mketsoorten 1913. Zaterdag 1 Februari. N°. 3416. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. STHMA u beet. f OffiClBBle KBMiSOTMBD. Afbraak te koop, bestaande uit: Oude Dakpannen, Steenen, Kamen, Deuren, Kozij. nen, Planken, Schotwerk, Latten, Rachels, Binten enz. BEZEMER, I'f f z i Voor Mama Aanbesteding. Gasfabriek I U C t s I s i i i F I I 4 i. - -s Fl g t g s 3 VOOR PRIMA BINNENLAND. BTATEK-GENEKAAL. BUITENLAND. o Intercomm. Telefoon-nr. 20. Dit nammer bestaat uit 2 bladen. wer diei i, ld ütie vee- f a, Pz.; V It C 5 8 I I s S 8 g S o 8 S. W. N. VAN NOOTEN ie Schoonhoven, Uitoevebs. van 550 1 met hi den het On- land- moesten zyn bjj het ten van den voet. De diet Geen Land in dit f X1 fflööfflWSB COURHT. 1 8 Cï s Gemeente Schoonhoven. 'er- de ►ouw na Thai ia r Zoo, GO idere ans een beslis van de Ryks- zich later de VI baud en verantwoor- ■rdoor de heeren en in de beste vooi De eerate-mini Ie daarop, ichtbare t was derzGv.-, r. zal mei moeilijk ingelicht kunnen wc praktjjk zal vrjjwel pioeten lei igsonderwij? in de richtii mderwijs te ontwi. piaesties besproken te het bekende „verkie- dat Christelijke r was voor igens inister. moesten bestuur L. Hardi te tan van zaken en op lingenin igavond trad voor het Depar- fiet Nut alhier qp mevrouw .loha. Jam. Loon r goede gaf hy ijn gestel. De fluii n gemakkelyk 1 nd, zoodat één iïieawpot Koor de looi Ottoland J Oud-AlhluM Ouderkerk te gemeente, Utrecht had tot de minder baar gouden Te bevragen bij: Firma G. M. PEETERS, Mijrkt 20, J. P. de GROOT, Wachtelstraut 42, en op het werk aan de Vest, bij de Gas fabriek te Gouda. Prijs der Ad verten tien; Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdaga-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge geven. worden slechts 2-maal in rekening gebracht. s-ï5 IU- ,/h. J. R. H. v. WILLENSWAARD, SCHOONHOVEN. I p I 09 M OS Een volgende maal meer. Vragen op Land- en Tuinbouwgebied aan ’t Bureau van dit Blad, onder motto „Kweeker". IEDEREEN KAN ORGELSPELEN. Wat vroeger nooit gedacht werd, dat ooit kon Bereikt men nu door middel van ’t JK O K A LION. Met lange studie hoeft zich niemand te vervelen Met ééne vinger kan men nu direct vierstemmig spelen. Vraagt inlichting en prijsopgave of desgewenscht op proef. JOH. DE HEEK, Rotterdam, Hoofdkantoor Oostzeedjjk 330/2. Filialen: Utrecht, Oude Gracht W.Z. 96 en Voetiusstraat 1; voor Schoon hoven bij G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. Alblaaaerdam,30 Jan. Vrijdagavond 24 Januari j.l. had er wederom een vi gadering plaats van de afdeelingen van Hollandsche Maatschappij van Landboi alhier. Nadat de woord van wel opeud, werden i gadering gelezen. Daarna 1 ding va Jonker LAND- EN TUINBOUW. Bemesting. Bovengenoemde bewerking is zeker aan de orde van den dag. Zoo 't weer zulks toelaat is land- en tuinman bezig zyn akkers van voedsel te voorzien. Wat 1 een 5 vonden woi •nt. ;iesre< dat het vurif eind versch* n de ge In iy hebbel >ft geloond zijn onderwerp volkomen meester te zijn, en ook de voordracht zelf len bodem aanbrengen by stalmest, leert ons onder- de cijfers zyn de gemiddelde mderzoekingen s r 8 er i verminderde met 4 en 12 personen, zoodat de U. Het aantal naam zyn en hoopte, dat naar ing spoedig een motor zou verschijnen, die zou kunnen dienen om yog grooter bloei te brengen. :ijd bleef men gezellig byeen 'eiding van de lezing aangename oogenblikken door- voudig, zód natuurlijk, zóó onderhoudend, dat het wel boeien moest. Aobram die deed denken aan 't Dia kenhuismannetje uit de „Camera Obscura” wist ze prachtig te vertolken. En hoe eenig wist ze in „Mooi-weér- daegen” den jongen boer te teekenen, die voor 't eerst vader is. En dan: „Gevonden en verloren’’! Hoe wist ze haar geheele ziel te leggen in die aandoenlyke, ontroerende geschiedenis van dat kleine vondelingetje. Na de pauze trad mevrouw Van Loon op in Walchersch costuum met een humo reske, eveneens van den schrijver Beunke. 