COGNACS LIKEUREN Vöör É8 wascll: I s fl 3 Koek- en Banketsoorten -18 «IJ - 80.0110 pond hest Hooi Een flinks pte Mooi circa 80 centimeter hoog, oud 1”9 jaar. Te bevragen bij den Landbouwer C. SCHEP, VI 1st, Oostzijde. I Een goed onderhouden Huls, ingericht tot 2 Woningen, met het altijd durend erfpachtsrecht van het Erf en den Grond, tegen betaling van een jaarlykscben Canon, groot f 8,50, in de gemeente Jaarsveld, naby den Uitweg. Exporthandel in Kaas en Zaden, de Kaas- en de Zaadhandel elk afzonderlijk of te zamen. Br. fr., left, L.W.P., NIJGH VAN DITMAR’s Alg. Adv.-Bur., Rotterdam. aM Hnlzenstroo, Hat ondste, tete, lijkste en meest gesorteerde adres - VOOR: - BEECHAM 5 PILLEN WIJNEN, J.BEZEMER, Daseliltelie Stowlieottaiste»en naar Hmsterdain. I Vraagt steeds de alom bekende h Te koop: Een Huis J. BEZEMER, Afbraak te koop, bestaande uit: Oude Dakpannen, Steenen, Kamen, Deuren, Kozij nen, Planken, Schotwerk, Latten, Rachel», Binten enz. Rentenierswoning met 2 Schuren, benevens ERF en GRON D, in de gemeente WiJiige-Lnngerwk. nan den Lekdyk, groot 15 Aren, 50 Centi aren. Direct te aanvaarden. Zoo heeft de ASTHMA u beet. Voor hoest I I J fl I fl en verkoudheid: A. N. van Zessen, ABDIJSIROOP, Vrucht böomen. Voor Mama Aanbesteding. De Landbouwbank te Utrecht, Oudegracht bij de Drieharingstraat C 68. IS en BLIJFT bj| A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, GEDIPLOMEERD DROGIST, ADS. APOTHEKER, Het HUIS, bestaande in twee Woningen, aan den l OpenbareVrijwillige Verknoping. en I I v./b.J.R.H.v.WILLENSWAARD, SCHOONHOVEN. Cafe „He! Wapen van Bensclinp” s e 5 ■M s Te koop een goed onderhouden IJZEREN AAK met Inventaris, pl.m. 16 Last. Adres w. HENTHHOEM, Veerdam, Krim pen a/d IJssel. I Alcali. Chloor, Borax, Keizer-Borax, Bleek poeder, Stijfsel. Glarnstijfsel, Kogel blauw, Zakjes-Blauw, Percil, Zeeppoeder, Soda, Sodex, Sunlicht Zeep, Groene Zeep, Gele Zeep, A. N VAN ZESSEN, Z 1 I i I o Het Duo Gebr. VERGEER uit Gouda. Abdijsiroop, Siroop van “t Boertje, Thürlnger brüst Krauterhonig, Hoestpoeders, Wijbert-tabletten, Keating’s-pastilles, Poncelet-pastilles, Coryzol, Veno's bliksemsnel hoestgeneesmiddel, Forman, Emser-pastilies, Emser-zoutw Emser-water, Druivenborsthonig, Owbridges longhersleller, Mentha-pastilias, Teerpillen Teercapsules (Guyot), Teercapsules (Thevenot), Kruidensiroop, uitsluitend bij T BESTE ADRES VOOR PRIMA v./h. J. R. H. v. WILLENSWAARD, SCHOONHOVEN. TE KOOP, bij groote en kleine partijen. SANCTA PAULO, kinkhoest, Bronchitis, Keel- en Longaandoe- TER OVERNAME GEVRAAGD: Ken goed ingericht Hoenderpark. PalenvoorHei-enSchoeiingwerk, lang 3 a 4 M.; tevens 400 Café- of Kamerstoelen en 2 Rillard». A. v. d. HOVEN, Boomkweekerg „KWEEKLUST", Greot-Ammera. JAARSVELD. WILLIGE-LANGERAK. H. C. KOOI, Notaris te Lopik. De Heer C. J. M- KROON, Gemeente-Ontvanger. Ter overname aangeboden wegens ongesteldheid van den eigenaar: Een sinds veel jaren te ROTTERDAM bestaande TE KOOP, bij C. SCHOUTEN Zoon Drogerijen, Chemicaliën, Specerijen, Verband- en Ziekenver- plegings-ArtikelenInstrumenten, Bandages, Binnen- en Buiten- landsche geneesmiddelen, droge en natte Verfwaren, lakken, Vernissen, Politoeren, Borstelwerk, Artikelen voor de wasch, Poets- en Schuurmiddelen, TandschuiersTandpoeders, Tand pasta’s, Haarborstels, FriseerborstelsKleerborstels enz. enz., leverancier van verschillende afdeelingen van het Groene Kruis. De Notaris H. A. BALLOT 200 GULDEN, om zyn positie te verbeteren, tegen f rente met aflossing 25 galden per maanden. Br. fr., onder no. 5Q, Bi van dit Blad. N.V. DE HAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK. BRANDWIJK, kwijl dezf t slapen, dat ik Abdijsiroop my le rang 50 f a, Jr.; Pz.; Gouda van LEN; i WOUDEN; iAR; (van den f|#er C. DE VOS te Polsbroekerdam). te Ü- 9 ■0 J3 A fl kN DAM