de feestviering in deze gemeente in 1913, ter gelegenheid van het eeuwfeest van Neèrland s Onafhankelykheid. De heer H. G. Geelhoed, die de vergade ring presideerde, herinnerde er in zyn openingswoord aan, dat men te dezer plaatse, toen de Kroningsfeesten naderden, twee jaar te voren reeds met de voorbe reidingen begon. De tyd, die thans nog beschikbaar ts om het feest der onafhan- keiykheid voor te bereiden, is duswaarlük niet te lang. Spreker gaf verder, aan de hand van oude Scboonbovenscbe couranten, verschillende historische byzonderhedeti omtrent de feesten ter viering van Neér- lands Onafhankelijkheid te Schoonhoven in 1868 en 1888. WU stippen hieruit aan, dat de feesten in 1888 te dezer plaatse niet op 17 November werden gehouden, den datum, waarop overal elders Neêrland'a verlossing werd gevierd, maar op 80 November. Op dezen datbm van het jaar 1818 toch werd Soboonhoven eerst verlost van de Fransche overbeersching. Na deze inleiding werd de vraag aln de orde gesteld, of het eeuwfeest van Neér- land's Onafhankelijkheid bier feestelijk zou worden herdacht. Na eenige discussie, ontstaaif doordat de beer A. Dykgraaf de commissie in over- waging gaf het feest der Instructie-Com pagnie en bet Onafhankeiykheidsfeest tecora- bineeren, met het oog op de subsidie uit de gemeentekas en den steun der burgery, werd met algemeene steramen (de heer Dykgraaf had vooraf de zaal verlaten) tot feestviering besloten. De voorloopige commissie, be staande uit de heeren C. J. M. v. d. Braak, H. G. Geeelhoed, W. Hooykaas, W. van -Maanen, W. X- II. Reg tdoorzee tireup, F. A. Tepe en Mr. J. A. de Visser, werd permanent verklaard en gemachtigd om zich, desver- kietende, met enkele leden aan te vullen. Mr. A. Oudegeest gaf in overweging eenige dames in de commissie op te nemen, welke gedachte met applaus werd begroet. De commissie zal zich voort» in verbinding stellen met de hoofden van scholen, inet het oog op de deelname der kinderen aan de feestviering. De commissie zal de functies barer leden onderling Vterdeelen. Aan het gemeente bestuur zal om een subsidie worden gevraagd, terwijl voorts door middel van circulaires getracht zat worden -flnanciëele by dragen te verkrijgen. In een volgende vergadering, waartoe de burgery zal worden opgeroepen, zullen de plannen inzake de feestviering, worden besproken en vastgesteld. Met een harteiyk woord van Mr. A. Oudegeesf, gericht lot den heer H. G. Geel hoed, werd de vergadering gesloten, f Hedenmiddag even na 12 uur gel Scl geraakte het 14-jarig dienstmeisje J. v. L. by het waterscheppen van de haventrappen te water. De 17-jarige A. B., die het ongeval opmerkte, sprong gekleed te water en mocht, daar er geen stroom ging, er spoedig in slagen de drenkelinge ts grypen «n op bat droge te brengen. t Da gem ?a a te-po li tie alhier heeft beden aangehouden zekeren J. V., die nog eenige dagen gevangenisstraf te goed had. Hjj werd overgebracht oaar bet Huis van Bewaring te Rotterdam en gesteld ter be schikking van den officier van justitie aldaar. t By de gemeente-politie alhier is gedeponeerd een valsch kwartje, dra gende de beeltenis van H. M. de Koningin en het jaartal 1897. fVan één pootaardappel, wegende 1 pond en een half ons, oogstte D. v. d. Hek alhier 61 groote en 14 kleine aardappelen, d. i. ongeveer 11 kop. Afloop van publieke verkooplngen van onroerende goederen. By veiling en toewyzing, d.d. 11 en 18 September 1912 ten overstaan van den notaris W. J. Reynders te Zevenhuizen gehouden, ten verzoeke van de erven Aal b. Vente Azn. aldaar, zyn in koop toegewezen Een schuur met erf en grond, te Zeven huizen, aan de beeren G. v. d. Dool aldaar en J. van den Berg te Blei9wyk, voor de som van f 160. Een huis c. a. te Zevenhuizen a/d Noord' eindschenweg, aan den beer F. Donker aldaar, voor de som van f 800. Het huis c. a. in het Noordeinde by het dorp le Zevenhuizen werd opgehouden op de som van f 1620. Mede naar aanleidiug van een door den ingenieur A. J. Krieger te Amers foort opgemaakt technisch en financiéel ont werp voor een uevenspoorwegiyn