Indrukken Dit Argentinië.' Kunsttanden Een vaste METSELAAR. bin TimmennsMt, halfwas Uiltoskneclit t, Een Bn tint, Een Boerenarbeider, Een Boerenarbeider, üMilwht ol Arbeider, En flink OinstMe, Anton Coops* Mor LEI! Si, A. N. van Zessen, Een Smidsknecht, Ea lli 4 Mandenmakers Een nette Jongen Boerenknecht, Een Boerenknecht. Boerenknecht, een Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Een Arbeider, Boerenarbeider, Meid-Huishoudster Een Dagmeisje; MEIKAAS, Iepeboomen, Voor hoest en verkoudheid: A. N. van Zessen, DROPSOORTEN: Schildersknecht, SUNLIGHT Vervalg ör Nieawstijilin|en. g7Xe,?e"fe^^^ Ouderkerk aan den IJssel. Middenstands-V oorlichting. J. DAS Dz. uit Utrecht, Lekkerkerk en Omstreken. De Heer J?NIJLAND, Lezing door Ds. A. R0LL00S BERGAMBACHT, „STOLWIJK's HARMONIE". UITVOERING a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 156, Rotterdam. Doctor DË WILDE, Kabinet-Pijporgel Longo-drop, Cassano-drop, Sancti Franco-drop, i s De la Rose-drop, I Katjes-drop, Zoute Knoopjes-drop, 5 n Zoute Jujubes, Gecandeerde zoute lujuhes 1 Griotjes, !j Zoute Griotjes, v I Salmiak-pastilles, S Witte Toren-drop, s Roode Kruis-drop, f Melange-drop, f TWEE BEKWAME en een SCHILDERSKNECHT, 00GENBUKKEN OM UIT - te blazen zijn alleen mogelijk wanneer Sunlight Zeep wordt gebruikt. Zij bespaart tijd want cle zuiverste zeep doet het werk. SANGUINOSE (VI'""n s—»"1"0*"1"' t"<"">|- Een Brood- en Beschuitbakkersknecht, Een Boerenarbeider, Een Huis met eenig Land. Een Boerendienstbode, Boerenknecht gevraagd, Bloed met iedere pil. 35, 40, 44, 48 Cent per 5 ons, een Winkelopstand H. van DONKELAAR, Werkendam. Drogist, - Wijdstraat, - GOUDA. Varkenspoeder. Droespoeder. Kwalsterpoeder. Zogpoeder. Abdijsiroop, Siroop van 't Boertje, Thüringer brütt Kiiuterhonig, Hoestpoeders, Wijbert-tabletten, Keating's-pastiiles, Poncelet-pastilles, Coryzol, Veno's bliksemsnel hoestgeneesmiddel, Forman, Emser-pastilles, Emser-zout, Emser-water, Druivenborsthonig, Owbridge's longhersteller, Mentha-pastilles, Teerpillen, Teercapsules (Guyut), Teercapsules (Tluvemt), Kruidensiroop, SCH00NH0VIH. SpMi-wcgrerbiodlnc Hotterdun- Albluaerdam Hllodrcckt. Da heeren J. v. d. Molen Tin., lid van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal en wethouder van Rotterdam, J. Schoehtivzen, burgemeester der gemeente Hardiuxveld en B. Koker, burgemeester der gemeente Krim- Gn a/d Uttel, vormende het dageliiksch stuur van het Comité ter bevordering van een spoorwegverbinding Rotterdam—Alblas serdam—Sliedrecht, hebben een adres ge richt tot den Minister van Waterstaat, waarin z(j mededeelen, dat reeds sedert jaren in de betrokken gemeenten van de Alblasser- en Krimpeuerwaard de vraag is overwogen, op welke wyze deze belangrijke streken uit hun toestand van afzondering zijn op te heffen. Zy wijzen er op, dat door den spoorweg Dordrecht—Gorinchem—Nij megen wel eenigermate in de behoeften van de Zuidelijke gemeenten van de Alblasser- waard wordt voorzien, maar belangrijke gemeenten als Alblasaerdam, Papend recht, Nieuw-Lekkerland, Krimpen a d Lek en Krimpen a/d IJssel, met bloeiende indus trieën en al de daarachter Oostelijk liggende gemeenten met steeds belangrijker wordende zuivelproductie, van recbtsireekscbe spoor wegverbinding met Rotterdam, het centrum van handel en verkeer, verstoken zyn. Nu wordt de behoefte aam rechtstreeksche verbinding uit de Alblasser- en Krimpeuer waard met den vasten wal, en in het bijzon der met Rotterdam, in de laatste jaren in zeer sterke mate gevoeld door de krachtig zich ontwikkelende en bloeiende industrieën langs de Merwede (N. Z.l, Noord (O. Z.), Lek (N. en Z. zijde), en H. IJssel (O.Z.). Naast een spoorwegverbinding met Rotterdam wordt tevens behoefte gevoeld aan een voet en wagenbrug over de rivieren Leken Hol- landscheu IJssel, waardoor het onderling verkeer tusschen de gemeenten in de Al blasser- en Krimpenerwaard, maar ook' het verkeer met Rotterdam, per as mogelijk zou worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad, dat zich op initiatief van de Ver- eapigmg „Alblasserwaard's Belang" het reeds genoemde comité heeft gevormd. Het comité is dan ook bjj de gehouden besprekingen tot de overtuiging gekomen, dat het bouwen van een spoorweg