't Was een alleraardigste schets: „Hoe Piet aan zijn vrouw kwam”! 't Was grap pig! O die vrouwen! die vrouwen! En 't was al weer de keurige voordracht, die den aanwezigen meermalen een gullen lach ontlokte. Mevr. Van Loon leest niet; zij heeft boek noch papier noodig en spreekt buitenge woon gemakkelyk. Waarlijk, de eenvoudige schrijver Beunke is gelukkig te noemen, in mevrouw Van Loon een vertolkster zijner schetsen en vertellingen gevonden le hebben, die moei lijk te overtreffen zal zyn. Op zijn gewone, eigenaardige, manier dankte de voorzitter de voor den genotvollen avond, had verschaft. gram f 2,—, en van landteekening van den mi heel de woning te vermooien, lever ikr flja-kleurige Chineesche Vloermdt1 voor leur Slykmat, ijzersterk! 80 bij 50 cM. Voetenvegen”; -2 zeer nette Gang- ofKamer- natten2 extra kleurige Salonkleedjes; rond Tafelmatje; 1 fijn Werkmandje; Chin. Rystascb; 1 Kakamono; 1 Hengsel- land; 1 Japansch Scherm, en wie binnen dagen postwissel zendt ontvangt cadeau en serie Jap. Wandversieringen, 1 wollen 'afelkleed, alles bij elkaarx13 stuks. Postw. (stations, ook remb. 10 ct. meer) f l.OO. Opr. mattenfabr. Nieuwendyk 103, LuiMterdam. Op Woensdag 12 Februari 1913, des voormiddags ten 10 ure, zal door onder- geteekenden, in het SOCIËTEITSGEBOUW, namens het Bestuur der Sociëteit „ONS GENOEGEN” te Gouda, worden aan besteed Het bouwen van een SCHOUW BURG met by komende werken, op bet terrein der Sociëteit aan de Boelekade Ce GOUDA. Bestek en 8 Teekeningen zyn, tegen be taling van f 2,50 per stel, te verkrygen ten kantore van den eerstondergeteekende. Inlichtingen worden verstrekt door de Architecten: H. J. NEDERHORST Jr. te Gouda. W. STOK te Rotterdam. werp als nieuw voorstel weer in te dienen. De eerate-minister Asquith ver klaarde daarop, dat door deze verklaring een vruchtbare discussie over vrouwen kiesrecht was uitgesloten en de regee- ring het daarom beter achtte het ont werp niet verder te behandelen. Daarmede gaf de regeering echter niet haar voornemen prijs, om in de tegenwoordige parlementaire periode de kiesrecht-hervorming tot stand te brengen, en ten aanzien van vrouwen kiesrecht zou de regeering gelegenheid ge ven tot bespreking van elk ontwerp, over dat onderwerp in de volgende zitting van de zijde der leden ingediend. Naar aanleiding van deze laatste verkla ring zou ineB de vraag kunnen stellen, waarom de regeering niet zelve met een ontwerp komt. Men vergete echter niet, dat de regeering op het punt van vrouwen kiesrecht allesbehalve eenstemmig is. Er zal echter heusch wel een voorstander in het Lagerhuis gevonden worden, die een wetsontwerp indient. De Engelscbe kiesrecht-dames(?) zyn na tuurlijk woedend, dat bet vurig begeerde doel wederom een eind verschoven is, en zij doen Asquith en de geheele regeering bittere verwyten. Zjj hebben maatregelen genomen om een klinkend protest te doen hooren, in den vorm van rinkelende ruiten. De politie neemt evenwel ook hare maat regelen. der Gemeemte Schoonhoven. Er zijn verschillende kwaliteiten van COKES. Van de minderwaardige soort heeft men veel meer noodig dan van de beste. De beste is daardoor het voor- deeligst. Alleen de