r Exporthandel in Kaas en Zaden, Otn Boiwhof „De Wetering" De Onroerende Meren. 7 blfdragende KOEIEN, 'IS, no. II IffllISI, Een Rieittkerstaclit, Een Boraattr, - Een BoensiiMMe, Bestuur iter Domeinen. Medicinale Berger-Levertraan 60 Boelhuis Rentenierswoning Ammoniakzeep Aanbesteding. f 50.000. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. 5 H.A. 45 A. 70 c.A. Weiland, Vrijwillige Openbare Verkooping EEN PAND, Maatschappij van Nijverheid. Te koop: Een Huis ANTON COOPS, UITVOERING School voor L. en M. U. L. Onderwijs 1913. Ter overname aangeboden wegens ongesteldheid van den eigenaar: Een sinds veel jaren te ROTTERDAM bestaande de Kaas- en de Zaadhandel elk afzonderlijk of te zamen. Br. fr., lett. L. W.P.NIJGH VAN DITMAR's Alg. Adv.-Bur.Rotterdam. in Over-Betuwe. TE ZETTEN, Wei- en Bouwlanden, 40 H A. 97 A. 37 c.A., te REEUWIJK. Bouw- en Melkgereedscbnppen en eenig MEUBILAIR. Heerenhuis met Tuintje Het KERKGEBOUW der Gere formeerde Kerk te Giessen- Nieuwkerk. Bericht van Inzet. Notaris ANEMA te Streefkerk Nieuwpoort en Langerak, ERFHUIS. Notaris ANEMA te Streefkerk STREEFKERK, Een 4-jarig zwart PAARD (mak), Openbare Verkooping. binnen Schoonhoven, 2. Het Woonhuis, no. 76, Lekkerkerk, Inmiddels uit de hand te koop. JAARSVELD. WILUGE-LANGERAK. H. C. KOOI, Notaris te Lopik. Wjjk by Duurstede. Departement Schoonhoven. Afdeeling Nieuwerkerk a/d IJsel Capelle a/d IJsel en Omstreken De Heer A. A. NEEB, Een Boerenknecht, Abdijsiroop, Druivenborsthoning, Hoestsiroop, ANTON COOPS, EEN HUIS, LEZING TE ~BËRKENWOUDE Spreker: De WelEd. Z.Gel. Heer Dr. K. BÜCHLI, Veearts te Cauda. door de Zangv. „NUT en GENOEGEN", op WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 FEBR. a.s., „E U R E K A", OUDERKERK a/d IJSEL. Voorbereiding tot toelating: Gymnasium; Hoogere Burgerschool; Kweekschool voor Onderwijzers; Normaallessen; Ambachtsschool, enz. Privaat- en Cursuslessen in: Wiskunde; Fransche Taal; Engelsche Taal, enz. J.&A.Groeneveld, Gramophoon- Orgelhandel, Alcali, Chloor, Borax, Keizer-Borax, Bleekpoeder, Stijfsel, Glansstijfsel, Kogelblauw, e Zakjes-Blauw, J Percil, j Zeeppoeder, Soda, I Sodex, Sun licht Zeep, Groene Zeep, Gele Zeep, I A. N. VAN ZESSEN, Obligatie-Ma# „HET WITTE KRUIS". gevestigd te 's-Gravenhage, Anna Paulownaplein 3. Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, Ter Boekdrukkerij vanS. IN. N. van NOOTEN te Schoonhoven BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven —o Notaris DE MEESTER Ie Heteren, zal namens ninm, den HoogW.Geb. Heer BARON VAN LIJNDEN VAN HEMMEN, voor den fjjd van 12 Jaren bij inschrij ving verhuren bestaande in WOON- met ACHTERHUIS, Schuur met Mestput, 6-Roedigenberg, be nevens Fruitboomgaard, liggende aan elkander, ter grootte van desverkiezende met nog liggende nabjj de Boerderjj in den Weer- broekschenpolder, en alzoo totaal groot 46.43.07 H A. Aanv.Bouwland, scboofbloot, en Weiland 1 Dec. 1913; Boomgaard en Gebouwen 22 Febr. on 1 Mei 1914. Inschrijf biljetten, bevattende opgaaf der namen, voornamen en woonplaatsen van gegadigden enz., borgen en van den jaarl. pachtprijs, worden ingewacht Donderdag O Februari 1013, nam. 1 uur, ten kan tore van Notaris DE MEESTER te Heteren alwaar de verhuringsvoorwaarden na IC Januari a.s. voor gegadigden ter lezing liggen. Notarissen DE MEESTER te Heteren en DEM HARTOfl JAGER te Herveld zuilen Woensdag 5 en II Febr. 1913, v.m. 11 uur, ii Café „COCHIUS" te ZETTEN, by inzet en toeslag, verkoopen: nagelaten door wylen den Heer B. DIRK- SEN en Echtgenoote, bestaande in: De HoTstede aan de Wetering onder Eist, met de daarbij liggende uitmuntende Wellanden, samen ter grootte van 11.40.80 H.A. Te veilen in 3 perc.; ondermassa's en massa. De Welde „De Hontdrite", ten Noorden van en aan de Lingewetering onder Eist, tegenover de Hofstede, groot 8.41.70 H.A. De Welde ten Oosten van- en aan den Valburgscbenweg onder Uoiuoet, groot 1.50.70 H.A. De Welde „Branenswelde" onder Horneet, uitweg hebbende naar den Lin- gewal en over <ra hofstede van Roeven naar aen openbaren weg, groot 4.05.70 H.A. De Welde „Het Achterste Bin nenpad** onder Zetten, groot 3.1S.10 H.A. Dit laatste perceel is ter beweiding verhuurd tot 1 Dec. a.s. voor f 325 'sjaars. De overige perc. zyn alle in eigen gebruik te aanvaarden 1 Mei 1913. Eigendomstitels en veilingsvoorwaarden zjjn ter inzage ten kantore van Notaris DE MEESTER. De Notaris P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Woensdag 12 Februari 1918, des morgeus 10 uur, aan de Bouw manswoning geR E nos, 129 en 130, op Ravensberg onder de gemeente Been«ijk, tan den 's-Gravenbroekschen weg, in het openbaar te verkoopen, om contant geld: S PINKEN; voorts diverse 3 Roelbooten, eene party Riet en Hnlgt 's Morgens vóór den verkoop afgenum- merd te bezichtigen. te Schoonhoven, op mooien stand, bet modern (gevelbr. cn 91 /g M.), bev. beg. gr. ruime mooie Suite, marmeren Gang, W. C.Zij kamertje, drogen Kelder, Prov.kast, Keuken, Dienstb.priv. en uitgang in de Weistraat. Ie verd. 3 groote ineenloopende Kamera en i kleiner Kamertje (gemakkelijk in te richten voor Badkamer), Closet, tuiraen Zolder met Dienstb.