NUGHTi Sipper pvraid ..LEEUWIN", Koek- en Banketsoorten Kunsttanden Doctor LEHMAN SOD, Een BonaMfe, re-Half1 Een Bwrenarhllir. Een Boarendaipider. Een nette Dienstbode. Een linke DienstM, Een BoeminstMe, in Uk, Boter en Eieren Een Boerenknecht Schildersknecht Schildersknecht. een Sigarenmaker, Een Slagersknecht Een Boerenknecht, Een Daggelder, Navuilpoeders J. BEZEMER, WIE HOEST DAAR ZOO? GIJ? Gebruikt de ABDIJSIROOP, saÏcTKSlo, Advértentiën. Timmermanszaak Een Boerenknecht, Dienstbode, Een Dienstmeisje, GOUDA': Slechts korten tyd - Zond a^s^slo ten Een hel op aarde. A. N. VAN ZESSEN, De Gunstig bekende i Bedden- en Meubelfabriek 2-persoons Veerenbedstel, Afdeeling Meubelen. a""5 r7or5rr.T5«: «s.' «s; sr-eH Eetkamertafels, eikenhout, f 22,-. Vervolg der Nieuwstijdingen. van veranderingen in adressen, Doctor DE WILDE, a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 156, Rotterdam. Een Boerenarbeider, SUNLIGHT BOERENARBEIDER, bevaren van een zandaak. Adres A. H. BREYS en Zonea, groote Trekhond te koop, Een Boerendaggelder, Een net Meisje, Htt verricht» van verschillende werlzïMihedei t»t verbeteriag van ia Opeahare Lagere Schaal aldaar. De levering vu 3D stuks SCHDOLBARKEN. LEZING TE STOLWIJK Spreker: de ZeerGeleerde Heer Dr. H. K VERMEULEN, l. v zevenhoven, ZIELSTRA, Kininepillen, Witte Kininepillen, ^Verzilverde Kininepillen, istaalpillen, j Verzilverde lieieepillee, TTeerpillen, 1 jTeerpillen Thevenot, 11 Teerpillen Enyot fPinkpillen, Dupuispillen, sFerstern Maagpillen, |FerstersNierenpillen,e UBeechamspillen, h Abdijpillen, Laxeerpillen, ?Zwitsersche pillen,11 ■i Maag- ee Slijmpillen, V I j Urbanuspillen1 Palm pillen, a i Kongopillen I^Loxapillen, Hollewaypillen, Fontainepillen, Santal Midipillen, Geheel compleet, LET WEL! DMT" alles te zamen voor f 25,90. Afdeeling Bedden, Veerenbedstellen Zeegrasbedstellen, Springveermatrassen Imet io jaren garantie, Engelsche Ledikanten, Massief eiken Ledikant, Massief grenenhout Ledikant, Geschilderd Ledikant, IJzeren Ledikant, Kinderledikanten, Bewaste Bedtijken, ECHTE Leidsche Wollen Dekens, L. J. LEKKERKERK 'T BESTE ADRES VOOR PRIMA SCHOONHOVEN. Kapokmatrassen Complete Slaapkamers, f 93,-. Massief eiken, modern Buffet f 36,43,49,52,50 en hooger. RIETDEKKER Uit Amsterdam wordt gemeld, lint m'Wto nn? «fop<G ni«*t is gelukt °l' •tp d'"*ktindigp «me vrouw Romjjn", die ruim twee weken geleden op zoo geheimzinnige wjjze uit het Huis van Bewaring aldaar wist te ont snappen. Het onderzoek in deze duistere zaak wordt met grooten ijver en in verschillende richtingen voortgezet. Het vermoeden wint echter meer en meer veld, dat «mevrouw Romjjn" kort na haar ontvluchting de w|jk naar het buitenland genomen heeft. Als een bewjjs, dat de var- kensroesterjj te Hoornaar van belang is, kan dienen dat een veehouder aldaar 46 vette varkens in 't gewicht van 800 halve K.G. en tegen den prjjs van 30 ets. per pond verkocht aan een spekslager te Leerdam, terwjjl een^ andere veehouder er 68 van het zelfde gewicht en tegen denzelfden prjjs in één koop aan een slager te Gorinchem verkocht. De «Nieuwe Ct." meldt dat de beer Mr. F. H. J. Tavenraat, griffier der Staten van Zuid-Holland, eenige weken in Duitschland gaat doorbrengen tot herstel van zijn gezondheid. Het «Staatsblad" (no. 363) be vat een Koninklijk besluit van den 3en December, tot opheffing van de departe menten van marine en van oorlog en tot instelling van een departement van algemeen bestuur, dat den naam zal dragen van «departement van defensie". Aan het hoofd van dat departement wordt opgedragen de zorg voor de handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk, voor de verdediging van zjjn grondgebied en voor de bescherming van de belangen van den Staat; diensvolgens zal h(j alle zoodanige middelen hebben te beramen en maatregelen te nemen, als door deze zorg worden ge boden, en zal hem zijn opgedragen de uit voering van alle ter zake bestaande wetten en Kon. besluiten, waarvan de uitvoering tot dusverre geschiedde door den minister van marine of den minister van oorlog. Dit besluit treedt in werking op een nader bjj Koninklijk besluit te bepalen datum. •Ameide, 9 Jan. Op het Hulptelegraaf- en -telephoonknntoor alhier zjjn gedurende het jaar 1912 810 telegrammen behandeld en 897 gesprekken gevoerd. •Benschop, 