allerbeste soort levert de Gasfabriek nog tijdelijk a 55 CENTS PER H.L. QP KLOOSTER SANCTA PAULO, ma, KinkhocMt, Bronchitis, •rat-, Keel- en Longaandoe- -s op, dat de vrede igs diplomatieken weg tot stand zal Ook de ernstige {verhouding tus- .Toemenié en Bulgarije duidt hierop, lykt wel alsof dit conflict daalt en rijst *iet meer of minder waarschijnlijk Balkan-oorlog wordt hervat. In Temenié houdt men volksvcrgnde- die de regeering aansporen tegen- ;ne een krachtige houding aan Bulgarye talmt, zooals te be roet den afdoend antwoord, ea Roemenie niet prikkelen. Toch tag zijn of het de Bulgaarsche u lukken zal om het om een rotwoord vragende Roemenië nog «Jg aan het lijntje te houden. Lnucerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN LekHiuoiid T. MOLENAAR; I G.COLJE; 1'OpiK A H DE GR00T. Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nicuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn. ,-v/h L. Pot; >ort L. HOELE; >H C. van STEENIS; de KLUIVER; G. S. ROSS; J. L. VLOT; a/d IJsel J. in ’T HOUT; A. v. WALSUM Oude water C. van WIJK; Polsbroek j J^COBUS^CHOUTEN; HeeuwUk M. T. HAGEN; Scheliuinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk BURGER; NtolwUk F. J. BATS Streef kerk E. HILGEMAN; Tienhoven G. BOUWMEESTER; Vlist.Wed. D. VER WOERD; Viiileudam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verde.r by alle Drogisten en de meeste Apothekers. kernaohtige manier dankte de voorzitter de spreekster ir den genotvollen avond, dien zij allen I verschaft. Zeer zeker zal mevrouw Van LoonVan deu Berge, waar zij ook optreedt, een gun stig onthaal vinden. 'Ameide, 31 Jan. In de jaarvergade ring van de fanfarevereeniging „Unie” alhiec waarin secretaris en penningmeester verslag gaven van hun werkzaamheden gedurende het jaar 1912, werden tot be stuursleden herkozen de heeren G. Perk en K. van Oort, en tot voorzitter gekozen de.heer C. Nugteren. Besloten werd o.m. binnenkort een uit voering te geven in „Lekzicht”, met mede werking van de heeren Gebrs. Boesnacb uit Rotterdam. Men zie achterstaande advertentie. *Benschop, 30 Jan. Toen de houdster de weduwe F. de With alhier Maandag j.l. met een zoon en dochter naar Utrecht reed, schrok het paard aldaar voor een passeerend motorrijwiel en sloeg op hol. De inzittenden sprongen of vielen uit het rytuig en vooral de voerman bekwam ver scheidene wouden aan zijn hoofd. Het paard, dat tot staan werd gebracht, bekwam geen letsel, doch het rytuig was erg beschadigd. In aanmerking genomen, dat bet voertuig een tentwagen was met glasruiten, kwam de eigenares, die er uitviel toen de wagen omsloeg, er nog goed af. Een boerendochter uit dez< die deze week een reisje naar l gemaakt, kwam, thuisgekomen, aangename ontdekking, dat zij horloge en dito ketting miste. *Mlenwerkcrk a/d IJmcI, 30 Jan. Uit bet jaarverslag over 1912 van de afdeeling „Nieuwerkerka/d IJssel c.a.”der Hollandsche Maatschappij van Landbouw ontleenen wjj het volgende: Het aantal leden vermeerderde met vereeniging nu 103 leden teil inwonende zoons kwam van tien op acht. De flnaucieele toestand mag alleszins gunstig genoemd worden, ofschoon het batig slot aanmerkelijk minder is dan het vorige jaar, hetgeen veroorzaakt werd door den aankoop van drie heeren en het oprichlen van een station. In de plaats van de heeren 'J. Nell en M. den Hollander, die -met 1 Januari j.l. j aftreden, namen zitting in het de heeren K. Verwey alhier en A. ..Jijzer te Capelle a/d IJssel. Toen we hedenmorgen buiten kwamen, kwamen we tot de ontdekking, dat we uiterst voorzichtig loopen, of wegraakten van den voet, straten pn wegen waren als het ware een dun laagje spiegelglad ijs bedekt. wonder dus, dat de gemeentewerkman zoo spoedig hij kon in de kom begon met zand te strooien. Dit verhinderde echter niet, dat velen nog vielen; de meesten echter stonden maar weer op om verder te gaan, de val had hun geen beletsel gegeven. Anders was dit met de wed. S.deze kwam zoo ongelukkig terecht, dat geneeskundige hulp noodzakelijk was. 