Couranten en Tijdschriften Sif.N. alle soorten van Drukwerken Een UldersMt Oe Onroerende Meren Eee nette Dl Nieuwe Rotterdamsche Hypothèekbank, FIRMA A. SLECT, Een Boerenknecht. Een Dienstbode, u GMDWI J 10 M Roggebrood, Melassebrood en Paardeboonenbrood. Metselaar, Keukenmeid Dienstbode, UITVOERING «-CA TE KOOP: RATTEND00D, Vervalg der Nieuwstijdingen. Advertentiën. Dankbetuiging. volteekend maatschappelijk kapitaal 1 millioen guided. Agentschap voor Schoonhoven en Omstreken C. JAN NIEKERK, NIEUWE HAVEN 31, GOUDA. Verzendt met steeds stijgend succes, naar alle plaatsen, goed DROOG gebakken: UITSLUITEND 1"* QUALITEIT. Oudste adres ter stede. - Vraagt prijsopgave voor levering bij contract LEVERING VAN door S. W. N. VAN NOOTEN, BoekhandelSchoonhoven. Remonstr. Geref. Gemeente JACOB DE VREUGD, GEVONDEN: Een jonge Zwaan, Fanfarevereeniging „UNIE" te Ameide, Gebrs. B0ESNACH, NA AFLOOP BAL. ANTON COOPS, Bericht van Inzet. ander Krimpen a/d lissel, Bericht van Inzet. De Notaris H. A. BALLOT Het HUIS te Brandwijk, f 1125 leveren in den kortst mogelijken tijd tegen uiterst concurreerende prijzen. Nauwkeurige en nette bewerking. GEMENGD NIEUWS. Hfrt- t we ej* b i g dochtertje ven den watermolenaar v. E. te Moer- capelle (Z.-H.) ia door een molenwiek zoodanig getroffen, dat het nog denzelfden dag aan de gevolgen is overleden. Te Schoonaarde ging tydens het uitgaan van de school een boer met een stier voorby. Plotseling werd het dier wild en wierp vijf kinderen op den grond. Drie dezer werden vrjj ernstig gewond. Daarop rende bet dier voort, terwijl het zjjn geleider, die het koord om zijn arm geslagen bad, langs den grond voortsleurde. Ten slotte brak het koord, waarna de land bouwer bewusteloos bleef liggen. Met vreeseljjke wonden aan hoofd, armen en beenen, waarvan er een gebroken was, werd de ongelukkige opgenomen. Den stier had men intusscben een jas over den kop geworpen, waarna bet dier in een waterput stortte, waar het verdronk. Dat het in de hoofdstad by de drie vrijzinnige partijen aan ijver allerminst ontbreekt, en bet verkiezingswerk er nn reeds volop in gang is, moge bieruit blijken, dat de dienst, door deze parttien gezamen lijk georganiseerd, niet minder dan tien duizend, zegge 10.000 mannen, opgespoord beeft, die op de kiezerslijst gebracht zullen kunnen worden, docb die er zonder de ijverige bemoeiingen van bet bureau zeker niet opgekomen zouden zjjn. (N. R. Ct.) Voor den ambtenaar ran den Burgerlijken Stand van Smallingerland te Drachten werd Maandag aangifte gedaan van een tweelinggeboorte. Op zichzelf niets bijzonders, is het vermeldenswaardig, omdat het broertje en zusje meer dan twee volle dagen in leefljjd verschillen het jongetje is namel' k geboren den 24en Januari, des voormiddags 10 uur, het meisje pas den 26en Januari, des namiddags «Va uur. (Leeuw. Cl.) De justitie te Heerenveen heeft een gerechtelijke vervolging ingesteld tegen den burgemeester van Steenwjjk, beschul digd van mishandeling van een gemeente secretaris. In een vergadering van Burg. en Weths. sloeg hy den secretaris met een stok op het hoofd. Men meldt uit Bergen aan de „Limb. Koerier": Zaterdag toog onze gemeenteraad per roeiboot naar het raadhuis om aldaar zijn Swone vergadering te houden. Zondag I van roeibootjes aan de oevers van de achteromloopende Maas, alsmede vele boog- gelaarsden in de kerk, terwijl andere, vele Krocbianen, zich een langen weg van 1 k g uur moesten getroosten om elders een H. Mis te hooren. 's Namiddags van dienzelfden Zondag een niet alledaagsche doopplechtigheid; twee kleine wereldburgers werden per roeiboot naar de kerk gebracht, om aldaar ten doop gehouden te worden. De ook buiten Engeland zeer bekende sir Joseph Beecham, uitvinder, fabrikant en verkooper van de naar hem Senoemde pillen, moest Donderdag voor de elect committee te Londen getuigenis komen afleggen, in verband met een door deze commissie ingesteld onderzoek naar den verkoop van potent-gebeèsmiddelen. De president begon met Beecham, die tientallen raaien millionnair is, te vragen of hjj ook 'n doosje pillen bjj zich had, om aan de commissie te toonen. Sir Joseph stak de band in den zak en haalde er een kleine en groote doos pillen uit, die\hy, naar bjj zeide, even te voren in een winkel in de buurt had gekocht, ten bewjjze waar van hjj het kasregisterkaartje van den winkelier overlegde. De formule, volgens welke zjjn pillen worden vervaardigd, heeft hjj zelf ontdekt, zoo zeide de pillen-monarch verder. Toen hem gevraagd werd, hoeveel pillen zjjn firma wel verkocht, antwoordde sir Joseph Beecham kalmpjes: „Door elkaar een millioen per dag". Per jaar word er ▼oor rond 600 ton (600.000 kilo) Beecham- pillen verkocht. Op de vraag van den voorzitter, hoeveel bjj ongeveer besteedde aan reclame, ant woordde Beecham: „Bjj elkaar iets meer dan 100.000 pond sterling per jaar, d. w. z. voor advertenties enz. over de geheele wereld." De formule, volgens welke zjjn pillen worden vervaardigd, zoo verklaarde hjj verder, is volstrekt niet gewjjzigd, sedert bjj haar uitvond. Ten slotte antwoordde sir Joseph, op de vraag of er zoo weinig morphine in zjjn pillen zat,dat iemand alles wat in een doosje zat tegeljjk zou kunnen gebruiken zonder geVaar voor vergiftiging: „Dat weet ik niet precies, maar ik geloof niet, dat er iemand te wereld bestaat, die een heel doosje van mtin pillen achter elkaar sou kunnen opeten." Om welke Verklaring nogal gelacheu werd. Het volgend bericht werd begin dezer maand door ons aan het „Friesch Dagblad" ontleend: Een dienstbode te fJlst, aan wie voor een paar jaren haar mevrouw haar geheele ver mogen had vermaakt, heeft uit gewetens wroeging, dat ze haar weldoenster in een vurenhouten kist had laten begraven, dezer dagen die kist laten opgraven om die in een eiken kist te doen overzetten. Er was veel publiek bjj tegenwoordig. De bedoelde dienstbode komt nu in ge noemd blad met verontwaardiging op tqgen Voorts boden Burg. en Weths. den raad de volgende dubbeltallen aan ter benóeroini van twea leden der Commissie via Toeziet op het Teekenonderwjjs, ter vervulling van de vacatures, ontstaan door het bedanken van de heeren Mr. J. A. de Visser en A. Veenstra: a. vacature-de Visser: C. J. v. d. Braak en Is. Schreuder: b. vacature- Veenstra: J. P. v. d. Berg en H. M den U(jl. Tot leden van de Commissie tot wering van Schoolverzuim werden herbenoemd de aftredende leden, de heeren H. Hoojjkaas, J. Fafié, D. H. Greup Pzn. en J. Boon. Een adres van den heer D. H. Greup Pzn., verzoekende restitutie van hetgeen adres sant te veel betaald heeft voor de