COSTER’S Stremsel en Kleursel. COGNACS LIKEUREN atol Hnlzenstroo, WIJNEN, Dagelijks* StaMdlensten n en naai taterden). ÖEXCHAfC PI LEEN VOOR DE KAASMAKERIJ. Coster's Stremsel én Kleursel. Meubelen en Huisraad 0. A. vanYperen J.BEZEMER. 'TOILET ZEEF* N°. 34 Eerst» alom bekende Vraagt steeds de Oude Speelwagens, van alle kwaliteit. OfficieelB K De Landbouwbank te Utrecht, Oudegracht bij de Drieharingstraat C 68. Airedale-terrier. Onze Beginselen. Driejarig Hakhout van ruim v|jf hont. geschikt om wit te maken, bij C. SCHEP Hz. te Willige* Langerak. Aanbesteding. Gasf der Gemeeal Er zijn versch van COKES Van de mini heeft men veel van de beste. De beste is deeligst. WIE HOEST DAAR ZOO? GOUDA: Hoofdkantoor en Fabriek. en ie. 2e. 3e. 4e. Een zwaar gewicht in kaas. Prachtige natuurlijke kleur. Heerlijke smaak. Hooge prijzen in geld en in zuivel- wedstrijden, enz. enz. Men wordt DRINGEND verzocht, uitsluitend te bestellen en gebruiken ALKMAAR. Bijkantoren:’ Pelit-Fayl (Frankrijk). LONDON. GQ O O W. BOS, Giessendam. TE KOOP, bij C. SCHOUTEN Zoon Deze fabrikaten zijn gemaakt van de ALLERBESTE grondstoffenwaardoor wordt verkregen: Landbouwersgereedsclta. DOOR DE KOUDE! Het maken van een VARKENSSCHUUR. In ELK huis een Orgel!! |f>A prijzen hebben daarmede kaasmakers ImV behaald op de laatste Tentoonstellingen. N.V. DE HAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK. Het verrichten van verschillende werkzaamheden tut verbetering van de Openbare Lagere School aldaar. Aanwijzing zal geschieden op Maandag 20 Januari a. s.'s voormiddags lOVs uur, terwjjl bestek en teekening vanaf Donder dag 16 Januari ter Secretarie Verkrijgbaar zyn tegen betaling van f 1,— per stel. BINNI STATEN A B DIJ SIR OOP. SANCTA SRAULO welke in éën dag een gewonen hoest geneest. Gij ontsnapt daardoor aau de meest gevaarlijke ziekten, zooals ASTHMA, BRONCHITIS, of INFLUENZA. Bedenkt, dat ook TERlA'G en TONGONTSTEKING met een gewonen hoest beginnen. v./h.J.RH.v.WILLEUSWAARO. SCHOONHOVEN. Dit MBmer be OVERAL VERKRIJGBAAR. in bt GD Jn; v/h L. Pot Be. Pz.; Gouda DUS GOED ONTHOUDEN, GEBRUIKT STEEDS DRAISMA vahI VALKENBURG ‘S LEVERTRAAN-: LEEUWARDEN» Verleent Credieten 'aai kinderen. Adres: J. F. VAN HERENBEBG DE BOEB,Wijnhandel, Schoonhoven. en et,... der g< lelijk 11 TE KOOP GEVRAAGD: Gemeente FIJN.DUURZtAM.GEURIG x van dient, c ■«i-tigen. Daar btTrd. hoven Zoo la gr*i noden im. Terwjjl voor dat f* VOi EEN ORGEL kan l bU Kroote en kleine partijen, van de bekende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN IERSEL*te Leur, te BERGAMBACHT. i Wzn.; In ’t nui Want k ‘rgeteekende bericht bij hij zich van heden af J. KORTLAND. Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amstel 30, b/d Munt. Telephoonnnmmer 381. Télephoonnnmmer 381. Baad van Commissarissen: C. J. HACKE VAN MIJNDEN, Loosdrecht. Jhr. G. "J. SCHIMMELPENNINCK, Rhenen. Mr. H. J. VAN HEYST, Wijk bij Duurstede. J. B. DE BEAUFORT, Woudenberg. Mr. H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis. op zeer billijke voorwaarden, onder borgstelling, enz, -m Landbouwers en Indnstriëelen. Verschaft 1ste Hypotheek op Landerijen, enz. Neemt gelden in depót met 3 dagen opzeggens, rentevergoeding op heden Bl/g pCt. Opent Bekening-Conrant met rentevergoeding. Agent voor GOUDA en OMSTREKEN: De Heer C. J. M. KROON, Gemeente-Ontvanger. De Directie H- THISMEJT. ue Directie, o E_ nEEB. De