at. SM ■w 3 UIZEN waarvan éen iCHILDERS- orp en in de s, Woensdag 15 Januari. 1913. N°. 3411. Offlciëele lóm Gemeente Schoonhoven. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. )ps, Gasfabriek :n PS, JDA. I ren. rele ipillei. I toping IN. Dyk ®2 CCBtl- ND !!3 om', :hen; nooit kragen, niet zoo BK, ootlSArea rceelen. 1 MA BUITENLAND. grond sel BOOM. BINNENLAND. 8TATEN-GENEKAAL. ip Uitoavi VAM S. A W. N. VAN NOOTEN nr Schooxhovkn. Interoomm. Teletoon-nr nister van Bmnenlan de vakverenigingen i vei ro-'iii op ring ag vóór of op f te en v.irste voor d< de» van Zake- milu. De het Ie v. de iet ien amil het eenige Nieu reef kerk bb 8® Ceu- H. van jen hü »le- Ds. J. A. van veld, heeft voor Herv. Kerk te Kai - Tot Kerk te iliciU. -ide I ’t belr mogen sprekei op 't gel slechts ischreven hij -not te aan- oppenningen older, welke -anzen, pluiiu- bekomen en verkrijgbaar risANEMA. zou or den loorleden Zondag clarissen zóó verhoo- >ne concerten niet i hiertoe kon de t grenadiers luitenant S. E. de bataljons hem bjj monde ■ne?es uit naam cadeau aan te (N. R. Ct,) te niet De SCHOOHHOVENSCHE KRAUT. - vandai ..et goec nooit vast. (Job. Jonker) .'an het hoofd loen bewonen. de verdeel iir" is. Wat iugv. m lacht heeft diefstal van veld dat hy Van A’ ben ban| komt, di sbroken en it ze eerst- i gering, •owe! de *j steeds n echter ling der melden by jk C no. 199. aar by den GOUDA. verheelde te veel opg< >rt der bezuiniging zoo zeide de J aan de Koningin 1 van den Minister inciën werd dit ontwerp, op i den beer Van Nierop in stem- icht, met 28/1 stemmen aan ge- rk, zal 24 en 1918, mr, in het iP.SCHRIER d verkoopen: IEDÉ: 'aarden z.y Hollanders, oning voorby- afschuweiyke lzen.lt Jan. Ter benoeminf de 1 Mei a.s. te openen alhier in „de Rotte” zyn op -nlaatst de heeren C. J. Dek- en A. van Kooien, te ¥08 te ten zal op 29 Janu- avendn het Café EULEN aan verkoopen IK EL HU IS, land, met raarin Var- -vens ruim Vaddinx- er Sectie B GEMENGD NIEUWS. Dezer dagen wandelde ik zoo schryfl iemand in het „Hbld.” aan den voet van het „kopje” terwyl twee jongens, op zoo’n namaak-auto, gemaakt van wielen Xan een kinderwagen, er hard kwamen af- rijden. Achter hun auto hing aan een touwtje een groote halfvergane bokaing Ie bungelen „Wat voeren jullie toch uit?” vroeg ik „Auwto reesen,” was natuurlyk het «ut woord. „Maar wat beduidt dat vieze ding F* Vroeg ik, op den bokking wyzend, „Da’s «ie stonk. Deze tactiek geldt onder de jongens voor laf. Is er wel een ander woord om de tactiek van Roemenië te qualiflceeren KERKNIEUWS. Zaterdag heeft D s. Woudenberg Hamstra, predikant te Oiji c. a. (N.-Br.), den dag herdacht, waarop I 50 jnar geleden het predikambt Ie Mol -raaf aanvaardde. Daarna washy van 1874 werkzaam te Ingen en van dien tijd af op zijn tegenwoordige standplaats. De jubilaris ontving vele hewyzen van vriendschap en hoogachting. Des voormid- ?s verscheen ook een deputatie uil de .«Jen van den ring en het classicaal bestuur van *s-Hertogenbosch, om van den waarnemenden pra< van de geheele classis een bieden. gen den strooper is proces-verbaal ■maakt. Zyn vischwant, van het beste t, is in beslag genomen. (D. v. R.) 'water, 11 Jan. Aan de School Bybel alhier, hoofd de heer A. F. is uit 22 sollicitanten tot onder* moemd de heer P. Goedendorp, te :ts-schoolopziener dringt aan op salariëering van het personeel 3 en geeft den raad bet volgende irstel in overweging: lo. het salaris van hoofd worde op f 1550, dat van den eerste-onderwyzer op f 950 en dat van den tweede-onderwyzer op f 750 gebracht. Van my aldus de voorzitter zyn dienaangaande geen voorstellen meer te wacfiten; tot vervelens toe heb ik by den raad op een betere salarisregeling aange drongen, dus heb ik myn plicht gedaan. Verder geeft de districts-schoolopziener den raad in overweging, dat hy zich uit- spreke, of hy de school voor m.