water leiding, Werd gesteld in handen van Burg. en Weths., die er den directeur van de drijven over zullen hooren. Bjj de rondvraag deelde de beer J. Kort land mede, dat sedert hjj ongeveer een jaar geleden voor het eerst over bet plan tot aanleg van een vluchtbaven te Schoon hoven heeft gesproken, twee belangrijke vereenigingen, nameljjk de „Vereeniging tot behartiging van de Stoomvaartbelangen in Nederland" en de Scbippersvereeniging „Schuttevalfir", de wenscheljjkheid van een dergeljjke haven hebben uitgesproken. Spreker meende, dat nu voor den gemeente raad van Schoonhoven de tjjd gekomen was om zich met de zaak te bemoeien en stelde voor een commissie te benoemen welke baar zal hebben te onderzoeken aan den gemeenteraad rapport zal uitbrengen, Nadat de heeren H. M. den Ujjl en H. A, Schreuder van hun ingenomenheid mei dit voorstel hadden doen bljjken, werd besloten een commissie te benoemen. Tot leden werden gekozen de heeren J, Kortland, H. A. Schreuder en H. M. den Ujjl, met den heer Schreuder als voorzitter. Aan Z.Exc. den Minister van Waterstaat en aan de beide bovengenoemde vereenigingen zal van de benoeming dezer commissie worden keunis gegeven.. Vervolgens ging de raad in geheime zitting. Na heropening van de openbare vergadering deelde de voorzitter mede, dat de raad be sloten had den heer A. R. Veenstra als eenvoudig aandenken een foto van den ge meenteraad aan te bieden. Onraiddelljjk na afloop van de raadsver gadering werd deze foto in het atolier van den heer T. W. v. d. Houten alhier genomen. Voor bijzonderheden raadplege men het verslag in ons volgend nominer. f Op het punt van bioscope voorstellingen is het Schoonhovensche publiek nog niet verwend. Wie er enkele organiseert en voor eenige reclame zorgt, kan er zeker van zjjn een goedgevulde zaal te krjjgen. De drie voorstellingen, deze week door den heer W. J. G. Wesselman uit Amsterdam in het Nutsgebouw gegeven, waren ook alle goed bezocht. Woen-dagavond moest zelfs een vrjj groot aautal kjjklustigen teleurge steld worden: de zaal was uitverkocht. Ongetwijfeld is dit groote bezoek voor een deel te danken geweest aan de aangekondigde film van de schipbreuk der „Titanic". Dat deze aan de verwachting heeft voldaan, durven we niet bewuren. Zeker zal wel ieder, die de film zag, een betere voorstelling hebben gekregen van het verloop van de ramp; maar bet geheel was toch te onvol ledig en te veel nagebootst om een diepen indruk te kunnen maken. Overigens voldeed het programma goed. Het publiek deed van zjjn ingenomenheid met het vertoonde telkens door applaus bljjken. t Men schrjjft van hier aan de „Nieuwe Zuid-Hollander' Dinsdagavond trad de heer Krjjgsman, uit Hoorn, alhier op voor de zilversmids- gezellen in het R.-K. Vereenigingsgebouw. Spreker begon met te zeggen, dat het een gezonder toestand zou zjju in de maat schappij, a'9 er ge«n vereenigingen noodip waren, want dat zou een bewys zjjn, da de beleedigende voorstelling, alsof zij 't uit „gewetenswroeging" had gedaan. Zjj had eerst later vernomen, dat haar weldoenster in een niet eikenhouten kist was ter aarde besteld en heeft het toen haar plicht geacht deze zaak te herstellen. STADNNIEUW8. gehoonhoven, SI Jan. f De 2e luitenant P. van Exter, die van het 2e regiment Vesting-Artillerie gedetacheerd was bjj de Instructie-Com- nnie, is den 29en Januari j.l. van zjjn icheering ontheven en naar zyn' korps te Amsterdam teruggekeerd. t De bjj de Instructie-Compagnie gedetacheerde hoornblazer le klasse van bet korps Pantserfort-Artillerie A. van der Wolk is, te rekenen van 28 Januari j.l., door den Inspecteur der Vesting-Artillerie over geplaatst bjj de Instructie-Compagnie en op denrelfden datum bevorderd tot korporaal. Io verband biermede is de korporaal G. J. Driessen overgeplaatst bjj het 3e regiment Vesting-Artillerie te Gorinchem. Hy bljjft echter tot nader te bepalen datum bjj de Instructie-Compagnie. f Er hebben zich hier 4 4 jonge lieden doen inschrijven voor de loting der Nationale Militie, lichting 1914. Hiervan verineenen 12 wegens broeder- dienst en 4 wegens eigen dienst reden tot vrijstelling te hebben, fin de hedenmiddag te-2 uur f;ebouden raadsvergadering, waarin alle eden tegenwoordig waren, boden Burg. en Weths. den raad de volgende aanbeveling aan ter benoeming van een gemeente secretaris: J. I. van Ballegoojjen de Jong, ambtenaar ter secretarie te Goes, en A. Frjj- iinck, ambtenaar ter secretarie te Zwjjn- draotrt er geen mistoestanden waren. Nu ze echter door de tegenwoordige toestanden brood- noodig zjjn, nu is het ook een zedeljjke plicht van iederen werkman er lid van te worden, om aldus zjjn maatschappelijke positie te verbeteren. In den Roomschen tjjd werkten de gilden heilzaam; een bekwaam werkman had een goed loon en de verhouding tuJ- schen patroon en gezel was uitstekend. De Katholieke Kerk steunde de gilden en werkte krachtig mede om den inaatschap- peljjken toestand van den werkman te ver beteren. De revolutie kwam en wierp het heilzaam werk der Kerk omver'; de revolutie zou ware vrjjheid, gelijkheid en broederschap brengen. Den werkman werden diepe wonden geslagen, want hjj had nu in theorie meer vrjjheid, in praktijk werd zjjn vrjjheid hem ontnomen. De liberale ideefin regelden nu voortaan alles naar vraag en aanbod; (je werkman was geheel en al vrjj om te werken of niet, maar hjj moest tevreden zjjn met het Joon, dat gegeven werd. Vond hg het te laag, dan moest hjj maar zien elders werk te krjjgen of armoede Ijjden. Zulk een vrjjheid is een bespotting voor den werkman zulk een vrjjheid bracht het liberalisme en de mannen der revolutie. Neeu, bet uitkeeren van loon mag niet geregeld worden naar vraag en aanbod, zoo leert de Kerkde arbeider is zjjn loon waard; zjjn loon moet zoo wezen, dat hjj voldoende voor zjjn gezin kan zorgen. Alles herstellen in Christus, dat wil de Kerk; in de maatschappij moeten weer naastenliefde en rechtvaardigheid terugkeeren. Wjj moeten met de Kerk medewerken en dat kunnen wjj alleen doen in de vakorgani saties. Het ideaal zou zjjn, dat allen lid van eene vereeniging waren: maar waar het inzicht in het leven, de beginselen, zoo verschillend zijn, daar is dat ideaal onbe reikbaar. Ieder moet zich dus in eigen vereeniging aaneensluiten en dan zoo noodig federatief optreden. De zilversmidsgezellen zjjn in een over gangstijd; van hen zelf hangt het af, of er spoedig verbetering zal komen. Het collec tief contract is al een heele stpp: het bewjjst dat de patroons de gezellen-organi satie willen erkennen; doch nu moeten de patroons niet kunnen zeggen: de