'Polsbroek, 29 Jan. Tot bestuursleden der Commissie tot wering van"Schoolverzinm alhier zjjn gekozen de heeren S. Roeleveld, le voorzitter; S. van den Berg,.2e voor zitter; D. J. van Ruyswyk, le secretaris en A. W. Duyls, 2e secretaris. Aan het Maandag j.l. in het café van de weduwe J. de Gilder alhier gehouden kaart-concours namen 32 personen deel. De eerste prys werd behaald door L. van Vliet Adrzn. alhier met G. Vermeulen te Lopik de tweede prys door C. Duyts alhier met W. Sluis Jzn. le Lopikde derde prys door de weduwe De Gilder met G. Sloys, beiden alhier; de vierde prjjs door W. Sluis Jzn. te Lopik met Johs. Kuyf alhier. In de gisteravond gehouden vergadering van de Protestantsche Kiesvereeniging alhier deed de penningmeester rekening over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat er een batig saldo was van f 12,63. 'Vliat, 30 Jan. Als een bewys dat de katten tegenwoordig geld waard zijn kan medegedeeld worden, dat hier kleine katjes zijn opgekocht voor f 1.10 per stuk. Deze Courant wordt des Woenadaga- en des Zaterdaga- morgana uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. normi van den bouwgrond, dus steeds in zei bouwgrond voorkomei die 4, dan kunnen de matig werken: is een bepaalt de werkii onderling zich tot aanwezige. Bedoelde 4 voedingsstoffen zyn stikstof, fosforzuur, kali en kalk. Wanneer nu de eerste 3 in voldoende mate aanwezig zyn en de vierde ontbreekt of is sterk in de minderheid, dan kunnen die 3 slechts gebrekkig werken en verkrijgt men beslist een onvoldoenden oogst. Een en ander vat men samen in de zoogen. „wet van bet minimum", een alles be- heerschende wet op land- en tuinbouwgebied, welke geen ontduiking ongestraft laat. Nu zullen we het ieder moeten toestemmen, dat het zoo van buiten moeilijk aan den bouw grond is te zien waaraan hy behoefte beeft. Een onderzoek aan een landbouwproefstation zou daarvoor noodig zjjn. By aankoop van gronden, welke voor een speciale cultuur zijn bestemd, is zoo’n onderzoek vaak zeer praktisch. Geheel zuiver zal men evenwel ...ooiiuir "Totden; de praktyk zal vrijwel groeten leeren, hoe te mesten. Niet alleen hangt dit af van den aard van deu bodem, maar ook van de te verbouwen gewassen. Zoo weten we dat vlinder bloemigen (erwten, boonen, wikken e. a.) veel van fosforzuur houden; over ‘t alge meen genomen zjjn alle zaad voort brengende planten, die ook voor die zaadopbrengst worden gekweekt, liefhebbers van kali en fosforzuur; maar ook mogen stikstof en kalk niet ontbreken. Wortel- en knolgewassen (bieten, aardappels e. a.) houden veel van kali; de andere 3 voedingsstoffen moeten echter eveneens in voldoende mate aanwezig zyn. Bladgewassen als kool, andijvie, sla, spinazie e. a, houden van een extra stikstof bemesting. Ze vormen dan groot, stevig, malsch, donkergroen gewas. De andere 3 hoofd voedingsstoffen moeten evenwel ook voldoende in den grond voor komen. Bovenstaande opmerkingen kunnen nog met vele worden vermeerderd. Het zal den lezer duideljjk zijn, dat er heel wat kennis noodig is om zóó te mesten, dat men voldoende geeft voor een flinke op