Not.ris D. TEIJIMCK te I SCHOONHOVEN I zal op Donderdag 16 Janu ari 1913, ’s morgens 10 uur, ten Woon- huize vau G. VAN VUÜREN aldaar, in bet openbaar verkoopen, om contant geld: en Langerak R. VERMEULEN: Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmoud T. MOLENAAR; -G.COLJE: ^°P,M A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nienwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland "ortT^BOELE’; -os C. van STEENIS; J. de KLUIVER; G. S. ROSS; I J. L. VLOT; Ter Boekdrukkerij van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naamkaartjes op helder wit carton, in net étui, geleverd voor slechts 60 CENTS. Op fijn bristol carton in luxe étui f O.75./1,—1.35, f 1.50 enz. heen komen de menschen gevlogen om VERMEULEN’S NAAIMACHINES. Ook geen wonder het scheelt een dubbel werkmansweekgeld in dén prijs: ook op afbetaling. Prijscourant gratis, p- pareeren en inrniling. W. VERMEULEN, Kipstraat 42, Rotterda 87 TURFSINGEL 87, GOUDA. i Te koop een ras-znivere AIRED ALE-TEBRIER met Stamboom, acht maanden oud, kamerzindeljjk en lief voor Een toelichting op het Program der Christeljjk-Historische Unie, DOOR C. E. VAN KOETSVELD. Met een voorwoord van Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN. Pr(js f I,-; fr. p. p. f 1,10. Uiig. S. W. N. v. NOOTENSchoonhoven. UIT DE HAND TE KOOP: FOp Woensdag 5 Februari a.s., des voormiddags 11 uur, zal bij den Heer H. BONGERS te Capelle a/d IJssel worden aan besteed: Bestek en teekening vanaf 20 Januari a. s. verkrijgbaar A f 1,50 per etel bij P. C. W. JONGEBREUR en bij den Architect B. VAN DAM Jhzn. te Capelle a/d IJssel. A. DEN OUDEN Gei Nienwpot Voordel ooi O Ito land J Ond-Alblas Onderkerk a/d IJsel J. in 'T HOUT; A. v. WALSÜM On dewater C. van WIJK; Polsbroek ^COBUiSSCHOUTEN; Reen wijk M. T. HAGEN; Kchelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; KlolwJJk F. J. BATS; Streefkerk E. H1LGEMAN: Tienhoven G. BOUWMEESTER; VI 1st Wed. D. VER WOERD; Vuilendam C. va» ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder hij alle Drogisten en de meeste Apothekers. EEV DUBBELTJE DAAGS, wie kan dat niet geven, Men geeft bet zoo dikwijls toch noodeloos uit. geld men een stuk •or zijn leven. .J koopen met prachtig geluid. Ge hoeft u met leeren niet lang te vervelen, ir organist! *t is liefhebberij; heb iets, waarmede ge daad'lijk kunt hpelen. Kom spoedig eens zien, 't adres staat hier bij. Vraagt gratis en franco toezending van Catalogus. JOH. DE HEER, Rotterdam, Oost zeedijk 330/2; Filialen Utrecht, Oudegracht W.Z. 96 en Voe- titfsstraat 1voor Schoonhoven, bij G. BOUWMEESTER, Haven W-Z. 72. STAND I DECEMBfen ISIS: Hypothekenf 14.928.184 Pandbrievenf 14.745.400.- Beservesf 208.950.— Directie: Mr. A. 8. MIEDEMA en P. H. CRA ANDIJK. De Directie maakt bekend, dat van af 10 Deo. 1912 verkrijgbaar zijn 4Ui pCt. UITLOOTB4RE PANDBRIEVEN tegen den koers van lOO's pCt.in stukken van f 5000.—, f 1000.— en f 500.— met halfjaarcoupons April—October; en van f 1OO.— en f 50.— met jaarcoupon April; verkrijgbaar bjj de Bank, bij den Heer Mr. P. A. GREUP, Agent der Bank te Schoon* en door alle Commissionnairs in Effecten. lang deze 4lh pCt Pandbrieven niet zijn uitgeloot, zullen jaarlijks bij loting worden geconverteerd f 100.000.— 3’/s pCL Pandbrieven in 4 pCt. Pand brieven en f 100.000.