ol Ifflsterdam. peren, N«. 3415. ht Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Woensdag 29 Januari. 1913. OfflCiBBlB KBMiSÊBYMBL Gemeente Schoenhoven. Gasfabriek !2i 5Ö .RD. EN, loonhoven BINNENLAND. OP, EL 87, DA. NSWAARD, I BUITENLAND. Overzicht. 30, b/d Mout. rste. L I eester leid, die plaatsen proc iden. I 8 uur 20 min. in den sring tot den volgenden door den secretaris onveranderd goedge- in len met ii voorste ooster ta Paulo, matiHcbe i, Htraiu- -voetea d. B., Git reefkerk, f 0,75 4,35 en t 29; te erkerk Beecham. 318. verd voorslechts ,85, ƒ1,80 eox. ovei to December j.l. 1600. n 3'4 -, met STATEN-GEN EK A AL. - TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 23 Januari. Aan de orde was de motie-De Meester 24 regis- Laud, van i des be door en >gen te luip hinderd, een der >en van rerd :ht in- m- rn, dat regen. Idelen Ais deskun- waarde van in de heffing voor deze Ier directe SCHOOMOVENSCHE GOMT. UiTGAva vam S. 3c W. N. VAN NOOTEN tï Schoomhovkn. Intercoms. Telefoon-nr. 20. "tering Gestel. Ine partMen astron, i VAN RECK- ISEL te Leur, EN Zoon IB ACHT. -ndam en J. H., mdrecht, idem, ieder 3 -S3 lari j.l. Iers en •etaris. len ge ien, werd ^aosche be- rer kracb- i en con- dat van klachten gouverneur on- minister vi iazim Pasja, gedoe Iden er geen gevechten aats. Het kabinet- rede besloten had, de Sultan legde nieuw kabinet was benoemd en Mach en maar- tomman- regt ■jelandschap uJin van v. Mitsdien tot een bot treding van iessen- idem, I gram f 1,20 v. d. Gene- ten, apotbe un. de •r het school- verklaarde dit laatste. r wees aan sakel ijk heid, samenstelling iet het afnet O., hetgeen irt: pynen >n bewt :e midc 1de mij aan ij den Heer ladat ik mij weer goed t kon waar- osterbalsem was van meening inciëel voordeel verschaft had, -z. i. de spreker uiteen, hoe i stryd had te voeren It, en ook in de toe- ien, gedachtig aan de ,0m niyn meening het verzuiu Bekiaagdi over uit, terwül hoofd De ambtenaar van 't O. M. rekening te zullen houden met By een e.v. overtreding zou de andere directeur worden gei De Kantonrechter i Wegens siraatscht Zevenhuizen, f 5 Wegens een V( een trekdier berj drecht, f 1 sü Wegens 's i K. H. te Capel) hnizen, W. O. dinxvei Waddinxvi dinxveen, Wegem C. v. S., C. v. c' indien ge eelen met Uit. Dese dan weer verdw(|nt tilte den I, toen hU licht ver- raelt gij. d voor II n genezen e verkia- geneze- nd publi- en plicht ans aan vroeg inden was, - jstaan. reker van den daj __t ons behoefde. :ine scholen c.s. keurden ontkend bad, dat er “is, verklaarde do pressie van de 1 achtte spreker de et juist, hij zou er toch kon de regeering nader men. de motie met 49/21 ien. Daarmee was de t ontwerp dus verdaagd. Iroeg ultimo n de leden f vermeerderde met 11 en men den m, is toch gekomen, tijd geen zaken bijjk- inge- ;end- der Gemeente Schoonhoven. Er zijn verschillende kwaliteiten van COKES. Van de minderwaardige soort heeft men veel meer noodig dan van de beste. De beste is daardoor het voor- deeligst. Alleen de allerbeste soort levert de Gasfabriek nog tijdelijk 3 55 CENTS PER H.L. DE BALKAN-OORLOG. De omwenteling te Konstantinopel. „Het leven stelt ons telkens voor verras sende wendingen," zoo schreven wij in ons vorig overzicht, en wjj zouden ditmaal met dezelfde woorden kunnen aanvangen. Op het verrassende bericht, dat Turkye bereid was van Adrianopel afstand te doen, is de nog verrassender tijding van een politieke omwenteling te Konstantinopel gevolgd. Het laatste was het gevolg van het