Gouda— Utrecht, worden te Haastrecht, Oudewater en Montfoort raadscommissie gevormd, welke omtren^ deze verkeersverbeterings- kwestie in overleg Vullen treden. Op'inTtbèAief van den comman dant van dé Teferplaats te Valkenswaard, kolonel Klerk de Reus, zal ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der te Utrecht omgekomen militairen door alle officieren van het 2e regiment een inscbry ving worden geopend. Het aldus verkregen bedrag zal aan de commissie to Utrecht worden op gezonden. *AlblHHM«rd»m, 19 Sept. H. M. de Koningin heeft aan het gezin van J. A. de Winter alhier een bedrag van f 40 ge schonken. A melde en Tlenboven, 19 Seph Van de 17 jongelieden, die a.s. Maandag te Vianen moeten deelnemen aan de loting voor de Nationale Militie, kunnen er slechts drie een vry nummer trekken. By den heer A." Streefkerk Cz. alhier is een roode kool te zien, die, na van de buitenbladeren ontdaan te zyn, nog 19 pond weegt. 'Benschop, 19 Sept. Ten huize van den beer P. van Oosterom alhier had hedenavond een byeenkomst plaats van eenige veehouders, teneinde een vereeniging op te richten ter verbetering van den veestapel. De nieuwe vereeniging heet „Ons Belang". Voorgezameuiyke rekening zal een prima fok stier worden gekocht, welke gestationneerd zal worden by Van Oosterom en ook voor niet-leden beschikbaar zal zyn, tegen her taling van een flink dekgeld. Gekozen werden tot voorzitter en pen ningmeester reapectievoiyk de heeren P. van Oosterom en J. van Os, terwyl tot secretaris werd benoemd de heer P. Laroeré, landbouwkundige alhier. "Benschop, 19 Sept. De commissie ter bevordering van de geitenfokkery in de ivincie Utrecht zal begin October te Lopik een nader te bepalen plaats een keuring geiten met lammeren houden van leden plaatseiyke fokvereenigingen, en dus van leden van de in deze gemeente taande vereenyging. De witte gehoornde en ongehoornde en bbnle gehoornde en on gehoornde geiten met haat- lammeren zullen afzonderiyk gekeurd worden. Een bedrag van minstens f 20 zal voor pryzen beschik baar worden gesteld. 'Bleskensgraaf, 19 Sept. Heden morgen omstreeks halfelf werd deze ge meente bezocht door den commissaris der Koningin E. C. baron Sweerts de Landas Na een half uur in het Raadhuis met het dageiyksch bestuur geconverseerd te hebben, vertrok Z. Hoogedelgestrenge per auto naai de gemeente Molenaarsgraaf. De landbouwer L. v. d. B. alhier ver kocht een koe voor de kapitale som van f 476. Boskoop, 19 Sept. Woensdagavond had alhier eeu ongeval plaats, dat nog goed is afgeloopen. Een boerenwagen, waarop een zestal kin deren gezeten waren, kwam de Zyde afry- den. Plotseling geraakte het leinoen los; de paarden gingen op hol, doch werden in de gemeente gegrepen. Vfif kinderen wisten nog bjjtüds den wagen Te verlaten, doch een kind reed op den wagen de Wetering inde drenkeling werd echter spoedig gered. Met eenige raaterieele schade liep alles af. "(■Hénnen-Nieuw kerk, 19 Sept. Woensdag is de Stoomgraanmalery "en Vee- koekenfabriek door de directie voor ieder belangstellende ter bezichtiging gesteld. Van 'a morgens 9 uur tot 'a namiddags 4 uur was alles onafgebroken in werking. Van deze gelegenheid hebben rüim, 300 menschen, zoowel van hier als van elders, ge bruik gemaakt. "Groot-Ammera, 20 Sept. By een twist tusschen een paar opgeschoten jongens, welke Maandagavond ontstond, werd zoo danig van het mes gebruik gemaakt dat een der partyen bloedend aan de pols werd verwond; o.m. was de slagader doorgesneden. Nadat op het hulpgeroep een der toege snelde oiuwouenden een voorloopig verband bad uelegd, werd terstond de hulp van den beer AFlobil, arts alhier, ingeroepen. De zaak is in handen der politie. Aan 4 deelnemers aan de gedurende den zomer gehouden schietoefeningen tot verhooging vfp 's lands weerkracht, name- lijk G. van As, A. Bonter, Adriaan Bonter en H. J. Fredrikze, is vanwege den com mandant van het 8e regiment vesting artillerie te Gorincbem een bewys van schietvaardigheid uitgereikt. 