(u. 1. o. wil behouden of niet. Zoo ja, dan moet er aan de gestelde eischen worden voldaan, én anders moet men de school opheffen. Oostendorp wyst erop, i harde les heeft gehad met Staal. Spreker begrijpt niet, ^-Men omtrent het orjder- ol vandaan zyn geko- >l«gestichl, als men Ware ze kwynend, iets voor te zeggen; maar ze mag bloei verheugen. -z it ter merkt op dat het te is, zuoals er met bet goede 'em een te wordt gesmeten. verknoeid met advertee- het onderwys op een bedenkelyke benadeeld. Wil men de school niet, lar laat men er dan eeriyk voor dan kan het ding opgeruimd wor- voorstanders van zoo’n bijzondere rorden. De by bet regiment en jagers overgeplaatste ie 1_ van Nooten is bestemd voor grenadiers. De C e n t r a 1 e R a a d van Beroep (Ongevallenverzekering) heeft in zyn Vrjjdag gehouden zitting uitspraak gedaan in het hooger beroep van de Ryksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Be roep te Dordrecht, waarby met vernietiging eener beslissing van de Bank, die schade loosstelling weigerde, aan J. v. d. D., molen* baas-bagger machine te Sliedrecht, met in gang van 29 Mei 1911 is toegekend een rente van f 2,10 per werkdag naar 100 pCt. in validiteit, ter zake van een ongeval, waar door de functie van zyn linkerarm zeer is gestoord, hem overkomen in het buitenland (HAvre), terwyl hij werkzaam was in een hier te lande gevestigde onderneming. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak, voor zoover daarby is vernietigd de beslissing van het bestuur der Bank, vernietigde haar voor bet overige en kende aan getroffene toe met ingang van 29 Mei 1911 toten met 22 Januari 1912 een rente van f 2,80 per werkdag naar 100 pCt. invaliditeit en van 23 Januari 1912 af een rente van f 1,68 per werkdag naar 60 pCt. invaliditeit. Gouda, 13 Jan. De heer C. A. M. Spruyt alhier is winnaar geworden van de zilveren medaille, uitgeloofd door H. M. de Koningin voor de jubileums-tentoonstelling van hoen ders, duiven, konijnen, kalkoenen, g»1 eenden enz. van de vereeniging van pl vee-liefhebbers „Aves”, te Alkmaar. Alblnsserdam, 11 Jan. De stroop tochten inden polder „Hel Blokland" namen den laatsten lijd steeds grooter afmetingen aan. De pachters van jacht- en vischwater besloten daarom onderling een jachtopziener aan te stellen. Hiervoor is aangewezen de heer J. Lainbinou alhier. Wat de politie niet mocht gelukken, hoewel zij verscheidene dagen en’ nachten de wacht hield, daarin slaagde Lambinon. Hij verraste een strooper terwyl deze bezig was met het uitzetten van vischwant. Toen de man zich ontdekt zag, zocht hij zyn heil in de vlucht. Er ontstond een jacht tusschen opziener en strooper, waarby de laatste zoo in bet nauw werd gebracht, dat hij genoodzaakt was zich over te geven, na eerst met een geladen revolver zijn vervolger bedreigd le hebben Met een behendigen sprong wierp Lambinon zich echter op hem en ontwrong hem het wapen Teg» opgen soort, Ondewah met den Derksen, wyzer bei Rgswyk. Sliedrecht, 11 Jan. In deze gemeente is uit Rendsburg (Duitschland), alwaar hy 18 dagen in voorloopige hechtenis heeft doorgebracht, teruggekeerd J. van Aken, wonende alhier. Van A. was met eenige Hollanders (te Delfzyl) gearresteerd, ver