werkman heeft er zelf niets voor over. Ieder moet lid der organisatie worden en contributie betalen; dat is noodzakelijker dan brood: 't is het eenige middel om vooruit te komen. In Hoorn hadden de zilversmeden 22"j cent per uur: door actie hadden zjj na twee jaar 6 ets. per uur meer: de contributie had hun dus groote rente afgeworpen. Ons vak een luxe artikel moest een goede boterham geven; gebrek aan organisatie maakt, dat de toestand veel verbetering noodig heeft. De kinder exploitatie moest niet bestaan; 't is de zedeljjke ondergang van bet kind; de vader moet zooveel verdienen, dat hjj zjjn huisgezin kan onderhouden. De maatschappij is doodziek; de rooden trekken- op met bun vanen, waarop de revolutie staat uitgebeeld; de christeiyken trekken ten strijde met hun vaan, waarin liefde, rechtvaardigheid en offervaardigheid staat. Wy willen verbetering, maar geen ontevredenheid zrfaien; wjj moeten niet ddor haat bijeengebracht worden. Vereenigt u, I in katholieke vereepigingen, wantdenkt.de strjjd is hevig, al is die misschien hier zoo merkbaar niet. Verèenigt gy u piet op geloovig standpunt, dan wordt gy rood. Vereenigen wy ons tocb, de massa is zoo machtig! 't Is een kwestie van willen; waar een wil is, daar is een weg; volhouden, propaganda maken, dan bereiken wy wel ons doel. Spreker eindigde zün leerzame rede met een gloedvolle opwekking tot het bestuur der Christeiyke vereeniging om zich krachtig te orgauiseeren, want zoovelen onder de hunnen zyn in neutrale vereenigingen, die daarin niet thuis hooren. De voorzitter der Christeiyke vereeniging geeft de verzekering, dat hg gaarne hierover een ernstige bespreking wil houden met het bestuur der R.-K.-Vereeniging. De voorzitter dankte den spreker harteiyk voor zijn rede, welke door allen met groote aandacht gevolgd was, eu wekte allen op om lid van de organisatie te worden. De ZeerEerw. Heer Pastoor hoopte, dat het uitgestrooide zaad tot wasdom moge komen en honderdvoudige vruchten moge voortbrengen. Na den katholieken groet ging de ver gadering uiteen. f De Gereformeerde Jongedoch- tersvereeniging „Lydia" alhier mocht weder, evenals vorige jaren, haar jaarlykscbe uit- deeling van kleedingstukken aan de armen houden. Het aantal kleedingstukken was dit iaar gestegen tot 248, waardoor nu ook meerdere armen bedacht konden worden. Er werden 80 gezinnen van verschillende gezindten bedeeld. J.l. Woensdag was er gelegenheid om het werk van'rwLjtdia" te bezichtigen in het consistorie-gebouw in de Koestraat, doch waarschynljjk door de koude was de belangstelling geringer dan vorige jaren. Ziende op de groote behoefte der armen, hoopt „Lyaia" onder 's Heeren zegen in stilte voort te arbeiden. Uit Konstan tinopel wordt offi cieel gemeld, dat de verbonden Balkan- staten den wapenstilstand hebben opgezegd. De termyn van 4 dagen, die verloopen moet voordat de vgandeiykbeden mogen worden hervat, is Donderdagavond om 7 uur be- f onnen. Maandagavond zullen dus de vyande- (jkbeden worden bervat. De Vereeniging tot beharti- ging van de Stoomvaartbelangen in Neder land zegt in een adres aan den Minister van Waterstaat dat zjj uit de behandeling van Hoofd stuk IX der der Stagtsbegrooting over het dienstjaar 1913 kennis heeft genomen van het voeren van onderhandelingen van den Minister met de Staten van Zuid-Holland betreffende liet overdragen van den bouw van een nieuwe sluis te Gouda in den waterweg Gouda—Amsterdam; dat zy het een gelukkig denkbeeld acht den toegang lot gezegden waterweg over te dragen aan de Staten van Zuid-Holland, waardoor liet beheer in één hand zal worden gelegd, hetgeen onmiskenbare voordeelen zal opleveren dat zg bereids by baar verzoekschrift van 6 December 1910 heeft verzocht den bouw van een nieuwe groote sluis te willen be vorderen en by haar verzoekschrift van 9 Mtoi 1912 meer speciaal op een spoedige uitvoering van het werk beeft aangedrongen; dat! onder waardeerende erkenning van de stappen door den Minister gedaan om aan haar verzoek -en dat van vele andere belanghebbenden te>voldoep, zg toch huiverig is, dat de ^onderbgndolingeA veel tyd in beslag zullen nemen en geen zekerheid zullen opleveren, dut de Staten van Zuid- Holland het werk met bekwamen spoed zullen uitvoeren; dat zy, gezien de voortdurende toeneming van de vaart tusschen'Amsterdam en Rot terdam en de daaruit voortvloeiende ver meerdering van het oponthoud aan de sluis te Gouda, den Minister eerbiedig verzoekt, de onderhandelingen te willen bespoedigen en by de overdracht van den bouw van een nieuwe sluis te willen bepalen, dat daarmede onverwyld worde aangevangen en het werk met den noodigen spoed worde uitgevoerd. Staatsraad generaal JhrJ. C. C. den Beer Poortugael is, na een ernstige ziekte, in den ouderdom van byna 81 jaar overleden. Met hem is een militaire specialiteit uit den Raad van State verdwenen, die zich behalve op zuiver militair en militair- rechterlgk, ook op internationaal-rechteriyk gebied veel en met groote warmte bewogen heeft. De overledene bezat vele binnen- buitenlandsche hooge onderscheidingen o.a. was hg Gommandeur van den Neder- landschen Leeuw. kwartet, piano en orgel De datum van de uitvoering zal later in dit blad worden aangekondigd. "Benschop, 31 Jan. Het aantal ini schrevenen voor de Nationale Militie i lichting 1914 bedraagt 22, van wie er recht op vrystelling wegens broederdienst vermeenen te hebben, 1 als geestelgke en 1 wegens gebreken. Bergambacht, 31 Jan. Biykensach terstaande advertentie geeft de zangver- eeniging „Nut en Genoegen" alhier binnen kort twee uitvoeringen, welke ieders belangstelling verdienen. Vóór de pauze worden eenige zangnum mers ten beste gegeven, waaronder die, waarmee de vereeniging een eerste- en een eereprgs op een Nationaal Concours ver wierf. Daarna wordt opgevoerd „Eureka" (Ik heb gevonden), een zangspel van Mart Schuil in 3 bedrgven. De»e componist is geen onbekende op het gebied van zang spelen; zgn kinderoperette „De Woudkonin gin" b.v. is wel een der meest opgevoerde werkjes in ons land. Ook „Eureka" levert het bewys, dat Schuil een componist van beteekenis was, die bovendien de kunst verstond boeiend voor het tooneel te schryven. De verschillende koren, de soli en de afwisselend ernstige en meer opgewekte tafereelen maken het werk tot een mooi geheel, zoodat we een ieder kunnen aanbevelen, de uitvoering gaan bg wonen. 