eerste. De Hooge Porte was, zooals wij meldden, tot bet inzicht gekomen dat haar niets anders overschoot dan Bulgarye en de mogendhe den hun zin te geven. Zy riep den Grooten Raad byeen om zich met diens uitspraak te dekken. Deze Raad vergaderde en sprak zich ook uit voor het sluiten van den vrede, op den grondslag door de mogendheden in bun nota aangegeven. De vrede was di Wat echter gev retou meende door het t” Grooten Raad te kunnen geschied: er in et De Jong-Turken, directen invloed hebben gehad, hel baar doof hen grepen. beden, af te staan zou was opgesteld, hebben leiding van Enver bei, greep van de regeerii Donderdagmiddag troepen, elk van c namelyk ken, ref rat Het bestuur stelde voor een overscheep- plaats te maken, waarvan de kosten worden begroot op f 1500. Reeds was voor dit doel een bedrag van f 500 door vrijwillige bydragen verkregen. Voorgesteld werd daarom een geldieening aan te gaan groot f 1000, af te lossen in 20 jaren, tegen een rente van 4Vs pCt. 's jaars. Dit voorstel werd verworpen met 83 tegen 65 stemmen. Een volgend voorstel van den heer Oppelaar, dat de polder f 700 zou bydragen voor bovengenoemd doel en belangheb benden de rest, werd met algemeene stemmen aangenomen. Verder werden nog met algemeene stemmen aangenomen de voorstellen: lo. betreffende peilsverlaging met 3 c.M.; 2o. om het bestuur van de polders Achterof en de Putte in de gelegenheid te stellen een overeenkomst betreffende de bemaling aan te gaan met Laag-Boskoop. trale Bank bedr f 49.675.72. Van Het ledental bedroeg 105. De reserve bedraagt, met inbegrip van de gemaakte winst ad f 269,35, voor het verschenen boekjaar f 1561,06. De Bank vergoedt voor beleggingen en berekent voor verstrekte gelden 4'4, respectievelijk 1/* en >/8% provisie. Moordrecht, 27 Jan. In de raadsver gadering van j.l. Woensdag is met ingang van 1 Februari a.s. tot onderwijzeres aan de openbare lagere school benoemd mejuf frouw N. van Krimpen, van Delft. Molenaarsgraaf, 27 Jan. De heer H. C. Trapman alhier is benoemd tot secre taris der Onderlinge Verzekeringsbank tegen ziekten en ongevallen in de Alblasserwaard. Ondewater, 27 Jan. Vrijdagmiddag is tusschen Montfoort en Hoogebrug een ijzeren vlet, beladen met steenen, in den Holland- schen IJssel gezonken. De schuit behoorde aan den steenfabrikant, den heer Los te Linscboten. De oorzaak van het zinken ligt waarschijnlijk in het te diep geladen zyn van het schip, waardoor het door een paar voorbijvarende schepen tot zinken werd gebracht. De scheepvaart is niet geheel gestremd. Vrijdagavond is alhier na een uiteen zetting van den heer K. Schouten Hoogendyk te Woerden een vrijzinnige kiesvereeniging opgericht met aanvankelijk een veertigtal leden. Tot leden van het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren De Lint en Van Aelst, gemeenteraadsleden en v. d. Sluys, Van Leeuwen en Van Dam, de laatste wo nende te Hekendorp. 1.1 stichten van een afdeeling Volksonderwijs in voorbereiding. Onder voorzitter- de Jong hield de lichael” vorige van den heer C. adering. Ikeuring m ven ug in zyn werk gegaan, geheel vrede te hebben mg van bestuur. het optreden van zy niet wilden be sluit van het kabinet- aan den vijand af bereid de vredes- ten, maar op in eisch inzake uan. Mejuffrouw aan de Christelijke jelijke betrekking be- 1 met den Bybel te ing der Cura^i heer Scheur de prostitutie i Vuuren, ras, dat de I den - *- iajsle( uwen en Van Hekendorp. Tevens is het van Reeiiwijk, 27 Jan. schap van den heer J. R.