— 4 pCt. Pandbrieven in 4'/s pCt. Pandbrieven. Men zie voorts ’het verspreide prospectus, op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der HAARLEMNCHE HYPOTHEEKBANK (Ged. Oudegracht 65)' te Haar* lem en bij de agenten van de Bank. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nieuw poort zjjn voornemens op Zaterdag 25 Jannarl 1913, des voormiddags om 101/g uur, in het RAAD HUIS aldaar, in bet openbaar aan te besteden Inschryvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding vóér lOVs uur ter Secre tarie van Nleuwpoort zijn ingeleverd. De ondei deze, dat gevestigd heeft als RIETDEKKER te STOLWIJK, belovende eene goede bediening. Aanbevelend, MARINUS KNOOP, Stolwijk, Jan. 1913. p/a. Wed. A. Knoop. TWEEC Vergadering van 1 Aan de orde was rede van den Min verband met de i» beg rooting. Spreker zou late mogeljjk was by d zwemvesten aan d reiken. Het zwemie worden, alvorens de treden, anders gebet ongelukken. Wat d tegenover de ond« „Ons Belang” betro' zich bij de verkla aan. De actie van Matrozenbond werd schillende opmerkir de herbalingsoefeniu enz. werden riuachtei Ook de vrijslellin kaderquaestle en dei kustfonds werden sproken. Wat de taak 1 betreft, dit dit. kunnen verdedi hierbij tc kort. I worden, om een on mit en bewegelnkheid te dit verband stond stelsel van organist het tegen do vele gericht. Ofschoon de had tegen bet stelse van Twist, zou by d tegemoet komen. Man en -Ter Laan moest kosten betreft, de o stijgen, wie ook min gaf toe, dat de oorlogs waren, doch dit moes aan economische o men ten onzent aai dan zou ten slotte overschreden. Met heer Marchant kon maar op heden wai beteren oefeningstyd Eerst als de lotinp en bet contingent heli vele verbeteringen to worden. Alsnu vroeg de replieken, die volgc crediet-post voor he nemen, waaraan d voorbehoud het bed suppletoire begrootii De verdere repliu nieuws op. De hee op artikel 154 (lueti amendement aau; dt beslissen, of hij zi gedeeltelijk handhav kon zich na de redt de aanvulling van d vereenigen; de heer dat zyn partijgenoot gaan met bun pro legeruitgaventerw verklaarde op de Minister niet te ki deze zjjn beleid oo De vergadering volgenden dag verd Vergadering van Aan de orde w beraadslaging over Nadat de Mini: onderwerpen in werd de algemeene begrootiag gesloten zijn motie in. Vervolgens werd 49/16 stemmen ver Bij de arlikelsgev de heer Ter La amendement toe t TnVo el met f 1913 geen derde houden. Bovendiei Militiewet den Mii die oefeningen te hem de verplichtin Do heer Dnyn op de bedenkelnke vrijwilligers bjj dt hoopte, dat de 1 amendement-Ter La houding zou aannen Alleen de levert de Gasté 55 CEN1 EEN WONDERBAAR GENEESMIDDEL. Voor Galachtige en Zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pyn in de maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten. Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen., koortsige gloeiingen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuw achtige en beverige aandoeningen enz. DE EERSTE DOSIS zal spoedige verzachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder Ijjder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een gondTientje per dooN waard zijn”. BEECHAM’s PILLEN, naar het voorschrift ingenomen, zullen Vrouwe- Ijjke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwjjderen direct elke opstopping of on regelmatigheid van het gestelvoor een zwakke maag angeregelde spijsvertering verstoorde lever werken zij als een tooverinidde), enkele