dacht van moord. Zyn onschuld is zonne klaar gebleken. Intusscben heeft hij met zyn kameraden een benauwden tyd doorge- Van Aken en Bonthuis, uit Delfzyl, 1871—1 kwamen in een koffiehuis en vonden daar - Muiter Sas, zooals de vermoorde vrouw genoemd werd, liggen met afgesneden hals. In plaats van hiervan ter bevoegde I dag, plaatse aangifte te doen, besloten zij het I |ed« stilzwijgen te bezwaren. Dit was natuurlyk af keurenswaardig, maar wordt toch eenigs- zins begrypeiyk, wanneer wy mededeelen dat zy den volgenden dag naar Holland vertrekken. Vrees van land in moeilükheden te aldus besluiten. ■volutie r mogen volkswil te zeggen! Zoo biyven dus de partyen tegenover elkaar staan, onverbiddelijk, onverzoeniyk. En zou nu een tamme nota van de mo gendheden in staat zyn, om Turkye tot toageeflykheid te bewegen? Wy gelooven het niet.Een Turksche autoriteit heeft al ver klaard, dat zelfs een gemeenschappeiyke vloot-betoogingjer mogendheden vóór Kon- stantinopel nitts helpen zou. Klaarbiykeiyk zullen er dus strenger maatregelen moeten worden genomen om den vrede tot stand brengen, zoo men wil dat de stryd by Tsjataldya wordt beslecht. i vasthoudendheid en de brutale toon van de Porte moeten ongetwfifeld verklaard worden uit het geschil tusschen Roemenië en Bulgarije, dat nog .lang niet de wereld uit is, integendeel steeds scherper vormen aan neemt. Op dit geschil is de hoop van Turkye gevestigd: zoolang Roemenië Bulgarye be dreigt behoeven de Turken voor een her nieuwden oorlog geen vrees te hebben: Turken en Roemenen, gezamenlyk optrek kend tegen de legers der Balkan-staten dat zou hoogstwaarschynlyk een succes geven aan hun kant! Waarlyk, Roemenië heeft voor Turkije voorloopig althans uitkomst gebracht. Toch is er iets in het optreden van dit land, dat onsympathiek is, om niet te zeg gen gemeen. Over hut eigeniyke geschil zullen we geen oordeel uitsprekeu: het is best mogeiyk, dat Roemenië het recht aan zyn zijde heeft met zyn eischen van het stuk grondgebied, dat vroeger, vóór de Turk sche o verheersching, Roemeensch was. Derge lijke qnaestieszyu voor buitenstaanders moei* lyK te beoordeelen; er zit een heel stuk ge schiedenis aan vast, en nog veel meer. Maar weerzinwekkend is dat Roemenië nü, terwyi Bulgarye al zyn aandacht noodig heeft voor de beslechting van de geschillen mot Turkye en voor de instandhouding van de eensgezind heid met zyn drie bondgenooteudat Roemenië nïi voor den dag komt-met zyn eischen en dreigend optreedt. Het heet zelfs dat het begeerde gebied door Roetueensche soldaten bezet zal worden. Deze handelwyze is ergerlijk, omdat zy gebruik maakt van de betrekkeiyke weer loosheid van den tegenstander. Zy doet ons denken aan een jongen, die den strijd met zyn vyand niet openlyk aandurft, maar wel den aanval waagt, wanneer de gevreesde in Worsteling is inet een anderen tegenstander- «Ier Gemeente NchooBhwven. Er zijn verschillende kwaliteiten van COKES. Van de minderwaardige soort heeft men veel meer noodig dan van de beste. De beste is daardoor het voor- deeligst Alleen de allerbeste soort levert de Gasfabriek nog tijdelijk A 55 CENTS PER H.L. verklaren, dat hy tegen de moties-Eland -Ter Laan zou stemmen. De heer Van Vl(|men vond de voor gestelde organisatie uitstekend, doch drong daarby op bezuiniging aan. Ten minste moesten twee beroepsluite nants bij elke compagnie worden ingedeeld, om daarna tot de bespreking van het volks leger over te gaan, waarby hy verklaarde, dat niemand wist wat het volksleger was. Toch