Wz„,; van boom- wordt gratis goede !r drie Jureau 3rp concurreerende pr(J/.eii, bij Gediplomeerd Drogist, SCHOONHOVEN. -i G. M. PEETERS, OT, Wachtelstraat 42, de Vest, bij de Ga(j- 3 tot Nclierp eoncurreerende mw T. va die a/d I. G H O O T E Vastenavond - Uitvoering op Donderdag 30 Januari 1913. onder leiding en medewerking van den Heer JOH. CORNELISSEN, Hfoutfoortsch Holland»ch llunio- ri»l (in zijn nieuwste en mooiste nummers) en Ter opluistering Concert*Muziek door de Heeren GROENENDA AL, van Gouda. Prijzen der plaatsen: le rang 50 Cent, 2e rang 40 Cent. Aanvang 7,|9 uur. met Gas- en Water!., grooten TUIN, riant uitzicht, zeer geschikt voor Renteniers, voor Pension, Bakkerij, Winkel o. i. d., aan de omnibus-route na«r Nlikkerveer (Rolt.—Dordr.—Lek). Gelegen hij het dorp Ridderkerk (gem. met bfjna 10 000 inw.j. Adres: A. DE JONG. H.d. S., Polsbroek. Ada.- 4 pot heker, SCHOONHOVEN. Te bevragen by; Firma Mijrkt 20, J. P. de GROOT, en op het werk aan c fabriek te Gouda. „leugü»./6< cu j ademhalen was mg mg'niet mogeiyk e\_ een aanval had di ik aan de Abdgsiroop. er een algeheele verai zeer vast op de borst i b(ina niet deed, ging volkomen genezen beeft.” geneest onvöorwaardelijk Asthma, Influenza, Pleuris en alle Bomt-, ningen. Voorkomt de Tering. Prijs per flacon van 230 gram f 1,— van 550 1000 gram f 3,50. Eischt roeden baud met hi mi. Te zien en te bevragen by G. RIJKAART, IlazeruwondeVoerweg. van 230 gram Eischt rooi Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdai Verkrijgbaar te: Schoon hoven KLOOSTER 4'*» pCt. April—i bij de Bank hoven.en Zoolang loting wordet IEDEREEN KAN ORGELSPELEN. Wat vroeger nooit gedacht werd, dat ooit kon Bereikt men nu door middel van ’t JKOR4LION. Met lange studie hoeft zich niemand te vervelen Met ééne vinger kan men nu direct vierstemmig spelen. Vraagt inlichting en prijsopgave of desgewenscht op proef. JOH. DE HEER, Rotterdam, Hoofdkanloor Oostzeedyk 330/2. Filialen: UtrechtOude Gracht W.Z. 96 en Voetiusstraat 1; voor Schoon hoven by G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. Britfven franco, met opgaaf van koopprijs onder no. 51aan het Bureau van dit Blad, TE KOOP AANGEBODEN: EEN PARTIJ Te bevragen bij J. VERWAAL, Krimpen u/d IJtutel. Aangeboden 3000zware Goudrenet-, Bellefleur- en Nterappelboomen, in de prnzen van f 1,f 1 25- f 1,50, f 1,75. f2,25, puik geworteld, zuivere rechte, gladde stammen en flink gewas; alsmede vele andere soorten Appel Peer-, Pruim-, Kern-, Pyra mid?- en Leiboomen. BeM-en enz. Voor het nieuw aanleggen gaarden, erf, bloementuinen prijs en teekening verstrekt. Aanbevelend, om heel de woning te vermooien, lever ikr 1 fljn-kleurige Chineesche Vloermijt; 1 voor deur Slykmat, yzersterki 80 bij 50 cM. .Voetenvegen”; -2 zeer nette Gang- of Kamer- matten; 2 extra kleurige Salonkleedjes; 1 rond Tafeltnatje; 1 fijn Werkmandje; 1 Chin. Rijstasch; 1 Kakamono; 1 Hengsel mand; 1 Japansch Scherm, en wie binnen 8 dagen postwissel zendt ontvangt cadeau een serie Jap. Wandversieringen, 1 wollen Tafelkleed, alles bij elkaarx13 stuks. Postw. (stations, ook remb. 10 ct. meer) f 1.90. Opr. mattenfabr. Nieuwendyk 103, Aui-terdam. gram f 2,—, en van landteekening van den TE KOOP: Laugerak R. VERMEULEN Lekkerkerk G. van der Lek^inond T. MOLENA, llr I G.COLJE; KopiK A H DE GR00T. Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf ABROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nienwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn. ,-v/h L. Pot; Nienwpoort L. HOELE; Woordeloos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; ah i.