L IAM. k i 1913 Zaterdag 11 Januari. N». 8410. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 15088 L peren DA. fagens, itelt. ssendam. Officieels lannisEBTinon. Eerste Blad. Gasfabriek UM Pzn, ad IJ. IJDGEEST” OP, ae partijen istroo, VAN BECK- SEJL te Leur, :N&Zoon BACKT. ri"A. BINNENLAND. tan L. van enigil 1AAGD: f 10 boete m i, ofld 21 j. en M. Van de Groenmarkt paar het Bjnnenhof, heer voor zijn S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. aan- loen, rzi tte r de ver dun dat de ■L 87, 'Are fGS tri-: EN. Gemeente Schoenhoven. zijn )rks Een SCHOOIfHOVEKSCHÏ COURANT. Dit nomiuer bestaat uit S bladen. regens rbreeden, »t beboorlijl spro- ingen or V, eenparige bestaande iderlinge Steun” "“i ook voorde .eld. met den wethoudei Gouda, I niets m de eerst het voor de voorgestelde tevens roeningen, oud r Mel.-C. D. J. E KOOP: akhout hikt om wit te k. te Willige- Eland, rzitter p de heer was zeker te Nieuwer- van een iden ge- - de Oorlogsbegrooting aan 4 pCt. ter zake van melkverval- ingenisstraf. was de beklaagde J. A. had beklaagde den melk- Nieuwerkerk a/d IJssel aan vro< :hting van omtrent ■Schietschool. gegevens van de verplaatsing larderwjjk. 'an Oorlog de ledigd had, kwam in verzet ftrechtsche de heeren van Twist Prijs der AdvertentiënVan 4 tot 5 regels ƒ0,50. TSdere regel meer ƒ0,40. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrydags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge geven. worden slechts 2-maal in rekening gebracht. ard, oud 27j.en de Bruyn, oud Oj. H. Mudde, d 23 j. lerk, oud 28 j., L.de Groot, oud 4 d. A. van W. Mudde. Ji Dec. van J. van der Leentje, d. van len. Cornelia, van den Berg. Riemsdijk en voorstel trde de heer >lf de schuld f niet waren voor de be- een ingewik- Spreker den voor- afdoening Deie Courant wordt des Womwdagi- en des Zaierdaqt- morgmi uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven perdne maanden f 0 75. Franco per post door het gehoelerijk f 0.90. Men kan zich abo’nneereg bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. J h.d >ijeenkomsten i.l. door den arstgenoemde adgekeurd, >te, wegens an, v 1 'ergadei t Hart, Het dier te weer. 1912 is aan het Ie Rijkspostspaar- ambtenaar van dat ook uit de verde- beklaagden in de ;rheid uit die van den van de hoefslag- was gebleken, iel der treurde het, dat amenwerking bestond, werken en het zóó in het met succes onze i verdedigen. O ven der oorlogsuitgaven daar we nog inisatie, door door spreker ec.—3 Jan. J. van Vliet en d. van A. Ver- rnelia Catharina, van Bunnik. i, oud 63 j. J. L. vai den Berg. Dec. oud 30 j. en A. Coljè, oud 22 j. ens mishandeling: in hechtenis. ...k veroordeelde o.a. s wederspannigheid, eenig elyk letsel ten gevolge hebbende, de gemeente Lopik gepleegd, tot een gevangenisstraf. O., 31 jaar, veehandelaar te Reeuwyk, opzettelijk belemmeren van een tot f 10 boete subs. 10 dagen Eisch van de Haagsche Rechtbank by verstek: 14 dagen gevangenisstraf. jboek van den polder „Bloeineudaal”. gerecht te Gouda is lerom de quaestie van den polder „Bloemen- voor welke zaak circa 20 eigenaars van perceelen ipad, gedagvaard waren, der zitting lichtte de Polderbestuur, de heer ing, secretaris van Waddinxveen, toe dat de beklaagden ervan, op hadden kunnen zyn, dat zy tagden” waren, daar het door het tuur vastgestelde Hoefslagboek lad gelegen, welke ter-visie-legging igekondigd was op de borden r .Jer, welke zoo hier en daar publieken weg zijn geplaatst. Henaar van het O. M., vervolgens smende, wees er op dat van de wet op de he- ihappen en polders het was samengesteld door en wel in zyn vergade- Mr. J. A. de Wilde, te ’s-Graven- hage, heeft namens zyn cliënt A. J. de Haas te Zoeterwoude booger beroep aange- teekend