8 Jan. Gedurende het jaar 1912 werden aan het Hulppostkantoor al hier ontvangen 26 362 brieven en brief kaarten, 1064-12 drukwerken en 14-04 pak ketten. Verzonden werden 556 pakketten. Voorts werden behandeld 385 aanore- teekende en geadviseerde brieven, 1416 postwissels, 11 postbewjjzen, 199 spaar bankinlagen en 71 terugbetalingen. Ter invordering aangenomen werden 583 en ter invordering ontvangen 2130quitantién; alles tezamen tot een bedrag van f 104 .525,20Vs Aan het Hulptelegraafkantoor alhier wer den in het afgeloopen jaar ontvangen 229 telegrammen, waarvan er 99 binnen en 130 buiten den kosteloozen bestelkring werden bezorgd. Verzonden werden 165 telegrammen. MGroot-4mmera, 9 Jan. Naar w|j vernemen bestaan in onze gemeente plan nen, welke zeer zeker door de meeste inge zetenen met groote ingenomenheid zullen worden begroet. Toen toeh, door samensmelting van den voormaligen stoorabootdienst op de Lek met de groote Reederq. eerstgenoemde ophield te bestaan, veroorzaakte dit in onze gemeente groot ongerief; de „Johan" toch had voor zich en voor haar goederen booten de be schikking over den aanlegsteiger in de kom der gemeente, terwjjl de booten der groote Reederjj steeds aanleggen te Opperstok onder - de gemeente Streefkerk. Dat dit voor de vele passagiers, maar vooral voor den uit- gebreiden handel in onze gemeente uiterst lastig is, kan een ieder begrijpen, die met de plaatseljjke toestanden bekend is. Pogin gen om hierin verbetering te brengen, wer den tot heden niet met een gunstigen uit slag bekroond. Thans komt on%.tet* oore dat b(j het ge meentebestuur plannen aanhangig zijn om self een aanlegsteiger in de kom der ge- meente te doen maken en dien voor eigen rekening te exploiteeren. Blijken deze ge ruchten waarheid te bevatten en worden de desbetreffende plannen uitgevoerd, dan zal daarmede aan onze ingezetenen en aan den handel in onze gemeente een gewichtige dienst zijn bewezen. De besmettelijke ziekte diphtheritis ten huize van A. den Boer te Gelkenes, A no. 114 alhier, kan als geweken worden be schouwd. Op Zaterdag 18 Januari a.s. zullen te Dordrecht uit deze gemeente worden inge lijfd: no. 2 J. Verveer en no. 4 A. Rozen- daal, beiden b|j het regiment grenadiers en jagers te 's-Gravenhage, en no. 5 L. van Loon en no. 6 G. de Vos, beiden bjj bet 4e regiment infanterie te Gouda. Het wekeljjksche hu«je ten behoeve van het Burgerljjk Armbestuur alhier heeft in het afgeloopen jaar f 124,84 opgebracht, tegen f 120,07 in 1911. ••Langerak, 9 Jan. In verband met de in het vorig jaar bjj Koninkljjk besluit gegeven nieuwe voorschriften, waaraan schoolgebouwen moeten voldoen, is uit een ter zake in onze gemeente ingesteld onder zoek gebleken, dat ook de openbare lagere school in onze gemeente enkele verande ringen zal moeten ondergaan om overeen te stemmen met de nieuwe voorschriften. Na een door den heer C. Nugteren, bouw kundige te Ameide, deswege uitgebracht rapport, waaruit bljjkt dat, behalve eenige punten van ondergeschikt belang, de ver anderingen in hoofdzaak zullen bestaan in het aanbrengen van een houten vloer in twee lokalen, in de plaats van den steenen, terwijl mede in twee lokalen de oude, lange banken door tweepersoons-banken zullen worden vervangen, heeft de gemeenteraad de biervoor benoodigde gelden beschikbaar gesteld, zoodat binnenkort tot de aanbe steding zal worden overgegaan. De loteling dezer gemeente van de lichting 1913 no. 4 J. Roozendaal zal op Zaterdag 18 Januari a.s. te Dordrecht worden ingelijfd bjj het 4e regiment infanterie te Gouda. De heeren J. D. Vreede, inspecteur der directe belastingen te Gorinchem, en H. Th. van der Meulen, ontvanger der directe belastingen te Ameide, zjjn door den directeur der directe belastingen enz. te Utrecht voor het belastingjaar 1913 aangewezen voor het doen van de noodige opnemingen tot vast stelling der huurwaarde van perceelen voor de personeele belasting in deze gemeente. •Meerkerk, 9 Jan. Aan het Hulp telegraafkantoor alhier werden in 1912 ontvangen 577 en verzonden 461 telegram men, samen 1038 stuks. Sedert 10 Juli j.l., den datum waarop de spreekcel werd geopend, z|ju 660 gesprekken gevoerd. Aan den eervol ontslagen postbode C. van Veen alhier is een jaarljjksch pensioen van f 862 toegekend. •Mlenwerkerk a/d IJsse-, 9 