I COURANT van Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171173175BOTTERDAM Medicinale Berger-Levertraan Bheumatiek en Jicht meer Airedale-terrier, RIETDEKKERIJ buitenland. Drillen, Lorgnetten, I Breukbanden I Buikbanden, BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenslr. 93, Rotterdam, Telef. 8376, GROOTSTE MAGAZIJNEN van De Electrische Steenhouwerij ten voordeele van hetNederlandsch Wilhelmina Vrouwenhospitaal te AMOY. Or.Vn Mevr. VAN STAVEREN, groot Biljard-Concours Oosterhout, Bondscafé, Langerak. Prijs en monster gevraagd voor 100000 Esschen- of Wilgen B00NENSTAKEN, Openbare Verkooping REEUWIJK, GRATIS!! nemen gelft Deposito, Verhuren Loketten 16 Hectaren, 14 Aren, 92 Centiaren. tj. A. Groeneveld, Gramaphoon- Orgelhandel, v./h. J. R. N.v.WILLENSWAARD. SCHOONHOVEN. schoonhoven Gebruikt uitsluitend onze prima Landbouwersgereedschap. Ter overname aangeboden TE KOOP, bj C. SCHOUTEN Zoon ffiuifr s<Fi— BINNENLAND, KAA8THEBMOMETEB8. W met en zonder veer. D ELA8TIEKE9T KOD8EW. npnmiBB -ft.r El-ECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. te be rel hen met H|n 5. Telef. IV». 1940. nis i jKVRTI'AKD' s,'h#«nhove». Telef. 18. en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amatel Beschermvrouwe: H. M. DE KOHIIVOIN'IIOEDEB. van Rotterdam, met medewerking fan het OTTOHOOB, DINSDAG 14 JANUARI A.S., de# avonds te 7 nor, in de Bovenzaal van den Heer N. den BRABEB té MOORDRECHT. Vf* Toegangskaarten A f 0,95 verkrijgbaar 's avonds aan de Zaal. DE AFDEELING Nieuw er kerk a/d IJsel, Capelle a/d IJsel en Omstreken der Hollandsehe Maatsolinppy van Landbouw. o— VERGADERING op Woensdag den 15den Jannari 1013, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis „L'Espérance" van den Heer L. ERBERVELD, aan V-Gra ven weg. Spreker De Heer J. POBTE VAN WINKEL. Onderwerp: BedrUfvormen, Cultu res en bemesting voor bet klein landbouw- en hetgroot- tuinbouwbedryf. ■V* Niet-leden hebben t»t deze vergade ring vr|jen toegang. De Secretaris der Afdeeling, A- J. FIJAN. VAN HEDENAF MET 0 BALLEN, «m n-iusle prUzen, in bel C.fè van in lengte van 6 tot IJ voet. Adres: A. v. d. AREND, Boskoop. TE GOUDA. De Notaris J. P. NAHLNTEDIi jHIIIML te Bergambacht is voor- nemens op Donderda- Ken 23 en 30 Januari 1013, telkens des voor- middags 11 uur, in het Koffiehuis „DE HARMONIE" aan de Markl te Gonda, in het openbaar te veilen en verkoopen uit één stuk vervaardigd, is practlsch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar tebehoonhovenl./k.Mag. v./d.Maatschappij „DE FAAM** en bij C. KONING, Magazijn „DE STER". Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennis, dat zjj weer voorzien zijn van le kwaliteit ?eW. E nos. 129 en 130, met Ntalllngvoor 6 stuks vee, SCHUREN, verdere GETIM MERTEN TUIN en ERF, alsmede eene partij best WEI- en HOOILAND en BOOM GAARD, alles aan- en bjj elkander gelegen op Ravensberg, onder de gemeente aan den 's-Gravenbroekschen weg, te zamen groot 63 Aren, 10 Centiaren. Bijzonder geschikt voor Tuinderij of KweekerQ. 3°. Eenige pereeelen best ook verkrijgbaar bjj J. BOON, Elshont a/d Kinderdijk en B. NOORLANDER te Rergambacht. Te Ncboonhoven neemt de Heer J. ESHUIS dageijjks bestellingen aan op versek- en gerookt Paarden, vleesch. Aanbevelend, Eed nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparatiën aan IJnr. werken, Gond- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerende prjjzen en met deugdelijke garantie bjj SchefTersplein, DORDRECHT, met één dag opzegging k 3 pCt; op langeren termjjn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrijgbaar tarief: Voeren EFFECTENOROERS ok, Koe pen COUPONS. in den polder Broekveld, te ^pmen groot Breeder omschreven bjj Notitién, welke tijdig verkrijgbaar zjjn ten kantore van den Notaris. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op 27 Maart 1913. Dageijjks te bezichtigen. Inlichtingen geeft de Notaris. Horioger, Goudsmid, Kettlngstrnat 53, Rotterdam. Alle reparation worden zon- der prjjsverbooging aangenomen door W. DE JONG. Koopman en C. LICHTHART SCHENK, Bode, Lange Stoep te Lekkerkerk. SCHOON UO VEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenscbte fabri katen, prjjzen en modellen. Catalogus gratis. Vrjie bezichtiging. Nlenwate Gramaphoonplaten. Billijke termijn bel al. Gratis les. De Notaris D. TEIJINCK te ■nSS? zal op Donderdag 16 Janu ari 1913, 's morgens 10 uur, ten Woon- huize vau G. VAN VUUREN aldaar, in het openbaar