'Bleftkeaagraaf, 30 Jan. Het aantal stemgerechtigde ingelanden van den polder „Bleskensgraaf" bedraagt volgens de ter visie liggende lijst 89, die uitbrengen voor BWMBWBMWw 4ot, 109 Te Amsterdam is Donderdag nacht op 71-jarigen leeftyd overleden Prof. Dr. S. Cramer, oud-hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aandeAmster- damsche Universiteit en het Seminarium tot opleiding van téeraren in de Doops gezinde Gemeenten. Aan de Universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de rechtsweten schap op proefschriff „Misbruik van recht", de heer V. G. A. Boll, geboren te Gorinchem. De „Staatscourant" (no. 26) be vat wyzigingen in du statuten der vereeni ging „Volksbelang" te Lekkerkerk. Alhlw*Merdaiu.,'(j31 Jan, Door4 den manufacturier A. Byuman werd een kind van II. Herwig uit dè Alblas gered. Na ongeveer een kwartier de voorschriften tot redding van drenkelingen toegepast te hebben, mocht het gelukken het kind weer by te brengen. *Albla«acrwaard en Vjjflieeren- landen. 31 Jan. De handel in kaas én boter is bg klein aanbod willig; de prjizen zgn zeer Vast; kaas is zelfs hooger. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 29. tot f 32zware partytjes tot f 34 per 60 K.G. Gofiboter f 0,826, weiboter f 0,72& per i% K.G. Auielde en Tlenhoven, 31 Jan. Naar de „Albl. en Vyfk" bericht is bier een antirevolutionaire propagandaclub op gericht onder den naam „Groen van Jrinsterer", met aanvankelijk 20 leden. In het bestuur hebben zitting de heeren: Blok, le voorzitter; C. de Krnik Jr., 2e voorzitter; A. v. d. Zeuwen, secretaris; de Kruik Gz., penningmeester en Adr. Muilwijk, assessor. Ammertttol, 30 Jan. De zangver- eenigiug „Aurora" heeft in studie genomen het beroemd oratorium „De Schepping" van Jos. Haydn. De medewerking voor de uitvoering van dit werk, dat een gansch programma vult met zgn koren, soli, kwartetten, duetten enz., is reeds verzekerd van mevrouw Fruit den Hertog—Pas veen, Gouda (sopraan), Theod. v. d. Ham, concertzanger te Voorburg (tenor) en L. Hofman (Das) te Baarn, eere lid der vereeniging. De begeleiding zal bestaan uit eenstrjjlc- iggende 1 nat 89, die uitbrengen den polder Zuidzyde 412, Noordryde Zevenhoven 109 en gecombineerd stemmen. Bleakeniigraaf,30 Jan. In de Woensdag gehouden vergadering van de polderbesturen van Bleskensgraaf eu Hofwegen waren afwezig met kennisgeving de heeren Slingerland, voorzitter en burgemeester P. Gautier, secretaris. De vergadering werd geleid door het heemraad C. 't Hooft, als oudste in jaren. Voor bet onderhoud en begrinden van de Tolsteeg waren ingekomen 4 biljetten: C. v. d. Stelt f 206; J. Roinyu, Wijngaarden f 240; L. de Jong f 257,60 en J. van Zessen f 260. Het werk werd aan den laagsten gegund. De levering van 120 M8. grint werd gegund aan A. Pollikaan voor f2,40 per M3. Besloten werd nog aan de watermolenaars van den polder Bleskensgraaf f 5 als gratificatie uit te keeren. Brandwijk. 30 Jan. In de j.l. Dinsdag gehouden vergadering van de Commissie to wering *van schoolverzuim zgn resp. tot voorzitter en secretaris gekozen de heeren P. K. Magielse, hoofd der openbare school, en W. Vermeer, hoofd der byzondere school alhier. 'EUhonl, 31 Jan. Gisteren werd van de scheepswerf der gebroeders B. Pot alhier te water gelaten een stalen sleepkaan, groot 400 ton, genaamd „Antonia Magdalena" en Ïebouwd voor rekening van den heer Tb. van Alen te Rotterdam. Terstond daarna zyn de ktelen gelegd voor twee dergeljjke schepen, ieder groot 600 ton, voor een Rotterdamschc firma. GleHRendam, 30 Jam. In de vergadering van de muziekvereniging „Tempo deed de penningmeester rekening van zyn beheer. De boeken werden door een commissie nagezien eu in orde bevonden. Daarna volgde een verkiezing van drie bestuursleden. De tweede-voorzitter en de penningmeester werden herkozen, terwyl in de plaats van den commissaris, die niet meer.in aanmerking wenschte te komen werd gekozen de heer A. de Vos. Voorts werd besloten, het salaris van den directeur met f 15 te verhoogen en in den a.s. zoiner twee concerten in de open lucht te geven, één te Giessendam en één te Hardinxveld. Verder werd besloten dezen zomer wat vaker een muzikale wandeling te maken, waardoor misschien zjj, die wel gaarne muziek booren, maar niet in een zaal, ticb ook geroepen zullen gevoelen de vereeniging financifiel te steunen, wat ze toch in de eerste plaats noodig heeft, daar het er met de kas niet al te best voor staat. De vereeniging telt thans 23 werkende leden en dat getal kan nog worden uitgebreid, alsde vereeniging maar geld in kas had yoor nieuwe instrumenten; reeds moesten een aantal aanvragen om lid te worden door het bestuur van de hand gewezen worden. 'Haastrecht, 31 Jan. Donderdagavond gaf de heer J. J. Wensveen met zgn kin derkoor „Eenvoud" de jaarlyksche uit voering. Het gebouw Concordia" was overvol, waardoor de heer Wensveen, zooals hg het in zgn openingstoespraak uitdrukte, dankbaar was gestemd. Reeds 15 jaren lung leidt de heer Wensveen het koor, dat zich steeds in de belangstelling van alle inwoners mag verbeugen. In de laatste jaren is het gewoonte ge worden, na de zangnummers ook een kin deroperette uit te voeren. Voor ditmaal had de heer Wensveen gekozen „De Prins van Sind", operette in 5 bedryven door A. H. L. Doch laten we eerst vertellen, dat de zang- nummertjes uitstekend uitgevoerd werden, zoodat enkele liederen nog eens herhaald moesten worden. Na de pauze kregen we de operette, heel mooi ingekleed en lang niet gemakkelgk. We moeten den heer Wensveen bewonderen, dat hjj die moeiiyke koren en soli er zoo goed in heeft weten te krygen. Een by- zondere vermelding verdient de vertolker van de hoofdrol, de jongeheer Paul; maar ook den anderen meespelenden komt een woord van lof toe. Na afloop dankte Ds. E. v. d. Broek, na mens alle aanwezigen, den directeur voor den schoonen avond. Spreker hoopte dat de heer Wensyeen nog lang als leider van Eenvoud" zal kunnen optreden. De muziekvereeniging „Prima Volta" alhier heeft het plan opgevat, ter herdenking van het 100-jarig bestaan van Nefirland's Onaf hankelgkheid een cantate uit te voeren voor gemengd koor met orkest. Verschil lende dames en heeren zullen worden ait- genoodigd daartoe hun medewerking te vtrleenen. De loop van de bevolking dezer ge meente was in 1912 aldus: De gemeente telde op 31 December 1911 1846 inwoners, namelyk 927 m. en 919 vr. De bevolking vermeerderde door geboorten met 28 m. en 26 vr. en door vestiging met 65 ra. en 79 vr. Zg verminderde door over igden met 22 m. en 13 vr. en door vertrek met 101 m. en 92 vr. Dientengevolge be stond zy op 31 December 1912 uit 897 in. en 919 vr. of 1816 inw. Hoenkwop, 31 Jan. Er hebben zich in deze gemeente 4 jongelieden voor de Nationale Militie, lichting 1914, doen in- schrijven, van wie er 2 recht op vrgstelling wegens broederdienst vermeenen te hebben. "Jaarsveld, 31 Jan. Het aantal jon- elingen, die zich alhier voor de Nationale lilitie hebben aangegeven, bedraagt 90; 8 hiervan hebben redenen tot vrystelling opgegeven. t "Krimpen a d J^É^84daa Wegens ongesteldheid is aan den heer H. Bolk directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, een maand verlof verleend. Tot waarnemend-directeur is voor dien tyd benoemd de heer J. Haalebos, te Rot terdam. Het bestuur der gymnastiekvereeni- g'Og „Sparta" alhier heeit in zyn gisteravond gehouden vergadering de fuuctifin als volgt verdeeld: P. van Namen, voorzitter; L.den Ouden, secretary; W. J. Verhoeff, penning meester; WK. Albers, 2e penningmeester; J. v. d. Velden, commissaris van werktui gen en T. van Wgnen, commissaris van orde. Met de technische leiding zgQ belast de heeren A. Boom en W. K. Albers. ?rl?