zou hij er iets over zeggen. De heer Roodhuyzen, interrumpeerend: „En u weet niet, wat .het ia!” Ten slotte verklaarde de heer Van VI y men zich verheugd over de verklaring van den Minister van Binnenlandsche <en over de vakvereenigingen van litairen. i heer Van Karnebeek verdedigde organisatie-stelsel van de regeering, waarby de beroepsofficieren meer werk zouden krngen. Vooral een snelle mobilisatie moest verkregen kunnen worden. Terwyl hy voorts de denkbeelden van den vorigen afgevaardigde bestreed, keurde hy de instelling van een volksleger af. Beide moties werden ten slotte door spreker bestreden. De heer Marchant bestreed de denk beelden van den heer Tydeman, evenals het organisatie-stelsel der regeering. Hierby gaf hy tevens aan, hoe het stBndpunt der verschillende éoncentratie-partyen tegen over dit stelsel was, waarby hy opmerkte, dat niet alle vrye liberalen met den Tiel- schen afgevaardigde medegingen. Rechts kende slechts één beginsel op mili tair gebied: meer geld uitgeven. Maar op de huidige wyze moesten de uitgaven steeds stygen. Wel was een snelle mobilisatie ge- wenscht, doch daartoe moest men eerst beter organiseeren. De maatschappelyke evolutie van het leger werd door het stelsel van den Minister tegen gehouden, zeide deze afge vaardigde, waarna hy breedvoerig het Zwit- sersche stelsel voor ons land verdedigde. De Minister van Oorlog deed in zyn antwoord uitkomen, dat hetzwemonderricht door hem besproken zou worden, als hij was aan de zorg voor den soldaat. Het geven van concerten door leden van stafmu- ziekkorpsen moest ook op Zondagen geschie den, óf men moest de salarissen zóó verhol gen, dat die buitengewor" -»■ meer noodig waren. En minister niet overgaan. Hier brak spreker zyn rede af en werd de vergadering tot Dinsdag verdaagd. Ovcrsicht. DE 1IALKAN-OORLOG. De ▼redeeBuderhaadeltnfeii. Hebben wy wel recht om boven ons overzichtje te plaatsen: de vredesonder handelingen? De officieels conferentie is al sedert verscheidene dagen afgei nog niet heropend. De kans dat daags heropend wordt, is bovendien f al bevinden de gevolmachtigden, zooi Turksche alsde Bulgaarsche, zich nog te Londen. Eerstgenoemden hebben te kennen gegeven, dat heropening der conferentie overbodig is, tenzy de Balkan- afgevaardigden voorstellen willen doen, waarby de afstand van Adrianopel niet ge- eischt wordt. Nu,wmet dergelyke voorstellen zal Bulgarye, de leidende staat in de Balkan- unie, wel geen haast hebben, en dus is het niet te voorzien dat de conferentie spoedig her opend wordt. Het wachten is op het oogenblik op de mogendheden, die een stap zullen doen by Turkye om het te bewegen, Adrianopel toch in vredesnaam maar op te geven. Daartoe zal vandaag of morgen een nota aan de regeering van Turkye worden overhandigd. De tekst van deze nota, die reeds is vastgesteld en goedgekeurd, moet buitengewoon „mak” zyn; geen dreigementen en krasse woor den, maar een eenvoudige goede raad om toch maar toe le geven. Althans, zoo wordt het voorgesteld; inogelyk draagt de nota een heel ander karakter. Maar het meest waar- schynlyk is toch wel, dat de mogendheden eerst trachten zullen Turkye met eeu zacht lijntje tot rede te brengen, om daarna, als dit niet lukt, een forscher toon aan te slaan. Rusland moet in geen geval bereid zyn toe te staan, dat de oorlog wordt voortgezet; misschien legt dit eenig gewicht in de schaal ten gunste van de overgave der stad. Toch.onze hoop op eeu gunstig resultaat van de gemeenschappelyke nota is niet groot. Turksche regeenngspersonen