brengst en toch niet te buitensporig mest. Dit laatste zou onnoodige mest- en arbeids kosten medebrengen. De oudste en nog meest gevolgde meet methode is het aanbrengen, uitstrooien en, op bouwland, onderploegen of -spitten van stalmest, waaronder we verstaan de uit werpselen van onze landbouw-huisdieren, vermengd met strooisel. Wat we in den bodem aanbrengen bjj bemesting met staande tabel; uit de vele oi E s’ r 7 De vrouwenkiesreebt-quaestie in Enge land is deze week niet alleen lot geen oplossing gekomen, doch zelfs voor onbe- paalden tijd van de baan geraakt. Echter meer, of liever geheel als gevolg van een formeele quaestie, welke met het eigen lijke beginsel van het vrouwenkiesrecht niets te maken had. Allerminst is dus de wet, welke behandeld zou worden, opge schort vanwege den hevigen tegenstand. De zaak was, dat het vrouwenkiesrecht was voorgesteld in een drietal amende menten op een nieuw kieswet-ontwerp; en nu oordeelde de voorzitter van het Lager huis, dat het opnemen van een dier drie, amendementen in de wet, waardoor het kiesrecht zou worden verleend resp. aan 11 millioen, 6 millioen en D/a millioen vrouwen, de grondslagen van het ontwerp in die mate zou wjjzigen, dat hjj intrekking ervay noodzakelyk achtte om het onl- de werf te Amsterdam niet noodzakelyk, terwjjl de heer Duymaer van Twist op scherpe wjjze deg Matrozenbond hekelde. Te circa middernacht yrerd de vergadering tot den volgenden dug Verdaagd. Vergadering van Woendag 29 Januari. Aan de orde was de voortzetting der be raadslaging over de afdeeling Lager derwys van de begrooting van Binnenh sche Zaken. De Minister, die thans zjjn rede voortzette, zeide, dal de opvoering van „Allerzielen” door de onderwijzers in be sloten kring door den schoolopziener niet verboden was. Maar over „Allerzielen” werd z. i. werkelijk te veel gesproken. Spreker erkende voorts de ontduikingen bjj de opgaven van h»t aantal leerlingen op 15 Januari, doch dit geschiedde óók bjj het openbaar onderwijs. Het beste w»jre in de wet een uitdrukkelijke bepaling op te nemen tegen het handelen „iu strjjd met de wet”. Er was geen reden tot een alge- meene klacht over de concurrentie van het bijzonder onderwjjs, wat de aanneming van de 5 jarigen betrof. Het percentage op de openbare school was nog steeds hooger. VVat de „onthoofding” der openbare scholen betreft, zooals de klasse-onderwjjzers die voorslaan, de Minister maakte zich met vele voorstanders der openbare school over tulke uitingen bezorgd. Spreker was tegen invoering van leer plicht voor het herhalingsonderwijs, do wenschte dit onderwijs in de richting va» vak- en handelsonderwijs te ontwikkelen. Na verschillende qi hebben kwam hy tot zingsgebed der kinfleren”, dat Ch opvoedkunde was, die niet vatbaar bespreking in de Kamer. Hy ontkende, dat het openbaar onderwijs verwaarloosd werd. De schoolgelden waren veelal te laag. En wat de verwaarloozing van openbare scholen betrof, dat was in de eerste plaats de zaak van het schooltoezicht. De heer Patyn besprak de wenscheljjk- heid en de mogelijkheid van leerplicht voor de schipperskinderen, terwyl d« heer T.y d e in a n in zjjn repliek aantoonde, dat de Minister in zijn antwoord op de vraag betreffende het gebed der kinderen zich daarvan had afgemaakt. Spreker besprak daarop nog eens de M.U.L.O.