-K. Kiesvereeniging „St. Mi week in het koffiehuis v Klaverveld haar jaarvergad Na voorlezing en goedkeuring van de notulen kwam de rekeniiig en verantwoor ding van den penningmeester aan de orde, •uit bleek, dat er een batig saldo was 44,071/2- De commissie, die belast iet het nazien der boeken, bestaande heeren M. Blom en M. van Leeuwen, i orde bevonden. rgadering werd het bestuur tocht van het plan om in een R.-K. Propagandaclub Het bestuur toonde veel ild en zei ernstige wetswijziging aan„ waardoor aan onder- wjjzers-Kamerleden hun aanspraken op pensioen zouden worden gewaarborgd. Ook spreker was van meening, dat de uitvoering der Leerplichtwet te wenschen overliet. Ten slotte wees hij op verschillende mis standen met betrekking tot het bijzonder onderwijs. De Heer Ter Laan keurde eveneens de onderwijspolitiek van den Minister af. Voor de onderwijzers was niels gedaan. Hij wees op verkeerde practyken inzake de salarisbetaling van de bijzondere scholen, en was bevreesd, dat een wijziging van artikel 192 der Grondwet ten gevolge zou hebben, dat de openbare school een „toe vlucht voor dakloofcen” zou worden. Uit voerig somde hy de eischen der sociaal democraten op het gebied van het onderwijs op, ook tegenover de liberalen, die door de oprichting van standenscholen van de openbare school trachten af te komen. Daarna behandelde hij den toestand te Sluis, waar onderwijs gegeven wordt door vreemde kloosterlingen. Spreker vroeg in welke bepaling van de wet te vinden was, dat er zulk een school mocht bestaan. De iaafste spreker van den dag, de heer Blum, erkende, dat ons onderwijs nog veel verbetering behoefde. En wat de splitsing in kleine scholen betrof, de heeren Ketelaar c.s. keurden wel kleine bijzondere scholen af, maar wilden open bare scholen met 8 leerlingen handhaven. Intusschen erkende spreker, dat tegen de misbruiken op 15 Januari dooi toezicht gewaakt moet worden. Ten slotte werd de vergadering tot Dinsdag 28 Januari verdaagd. ius dichterbij dan ooit, jesd werd en wat bijeenroepen van _^inen voorkomen, is sen omwenteling gtk die in langen tjj^ op den gang der _3bben op het laatste, d T hen afgewachte, oogenblik ii Voordat de nota aan de mogt waarin het besluit om Adrianopel staan zou worden medegedeeld, j zy zich, onder bei, door een staats- egeering meester gemaakt. J trokken verschillende ongeveer 50 man eifvoor- bestaande uit Turksche geestelij- met ontplooide vaandels naar het jgeeringsgebouw, waarin juist de minister rad vergaderde. Een der groepen slaagde er in tot in een der vergaderzalen door te dringen. Er vielen enkele schoten, waar door 9 personen, onder wie de minister van buitenlandéche zaken Nazim Pasja, gedood werden. Overigens baddeu of handtastelijkheden plai Kiamil, dat tot den vre. trad onmiddellyk af, en zich er by neer. Een in minder dan geen tijd moed Sjefket Pasja tol grootvizier ei schalk gemaakt en Enver Bey tot ko dant van Konstantinopel. Alles is zeer vlug in Het volk schjjnt met deze verandenno De hoofdoorzaak van de Joug-Turken is, dat rusten (in het besl Kiamil, om Adrianopel te staan. Zij zyn wel onderbandelingen te hervatte voorwaarde dat de Bulgaren hui genoemde stad intrekken. Zoo heeft dan de bevolking van Konstan tinopel gesproken. De gevolgen van hun daad, lie, hoe men ha ir overigens ook beoor- deelen moge, waardig is en blyk geeft van va derlandsliefde, zyn nog niet vast te stellen. Zooveel is echter wel duidelyk, dat de Jong Turken bereid zjjn om ter wille van