hebben al voor at verklaard, dat de nota niets zal uitwerken Turkye wil Adrianopel niet afstaan en het k a n bet ook niet. Het wil het niet, omdat het offer te groot is en onrechtvaardig in zyn oogen; het kan het niet, omdat er zeer zeker een revolutie zou losbreken zoo aan Bulgarye’s en der mogendheden verlangen werd voldaan. De volkswil heeft in Turkye ook nog wat Het aantal groot, terwyl doende was. Op voorstel van den voorzitter zou de eerste motie—Ter Laan tegelyk met deze beg rooting behandeld worden, terwyl de tweede later in behandeling zou komen. De heer Duy maer van Tw i st bracht hulde aan de* voortvarendheid van dezen Minister, doch spreker had zich toch afge vraagd, of de zaak zoo kort voor de ver kiezingen niet geschaad werd. Wat de denkbeelden van den Minister omtrent de recruteering der onderofficieren betrof, deze afgevaardigde vreesde voor mislukking dezer plannen. De regeering moest van haar plan terugkomen en het bestaande handhaven, totdat zy zeker wist voldoende miliciens-sergeanten te krygen. Inzake de reorganisatie-voorstellen hoopte spreker met den minister tot een accoord te zullen ko men. Doch nu reeds merkte hij op, dat in diens stelsel chronisch gebrek aan beroeps officieren zou bestaan. Te circa middernacht brak deze laatste spreker op verzoek van den voorzitter zijn rede af, en de vergadering Werd tot den volgenden dag verdaagd. 7 Vergadering van Vrydag 10 Januari. Aan de orde was de voortzetting der beraadslaging over de oorlogs-begrooting. De heer Duymaer van Twist, die thans zyn rede van den vorigen dag voort zette, had er bezwhar tegen, dat er slechts één beroepsluitenant bij de Compagnie zou komen. IJ ij criliseerde de inrichting der mobilisatie en verheelde zyn vrees niet, dat de kosten te veel opgedreven werden. Het rapport der bezuinigingscoinmissie zou dezer dagen, zoo zeide de Steenwyksche afgevaardigde, aan de Koningin worden aangeboden. Aan het slot zynor rede bepleitte by de wenscheiykheid, om de herhalingsoefeningen in het najaar te houden, om na behandeling van eenige andere ondergeschikte puuten Bakwetering, aerk, groot ntperceelen. EERSTE KAMER. Verschillende ontwerpen werden achter eenvolgens aangenomen, waaronder dat tot verruiming van het Oostplein te Rotterdam. Daarop bestreed de heer Van Nierop het ontwerp tot regeling van de amortisatie onzer Nationale Schuld. Deze spreker wenschte het nageslacht niet te binden tot verhooging der amortisatie te moeten over gaan. Na het antwoord van Finar verzoek van ming gebrac nomen. Alle andere ontwerpen werden z. h. s. aangenomen, waarna deze Kamer tot nadere byeenroeping uiteen ging. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 8 Januari. Nadat nog de heeren Van Nispen tot Sevenaer en Van Asch van Wyck een enkel woord gesproken hadden, werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Donderdag 9 Januari. Aan de orde was de voortzetting der beraadslaging over de begrooling van oorlog. De heer Verhey wenschte bezuiniging. Het aantal verminderingen op de artikelen was gering, het aantal vermeerderingen op andere artikelen groot. Spreker gaf het Tyde man toe, dat het leger goed verzorgd en toege rust moest z.yn, doch dan moest op ander ge bied bezuinigd worden. De kostbare keuken- automobielen waren niet noodig geweest, terwyl men te veel den Japansch-Russischen oorlog op het oog had en daardoor te weinig op den schietvoorraad wist te bezuinigen. Terwyl de Rotterdamsche afgevaardigde voorts eeu bescheiden proefneming op luchtvaartgebied