-wet. Voorts repliceerde nog de heer De Jong, die de standenscholen, de kleine scholen en daarna nog het optreden van de socialistische onderwijzers in debat bracht. Vervolgens keurde de heer Ketelaar óók in twéede instantie het beleid van den Minister af, terwyl hij den geest van het bijzonder onderwjjs nogmaals laakte, zooals die tot uiting kwam in het gebed der kinderen voor de verkiezingen. Nog besprak de heer Ter Laan aan 't einde der zitting de verhouding tusschen openbaar en bijzonder ouderwijs, alvorens de vergadering tot deu volgenden dag ver daagd werd. voorzitter met een harteljjk ilkom de vergadering had ge- de notulen der vorige ver- jgeiezen. werd de rekening van den penningineestei en Blom nagezien orde bevonden. De voorzitter dankte den penningmoestqr, den heer As. Vogelesang, voor zjjn uitstekend beheer en hoopte, dat deze iwg lang zyn functie zou bljjven waar nemen. Vervolgens trad als spreker op de heer Willem Smit Jr. van Kinderdijk. Tot onder werp had deze heer gekozen: „De opkomst en vooruitgang der motoren ook op Land bouwgebied en voor Polderbemaling". Nadat hij eerst de geschiedenis der moto ren had nagegaan, waarby bleek, dat Huy gens eigenlijk do vader der Motoren was, gaf hy een verklaring van de werking van verschillende motoren. Door een viertal keurige, praktische modellen werd een en ander zeer duidelijk voorgesteld. De toelichting was helder en klaar en ’t geheel was een zeer interessante lezing, die door allert tot het einde toe met de meeste aandacht werd gevolgd. De heer Sinit heeft gel< ju alle opzichten vo>»wu De inkleeding en ook waren uitstekend. De voorzitter dankte dan ook uit der vergadering den heer Smit voor zeer belangrijke lezing aanleiding van deze lezii in den Graafstroom dan misschien nog de afdeeling titjiog Nog eenigen tiju en werden naar aanleiding nog eenige ««-* gebracht. Maandag teinent van het Nut alhier o,p mevrouw v. Loon Van den Berge, uit Rotterdi Nadat de voorzitter mevrouw Van Looi en de aanwezigen er was een zeer got^. opkomst had welkom gebeeten, ’t woord aan de spreekster* Vóór de pauze gaf deze: 1. Causerie over Walcheren en den schrjjver Beunke; 2. Penteekenio^en, a. Aobram, b. Mooi- weers-daegen3. Gevonden en verloren (dramatische noveJle), alles van H. E. Beunke. In hare causerie over Walcheren stelde zjj de echte Zeeuwsche toestanden en ge woonten zóó duideljjk en natuurlijk voor, dat men waande er bjj tegenwoordig te zijn. En dat alles op een manier, zóó een- TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 28 Januari. Aau de orde was de afdeeling Lager Onderwjjs van de begrooting van Binnen- landsche Zaken. Do heeren Schaper en De Klerk drongen op een vereenvoudigde spelling, niet echter in Kollewjjnschen zin, aan. De eerste spreker kwam daarbij niet on eigenaardig in debat en in strjjd met zijn geestverwant Ter Laan, die hem voort durend interrumpeerde. De Rotterdamsche afgevaardigde behandelde bovendien den strjjd tusüchfen de klasse-onderwjjzers en de schoolhoofden en de daarmee verband hou dende Haagsche motie. Tegen het voort durend opdrjjven der schoolgelden kwam hy met kracht op. Voorts wenschte hy den leerplichtigen leeftjjd verhoogd te zien en protesteerde tegen het verlagen in sommige gemeenten van den toelatingsleeftjjd bjj het bijzonder onderwjjs, terwyl by het open baar onderwjjs juist het tegenovergestelde geschiedde. De heer Van Wijnbergen erkende fouten^ by de M. U. L. O.