tegen het vonnis van den Leidschen kantonrechter, waarbij gemelde wonderdok ter was veroordeeld tot 4 geldboeten van f 100 subs. 4 maal 5 dagen hechtenis, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. (Vad.) Na afloop van een paardenmarkt te Zegwaard maakten enkele kooplui ruzie. Toen zekere C. J. P., koopman te Capelle a/d IJssel, tol kalmte werd aangemaand, gaf hy tot antwoord den Ryksveldwachter- jachtopziener te Zegwaard met het onderdeel van zyn zweep een klap in het gezicht, zoodat dit lichaamsdeel geheel opzwol, jzaai »r stelde voor ook ^aderen en in de volgt ..Jvergaderiugen te hoi en Donderdagavond. ieman Borgesius kwam womdat van de Kamer op zoodanige wyze veel te veel inspanning ge vorderd werd. Beter ware het, om voor- loopig van alle avondvergaderingen af te zien. De heer Van Karnebeek, hoewel het voorstel ongewoon achtende, was van meening, dat de omstandigheden ook niet gewoon waren. Aan den anderen kant kon hij alleen medegaan met een voorstel, om ts avondvergaderingen ter afdoening de nog aanhangige begroetingen te uuuen. Nadat t KEBKmtIWS. In de Woensdag gehouden open bare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, is mededeeling gedaan van bet Koninklijk besluit, waarbjj, inzake de vergunning door Gedeputeerde Statep van Zuid-Holland aan den kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Giessen-Oudekerk en Giessen-Nieuwkerk verleend tot stichting van een kerkgebouw met pastorie te Peursum, 1°. B. en W van Peursum, die in eerste instantie de ver gunning hebben geweigerd, niet-ontvankelijk zijn in hun beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, omdat zij niet als party in deze zaak konden worden aange merkt; en 2°. naar aanleiding van bet' be- roep van de Ned. Herv. Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Sl ingeland alsnog aan de verleende vergunning de voorwaarde is toegevoegd, dat bij gelijktij dige godsdienstoefening in de kerken van de Ned. Herv. Gemeente en van de Gere formeerde Kerk de ramen en deuren der Gereformeerde Kerk aan de zuidzyde moeten worden dichtgehouden. (N. R. Ct.) reeds een ei gelegd, h in de war wet het zachte Gedurende het jaar Hulppostkantoor alhier in d< bank ingelegd f 5007,75. ‘rkerk, 9 Jan. Onze dorpsgenoot [orenblom is met ingang van 20 dezer id tot agent van politie 2e klasse te recht. der Gemeente Seheenheven. Er zijn verschillende kwaliteiten van COKES. Van de minderwaardige soort heeft men veel meer noodig dan van de beste. De beste is daardoor het voor- deeligst. Alleen de allerbeste soort levert de Gasfabriek nog tijdelijk i 55 CENTS PER H.L. STATEN - GENEll A AL. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag 7 Januari. Onder de ingekomen stukken was een mededeeling van het Kon. Besluit, waarby de Minister van Binnenlandsche Zaken tevens belast werd met de waarneming van hèt departement van justitie. Vrydag aldus werd besloten zoude Kamer weer in ’t openbaar vergaderen ter afdoening van verschillende ontwerpen. Daarna werd de vergadering gesloten. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 7 Januari. Deze dag hield de Kamer zich bezig met een nieuwe regeling van werkzaamheden. De voorzitter stelde voor ook Donder dagavond te vergaderen en in de volgende weken twee avondvergaderingen te houden en wel Dinsdag- De heer G o i hiertegen op, de orde. De heer Ter Laan deed stel, om de behandeling van de voorgi reorganisatie uit te stellen, en wilde het kustfonds later behandelen. Hiertegen verzetten zich de heeren Du yin «er van Twist, de voor en de heer Van Vlfimen, waarop Ter Laan zyn voorstel introk. De heer Eland keurde het reorganisatie plan der regeering af. Ten onrechte wilde de minister de land- weer-infanterie voor