aanbeval, ging hem de financiëele verbetering van de positie der onderofficieren niet vergenoeg. Deze moes ten beter gepensionneerd worden. Scherp trad spreker in ’t vervolg van zyn rede tegen de plannen van dezfcn minister op en had zooveel bezwaren tegen diens mobili- satie-systeein enz., dat hy verklaarde tegen de begrooting te zullen stemmen. De heer Lieftinck besprak naast het nut van een goed zwem-onderricht de ver schillende soorten van uniformen. Naast de behartiging Jezer algemeerte zaken drong hij op een vergoeding van de gemeente Zutfen aan, die haar koloniale reserve ver loren had. De heer Ter Laan zette zich scherp tegen de enorme toename der fiuancieele en personeele lasten onder het huidig be wind. Zoo bracht deze minister ons nu reeds een oorlogsbegrooting van 40 millioen en dat terwyl de bezuinigingscommissie nog niet eens gereed was! De geconcentreerde partyen moesten nu eens even duidelijk als de heer Tydeman zeggen, wat zy van zoo’n toeneming van uitgaven dachten. Deze Minister durfde telkens met nieuwe voorstellen komen, die veel geld kostten. De Milltiewet, met medewerking van een gedeelte der linkerzijde tot stand gekomen, had uitbreiding van het contingent en ver lenging van oefentijd gebracht. Tot de organisatie komend, stelde spreker een motie voor, luidende: „De Kamer, van oordeel, dat de reorgani satie, zooals die door den Minister wordt voorgesteld, niet moet worden ingevoerd, gaat over tot de orde van den dag.” De geheele luchtvaart-afdeeling moest volgens dezen afgevaardigde nog wat worden opgaborgen. Hy was ook geheel tegen een fonds voor militaire doeleinden, dus ook tegen dat voor de kustverdediging. De positie der onderofficieren moest verbeterd worden, anders kreeg men of geen voldoend aantal of minderwaardige sergeants. Zij moesten beter gesalarieerd worden. Wat de officieren betrof, dezen moesten na her ziening hunner positie voor bun pensioen bydragen. In dien geest stelde spreker dan ook een tweede motie voor. provooststraffen was veel te de verplegingsdienst on vol- zouden vertrekken. Vrees van in een vreemd land in moeilijkheden te geraken deed hen aldus besluiten. De justitie moest het zelve maar uitzoeken, zoo oor deelden zn. Een volkomen stilzwygen bewi echter niet. Aan twee andere Boret en Nannen, die de wor gegaan zyn, hebben zy de misdaad medegedeeld. Alle vier zijn gevangen genomen. Bij de confrontatie van het lijk ontkenden zy met de grootst mogeiyke beslistheid, doch zy werden Wfêr „elngesperrt”. In- tusschen is later een kellner uit het café, een familielid van de vrouw, gearresteerd en als vermoedelyke dader vastgehouden. Deze heeft bekend schuldig te zyn aan i geld. Het vermoeden wint ook de moordenaar is. Aken en de andere Hollanders heb- nge oogenblikken doorleefd. Daarby lat zy hun weekloon moesten missen. Naai* wy vernemen^ worden pogingen lot het verkrygen van schadeloosstelling aan gewend. (D. Ct.) streefkerk, 13 Jan. Vrydagavoud is de alleenwonende J. v. d. W. alhier dood achter zyn woning gevonden. Waddinxveen, It Jan. Daartoe door den burgemeester uitgenoodigd, zyn Donder dagavond ten raadhuize der gemeente bij eengekomen de heeren J. Berghuis, meubel fabrikant, C. Jongenburger, cementsteen- en bakkersoventegelfabrikant, G. van Lange, papierfabrikant, J. Rupke, kurkwarenfa brikant en A. van Wessem, houthandelaar, op den 22en November j.l. gekozen tot leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente. De burgemeester heette alle heeren welkom, feliciteerde hen met