- en Mangelk. en afgeschoten Bergpl. Het geheel is voorzien van Gas- en Watert, en Electr. Schellen; benevens brandvrije Klnla. Te bevragen, Haven 7, Schoonhoven. Gesloten inschrijvingsbiljetten, étiket in bet bilj., kunnen tot H Februari 1913 worden ingeleverd by den Scriba A. van IIOI/WE MN W te Peuwuiu, by wien oudere inlichtingen *yn te bekomen, bericht, dat de behoorende tot de nalatenschap van Mej. A. C. MONTIJN, in bod staan als volgt: Het Huis met Erf te Nieuwpoort op /"550,— Het 1 perc. Bouwland te Langerak f 650,— - n -Tn n f 650,- - 3 885,— - - f 860,— De afslag zal plaats hebben opWoens- dag 5 Februari 1913, desvoorm.il uur, in het koffiehuis van de Erven Wed. JACOB BARON te Nieuwpoort. zal op Vrijdag 7 Februari 19l'3, des voorm. 10 uur, ten huize van den heer J. A. ROZEN- DAAL, aan Bergatoep te Wijk B Nr. 2, om contant geld, in hel openbaar verkoopen: guiste KOE, guiste VAARS, 2 PINKEN, 8 ZEUGEN (guist), 4 OVERLOOPERS, 2 Schouwen, Boerenwagen, een stel van 4 Wagenraderen, Kaivermesthokken, Kaas pers, Kaas va ten, Tonnen, Horden, fioomen, Slieten, Brandhout en hetgeen verder zal worden aangeboden. De Notaris D. TEfJINCK te Schoonhoven zal op Donder- dagen 20 en 27 Februari 913, telkens des avonds 7 uur, in het Koffiehuis van D. C. DEN HOED aldaar, in het openbaar veilen en verkoopen: met Zt I versm ids werk plaats en ERF, aan den Havenstraatscben Wal; kad. Sectie C, nommer 1485, groot 86 Centi aren. In gebruik by den Eigenaar J. L. van der Maat. en ERF, binnen Schoenhoven, aan de Havenstraat; kad. Sectie C, nommer 1496, groot 47 Centlaren. Verhuurd aan IJ. Witzenburg tot 5 Maart 1913 voor f 2,00 per week. Aanvaarding by de betaling der kooppen ningen op 20 Maart 1913. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. De Not/trie A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal veilen en verkoopen, ten verzoeke 'der Heeren BOUTER, op Woensdag 12 Februari 1913 b(j opbod en op Woensdag 19Februari 1913 b(j afslag, telkens v.m. 10 uur, in „DE GROOTE BOER" te Lekkerkerk: bestaande uit twee Woningen, Schu ren, Erven en Bouwterrein, boven het Dorp te root 5 Aren, 37 Centiaren, met Inltenrol daarvóór, groot 1 Are, 3 Centiaren, zulks in twee perceeJen. Betaling en aanvaarding 31 Maart 1913. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Notaris H. C. KOOI te gmfXAM Lopik zal op Dinsdag 4 Fe- MBJH bruari 1913, des v.m. 11 uur, 8HB91 te Lopik, aan den Uitweg, in het Koffiehuis van JOHs. OOSTEROM, publiek verkoopen, ten verzoeke van STEVEN PRIEM c. s ingericht tot 8 Woningen, met het altijd durend erfpachlsrecht van het Erf en den Grond, tegen betaling van een jaariykschen Canon, groot f 8,50, in de gemeente Jaarsveld, naby den Uitweg. Kadaster Sectie A 1654, groot 8 Aren. De voorste Woning is verhuurd voor f 1,per week tot 1 Mei 1913. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 3 Maart 1913. Nadero information ten kantore van den Notaris. IJlt de hand te koop een voor weinige jaren nieuw gebouwde met 8 Schuren, henevens ERF en GROND, in de gemeente Willlge-Langerak, aan den Lekdijk, groot 15 Aren, 50 Centl aren. Direct te aanvaarden. Te bevragen by'den eigenaar C. POTUIJT te Bergambacht, Dorp, en by gezeteld te o— OPENBARE VERGADERING op Zater dag den 8aten Februari 1013, des voormiddags half elf, in het Stadhuis te Wyk by Danratede, ter behandeling en vaststelling van bet Verslag barer be vindingen en handelingen in het jaar 1912. De Gezondheidscommissie voornoemd, W. J. PONT, Voorzitter. C. A. GROEN, Secretaris. OPENBARE VERGADERING op Haan- dag 10 Febr. 1013des avonds 8 uur, in het Café „BELVEDÈRE". Spreker: de Heer J. FRIJDA Le., van Uthecht. Onderwerp: Het belang van ban- del en nyverheid by een goed ge- regelden Chèque- en Girodienst. |C Vry toegang. Mr. A. OUDEGEEST, Voorzitter. A. R. VEENSTRA, Secretaris. der Hollandache Maatschappij van Landbouw. o— VERGADERING op Maandag 10 Februari 1913, des avonds ten 7 ure, in het Café „De Zwaan" van den Heer P. LUITJES op het Dorp aldaar. SPREKER Rykslandbouwleeraar te Rotterdam. Onderwerp: Het oprichten van Cursnssen op Land-en Tuinbouw gebied. SBP" Niet-ledeh van de afdeeling hebben tot deze vergadering vry en toegang. Namens het Bestuub, De Secretaris, A. J. FIJAN. en 1 HALFWAS gevraagd. Adres Wed. A. VAN GEMERDEN Slikkerveer. GEVRAAGD: b(j J. v. d. BERG, Rietdekker te Stolwijk. Gevraagd met Maart of eerder P. G.goed kunnende melkenby J. WINGE- LAAR, Kralingscheweg, Rotterdam. Tegen 1 April a.s. gevraagd: goed kunnende melken. Huis beschikbaar. Adres W. DOGTEROM, Lekkerkerk. Met Mei gevraagd: goed kunnende melken, door G. II. REIJM by Nieuwerkerk a/d IJssel, Zuidplaspolder. - ba - Drogist, GOUDA. De ONTVANGER der registratie et domeinen te Slledrecht zal op Woens dag 5 Februari 1913, des namiddags ten 2 ure, te zjjnen Kantore by het Beneden veer, Wyk C No. 405, in het openbaar by inscbr(jving verpachten De Visschery in de rivier de Lek, genaamd „De Tempel** en „De Kyknlt**. Onraad 5 over één jaar. Een en ander breeder by biljetten om schreven. Biljetten, evenals alle verdere inlichtingen, z(jn kosteloos verkrijgbaar ten Kantore van voornoemden Ontvanger. met Gas- en Watert., grooten TUIN, riant uitzicht, zeer geschikt voor Renteniers, voor Pension, Bakkery, Winkel o. i. d., aan de omnibus-route naar Slikkerveer (Rott.-— Dordr.