de verdediging van de liniën en de stellingen bestemmen. Daarna stelde spreker een motie voor, waarby de wenschelykheid werd uitges] ken, om de verdediging van de stellin en de liniën te doen geschieden dooi van de infanterie van leger en landweer. Deze motie zou tegelyk met de begrooting behandeld worden. De heer Tydeman beti er geen algemeene sai om ons leger af te v orde te maken, dat L_ onzijdigheid zou kunnen gens was de stijging der oorlogs met 3 millioen niet te hoog, daai veel moesten inhalen. De organ* den minister vooi gesteld, werd d< met warmte aanbevolen. De ONTVANGER der gemeente Schoon hoven herinnert belanghebbenden aan hunne verplichting lot betaling van verschuldigde bclMting op de Honden, in de maand Jananri. De Ontvanger voornoemd, v. DUIJL. Moercapelle, 8 Jan. Ds. K. van As alhier heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Woubrugge bedankt. GEMENGD NIEUW». Op de werf „De Schelde” te Vlissingen is Dinsdagmorgen een werkipan van een 45 meter hooge torenkraan in het water gevallen. Hy werd spoedig gered. Zyn toestand is redelyk wel. Dinsdagmiddag te 5 uur is by bet seinhuis bij het Kenaupark te Haarlem door een trein aangereden en gedood de lijnwachter K„ vader van 7 kinderen. -K. is waArschijnlyk misleid door den mist. De firma H. J. van Rooyen Zoon, wielenfabrikante te Montfoort, die, gelyk is gemeld, een geschil met haar personeel had en, een staking voorziende, het personeel met ingang van Maandaz j 1. had ontslagen, heeft 10 man, die onmiddel- lijk na de mededeeling van het ontslag een daartoe strekkend verzoek deden, weer teruggenomen. Voor 18 man blijft het ontslag nog gehandhaafd. Inmiddels heeft de secretaris van den Bond van R.-K. Werkliedenverenigingen in het aartsbisdom Utrecht tot de firma het verzoek gericht, deze 18 personen ook weer onder de bestaande fabneksreglementen en onder denzelfden meesterknecht aan te nemen. De firma heeft dit verzoek niet ingewilligd. Door het aannemen van nieuwe werkkrachten is zy in staat, het bedryf zonder stoornis voort te zetten. (N. R.Ct.) M. van B., te Soest, bywien, volgens zyn aangifte, op Nieuwjaarsdag in gebroken zou zyn, moet deze inbraak ver zonnen hebben, om het medelyden van het gemeentebestuur op te wekken, ten einde zoodoende ondersteuning te krygen. Van B. had tegen verschillende personen verklaard geen geld meer te hebben om levensbehoeften enz. te koopen en niet te weten, hoe den Nieuwjaarsdag door te komen. Kort na het onderzoek door de politie heeft hy zijn huisraad verkocht en is spoor loos verdwenen. Het bericht omtrent een be kentenis van W. v. H. te Oss, die voor de ’s-Hertogenbossche Rechtbank een valsche verklaring zou afgelegd hebben, berust op een verzinsel. Er hebben ook geen arres taties plaats gehad. (N. R. Ct.) Op ’t Harkel, gelegen in ’t Woold, is Zaterdagmorgen een kalf geboren met twee koppen, ’s Middags had de boer een grooten toeloop van nieuwsgierigen, welke tegen een geringen prijs toegang kregen. Er is onlangs een dame te New- York gestorven, wier testament een bepaling bevatte, ingevolge welke het elk jaar aan eenige vrouwen te Parys beneden de 36 jaar mogelijk gemaakt zal worden „de ver leidingen der groote stad te weerstaan”. De dame mevrouw E^sperrounier heette zy heeft daartoe een som van 150 duizend frank bestemd, uit welker rente jaarlijks of om de twee jaar op zyn minst vier, op zijn meest tien „jongemeisjes en vrouwen-, met of zonder kinderen en zonder fortuin geholpen zullen worden om te midden van de gevaren van het bestaan hun waardig heid en goeden naam te bewaren”. De „N. R. Ct." schrijft onder „’s-Gravenhage”: Er was ’r eens een stad. En in die stad was een smal straatje. En aan dat straatje werd een groot