'Haastrecht, 20 SepL Dinsdagavond hield d« heer A. ten Bosch, electrotechnisoh ingenieur te 'sjGravenhnge, hier een lezing over: -De oprichting eener Electrische Centrale le Hajastrecht." Tydens deze j lezing zou door een benzine motor electriciteit worden opgewekt en zouden verschillende electrische lampen en instrumenten worden gedemonstreerd. Helaas was gedurende het vervoer eed onderdeel van den motor gebroken, zoodat de demonstratie niet kon plaats hebben. De heer Te» Bosch beeft niettemin zyn lezing voor een overvolle zaal gehouden en I wel zóó, dat het een ieder duidelijk dat een electrische ceptrale voor Haastrecht reden van bestaan heeft. Tydens de lezing beproefden drie monteurs het gebroken deel van den motor tijdeiyk te berstollen, wat echter niet mocht,ge lukken. De hem -Ten Bosch bood damom aan, na het herstellen vutei motor jree avonden eeu tentoohsttmng te houden en wel voor koken, brlM), verwarmen, beweegkracht enz., van des middags 4 uur tot donker, en daarna voor verlichting. Dit voorstel werd met daverend applaus begroet. Ilei- en Boelcop, 19 Sept. De raad dezer gemeente heeft tot onderwyzeres be noemd mejuffrouw M. Stout te Nieuwpoort. "Ileeukoep, 19 SepL" De uitslag de loting voor ae Nationale Militie, lichting 1913, is als volgt: Aantal ingeschrevenen 4; afgekeurd 2 geloot 2. No. 1 trok P. ran Dam, no. 2 A. Muys. "Jaarsveld, 19 Sept. Aan de wed. G. Molenaar is voor den tyd, dat haar zoon voor herhalingsoefeningen onder de wapenen is, een vergoeding uit 's Ryks kas toegekend van f 0,40 per dag. 'Krimpen a/d Lek, 20 Sept. De heer J. J. Staat alhier beeft aan den Aan nemer A. H. D. Wepster opgedragen het araoveeren en weder opbouwen van een smedery op de perceelen, kadastraal bek^pd onder de nos. 4068—4059. "Krimpen a/d Lek, 20 Sept. "be yzerwerker Willem Neef alhier, wertatf de scheepswerf van L. Smit Zoóiï op de seheepsw Kinderdyk, had bet ongeluk, doörtja! da ordalaen de &fin jen zyner drietal zware yzeren platen uit van een kraan schoten, deze op aeh beenen te krygen. Zwaar gekneusd werd hy door 4en aldaar wonenden geneesheer verbonden, waarQ»hy naar huis werd vervoerd. By bet spoelen in de rivier geraakte mej. Streefland alhier te water. Door een dochtertje werd de timmerman-aannemer L. C. Groene veld op liet qngeval opmefltzaan gemaakt. Hy spoedde zich naar de plaaji aes onheils en mocht bet genoegen smaken ae drenkelinge 'te reddén. §Langerulgewefde, 19 Sept. Hij gehouden onderliandsche aanbesteding van het veranderen van hel oude Stoomgemaal- gebouw in een varkensschuur, met bijko mende werken, voor rekening van den polder, werd ingeschreven in massa door M. v. Dbiel te Driebrugge voor f 836, Gebr. ter Lóuw te Driebrugge voor f 819 en H. van Joo lingen te Langeruigeweide voor 1 813. Onderaannemer voor het timmerwierk werd J. van Leeuwen te Driebrugge, en voor het schilderwerk H. Verwey te Lange ruigeweide. *£.ekkerkerk, 20 Sept. Tot rijks veldwachter ter standplaats Lekkerkerk is benoemd de heer J. Haaksman, thans te Viissingen. Woensdagavond hield de Rederyk£r8- kamer „Jan Nieuwenhuyzen" alhier jpar jaarvergadering. De voorzitter bracht in herinnering dat de Kamer op dezen dag juist 40 jaar had bestaan. Als bestuursleden werden herkozen de heeren I. de Vos, secretaris, C. Verwaal, penningmeester en A. E. de Vos, bibliothe caris. Uit bet verslag van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen f 234,80, de uitgaven f 130,59, zoodat de rekening sloot met een voordeelig saldo van f 104,21. Deze rekening werd onder dankzegging goedgekeurd. Voor de eerstvolgende uitvoering werden in studie genomen: „Ontoerekenbaar", loo- neelspel in drie bedryven, on „Ziek gemeld", klucht in één bedryf. -*• Ou die uitvoering zal het 40-jarig bestaan heraacht worden en alleen toegang wofden verleend aan leden en aan hen, die in'het bezit zyn van een vrykaart. Het bal 'zal, door de een of andere aantrekkelijkheid, zoo aangenaam rnogelyk gemaakt worden. De landbouwvereeniging „Eendracht maakt Macht" heeft Donderdagavond in „Het Bonte Paard" baar jaarvergadering gehouden. Uit bet verslag bleek, dat in het e|ge- loopen boekjanr deelgenomen werd aoor 63 