*?e^a/d,U>k'80Jan- Hetschop- makersbedrgf was vroeger hier een bloeiende j*» T*iD n0verhe'd. Io de laatste jaren is dit vak zeer achteruit gegaan, zoodat de kleine bazen zich met moeite konden staande bouden. Thans is te Gouda een vergadering ge houden van alle belanghebbenden uit Krimpen en omstreken, waarin besloten isdepryzen der schoppen te verhoogen en te trachten het bedrgf weer tot zyn vroegeren bloei terng te brengen. (R. N.) Woensdagavond hield de vrfizinnig- democratische kiesvereeniging „Vooruit gang" in het Socifiteitslokaal haar jaarver gadering. De heer M. Boogaerdt, voorzitter der kiesvereeniging, was wegens ziekte ver hinderd de vergadering by te wonen, .welke nu werd geleid door den heer J. C. van Vliet. Na voorlezing van de notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd, deed de penningmeester rekening en verantwoor ding, waaruit bleek, dat er een batig saldo van f 1,88 in kas was. Tot bet nazien van de rekening werden benoemd de heeren B. v. d. Berg en P. C. Albers. Hierna had de bestanrsverkiezing plaats. Aan de beurt van aftreding waren de heeren P. H. van Wgnen en J. C. van Vliet, die beiden werden herkozen. De vereeniging telt 47 leden. De héér M. Boogaerdt nam ontslag als voorzitter der kiesvereeniging, wegens ongesteldheid en de vele werkzaamheden, die de aanstaande verkiezingen met zich meebrengen. jj.j 31 Jan. Het in vergevor derden staat van ontbinding verkeerende Ijjk, dat j.l. Dinsdag onder deze gemeente uit de rivier de Lek is opgevisebt, is door K. B., van Vianen, herkend als te zyn van zgn 32-jarige vrouw W. Cb., die sedert Januari van het vorige jaar werd vermist en van wie werd vermoed, dat zg te water was geraakt en verdronken. Biykens de vastgestelde naamiyst van stemgerechtigde ingelanden van den polder „Langerak" kunnen door de 122 stemge rechtigde ingelanden van dezen polder 937 stemmen worden uitgebracht. Het laatste geval van besmetteiyke ziekte in deze gemeente, dat van febris typholdea, voorkomende ten huize van L. Stofbergen, is weder geweken. De Minister van Oorlog heeft aan den verlofganger dezer gemeente van de lichting 1906 no. 6 G. Verheg, behoorende tot het 6e regiment infanterie, garnizoensplaats Breda, overeenkomstig zgn verzoek, toe stemming verleend om zich tot 1 Januari 1914 in Noord-Amerika te mogen ophouden. Eeerdani, 31 Jan. Dinsdagmorgen zyn byna al de jongens by de glasfabrieken weer aan bet werk gegaan, na eerst een nieuw contract te hebben geteekend. Ook vaders en moeders moesten dit contract teekenen. Alleen loopen van „De Hoop" nog enkele keiers zonder werk. Gisting is er nog wel, maar 't werken gaat nu toch weer door. Het heeft de fabriek een aardig centje gekost. De jongens, die aan 't werk waren gebleven, kregen ieder 50 cent fooi. (Rott.) Lekkerkerk, 80 Jan. Hedehtttiddag bad de plechtige inwyding plaats van de School met den By bel. De leiding berustte by Ds. A. Rolloos. Na opening der vergadering, die door een groot aantal belangstellenden werd byge- woond, werd gezonven Psalm 103 vs. 1 en 7, waarna Ds. Rolloos voorging in gebed In zgn rede, welke by vastknoopte aan Markus 10 vs. 18—16, wees hy er op, dat ouders, die den Christennaam willen dra gen, verplicht zgn hun kinderen te zenden naar die school, waarde naam van den Heere Jezus genoemd mag worden. Ook wees lig op datgene wat Luther eens gezegd heeft: „Wie de jeugd heeft, heeft ue toekomst". Den ouders werd ernstig hun roeping en plicht onder het oog gebracht. Spreker ging daarna over tot de installatie van het onderwgzend personeel, den heer S. J. v. d. Berg, hoofd, en mejuffrouw Pauptit, onderwgzeres. Hy wees er op welken plicht zg op zich hadden genomen en dat er tusschen onderwyzer en ouders samen werking moet bestaan. Gezongen werd hierna Psalm 150 vs. 1. Vervolgens nam de heer Van den Berg het woord. Hy wees er op, dat by hier feroepen was om werkzaam te zyn in den iaara des Heeren; by hoopte te werken tot stichting van de jeugd en tot bloei van Gods Koninkrgk. Zgn woorden werden ge volgd door het zingen van Psalm 134 vs. 3. Achtereenvolgens werd nog het woord ;evoerd. door de beereo Van Pgkeren en (ooiman van Krimpen a/d Lek, Vingerling van Gouda, A. van den Heuvel van Schoon hoven en Ds. G.-van Setten van Bergambacht. De heer Van den Berg sloot ue by een komst mei dankgebed en liet ten besluite zingen Psalm 119 vs. 63. Den kinderen werden eenige versnape ringen aangeboden. Het aantal leerlingen is omstreeks 45. De Harinonievereemging „Juliana", directeur de heer Ein. van Wageningen te Schoonhoven, gaf gisteravond in „De Groote Boer" haar eerste uitvoering. De zaal was tot in de verste hoeken gevuld, in weerwil van den slechten weg en het zeer onaangename weer. Nu, het groot aantal opgekomenen beeft zich de reis niet beklaagd. De muzieknum mers werden goed gespeeld; er bleek goede leiding en ernstige studie uit. Na het vorige aar was een aanmerkelgke vooruitgang te >espeuren. De verschillende blyspelen en voor drachten hebben niet weinig tot de gezellig heid van den avond bjigedragen. De rollen waren in goede handen en aan kleeding en verzorging van het tooneel waren de noodige zorgen besteed. 'Het is voor Juliana" een beste avond geweest. Het bal was gezellig, ofschoon er wel wat veel liefhebbers waren; sóms was het dansen bgna niet mogeiyk. Maar de pret tige toon vergoedde alles. Lekkerkerk, 81 Jan. Dinsdagmiddag geraakte het 9 jarig zoontje van den werkman S. de Wit alhier al spelende in een diepe sloot. Zekeriyk zouden de ge-1 volgen treurig geweest zgn, indien niet een speelmakkertje het ongeval had opge merkt en door zyn hulpgeroep spoodig een nur meoschen waren toegesneld, di« met vereende krachten den kleine op betdrog. „isten UMhten.' - e' "I.oulk. 81 J«n. Het aantal jongelin gen, die rich alhier voor de Nationale Militie hebben aangegeven, bedraagt tl», hiervan bobben redenen tot vrostelling opgegeven. 