gebouw gezet. En voor het leggen van de funda menten was het noodig dat dit straatje opgebroken en uitgegraven werd. En to<-n het bouwen afgeloopen was, liet de aannemer het (op 10 December) dichtgooien. En toen het dichtgegooid was, kwamen er (op 13 December) werklieden van Openbare Wer ken en die groeven het weer open. En toen het opengegraven was, werd het (op 22 December) dichtgegooid. En toen het dicht gegooid was, kwamen dezelfde werklieden en groeven het weer open. En toen bet opengegraven was, werd (op 31 Dece.inber) drie-vierde deel weer dichtgegooid. En toen het dichtgegooid was, kwamen (op 2 dezer) werklieden van de gasfabriek en die groeven het weer open. En toen het opgegraven was, werd het (op 4 dezer) weer dichtge gooid. En toen het dichtgegooid was, kwa men (op 7 dezer) werklieden van de water leiding en die groeven bet weer open. En nu het opengegraven is. zal het weer worden dichtgegooid. En als het dichtgegooid is, zullen weer werklieden komen,van de.... enz. enz. Ije, d. van J. de Gerard, z. van Hillegonda, M. Timmer. i B. van Herk. raai en G. Ver groe re en M. D. van A. Zwnnen- Maria Neeltje, i J. K. Neven. Broere en C. J. •ardus, z. van C. Johan, z. van stbioek. Bas en J. Mak. id en G. v. d. de Vries en N. X. Noordergraaf d. van J. Nobel nij slecht: van <L houden. Nadat nu de voorzitter zyn verder had toegelicht, verklaard Borgesius, dst de Kamer zeil droeg, dat de begrootingen nog afgehandeld, omdat men kort handeling der begrooting nog keld ontwerp had willen afdoen. zou alleen dan het voorstel van dei zitter ondersteunen, als deze na i._o der begrootingen geen avondvergaderingen meer wilde houden. De voorzitter deelde daarop mede, dat hy na afhandeling der begrootingen met normale vergaderingen zou beginnen van 9—4 uur. Mocht echter de discussie der mate worden uitgebreid, dat een andere werkwjjze zou noodig worden, dan zou spre ker zich de vrybeid voorbehouden, om als nog het houden van avondvergaderingen voor te stellen. Nadat het voorstel van den voo z. h. s. was aangenomen, werd' gadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Woensdag 8 Januari. Aan de orde waren diverse ontwerpen in verband met een wyziging en aanvulling der oorlogsbegrooting over 1912. De heer Ter Laan vroeg omtrent de inrichting van de school te Utrecht en mtie van de Normaal-! dien had de minister de verstrekken ten aanzien van een bataljon naar Hi Nadat de Minister genomen maatregelen verde de heer Van Hoogstraten tegen de verplaatsing van het UI bataljon naar Harderwjjk, waarop Verhey en D u y m a e r den minister byvielen. De arbeidsloonen en de lotsverbetering van bureel-ambtenaren kwamen bij artikel 115 in behandeling, waarbij de heeren Helsdingen, Ter Laan en later ook de heer Passtoors de loonregeling der arbeiders onvoldoende achtten. Toen de Minister echter aantoonde, dat die regeling nu reeds f 18000 per jaar kostte, werd het geheele ontwerp welhaast z. h. s.’ aangenomen. Daarna kwam inlichtingen gymnastiek- de reorgani- Boven- moeten Capelle a/d IJnnel, 1 Jan. Op 4 Ja nuari j.l. is nabij South Shields een welge slaagde proeftocht gehouden met het door de scheepsbouwmeesters A. Vuyck A Z«. alhier voor de N. V. Houtvaart Vinke Co. te Rotterdam nieuw-gebouwde stoomschip „IJssel", waarvan de machine en ketels zyn geleverd dpor de Holborn Engineering Works (George T. Grey) te South Shields, snelheid van 10 knoopen werd bereikt. Do belangen van de reedery gedurende den bouw werden behartigd door den heer A. M. Schippers, scheepsbouwkundig inge nieur te Rotterdam, terwyl bet schip komt te varen onder commando van kapitein G. Spaujer. Hoog-Blokland, 9 Jan. Zaterdagavond j.l. vergaderde in het koffiehuis van J. van Mourik alhier de