Jan, A. D.. die voor «enige weken aan hel Kralingsche Veer in een fabriek zoo deer- Ijjk gekwetst werd, dat z|jn opneming in het Ziekenhuis te Rotterdam noodzakelijk was, is deze week thuis» gekomen. Het zal echter nog wel eenigen tjjd duren, eer hjj geheel hersteld zal zjjn. De heer J. Poste, van Winkel, hoopt a.s. Woensdag voor de afdeeling «Nieuwer- kerk a/d IJssel c.a." der Hollandsche Maat schappij van Landbouw op te treden in het café «'1 Espérance" van den heer L. Er- berveld alhier. Zjjn voordracht zal hande len over land- en tuinbouw en daarom is het te wenschen, dat vete landbouwers en warraopziers zich de kleine moeite zullen getroosten van ter vergadering te komen. Ook zal behandeld worden een voorstel van het bestuur betreffende het oprichten van één of meer cursussen op tuin- en landbouwgebied. Men zie de advertentie in dit blad. De loop van de bevolking dezer ge meente over 1912 was aldus: Op 31 December 1911 telde de gemeente 1490 mannen en 1428 vrouwen, totaal 2918 inwoners. Deze bevolking vermeerderde door ge boorten met 48 m. en 62 vr. en door ves tiging met 139 m. en 133 vr.; totale ver meerdering 187 ra. en 195 vr. of 382 inw, Zjj verminderde door overljjden met 21 m. en 16 vr. en door vertrek met 116 m. en 131 vr.; totale vermindering 137 ra. en 146 vr., of 283 inw. Het eindresultaat was dus dat de bevol king vermeerderde roet 50 m. en 49 vr. of 99 inw. en op 31 December 1912 bestond uit 1540 m. en 1477 vr., totaal 8017 inw. Er werden 6 kinderen levenloos aange geven, waarvan 4 van het manneljjk en 2 van het vrouwelHk geslacht. Er stierven 10 kinderen beneden het jaar en 9 personen ouder dan 70 jaar. Het aantal huweljjken was 24. ••Nienwpoort, 9 Jan. Toen in den loop van het vorig jaar een nieuw Koninkljjk besluit verscheen inzake voorschriften, waaraan schoolgebouwen moeten voldoen, bleek uit een deswege ingesteld onderzoek, dat ook aan de openbare lagere school alhier verschillende veranderingen moesten worden aangebracht om aan de nieuwe be palingen te voldoen. Nadat de heer C. Nugterpn, bouwkundige te Ameide, ter zake een rapport had uitge bracht, waaruit bleek dat de aan te brengen veranderingen in hoofdzaak zouden bestaan in het vervangen van de steenen vloeren door houten en het maken van verschillende grootere lichtkozjjnen in de plaats van de oude, die niet meer aan de voorschriften voldoen, heeft de gemeenteraad de voor deze verbeteringen benoodigde gelden be schikbaar gesteld, zoodat binnenkort de aanbesteding kan worden tegemoetgezien. De directeur der directe belastingen enz. te Utrecht heeft voor het belastingjaar 1913 aangewezen voor het doen van de noodige opnemingen tot vaststelling van de huurwaarde van perceelen voor de per soneele belasting in deze gemeente de heeren J. D. Vreede, inspecteur der directe belastingen te Gorinchem, en H. Th. van der Meulen, ontvanger der directe belas tingen te Ameide. •Reenw|Jk, 9 Jan. In de Woensdag avond gehouden bestuursvergadering van de afdeeling «Reeuwjjk en Omstreken" der Zuid-Hollandsche Vereeniging «Het Groene Kruis" zjjn de periodiek aftredende heeren Dr. J. M van Staveren, Jk. Lammens en E. J. Mignon herkozen are leden van de Commissie van beheer en toezicht op bet materieel. Inzake de in te voeren wijkverpleging werd besloten, dat de afdeeling zich in ver binding zal stellen met een der Diaconessen- huizen, om zoo mogeljjk uit een dier inrich tingen een wjjkzuster 1» betrekken. Willige-Langerak, 9 Jan. J.l. Woens dag werd de echtgenoote van H. Rjjneveld alhier, nndat zij de Schoonhovensche Markt had bezocht, plotseling door een beroerte getroffen, met het gevolg dat zjj spoedig overleed. Het bericht van den droevigen dood der vriendelijke en hulpvaardige vrouw is door de vele goede kennissen, die zjj zich had verworven, met leedwezen vernomen. De deelneming in het verlies is groot. •Zevenhulzen. 