weinige dosissen zullen wonderen doen voor de levensorganen: bet spierstelsel versterkend, de lang verloren gelaatskleur herstellend, den echten gezonden trek van den eetlust terug brengend en met den blos der gezondheid de gcheele lichamelijke kracht van het menscheljjk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zyn zn speciaal beroemd. Dit zijn „feiten", door duizenden geconstateerd in alle klassen der maatschappyen een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM’S PILLEN het ruimste debiet hebben van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BKECHAM, Kt. Helens, Engeland. Alom verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten in doozen van f 0.75 (56 pillen) en van f 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelyk f4.25 en f 10,—te Gouda by ANTON COOPS, Drogist, Wijdstfaat 29; te Schoon hoven bij A. N. V4N ZESSEN, Drogist; te Lekkerkerk by JACs STORM,. Drogist, te Krimpen a/d Lek bjj ---*«~.r Drogist, en bij den Vertegenwoordiger Overtoom 311. Telefoon 4318. /NT Tl) Past op, nit Uw gewoon hoestje,datgü vandaag hebt, lv|e| f kunnen de meest gevreesde ziekten ontstaan. WEET GIJ DAT? /m -| *1 J_ 1 I WUfelt niet langer, talmt niet, doch I tP K I flP I koopt onmlddellilk het eenige middel. VN VMA U.AO.V UV I in Htaat is U te genezen, namelijk de Mejuffrouw M. Canesius, wonende Akerstraat bij Hoensbroek (L), oud 71 jaar, ver aar ^neBd-|jrende genljmPn |ee(i jfc aan vreeseljjke hoestbuien en asthma- tische aanvallen. Ik had pjjn op de borst en dikwyls hevige benauwdheden. Verschrikkelijke hoofdpijnen vergalden mjjn leven, myn handen en voeten waren altijd steenkoud en ik werd meermalen met koude rillingen overvallen. Ik wendde de ABDIJSIROOP aan. Toen ik een paar lepels Abdijsiroop had ingenomen, beme/kte ik reeds een verbetering, omdat ik groote groene fluimen kwijtraak e en de benauwdheden wegbleven, waardoor ik beter ^ing slapen. Natuurlijk heb ik het gebruik met de Abdijsiroop voortgezet, met het gevolg dat ik thans weer heelemaal hersteld ben en zoo gezond als ooit te voren." De Abdijsiroop, Klooster Kancta Panlo. geneest onvoorwaar- deli|k asthma, influenza, bronchitis, pleuris, kink-en slijmhoest, en alle borst- en longaandoeningen. Koopt heden nog een flesch. Prijs per flacon van 230 gram f 1,— van 550 gram ƒ2,— van 1000 gram f 3,50. Eiscbt rooden band met handteekening van den Gen.- Agent L. I. AKKER, Rotterdai Verkrijgbaar te: gehoon- A. N. VAN ZESSEN hoven I A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSING; Alblasserdam Mej. H.KORTEWEG I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN Bergambacht Firma K. van Dj Bei kenwoude G. den HOED Bleskcnsgraaf W.van REES Boskoop J. T. VERKADE; Brandwijk K. LOOPIK: Cabanw T. van KLAREN: Capelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS; Giesendam J. J. VERHOEFF; Glesen-N ieu wkerk Mej. M. v. H0UWEI.INGEN Gieeen-Ondekerk P.C. PESSELSE; ANT. COOPS; C. C. KROM; WOLFF Co.; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaau T. TER LOUW Groot-Ammers .1. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM: Hoornaar J. ZONNEVELDPiek; f J. K. BOON Jaarsveld c D M MAARS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVELD; a/d IJsel Wed. J. VUIJK; uu tegel Wijdst) jist; tc-- - Lek bij J. G. VAN DONK, van Th. Beecham, Amsterdam, van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3