Adria nopel den stryd te hervatten. Het antwoord, dat aan de mogendheden, in antwoord op hun nota, gegeven zal worden, is niet twyfelachtig; het zal natuurlyk weigerend zyn. Bulgarije geeft ook nog niet het minste blijk van meerdere toegeeflijkheid, en dus is het waarschijnlijkst, dat de oorlog wordt voortgezet. De mogendheden kunnen ingrijpen. Zullen zy het doen? Op het oogenblik zijn zij, naar verluidt, aan het „beraadslagen” over den nieuwen toestand. Alszy zieh daarmee maar niet te lang bezighouden, zóó lang, dat de juiste tyd om te handelen wederom onbenut voorbijgaat. Dat Roemenië zich aan een dergelyk verzuim zal schuldig maken, laat zich niet aanzien. Er gaan nu reeds stemmen op om, ingeval de vyandelykhedea door de Bulgaren en de Turken worden hervat, krachtig tegen de eersten op te treden en niet langer te aarzelen. Voor de Turken zou deze hulp der Roemenen een niet te ondersebatten hulp zijn, voor de Bulgaren een leelyke slag. De Roemenen zelf zouden zich door een dergelyke handelwijze bla- meeren. Maar daar rekenen zij blijkbaar niet mee; zy smeden het ijzer terwyl het heet is, en bekommeren er zich weinig om, dat zy een kw^jongenstactiek volgen. "'reker nu, of dót de den gouverneur was? ld antwoord van den se begrooting en Hoofd- ’■■keurd. van denzelfden Binnenlandsche gedagvaard. veroordeelde lendery: J. v. R., te subs. 3 weken tuchtschool, roetpad in Zuid-Holland met beryden: H. v. d. B., te Moor- mbs. 1 week tuchtschool. nachts fietsen zonder licht: __rJle a/d IJssel, B. S. teZeven- A. B. te Moordrecht, A. R. te Boskoop, te Waddinxveen, M. v. H. te Wad- jen, ieder f 1 subs. 1 d.; M. IJ. te 'een, f 2 subs. 2 d.; C. S. te Wad- f 1 subs. 2 d. ’“■is ’s nachts fietsen zonder licht: a., te Waddinxveen, f 1 subs. 2 d.; d. K., idn f 2 subs 2d.; D. d. K. te Zevenhuizen, f 1 subs. 2 d. Wegens een houtvlot slepen met te weinig bemanning: C. v. d. G. te Gouda, f 5 subs. 5 d.; J. v. d. G. te Rotterdam, f 3 subs. 2 d.; L. v. K. te Krimpen a/d Lek, f 3 subs. 2 d. Wegens zware voorwerpen plaatsen op de Gouwekade: C. J. A. te Waddinxveen, f 25 subs. 15 d. Wegens te Zevenhuizen niet een bevel opvolgen als brandweerman: A. H. te Zevenhuizen, f 5 subs. 2 d. Wegens openbare dronkenschap: A. D. en C. V. te Gouderak, ieder f 1 subs. 2 d. Inzake den onderhoudsplicht van het voetpad tusschen het voormalige Hard- draverspad overwoog de Kantonrechter, nadat de overtreding van de keur van den polder Bloemendaal bewezen was verklaard, ten aanzien van het ,door beklaagden ge voerd proces, waarby ZÜ hun hoefslagplicht ontkenden, dat uit de verklaringen van den secretaris en de heemraden der polders was gebleken, dat het hoefslagregister op de voorgeschrevene wijze was tot stand gekomen en vastgesteld {overeenkomstig bet algemeen polderreglement van Zuid- Holland); dat echter de beoordeeling de hoefslagplichtigheid zelve niet aan rechters bevoegdheid stond, immers klaagden, voelden zij zich bezwaard L___ den hoefslag, de administratieve weg staat aangewezen om zich daartegen te verzetten. Voor hen, die er zich op hadden beroept dat de gemeente Gouda, eigenares is vf het Harddraverspad met de bermen, wei bovendien opgemerkt dat de hoefslagplicl in den regel verband houdt met het aai geiandschap en niet afhangt van den eigei dom van wat onderhouden moet worden. werden beklaagden veroordeeld iele van f 0,50 voor iedere over do Bloemendualsche polderkeur. waarui. van f was m< uit de 1 had de rekening in Van uit de verg»' overweging