—Lek). Gelegen bij het dorp Kidderkerk (gem, met byna 10.000 inw.). Adres: A. DE JONG, II. d. S., Polsbroek. Het ARMBESTUUR to Jaars- veld is voornemens 13 Fe bruari a.s. by inschrijving te verkoopen, VOOR AFBRAAK: gelegen in de gemeente Jaarsveld, by bet Koekoeksveer. De inschKijvingsbriefjes kunnen worden ingeleverd den 13den Februari 1913, des morgens te 11 uur, in de CONSISTORIE KAMER. Het Armbestuur voornoemd. tot het wasschen van Blouses, wollen Goe deren enz.; prijs per stuk 10 Cent, per doos it 10 stuks 00 Cent, bij Drogist, GOUDA. H0LLAND8CHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW, Afdeeling Gouda en Omstreken. op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1013, des avonds te 7 uur, in het Café van den Heer WESTBROEK. Onderwerp: „Rnndertabercnlose, baar weien en bare bestrydlng.** Namens het Bestuur, B. ROOS, Secretaris. 8W* Toegankelijk voor alle leden van de Hoilandsche Maatschappij van Landbouw, alsmede voor alle belangstellende niet-leden, mits Landbouwer zynde. Dir. P. ZAMEN, TE BERGAMBACHT, In de Zaal van den Heer T. VAN ZO EST. Opgevoerd wordt o.m.: Zangspel in 3 Bedrijven, van MART. SCHUIL. Entrée voor niet-leden: op Woensdag 75 Ct., op Donderdag 50 Ct. Kaarten verkrijgbaar en plaatsen te bespreken (4 10 Ct.), bfi den Heer T. VAN ZOEST, vanaf Zaterdag 1 Febr. NA AFLOOP BAL. PW Adressen van aanbeveling beschikbaar. Het Hoofd der School, C. BROUWER. Op Woensdag 12 Februari 1913, des voormiddags ten 10 ure, zal door onder- geteekenden, in het SOCIËTEITSGEBOUW, namens het Bestuur der Sociëteit „ONS GENOEGEN" te Gouda, worden aan besteed Het bonwen van een SCHOUW BURG met bijkomende werken, op het terrein der Sociëteit aan de Boelekade te GOUDA. Bestek en 8 Teekeningen zyn, tegen be taling van f 2,50 per stel, te verkrijgen ten kantore van den eerstondergeteekende. Inlichtingen worden verstrekt door de Architecten: H. J. NEDERHORST Jn. te Gouda. W. STOK te Rotterdam. en Koestraat 51 SCHOONHOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabri katen, pryzen en modellen. Catalogus gratis. Vrye bezichtiging. Nieuwste Gramaphoonplaten. Blliykc tcrmijnbetal. Gratis les. verkrijgbaar in den Boekhandel van S. W, N. VAN NOOTEN. Schoonhoven. 3 tot scherp eonenrreerende a prysen, by Gediplomeerd Drogist, SCHOONHOVEN. Op 3 Premie-Obligatie No. 80148 ad f 10,—beden gevallen de f50.000. 5 X op ingeschrevenen by de Hoofdvertegenwoordigers: Gebrs. KROONENBERG, Amstel33, Amsterdam IX; J. MEIJER, de Clercqstraat I6i, Amsterdam 1 X; Firma SCHAAFSMA SIEBOL, Nassaukade 311, Amsterdam 1 X; B. STEENSMA (fo Kraaijenbkink), Voorstraat 30, Woerden 1 X; H. SPEKKELS, Amste'rdamscbe Straatweg 171, Utrecht 1 X- Gelden onmiddeliyk uitbetaald. Sol lede vertegenwoordigers gevraagd. van de Lofodinscbe eilanden. OMDAT: Ie. Onze levertraan is gegarandeerd vry van minderwaaralge oliën, als plantenolie dierlijke of minerale olién. 8e. Onze levertraan is bereid uit de fijnste, verscbe, gesonaelevers. 3e. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige controle. 4e. Onze traan voldoet aan alle voorwaarden, welke de Nederland- sche Pbarmacopee stelt voor oieum jecorus «sselli levertraan). Deze levertraan, in den handel gebracht door de Chemische rabriek van Pharmaceutische Speciality's, Veerstraat, Schoonhoven, wordt om boven staande redenen door de meeste Doctoren aunbevolen en is uitsluitend ver krijgbaar in vlerkante flacons van 400 gram iulioud A 50 Cts. per flacon by: P. MOURIK, Ghoot-Ammebs. G. DEN OUDSTEN, Ameide. G. VAN ZESSEN, Langerak. B ZWIJNENBURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG, ld. C. VAN STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIS, Brandwijk. K. LOOPIK, ld. A. VINK, Ottoland. J. VOGEL, ld. J. DE KLUIJVER, ld. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. ZONNEVELD-PIEK, Hoornaar. Fa. J. VAN ZESSEN, Kinderdijk. Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., Streefkerk. J. VELDHUIJZEN, Lekkerkerk. C. v. d. HEUL, ld. J. GROENEVELD, Krimpen a/d Lek. J. MIDDELKOOP, Lopik. J. L. VLOT, Oud-Alblas. A. MAURIK, Molf,naarsgraaf. K. H OOG EN BOEZEM, Oppebduit. Fa. JAC. SPEIJER, Meerkerk. W. VAN REES, Bleskensgraaf. C. G. v. d. BERGH, Bergambacht. A. NATZIJL, Stolwijk. worden 3 00 Naamkaartjes op helder wit karton, in net étui, geleverd voor slechts 60 CENTS. Op fijn bristol carton in luxe étui f 0,75, f 1,—f 1»85. f 1,50 epz, SCIÖÖNIYBNSCHÏ COURANT Uitgave van S. te W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercom». Telefoon-nr. 10. Met de „Staatscourant" (no. 22) is o. m. verzonden een afdruk der statuten van de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van bouwterrein met daarop te stichten en te onderhouden schoolgebouw voor Meer Uitgebreid Lager Onderwys, te Waddinx- veen. Doel: het exploiteeren van een te Waddinxveen te stichten .schoolgebouw met den Bij bel voor meer uitgebreid lager onder wijs. Duur: tot 31 December 1942. Kapitaal f 26.000, verdeeld in 50 aandeelen van f500, waarvan 20 geplaatst, waarop 25 pCt. gestort. De Vennootschap wordt bestuurd door den directeur en bij ontstentenis van dezen of in geval van stryd van belang, door een adjunct-directeur. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer W. P. Smits Czn., en tot adjunct-directeur de heer L. Boomstna, beiden onderwijzer, te Uil lego m. De Zuid-Hollandscbe Propa- fanda-Commissie van de Nederlandsche erecniging tot afschaffing van alcohol houdende Dranken heeft Zondag te Rotter dam haar jaarlyksche vergadering gehouden. Er waren 39 afgevaardigden van 22 af- deeli ngen aanwezig. Het aantal afdeelingen in Zuid-Holland bedraagt thans 36, met gezamenlijk byna 2000 leden. De vergadering sprak de wenscheiykheid uit om pas op gerichte afdeelingen geldelijk te steunen. De provinciale bijeenkomst zal dit jaar te Delft gehouden worden. In de commissie werd herkozen de heer T. Duijm te 's-Gravenhage, en werden ge kozen de heeren F. Mol, eveneens te's-Gra venhage, A. Don ,te Delft, J. van Duyn te Gouda, C. Snyder te Rotterdam, H. J. van Berghera te Dordrecht en G. Vervoorn te Gorincbem. (N. R. Ct.) De Centrale Raad van Beroep, (Ongevallenverzekering) heeft in de j.l. Dinsdag te Utrecht gehouden openbare terechtzitting uitspraak gedaan in het hooger beroep van N. M., klinker-scheepsbouw te - Bolnes, gemeente Ridderkerk, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep le Dordrecht, houdende bevestiging der beslissing van de Rijksverzekeringsbank, waarbjj hem na 21 Juni 1912 verdere schadeloosstelling is geweigerd ter zuke van een ongeval, waardoor zyn linkerarm in bet elleboogsgewricht is gebroken, van de gevolgen waarvau hy geacht wordt te zjjn penezen. Door den Centralen Raad werd in deze een nader lichamelijk onderzoek van den getroffene gelast. Capelle a/d IJssel, 28 Jan. Twee fabrieksarbeiders, werkzapm op de Centrale Guanofabrieken alhier, hadden des nachts een woordenwisseling gehad, die 's morgens builen de fabriek werd voortgezet. Het gevolg was, dat de 20-jarige J. v. D., den 27-jarigen W. K. met een mes, althans met een scherp voorwerp, een diepe wonde aan het hoofd toebracht. Van D. werd door de twee gemeente-veldwachters uit zijn wo ning géhaald en voor den burgemeester ge bracht. Nadat hy bekend had, maakte de veldwachter proces-verbaal op. **Jaarsveld, 29 Jan. De loop van de bevolking dezer gemeente was in 1912 aldus: Op 31 December 1911 bestond de bevol king uit 854 ra. en 731 vr., totaal 1585 inw. Zjj vermeerderde door vestiging in de gemeente met 28 m. en 45 vr. en door geboorten met 27 ra. en 21 vr.; totale ver meerdering dus 55 in. en 66 vr. of 121 inw. Zy verminderde door vertrek naar elders met 41 m. en 38 vr. en door overlijden met 10 ra. en 7 vr.; totale vermindering dus 51 m. en 45 vr. of 96 inw. Dientengevolge bestond de bevolking op 31 December 1912 uit 858 m. en 752 vr., totaal 1610 inw. ••Jhopik, 29 Jan. De loop van de bevol king dezer gemeente was in 1912 aldus: Op 31 December 1911 bestond de bevol king uit 824 na. en 727 vr., totaal 1551 inw. Zy vermeerderde door vestiging in de gemeente met 36 m. en 43 vr. en door geboorten met 22 ra. en 21 vr.totale ver- meerdering dus 58 m. en 64 vr. of 182 inw. i /»aernH e-T« c*oor yertrek naar elders met 62 ra. en 72 vr. en door overljjden met 8 m' "So11 vr J ï?«al.e vermindering dus.70 ra. en 83 vr. of 153 inw. Dientengevolge bestond de bevolking od 31 December 1912 uit 812 ra. en 708 vr totaal 1520 inw. ^Ouderkerk a/d IJssel, 29 Jan. We vestigen de aandacht op de lezing, van wege de Staatscommissie voor de Midden- standsvoorlicbting te houden door den beer J. Das Dz. uit Utrecht. Vakorganisatie en Coöperatie zyn twee belangrijke onderwerpen, waarby deskundige voorlichting groote waarde heeft. Sliedrecbt, 28 Jan. Met algemeene stemmen (de heer J. L. A. van Haaften onthield zich van stemming) heeft de ge meenteraad zich Maandagavond in beginsel verklaard voor uitbreiding van de gemeente buitendyks, ongeveer als is aangegeven in plan en rapport der raadscommissie te dezer zake. Aanvaard werd de opdracht tot het stichten van een Van Haafleufonds, tot steun en hulp aan ouden van dagen en behoeftigen uil Sliedrechtsche ingezetenen, uit de gelden onder bezwaar van vruchtgebruik by uiterste wilsbeschikking nagelaten door wylen mevr. J. A. Brasser—Kivit van Haaften. (N. Rott. Ct.) "MUIigtt-LaiiKerAk, 29 Jan. De loop van de bevolking dezer gemeente was in 1912 aldus: Op 81 December 1911 bestond de bevol- king uit 613 m. en 409 vr., totaal 922 inw. Zy vermeerderde door vestiging in de gemeente met 26 m. en 26 vr., en door geboorten met 12 m. en 9 vr.totale ver meerdering dus 38 ra. en 35 vr. of 73 inw Zy verminderde door vertrek naar elders met 42 m. en 43 vr. en door overlijden met 6 m. en 5 vr.; tolale vermindering dus 48 m. en 48 vr. of 96 inw. Dientengevolge bestond de bevolking op 81 December 1912 uit 603 m. en 396 vr.. totaal 899 Inw. op Vrydag 24 Januari 1913, 's namid dags te 2 uur. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten burgemeester; secretaris de heer A. R. Veens tra. Afwezig met kennisgeving de beeren G.J an Niekerk, H. A. Scbreuder en J. Kortland. De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen der vorige zitting te lezen. Deze worden oojtëranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter spreekt do wensche- lykheid uit, dat de Schoonhovensche Courant haar bericht over het kastekort by de bedrijven verbetere. Aan de orde zyn: Ingekomen stukken: Medegedeeld wordt dat de beer Ds. J. v. d. Spek zyne benoeming tot regent van het Geref. Weeshuis aanneemt; dat bericht is ingekomen, dut het nieuw benoemde hoofd van school II, de heer M. W. Verdenius, den lOden Maart a.s. in functie hoopt te treden; dat zich 27 sollicitanten hebben aange meld voor de vaceerende betrekking van gemeentesecretaris. Aan de orde is: Het adres van den heer A. R. Veenstra, waarin hy tegen 15 Febr. a.s. eervol ontslag verzoekt als gemeentesecretaris, als ambtenaar van den Burgerlijken Stand en als lid der commissie voor de Teekenscbool. De voorzitter stelt voor, dit ontslag eervol te verleeneu waarop de heer Den U ij 1 zegt „onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan de gemeente bewezen". De voorzitter zegt dat de heer Den Ujjl hem niet laat uitspreken en stelt nogmaals voor liet gevraagde ontslag eervol te verleenen, onder dunkbetuiging voor de bewezen diensten. (Applaus.) Wordt aldus besloten. Adres van G. A. Viveen, waarin hy vraagt prijsopgave huur van een losplaats aan de Scheepmakersbaven tor grootte van 10X6M2- Burg. en Weths. adviseeren afwijzend op j dit adres te beschikken, omdat het niet aan gaat publieken grond aldus te verburen, terwyi ook, wanneer men op het verzoek van dezen aanvrager ingaat, er zeker meer aanvragers zullen komen, die men dan zeker niet kan afwyzen. Aldus besloten. Adres van J. Schep, verzoekende een boom aan den Groenen Singel te mogen koopen en rooien, tegenover een pas door hem gebouwd bruggetje. De voorzitter zegt dat de Raad heeft goedgekeurd, dat hy daar een brug zou leggen en by had ze zoo kunnen leggen, dat bet niet noodzakelijk was, dien boom te kappen. Het gaat niet aan het natuur schoon van den Groenen Singel te bederven en hij stelt daarom voor afwijzend te be schikken. Wordt goedgevonden. Adres van A. J. Verroen met verzoek een gedeelte sloot voor zijn woning aan den Lopikerweg te dempen. De voorzitter zegt, dat adressant niet wil bijdragen in de kosten van het leggen van een riool, dat er by demping zou moe ten komen en stelt daarom voor afwyzend te beschikken. De heer Van Wilienswaard zou het een verbetering vinden wanneer de sloot wegging en heeft begrepen dat adressant wel wil bijdragen in de kosten van een riool, maar niet in die van een zinkputje. Hy geeft in overweging met adressant nog eens te overleggen, dan zou het best in orde komen. Het zou eqn groote verbete ring zyn. De heer Den Uyl dweept niet met de demping van de sloot; de grond is daar lager dan den ringel en er ^ou een heele modderpoel ontstaan. De heer Van Wilienswaard denkt dat Burg. en Weths. het advies van den gemeente-opzichter wel zullen hebben inge wonnen en legt zich daar dus by neer. Wordt besloten afwyzend te beschikken. Adres van C. Zaanen Hzn., Ammerstol, waarin wordt verzocht zyn aanslag school geld te verminderen en te berekenen naar een inkomen van f 850. Wordt besloten den aanslag van C. Zaanen Hzn. te Ammerstol in zake schoolgeld, dienst 1912, te verminderen en te berekenen naar een inkomen van f 1400. Adressen van den Bond van Nederl. Onder wijzers, afdeeling „Schoonhoven" en van het R.-K. Schoolbestuur inzake subsidie voor Kindervoeding en -kleediug. Burg. en Weths. adviseeren een subsidie van f 50 aan de afdeeling „Schoonhoven" van den Bond van Nederl. Onderwyzers voor het gevraagde doel toe te staan en afwyzend te beschikken op het adres ran het R.-K. Schoolbestuur, doch er rekening' mede te zullen houden by de eerstvolgende begrooting. De heer W. F. H. Regtdoorzee Greup zegt daarop het volgende M. de V., Het adres van het R.-K. Schoolbestuur geeft my aanleiding tot een paar opmerkingen Vooraf gu de mededeeling dat ik met het praeadvies van Burg. en Weths. zal meegaan, hoewel ik geneigd ben subsidie te geven. Evenwel betreur ik het, dat ook in zoo'n goede zaak als het verstrekken van voeding en -kleeding, scheiding tusschen de kinderen van verschillende scholen moet worden gemaakt. En nu de opmerkingen: Ik weet zeker dat op de „Kindervoeding en -kleeding", nooit iets gedaan óf gezegd óf nagelaten is, wat iemand ter wereld het recht geeft of zou kunnen geven te spreken van een zoogenaamde neutrale ver- eeniging. Uitdrukkelijk is my verzekerd dat inder- tyd aan R.-K. kinderen naar vastendagen gevraagd werd o:n te zorgen, dat niet iets aan hen verstrekt werd, wat met hun godsdienstige gebruiken in strijd was. Streng werd er op gelet" dat zij volgens het gebruik hunner kerk ongehinderd het gebed voor het eten konden verrichten. In het adres staat voorts als een bezwaar tegen de bestaande Kindervoeding, dat er geprononceerde sociaal-democraten en zelfs gemeente-onder ivy zere op den voorgrond treden. Is van aat sociaal-democraat zyn iets gebleken op de Kindervoeding f Ik ben er zeker van dat dit niet zoo is, wnnt juist de sociaal-democratische onderwijzers pro- pageeren het sterkst het denkbeeld van onderwijs, dat vry is van begrippen, die boven de bevatting der kinderen gaan. Tegen dergelijke zinsneden als de bedoelde in het adres, past dan ook een woord van ernstig protest. Vooral waar hier de onderwijzers aan de gemeentescholen voor gesteld worden als wezens, wier aanraking voor kinderen van confessioneele scholen gevaariyk is te achten. Ik zou hiermede kuufen eindigen, echter wil 4k eerst een woWd van hulde uiten aan het adres dergenen, de gemeente-onder wijzers, die nu al eenige jaren geheet belangloos en met groote liefde de zoo moeilijke taak van „Kindervoeding" op zich nemen en daarmede tegenover kinderen van alle scholen zonder onderscheid, ten koste van veel opoffering, blyk geven van w aren Christenzin. In hoeverre het gezonden adres ook van edelen zin getuigt, laat ik in 't midden, maar ik meende een mijns inziens ongemotiveerde aanval op onderwyzers in dienst der ge meente, die aanspraak hebben op respect voor hun werken in 't belang van 't onder wys, niet zonder ernstig protest te mogen laten passeerem Ten slotte M. de V., zou ik een voorstel wenschen te doen: De raad noodigt Burg. en Weths. uit inlichtingen te vragen aan het R.