8 Jan. Maandagavond trad voor een talrjjk publiek, zoowel mannen als vrouwen, in het «Hof van Holland" als spreekster op mevrouw Van Balen—Klaar, uit 's-Gravenhage, met het onderwerp «Is vrouwenkiesrecht noodzakelijk?" In den breede ontvouwde de spreekster het belang, dat de vrouw heeft bjj de wetgeving. Wetten, waaraan ook z|j moet gehoorzamen, worden gemaakt zonder haar, en zonder dat zjj medezeggenschap heeft in de keuze van de personen, die de wetten moeten maken. Tal van wetteljjke bepalingen druischen in tegen de belangen van de vrouw; denkt maar eens aan 't Burgerlijk Wetboek. Daarom achtte de spreekster het noodzakelijk, dat er vrouwenkiesrecht komt; dit kan niet anders dan door Grondwets herziening. De boeiende rede werd van bet begin tot het einde met de meeste aandacht gevolgd. Onder het rjjden werd C. D. aan de Rotte zóó duizelig, dat hjj van den wagen viel en een wond aan 't voorhoofd kreeg. Terstond werd geneeskundige hulp inge roepen. D. zal eenige dagen rust moeten houden. REOHT8ZAKEN. Voor de afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van be stuur is Woensdag in de eerste plaats behandeld het beroep, ingesteld door me vrouw de weduwe A. C. Mjjnlieff, geboren N. M. Mjjnlieff, en anderen, te Krimpen a/d IJssel, tegen het besluit van B. en W. van CapeHe a/d IJssel, waarbjj aan de Nanmlooze Vennootschap Centraio Guanofabrieken te Rotterdam vergunning is verleend tot uit breiding van haar fabriek, bestemd voorde bereiding van superphosphaat. Uit het hierover door Staatsraad Mr. Cort van der Linden uitgebracht verslag bleek, dat appellanten als bezwaren tegen de ver leende vergunning aanvoerden, dat bier door genoemde Naamlooze Vennootschap had be- hooren te zjjn aangevraagd een vergunning niet tot uitbreiding, maar tot oprichting van de bedoelde fabriek, w|jl het hier zou gelden niet een bestaande, maar een nieuwe in richting. Voorts werden in het beroep schrift van de appellanten tegen de ge vraagde inrichting bezwaren ontwikkeld, gegrond op vrees voor schade en hinder aan de gezondheid voor nrnnsch en dier, uithoofde van de vergiftige stoffen, welke door de fabriek zouden worden verspreid over gras- en andere gewassen, tengevolge waarvan reeds koeien gestorven zouden zjjn. De provinciale hoofdingenieur adviseerde om aan de verleende vergunning ter meer dere tegemoetkoming san de bezwaren als nog een voorwaarde toe te voegen. Met dat advies vereenigden zich Gedeputeerde Staten. Ook de directeur-generaal van den arbeid adviseerde tot handhaving van de vergunning. Ter nadere toelichting van het beroep trad jop Mr. G. J. J. de Mooy, advocaat te Lekkerkerk, en de heer Mjjnlieff, welke laatste o.a. takken van boomen, gras enx. vertoonde, bezwangerd met door de werpóljjke fabriek uitgeworpen stoffen waarda ook nog een vjjftal omwonende be langhebbenden bjjzondere bezwaren tegen de fabriek ontwikkelden. De jheer A. P. van der Kolf, technoloog, directeur van de N. V. Centrale Guano- Fabrieken, de beroepen bestrijdende, beoogde dat hjet hier geen nieuwe inrichting geldt da( de s' stoffen door de fabriek uitgeworpen zjj mogen dan minder aangenaam en eenigsjzins hinderlijk z|jn niet schadeljjk zjjn voor de gezondheid. De burgemeester van Capelle a/d IJssel, de heer D. Bakker, verdedigde daarna nog het besluit van Burg. en Weths., waarna door de leden van den Raad van State nog eenige inlichtingen werden gevraagd. (N. R. Ct.) sterdai handell Voor het Gerechtshof te Am- am is Woensdag j.l. in hooger beroep be eld de 4 -n 1 zaak tegen den 4t-jarigen D. van Eyk, vjroeger commissionnair in effecten en bankier, door de 4e Kamer der Rechtbank op 31 October j.l. overeenkomstig den eisch van het O. M. veroordeeld tot 3 jaar ge vangenisstraf wegens het bekende bedrog met effecten. De Advocaat-Generaal vroeg bevestiging van het vonnis der Rechtbank. KERKNIEUWS. Heden, Vrjjdag 10 Januari, was he( 30 jkar geleden dat Dr. H. Bavinck, de totver over onze grenzen bekende Nederlandsche theoloog, het hoogleeraars- ambt aaln de Theologische School der Gere formeerde Kerken te Kampen aanvaardde. De heler Bavinck werd geboren te Hooge- veen 13| December 1854 en promoveerde in 1880 aan de Leidsche Universiteit op proef schrift lot doctor in de godgeleerdheid. Zeer kort nal zjjn promotie werd hem het hoog leraarsambt aan de toen pas-opgerichte Vrjje Universiteit te Amsterdam aangeboden, waarvooir hjj echter bedankte. Tot einde 1882 wad bjj predikant te Franeber, in welk jaar zjjn benoeming tot professor aan do Kamperl School, welke hjj aannam, een einde ain zjjn korte predikanten-loopbaan maakte. Na in 1889 voor de tweede maal voor een professoraat aan de Vrjje Universiteit te hebbën bedankt, nam Dr. Bavinck in 1902 de derde benoeming