-wet gemaakt. De subsidie-regeling zou' gewyzigd moeten wor den. Ozerigens verdedigde hij het beleid van den minister. Er was van bevoorrech ting van het bjjzonder onderwjjs geen sprake en hij keurde een godsdienstlooze opvoeding van het kind af. Het bekende verkiezings- gebed der kinderen wenschte hjj niet aan te roeren, terwjjl hij aantoonde, dat in som mige gevallen enkele onderwijzers betreu- renswaardig waren opgetreden. De heer Van der Voort van Zijp bestreed eveneens de meening, dat het bij zonder onderwas bevoorrecht werd en toonde aan, dat in Vele gevallen de schoolgelden hy het Jager onderwijs verre van hoog waren. Nadat de heer Rutgers de onderwijs toestanden te Hilversum verdedigd had, deed de heer Bos uitkomen, hoe onmogeljjk bet standpunt der regeering in zake de bekende spellingskwestie was. In dit verband drong hjj op de instelling eener commissie aan, die zou moeten nagaan, welke vereen voudigingen in anze tegenwoordige schrijf wijze mogeljjk zou zjjn. Al had deze Minister, zeide spreker, wouder veel geld en wonder veel wetswijzigingen noodig gehad, hij had nagelaten, veel voor bet Önderwys te doen, met name voor het herhalingsonderwjjs. Noch voor de opleiding der onderwijzers, noch voor de verheffing van hun stand was jets gedaan. Daarom wilde de vryzinnige concentratie de handhaving der openbare school in het belang van het geheele onder wijs en om te voorkomen, dat de gewetens vrijheid zou worden aangerand. Niet de vrijzinnigen, doch de Katholieken hebben den Bybel van de openbare school gehaald: zjj klaagden steeds over het sterk protps- tantsch karakter van bet openbaar onder wijs. En daarom moest men ons, liberalen, zeide spreker, en allerminst van Katholieke zjjde, niet verwyten, dat wij den Bjjbel van de school gehaald hebben. De Minister van Binnenlandsche Zaken deed in zjjn antwoord uitkomen, dat de Kollewijnscbe spelling nog niet zohveel vorderingen gemaakt had- Een commissie moest met door de regeering, doch door eenige knappe mannen worden samengesteld, om tot een vereenvoudigdespelling te komen. Wat de school te Sluis betrof, dat was een quaestie van internationaal recht. Daar gaven Fransche leerkrachten aan Fransche kinderen les, zooals in Duitschland Neder landers lesgaven aan Nederlandschescholen. De inspecteur had ten deze, en terecht, een humaan standpunt ingenomen. Spreker zou hier zjjn rede afbreken en haar den volgenden dag voortzetten. In de avondvergadering kwatn de beg roo ting van Marine aan de orde. j De heer Snoeck Henkemans vroeg den Minister niet al te spoedig een beslis sing te nemen tot opheffing werf te Amsterdam, waarbij heer Pass toon aansloot. De heer Hugenholtz wilde den Minis- ter op eenige punten een woord van lof niet onthouden, doch hield toen urenlang een rede vol critiek óp het beleid van den minister en op de toestanden bij de marine, bier en in Indié. De heer Janten achtte het behoud van hjj evenwel in of over den grond brengt, weten slechts weinig bevoorrechten: wjj willen in dit schrijven de bemestings-quaestie onder de aandacht onzer geachte lezers brengen. De plaatsruimte gebiedt ons kort te zijn; we hopen evenwel, dat de duidelijk heid hier niet onder zal lyden. De bemesting dient om dat voedsel in den bouwgrond te brengen, ’t welk de cultuurgewassen noodig hebben voor den op bouw en de instandhouding van hun lichamen. Welke stoffen daarvoor noodig zyn, hebben scheikundige onderzoekingen aan 't licht gebracht. Van de vele stoffen, waaruit de planten met hun zeer uiteenloopende onderdeelen (zaden, vruchten, bladeren, stengels, wortels enz.) bestaan, treden er 14 zeer sterk op den voorgrond. Van die 14 komen enkele meestal in voldoende mate in den grond voor, terwijl andere door middel van de groene blad- en stengeldeelen door de gewassen uit de vrije dampkrings lucht tot zich worden genomen, zoodat er ten slotte 4 stoffen overbly ven, welke beslist nood