-K. Schoolbestuur, waarop het zyne beweringen, van zoogenaamd neutraal enz., en zijn bezwaren om de kinderen in aan raking te doen komen zelfs met de gemeente-onderwyzers, grondt. De gemeente heeft tegenover eene vereeniging, die zij subsidiöerl en ten opzichte van onderwyzers in haar dienst zeer zeker het recht en den plicht om dit te onderzoeken. De heer v. Wilienswaard is uit be ginsel tegeD gemeentesubsidie voor kinder voeding en -kleeding en vindt dat het particulier initiatief daarvoor dient te zorgen Wanneer er echter toch subsidie gegeven wordt, mag echter niet de eene vereeniging alfes en de andere niets krygen. Geen subsidie of allen subsidie. De heer den Uyl vraagt of er in dezen winter ook R.K. kinderen door Kinder voeding van de neutrale vereeniging worden gevoed. De heer Peltenburg antwoordt van neen. De heer d#n Uyl heeft dan geen bezwaar het subsidie pouds-pondsgewijze te verdeelen. De heer Regtdoorzee Greup wil her halen dat hy geneigd is subsidie te geven, tl (j komt alleen op tegen den inhoud van het straks genoemde adres en teekent nog maals protest daartegen aan. Er zijn nu geen Katholieken die gebruik maken van de voeding van de neutrale vereeniging, maar zjj zyn ook nooit geweigerd. De heer den Ujjl zegt dat, waar er minder kinderen'gevoed worden dan vroeger, bij niet inziet, waarom het subsidie niet verdeeld zou kunnen worden. De beer Regtdoorzee Greup maakt er geen persoonlijke kwestie van, maar komt er op neer, dat de ltaad het recht heeft te weten, op welke gronden het R.-K. Schoolbestuur de gewraakte zinsneden in het adres heeft gezet. De voorzitter adviseert weer f 50 subsidie toe te staan aan dezelfde vereeniging van vorige jaren en op het adres van het R.-K. Schoolbestuur afwijzend te beschikken, omdat cr nu geen rekening mee gehouden is by de begrooting en gaat mee met het voor- «tel-Greup om afkeuring over de gebezigde woorden in bet adres uit te spreken. Nu ontstaat er een discussie tusschen den voorzitter en den heer Van Wilienswaard over de vraag of de wet zegt, dat de gemeente subsidie kan geven voor „Kin dervoeding en -kleeding" of deze moet geven. Na eenige besprekingen, waarbij de voor zitter, de heeren Van Wilienswaard, Van Sonsbeek en Den Uyl het woord voeren wordt aangenomen met 7 stemmen voor en 1 tegen (v. Wilienswaard), het voorstel van Burg. en Weths. om de afdeeling Schoon hoven van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers voor „Kindervoeding en -kleeding" f 50 subsidie toe te kennen en afwijzend te beschikken op het adres van dezelfde strekking van het R.-K. School- beslyur en te berichten, dat by de volgende begrooting hierop kan worden teruggekomen. Tevens zullen Burg. en Weths. nader be richt inwinnen over de woorden, waarin het adres is vervat. Adres A. N. van Zessen, waarin adressant vraagt een afvoerbuis voor faecaliön te mogen leggen van zyn woning naar de Scheepmakershaven. Wordt na eenige besprekingen goedge- vondeu de gevraagde vergunning ïe ver leenen tegen een recognitie van f 0.50. Voorgesteld wordt een af- en overschry- ving op de begrooting 1913 ten bedrage van f 858. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. Voorstel belooning waarnemend hoofd schóól II. Burg. en Weths. stellen voor het waar nemend hoofd, dat gedurende 21/8 maand die functie bekleedt, te beloonen tot een bedrag, gerekend naar een salaris van f 1700 per jaar. De lieer Den Ujjl vindt dit krenterig en zon de belooning willen vaststellen naar een bedrag van f 2100 it f 2150 (dat is be rekend naar salaris en huishuur, wat de heer Hemmes als hoofd genoot). De voorzitter rnerkl op dat er voor die 2'/» maand geen subsidie van het Rjjk ont vangen wordt. Wordt voorgelezen het desbetreffende adres van deu heer F. Hemmes, hoofd school II, waarin hy beleefd verzoekt de belooning te willen regelen naar een maat staf van f 2100 of f 2150 per jaar. De heer Van Wilienswaard vraagt waarom dit adres niet ter visie heeft ge legen, waarop de voorzitter antwoordt dat het eerst den vorigen dag is ingekomen. De heer Den U01 merkt nog op, dat het niet aangaat, nu het Ryk geen subsidie voor die V/s maand geeR, den heer Hem mes daar de dupe van te doen worden, weshalve hy voorstelt de belooning te be rekenen naar het oude salaris (t. w. f 9100) dat maakt voor den betrokkene%een ver schil van f 77,75. De heer Van Wilienswaard steunt het voorstel Den Ujjl. Het voorslel-f 1700 wordt dan in stem ming gebracht en verworpen met 7 stommen tegen en 1 stem voor (do heer Kn ij Ion burg)* Daarna wordt het voorstel-f 2100 in stem ming gebracht en aangenomen met 7 