I Aromatische staal vijf win Magazijnen ROTTERDAM, hoek Heerenstraat Salvinebalsem Een flinke BmAhMe. Anton Coops, Een Boerenknecht, OfficiöBle Kom Driejarig Hakhout van ruim »yf bont, geschikt om wit te maken, by C. SCHEP Hz. te Willige- Langerak. Fiimls flnr Aflyofffiï N°. 341 BUITENGEWONE KOOPJES Een Sigarenmaker, Een Boerenknecht, Kennisgeving. bij W. PRINCE, Kipstraat 34-36, ROTTERDAM.-wt TEL. 4428 “ANTON COOPS, SPAARBANK RATTBND00D, onleiibanr middel tegen ratten en muizen, onschadeiyk voor men leken en huisdieren. Pakjes ft 30 cent, by Een HUIS, bevattende WOON- en WINKELHUIS, waarin complete Winkelopstandmet PAKHUIS, en N< HUUR waarin Var kenshokken en Zeuning; benevens ruim ERF, aan de Noordkade te Waddinx veen, get. C no. 197, kadaster Sectie B no. 1400, groot 1 A., 66 c.A. Anton Coops, Droglot, Wydatr., GOUDA. Gasfal der Gemeente Er zijn verschille van COKES. UW BELANG zegt U van deze gelegenheid te profiteered ALLE RESTANTEN, waaronder zéér vele PRIMA KWALITEITEN, worden tegen SPOTPRIJZEN aangeboden. Pinkpillen. Beechamspillen. Finten rugpijn nierenpillea. Urbanuspillen. Maagpillen. Koortspillen. Staalpillen. Meubelmaker-Stoffeerder. M. SLOB. ANTON COOPS, van alle HAARDEN, KACHELS en FORNUIZEN, tegen Fabriekiprijzen.’^S^ 1000 Liter volle znete Melk per dag en de benoodlgde Karne melk fra nco aan de Goudsche Coöperatieve Brood bakkery en Verbruiksvereeniging ,?ONS VOORDEEL” te Gouda, ge lieven hunne brieven in te zenden aan bovengenoemd adres met opgave van prys. Varkenspoeder. Droespoeder. Kwalsterpoeder. Zogpoeder. Remonstr. Ceref. Gemeente te Schoonhoven. Een Boerendienstbode, LEKKERKERK. ANTON COOPS, Notaris ANEMA STREEFKERK Bouw- of Tuingrond Rietland met Dijk aldaar, groot 87 Aren 98 Centi aren, in 2 perceelen. en 4. Een perceel HOOILAND Openbare Verkooping te WADDINXVEEN. Abdijsiroop, Druiven borsthoning, Hoestsiroop, ANTON COOPS, H.H. Landbouwers en Veehouders, denkt om de Werp verzeker! ngVaste Premie f 1,55 per f 100,— voor paarden en runderen. 1OO uitkeering, f 0,50 poliskosten. ANNA. Proefflacons 15 Ct. BUITEN] Overste <cte, >rk in zal biljetl Deze IrrfrvnB ri> i IN ALLE AFDEELINGEN. in levi Gein, i TERSTOND OF LATER GEVRAAGD: Bervoets Uitverkoop duurt tot en met Zaterdag 18 Januari a. s. V( den Wordt gevraagd voor vaat werk EEK BEKWAAM Meubelmaker-Stoffeerder, vry van aterkendrank. CORN*. BIK, Schoonhoven. Gemeente Scl ,-j. Wophs- leerde Kerk Ie gem< ie kwam. aanvoer partijen, a fair* Gevraagd zoo spoedig mogelyk: vormwerker, by P.van WIJNGAARDEN, Sigarenfabrikant, Bergambacht. omschreven bij genot te aan- kooppenningen een Zolder, welke KERKNIEUWS. Ta Aseb (Gelder!.) iseen 18-jarig meisje tot organiste in de Ned. Herv. Kerk benoemd. Gevraagd met half Maart of eerder: goed kunnende melken, bij J. HOOGEN- DOORN, Zevenhuizer (Z.-H.) Bouter. VI”. Hjj wekte zjjn aan op over te i wilde v< niet Orasti nal bö De ondergeteekende heeft de eer hierdoor te berichtendat bij zy’ne BROOD-, BESCHUIT EN KLEINGOEDBAKKERIJ van wUk A beeft VERPLAATST naar WIJK B N*. 