aan deze hooge- school agn. Thans doceert hg nog aan deze inrichting. Sinds enkele jaren is Dr. Bavinck ook lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. Van zjjn vele geschriften is het hoofdwerk de vierdelige «Gereformeerde Dogmatiek", te zamen een kleine 3000 bladzjjden tellende. •Stolwijk, 9 Jan. Den 15en Juli 1870 werd tot koster bjj de Ned. Herv. Gemeente alhier behoemd de heer J. Koutstaal. Deze week is hjj na een ziekte van enkele dagen overledenhjj heeft dus die betrekking bjjna 42"s jaar! vervuld. En hjj heeft dat gedaan op een wljjze, boven onzen lof verheven. Als een bjjzonderheid mag zeker wel ge meld worjden, dat K. in die 42'/j jaar slechts twee godsdienstoefeningen heeft moeten ver zuimen. Eén van die twee was die van 1.1. Zondag: toen lag bjj evenwel reeds op zjjn sterfbed. §Wllllge-Langerak, 9 Jan. De heer KI. Verhdef Szn. alhier, die de benoeming tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente aannam, is nu ook gekozen tot voorzitter van het Kerkbestuur. BURGERLIJKE STAND. Hoog-Blok land. Van 6 Dec.—6 Jan. Geboren: ")Teunis, z. van J. Wallaard en O. Rietveld. Thomas, z. van M. van Steenis en W. Bogaard. Getrouwd: J. van Krieken, oud 23 j. en A. Vink, oud 25 j. Hoornaar. Van 6 Dec.—6 Jan. Geen aangiften. Krimpen a/d Lek. Van 1—31 Dec. Geboren: Johannes, z. van J. van W|jnen en A. Ooms. Annigje, d. van P. Prins en A. v. d. Ent. Willem, z. van Ch. Eerland en W. Overgaauw. Arina, d. van A. v. d. Heul en A. Slingerland. Adriaan, z. van A. v. d. Velden en L. Brand. Geertruida Maria, d. van A. Berkouwer en A. W. Eerland. Adriaantje, d. van K. Sterrenburg en C. v. d. Graaf. Getrouwd: A. Groen, oud 26 j. en M. Lagerwaard, oud 21 j. D. v. d. Heul, oud 31 j. en T. J. Ligthart, oud 19 j. Overleden: A. W.deGra'aff,oud61 j. C. Verboom, oud 64 j., echtgen. van G. v. Namen. W. Otterspeer, oud 16 j. Noordeloof*. Van 6 Dec.—6 Jan. Geboren: Wouter, z. van A.vanMujjl- jjk en A. K. van Meeleren. Cornells, z. van C. de Groot en A. M. den Hartog. Getrouwd: C. de Cloe, oud 30 j. en H. van Drenth, oud 42 j. Ter bevordering eener goede bestelling bjj de inteekenaren wordt beleefd spoedige opgave verzocht met 't oog op bet dezer dagen drukken van de nieuwe strooken voor de Schoonhoven- qche Courant. Nieuwe abonnementen worden dageljjks aangenomen: opzeggingen kunnen alléén laat» hebben vóór het einde van ieder wartaal, dus vóór 1 Januari, vóór 1 April, vóór 1 Juli en vóór 1 October. Dit geldt ook het Gerliustreerd Zondags blad en het Nieuwe Modeblad. De Uitgevers, S. Sc W. N. VAN NOOTEN. Schoonhoven. ARTS voor Huidziekten, Geslachtsziekten enz., Maaskade 112, BOTTERDAM. Spreekuren alle werkdagen: half 9—», 12-2 en 7—8, uitgezonderd Zaterdag en Zon- en Feestdagen. Plaatsing zonder pjjn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatién geheel pjjnloos. Bjj plaatsing vanaf 3 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. K Hiermede heb ik de eer mjjn geachte Clientèle roede te deelen, n heb overgedaan aan mjjn Zoon A. DE BRUIN. Onder dankbetuiging voor het zoovele jaren geschonken vertrouwen, beveel ik U hem ten zeerste aan. C. DE BRUIN. Jaarsveld» 8 Jan. 1913. o Onder referte aan bovenstaande mededeeling, heb ik de eer U mede te deelendat ik de Tlmmermans- znak van mjjn vader DE BRUIN heb overgenomen en vanaf heden voor eigen rekening zal voortzetten. Door een prompte en nette bediening hoop ik het vertrouwen, dat mjjn vader zoovele jarefl heeft genotenwaardig te worden en beveel mjj ten zeerste in Uw gunst aan. Uw Dw. Dn. A. DE BRUIN. Jaarsveld, 8 Jan. 1913. Ten spoedigste gevraagd: P. G., bjj C. SCHOUTEN te Gouda, Voor willens 30. Terstond gevraagd 1 bjj N. KOUDSTAAL, Opweg, Schoonhoven. GEVBAAGD terstond of met half Maart: P. G., goed kunnende melken en werken. Huis beschikbaar. Adres J. VAN DEN BERG, Landbouwer, Capelle a/d IJssel, Prins Alexander-Polder. Wordt gevraagd met 15 Maart: goed kunnende melken en met alle boeren werk bekend: flink Huis en Tuin beschik baar, bjj J. WINGELAAR, Kralingsche weg 300, Rotterdam. OOGENBUKKEN OM UIT t« blazen zijn alleen mogelijk wanneer Sunlight Zeep wordt gebruikt. Zij bespaart tijd want de zuiverste zeep doet het werk. - Voor Administratieve werkzb. b. z. a. een JONGMENSCH. Kan direct in functie treden. V. g. g. v. Br., lett. H. M. S., Boekh. S. Se W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: Adres: A. BOUTE&Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tijd aan nieuw werkdoor JAC. STOPPELENBURG te Stolwijk. GEVRAAGD: Tegen half Maart gevraagd een liefst met inwonend zoon, beiden gqed kunnende melken en werken. Huis en Tuin beschikbaar. Adres A. GOUDRIAAN, Vee houder, Nieuwerkere a/o IJssel, Z.