verzGvi deze gemeente op te richten, sympathie voor dit denkbeel overweging toe. Na afdoening dezer zaken werd het woord gegeven aan den heer Alink, kapelaan te Waddinxveen. Zyn onderwerp was: „Strijd der Kerk”. In zyn rede zette de i de Kerk in alle eeuwen gehad, altyd nog strydt, komst zal moeten strijden, woorden van Christus: „0 o zult ge vervolgd worden". Na afloop bracht pastoor A. Hakkeling den spreker namens de vergadering dank en sprak hij de hoop uit, dat zyn woorden vruchtdragend mochten zyn. Ten slotte bracht de voorzitter dank aan de talryke aanwezigen voor bun opkomst, waarna de vergadering werd gesloten. Waddinxveen, 27 Jan. Den 21en Januari 1913 hield de afdeeling „Waddinx veen en Omstreken” der Hollandsche Maat schappij van Landbouw haar eerste alge meene vergadering in het café van den heer G. H. Vermeulen alhier. In de openingsrede sprak de voorzitter, de heer M. Hijkoop, den wensch uit, dat het den leden en de afdeeling in het nieuwe jaar in alle opzichten moge welgaan. Het voorjaar 1912 is voor de landbouwers zeer voordeelig, hét najaar door weersgesteld heid voor velen een teleurstelling geweest. De notulen van de laatstgehouden alge meene vergadering, JJ-1*- voorgelezen; werden keurd. De ingekomen stukken werden op het volgende na voor kennisgeving aangenomen. Door het hoofdbestuur was bericht, dat de afdeeling Waddinxveen volgens den be- staanden rooster behoort tot die afdeelingen, waarin op kosten der Maatschappy in den aanstaanden winter een voordracht kan worden gehouden. Uit een lyst, waarop verschillende sprekers en verschillende onderwerpen staan vermeld, kan door de afdeeling een keuze worden gedaan. De vergadering besloot dat de heer Van der Molen te Vlaardingen zal worden aan gezocht een voordracht te komen houden, met het onderwerp: „Veevoeder”, de be- teekenis van de nevenproductie van vele fabrieken voor den boer (melasse, pulp, schuimaarde, spoeling enz.). Het volgende punt der agenda was de rekening en verantwoording van den pen ningmeester. De heeren E. J. de Jong en B. Olie, benoemd tot leden der commissie tot het nazien der rekening enz, brach ten rapport uit. De ontvangsten hadden f 268,82>/s bedragen, de uitgaven f 188,25, batig saldo f 80,57Vs. De rekening werd onveranderd vastgesteld. Van de gelegenheid om voorstellen te doen werd geen gebruik gemaakt. De voorzitter stelde de vergadering kennis, dat bij de afdeeling 5 nieuwe lede_ waren toegetreden en een lid door omstan digheden had bedankt. De afdeeling be staat thans uit 66 leden. Aan den cursus in paardenkennis nemen 20 personen deel; twee lessen zijn reeds gegeven do»r den heer Dr. H. W. Overbosch. De uitslag der verloting onder de ter ver gadering aanwezige leden was als volgt: de heer A. Brouwer, ie prjjs, e»»n hoofdstel de heer G. de Ruiter Bzn., 2e prys, een paar leidsels. Na dankzegging voor de opkomst, sloot de voorzitter de vergadering. (D. v. G.) J.l. Woensdag werd in het café „De Unie" alhier een vergadering gehouden van ingelanden van den Voorofschen Polder, onder voorzitterschap van den heer F. A. v. d. Torren. Tegenwoordig waren 148 van de 160 stemmen. Kantongerecht te Sliedrecht. In de j.l. Donderdag gehouden zitting werden o. a. de volgende vonnissen uitge sproken M. B., Lekkerkerk, rywiel zonder licht, f 3 subs. 1 w. tuchtschool. K. d. H., Goudriaan, overtreding Jachtwet, f 3 subs. 2 w. tuchtschool. H. d. B. en R. P., Groot-Ammers, idem, no. 1 f 4 subs. 4 d. hechtenis, no. 2 teruggave aan ouders zonder