112 (voorbeen bewoond door P. J. Bernhart). Beleefd aanbevelend, Lekker kerk, 11 Jan. 1913. Heden overleed te Nijmegen onze beste Grootvader, de WelEerwaarde Heer Dm. G. VAN DUIJL, Em. Predl, in den ouderdom van 82 jaar. A. M. VAN DUIJL— Berkenkamp. G. W. VAN DUIJL. Schoonhoven, 8 Januari 1913. Bezoeken kunnen niet worden afgewacbt. tegen xeere apenen by melkvee, 85 CL per doos, f 1,— per 5 doozen by Drogiat, W Ud at raat 88, GOUDA. UIT DE HAND TE KOOP: nr> m TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, bij Gebr. DE JONG te Berkenwovde. wer- ilmen, —a—o-i melden by zar BEN BERG, W(jk C no. 199. inlichtingen verkrijgbaar by den Haastrecht, Jan. 1913. Voor al de bewijzen van belangstelling, by den aanvang dezes jaars ontvangen, be tuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank. VAN DER SPEK. Schoonhoven, Jao. 1913. aanbieding van wederkeerigen isch, betuigt ondergeteekende zijn dank voor de ontvangen geluk- P. G. en goed kunnende melken. Adres G. GRAVELAND, Landbouwer te Gouderak. LANDBOUWERS of Melkleverancters, die genegen z(jn een contract af te fluiten voor de levering van voorloopig HET BESTUUR. en Zeuning; de Noordkadi ‘nget. C no. 1400, groot 1 A Aanvaarding 1 Maart 1913. voor bezichtiging zich aan te j Heer C. Vj Verdere Notaris. DROGIST, - GOUDA. Drogist, - Wijdstraat, - GOUDA. Y •J-: moest Donderdag voor den sbtataan. (N. R. Ct.) F. J. HAKKENBERG, Arts. eden: F. Vermeulen, oud 64 j., Rjjneveld. Van 12 Dec.-9 Jan. Dirk, z. van P. Rozendaal en jrg. Pieter, z. van J. •r. Cornells Jan, z. van C. den Besten. oppende!, oud 28 j ..de Jong, oud 26 j. j. en J. Graafland, i Kaas f 28 f 82 Vette varkens 28 Biggen f 10 i f 18 Eieren f 5,— per 100 Weerden, 8 Jan. ter markt Prys van 2e soort f 28,— f 32.50 a f mocht het gelukken den drenkeling te grjjpen en op het droge te brengen. Mejuffrouw V. zorgde dat de knaap spoedig van droge kleéren was voorzien. *nen van de Ned. Herv. Kerk alhier volgende als Nieuwjaarsbedeeling i armen uifgereikt: 310 el manufac- 13 dekens, 35 paar klompen en 53 Je met reglementen der uvl.18 zoo weinig i zijn. Hij noemde erv. predikanten in tuding aan tusschen ’rijzinnigen en dat der irna een blik te werpen like de orthodoxen in de vrijzinnigen uit de De Heer en Mevrouw SCHREUDER Brukker danken allen die op 5 dezer van hunne belangstelling blijk gaven. Schoonhoven, 10 Jan. 1913. GODSDIENSTOEFENING op Zondag 18 Januari 1813, 's voorin. 10Vï uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. Heden behaagde het den Heere plotseling van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde Echfgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder FIJGJE VERMEULEN, in den ouderdom van ruim 64 jaren. Uit aller naam, H. RIJNEVELD Sr. Wiljige-Langerak, 8 Januari 1913. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken, klein gezin, bjj P. WÏNGELAAR, Kralingscheweg 288, Rotterdam. Heden behaagde bet den Heere tot Zich te nemen onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Zoon, Broeder en Behuwd- Broeder FRANS VAN DER REE Chrs., in den ouderdom van ruim 33 jaren mij nalatende twee Kinderen, te jong om dit zwaar verlies te beseffen. Uit aller naam Wed. F v. d. REE-I Schoonhoven, 7 Jan. 1913. De eerste sitting in 1913 sal gehouden worden op Maandag 13 Januari a.i. Het Bestuur. Onder gelukwens hartelyken wenschen. Met wederkeerigen Gelukwensch danken de Heer en Mevrouw GROESBEEK Regt- doorzee Greup voor de bewijzen vnn belangstelling, op 1 Januari ontvangen. Schoonhoven, 9 Januari 1913. Drogist, GOUDA. Heden overleedna eene kortstondige J ouderdom van ruim 70 geliefde Echtgenoot, Vader Notaris G. VOS te Waddinxveen zal op Woensdag 29 Janu ari 1913, avonds 7 uur, in het Café „de Unie” van den Heer VERMEULEN aan de Brug te Waddinxveen, verkoopen: by de betaling vóór of op Alblasserdam, 10 Jan. De collecte op Eersten Kerstdag in de Ned. Herv. Ke. alhier gehouden voor noodlijdende Kerken en personen, heeft f 99.34 opgebracht. A melde. 10 Jan. Bij de op 4 Januari j.l. gehouden jaarljjksrhe verhuring van vacant gekomen zitplaatsen in de Ned. Herv. Herk alhier hebben 21 plaatsen f 498 opgebraebt. immer*tol. 10 Jan. In de zaal van mejuffrouw de weduwe Natziil trad voorde alhier bestaande afdeeling van den Ned. Protestantenbond als spreker op Ds K. Nobel, predikant te Geert ruiden berg, met bet onderwerp: „De strijd om recht voor de vrijzinnigen in de Ned. Herv. Kerk”. De spreker begon zijn seboone red< te wjjzen op de wetten en reglementen der Herv. Kérk, waarmee helaas zoo weinig menschen op de hoogte vervolgens het aantal Hei Nederland en gaf de verhot het aantal der vr orthodoxen, om daai op de nogingen, welkt het werk stellen om c_ Kerk te verdrijven. Met tal van voorbeelden toonde de spreker aan. dat in de voornaamste plaatsen van ons land, met een groot aantal predikanH- plaatsen, nimmer één daarvan aan de vrij zinnigen werd gegund. Hierna werd de richting in de Synode besnrnken en aangetoond, hoe er aan de kerkeljjke. reglementen werd getornd om die in den geest der orthodoxen te wjjzigen, ten einde de vrijzinnigen met behulp daar van buiten de kerk te zetten. Vermeld werd ook hoe de vrijzinnigen door tal van orthodoxe predikanten worden gehekeld als godslasteraars en godloochenaars en hoe dit door de domme menigte wordt geslikt. De spreker fllustreerde telkens zjjn be weringen met tal van voorbeelden, aan eigen ondervinding ontleend. Na de pauze moedigde hij in seboone be woordingen zijn aandachtig gehoor aan, mede te strijden voor het behoud van onze Kerk. •GlesMcndnm10 Jan. De afdeeling „Hardinxveld—Giessendam” van den Ned. Protestantenbond, gevestigd te Hardinxveld, is door aankoop in het bezit gekomen van een eigen gebouw, dat na restauratie in gebruik zal worden genomen voor godsdienst oefeningen. Ook is een Zondagsschool opgeriebt in vrijzinnigen geest. •Nleuw-Lekkerlaud. 10 Jan. Woens dagavond werd in de Gereformt alhier het feit herdacht, dat de gemeente 25 jaar geleden tot reformatie kwam. Het kerkgebouw was stampvol, geen plaats was onl - bj - te Streefkerk, zal op Vrjjdagen 24 en 31 Januari 1913, des voorm. 10 uur, in het WK3&SW Koffiehuis van P.SCHRIER aldaar, in bet openbaar veilen en verkoopen Voor de Erven J. R. BRIEDÉ: met ERVEN en TUINEN, waarvan éen met SCHUUR en éen met SCHILDERS WERKPLAATS, op het dorp en in de gemeente aan den Lekdijk, te zamen groot 18 16 Outlaren. In 5 perceelen. 