verkoopen, om contant geld: Alles 's morgens vóór den verkoop te zien. EEN BEKLANTE met bjjbeboorende Gereedschappen. Te bevragen bjj A. ZANEN te Ottolaud. en kleine partijen, van de bekende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN IER8EL te Lear, Merk „STER" en „W L". en SOYABOONENKOEKEN, merk „W L", uitmuntende door boog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. ic bergambacht, I ©Tcrsleht. DE HALKAN-OORLOG. He *peile.ondepli»™Aea"Iel1- Hat is een wonderlijke loop, dien de onder- h.ndelmren geooraen hebben. Oe «ertnrdigden stelden een ultimatum wst tot- negloe altoos beteekend heeft: dito roor- stellen moeten worden ««ogenomen,en anders breekt de bom toe. De Turken weien dit oltimstura «f, de Batktn-ifgeraardigden werden woedend en bet merkwurdige Blot Ttn de ganscbe hiBtorie ie, d»t.... de rrede waarschijnlijker ia dan ooit. Toch wne het eigenlijke verloop van de onderhandelingen minder verbanngwekkend dan hun gevolg: de grootere vredeskane J.l. Maandag moest Turkije, rootle onre eiere weten, rün antwoord geven op hel iultima tum. Dat heeft het gedaanhet verklaarde zieh bereid om behalre het In ona overzicht aangeduide grondgebied ook het eiland Kreta af te staan, onder voorwaarde dal de afatand van de Egelscbe eilanden niet verlangd zou worden.Adrianopelkonde Porte echter onmofelijk pr«sgeven, da mee», ten de bondgeneoten met eiscben; alle tege moetkomingen b|i de onderhandelingen waren van de t(|de der Turken gekomen, en de bondgeoooton moesten nu eindelijk eens gaan begrijpen dat Turkije thans aan het einde van zda toegeeflijkheid waa gekomen, dat hat onmogelijk meer mHhii had. En OS DOMfWIOtnEn Sïten «k v"«l goed beaaffen dal, zoo z|j Turkjje's aanbod weigerdenenllever de ondsrhaadalmsen wilden afbreken, en® gevolgen daarvan voor hun rekening zouden een uurtje over deze voorstellen endeelden daarna in de heropende conferentie mede dat zjj niet van dien aard waren, dat ze een grondslag voor verdere onderhandelingen konden vormen. De gevolmachtigden z^gen zich in verband biermede genoodzaakt de conferentie te schorsen. De Turken waren woedend. Wat beteekent datr vroeg Resjid Pasja. „Geschorst be- taekent geaehorat", antwoordde de voorzitter laconiek. De Turken scholden nog een beetje, maar dat veranderde natuurlijk niets aan den toestand; de onderhandelingen waren voor onbepaalden tjjd verdaagd. De oorzaak van het schorsen der onder handelingen - het lag in de rede, dat zn na het ultimatum finaal zouden worden af gebroken moet gezocht worden by de groote mogendheden: het moet op hup uit drukkelijk vertangen zjjn feweoat. dat iü slechts verdaagd en niet definitief beemdiga zijn. Bljjkbaar willen zjj de gevolmachtigden in Londen houden om hen, nadat zjj zeiven bun bemiddelend spel achter de schermen gespeeld hebben, direct weder btfeen te kunnen doen komen om aan den vredezin beslag te geven. Algemeen wordt beweerd, en naar het schijnt met goeden grond«Ut de mogendheden in geen geval een voort zetting van den Oorlog zullen toestaan en trachtten zullen, de Balkan-staten en Turk||e nader tot elkaar te brengen. Welke wegen ,,j daartoe zullen inslaan, is nog raoeiljjk te zeggen; er verluidt dienaangaande veel maar weinig ie betrouwbaar nieuws. Het eenige wat men met zekerheid ie, dat heide partijen, zoowel de Balkan-urne ata Turkije, weinig luat gevoelen om den oorlog te hervatten: een eoort waarborg voor den vrede, die zeker met dankb««rheid mag worden begroet. Bjj Koniokljjk besluit van 8 dezer ia in zjjn rang overgeplaatst by het regiment grenadiers en jagers, de eerste- luitenant S. E. van Nooten, van het 6e re giment infanterie. Uit Nizza wordt geseind, dat «Ie toestand van den Minister van Justitie, Mr. E. R. H. Regout, nog steeds ernstig is. De zieke kan op het oogenblik niet ver voerd worden. Gnndn, 10 Jan. Dinsdagavond is hier brand ontstaan In een bijgebouw behoorende tot de pjjpenfabriek der firma P. van der Want Gzn. Spoedig baande het vuur zich een weg naar het dak, waar weldra de vlam uitsloeg. Hoewel aanvankelijk gevreesd werd dat ook de andere gebouwen zouden worden aangetast, konden deze door de brandweer worden gespaard. Het aange taste gebonw is echter geheel uitgebrand. Dit gebouw werd gebruikt gedeeltelijk voor het bedrjjf der pjjpenfabricage, gedeel telijk voor bergplaats. Als oorzaak van den brand wordt genoemd een gebrek aan den schoorsteen van de kachel. Verzekering dekt de schade. Het bedrjjf ondervindt geenerlei stoornis, daar de eigenljjke fabriek niet geleden heeft. Altolnnserdana, 10 Jan. Van de scheeps werf voorheen Jan Smit Czn. alhier is te water gelaten bet schroefstooraschip „Gelder land". groot 2800 ton, op summer-freeboard. Het schip is geheel gebouwd van staal en wordt van machine en ketels voorzien door de Koninkljjke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen. *AlblaiMr«raard en Tjlfheeren- laaien, 10 Jan. De kaas- en boterhandel was deca week een weinig levendiger; de prjjzen waren vast. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 28 4 f 30, zware partijtjes tot f 32 per 50 K.G. Goêboter f 0,80, weiboter f 0,70 per V» Kilo. Amelde, 10 Jan. Maandagavond hield het Ziekenfbnds „Draagt Elkanders Lasten" zjjn jaarvergadering in de Christelijke schoo Uit het verslag van den secretaris bleek o.m., dat het aantal leden 105 bedraagt en de vereeniging in bloeienden toestand verkeert. De aftredende bestuursleden C. Verhey en KI. v. d. Ham werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo van f 91,13. Bjj Koninkljjk besluit van 3 dezer is aan den loteling van de lichting 1913 Pieter van Resteren alhier voorgoed vrijstelling van den dienst bjj de militie verleend. *Ammerstol, 10 Jan. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer T. Scholten, thans com mies bjj de directe belastingen te Halfweg, is overgeplaatst naar Bergen bjj Gennep (L.). Voor de vaceerende betrekking van onderwijzer en ouderwjjzeres aan de open bare school alhier hebben zich respectieve lijk 9 en 20 sollicitanten aangemeld. "Benaehop, 10 Jan. De k>op van de bevolking dezer gemeente over 1912 was als volgt: Aantal inwoners op 1 Januari 1912 912 mannen en 874 vrouwen, totaal 1816 inwoners. Vermeerdering door geboorte met 25 m. en 26 vr.,'door vestiging met 40 ra. en 66 vr., totaal 156 inw. Vermindering door overljjden met tO m. en 14 vr., door vertrek met 49 m. en 69 vr., totaal 142 inw. De vermeerdering overtrof de verminde ring dus met 6 ra. eu 8 vr., en de^bevolking bedroeg dientengevolge op 1 Januari 1913 948 m. en 882 vr., totaal 1830 inw. Er werden 24 huweljjken gesloten en 4 kinderen levenloos aangegeven. Voor het doen van de noodige opne mingen ter vaststelling van de huurwaarde voor de personeele belasting, dienstjaar 1913, zjjn voor deze gemeente aangewezen de heeren G. A. Meerdink, inspecteur te Utrecht, H. J. Koning, ontvanger te IJsselstein, en G. Zwanenburg alhier. Wjj laten hier volgen het vergelijkend overafetit van de regen waarnemingen ge durende de jaren 1911 en 1912 in den regenmeter, geplaatst bjj den heer burge meester dezer gemeente vanwege het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Neerslag iu raM. 1911 1912 Januari Februari Maart Apri te- Mei Juni 29.7 70.7 43 2 56.4 56 4 83.5 28 29.8 33 52.5 109.3 98.2 Neerslag in mM. 1911 1912 Juli 30.8 44.9 Augustus 12.2176.5 September 44 9 86.3 October 128.2 76 8 November 91.9 89 December 78.3 96 5 Op 24 Augustus 1912 bedroeg de regenval niet minder dan 29.4 mM., terwijl de grootste hoeveelheid, op 20 Juni 1911, 24.7 mM. bedroeg. 'Bergambacht, 10 Jan. Bjj de op 4 Januari j.l. gehouden aanbesteding van het onderhoud gedurende den tjjd jaren van vjjf windmolens en een stoomwatermolen, benevens van de uitwateringssluizen, zjjlen, wachtheulen, overhalen, bruggen, beschoei ingen en verdere werken van den Polder Bergambacht, is het le perceel gegund aan W. F. v. d. Wal alhier voor f 1010, het 2e I perceel aan H. Paul te Haastrecht voor I 105, het 3e perceel aap C. de Jong alhier I voor f 345, het 4e perceel aan S. van den I Oever alhier voor f 715. Bergambacht, 10 Jan. Dinsdag voer een sleepboot door de Lek met eenige »®he- I pen achter zich. Tegenover Bergstoep alhier viel van een der vaartuigen een vierjarig kind over boord. Door het geschreeuw van de opvarenden werd de schipper van het laatste schip het ongeval gewaar. Met behulp van een roei boot mocht hjj er in slagen het kind te redden. Gelukkig was het stilstaand water, anders was het kind ongetwjjfeld mar de diepte l;De levering van onderhoudsmiddelen voor het Raadhuis en de beide openbare scholen alhier is voor dit jaar opgedragen aan G. van Wjjngaarden. Blcakenagrimr, 10 Jan. Zondagavond vielen eenige jongelui de jongedochter V. lastig. Verschrikt zette het meisje het op een Toopen, waarbjj zjj het ongeluk had zóó ernstig te vallen, dat geneeskundige hulp noodzakeljjk was. f Drlebragge, 10 