personen. Aangekocht werd: 40750 K.G. murwe lünkoek, 28860 K.G. Amerikaausche lynkoek of meel, 6400 K.G. grondnotenkoek, 11600 K.G. Horaeo Soya-koek, 38650 K.G. Thomas- phospliaat, 31300 KG. kaïniet, 3100 K-CL superphosphaat, 500 K.G. patentkali, 100 K.G. zwavelzuren ammoniak, 8500 K<G. Chilisalpeter, 2950 K.G. phosphorzure voe- derkalk, 25000 K.G. turfstrooisef en 51 liter kaasstremsel. De laatste inschryving werd gegund aan de heeren J. P. Hugjve l?) te Botterdam (lyn koek) ;^M. Broere te Lekkerkerk (Ameri- kaansche lijnkoeken) en J. v. d. Marei te Bodegraven (Thomasphospbnat en kaluiet). Lekkerkerk, 19 Sept. Het 6-jarig zoontje van den touwslager J. Mudde alhier geraakte Dinsdagmiddag in de diepe achter wegwetering. Zeker zou de jongen ver dronken zyn, zoo het ongeval niet joist bytyds opgemerkt was door een paar voorbijgaande kinderen, op wier geroep spoedig hulp kwam Opdagen, die den kleine na eenige moeite op het droge wist te krygen. t Aan den scheepsbouwmeester T. v. Duivendyk alhier is door een Duit*eh« firma opgedragen het bouweu van een Rijnschip, groot ongeveer 1030 ton. De heer D. Lubten alhier, die tejjpl beete, gemeente Raalte (Overysel), landerijen kocht, heeft aan den aanm.. G. v. d. Voet alhier opgedragen het bouweu van een boerenwoning aldaar. Meerkerk, 19 Sept. De schietver- eenigiug „Meerkerk" alhier heeft in haar Dinsdag gehouden ledenvergadering besloten op Dinsdag 8 October a.s., 's morgens 11 uur, een schietwedstrijd te houden voor schiet verenigingen uit den ouitrek. Ou de baan zal worden geschoten met Marga en Buks of Cylindergewerenafstand 15 meter voor marga en 12 meter voor buks bf cylindergeweren. Voor aezen wedstrijd worden beschikbaar gesteld drie medailles (een groot zilveren, een klein zilveren en een bronzen), benevens eenige kunstvoorwerpen. *Nleuwerke>rk a/d IJmimjI, 19 Sept winter zyn gehouden, hebben tot resultaat bad dat de landbouwers A. L. Hardyzer, De stalwedstrüden, welke in den vorigen ir zyn geb' Ïebad dat de olie. Nell, J. de Ruiter en W. den Uyiv allen wonende in dim Prins Alexnnder-polder, voor een bekroning in aanmerking zyn gekomen. Den heer M. Snoek, commies by de directe belastingen alhier, >s de gemeente Halfweg tot standplaats aangewezen. Ntauw-Lekkflrlaud, 19 Sept. De 34e jaarcollecte voor de' Scholen met liii Bijbel (de zoogenaamde Uniecollecte) hééft alh ier f 127 opgebracht. wonderkerk a/d IJimel, 19 Sept. De uitslag van de loting voor de Nationale Militie dezer gemeente is als volgt: no. 1 P. Pols, 2 J. Bouter, 8 W. van Oosterom, 4 A. Opschoor, 6 J. Terlouw, 6 Adrs. van de Ruit, 7 A. Tempelman, 8 J. P. A. de Jong, 9 G. Hol, 10 van Vliet, 11 J. van den Broek, 12 D. Noortander, 13 M. J. Trouwborst, 14 A. Blonk, 15 Cbr. van Zwin nen, 16 J. van Weenen, 17 G. van der Ben, 18 D. de Jong, 19 W. Lingen, 20 G. Vonk Noord eg raaf, II AUt. Mourtt. I. !I Van de 38 ingeschrevenen waren er 8 «egens broederdlbnst en*9 wegens gebreken vrijgesteld, zoodat er 21 aan de loting deel namen. Papekog», 19 Sept. Na langdurige ongesteldheid is do heer M. Germeraad, klerk-telegrafist aan bet station alhier, thana weder in dienst getreden. Pfjnrnani. 19 Sept. De landbouwer J. Kloek Sr. alhier heeft deze week aan de kooplieden C. v. d. Koppel en J. Hagenaar te Hoornaar een tweejarigen stier afge leverd, welke 1954 pond woog. Het dier braeht ruim f 490 op. "Pwlnbroek, 19 Sept. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht heeft aan den milicien-verlofganger J. van Schaik alhier toestemming verleend, om zich ge durende 12 achtereenvolgende maanden in Duitscbland op te houden, met vrystelling van het jaariyksch onderzoek. De heer M. de Heer heeft wegens drukke werkzaamheden ontslag gevraagd als lid van den raad dezer gemeente. Polaferoek, 19 Sept. De Uniecollecte heeft hier f 120,05 opgebracht, tegen f 104,45 in het vorig jaar. 