8. Een perceel op bet dorp en een perceel BOOM- GAARDLAND over de Bakwetering, in de gemeente Streefkerk, groot 11 Aren 36 Centiaren, in 2 perceelen. 3. Twee perceelen op Korten broek onder Streefkerk, groot 1 Hectare 56 Aren 89 Cen tiaren. De perceelen zyn breeder biljetten en in gebruik en vaarden bij de betaling der op 14 Maart 1913, behalve ee tot 1 Mei 1913 is verhuurd. Nadere information zyn te bekomen en biljetten op aanvraag gratis verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris ANEMA. 10 Jan. Deze week fevoerd 93 winterzal i per 5 ons. 3 Lek, 10 Jan. ier 8 i verki Drogist, GOUDA. Het risico duurt tot den 20sten dag na de tijdige of ontijdige verlossing en langerals de veearts verklaart, dat het moederdier nog lijdende is aan de gevolgen der verlossing. Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering-Maat", Maatschappelijk kapitaal 50.000 gulden. Amsterdam, Overtoom 817. Telegram-adres AMPAVEEMA. G. A. A. KNAAP, Landbouwer en Voorzitter van den Nederl. Boerenbond en I vanuU Boerenleenbank te Haarlemmermeer, President. j F. WESTERLING; Ryks-Veearts te Amsterdam, Secretaris. I L. HOOG ER BRUGGE Wzn., Landb. en Lid v./d. Prov. Staten v. Z.-H. te Overschie. J. A. KIEBERT, Landbouwer en Wethouder te Nieuwveen E. KNIBBE, Veehouder en Voorzitter v./d. Boerenleenbank te Landsmeer. B. VAN DER POL, Grondeigenaar te Utrecht. I C. SLIKKER, Secretaris v./d. Nederl. Boerenbond te Hoofddorp. W. V. WEERDENBURG, Veehouder en Lid v./d. Gemeenteraad te Sloten (N.H). Directeur J. J. HARM8 TIEPEM. De Amsterdamoche Paarden-en Veeverzekerings-Mü te Amsterdam is de eeuige Paarden- en Veeverz.-Mü te Amsterdam, waarvan: lo. het beheer staat onder toezicht van een College van Commissarissen, van wie twee Gedelegeerde Commis sarissen2o. de eenige in Amsterdam met een waarborgkapitaal; 3o. de eenige in Amsterdam met Koninkiyke Goedkeuring; 4o. de eenige die niet vraagt inleggeld administratie- of taxatiekosten, wel f 1,— of f 0,50 poliskosten, en de keuring zelf be taalt; 5o. niet eischt borgtochten van part. Agenten of Inspecteurs. Premiön voor paarden concurreerend, voor rundvee van jaar tot jaar f 8,10 per f 1OO,— met 90 7. uitkeering met inbegrip van werprisico (mond- en klauwzeer uitgesloten). Inlichtingen geven gaarne de H.H.: J. 0KHU1JZEN, Hoofd-Agent te Rotterdam, en TH. LEXMOND, G. OKHUIJZEN en W. SOETERS te Schoonhoven, en ook de Agenten C. v. MEETEREN te Leerdam, JAC. RIETVELD te Meerkerk, H. S. HAMBURGER te Ondewater. W. HEERINGA te Hardinxveld. In plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, worden gaarne yverlge Agenten gevraagd. GEMENGD NIEUWS. Donderdagochtend omstreeks vijf uur ontdekte schipper L. W., van Rotterdam brand in ren gedeelte van zjjn- ^n.rArPC^1*. ,’>r,rPn^ sehfp „Scheepvaart vrouw en ried haar een naast het zijne liggend schip stappen. Toen hij zich later by haar roegen, bleek hem, dat zjjn vrouw op het andere schip was geweest. Omstreeks tien uur werd haar Ijjk in de nabijheid opgehaald. Vermoedelyk is zy _jj het overstapnen in de rivier gevallen. Het