toepassing van straf. N. V., Papendrecht, politie-orertreding, f 4 subs. 2 d. hechtenis. A. v.' d. G., Papendrecht, overtreding Leer plichtwet, f 0,50 subs. 1 d. hechtenis. G. J. S., Lopik, rywiel zonder licht, f 3 subs. 3 d. hechtenis. L. H., Oud-Aiblas, J. C. v. Nieuwkerk en M. M., Stre_. ieder f 2 subs. 2 d. hechtenis. P. v. Z., Giessendam en L. v. D. en E. B., Papendrecht, idem, ieder f 3 subs. 3 d. hechtenis. C. R., Papendrecht en P. R. en A. d. B., Giessen-Oudekerk, burengerucht, ieder f 3 subs. 3 d. hechtenis. P. R., Giessen-Oudekerk, dronkenschap, f 5 subs. 3 d. hechtenis. C. V. en A. v. H., Giessendai D. R. en J. d. K., PapendrecLl, f 3 subs. 3 d. hechtenis. Bij Koninklyk besluit van dezer, is benoemd tot ontvanger der tratie en domeinen te Sliedrecht, A. thans ontvanger der registratie en domeinen te Harderwijk. B(j Koninklijk besluit van24 dezer is, met ingang van 16 Februari, be noemd tot directeur van het post- en tele graafkantoor te Zevenbergen, J. Lazonder, thans in gelyke betrekking te Waspik. Bij Koninklijk besluit van 18 dezer is, met ingang van 25 dezer: aan H. Blanken Jzn., te Waddinxveen, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Gouda; benoemd tot plaatsvervangend voorzitter dier' commissie, T. J. H. Hakkenberg, arts te Haastrecht. De vrijzinnige ki es vereeniging „Ons Streven” te Ouderkerk a/d IJssel (district Gouda) heeft metalgemeene stemmen besloten het aftredend lid der Tweede Kamer, den heer Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, weder candidaat te stellen. ware Na re- beraadsla„ w w De heer Van V 1 ij m e n vroeg den minis ter nog gelden uit te trekken voor de aanstelling van drie (en niet van twee) geestelijken van den tweeden rang, en de heer De Visser vroeg hetzelfde voor een pre dikant van de Moravische broedergemeente, waarop de Minister een toezegging deed voor de volgende begrooting. Daarna werd deze begrooting z. h. s. aangenomen. Bij de behandeiinf grooting vroeg de L tige bestrijding van stateerde de heer Van 1 alle zijden gebleken was over partijdigheid van 4. juist waren. Vervolgens bracht de heer De Me*-1’- hulde aan de particuliere liefdadighf..., zoo krachtig den nood op Curasao gelenigd heeft. Wat de z.g.n. onpartijdigheid van den gouverneur betrof, deze benoemde iemand tot administrateur van financiën, die daarvan geen verstand had en die bij zyn ziekte vervangen werd door een kantonrechter, evenals de gouverneur óók katholiek, met voorbijgaan van 3 ambte naren van financiën. Vol ironie vroeg sprt onpartijdigheid van den Na het nietszeggend Minister werden dez< stuk XI z. h. s. goedgekeui. In de avondvergadering dag kwam de begrooting van Zaken weder aan de orde. Hierby ‘werden verschillende quaesties bij het M. O. besproken. Eenige leden vroegen voor de hoofdplaatsen in hun district omzetting eener 3-jarige H.B.S. in een 5-jarige, hetgeen de Minister als steeds afwees. De heer Drucker wees aan het slot der zitting op de noodzakelijkheid, oin voorzichtig te zyn bij de samenstelling van de commissiën, belast met het afnemen van de akte-examens M. O,, hetgeen d e Minister toezegde. Daarop werd to 12 nacht de vergadering dag verdaagd. Vergadering van Vrijdag 24 Januari. Aan de orde wits de verdere beraadslaging iver de begrooting van Binnenlandsche '.aken. De heer Van Nispen tot Sevenaer (Rheden) wilde het boekhouden onder de facultatieve vakken van het lager onderwys opgenomen zien en besprak de z. i. niet juiste uitvoering van het wetje-Rink