'Ondewaler, 19 Sept. De Nutsavond- teekenschool begint hier 7 October met 28 leerlingen. Nlr«efkerk, 19 Sept. Dokter G. Boom heeft in wyk C no. 60b alhier een geval van diphtberitis geconstateerd. WMddlnxveen, 19 Sept. Vanwege 't hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie is te VGravenhage aanbesteed: het her stellen en verbeteren van een lyn langs den spoorweg ApeldoornDeventer en het uitvoeren van de daarmede in verband staande werkzaamheden. Minste inschryver voor dit werk was de heer H. Baas alhier voor f 2222. Zevenhuizen, 20 Sept. De beer J. Smits alhier, van wien wij in het eerste blad melden dat bjj op de voordracht staat voor onderwyzer aan school no. 34 te Rot terdam, is door den raad dier gemeente als zoodanig benoemd. KERKNIEUWS. Een schenking van f 15.000 door een damedie onbekend wensebt te blyven, heeft de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Bussum in staat gesteld de villa „Veldheim" met bybehoorend terrein aan te koopen, gelegen aan den Huizerweg, hoek Nieuwstraat, met het doel aldaar binnenkort een nieuw kerkgebouw te stichten. In den kerketyken toestand op Urk komt nog niet veel verandering. Ds. Snel verkeert in een lastig geval. Kerkbezoek is er zoo goed als niet; kerkeraadsleden, notabelen, kerkvoogden, zelfs de koster en voorlezer, allen hebben hun ontslag genomen. Het luiden der klok 's Zondags heeft op gehouden, en dominé moet zelf voorlezen en voorzingen. Het grootste deel der leden gaat nu by deu Gereformeerden predikant ter kerke. Nader wordt gemeld, dat als kerkeraad zijn opgetreden: Ds. H. Snel, predikant te Urk, voorzitter; Ds. G. D. Goedhuis, te Hoogkarspel, Ds. C. T. Cramer voii Baura- garten te Hoorn en de heer I. C. van de Blocquery le Hoorn. De heeren zyn door het classicaal bestuur daartoe aangewezen. Correspondentie. Het verslag van de lezihg over Volkshuis vesting, een ingezonden stuk en eenige be, .(richten wegens plaatsgebrek in bet volgend nonimer. Redactie. VACATUREBEUBTEN. Nederl. Herv. Kerk. Stolwyk: Zondag 22 Sept., nam. Ds. Ba telaan te Ouderkerk a/d IJssel. BURGERLIJKE STAND. Schoonhoven. Van 17—20 Sept. Geboren: Maria Bertha, d. van G. Karreman en A. Versteegt. Maria Her- mina Geertruida, d van W.,H. Kamerbeek en A. W. Roelofs. Cornells, z. van A. Beek buizen en N. Koutstaal. lHHchery-Berichten. 'Stralingen, 20 Sept. Deze week werden ter markt aangevoerd 9 groote zomer- talmeu, prijs f 1,85 f 2,20; 31 kleine dito, prys f 1,50 k f 2,26, en 29 St.-Jakob- zalraen, prys f 1,60 A f2,60; alles per 5 ons. Marktberichten. Gouda, 19 Sept. Kaas, le qual. f 31,— A t 34,—, 2e qual. f 28,— a f30,—zwaardere f 32,— A f 86,—. Aangevoerd 91 partyen. Handel zeer stug. Botterdam, 17 Sept. Aangevoerd 49 paarden, 1233 magere en 760 vette runderen. 188 vette, 153 nuchtere en 802 graskalveren, 0 schapen of lammeren, 0 varkens, 249 biggen, 4 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 43 ct, stieren 31 tot 36 ct., kalveren 50 tot 57'fo ct. perkilo Melkkoeien f 150 a f 335, kalf koeien f 160 a f 360, stieren f 110 a f 340, pinken f 80 f 130, graskalveren f 30 a f 100, vaarzen t 125 a f 200, alles mager vee; biggen f 11,— A f 17,—; slachtpaarden f 70 a f 140. Schoonhaven, 18 Sept. Boter le qual. 70 ct., 2e qual. 65 ct. per half kilo. Kaas f 28 A f 32 per 50 kilo. Vette kalveren 34 A 38 ct. per Vu kilo. Vette varkens 27 A 30 ct. per '<s kilo. Biggen f 10 A f 13 per stuk. Aardappelen f 2,50 per H.L. Ia. (poters) f 1,50 per H.L. Eieren f 4,50 per RN) stuks. Woerden, 18 Sopt. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 308 partijen. Prys van Goudsche le soort f 81,a f35, Se soort f 28,— a f 80,—, id. zwaardere f 35,— a f 40,—; Noord-Hollandsche f af—, dito gestempelde f per 50 kilo. Handel matig. Den 30. September e. k. hopen onze geliefde Ouders FRANS VAN DAM 5 en j CATUARINA GOUDRIAAN te herdenken. Hunne daukbare Kinderen. j Gouderak, 21 SepL 1912. Ontydig werd ons geboren eeno Dochter. W. H. KAMERBEEK. A. W. KAMERBEEK- Roelofs. choonhoven, 10 Sept. 1912. Heden overleed, tol onze diepe droef heid, zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden, onze zeer geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, L iDBEANI VAN DER W^L, geb. ËOUWMAN, in den ouderdom- van 77 jaar en 9 maanden. Namens de Familie