schip werd naar het midden van de rivier gesleept, waar de brand gehluscht werd. („N. R. CL") T® Gorinchem is Donderdag ochtend halfzeven een milicien van het 3e regiment vesting-artillerie. die wegens desertie in voorloopige hechtenis zat, uit het arrestanten-lokaal ontsnapt. Hy hnd het slot van de deur met een gloeiende pook u>tgebrand en waadde door de gracht langs het kazerneplein. De schildwacht zag den arrestant ontsnappen, doch mocht hem niet achtervolgen en ook mocht hy aiet op hem schieten. Tevergeefs heeft men den vluchteling per fiets in alle richtingen nagespoord. De deserteur krjjgsraad terecl Ik haal tegenwoordig bij den Drogist een flacon Julianasiroop, die is precies het recept abdij siroop en betaal nu maar den bal ven prijs per flacon van 250 gram f 0,50 500 gram 1,— en 1000 gram f 1,75. Verkrijgbaar by H. BMIT, DrogistSebwwnboven. Bergambacht. ViMChery-Berichten. .oamerstel, 10 Jan. Van Zaterdag 5 tot en met Vrydag 10 dezer is alhier ter markt aangevoerd 1 winterzalmprys per J/i K.G. f 3,05. •Krallngei den ter markt aangt prj)« H,4# i t 3.6» ••Krimpen a/d In»k. 10 week werden alhier 3 talmen ter markt Marktteerlehaen. Gandn, Jan. Kaaa, le qual. f 30,— k t M ie qual. f 18,- a riO,-; iwaardere f f tAangevoerd 73 partyen. HR®44er<Uzm, 7 Jan. Aangevoerd 79 paarden, 761 magere en 650 vette runderen, 146 vette, 268 nuchtere en graskalveren, schapen of lammeren, 0 varkens, 148 b'Eien n°3«!tol K et, alieren SJ lot 75 ct., te <juaL70 ct. per half kilo. J. Bouwman, oud 22 j. Overleden: J. Schilt, oud 1 j. Een levenloos aangegeven kind van J. Bot en M. Kroone. L. Dekker, oud 90 j., weduw naar van P. Vonk. Ondewater. Van 3—10 Jan. Overleden: B. de Waal, oud 28 j., echfgenoote van L. Speksnijder. Den 18. Januari a.s. hopen onze geliefde Ouders WILLEM FR EDERIK van Dra SLUIJS en FRANCIJNA BOOL hunne 85-Jarige Echtvereeniging te herdenken. t Hunne dankbare Kinderen. 's-Gravenhage, Zuid-Binnensingel 176. Van de minder heeft men veel m van de beste. De beste is daa deeligst Alleen de all levert de Gasfabrit i 55 CENTS DE BALKAN-0 De vredesenderb Hebben wy wel reel overzichtje te plaatsen: handelingen? De officiei al sedert verscheidene di nog niet heropend. De daags heropend wordt, is nl bevinden de gevoltnac Turkscbe als de Bulgaarse te Londen. Eerstgenoemi te kennen gegeven, da conferentie overbodig is, afgevaardigden voorstel waarby de afstand van A eischt wordt. Nu.^met dei zal Bulgarye, de leidende unie, wel geen haast hebbe te voorzien dat de confer opend wordt. Het wachten is op he mogendheden, die een st Turkye om het te bewege in vredesnaam maar op t ••1 vandaag of morgen regeering van Turkye wo De tekst van deze nota, die i en goedgekeurd, inoet bui zyn; geen dreigementen den, maar een eenvoudige g maar toe te geven. Altha voorgesteld: inogelyk dn heel ander karakter. Maa schynlyk is toch wel, dat eerst trachten zullen Turl lijntje tot rede te brengei dit niet lukt, een forscher Rusland moet in geen gei le staan, dat de oorlog i misschien legt dit eenigge ten gunste van de overgai Toch.onze hoop op een van de gemeenschappelijke Turksche regeeringspersoni