-P.P. vast werk, hoog loon en voor gehuwde vrjje Woning, bjj C. BROERE Kzoon te Nieuw-Lekkerland. Gevraagd een bekwaam en een GEVORDERD LEERLING bjj A. C. BEZEMER, Bergambacht. Gevraagd gevorderd LEEBLIXti of HALFWAS, bjj A. HERPST (Keeten), Kralingsche Veer. voor bet Goed bekend met baggerwerk. DijkhIra»t 80, Rotterdam. Terstond voor vast gevraagd (vormwerk). Adres A. BAAN Kz., Ai blasserdam. TERSTOND GEVRAAGD: HALFWAS), b|j H. v. BLANKENSTEIN te Ouderkerk a/d IJssel. GEVRAAGD: of LEERLING, bjj H. DEN BOON, Vleeschh. en Speksi., Waddinxveen. o— Aan hetzelfde adres een 8 maanden oud. TERSTOND GEVRAAGD: joed kunnende melken en met boerenwerk >ekend. Adres D. DE JONG, Bovenberg Bergambacht. Gevraagd tegen 1 Maart a.8.: Adres A. DEN OUDSTEN Se ZONEN, Lekkerkerk. GEVRAAGD: goed kunnende ploegen, zaaien en melken, bjj L. KOETSIER, Waddinxveen. Wordt met half Maart gevraagd: goed kunnende melken on bekend inet boeren werk, vrjj Huis en Tuin, bjj A. DEN UIJL, 's-GravenwegNieuwerkerk a/d IJbskl. Gevraagd met 15 Maart: van den P. G., best kunnende melken en goed met paarden omgaan, loon f 10,— Ïer week, met genot van vrjje Woning en uin, bjj A. SCHIPPERS, Moordrecht. 21 jaar, zoekt plaatsing in een Cbriateljjk gezin, voor lichte bezigheden, of als gezelschap bjj kinderen, of hjj bejaarde menschen. Brieven fr., onder no. 41, aau het Bureau van dit Blad. Tegen 1 April gevraagd: Zich aan te melden bjj Mevrouw Dr. SCHOLS te Nieuwpoort. Mevrouw VAN WALT v. PRAAG—Van Scherpenzeel, Hoogeweg45, Watergraafs meer bjj Amsterdamvraagt eene fatsoenlijke zoo mogeljjk tegen t Februarials meid alleen. Eén dag per week eene werkvrouw tot hulp. Loon te beginnen met f 120,—, benevens vrjje wasch. Zonder g. g. onnoodig zich aan te melden. Terstond of half Januari gevraagd: IT" van 16 tot 18 jaar, bjj C. KOOIMAN, Bakker, 't Beiersche, gem. Stolwuk. Gevraagd tegen 1 Februari; P. G., omstreeks 16 jaar. Adres Advertentie- Bureau G. H. C. WEPSTER, Krimpen a/0 Lek. Wegens huweljjk der tegenwoordige wordt gevraagd P. G., goed kunnende melken, bjj A. A. VAN VELDE, Hili.egkrsbergPrins- Alexanderpoider, bij R'dam. mm r PMFFSTER en WETHOUDERS .Un ;oo_ op ,Jor" in h"t RAA» BUIS «ldur, In hot openb..r un te besteden A.nwilzing »1 geschieden op M«and»g 40 Januari a.s., 's voormiddags 10'/i uur, terwQl bestek en teekening vanaf Donder- dag 16 Januari ter Secretarie verkrggbaar zijn tegen betaling van f 1,— per stel. Inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding vóór lOtyi uur ter Secre tarie van Nieuwpoort zjjn ingeleverd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Laagerak zjjn voornemens op Donderdag 10 Januari 191», des voormiddags om 10'./2 uur, in het RAAD HUIS aldaar, in het openbaar aan te besteden Bestek en teekening liggen ter Secretarie van Nieuwpoort ter inzage. InschrjjviDgsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding vóór 10>/s uur ten Raad- huize te Langerak zjjn ingeleverd. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW, Afdeeling „Gonda en Omstreken". Onderwerp: JMr!°?(!5s^S.oret.ri.. mm- Toegankelijk voor .lis loden v.n de Hollandsche Maatschappij «au Landbouw, ^jilsraede voor alle belangstellende met-leden, mits Landbouwer ?gnde. Spoorstraat, heeft voorhanden of levert alle soorten RIJTUIGENVRACHTWAGENS enz. Levert Automo bielen van prima be kende roerken en heeft steeds een Auto voor proefrijden disponibel. Hoef- en Rjjtuigame- derjjRjjwielmagazjjn, n+r Auto-garage en Ver- huuriorichting, Wageumakery en Schilders- wcrkplt.ts^ h(jtM|fde >d kunnen WA- OBSMAKEB8, geboel of gedeeltelijk be kwaam, geplaatat worden. (voor hot llckt). Ututokead mlddol om hot korto oa lango toII af to dr||T««- Verbotort do goMondbold on do molk dor kooton. J. Wostbavon 2, GOUDA. TELEFQ0HI1?56 MARKT N95B-62 De geneeskundige wereld neemt iederen dag de belaDgrjjke vermeerdering der ge vallen van zenuwziekten waar, lange, moeie- Ijjke, ontmoedigende