Jao. J.l. Vrijdag gaf het Driebrugsch Christelijk Fanfarekorps I alhier zjjn jaarljjksche uitvoering. Met voldoening mag het korps op dien I avond terugzien. De muziekstukken zoowel als de voordrachten werden keurig uitge- I voerd; in alle opzichten was te bemerken, I dat d» vereeniging ondanks alle tegenspoed met rasse schreden vooruitgaat. De be zoekers gingen dan ook zeer voldaan huis waarts. Wjj hopen dat de vereeniging nog vele jaren aan donateurs en leden een zoo'n j genotvollen avond zal bezorgen. "Gteaaen-Nieuwkerk, 10 Jan. Gis teravond gaf de heer J. Horn, evangelist te De Bilt, voor de Christeljjke Jongelings- vereeniging „Samuel" in de openbare school alhier een lichtbeelden-voorstelling over het bekende werk van Bunyan„Eens Christens reize naar de Eeuwigheid." Er was tameljjk veel belangstelling. Uit de stilte en de aandacht, waarmee alles ge volgd werd, bleek wel dat betgeen verteld en vertoond werd uitnemend geschikt was voor de aanwezigen. Hedenmiddag wist de arbeider J. Drink- waard alhier in de Giessen bjj de Zuivel fabriek met den hengel een snoek te bemachtigen, die niet minder dan 11 pond en 3 ons woog. "Graot-Amracra, 10 Jan. De heeren J. D. Vreede, inspecteur der directe belas tingen te Gorinchem, en H. Th. van der Meuten, ontvanger der directe belastin:en te Ameide, zjjn door den directeur der directe belastingen enz. te Utrecht voor het belas tingjaar 1913 aangewezen voor het doen van de noodige opnemingen ter vaststelling van de huurwaarde van pereeelen van de perso neele belasting in deze gemeente. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben de volgende aanbeveling opgemaakt ter I vervulling van de vacature in de Gezond- I heids-comraissie te Schoenhovenontstaan door het bedanken van Mr. J. A. de-Visser als lid dier commissie: to. A. T. van der Leeden, candidaat-notaris te Ouderkerk a/d IJssel, en 2o. J. J. Hendrikse, Rjjksveearts alhier. 'Haastrecht, 10 Jan. De inwjjding van het kunst- en sportgebouw „ConcoFdiaI werd gisteravond weer op feeatelyke wyze herdacht door de vier vereenigingen, die haar repetities in dit gebouw houden. Eemfvrjj talrjjk publiek was opgekomen; ook Afe stichtster, mevrouw Le Fèvre de MoiRigny, was aanwezig. Toen het scherm wa9 opgehaald trad «Ie I tweede voorzitter van het comité van I „Concordia" naar voren en heette in een I schoone toespraak de aanwezigen en in het I bijzonder mevrouw De Monligny hartelyk welkom; spreker bood aan laatstgenoemde namens de vereenigingen een prachtige bloemenmand aan. Achtereenvolgens gaven nu de vier ver eenigingen enkele nummers ten beste. De muziekvereeniging „Prima Volta" speelde twee zeer mooie nummers, de gymnastiek vereniging „Olympia" werkte kranig aan den rekstok, de gemengde zangvereniging „Eendracht maakt Macht" zong een tweetal nummers, en na de pauze voerde de rederijkerskamer „Pbenix" een alleraardigst bljjspel, getiteld: „De Somnambule" op, dat uitnemend werd vertolkt. Aan het einde van den avond dankte Ds. E. v. d. Broek, namens mevrouw de Montigny, de verenigingen voor hetgeen zjj gegeven hadden, daarbjj de beste wenscben voegende voor hun bloei. Een zeer geanimeerd bal hield velen nog geruimen tjjd bjjeen. Het dochtertje van den heer J. v. Z. viel in het diepe water van het z.g. Viscbgat. Met moeite werd het kind, door het toesteken van stokken, nog bytjjds op het droge gebracht. "Heenkoop, 10 Jan. De loop van de bevolking dezer gemeente over 1912 was als volgt: Aantal inwoners op 1 Januari 1912: 265 mannen en 252 vrouwen, totaal 517 inw. Vermeerdering door geboorte met 7 m. en 9 vr. en door vestiging met 26 m. en 17 vr., totaal 59 inw. Vermindering door overijlden met 5 m. en 3 vr. en door vertrek met 24 m. en 24 vr., totaal 56 inw. Het eindresultaat was dus, dat do bevol king vermeerderde met 4 m. en verminderde met 1 vr. en op 1 Januari 1913 dus bestond uit 269 m. en 251 vr. of 520 inw. Er werden 6 huweljjken gesloten. Voor deze gemeente zjjn voor het dienstjaar 1913 aangewezen tot het doen van de noodige opnemingen ter vaststelling van de huurwaarde voor de personeele belasting de heeren G. A. Meerdink, inspecteur te Utrecht, H. J. Bakker, waarn. ontvanger, T. Koojj, commies 2e klasse, beiden te Mont- foort, en J. van Vliet alhier. "Krimpen a/d Lek, 10 Jan. Als een bewijs van bjjzondere krasheid wordt ge- I meld, dat de 89-jarige K. Roest, uit Lek kerkerk, j.l. Woensdag bjj den slager De Groot I alhier een varken kwam afleveren. Na