werkliedenvereniging „Onderlinge Steun”, gevestigd te Hoornaar. Tegenwoordig waren 27 leden. Nadat de voorzitter de vergadering geopend, werden de note len der bijeenkom van 20 Juli en 5 October j.l tweeden secretaris gelezen. Eei werden zonder veranderingen goei terwyl de vaststelling van de laatst verschillende op- en aanmerkingen, werd aangehouden tot de volgende vergadering. Medegedeeld werd dat J. van 't Hart, na uitgebraebt gunstig geneeskundig advies, als lid der vereeniging was aangenomen. Vervolgens bracht de penningmeester verslag uit omtrent den stand der kas over het vierde kwartaal van 1912. Hieruit Week, dat er een batig saldo was van f 87,490», waardoor er op 1 Januari in kas was f 1041,18. Aan de orde kwam nu de splitsing der vereeniging. Het eerelid de heer G. Slob, secretaris van de gemeente Meerkerk, leidde, daartoe üitgenoodigd de besprekingen hierover in. Het resultaat was, dat met bjjna algemeene stemmen in beginsel besloten werd tot splitsing over te gaan. Verder niets meer te hehandelen zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. In hetzelfde lokaal werd vervolgens een vergadering gehoudeu door 23 personen uit de gemeente Hoog-Blokland, tot oprichting eener werkliedenvereeniging. Na eenige besprekingen werd met eenparig stemmen daartoe besloten. De statuten der vereeniging „Onderlii werden met eenige wyzigingen nieuwe vereeniging vastgesteld. Op voorstel van één der aanwezigen werd besloten, de vereeniging den naam te geven van „Helpt Elkander”. Hierop werd overgegaan tot het kiezen van een bestuurgekozen werden de heeren D. van Bennekura (voorzitter), T. van 't Hart (tweede voorzitter), W. Vonk (secretaris), Herm. Kleiu (tweede secretaris), B. de Koning (penningmeester), Jac. Wallaard en Joh. Zwezeryn (commissarissen). Vervolgens werd, op voorstel van den voorzitter, met algemeene stemmen besloten, de Koninklijke goedkeuring op de statuten te vragen, waartoe het bestuur dan ook gemachtigd werd. De heer G. Slob voornoemd, mede ter vergadering tegenwoordig, verklaarde zich bereid voor het in orde brengen der benoodigde stukken te zorgen. Met dank aan dezen bereidwilligheid, sloot de voorzitter de vergadering. (N. G. Ct.) Bij den heer A. Koning heeft een eend, geen herfstlegger, den 30en December 1912 Naar „De Nederlander” ver- neemt, wenscht de heer H. Pollema, lid der Tweede Kamer voor het district Gorin- chem, hy de aanstaande verkiezingen, geen zetel meer in onze volksvertegenwoordiging. De heer J. A. v. d. Sc h u y t, firma J. C. de Munck, heeft aanbesteed: bet bouwen van een kantoorgebouw met pakhuis en dienstwoning aan de Ffy'njekade (Laakhaven) te ’s-Gravenhage. Minste in schrijver de heer W. Korevaar, te Alblas- serdam, voor f 10.870. -in het district Gouda wordt, naar de „Goudsche Ct.” meedeelt, weereen antirevolutionnair orgaan uitgegeven, onder den naam „De Gouwenaar". Volgens de „Nieuwe Ct.” wordt het bericht, dat de burgemeester van Go- rinebem in den loop van dit jaar zyn ontslag zal vragen, van zeer bevoegde zyde tegen gesproken. Meet C. P. K( benoemt Dordre- NoordelooH, 7 Jan. In de laatstgehouden jaarvergadering der Ijsclub „Voorwaarts” alhier bleek uit het verslag van den penningmeester, dat de ontvangsten f 113,9’1 en de uitgaven f 10,65 hadden bedragen; batig saldo alzoO f 108,36. Het aftredend bestuurslid en twee aftre dende commissieleden werden herkozen. Tot comnfissaris werdgekozenA.de Jong VVz.. De regeling der jjsfeesten werd overgelatén aan het bestuur. Bij de gratis-verloting viel een paar schaatsen ten deel aan G. Damsteeg, en aan ,C. den Hartog en L. H. Brands elk een kistje sigaren. Oudewnter, 8 Jan. De loop der be volking was in 1912 als volgt: De bevolking bedroeg op 1 Januari 1912 2841 zielen. Zij vermeerderde door geboorte met 93 en door vestiging met 210 zielen, zoodat de totale vermeerdering bedroeg 303 zielen. Zij verminderde door overlyden met 70 en door vertrek met 231 zielen, zoodat de totale vermindering bedroeg 301 zielen. De vermeerdering overtrof de verminde ring dus met 2 zielen, zoodat de bevolking op 1 Januari 1913 2843 zielen telde. Er werden 3 kinderen levenloos geboren en 18 huwelyken voltrokken. Aan het Maandagavond ^in het café „Cambrinus” gehouden kaartconcours voor leden van den B.