Z. VAN DER WAL. Streefkerk, 19 September 1912. Voor de vele en hartelijke bewyzen van belangstelling, zoowel van familie, vrienden ala kennissen ondervonden by gelegenheid van ons 50-jarig Huwelijksfeest betuigen wy, ook namens onze Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, onzen op rechten dank. J. VIS. ADRa. VIS-Van Vliet. Krimpen a/d Lek, 20 Sept. 1912. Door deze betuigen w(j onzen harteiyken dank voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden tydens de kortstondige ziekte en by het overlyden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS SCHEER Weduwnaar van Willempje gujDBROEK. V||. t j J. SCHEER. VI19T' j B. SCHEER-De Pater en Kinderen, n „ün H. SCHEER. Schoonhoven, j w SCHEER-Dn Vut». Vlist, 21 September 1912. DIJKGRAAF en HOOGHEEM RADEN van de Krimpener- waard maken bekend, dat op Woensdag 2 October 1912 zat worden gedreven over het opsnoeien der hoornen, staande op de bermen der van wege het Hoogheemraadschap ver harde wegen. KtolwUkeralnig, 19 September 1912. N. ZIJDERLAAN, Dykgraaf. J. VAN DER LEEDEN, Secra.-RentmC Aangifte van Leerlingen moet ge schieden vóór 1 October bij de Heeren D. SLIJK en G. v. n. VOET. Aanvang der lessen den eersten Dinsdag in October. HET BESTUUR. te geven door de a/deeling der Holl. MaatschappU van Landbouw. De gelegenheid zich als leerling aan te melden staat nog open tot 30 September a.g. b(j den Secretaris. De leerlinge^ moeten den leeftyd van 15 jaar'hebben bereikt. Het leergeld bedraagt f 5 per jaar. De duur der CursuB is 2 jaar. HET BESTUUR. ÏLekkerkerk, 21 Sept. 1912. Zydie wenschen deel t« nemen aan een Danucnrsug, tot bet aaaleereu der nieuwste dansen j gelieven zich dan ie melden Donderdag 26 September a.s., des avonds 7 uur, by E. J. K. WESTBROEK. Dansonderwyzer de Heer J. v. d. HE1M. HET BESTUUR. Concertbureau Firma A. VERNOUT, Haarlem. oensdag 2 October 1912, 'ft avonds 8 nar (einde half 10): te geven door de wereldberoemde Alt-zangeres met medewerking van den Organist LOUIS ROBERT. ENTREE 75 CENT. Toegangsbewijzen (en Tekstboekjes 10 Ct.) dagelfiks verkrijgbaar by den Boekhandelaar. J. de Ven, Wydstraat 4 en vóór den aanvang aan het Kerkgebouw. Gevraagd dadelyk eenige by G. VAN DER VOET, Mr. Metselaar en Aannemer te Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: by D. OOMS, Zevenhuizen (Z.-H.). Gevraagd een aankomende liefst boven de 16 jaar, by S. B. v. d. SPRONG, Karnemelksloot, Gouda. Gevraagd tegen November a.s.: P. G., goed kunnende melken, by C. VAN DER WILT, Zevenhuizen (Z.-H.). Gevraagd tegen 1 Nov. a.s.: P. G., goed kunnende melken. Woning en tuin beschikbaar. Adres Ca. DE ZEEUVy, Krimpen a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken en met boerenwerk bekend, by A. C. yAN DER .GRAAF, Land bouwer te Stolwijk, Benedenkerk. Huis met tuin beschikbaar. Gevraagd tegen Kerstmis a.s.: P. G., goed kunnende melken. Woning met tuin beschikbaar. Adres G. DRINK WAARD, Oud-Alblas. Een raeigje uit den boerenstand zag zich gaarne geplaatst als HUI8UOUD8TKB of hulp in «le hnlataondinK of iels dergelijks. Bekend met boter en kaas. Br. fr., onder na. 268^ SWARTSENBURG'S Adv.-Bur., Gouda. Er biedt zich aan met November a.s., liefst in een klein gezinals meid-alleeneen P. G.oud 19 jaar en van goede getuigen voor zien, liefst in den omtrek/van Gouda. Br. fr., onder letter D, aan den Boekbandelaar A. DOORNHEIN, Nisuwsrkehk a/o IJssel. Gevraagd te 'IGdu^Lburg (Zeeland) met 1 October a.s.: "V niet beneden 26 jaap. Zelfstandig kunnende werken en eenigszins met koken bekend. Adres: M. PETERSE, Lange Delft 126, Middelburg, of zich in persoon te ver voegen by ADRw VAN CAPPELLEN, Kouwenhoek, Capei.le -a/d IJssel. Gevraagd ifiéT No^ênfber a.s. of eerder by A. SCHOUTENGraanhandel, Berg ambacht. Terstond of tegeiMialf October gevraagd: P. G.goed met de waaflh kunnende omgaan. Adres As. DEN BOERCementsteenfabri- kant te Nieuw-Lekkerland. Mevrouw A ALBERS wraagt wegens ziekte Herv. Pastorie Lopik. of DAGMEI8JE gevraagd. Adres WILH. GÜNTHER, Schoonhoven. AIevrouwJ3CHOON THIM—Pot te Schoon hoven vraagt