het I beest gewogen en bjj den eigenaar bezorgd te hebben, begaf de krasse oude man zich weer te voet huiswaarts. De loop van de bevolking dezer ge- 1 meente was in 1912 aldus: Op 31 December 1911 telde de gemeente j 1404 mannen en 1392 vrouwen, totaal 2796 inwoners. Deze bevolking vermeerderde door geboor ten met 54 m. en 33 vr. en door vesturing met 54 ra. en 57 vr.; tota'e vermeerdering dus 108 m. en 90 vr. of 198 inw. Zjj verminderde door overljjden met 10 ra. en 15 vr. en door vertrek met 84 m. en 83 I vr.; totale vermindering dus 94 m. en 98 vr. of 192 inw. Tengevolge van deze mutaties bestond de bevolking op 31 December 1912 uit 1418 na. en 1384 vr. of 2802 inw Er worden 19 hnweljjken voltrokken. Krimpen »/d Lek. 10 Jan. H. Voge- lezang de Jong, werkzaam op J. Se K. Smit's Scheepswerven alhier, kreeg een I vallend stuk jjzer op het been, waardoor dit lichaamsdeel zoodanig werd gekwetst, dat de man per roeiboot naar huis moest worden gebracht. Geneeskundige hulp werd verleend door Dr. W. Mars. Een der vrachtbooten van de tirraa Verschure tc Co. heeft een nieuwe roeiboot van den heer T. Sprik alhier in tweeën gevaren. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. 6L*nffeft*algewet<le, 10 Jan. Bij de j.l. Woensdag gehouden aanbesteding van een Coöperatieve Bakkerjj te Boskoop was laagste inschrjjver in massa de heer H. van Joolingen alhier, voor f 9824. •Lekkerkerk, 10 Jan. Woensdag 8 Januari hield het departement „Lekkerkerk^ der Maatschappij „Tot Nut van t Algemeen j een vergadering voor leden en genoodigden in „De Groote Boer". «uw Als spreker trad op de heer Joh. W. Broedelet, met voordrachten. De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom aan de opgekomenen op de eerste vergadering, welke dit jaar gehouden werd. Hoewel er veel tegenwoor dig waren, konden er toch meer ztfn, die door hun steun tot den bloei van het depar tement konden meewerken. Dat het departement goed werk verricht I blijkt wel uit de bloeiende Spaarbank, die voor ieder de gelegenheid tot sparen open- 81 De heer Broedelet droeg vervolgens een I aantal voordrachten voor, grootendeels eigenj I werk Uit de wyze van voordragen en uit samenstelling der schetsen kon men alleszins den man van talen! en tact herkennen. De I aanwezigen behoefden zich hun gang naar „De Groote Boer" niet te beklagen. In zijn afscheidswoord kon de voorzitter dan ook met recht zeggen, dat hjj sprak namens alle aanwezigen, wanneer hy den spreker hartelijk dank zei voor den aange- nainen avond, hun bezorgd. Lexmond, 10 Jan. Het is deze maand 25 jaar geleden, dat op initiatief van den heer Van Olst, destjjd* arts alhier, het leesgezelschap „Lexmond" werd opgericht. In al die jaVen heeft de heer W. J.C, van Ewjjk de functie van secretaris-biblio thecaris der vereenigihg met jjver en toe- wjjdkig waargenomen. Als f- yuf'8 6«. Als bljjk van erkentelijkheid voor zjjn 1 goede diensten hebben de leden van het I leesgezelschap den heer Van Ewjjk een I gouden zegelring, benevens een kistje sigaren vereerd. (A. en V.) •Nlenw-Lekkerland, 10 Jan. De loop van de bevolking dezer gemeente was iu I 1912 aldus: Op 31 December 1911 telde de gemeente 1750 mannen en 1694 vrouwen, totaal 3444 I inwoners. I De bevolking vermeerderde door geboor- l ten met 67 m. en 63 vr. en door vestiging met 72 m. en 107 vr.; totale vermeerdering dus 129 m. en 170 vr. of 299 inwoners. De bevolking verminderde door overlyden I met 17 m. en 20 vr. en door vertrek met 118 m. en 131 vr.; totale vermindering dus 135 m. en 141 vr. of 276 inwoners. Op 31 December 1912 bedroeg derha ve de bevolking 1744 m. en 1"23 vr., totaal 3467 inwoners. Het aantal levenloos aangegavenen be droeg 5, het aantal gesloten huwelijken 27 en het aantal echtscheidingen 1. "Nieuwpoort, 10 Jan. Ter vervulling voor de vacatu re in deGezondheids-commissie te Schoonhoven, ontslaan door liet bedanken wegens vertrek v*n den heer Mr. J. A. de Visser, is door Burg. en Weths. dezer gemeente een aanbeveling opgemaakt, waar op zijn geplaatst de heeren lo. A. T. van der Leeden, candidaat notaris te Ouderkerk a/d IJssel,en 2o. H.Schöls,artste Nieuwpoort. Voor du lichting 1914 der militie hebben zich alhier 10 jongelingen doen inscbrjjven, waarvan er slechts 1, op grond van broe- derdienst, meent redenen tot vrjjstellmg te I hebben. ^Ouderkerk a/d IJssel10 Jan. J.L Vrijdag hield de afdeeling van „Volks weerbaarheid" en de daaraan verbonden Schietvereniging „Joubert" haar algemeene De* voorzitier, de heer J. H. Spoormaker, I opende de vergadering en bracht in de eerste plaats dank aan den eere-voorzitter, den heer A. M. Hoogendyk, die de schiet baan weer geheel kosteloos ter, beschikking I van de vereeniging had gesteld. Dank zjj ook den steun en de medewer- king van den beschermheer, burgemeester Van Waning, kreeg de vereeniging een subsidie van f50 van de gemeente Ouder kerk a/d IJssel, welke in 't hjjzonder ver leend werd voor het geven van gymnastiek onderwijs, hetwelk, onder leiding van den sergeant-majoor Wennekers, thans geregeld wordt gegeven, onder goede deelneming. Door vertrek van den secretaris A. van Walsum Azn. naar Zandvoort heeft de vereeniging veel verloren, daar hjj steeds zeer correct was en vol jjver voor de Weer baarheidszaak. Uit het verslag van den waarnemenden secretaris bleek, dat de vereeniging in bloeienden staat verkeert, en uit dat van den penningmeester, dat er een batig saldo was van f 13.771/®. De aftredende bestuursleden, A. van wyic, A. Dekker en A. van Vliet, werden her kozen, terwjjl in Öe plaats van A. van Walsum Azn. werd gekozen A. van Walsum Kzn. Ook wie buiten Ouderkerk wonen kunnen lid worden, door zich op te geven aan den penningmeester A. G. Mohr. •Ondewnter, 10 Jan. Het Onderlinge Ziekenfonds van de werklieden der Ma chinefabriek „De Hollandsehe IJsel al hier besloot in zijn dezer dagen gehouden jaarvergadering in welke vergadering I tevens rekening en verantwoording werd I gedaan een herverzekering aan te gaan bij de Algemeene Maatschappij van Ver- I zekering op het leven en bjj ziekte „Raad- I pensionnaris Johan de Wit" te Tiel. In de plaats van den heer D- Schaper, I naar elders vertrokken, is tot onderwyzer I aan de R.-K. Parochiale Jongensschool alhier benoemd de heer S. P. Onneweer te Hem en Venbuizen. Het College van Zetters heeft tot schatter voor de huurwaarde, dienstjaar 1913, benoemd den heer H. Berkhof alhier. In de j.l. Donderdag gehouden alge- I meene vergadering van het Mannenkoor alhier deed de penningmeester rekening en verantwoording, waaruit bleek dat er een batig saldo was van f 86,77. De con tributie werd vastgesteld op f 8. De heer A. Snelleman werd herkozen als bibliothecaris en de heer A. Franke Jr. als eerste-secretaris. Tot djrigent werd met 15 van «le 20 steramen benoemd de heer H. .1. C.fle Man, organist der Ned. Herv. Kerk alhier. "P*lsbr««k, 10 Jan. De loop van de bevolking dezer gemeente over 1912 was I als volgt: Aantal inwoners op 1 Januari 1912 464 mannen en 437 vrouwen, totaal 901 inw. Vermeerdering door geboorte met 12 m. en 11 vr. en door vestiging met 24 m. en 28 vr.: totaal 75 inw. Vermindering door overlyden met d m. en 8 vr. en door vertrek met 33 m. en 44 I vr., totaal 88 inw. De vermindering overtrof de vermeerde ring dus met 13 vr. en de bevolking bedroeg dientengevolge op 1 Januari 1913 464 in. en 424 vr., totaal 888 inw. Er werden 12 huweljjken gesloten. De heeren G. A. Meerdinkinspecteur te Utrecht, H. J. Koning, ontvanger te IJssel stein en L. Hoogenboom alhier zyn voor het dienstjaar 1913 aangewezen tot het doen van de noodige opnemingen t,er vaststelling van de huurwaarde voor de personeele be- I lasting. STADSNIEUWS. Schnwnhoven, 10 Jan. Bjj Koninkljjk besluit van 31 I December 1912 is benoemd tot griffier by het Kantongerecht alhier Mr. J. G. de Vries, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, tevens werkzaam ten parkette van den officier van justitie bjj de Arrondisseraents- Rechtbauk aldaar. Van de 11 jongelingen, die zich den 8en Januari voor dienstneming bn de Instructie-Compagnie aanmeldden, werden er 5 geneeskundig ongeschikt bevonden2 moesten afgewezen worden wegens te weinig kennis, zoodat er 4 als volontair konden worden aangenomen. Gedurende het tweede halfjaar 1912 hebben zich voor dienstneming bij do Instructie- Compagnie 75 jongelingen aangemeld. Hiervan voldeden er 3 niet aan de óp- roeping, 24 werden er afgekeurd, 6 werden afgewezen wegens te weinig kennis, 6 zagen vin hun voornemen af en 36 werden als volontair aangenomen. t De volontairs A. Lokhorst en- M J. de Groot van de Instructie-Compagnie zjjn overgeplaatst bjj de Instrnctie-Battery te Arnhem, respectieveijjk op 4 en 8 Januari j.1. Maandagmiddag werd door de bouwkundigen A. Bouter Zoon alhier, namens de heeren M. E. v. d. Waal te Rotterdam, in het café van D. C. den Hoed I i aanbesteed het bouwen van een heerenhuis