zakelijk zijn voor een normalen plantengroei en voor een normale scheikundige werking den bouwgrond. Deze 4 stoffen moeten steeds in zekére verhouding in den •n. Ontbreekt één van andere 3 slechts zeer in de minderheid, dan ing van de vier stoffen de minst in hoeveelheid OverstcteL. DE BALKAN-OORLOG. Welken invloed zal de omwenteling Konstantinopel, welke de Jong-Turken ai het bewind bracht, op den gang in den Balkan in het algemeen gang der vredes-onderhandelicg- bjjzonder uitoefenen? Ziedaar de vraag, welke schier alle bladen zich gesteld hebben nadat zjj van den schrik, door den staatsgreep der Jong-Turken teweeg gebracht, bekomen waren. Dat de antwoor den uiteenliepen, laat zich denkenmaar hierin kwamen toch alle overeen, dat geen meende dat met de nieuwe regeering een geheel nieuwe stand van zaken geboren was. De bevolking van Konstantinopel toont zich tegenover de Jong-Tijrken vrjj lauw, en menigeen vraagt zich af hoe het aan enkele personen is kunnen gelukken, de geheele regeering in een minimum van tijd op te doeken en door een nieuwe te vervangen. Intusschen de nieuwe regeering is er. Wat zal zy doen? Beraadslagingen over het antwoord aan de mogendheden zyn gevoerd, en daaruit is wel duidelijk gebleken, dat op een vrywilligen afstand van Adria- nopel en van de Egeïsche eilanden niet te hopen valt. Het heet dat de tekst van het antwoord reeds is vastgesteld en vandaag of morgen overhandigd zal worden. Daarna is het woord wederom aan de mogendheden. Tenzjj tenzjj Me Balknu-staten het spel letje moe zjjn en naar de wapenen grypen. Bekend is reeds dat zij de vredes-onder- handelingen hebben afgebroken, „aangezien de gevolmachtigden der Balkan-staten sedert de schorsing der handelingen van de vredesconfereötie tevergeefs drie weken hebben gewacht op een antwoord der Ottomansche gevolmachtigden op hun laatsten eisch, en het hun voorkomt, dat de onverwachte gebeurtenissen te Kon- stantinopel de hoop, om tot het sluiten van den vrede te geraken, hebben verijdeld.” De Balkan-afgevaardigden hebben de nota aan Turkije, waarin het af breken van de onderhandelingen werd gemeld, alle onder- teekend en aan Sir Edward Grey hiervan mededeeling gedaan, onder dankbetuiging voor de in Londen genoten gastvrijheid. Bovendien heeft de ministerraad van Servié besloten aan het hoofdkwartier van het leger op te dragen, den wapenstilstand op te zeggen. Zoo wyst er dan alles niet lang J' komen, schen R< Het naarmate het is, dat de L.. heel Roei ringen, cue u over Bulgarjji te nemen. grypen is, wil tegeljjk zal het de vra« regeering geli positief ant een tyd laq i aan Asthma, gy weet wat het zeggen na te hebben. Zou er wel een vreese- uigenainer ziekte bestaan dan Asthma? hebt gij wel eens dagen dat gij goed zoo, dat ge denkt, dat gij uw asthma maakt voor den volgenden dag de afspraak, omdat gjj zeker denkt jed.le zyn, helaas! gij kunt niet, Want eer «en hevigen asthina-aanval, dat een voel kunt verzetten. Het is dan ook ijders aan asthma een waar geluk, de p, Klooster Sancta Paulo, onder hun hebben, het eenige geneesmiddel dat olkomen geneest en niet, zooals andere tydelyk verlichting verschaft. De Abdjj- rat geen verdoovende bestanddeelen. er H. BRUURMIJN HELVOIRT, Hoef (N.-B.), schryft ons: ben ik asthmalijdaj- geworden. Het iuyn borst piepte ontzettend. Hel was daar deze zeer vast zat. Wanneer ik zullen stikken. Ten einde raad begon ige malen te hebben ingenomen kwam fluimen, die mij altijd los; het slapen, dat ik i flesch Abdijsiroop mij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1