en pjjnljjke ziekten. Voor velen, zeide een kundig zenuwarts, «is het de hel op aarde". Wjj zoeken hier niet naar de oorzaken van het kwaad, wg nemen het eenvoudig waar en doen alleen een afdoend middel ann de hand om er zich van te verlossen, en leveren daarbg een voorbeeld. t De zenuwziekten sclijjnen het booze lot te zjjn voor menschen, die door zaken, door zorgen, door moeieljjkheden en ook door verdriet en beproevingen overspannen zgn, maar men zal zien dat zetfB rustige burgera, die scbjjnen stil te kunnen voortleven, er niet voor bespaard bljjven. De uitwerking v»n een geed Veederrantsoen. Gelieve sv.p omgaand aan mijn adres af I te zenden 300 K.G. Bertels Lijnzaadkoekjes met Suiker. Ik heb er gfbrek aan. Ik ben teer voldaan j over de resultaten. Ik voer de Bertels Lijnzaadkoekjesvolgens uw schrijven, in ét plaats van het voorheen gevoederde Lijt&nttel en Maïsmeelen kreeg een vetopbrengst mièr per koe van 1 35 en eene vermeerdering van Melk van •1 Liter per week van 4 Kerlen. Voorwaar een goede vooruitgang. Ze daarom spoedig tegemoet ziende HoogachtendUw dw., tAntonia Hoeve" (to. g.) JBE IIEER. Opende (Or.), 11 December 1912. Vorm der koekjes met Firma naam er in geslagen: ^EBTtlSiCOMP'* Amstchoam 6 stuks wegen t Kilo. Klacht dit merk. Op aanvraag wordt ieder voederrantsoen dadelijk verstrekt, en verzoeken daarbij het voorhanden ruw voeder, als hooi ent., te willen opgeven is bjj Gediplomeerd Drogist, SCHOONHOVEN. verkrijgbaar bjj S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. levert onder rembeora deer gebeel Jfederlbod: gevuld mut NIEUWE GEZUIVERDE VEEREN, benevens 1 Leidsche Wollen-, 1 prima Gewatteerde-, 1 Molton-Deken 2 Stroomatrassen en Bed- en Peluwovertrek, Betere Bedsteden, geheel compleet, voor f 29,50. Zwaardere en betere Dekens voor f 34,50. Bovendien bij het stel van f 34,50 voor reclame I mooie Sprei met franje cadeau. Prima, prachtvol stel, compleet voor f 39,75. - BIT IS IETS BIJZOWDERSI - IV Met JarenlMleiara.il» t 40, 2-pernoona, prima Kapokbedstellen f 8,5©, 10,5©, 12,5©. 14,—, 15,—, 1©,-, 17,50,19,50,22,50, 26,50. f 10,50, 18,50, 22,50, 26,50, SI,-, S8,45,-, 55,— f 8,05, 4,50, 5,50, 6,50. f 6,75, 12,50, 14,50, 1©,—, 18.—, 21,—, 24, »,SO, neer soiled met koperversie- rlng, f 11,-, 18,25 tot 28,50. wwrdt gegoriandeerd voor krlmpvrU. ri.1,50.16.75,17,75, 18,25, 20,50, 23,50, 25,50. 1 ff (krlmpvrll), f 12,50, 15,50, 10,75, 17,75, 20,75. r 7,25, 8,05, 0,75, O.05, 10,75. rs,85, 4,55,5,15,0,05.6,05,7,00. T.aaf f 3,25 tot f 12,50. f 1,75, 2.50, 8,75, 4,75, 5,75, 6,50, 7.56, f 2,85, 3,05, 3,95, 4,25, 5,25 tot 18,50. met Magneet-ontHteklng onmiddellijk in werking; brandstofverbruik laag; grootste bedrijfszekerheid. De MOTOS voor Landbouwer*, Tuinder* ei» Ambachtslieden. jUT" Tevens nieuw systeem MEEL- MOLEN 8, voor directe koppeling aan Motor. Aanbevelend, Kapelle a/d AGENT in alle mogelijke Machinerieën en Landbouwwerktuigen van.llebe- kende Firma's. Spoorboekjes en Reisgidsen verkrggbaar in den Boekhandel van S. W. N. VAN NOOTEN. Schoonhoven. Mevr. P. van Slooten. Mevrouw P. van Slooten, geb. v. d. Brul, oud 52 jaren, wonende te Utrecht, Korte Roozendaal 9, heeft ons geschreven «Gedurende lange jaren heb ik veel gele den aan een zenuwziekte. Daar ik niet het minste succes heb bereikt met de genees wijzen die ik volgde, ben ik overgegaan tot het gebruik der Pink Pillen, die men mg had aanbevolen als een uitmuntend ver sterkingsmiddel voor het zenuwstelsel. Nauwelijks had ik gedurende een weinig tjjd de behandeling met de Pink Pillen ge volgd, of mjjn zenuwziekte begon te ver minderen. Mjjn kalmte en mjjn gemoeds- evenwicht kwamen terug; ik hervond mijne krachten en mjjn somher humeur maakte plaats voor mjjn vroegere vroolijkheid." De kuur voor zenuwziekten verplicht vele menschen saumgestelde behandelingen te volgen: afzondering, watergeneeswjjze, ver andering van woonplaats, elect riciteif, leef regels enzen de resultaten zjjn niet altjjd heel schitterend. Mevr. van Slo<ten heeft niet zulk een saamgestelde behande ling behoeven te volgen, zjj heeft na iederen maaltjjd een paar pillen genomen, maar die pillen waren Pink Pillen en zjj is genezen. Verkrijgbaar f 1,75 per doos en f 9 per 6 doozen bjj het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22, Amsterdam mede verkrijgbaar b|j A. N. van Zessen te Schoonhoven, bjj Jac. StOrm, Drogist te Lekkerkerk, Grobneveld, Drogist te Krim pen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisterijen^ - 18 BIJ v./h. J. R. H. v. WILLENSWAARD, Past op, nit Uw gewoon hoestje, dat gU vandaag hebt, kannen de meest gevreesde ziekten ontstaan. WEET GIJ DAT? W\)felt niet langer, talmt niet, doch koopt onmiddellijk het eenige middel, dat in staat is U te genezen, namelijk de f 12,50, 15,—, 17,50, 19, 21,—, 22,50, 25,—, 27,-. Onze Matras van - - heeft verbazend F 17,5© j succes. Zeegrasmatrassen van f3,75. 