af verklaard, dat de nota nit Turkye wil Adrianopel ni kan bet ook niet. Het wil h offer te groot is en onrec oogen; het kan het niet, on een revolutie zou losbreken z en der mogendheden verlang De volkswil heeft in Turk te zeggen! Zoo bljjven dus de pa elkaar staan, onverbiddely En zou nu een tamme n gendheden in staat ziji tot toegeeflijkheid te bewege het niet.Een Turksche autor klaard, dat zelfs een gen vloot-betoogingvder mogend stantmopel uit-ts helpen zou. zullen er dus strenger maa worden genomen om den te brengen, zoo men wi niet by Tsjataldya wordt b De vasthoudendheid en van de Porte moeten ongeh worden uit het geschil tuss en Bulgarye, dat nog .lang uit is, integendeel steeds schei neemt. Op dit geschil is del gevestigd: zoolang Roemen dreigt behoeven de Turkei nieuwden oorlog geen vr Turken en Roemenen, geza kend tegen de legers dei dat zou hoogstwaarschiji geven aan hun kant! Waa heeft voor Turkije voorl< uitkomst gebracht. Toch is er iets in het o, land, dat onsympathiek is, i gen gemeen. Over hot eij zullen we geen oordeel i is best mogelyk, dat Rop.n aan zyn zyde heeft met zyn stuk grondgebied, dat vroege scheoverheersching, Roemeei lyke quaesties zjju voor buiten Jijk te beoordeelen; er zit e< schiedenis aan vast, en nog v weerzinwekkend is dat Roen Bulgarije al zyn aandacht nooc beslechting van de geschillen voor de instandhouding van heid met zyn drie bondgei Roemenie nïi voor den dag eischen en dreigend optreedt dat het begeerde gebied doo soldaten bezet zal worden. Deze handelwijze is erge: gebruik maakt van de beln loosheid van den tegenstandi denken aan een jongen, die zijn vyand niet openlijk aanc den aanval waagt, wanneer Worsteling is met een andere •rkg*h< ibezet. De bijeenkomst werd geopend door Ds. J. Koeléwfjn, waarna Ds. P. Segboer, de bewerker van de reformatie alhier, thans predikant te Voorthuizen, den kansel beklom. Ds. Seghoer hield een gedachtenisrede naar aanleiding van Je*. 46 vs. 9 en 10, en schetste de geschiedenis van de reformatie in het algemeen en die van deze gemeente in 't bijzonder. Met groote aandacht werd zjjn rede gevolgd. Vervolgens voerde het woord Ds. Schoe- makers van Alblasserdam. de consulent der gemeente, waarna Ds. Koelewyn de bijeen komst sloot Diakent hebben het i- aan de r turen, 13 «•-»«>•» H.L. steenkolen. VACATUBEBEURTEN. Nederl. Herv. Kerk. Stolwijk: Zondag 12 Jan., nam., Ds.Boas, van Bergambacht. SMIE HIIIE per 50 kilo. i i 81 ct per ife kilo, per stuk. 100 stuks, ren, o jan. Kaas. De t op heden bedroeg 142 Goudsche le soort f30,50 a f 32.50, af 30.—, id. zwaardere Noord-Hollandsche f BURGERLIJKE 8TAND. Schoonhoven. Van 7—10 Jan. Ondertrouwd: M. A. Straver en E. Hejjman. Overleg. echfgenoote van H. Rergmnbacht. Geboren: Dirk, C. M. Spruytenbur: Prins en B. Burger. A. W. Snoek en M. C. Getrouwd: C. Sla| (won. te Stolwijk) en A. -oud 27 ziekte, in den jaar, onze geli. en Behuwdvader JAN KOUT8TAAL, ven Koster by de Nederl. Herv. alhier. Wed. J. KOUTSTAAL— DE BrüWN. M. KOUTSTAAL—de Jorg. K. DE JONG. L. KOUTSTAAL. Stolwjjk, 7 Jan. 1913.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4