stem men voor en 1 tegen (de heer Kuilenburg). De heer Van Wilienswaard heeft Fijj geruchte vernomen, dat er een conflict was ontstaan tusschen het waarnemend hoofd van school II en hef Gemeentebestuur, wat zelfs aanleiding heeft gegeven tot een ver volging. D» voorzitter zegt dat van het laatste hem niets bekend is; wel is er naar aan leiding van dat conflict een briefwisse ling gevoerd tusschen het gemeentebestuur en het waarnemend hoofd van school II, doch dat is nu geheel van de baan. In plaats van de 4 aftredende (eden van de Commissie tot wering van schoolverzuim, de heeren H. Hoojjkaas, D. H. Greup Pzn., J. Fafié en J. Boon worden de volgende vier dubbeltallen aangeboden: de beeren H. Hoojjkaas en Ds. A. A. Andree; D. H. Gfeup Pzn. en A. C. A. Fyn v. Draat; J. Fafié en J. G. de Leeuw; J. Boon en W.C. v. d. Kop. Aan de orde is het ontwerp-verordening hoofdeljjken omslag. Wordt besloten dit in de volgende ver gadering te behandelen, daar verschillende leden er nu bezwaar tegen hebben en eerst de daarop betrekking hebbende stukken en staten willen inzieu, vooral wegens het enorm verschil dat er in verscheidene aanslagen zal komen door de progressieve heffing. De heer Greup stelt zich voor in de volgende vergadering nogmaals roet een voorstel te komen om de eigen aangifte in te lasscben. Na rtmdvraag wordt de vergadering gesloten. Toen de Raad op 27 December 1912 in besloten vergadering overging, is de verslaggever heengegaan. Van betrouwbare zijde vernamen we, dat bjj het heropenen der vergadering de voorzitter gesprokeu had als in ons nommer van 18 Januari 1913 stond vermeld. Nu dit, blijkens de woorden van den voorzitter, niet geheel juist sehjjnt te zjjn geweest, laten we hier volgen wat nog door den voorzitter is gezegd Het onderzoek van de bescheiden der gemeentebedrijven heeft aan het licht gebracht, dat daarin onregelmatigheden voorkwamen; een belangrijk kastekort was bevorens uit eigen beweging aangezuiverd; een bedrag van f 30,04 moet nog betaald worden. I DL <4 EZOIDËI. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Het. Beheer van (Schoonhoven. M. d. R.l Een eerzaam burger uwer Gemeente, die bljjkbaar niet wenscht te behooren tot het legio van droomers en sufkoppen dat aldaar huist, slaakte in uw geacht blad van 22 Januari j.l. eene droeve klacht en eindigde zelfs met een „Ru*3t zacht f Schoonhoven, rust zacht!" Wel jammer dat deze „fietser" ook niet een weinig van het innerljjke van Schoon- hoven's gemeentezaken afweet, want dan zou hy, behalve klachten slaken en fietsen, den burgeren van Schoonhoven een juister beeld kunnen tafereelen van het beheer hunner gemeente. Juist in het huidige stadium waarin bet gemeentebebeer verkeert, klinken de ver- wjjten van „fietser" zoo ongerymd en mis plaatst, dat oudergeteekende niet nalaten kon even de zaken voor te stellen zoo als zjj inderdaad zyn. Eerstens spreekt „fietser" over de fraude van den voorraaligen Kassier-Boek houder. Hjj doet het daar voorkomen alsof er de Boekhouder is voor contróie en alsof de Gemeente-Ofitvanger de gelden der Bedrjj ven evengoed wel kon in ontvangst nemen; im mers dit was toch vroeger ook zoo. Stelt u zich voor, burgers van Schoonhoven, een bedrjjf den omvang der gemeentelijke gasfabriek en waterleiding waarin de Chef of Directeur zelf alles zou moeten ont vangen.... en administreeren, waarin de Chef cokesbriefjes zou moeien afgeven, geheel de (coramercieele) boekhouding bij werken, geheel de correspondentie met leve ranciers, debiteuren en crediteuren.... zou dat wel gaan? Evenmin als een firma een boekhouder in dienst heeft voor de contróie, zoo min beeft dat ook de gemeente van Schoonhoven. Even als elk particulier persoon heeft zjj zulk een boek-houder in dienst de naam duidt het reeds aan om do boeken bjj te houden. Men zou meerder van de boekhouding van een gemeentebedrijf moeten weten om overtuigd te zjjn, dat een boekhouder, die daarbjj in betrekking is, steeds kan fraudeeren zelfs zonder dat een accountant zulks kan consta teer en. Dit is in meerdere bedrjjven zoo. Juisl door verdeeling van krachten over de onderscheidene boeken, die sluite- ljjk het zelfde resultaat moeten opleveren, wordt by de grootere firma's dat gevaar opgeheven. En nu die eeuwig gesmade gasfabriek I Indien dat geen gebouw van jjzer en steen ware, was het reeds lang onder den druk der verwijten ineengezakt. En toch durf ik op grond van het oordeel van zeer bevoegde personen verzekeren dat zjj niet ongunstig werkt. Waar zit echter de kneep? Ged. Staten van Znid-Holland hebben de afschrijvingen op machines, gebouwen en onderdeden zóó hoog gesteld, da't een buitengewone werking der fabriek slechts in staat zou zjjn om ruime winsten af te werpen. Deze hooge afschrijvingen, alsmede de tamelijk groote aflossingen en rente-kwytingen maken den gang van vrouwe gasfabriek zooals die van een huismoeder, die met twaalf of veertien dreumissen opgeknapt zit. Bovendien keert >y nog elk jaar, boven de netto winat, een vaste som uit aan de gemeente groot f 2500, ook dit jaar en het vorige. Iudien nu Ged. Staten milder waren ge weest in hunne regeling ten opzichte van deze afschrijvingen en vorming van reserve- en vernieuwingsfondsen, dan zou er nu meer uit te keeren vallen.... maar