in verband met de uitkeering aan de school besturen. De heer Ketelaar keurde het ten zeerste af, dat onbevoegden aan een school voor vreemdelingen te Sluis les gaven en kwam op tegen het optreden van den schoolop ziener Ruys te Apeldoorn in verband met de opvoering van „Allerzielen” door een tooneelvereeniging van onderwyzers. Met klem viel hy het onderwijsbeleid dezer regeering aan. Ook de wjjze, waarop sommige gemeentebesturen te werk gingen en de vragen naar de politieke en de godsdienstige gezindheid der solliciteerende onderwijzers werd ernstig door spreker gegispt. Eindelijk wees deze nog op de slordige wyze, waarop de Leerplichtwet werd nageleefd. De heer Tydeinan dat de wet van 1910 wel ünanciëel aan de bijzondere scholen doch het peil van het onderwys was daardoor niet verhoogd. Hij wees op de wenschelykheid, dat er overal voldoend onderwijzend personeel aanwezig zy. Terwijl de heer Dolk op het stellen van aesthetische eischen aan de school gebouwen aandrong, wilde de heer S m e e n g e toepassing der Leerplichtwet, ook op de schipperskinderen. Daarna drong de heer De Jong op een RECHTSZAKEN. Kantongerecht te Gouda. In de j.l. Woensdag gehouden zitting werden o.a. de volgende zaken behandeld: A. C. v. d. R. te Gouderak had niet vei ■■•"terd, dat een jongen beneden de t7 jaa kruiwagen reed op het terrei steenbakkerij. Eisch: f 5 boete subs. 2 dagen hechtenis. J. R., te Waddinxveen, had niet zorgge dragen dat de arbeidslijst de juiste werk uren vermeldde van het personeel. Geëischt werd: 8 maal f 5 boete en 16 maal f 5 boete subs. 8 en 16 maal 5 dagen hechtenis. Beklaagde las een uiigebreide verdediging voor, waarin hij wees op het kleine verzuim, dat gepleegd was en bovendien op juridische gronden trachtte aan te toonen, dat dit geval niet behoorde te worden aangemerkt als een overtreding -voor ieder van het personeel, doch als één overtreding, namelyk het verzuim inzake de arbeidslijst. igde sprak er ook zyn verwondering dat hij, persoonlijk was gedagvaard, jl ook een andere directeur aan het i van het bedryf staat. Bergambacht, 27 Jan. G. Roest, onderwijzeres n School alhier, is in g£ noemd aan de School Gameren. Bleskensgraaf, 27 Jan. De Commis sie tot wering van Schoolverzuim hield haar gewone vergadering op 21 Janup-: en benoemde de heeren J, H. Mandt J. Verlek reap, tot voorzitter en seen Het verslag over 1912, dat aan dt meenteraad moet worden aaugebodt behandeld en vastgesteld. Uit het verslag blijkt, dat de commissie in het afgeloopen jaar slechts eenmaal be hoefde te vergaderen, daar zy geen enkele oproeping aan verzorgers van leerplichtige kinderen behoefde te verzenden; dat het aantal leerlingen op 1 Januari van dat jaar 125 en aan het einde 131 bedroeg. Over 1912 werden van de 60834 schooltijden 3645 verzuimd, waaronder 27 ongeoorloofde verzuimen. Het schoolverzuim was dus byna 6 percent. Gedurende de werking van de Leerplicht wet heeft in deze gemeente geen enkele ver volging plaats gehad wegens overtreding dier wet. $(Japelle a/d IJssel, 27 Jan. Van wege de afdeeling „Capelle op d’ IJssel” der Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis” zal hier in de eerste dagen van Februari in de oude school op het dorp een cursus in kraam verpleging en zuigelingen-verzorging worden geopend. De bedoeling is, dat moeders en aan staande moeders aap dezen cursus zullen deelnemen, ten einde goede begrippen te verkrijgen omtrent de gezondheidsleer van zwangerschap, kraambed en kind. Gelyke cursussen