-K. Volksbond namen circa 60 personen deel. De uitslag is als volgt: le prijs H. Dariveau en G. v. d. IJssel; 2e prys W Duits en W. Vertney; 3e prys L. v. d. Horst en A. Hoogenes; 4e prys G. Bode en A. Spanenburg. le troostprijs C. den Burger en C. Stolwyk 2e troostprijs de Lange en C. Bode; 3e troostprijs H. Vergeer en P. Jüngeling; 4e troostprijs J. Vendrig en A. van Vliet. De pryzen bestonden uit kunstvoorwerpen en werden door den voorzitter van den R.-K. Volksbond uitgereikt. (Het Nieuws.) Waddinxveen8 Jan. De bazar op 26, 27 en 28 December j.l. ten voordeele van de Christelijke School alhier gehouden, heeft ruim f 400 opgebracht. Het Hoefslag! „Blo Voor het Kantongf Woensdagmorgen wed< het Hoefslagboek van daal” behandeld, vooi personen, allen eige aan bet Harddravers] By den aanvang secretaris van het 1 A. Kreupeling, nogmaals tG^ de hoogte I „geboefslaa^ï Polderbestuui ter visie ha« o behoorlijk aan] van den polde langs den publi De ambtenaar van zjjn requisitoir nei volgens artikel 57 sturen van waterscl hoefslagsreglement i het polderbestuur u van 17 September 1912. lama was het ter visie gelegd, waar van kennis was gegeven op de borden aan het Tolhuis, den Bloemendaalscben rüweg, by de herberg „De Baars” en aan de Wau- dinxveensche brug. Van de quaestie, of de beklaagden al of niet gehoefslaagden waren, hadden zjj in hooger beroep kunnen komen krachtens art. 22 der wet van 1900 („Staatsblad” no. 76), die als het ware te beschouwen is als de grondwet der waterschappen en polders en verder volgens art. 93 van het Algemeen Polderreglement. Zy zyn echter niet in hooger beroep gegaan, waardoor zij dus eigenlijk hun hoef- slagplichtigheid, welke bestaat in het op behoorlijke hoogte en breedte houden van het pad en xbet zanden daarvan, hebben erkend. Bovendien was het den het O. M. opgevallen, J diging van sommige vorige zitting, inzondei heer Gr., de erkenning plichtigheid wel degelyk Intusschen was een deel der beklaagden geverbaliseerd wegens het niet behoorlijk ophoogen en verbreeden, een ander deel wegens het niet behoorlijk zanden van het pad. Voor elk der beklaagden vorderde het O. M. f 1 boete subsidiair 1 dag hechtenis. Beklaagde B., die als gevolmachtigde zyner echtgenoote verschenen was, betwistte de hoefslagpiiehligheid der gedagvaarden. Immers, zy hadden niets te zeggen over i dezen weg, die aan de gemeente Gouda behoort en deze zou hen dan ook gauw op de vingers tikken, als zij er ook maar iets aan veranderden. Dit was trouwens al eens gebleken, toen een der beklaagden er een paal in sloeg en ook by het leggen van een brug over het water. Verder erkende de polder „Bloemendaal” z.i. de onmogelijkheid om te bewyzen, dat de beklaagden hoefslagplicbtig zyn. Voor de samenstelling van het Hoefslagboek kon geen enkel authentiek sink worden geraad pleegd. Immers het notitieboekje, door ge tuige Kreupeling ter vorige zitting getoond, kan toch op dien naam geen aanspraak maken. Alleen het geheugen van den heer Kreupeling is geraadpleegd. En wat nu de bekendmaking betrefthoe konden de beklaagden het weten Zy kun nen toch niet eiken dag gaan lezen wat er op de borden staat'? Alleen na de vaststel ling van het