bun benoeming en zeide te hopen, dat zij nog zeer veel in lang van handel en industrie zouden n verrichten. In ’t kort memoreerde ,er nog den vooruitgang der gemeente- jebied van industrie, hoe betrekkeiyk «o weinige jaren geleden alhier nog niets merkbaar was van de zeer groote alhier gevestigde meubelfabrieken en hoe J ook de overige handel en industrie, waarvan de aanwezige heeren als ’t ware de ver tegenwoordigers waren, sedert een geinig aantal jaren niet onbelangryk was uitgebreid of herleefd. Verder zette spreker uiteen de werking van de Kamers en gaf ten slotte in over weging over te gaan tot de voorgeschreven verkiezingen van voorzitter enz. De heer Jongenburger, oudste lid in jaren, bedankte den burgemeester voor de vrien- delykheid om de nieu we Kamerteinstalleeren'. Daarop werden benoemd: tot voorzitter de heer C. Jongen burger en tot vice-voor- zitter de heer J. Rupke, die beiden hun benoeming aannamen, waarna de burge meester afscheid nam en vertrok. Met algemeene stemmen werd vervolgens benoemd tot secretaris de heer G. J. Spruyt, procuratiehouder der N. V. Papierfabriek „De Schoone Haas” voorheen A. W. van Lange, die daarvan in kennis gesteld, in middels verklaard heeft deze benoeming aan te nemen. Verder bepaalde de vergadering zich alleen tot het regelen der voorloopige werkzaam heden en bet benoemen van een commissie van twee leden, bestaande uit de heeren Rupke en Spruyt, die zich zullen belasten met het samenstellen van een ontwerp- reglement van orde, om dit in de e. v. ver gadering ter definitieve vaststelling in be handeling te nemen. (D. v. G.) Waddiuxveen, 13 Jan. Vrijdagmid dag omstreeks twee uur deed zich in deze gemeente bet geval voor, dat een schip aan de Noordkade strandde en zelfs op een huis voer. Het vaartuig, dat gesleept werd door een boot der fa. Panuevis, geraakte ter hoogte van het huis van den heer C. Bremmer op den wal, en kwam met groote kracht terecht op bovengenoemde woning, welke daar ter plaatse zeer dicht aan den Gouwekant staat. De schok was zóó hevig, datrenkele planken van het huis eenige meters verder terecht kwamen en de spiegel in de woonkamer van den wand viel. Naar het „D. v. G.” verneemt heeft de schipper de schade in middels vergoed. Vorige week hield de R.-K. kiesver- eeniging alhier haar jaarvergadering. Uit het jaarverslag van den penning meester bleek, dat er een batig saldo van f 30,16 was. De aftredende bestuursleden, de heeren Ruys en Streng, werden herkozen en namen hun herbenoeming aan. Het voorstel van het bestuur tot aan sluiting bij de R.-K. Centrale Kiesvereeni- ging van het Provinciale Staten-district werd aangenomen, zoomede het bestuurs-voor- stel om vóór de a.s. verkiezingen nog twee lezingen te doen houden. Tot leden van de Commissie tol het nazien van de kas en de boeken van den penningmeester werden gekozen de heeren I. Doeletnan en Th. Koolmees. Teven» werd uog besloten enkele vlug schriften van de K. S. A. te Verspreiden onder de leden. Eenige geeslelyken woonden de verga dering by. Zevenhui: tot hoofd aan lyke School alhie** het tweetal geplaat ker, te Sliedrecht, Hilversum. Gemeenteraad van Alblaawerdam. In de laatstgehouden raadsvergadering waren afwezig de heeren Joh. Jonker, A. Pijl en J. M. Prins Visser. Voorzitter de heer T. Cluysenaer, burge meester. Ingekomen is de goedkeuring van Gede puteerde Staten van de gemeenterekening, dienst 1911. De voorzitter deelt mede, dat na her haalde oproepingen voor de betrekking van onderwyzer aan school 3 (m. u. 