4,75, 5,75, 0,75, 7,50, 9.50. I Stroomatrassen f 2,75,8—,8,75. j.-- 7- Bllw met" f ru'p ,.cr KM.b. 126,-, 28,-, 2B.50, 31,86 cd honger. Compleet Mouqnette.tel r 68, i)«"p»lel'IZ.rilcHtH»n' 11 oterbekleeile Cnnapë, 2 Crnpennx Schuiftafels, krlmpvr|j gemaakt, f 9,50, 10,50, 12,50, 13.56, 14,59. 13.50, 14,59. n ^ib De ondergeteekende bericht bjj deze, dat hjj zich van heden af gevestigd heeft als te STOLWIJK, belovende eene goede bediening. Aanbevelend, MAR1NUS KNOOP, BtoIwUk, Jan. 1913. p/i. Wed. A. Knoop. TER OVERNAME AANGEBODEN: Een Straatnering (omzet 700 Liter melk per week), met inbeerip van Paard en Wagen. Br. fr., Boekhandel JOHs. J. KIEFFER, Lusthofstraat 93, Botterdam. welke In één «lag een gewonen heest geneest. G|| ontsnapt «laardoor aan de meest gevaarlijke ziekten, zooals ASTHMA, BRONCHITIS, of INFLUENZA. Bedenkt, dat ook TERING en LONGONTSTEKING met een gewonen boest beginnen. Mejuffrouw M. Canesius, wonende Akerstraat bjj Hoensbroek (L.), oud 71 jaar, verklaart ons: „Gedurende geruimen tjjd leed ik aan vreeselgke hoestbuien en asthma- tische aanvallen. Ik had pjjn op de borst en dikwjjls hevige benauwdheden. Verschrikkelijke hoofdpijnen vergalden m|jn leven, mjjn handen en voeten waren altjjd steenkoud en ik werd meermalen met koude rillingen overvallen. Ik wendde de ABDIJSIROOP aan. Toen ik een paar lepels Abdijsiroop had ingenomen, bemerkte ik reeds een verbetering, omdat ik groote groene fluimen kw|jtraak»e en de benauwdheden wegbleven, waardoor ik beter ging slapen. Natuurlijk heb ik het gebruik mi't de Abdjjsiroop vooitgezet, met het gevolg dat ik thans weer heelemaal hersteld beiwen zoo gezond als ooit te voren." De Abdijsiroop, Klooster Naneta Panlo. geneest onvoorwaar delijk astbma, influenza, bronchitis, pleuris, kink-en slijmhoest, en alle borst- en longaandoeningen. Koopt heden nog een flescb. Prjjs per flacon van 230 gram f 1,— van 550 gram f 2,— van 1000 gram f 3,50. Eischt rooden band met handteekening van den Gen.- Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkriinbaar te: Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmond T. MOLENAAR; wG.COLJE; Loplk A H DE grooT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nlenwerkerk a/«l IJ. K. STOLK; N leu w-Lehker land A. den OUDEN Gzn. v/h L. Pot; Nieuwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottolaud J. de KLUIVER; f G. S. ROSS; Ond-AlblSB j j L VLOT; Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT; A. v. WALSUM Pz.; Oude water C. van WIJK; Polsbroek !A VAN DIJKEN; i JACOBUS SCHOUTEN; Reenwljk M. T. HAGEN; Schelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER Stolwijk F. J. BATS; Streefkerk E. HILGEMAN: Tien hoven G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD: Vullendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. Verkrijgbaar te: Schoon- f A. N. VAN ZESSEN hoven 1 A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSING: Alblasserdam.Mej. H.KORTEWEG; I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN; Bergambacht Firma K. van DAM; Berkenwoude G. den HOED; Blcgkensgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; Brandwijk K. LOOPIK; Cabauw T. van KLAREN; Capelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS; Giesendam J. J. VERHOEFF; Giesen-N ieu wkerk Mej. M. v. HOUWELINGEN; Glescn-Oudekerk P.C. PESSELSE A NT. COOPS; Gouda C. C. KROM; WOLFF Sc Co.; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW Groot-A ui nier* J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELDPiek; J. K. BOON; Jaarsveld j c D M mAARS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen j A. GROENEVF.LD; a/d IJsel Wed. J. VUIJK;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2