werden in het vorige jaar gegeven te Nieuwenhoorn, Delft en Voorschoten, waar onderscheidenlijk door 53, 23 en 42 moeders en jongeineisjes de lessen met veel belangstelling werden gevolgd. “Lekkerkerk, 28 Jan. j digen voor de opneming der het meubilair ten behoeve vai van de personeele belasting voor deze ge meente heeft de directeur der directe be lastingen te Utrecht aangewezen: J. J. Bonneur en M. Binnendijk, zonder beroep, beiden te Gouda, en als hun plaatsvervan gers D. de Jong, stoffeerder en J. van Dantzig, winkelier, eveneens te Gouda. Omtrent den stand van de Coöperatieve Boerenleenbank alhier' over het boekjaar 1912 kan het volgende worden medegedeeld De totale omzet bedroeg rond f 510.01)0. Aan gedeponeerde gelden werd ontvangen f 113.507,50. Terugbetalingen uitsluitend aan de in leggers hadden plaats tot een bedrag van f 108.723,49. Aan interest op de deposito’s werd bijge schreven of uitbetaald f 2238,34. Op 31 December 1911 bedroeg het saldo der in leggers f 86359,12. In het boekjaar ver meerderde dit tot f 91143,13. Uitgeleend werd in 1912 f 18250. Op de uitstaande voorschotten werd terugbetaald f 3772,50. Op 31 December 1911 bedroeg het saldo der voorschotten f 25105, hetgeen alzoo steeg einde 1912 tot f 39582,50. Van de Centrale Bank of in loopende rekening werd ontvangen f 94.248,15 en uitgegeven f 81.065,08. Het saldo-tegoed bjj de Cen- en Van Veen inzake de Surinaamsche Cultuurbank. Te midden eener ernstige stilte deelde de iMinister van Koloniën nu mede dat de Rotterdamsche Bankvereeniging, naar aanleiding van de in de Kamer ge voerde gedachtenwisseling, verzocht had haar volle vryheid te mogen voorbehouden. De heeren De Meester en Van Veen protesteerden beiden tegen deze wjjze van doen. Zij zagen hierin een poging, om invloed uit te oefenen op de beslissing der Kamer. Nadat de Minister pressie van zyn kant wat heer Lohman, dat de bank was uitgegaan. Al motie op zieh zelf niet ju vóór stemmen. Dan met een voorstel komen Ten slotte werd stemmen aangenome behandeling vah hetr Alsnu kwam de Surinaamsche begrooting aan de orde. De heer De Meester oefende critiek het financieele plan uit, doch prees politiek van den Minister om overeen stemming te doen bewerken tusschen de United Trust Company en de planters. Ten opzichte van het besluit van den Gouverneur, om met de Venezolaansche methode van balatawinning een proef te nemen, vroeg spreker nadere inlichtingen. Nadat de heer Tydeman de wyze van verkoop van postzegels in de kolonie gelaakt had, keurde de heer Van Vuuren het beleid van den Minister inzake de Suriname-commissie af. De heer Bos, die het beleid der regee ring geheel verdedigde, meende echter, dat de Venezolaansche methode geen aan beveling verdiende, bij welke verdediging zich de heer Scheur er geheel aansloot. Deze laatste bepleitte omzetting van de bestuursinrichting en zoo noodig een dictator. De Minister meende eveneens, dat in Suriname met de postzegels verkeerd ge handeld was. Ook hij geloofde, dat het tyd werd een beslissing te nemen over een wijzi ging in de bestuursverhoudingen en in de ünanciöele verantwoordelijkheid. Met de Venezolaansche methode van balatawinning waren nog slechts proeven genomen. en dupliek werden de algemeene lagingen gesloten. ier Van V 1 ij m e n vre nog gelden uit te I ■stelling van drie (en :stelyken van den tweede i Visser vroeg hetzel. in de Moravische broeit. nister een toezegging J- -noting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1