'Moerkerk, 30 Jan. In de Dinsdagavond gehouden vergadering der Commissie tot wering van Schoolverzuim werden de heeren C. Oldemans en H. van Hof benoemd tot voorzitter en secretaris dier Commissie, in de plaatsen van de heeren W. Bikker en J. Rotting. a .i In ae jaarvergadering der vryzinnige Eropagandaclub werden tot bestuursleden erkozen de heeren H. van Hof, voorzitter; J. Vervoorn, secretaris; A. Sterk, penning meester; P. Kuypers en G. P. Bikker, leden van het bestuur. In dezelfde vergadering hield de voor zitter een lezing over de vryzinnige con centratie. De heer J. van der Grgn alhier ontving gisteren zgn benoeming tot politieagent 3e klas te 's-Gravenhage, met ingang van 14 Februari a.s. ••meerkerk, 31 Jan. De zoon van den vrachtryder K. v. d. H. alhier had Zondag morgen bij het schieten van kraaien het ongeluk, dat plotseling zyn buks afging en de kogel door zgu klomp in zgn voet drong. De dadelgk ontboden geneesheer verwyderde den kogel. •Nieaw-Lekkerland, 31 Jan. Woens dag werd door het bestuur van den polder het grasgewas verpacht van den Dorpsmid- delwea en ,dat van-de kade lang» den boezem, voor den tjjd van vier jaren. Het eerstgenoemde werd doer A. G. den Boer gepacht voor f 19; het tweede werd door het bestuur opgehouden. NlenW'Lekkerland31 Jan. De vrouw van G. J. alhier had het ongeluk by haar werkzaamheden voorover in den welput te val lea. Toevallig kwam de vrouw van W. D. ter plaatse, die vrouw J. met het hoofd onder water drgvende vond. Spoedig trok zg haar naar den wal en op haar hulpgeroep kwam haar vader toe- sneHen. Met diens hulp werd de bewuste- looze vrouw op het droge gebracht. Dr. H. Th. Slot was weldra ter plaatse en bracht haar met veel moeite weer tot bewustzyn. "Nieawpoort, 31 Jan. De gemeente raad alhier heeft besloten de Binnenhaven, loopende van het Raadhuis zuidwaarts op tot aan de Steenen heul naby den wal, te doen uitdiepen en aan den gemeente-op zichter, den heer C. Nugteren te Ameide, de voorbereidende werkzaamheden opge dragen. In hoofdzaak werd dit besluit genomen, omdat de haven zoodanig is verondiept, dat bg liet voorkomen van brand daaruit bg den tegenwoordigen toestand waarscbyn- iyk niet genoeg water zou kunnen worden verkregen om den strgd tegen het vuur met succes aan te binden. Het wekeiyksche busje van het Diaconie- Armbestuur der Ned. Herv. Gemeente heeft in het jaar 1912 f 34,65 opgebracht. Het jaar. te voren was de opbrengst f37,92. 'Ondetrater, 80 Jan. J.l. Woensdag avond gaf de tooneelvereeniging „Onderling Genoegen" van de Katholieke Vereeniging „Tot Nut en Genoegen" teen uitvoering in den buitentuin „Rozenburg". Met veel succes werden voor een zeer talryk publiek opgevoerd: „Jochem Ezel", biyspel in 1 bedrgf, „Burgemeesters Pruik", blyspol in 1 bedrgf, „Het huwelgkskantoor vau Janus Lgmgraag", komische voordracht met zaog, en „De Heldendaad van Beelzebub", pantomime iu 1 bedrgf. Een en ander werd afgewisseld door een paar voordrachten door den heer P. Merks, getiteld„Om 't Jawoord" en „De Vooruitgang". De aanwezigen hadden een genotvollen avond De socifiteit „Eendracht" alhier hield Donderdagavond een fqestelyke bgsenkomst in de daarvoor smaakvol ingerichte concert zaal van 't hótel „Doelen". Het programma bevatte, behalve het tooneelstukje „Liefde en Pensioen" in 2 bedryven, tal van nummers voor zang eu voordrachten, terwyl de muziekvereeniging „M H. van 't Kruys" met een 10-tal muziekstukken de feesteiyke stemming niet weinig verhoogde. De aan wezigen hadden een zeer genotvollen avond, die met een zeer geanimeerd bal eindigde. Er ia hier een vryzinnige kiesvereeni- ing opgericht inet aanvankelyk 35 leden, let bestuur bestaat uit de heeren M. J. de Lint, H. C. de Koek, H. van Leeuwen Sr., G. van Dam en J. Versluis Gzn. (Verbeterd bericht.) Dezer dagen herdacht de beer J. B. Romegn, chef der stoomolieslagery alhier, zyn 25-jarigen diensttijd by de firma H. W. Verloop Co. De jubilaris werd 's morgens door de firmanten op het namens hen met planten en bloemen enz. versierde kantoor der fabriek genoodigd, waar ze hem met hartelgke gelukwenschen een prachtige eikenbouten boekenkast en een gouden horloge met dito ketting met inscriptie aanboden. Van het personeel ontving hy, bg monde van den baas, eep moqien kantoorstoel. Een en ander maakte den dag voor den jubilaris zeer aangenaam en onvergetelgk. "Polsbroek, 31 Jan. Voor de Nationale Militie, lichting 1914, zyn in deze gemeente 11 jongelieden ingeschreven, van wie er 1 recht op vrgstelling wegens broederdienst vermeent te hebben. 'BeeuwUb, 30 Jan. Woensdag bad ten huize van den heer L. P. van Leeuwen aan de Reeuwijksche brug, onder voorzitterschap van den heer C. S. P. van Grietbuizen, de ledenvergadering plaats van de vereeniging „Onderlinge Ongevallen-Verzekering voor het Land- en T.mnbouwbedryf voor Ree„_ wtik en Omstreken". Na opening van de vergadering door den voorzitter werden de notulen aer vorige vergadering gelezen, goedgekeurd en onver anderd vastgesteld. Uit het verslag over den toestand der vereeniging bleek, dat het aantal leden 41 bedroeg, met een totaal loonuitgave van f 26226. Uit de rekening en verantwoo.fding bleek, dat er een saldo was van f 195,29. Het verslag van den afgevaaiMigde naar de j.l. gehouden algemeene vergadering werd, onder dankbefuiging voor de samen stelling, voor kennisgeving aangenomen. Een bestuursvoorstel, luidende: „De Cen trale Bond beslisse een leeflgdsgrens vast te stellen, waarop aan de getroffenen bg een ongeval geen uitkeering wordt verleend", werd met algemeene stemmen aangenomen. Tot afgevaardigde en diens plaatsvervan- T naar de Algemeene Vergadering, te iiden te houden, werden benoemd de hee ren C. Schalkwijk en P. Kraan. Bg de verkiezing van een bestuurslid, waarby periodiek aan de beurt van aftre ding was de heer J. v. d. Heuvel, die vol gens art. 23 van het Huisboudelyk Regle ment niet verkiesbaar is, werd gekozen de heer E. Hagen. Bti de verkiezing van een lid van den Raad van Beroep werd met algemeene stem- men herkozen de heer E. P. Mignon. Nog Werd medegedeeld, dat dit jtar van -j leden zal geöiscbt worden f 4,50 per 1000 loonuitgave per jaar, tegen f 8,10 in het vorige ja*r. Voorzeker een vooruitgang, die iets zegt. Niets meer aan de orde zynde, sloot de voorzitter de vergadering. Donderdagmorgen 80 Januari 1913 marktdag te Gouda en spiegelgladde straten en