tegen November een net P. G., goed kunnende melken, gevraagd by P. C. DE ZWART, Nieuwerkerk a/d IJssel. Het BESTUUR der Coöperatieve Ver- eeniging „DE EENDRACHT" te WaddiuxvtJen is voornemens op Woens dag 2 October a,B. aan te besteden: Bestek met teekening zyn vanaf Woensdag k f 2,— per stel verkrygbaar by den Archi tect W. DOGTEROM te WaddInxTeen. Aanwijzing Zaterdag 28 Sept. a. s., n.m, 2 uur. Een Notaris heeft voor een zyner cliënten ter belegging als Ie Hypotheek op Lander(|en jn de Alblasserwaard. Rente ■4%. Brieven franco, no. 50, Bureau van dit Blad. Ie Hypotheek gevraagd op huizen. Br. fr., onder no. 49, aan het Bureau van dit Blad. Twee prachtige zoo goed als nieuw (voor ruim halven prys), waarva'n een met 19 registers met Harp, Fluit, Subbas enz., by 8. KOOIJMAN, Glemen-Nleawkerk. Wilt gy een-goeden en goed- koopen Val pen bonder, koopt an den welken ik vanaf f 1,50 tot en met f O,— voorhanden heb, met schrifteiykegarantie; bedrog dus niet mogelyk. Zie de Étalage. Boekhandel LopikerstraatNchoonhovea. Aan de exportslachter^! van T. STOUT te Nieuwerkerk a/d IJssel,'s-Gravenweg, is steeds verkrygbaar VERSCH HONDENVOER, (slachtafval), tegen blllUken prUs. worden wederom tegen hoogen prijs ingekocht door Voor billtlken prii« wordt weg«na IV Tartrate tar MB- geboden een beste beklante Zaak in on raooien stand ts Botterdam. Te bevratren aan bet Advertentie-Bureau a/d Lek. - pgr lossing een èebip lste kw. Afgehaald f 1,05 per H.L. Thuisbezorgd l,IO MAGAZIJN VAN HOFLEVERANCIER, opgericht In 1858. BRUILOFTSLIEDEREN en VOORDRACHTEN in Het van i«3 Van Woustraat 36, Tydgeestpolis No. 13475. Weerd 2, Tydgeestpolis No. 13475. Tydgeestbriefje No. 13475. Tydgeestbriefje ito. 13475. Tydgeestbriefje No. 13475. Oude Gracht 148 W.Z., TydgeestbrieQe No. 18475. Voorstraat 237, Tydgeestbriefje No. 13475. Gelden verzonden. te koop: Een Automobiel, gekost f3500,— thans voor f 500,—. Twee Eogelsche Hèeren-Kywie len, gekost f 05,—, thans ter over name voor f 45,— per stak. Een Dames-BUwiel,gekost flOO. thans voor f 48,—. Alles slechts 1 maand gebruikt. Verzen ding per spoor, doch spoed gewenscht. Brieven met stipte geheimhouding,onder motto „Geldgebrek", Alg. Adv.-Bureau D. Y. ALTA, Amsterdam. TE KÓÓP GEVRAAGD: een in goeden slaat gebruikt 4-persoons met zakkende raampjes, in de olie. Br.fr. roet opgaaf van prys, aan Jb. JONGKIND te Meerkerk. Nieuwste brochure van D». M. H. A. VAN DER VALK getiteld: Prys 15 Cts., franco per post 17 C'ts. Verkrijgbaar bij de Firma S. 4c W. N. VAN ftOOTEN, Schoonhoven. P3 P3 O z m In de Ondergeteekende, gediplomeerd aan de vakzchoal van Mevr. DE LEEUW van Reet* le Amsterdam, geeft les in het Maatknlppen volgens Fransche-, Weener- en EngeJscbe Coupe,, in C'OBtnme» en Manlclfi, Reform Boven- en Onderkle«lia«, Llngorien en Confectie. Aanvang«Inrl4t*se«| 7. Ondergeteekende verklaart door deze, dat Mej. N. PLUUT grondige bekwaamheid bezit tot het lesgeven in bovengenoemde vakken. Mevr. G. D. DE LEEUW- van Rees te Amsterdam Directrice der Mode-Academie, Heerengrackt 41». door deze poeder zal de zeug geen kwaad zog meer krygen en zullen de bigden uitste kend groeien, terwyl zy anders in vele gevallen wegkwijnen. Vele landbouwers passen dit middel steeds met succes toe. ZOG POEDER is verkrygbaar in pakken met gebruiksaanwijzing f 0,75, franco per post f 0,»G. Verder verkrygbaar by onderstaande wederverkoopers: B. BRAND, Ghoot-Ammebs. L. A. STOPPELENBURG, Stolwijk. G. COMPIER, Lopik. ANT. COOPS, Gouda. P. C. BONGERS, Moohduzcht. VV. v. REES, Bleskknsuhaaf. C. de JONG, Molenaahsghaaf. P. ROELOFS, Oudewateh. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJsel. Schoonhoven. WALSUM Pz., Oudhikehk a/d IJsel. ■WWW Lekkerkerk. PoLSBHOEKgRQAM. IJSELSTEJN. Nieuwerkerk a/d IJsel. Haastrecht. H. SMIT, A. G. v. ZWIENEN, A. P. den HOED, H. v. AMERONGEN, Z. J. de JONG, W. J. v. DAM, J. in 't HOUT, W. de LANGE, Ouderkerk a/d IJsel. Schoonhoven. ND Duar er namaak in den handel is, lette men op den naam C. J. fiCHEEB, .D. welke op ieder pak moet voorkomen. Op N°. 