Hoefslagboek is hun daarvan per circulaire kennis gegeven. Bovendien ry'st de vraag, of dit boek wel door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De ambtenaar van het O. M.: „Dat be hoeft niet!” Beklaagde betwistte vervolgens de geldig heid der dagvaarding zyner vrouw, daar hy in algeheele gemeenschap van goederen met haar is getrouwd en hij dus de beheerder van de goederen dezer gemeenschap is. Beklaagde Gr. verzocht zynerzyds vrij spraak van het ten laste gelegde en ver goeding van vroeger gemaakte kosten. Beklaagde J., die over deze quaestie had gesproken met den wethouder van gemeente werken van Gouda, zeide dat deze hem i geraden had nietb aan den weg te d( daar deze van de gemeente Gouda is. Getuige Kreupeling, desgevraagd door ibtenaar van het O. M., verklaarde veg inderdaad staat op naam van mte Gouda, de op reffende Ivü eisch BECHTMZ A KEN. Da Rechtbank te Rotterdam heeft j.l. Dinsdag o. a. de volgende zaken behandeld Den 37-jarigen veehouder J. H., te Wad dinxveen was ten laste gelegd, op 29 October aan den inelksljjter G. Hoogen- doorn een hoeveelheid vervalschte melk te hebben afgeleverd. Beklaagde deelde mede, dat hij en zijn knecht de bedoelde melk hadden gemolken. In een van de twee hussen was stalmelk, door beklaagde gemolken; de knecht had in de weide gemolken. Na het melken was de melk overgegoten in bussen van Hoogendoorn en had een veldwachter mon sters ervan genomen. Beklaagde ontkende water bij die melk te hebben gedaan: dat een ander dit zon hebben gedaan, kon hij ook niet zeggen. De apotheker-scheikundige E. Grendel, te Gouda, had twee monsters onderzocht. Een daarvan voldeed vrjjwel, het andere mon ster Bevatte echter melk, waarby water was gedaan, namelijk Geëischt werd sching: tien dagen gevai Niet verschenen - Op 25 November slyter Kool te geschopt. Eisch wegenf subs. 10 dagen De Rechtbank ver< G. J. R., wegens v. lichamelijk letsel onder C maand f""” J. v. O., 3 wegens het ambtenaar, «hechtenis. J. T., 41 jaar, lossen werkman, kerk a d IJssel, wegens diefstal baan en een kip, tot drie innam vangenisstraf. Vernietigd werd een vonnis van den Kantonrechter te Gouda, waarbij de 61-jarige pédicure J. II., wonende te Amsterdam, werd veroordeeld tot f 75 boete subs. 60 dagen hechtenis, terzake van het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, en waarby den benadeelde een schadevergoeding van f 4,50 werd toegewezen. Opnieuw recht doende veroordeelde de Rechtbank J. H. tot f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis, en verklaarde den benadeelde niet ontvankelijk in zijn vordering. Mr. J. A. de Wilde, t hage, heeft namens zyn cl aml de we{ i gemeen. Repliceerende op hetgeen door de be klaagden betreffende deze quaestie na het stellen van den eisch nog was te berde gebracht, merkte de ambtenaar van het 0. M. o. a. op, dat het door een der be klaagden aangevoerde betreffende het slaan van een paat etc. in het bedoelde pad er niets toe doet, daar de gemeente Gouda natuurlijk bet recht heeft te verbieden om iets aan dit pad te doen, waartoe hy als gehoefslaagde volgens het reglement niet verplicht is. Wat betreft hetgeen door beklaagde G. nog was opgemerkt, dat er geen na-schbuw was gedreven: dit behoefde volgens den ambtenaar ook niet. Voorts was het ook niet noodig, dat de gehoefslaagden van een en ander thuis kennis kregen. Ten slotte merkte de ambtenaar van bet O. M. op, dat de verdediging, door de be klaagden hier gevoerd, hier niet op haar plaats was. D«ze toch had, in hooger be roep, voor Gedeputeerde Staten der provincie moeten worden gedaan. De Kantonrechter bepaalde de uitspraak in deze zaak op Woensdag 22 Januari. (D. v. G.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1