dyken. De tallooze voertuigen van aller lei soort en vorm, die anders op Donderdag ochtend de Reeuwgksche brug passeeren, zy laten zich nu wachten. Alleen een enkele vrachtryder, die de gladheid getrotseerd heeft, komt aangesukkeld, de wielen van zyn voertuig omwonden met doeken. En zy die van hui9 moéten, gaan voetje-voor voetje over den spiegelgladden dyk, elk oogenblik sterk met de armen balanceerend om overeind te biyven. Anderen üebben de schaatsen aangebonden en zwieren in bigde stemming over den weg, met meeiy neerziend op de voortsuk kelende voetgangers. De schooljeugd heeft pret en glydt en rolt als knikkers over den grond. Vele ouders zijn evenwel zoo wys geweest hun kroost thuis te houden, zoodat de scholen voor 8/4 ontvolkt zyn. Hulde! ons trammetje rydt, ai is 't iets Igter dan anders. Tegen elf uur nadert een lykstatie het kerkhof in de afdeeling Sluipwyk. Zy is van verre gekomen, heel uit de Twaalf Morgen. Het paard van den landbouwer, dat den doode naar zgn laatste rustplaats zou brengen, stond niet scherp en nu, zich dadelgk aanpassend aan de buitengewone weersgesteldheid, heeft het tiental dragers maar besloten op buitengewone wyze aan den overledene de laatste eer te brengen en zelf den wagen te trekken en te duwen. Zg hebben zien byzonder van hua plicht gekweten. Vreemd, en toch niets stuitends, dit ongewone! 'Streefkerk, 30 Jan. De loteling C. v. d. Wal alhier, van de lichting 1913, _z«l op 3 Maart a.s. te Rotterdam bg de militie worden ingelyfd bg het 3e regiment vesting artillerie te Utrecht. 'Tlenhoven30 Jan. Een vry groot houtvlot werd j.l. Maandag de rivier opge sleept door 2 sleepbooten. Tusschen de gemeenten Jaarsveld (boveneind) en Lex- mond werd overnacht. Des nachts, toen de bemanning sliep, schynen de ankers te zgn losgegaan en dreven vlot en sleep booten door den sterken stroom en den oostenwind met gang benedenwaarts. Ein- deiyk, tusschen Jaarsveld (beoedeneind) en Tienhoven, is het convooi vastgedreven. Wonder genoeg is die afstand van ruim een nur gaans afgelegd zonder kant of wal te raken en zonder schade aan onderweg liggende of varende schepen te veroorzaken alleen de reep van hel pontenveer alhier werd door de sleepende ankers gebroken, zoodat Dinsdag de overtocht per pont ge stremd was. 31 Jan. De loop van de bevol king dezer gemeente was in 1912 aldus: De gemeente tefde op 31 December 1911 461 inwoners, namelyk 231 m. en 230 vr. De bevolking vermeerderde door geboorten met 11 m. en 4 vr. en door vestiging met 29 m. en 13 vr. Zg verminderde door over igden met 7 ra. en 1 vr. en door vertrek met 21 m. en 16 vr. Dientengevolge waren op 31 December 1912 in deze gemeente woon achtig 243 m. en 230 vr. of 473 inw. Waddiuxveen, 31 Jan. Het 2 «-jarig dochtertje van T. B. aan 't Oude Dorp alhier had Maandag j.l. het ongeluk by het spelen met een slang van het gasstel een pot bruine booneti om te trekken, waardoor bet warme wAter baar ovfir het hoofd liép en tusscben dè kleertjes drong. Wyi aan het hoofdje ook bloedver giftiging ontstond, is het kind naar het Ziekenhuis te Gouda overgebracht. (N. Z.-H.) Voor de Nationale Militie, lichting 1914, hebben zich bier 60 jongeliedeh doen in- schry ven, tegfen 45 in het vorige jaar. Willige-LangerAk, 31 Jan. Het aantal jongelingen, die zich alhier voor de Nationale Militie hebben aangegeven, be draagt 10; 6 hiervan hebben redenen tot vrystelling opgegeven. KERKNIEUWS. 'Krimpen a/d Lek, 31 Jan. In de Donderdag gehouden vergadering van de kerkeiyke kiesvereeniging „Onze bulpe is in den Name des Heeren" is tot bestuurslid gekozen in de plaats van den heer W. Slin gerland, die als zoodanig had bedankt, heer A. de Hon Mz. Het bestuur bestaat thans uit de heeren: T. v. d. Weiden, voorzitter; G. Verwaal, 2e voorzitter; C. Westbroek, secretaris; A. van Gemerden, penningmeester en A. de Hon Mz. V All ATUREHEIJKTEN. Nederl. Herv. Kerk. StolwykZondag 2 Febr., voorm., Ds. Ver hagen, van Gouderak. Correspondentie. Eeu ingezonden stuk uit Brandwyk kan niet worden opgenomen, daar wy nooit plaatsruimte verleenen aan stukken naar aanleiding van artikelen in andere bladen. Redactie. BCKGEBLIJKE STAND. Schoonhoven. Van 28—31 Jan. Geen aangiften. IVieawerkerk a/d IJ. Van 17—31 Jan. Geboren: Adriana Maartje, d. van G. van Erk en J. Trouwborst. Adriana, d. van W. A. P. F. L. de Bruin en K. Baas. Maartje, d. van J. A. Slobbe en W. C. Benard. Eeuwout, z. van J. Verkaik en T. Stam. Getrouwd: E. Verbaas, oud 21 j., en A. Troost, oud 22 j. A. Potugt, oud 24 j., en M. van Pelt, oud 25 j. Overleden: A. Vis, oud 29 j., echt genoot van S. 0. de Wit. T. Vujjk, oud 70 j., echtgenoot van A. Plomp. Waddlnxveen. Van 15—30 Jan. Geboren: Neeltje, d. van J. Rupke en J. H. van der Geur. Jacobus, z. van C. M. Boere en C. Natze. Antbonia Cecilia, d. van J. N. W. van Kersbergen en C. Straver. Hymen, z. van M. Huizer en H. M. Vat. Anna, d. van C. Verhoek en E. Sekeris. Margje, d. van A. A. Riedemans en L. A. Vat. Suzanna Jacoba, d. van M. van der Meer eo P. J. Segers. Willem, z. van G. Verkerk en P.' van Gorkum. Aria, d. van P. Bras en H. Tom. Johanna, d. van H. de Kooter en L. Slappendel. Pieter, 7. van C. Radder «n L. van der Does. Abrain, z. van I. Doornhein en G. Vis. Johanna, d. van H. Brandhorst en M. Oosterwijk. Overleden: W. P. Ravenstein, oud 18 j. B. J. Goes, oud 9 m. P. Sekeris, oud 2! m. A. Janmaat, oud 78 j., echtgen. van A. Okkerse. A. H. Alblas. oud 38j., wed. van P. Agschenian. D. Strgdborst, oud 82 j., echtgen. van A. Huizer, VlMch«rU-ber Ichten Men srtryft ons ait A ra- merstol De vang9t van gewone rivier- en polder- visch was in de afgeloopen week zeer gering. In de eerste dagen werd ia den polder nogal gevischt, maar weinig gevangen, en thans kan men'daar door de vorst niet visschen. In de rivier was de vangst beter. Door den verbazenden was van het water hadden de riviervisschere hun fuiken te water ge bracht voor de snoek vangst, doch men vangt daarin op 't oogenblik weinig snoek, maar veel bliek. Men besteedt thans voor snoek 28 k 33 cent, baars 18 26 cent, paling 30 60 cent. bliek 8 k 14 cent, voorn 2 7 cent, zeelt 40 cent, alle9 per '/s K.G. De vangst van zalm was in de afgeloopen week niet zeer guhstig. Men had door den aanhoudenden wind meer zalm verwacht. Desniettegenstaande houden de vlouwvisschers vol en brengen nacbt aan nacht op het water door, doch met weinig succes. De aanvang van twee groote zalmzegén- isscbergen in de volgende week verschaft alsdan aan vele visschers van hier weer geregeld werk{ en zal zeker afbreuk doen aan de vlouwvisschery. 