met fabriek te Schoonhoven. I In massa was ingeschreven door: A. W. I Stolker, Cabauw, f 16925; B. M. Kemper, Dordrecht, f 16800; A. Klok, Willeskop, f 17200P. A. van Wjjnen, Dordrecht, f 16498 C. Bosman, Dordrecht, f 16680. Voor liet verfwerk was ingeschreven door K. Verhoef alhier voor f 1299, en voor het I loodgieterswerk door J. Ponsioen alhier voor f 985. (Reeds in een gedeelte van het vorig noinmer opgenomen.) tl" het Geïllustreerd Zondags- I blad dezer courant van deze week komt een I welgelijkend portret voor van den heer A. Lasonder, chef ter boekdrukkerij van de firma S. W. N. van Nooten alhier, die j 13 Januari as. den dag zal herdenken, waarop hjj gedurende 50 jaren bjj genoemde firma in dienst is, de laatste 25 jaren als chef ter drukkerij. Bjj zjjn 40-jarig jubilé werd hem de zil veren eere-medaille der Oranje-Nassau verleend. f De Chr. Jon^edochtersver- eeniging „Tryfosa" alhier hoopt op Zondag 12 Januari a.s.*haar vjjfentwiutig-jarig be slaan te herdenken. Naar wjj vernemen worden er pogingen aangewend om dit feit op nader te bepalen datum feesteljjk te vieren. •j- Op de agenda vota de 50e Alge meene Vergadering van de Schippersver- eeniging „Schuttevaér", op 16 en 17 Januari e.k. te Zwolle te houden, komt o. ra. voor van de afdeeling „Lekstreek" het volgende voorstel: De Schippersvereniging „Schuttevaér spreke de wenscheljjkheid uit, dat te Schoonhoven aan de rivier de Lek een ge- schikte en doelmatige haven worde gemaakt, I daar de afstand tusschen Rotterdam en Vreeswjjk voor de scheepvaart te groot is zonder een geschikte vluchthaven. Naar we vernemen hoopt in de I volgende maand voor de Jongelingsver- eenigiog op Gereformeerden grondslag alhier in een openbare vergadering ais spreker op te treden Ds. J. F. W. van Lummel, van Zuidland. j- Naar de „A. e n V." verneemt wendt het Comité voor Christeljjke Zieken- I verpleging alhier pogingen aan tot het I huren van een woning ten behoeve van I de verpleging. f Woensdag werden vanwege het departement „Schoonhoven" der Maat schappij „Tot Nut van 't Algemeen" in het Nutsgebouw twee samenkomsten gehouden. In de eerste, een kinder-bjjeenkomst, welke 's middags te 4 uur aanving, vertoonde de heer J. C. v. d. Grjjp, van 's-Gravenhage, lichtbeelden, waarbjj het bekende verhaal van Hesba Stretton „Jessica's eerste gebed" werd voorgelezenin de tweede, een volks- bii-enkomst welt» 's »«md» Ip aan trad delfde heer als dM*m*t«r «j> Zoo gunstig als ons oordeel ie over de volksvoordrachten, r.oo onganstig is bet over de kiader-voorstelling. Msg de be langstelling, die de kinder^ toonde», sla maatstaf wonlen gebruikt bjj de beoordeelmg of de middag al dan niet als geslaagd moet worden beschouwd, dan is zeer zeker de «lof»™, dat Pr van a!«SP1 «datrekt {PPn sprak, ia «pwppat. Dan iptlPPlen midden hnnrapht» «r n,n hind:rl(|b rumnar. wal het beste bewijs dat de anndticht O- yinde-, ren niet geboeid werd. Toen het einde daar was, leek het dan ook veel op een verlossing. Neen, dit middaguur was geen unr van genot vóór de kinderen. Stille beelden zjjn vrijwel uit den tjjd, voldoen in onze «lagen van vele en goede bioscope-voorstellingen zelfs kinderen niet meer, en zeker niet wanneer dezelfde plaat minuten lang vóór blfift staan. Was het aantal platen grooter geweest, zoodat ze elkaar sneller hadden kunnen opvolgen, en was het verhaal, in- j plaats van gelezen, verteld geworden, de heer v. d. Grjjp zou zeer waarsehjjnljjk meer voldoening van zjjn werk hebben gehad. Zijn voordrachten 's avonds waren een waar succes. Zoowel uit wat ten gehoore werd gebracht als uit de wjjze, wa«rop dit geschiedde, bleek d«t de heer v. d. Grfi.. uitnemend begrjjpt wat een publiek als dat van Woensdagavond verlangt en waardeert. In het ernstige tfenre waren voordrachten als „De werkstaking der smeden en „Het jurkje" al even goed gekozen al# in het komische genre stukken alB b.v. „De dupe der historie" en het slotnammer „E>n vlug mensch". Hier en daar gaf de déclnmator bljjken van zijn talent als tooneelspeler Hjj werd warm toegejuicht. Na afloop had een geanimeerd bal plaats. Donderdagavond hield de Ge reformeerde Jongelingsvereeniging „Tim"- theus" alhier in oe Gereformeerde Kerk in de Koestraat een Openbare vergadering. Nadat de niet zeer talrjjke aanwezigen Psalm 25 vs. 2 hadden gezongen, las Us. Andree 2 Thess. 