1. o.) geen enkele sollicitant is opgekomen. In de vacature is tijdelijk voorzien door de be noeming van den heer T. Hoek alhier. Aangezien deze onderwyzer niet in bezit van de hoofdacte is, worden w vakken onderwezen door mejuffrouw Nieu wenhuizen, onderwyzeresaan dezelfde school. Het gevolg hiervan was, dat de lesrooster gewyzigd moest worden. De eerste gewyzigde lesrooster, opgemaakt door den burgemeester en het hoofd der school, werd in bet college van wethouders afgestemd. Een tweede werd opgemaakt, welken de beide wethouders goedkeurden, maar waarby de burgemeester zich slechts noode neerlegde. Deze laatste werd opgezonden naar den districts-schoolopziener,die hem echter beeft afgekeurd. De district een betere aan schooi vooi het left de districts-schook i overweging, Lj de school ■n of niet. Zoo ja, i de gestelde eischen wordei .Iers moet men d De htfer Van Oi dat de raad een den onderwnzer f waar die andere inzichten wys der m.u.l.o.-school men. Waarom de school haar dood wil drukken? er was zich in t De voor z bejammeren is, zuoi geld van de gi llet geld wordt ren en manier goed. Mai uitkomen, den en aan t verkocht w< Nog nooit zoo vervolgt spreker heb ik zoo iets gezien. Toen ik hier pas kwaïti, heb ik er over verwonderd gestaan, dat in een gemeente als deze geen m.u.l.o.-school was. Er vertrokken kinderen naar elders om dit onderwys te ontvangen, ten koste van hun gezondheid en zedelyk welzyn. Wanneer men ziet, dat men vandaag dit wil en morgen dat, dat is niet goed. De positie van den ambtenaar is nbc Zoo stelde de eerste wethouder (Ji gisteren weer voor, het huis van het hooft van school 3 in tweeën te M< terwyl het schot, dat vroeger uitmaakte, reeds verkocht men daarvan denken? Men lacht er maar ik vind het te, treurig om te lacl het is om erby te huilen. Men zal noc een beschaafd mensch in zoo’n huis De heer Leis zegt, de toekomst donker in te zien. De heer Van Eesteren wil dit punt tot een volgende vergadering aanhouden. Na eenige discussie wordt hiertoe besloten. Ingekomen is een adres van den heer K. Bloembergen, onderwyzer met verplichte hoofdacte aan school 2, met verzoek óm verhooging van zyn salaris. Na eenige discussie wordt, op voorstel van den voorzitter, de verhooging voor de beide onderwyzers met verplichte hoofdacte goedgekeurd. Aan den heer E. Staal, onderwyzer aan school 3, wordt, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als zoodanig. Aan mejuffrouw W. Groenendyk wordt ontslag verleend als schoonmaakster aan school 3. In haar plaats wordt benoemd de wed. P. Ruiter—Loopik. Tot leden van de financieels commissie worden herkozen de heeren J. M. Prins Visser, voorzitter en A. M. Vroege en Jac. Jonker, leden. De stembureaux voor 1913 worden vast- gesteld en op voorstel van den heer A. Been akker wordt besloten dat de gemeente aan hen, die er zttting iti hebben en daardoor direct geldeiyk verlies zouden lyden, dit enoeming verlies zal vergoeden. n Christe-1 Tot leden van het Borgeriyk Armbestuur zyn op worden herkozen de heeren A. de Kloe, B. van Eesteren, A. van Zessen en Hd. Zwartbol, en gekozen de heeren A. Baan Kz. en Hd. Jonker. Tot tuinman van de begraafplaats in 1915 wordt benoemd A. Kuyvenhove. Boven, t heeft voor het beroep naar de Ned. Kerk te Kamperveen bedankt. predikant by de Chr. Geref* Boskoop is beroepen Ds. J. van Vliet, te Vlaardingen. In deze gen <.u..o»urg (Duitschland), alwr i in voorloopige hechtenis icht, teruggei Van dfzy’ >o rd. Zyn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1