'Amuierxtol, 31 Jan. Van Zaterdag 25 tot ep met Vrydfig 31 dezer zgn alhier aan gevoerd 18 wintermen; prys per Kilo van f 2,30 4 2.56., •Kraliugen, 31 Jan. Deze week wer den ter markt aahgevoerd 101 winterzalmen, prgs f 2,35 a t i,85"per 5 ons. Marktberichten. Gouda, 30 Jan. Kaas, le qual. f 32,— A t 34 2e qual. f a f—zwaardere f k f Aangevoerd 3 partgen. Handel vlug. Boter met weinig aanvoer, handel vlug; prys der goê- f 1,60 a f 1,70 en weiboter f 1,50 a f 1,55 per K.G. Botterdam, 28 Jan. Aangevoerd 49 paarden, 1475 magere en 564 vette runderen, 162 vette, 676 nuchtere en graskaiveren, 2 schapen of lammeren, 3 varkens, 98 biggen, 2 bokken of geiten. Koeien en ossen 34 tot 43 ct., stieren 34 tot 38 ct., kalveren 55 tot 67 '/s ct. per ''s kilo. Melkkoeien t 140 a f 340, kalf koeien f 150 af 350, stipren f 130 a f 390, pinken f af—, graskalvehm f af—, vaarzen f 80 a f 175, allps ihager veebiggen f 10, a f 17,—; slachtpaaraen f 70 a f 150. Nchoonhovcu, 29 Jan. Boter le qual. 75 ct., 2e qual. 70 ct. per half kilo. Kaas f 28 k f 32 per 50 kilo. Vette varkens 28 k 31 ct. per Vi kilo. Biggen f 9 k f 13 per stuk. Vette kalveren 34 k 40 ct. per tyi kilo. Aardappelen f 3,— per H.L. ld. (poters) f 1,80 per H.L. Eieren f 5,— pel' 100 stuks. Woerden, 29 Jan. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 34 partyen. Prys van Goudschè le soort f31,a f34, 2e soort f 29,— a f 30,—. id. zwaardere f 34,— a f Noord-Hollandsche f a f dito gestempelde f per 50 kilb. Edammerkaas le soort f Handel vlug. verkrygbaar by S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Önde rtrouwd: BAÖTIAAN KOHEVAAR Dz. en JOHANNA TERLOUW Pd. Langera k, Goudriaan. Januari 1913. Gqtrou wd: M. OSKAM en Co BOER die, mede namenl wedcrzydsche Familie, hunnen bartelijken dan|c betuigen voor de vele bewyzen van belangstelling, by hun Huwelyk ondervonden. Gouda, 80i Januari 1913. Heden behaagde het den Heere van leven en dood, na een kortstondig lyden, zacht en kalm, van ons weg te nemen, in de hope des eeuwigen levens, onzen hooggeachten Oom, den Heer WOUTER GUAVEL1ND in den ouderdom van 85 jaar en 10 maanden. Namens de Familie, C. RIJNEVELD. M. RIJNEVELD -Ghaveland. Polsbroek, 29 Januari 1913. Heden ontsliep, zacht en kalm, tot rayn innig leédwezen, na een kort dych geduldig ïyden, de Heer WOÜTEB, GBAVELAND, in den ouderddra van 85 jaar en 10 maanden. Met diepen weemoed gedenk ik aan de 12 jaren, die ik ten zynen huize heb doorgebracht. JfANNIGJE VER BURG. Polsbroek, 2& Januari 1913. Voor de vele bewyzen van belangstelling en deelneming, ondervonden tydens de ziekte en by het overljjden van ons innig geliefd jongste Dochtertje ALI, betuigen wy, inzon derheid aan 4«rn WelEdel ZeerGel. Heer Dr. J. A. P. DE BRUIJN, onzen hartelyken dank. Hare diepbedroefde Ouders, B. VERSLUIS. G. VERSLUIS HooGENDOORif. Schoonhoven, Lopikerweg, Jan. 1913. Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen by bet overlyden inguergeliefde Vrouw M. VOS Züidebvliet, betuig ik mgnen hartelyken dank. N. VOS Jz. Dalem, 30 Jan. 1913. Ondergeteekenden betuigen hun harte lyken dank aan heq, die gedurende de laatste jaren hun stoffelgke blijken van waardee ring toonden aan onzen geliefden Vader. Ook onzen dank aan bet Personeel van de Firma VALK, voor de laatste eer onzen geliefden Vader bewezen. J. DE JOODEN. M. DE JOODEN-v. d. Wmim. Schoonhoven, 81 Jan. 1913. DIRECTIE: W. N. BAKKER W.Kin. Mr. J. M. J. VAN DER MINNE. Beschikbaar: 41/j Pandbrieven in stukken van f 1000,— en f 500,—tot den koers van 1001/2 Geeft gelden op cerate hypotheek op billyke voorwaarden. Schoonhoven, Haven 54. Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen by het overlyden van onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA ELISABETH VAN BA AREN, betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit'aller naam, A. DE ROOIJ. Schoonhoven, 31 Januari 1913. Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden tydens de ziekte en by het overlyden van myn geliefden Echtgenoot ARIE VERKERK, betuig ik myn hartelyken dank. Wed. A. VERKERK-Deelen. Lekkerkerk, 1 Februari 1913. Ie Nchoon hoven. GOÜSDIENSTOEFENING op Zondag Februari ltfl», 's voarm. lOVs uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. Ondergeteekendö bericht bier- mededat hg zich heeft ge- ventlgd als in de plaats van zgn overleden Vader, den Heer GERUIT l>E VREUGD. Aanbevelend,, Metselaar, Bergambacht,. SPOEDIG GEVRA'AGD: of fliuk Halfwas, bg JACs. STÜRM. Schilder te Lekkerkerk. Gevraagd tegen 1 Maart of eerder een of Leerling, P. G. Adres G. v. d. HEIDEN Molenaar, Nieuwpoort. TERSTOND GEVRAAGD: die goed kan melken en den melkwagen bergden kan, by L. HOFMAN, Bergschen- hoek, a/d Rotte. Mevr. MULLER—Brunt, „Villa Mafisan" te Voorburg, by Den Haag, vraagt tegen 15 Febr. of later eene eenvoudige of Meld-Hnlahoudster. Hulp van inw. tweede meisje en 1 dag per .week eene werkvrouw. Loon naar bekwaamheid. Gevraagd een flinke van goede getuigen voorzienniet beneden de 20 jaar, loon f 125. Adres: J. B. ROMEIJN, Oüdewater. l Terstond of half Februari gevraagd: by A. ZIJDE^LAAN, Mr. Bakker, Opweg, Schoonhoven, j GEVRAAGD: gemerkt. Tegen kosten dszer advertentie terug te bekomen by W. VAM V LI ET Ca.Ouderkerk a/d IJssel. Directeur de Heer 4 h. de la HOSLÈRIS te Gorinchem. op Woensdag 5 Februari 1911, in 1 bet lokaal van den Heer G. J. DE JONG, met medewerking van Holl. Humoristen van Rotterdam. Aanvang 7.30 ure. Entrée f 0,50. Een beste Tilbury met N.-Zilver, twee gebruikte KaaMbrtkken, een Tent wagen en een Hiltenkar, by D. G KOENE VELD, Schoonhoven. S^T" Aan hetzelfde adres terstond ge vraagd een Wagen maker oknécht. onfeilbaar middel tegen ratten en muizen, onncliadeljUk voor men- Hciien en huisdieren. Pakje» A 30 centDU Drogist, GOUDA. 0— bestaande in de HUIZEN, get* A 249, 295, 296, TUIN, twee perceelen BOUWGROND en twee perceelen BUITENGROND, op den 29. Januari 1913 door den Notaris J. VAN DEK LEEDEN geveild, staan in hod op Perc. 1 f 3500,— 2 7OO, 3 500,— 4 35©, Perc. 5 f 95©,- 6 1©©©,- 1 375$ 8 ©5,- Loon 100 gulden. Adres A. J. DE GROOT, Vleeschhouwer, Krimpen a/d Lek. Afslag op Woensdag 5 Februari 1913, des morgens ten 10 ure, in het Kof fiehuis van de Wed. J. VAN DER PLAS te Krimpen a/d IJssel. Inmiddels kan worden verhoogd, tegen 10 percent premie, ten kantore van den Notaris. te Molenaarsgraaf bericht, dat aan den Vuilendam, den 30sten Januari 1913 in veiling gebracht, in bod staat op en dat de afalag bepaald biyft op Don derdag 6 Februari e. k., des avonds 7 uur, by J. STERRENBURG te BrandwUk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2