2 voor en ging daarna voor in gebed, om vervolgens met een korte inleiding het woord te geven aan den spre ker, Ds. R. Sybrandi, Gereformeerd predikant te Lopik, (lie een rede zon houden over „de Antichrist". De rede stond in nauw verband met de gebeurtenissen op staatkundig, maatschap- i pelyk en godsdienstig gebied, welke onze eeuw te aanschouwen geeft. Deze verschyn- selen, als oorlogen en geruchten van 0°™"' en, pestilentiën cm., in den Bjjbel voorspeld, ewüzen dat het laatste der dagen aanstaande I is. In dit laatste der dagen zal, volgens de I H. Schrift, Christus wederom verschynen, docli niet dan nadat geopehbaard is de mensch j der zonde, de zoon des verderfs. de Anti christ, die met zijn rjjk daarna door Christus! I komst vernietigd zal worden. i De Christeljjke Kerk aller eeuwen heeft zich zoo betoogde de spreker ten allen tjide bezig gehouden roet de vraag, wie de Antichrist is en wanneer hjj zal verschijnen Men heeft in onderscheidene onderdrukkers eu vervolgers dejr Chr. Gemeente, als b.v. Nero en Valerianus, den Antichrist gezien, en in de Middeleeuwen en tjjdens de Her- I vorming hebben velen den Paus als zoodanig beschouwd. Ook Napoleon is met den Antichrist vereenzelvigd geworden en op hem heeft men, naar men meende met goed recht, het mysterieuse getal 666 uit Open baringen 13 toegepast. Een leerstuk der Gereformeerde Kerk hebben deze hypothesen echter nooit uitgemaakt, hóewei ook vele Ge reformeerde vaderen in den Paus den Antichrist hebben gezien. Deze kan het echter ofschoon er in ,de karakteri- I seering van den Paus als den Antichrist wel een element van waarheid school I niet zjjn, daar de apostel Johannes aan gaande den Antichrist leert dat hjj den Vader en den Zoon loochent, hetgeen de R.-K. Kerk, die nog altoos op den bodem I der Apostolische geloofsbelijdenis staat, I niet doet. Met zekerheid meende de spreker te mogen I verklaren, dat de Antichrist niet een rich ting, een anti-goddeljjk wjjsgeeriir stelsel I of iets dergeljjks is, maar een persoon, een I man van groote kracht en machtig talent, I in wien de Satanniet ten onrechte de „aap van God" genoemd, zich als het ware belichaamt en zjjn macht tot haar hoogste openbaring brengt, geljjk God zich ten volle heeft geopenbaard in de vleesch wording des Woords, Jezus Christus. De tjjd van zijn verschjjning weet niemand dan God alleen. De afval van God en zjjn dienst, welke onze dagen kenmerkt, is niet meer dan het voorspel dat aan de verschijning van den Antichrist voorafgaat, het prows, dat, door God volgens Zjjn eeuwig raadsbesluit ge leid, zich ontwikkelt en 'ten slotte in de verschjjning van den Antichrist tot zyn hoogtepunt zal komen, om dan door de wederkomst van Christus een einde te nemen. Aan de hand van Openbaringen 18 zette de spreker vervolgens uiteen dat er een I wereldrjjk staat te komen, machtiger dan eenig rjjk dat ooit bestaan heeft en waarin de valsche wetenschap en de valsche godsdienst' hurt triomfen zullen vieren. Dit is het rjjk van den Antichrist, waarvan wjj de voorteekenen ook reeds kunnen zien, als b.v. in het imperialisme en de nieuwe mystiek. De spreker besloot zijn rede met te wjjzen op de taak, welke de Christelijke Gemeente en ook de Christeljjke Jongelingschap zich I door God ziet opgelegd, om stelling te nemen tegenover het anti-christeljjk beginsel en alle terreinen des levens voor haren Koning I op te eisehen. Met het zingen van Psalm 68 vs. 8 en 17 en dankgebed werd de bijeenkomst gesloten, f In de maand December werden I in deze gemeente geslacht: 18 runderen, 3 kalveren, 54 varkens, 10 schapen en 5 paarden. Ingevoerd werden 137 K.G. vlepsch en 1 kist spek; afgekeurd voor invoer werden 2 varkens. f De vrijwilliger B. van de In structie-Compagnie alhier, die voor eeni- gen tjjd deserteerde en omtrent wien men- meende, dat hjj naar Amerika was gevlucht, hield zich, naar is gebleken, in Duitscbland op, waar hjj in den landbouw werkzaam was. Voor eehige weken werd het verlap gen naar zjjn vaderland hem klaarbljjkeljjk te sterk, zoodat hjj het waagde zjjn te Naarden te bezoeken. Daar bleef hy eenigen tjjd en hieid zich daarna elders op. Uit vrees van verraden 'te worden heeft hij zich j.l. Zondag weer bjj de Instrnctie- Compagnie alhier aangemeld. Eersldaags zal hjj ter zake van zjjn desertie voor den Krjjgsraad moeten verschijnen. Woensdagavond omstreeks 6 uur geraakte het 7-iarig zoontje van A. B. alhier door struikelen in de Haven. Aan mejuffrouw G-, die het ongeval bemerkte,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3