- I G. S. ROSS; Oud-Albia. j L VLOT; Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT; A. v. WALSUM Oudewater C. van WIJK; Polsbroek jaCOBUs'sCHOÜTEN; Keen wijk M. T. HAGEN; Ncheiluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; Stolwijk F. J. BATS: Mreefkerk E. HILGEMAN: Tlenhoven G. BOUWMEESTER; Vllst.Wed. D. VER WOERD; Vuileudam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder hg alle Drogisten en de meeste Apothekers. Op Woensdag 12 Februari 1913, des voormiddags ten 10 ure, zal door onder- geteekenden, in het SOCIËTEITSGEBOUW, namens het Bestuur der Sociëteit „ONS GENOEGEN” te Gouda, worden aan besteed Het bouwen van een SCHOUW BURG met bijkomende werken, op het terrein der Sociëteit aan de Boelekade te GOUDA. Bestek en 8 Teekeningen zyn, tegen be taling van f 2,50 per stel, te verkrggen ten kantore van den eerstondergeteekende. Inlichtingen worden verstrekt door de Architecten: H. J. NEDERHORST Jr. te Gouda. W. STOK te Rotterdam. Notaris H. C. KOOI te Lopik zal op Dinsdag 4 Fe- flHmm bruari 1913, des v.m. 11 uur, Lopik aan den Uitweg, in het Koffiehuis van JOHs. OOSTEROM, publiek verkoopen, ten verzoeke van STEVEN PRIEM c. s Kadaster Sectie A 1654, groot 2 Aren. De voorste Woning is verhuurd voor f I,— per week tot 1 Mei 1913. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 3 Maart 1913. Nadere informatiên ten kantore van den Notaris. Uit de hand te koop een voor weinige jaren nieuw gebouwde Te bevragen by den eigenaar C.POTUIJT te Bergambacht, Dorp, en by Gij, lijders aan Asthma, gij weet wat het zeggen wil, Asthma te hebben. Zou er wel een vreese- lyker en onulangenniner ziekte bestaan dan Asthma? Wel is waar hebt gij wel eens dagen dat gy goed zjjt, zelfs zoo, dat ge denkt, dat gij uw asthma kwyt zyt. Gij maakt voor den volgenden dag de etn of andere afspraak, omdat gy zeker denkt morgen goed,te zyn, helaas! gij kunt niet, Want gij hebt weer ^ulk een hevigen asthma-aanval, dat gg zelfs geen voel kunt verzetten. Het is dan ook voor de lyders aan asthma een waar geluk, de Abdysiroop, Klooster Sancta Paulo, onder hun bereik te hebben, het eenige geneesmiddel dat Asthma volkomen geneest en niet, zooals andere middelen, tydelyk verlichting verschaft. De Abdij siroop bevat geen verdoovende bestanddeeh-n. De Heer H. BRUURMIJN HELVOIRT, Hoef ten Halve (N.-B.), schryft ons: gevatte koude ben ik asthuialijdej* geworden. Het jy zeer moeilijk en myn borst piepte ontzettend. Het was slgm op te geven, daar deze zeer vast zat. Wanneer ik dacht ik dikwijls te zullen stikken. Ten einde raad begon Na deze eenige malen te hebben ingenomeD kwam mdering in mijn gestel. De fluimen, die mij altijd zaten, kwamen gemakkelyk los; het slapen, dat ik weer uitstekend, zoodat één flesch Abdijsiroop mfl De Adrea «n i i i K®^*^AJÏD, NchoonhaveR. Telef. 15. Aares en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amatel 30, b/d MnnL Telepheennummer 381. Telephoonnummer 381. Raad van Cemmiftaarfasen G« J. HACKE VAN MIJNDEN, Loosdrecht. ihr' SCHIMMELPENNINCK, Rhenen. HEYST, Wijk bij Duurstede. J. B. DE BEAUFORT, Woudenberg. Mr- H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis. enz. Hypotheek op Landerijen, enz. •P beden Slf2 p^jt,ln depót met 3 opzeggen», rentevergoeding Opent Rekening-Courant met rentevergoeding. Agent voor GOUDA en OMSTREKEN: De Directie I M* THI8SEM. - - Ue uirecue, G R pE <JEER> bjj groote en kleine partijen, van de bekende labriek van VAM BF.CK- HOVEN en VAN IEBSEI te Leur, te BERGAMBACHT. F EEN WONDERBAAR GENEESMIDDEL. Voor Galachtige en Zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pgn in de maag, Hoofdpyn met misselijkheidDuizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten. Sufheid en dofheid in het hoofdkoude rillingen koortsige gloeiingen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuw achtige en beverige aandoeningen enz. DE EERSTE DOSIS zal ■p^edige verzachting geven. Dit is inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een goud Tientje per doos waard zt|nM. BEECH