was de toekomst, waarvoor „fletser" bang is, zeker minder rooskleurig. Nog spreekt hy over den aangestelden accountant en over die dure kolen. Zelf wil hjj contróie, dus vandaar dat by1 over meerder toezicht ook al kost dit iets niet in afkeurenden Zin mag spreken. Hy wil toch gas hebben, en zonder kolen valt dat •«'oei/jjk te produceeren, en het eene jaar zjjn de grondstoffen nu eenmaal wat duurder dau het andere. Natuurlyk las „fietser" met „belangstel ling" het stukje van „wandelaar". Dat was koren op zjjn molen. Zeker was er veel vóór le zeggen wat deze schreef, maar welk gemeentebestuur doet eens geen daad die« minder aangenaam effecteert. „Wandelaar" was echter niet zoo onbescheiden in zyne conclusies en stelde niet de vraag „of er nu heusch nog vroede mannen in den Schoon- hovenschen Gemeenteraad zitten". Die vraag is wel komiek maar erg on- noozel. In de eerste plaats berust het beheer der bedryven niet by den Ge meenteraad maar hy Burg. en Weths. De Raad heeft dus met bet verwyt in combinatie met de Gasfabriek, niet-met-allen te maken. Verder spreekt het vanzelf, dat die raad niet de dwaasheid zal begaan, om gelden, die Burg. en Weths. aanvragen voor den goeden gang van die Bedryven, te weigeren te voteeren, om zoodoende stagnatie te ver wekken in een Bedryf waar hjj niet „in zit". En nu ten slotte: Dank zy ook het onvermoeide streven van den secretaris der gemeente, den heer A. R. Veenstra, die nu helaas gaat verscheiden, is er in den laatsten tyd in Schoonhoven veel gebeurd. Hoe zat daar myn energieke leermeester dag en avond, ja zelfs tot in den nacht, te werken aan plannen ter verbetering van de gemeente. Het is in Nederland, in de we» reid der gemeente-administratie, en daar buiten, bekend dat bet dege-deeg is wat er rjjpt in dat breiu; eu daarom kan ik het niet dulden dat er door „fletser", onbewust, een klad wordt gesmeten op dat ideale streven van dien w-rker. Van hem is het uitbreidingsplan, van hem is het bouw- comité dit is eene particuliere instelling en heeft ook wederom niets met den Raad uitstaande—; van hein is de motor-boot, van hem zjjn veel stoutere plannen waarvan „fletser" wellicht duizelen zou waar hy reeds zoo wit Wordt van een uitbreidings plan. Regeeren is in de toekomst zienvan die waarheid ging de heer Veenstra uit en inet velo van zyne plannen gingen de meeste raadsleden mede. Regeeren en be- heeren is niet angstig en bekrompen kyken met schuwe blikken om zich heen, maar omhoogstijgen en trachten te raden hoe de ryzende zon der toekomst zal wezen. Een goed regeerder waagt wel iets en durft wel wat uitgeven als de toekomst er mede is gemoeid. „Volkstellingen" worden slechts oen maal in de tien jaar gehouden. In de oourant wordl eenvoudig eens per jaar de loop der bevolking medegedeeld. Wat £eeft 't dat er eens wat achteruit gang is in den stand der bevolking. Eerstens was er een abnormaal laag geboortecyfer (111 tugon anders 150 of 160), en verder ging de kazerne een 24-tal personen ach teruit. Een mén laat zich door dergeiyke dingen absoluut niet ontmoedigen, maar biytt streven; trouwens mede van de grootste plaatsen gingen achteruit. Heusch, de „vroede vaderen" sluimeren niet: ik heb het enkele jaren van zeer nabjj kun»' n constateeren. Ook het College van Dagelyksch bestuur is niet in den dut. Natuurlyk wordt niet alles aan de groote klok gehangen, wat er voor zaken worden gedaan, maar toch verschillende uitkomsten bewyzen ook wel een eu ander: lo. Stratenplan, (Weistraat enz.); het ligt in de bedoeling van den Raad om iedere jaar uit de gewone middelen een stuk der gemeente opnieuw te bestraten. 2o. Bruggenbouw, (Havenstraat, Wacht- brug enz.), gewone middelen. 3o. De verbeteringen aan de Kat. 4o. De verbreeding van den Veerstei'ger. 5o. Aanschaffen vdn een motorboot, en reorganisatie veerdienst. Dat wellicht de motor niet deugt ligt geheel buiten de schuld van eenig College. 6o. Aankoop van grond (Grondbedryf). 7o. Uitbreidingsplan, volgens 't welk de gemeente zich in de toekomst regelmatig kan ontwikkelen en een anarchistische uitbreiding wordt voorkomen. 8o. Salaris-verhooging van vele amb tenaren. Zie hier enkele daden van beheer waarvan de vermelding toch evenmin mag worden verzwegen als die van minder goede dingen. Nóg verdient opmerking het feit dat de laatste jaren steeds batige saldi voorkomen op de Gemeente-rekening. In de kern leeft het gemeentebestuur van Schoonhoven, „fietser", en de toekomst is voor bem, die een weinig van de dingen afweet, werkeiyk niet zoo donker. Dit echter tot slot: Een plaats begraaft zich zelve levend, als haar bestuur klein zielig is en niet blikt in de toekomst. Schoonhoven heelt met de traditie ge broken en waakl! U dankend, M. d. R., voor de verleende plaatsruimte WILLEM F. J. DEN UIJL. Boskoop, 24 Januari 1913. Nu bovengemeld ingezonden stuk Maan- dag 27 Jauuari j.l. in ons bezit kwam, hebben we „een FietSer" verwittigd, dat in ons blad nog een ingezonden sluk zou voorkomen, in antwoord op zijn ingezonden sluk, opdat hy dan, na lezing daarvan, in de gelegenheid zou zyn oin te nntwoorden op het ingezondens van den heer Willem F. H. Regtdoorzee Greup èo op dat van den beer Willem F. J. den Utfl. Redactie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3