13475 gevallen de f lOO.OOO, geplaatst in 5 seriën bij het Bykantoor THOLENS Sc Co., Heerengrach* 333, Amster dam, 2 X; by de Firma RABBIE Sc BEFFIE, Plantage Muidergracht 71, Amster- dam,l X; Fa. VAN DAM &SWART, Weesperstr 89, Amsterdam, 1 X: G. P.GERSTEL, Witte Singel 48, Lelden, t X' Gelden onmiddellijk uitbetaald. SOLIEDE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD. Degeljjka Piano's van sofiden bouw an groot klankgehalfe van af R95- "gen gemakkelijke belalingacondirien "Vraag graHs Catalogus Haven W.Z. 73, SCHOONHOVEN. G\0 Voorhanden eene keurige Collectie in diverse fabri-^ kalen met heerluka Harp-aSolorcgistcrs naar verkiezing. Vraagt geill: T JE KOOP: en een Hondenkar, voor Ingen prys, by G. P. VAN 8L1JPK, Wchoonhoven. Notaris ANKMA te Streefkerk bericht dat de /d. Sluis by den Uitweg onder JAAK8- VËL1), met BILJART, 57 jaren bestaan hebbende, terstond te huur of te koop; ook geschikt voor Ververs-, Klompmakers- of dergelyk bedryf; 1/3 der koopsom kso op het pand gevestigd blyven. Te bevragen by J. DE WIJMAN, Wagen maker te Amelde a/d. Lek. behoorende aan de Erven J. MUILWIJK, in bod staan als volgt; Perceel 1 op f 1700,—. 2 1000,—. 3 800,-. 4 700,-. 6 500,—. Samen op f 4700,—. De afslag van de perceelen zal plaats hebben op Vrydag 27 September 1912, des voorm. 10 uur, in het Koffiehuis van J. OOSTERHOUT te Langerak. De NotarisG. A.ItEGELDER te Montfoort zal op Vrydag 11 October 1912, des morgens tl uur, in „DE ZWAAN" aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN: aait de Hoogstraat, bewoond geweest door den Heer C, PAUW. 17.40 Aren BOUWLAND te Montfoort op de Hooge Waard, verhuurd voor f 25,25. 1.21.30 Heet. BOUWLAND te Montfoort op den Engh, verhuurd voor f 180,50. i.76.20 Ilect. HOOILAND te Llnschotcn op den Engh, verhuurd voor f 140,—. 4.73.40 Heel. WEILAND te Llnschotcn op Heesw(jk, a/d Blokdyk, verhuurd voor f 420,—, in 2 perceelen en massa. f.62.74 Heet. GRIENDLAND te Nnelre- waard in de Waard, verhuurd voor f 236,—in 2 perceelen en massa. 5.57.10 Heet. HOOILAND te Llnschotcn in Cattenbroek, verhuurd voor ƒ300,—. met Ntalling voor 10 Koeien, SCHUUR, HOOIBERG, Boomgaard en best WEI- en HOOILAND te Llnschotcn op Heeswyk, a/d Blokdijk, groot 3.85-10 Heet., verhuurd voor 415, in 3 perceelen, ondermassa en generale massa 1.60 Heet. BOUWLAND te Llnschotcn op Heeswyk, a/d Heeswykscben dyk, ver huurd voor f 137,50, in 2 perceelen en massa; en 3.47.80 Heet. GRIENDLAND te Willes, kop in Blokland, in 2 perceelen en massa. Dsgelyké te bezichtigen. Betaaldag 22 November 1912. Nadere inlichtingen tb bekomen bij ge noemden Notaris G. A. DE GEUOER te Montfoort en voor zooveel betreft de Bouw. manswonmg in Blokland ook ten kantore van Notaris Mr. VGhatknhage. A. J. B. RIJKE te te Siiedrééht zal op Vrydag /y 11 October 1912, des avonds 6 uur, in het Koffiehuis van den WsM5ë& Heer O. DE BOER (de voormalige Sociëteit „Ken U zelven") aan het Middenveer het openbaar verkoopenx en onder de gemeenten tflledrechk, Glcs- seiMlam, l>ui»l>cl<laiu, Made en Drlmmclca en Ridderkerk. DE uit ongeveer ÏOO Hectaren Let, onder de gemeenten Nltedrecht, Papen» «I recht, Dubbeldam,Made enDrim- melcnKtdderkerk en Ond-Beyer- d. Voorts verschillende perceelen onder de gemeenten Nlledrecht, Papen- «1 recht, Dubbeldam, VladeenDrlai- lueleu en 'u-Gravendeel. Alles nader en breeder te omschry ven bü boekjes, tijdig en gratis verkrygbaar by voornoemden Notaris, die tevens nadere inlichtingen geeft. De Notaris J. YAN DEK LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel is voor nemens op Vrydag den 4en October 1912, des morgens ten 10 ure, ten huize van den Heer C. J. DE JONG'te KRIMPEN A/D LEK, bjj Inschryving te verkpopen: staande te Krimpen a/d Lek, achter en nabü de woning vun genoemden Heer DE JONG, en staande als voren, by de woning van den Heer J. A. VAN KRIMPEN, op de Noord. Voorwaarden van verkoop liggen ter in zage ten kantore van den Notaris, alwaar inschry viugsbiljetten worden ingewacht vóór den dag der verkooping.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1912 | | pagina 4