Altf’H PILLEN, naar het voorschrift ingenomen, zullen Vrouwe- lyke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestel; voor een zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstoorde lever werken zij als een toovermiddel, enkele weinige dosissen zullen wonderen doen voor de levensorganen: het spierstelsel versterkend, de lang verloren gelaatskleur herstellend, den echten gezonden trek van den ectlUMt terug brengend en met den blo» der gezosidheid de geheel© lichamelijke kracht van het menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zyn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten”, door duizenden geconstateerd in alle klassen der maatschappijen een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijdtrs is. dal BEECH.4M*» PILLEN het ruiinst© debiet hebben van eeniK patent middel in de wereld. Bjj iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOM48 BEECHAM, 8t. Helen», Engeland. Alom verkrijgbaar J>ü Apothekers en Drogisten in dooze» van f0.75rm nillen) en van »f 1.75 (168 pillen). B(j zes doozen tegel yk f4.25 en f 10, .te Gouda bij ANTON COOP8, Drogist, Wydstraat 29; te Nchoon- hoven bij A. N'. V4N JKEMiEN, Drogist: te Lekkcrkerk bij JAC» HTikRM. Drogist, te Krimpen a/d Lek by J. G. V4N DONK. Drogist, en bij den Vertegehwoordiger van Th. Beecham, Am»te(dam, Overtoom 341. - Telefoon 4318. J te Molenaarsgraaf is voornemens °P Donderdag 30 Januari 1913, bg Inzet, en op D o n d fe r- dag 6 Februari 1913, by Afslag, telkens des avonds 7 uur, bij J. STERRENBURG aan den Vuileudam te Brandwijk, in bet openbaar te veilen en te verkoopen: 1 A. N. VAN ZESSEN A.C. FIJN v. DRAAT: Wed. F. AMSING: 41bla»»erdain Mej. H.KORTEWEG; I A. SIEBEL; Amelde L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Arkcl G. F. van BEEK; Benschop P. NU MAN; Bergambacht Firma K. vaa Berken w onde G. den HOED Ble»kcn»gr»af W. van REES V, Honkoop J. T. VERKADE; Brandwijk K. LOOPIK; Cabanw T. van KLAREN; Capeiie a/d I J»ei JAN v. d. SLUIS Gie»endam J. J. VERHOEFF; Gie»en-Nieu wkerk Mej. M. v. HOUWELINGEN: Gie»e n-Oudekerk P.C. PESSELSE ANT. COOPS; C. C. KROM; WOLFF Co.; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-A miners J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM: Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek; Jaarsveld ^"mAARS Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVF.LD; a/d lJ«el I Wed- J. VUIJK; Wie helpt een net persoon 1 Schoonhoveneigen zaak dri vendu, aan Spoorboekje» en Kei»gld»vn verkrijgbaar in den Boekhandel van S. Sc W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. STAND 1 DECEMBER 1912: Hypothekenf 14.928.184.— Pandbrievenf 14.745.400.— Reservesf 208.950. - Directie: Mr. A. 8. MIEDEMAen P.H. CBAANDIJK. De Directie maakt bekend, dat van af 10 Dec. 1912 verkrijgbaar zyn pCt. UITLOOTB4RK PANDBRIEVEN tegen den koers van 1OOU9 in stukken van 5000.—, f 1000.— en f 500.met halfjaarcoupons October; en vat f 100.— en f 50.— met jaarcoupon April; verkrijgbaar by den Heer Mr. P. A. GREUP, Agent der Bank te Sc hoon- door alle Commissionnairs in Effecten. deze 4>9 pCt Pandbrieven niet zijn uitgeloot, zullen jaarlijks bij o -*n geeant erteerd f 100.000 3 a pCt. Pandbrieven in 4 pCt. Pand brieven en f 100.000.— 4 pCt. Pandbrieven in 4 -9 pCC Pandbrieven. Men zie voorts het verspreide prospectus, op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der H 4 IRLEMoCHE HYPOTHEEKBANK (Ged. Oudegracht 65) te Haar lem en by de agenten van de Bank. Vuileudam te 1 nos. 168 en 169, met ERF en WEG; kad. Sectie B. nos. 2335 en 2336, groot 3 Aren, 29 Centiaren. Verhuurd, bij de week, aan P. van Kleij en A. de Haan. Betaling der kooppenningen 8 Maart 1913. Nadere inlichtingen Verstrekt Notaris BALLOT voornoetud.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3