van Sliedrecht over Alblasserdam (Kinderdijk), Nieuw-Lekkerland, Krimpen a/a Lek, Krim pen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel, in aan sluiting met den spoorweg Rotterdam Gouda, met voet- en wagenbruggen naast de spoorwegbruggen over Lek en Holland- schen IJssel, een levensbehoefte is voor de betrokken waarden. Daardoor zullen niet slechts de aanliggende gemeenten direct ge baat worden, maar wordt ook de mogelijk heid geschapen om later door tramwegen of locaalspoorwegen de andere gemeenten in het interlocaal verkeer op te nemen. Een voorloopige bestudeering van het ge schetste plan beeft echter aangetoond, dat de aanleg van den spoorweg wegens de be trekkelijke booge kosten (bruggen over Lek en Hoilandschen IJssel) niet door een af zonderlijke maatschappij kan worden on dernomen. Nu zouden misschien deze kosten door het locaal belang alléén niet gpheel te motiveeren zyn, doch zoo wordt er in het adres verder op gewezen met deze Ijjn wordt niet slechts een lokual maar ook een interlocaal belang gediend, aangezien bekend is, dat de overgroote belasting van den spoorweg Rotterdam—Dordrecht nu reeds voor bet personen- en goederenverkeer met België, Frankrijk en Duitschland groole bezwaren oplevert. Vooral het scheepvaart verkeer te Rotterdam ondervindt groolen hinder van het bijna voortdurend gesloten zijn van de spoorwegbrug over de Konings haven, terwijl anderzijds het spoorwegver keer meermalen gestremd is geweest door het vastraken van een schip in de geopende bruggen te Zwyndrecht of te Rotterdam Zoodat een afleiding -van het personen- en goederenverkeer over een tweede spoorweg verbinding van Rotterdam met het Zuiden en Ooaten in verscheidene kringen ais een dringende eisch wordt gevoeld en een nieuwe spoorweg over Alblasserdam naar Sliedrecht, met oog een verbinding naar de richting Dordrecht, van groote interlocile beteekenis geacht wordt. Redenen waarom het comité gemeend heeft deze gewichtige aangelegenheid onder de aandacht van den minister te brengen, met het eerbiedig verzoek naar de beteekenis en de koBten van dezen spoorweg een onder zoek te willen doen instellen en zoo mogelyk een voorstel tot verwezenlijking van het plan b(j de Staten-Generaal aanbangig te maken. (N. R. Ct). B(j Koninklijk besluit van 81 December 1912 is aan de na te noemen Kmeenten, die door de uitgaven, tot een hoorijjke inrichting van haar lager onder wijs vereischt, in verhouding tot hare mid delen en andere uitgaven, onbillijk zouden worden bezwaard, boven en behalve de bij drage, bedoeld by art. 48 van de wet tot regeling van het lager onderwijs, een sub sidie verleend als: Lekkerkerk f 760, Papen- drecht f 750. Over de groote rozen ten toonstelling, die te Boskoop in Juli van dit jaar zal gehouden worden, deelt men het volgende mee: De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft het beschermheerschap aanvaard. Door de groote deelneming heeft de tentoonstellings-commissie zich genoodzaakt gezien, de terreinen belangrijk uit te breiden. Om het rosarium, dat eenige duizenden meters zal innemen, zal een pergola worden gebouwd van 200 meter lang, waarvoor alleen ongeveer 3000 klim rozen, alle in pot gekweekt, in voorraad zijn. In het rosarium zal plaats zijn voor duizenden stam- en struikrozen. Om de inzendingen geregeld in goeden staat te houden, zijn ongeveer 50.000 struikrozen en 6000 stamrozen in voorraad in 300 variëteiten. De achtergrond van het rosa rium zal afgesloten worden door een Italiaanschen flora-tempel met zijvleugels van 40 meter lang en 5 meter hoog. Het programma voor afgesneden rozen zal over eenige dagen worden verzonden. Io dit programma is het nummer: nieuwe rozen nog niet in den handel, ook voor rozenkweekers buiten Boskoop opengesteld. Het beBtuur van de polders onder Hagestein beeft aanbesteed: het maken van een gpstraat paardenpad, in 3 perceelen, lengte 8500 M. Ingeschreven werd door: Ph. v.d. Heyden, Lexmond f 1877 f1824 f1610 A Labrie, Vianen - 1492 - 1627 - 1262 A. Koren vaar, Dubbeldam-1781 - 1778 - 1458 K. Qotes, Amsterdam - 1512 - 1627 - 1264 J. Ehlebracht, Spanbroek -1550 -1700 - 1350 G. de Korte, Vianen - 1530 -1620 - 1325 C. Scbraieman, Vleuten -1654 - 1520 -1290 L. de Korte, Hagestein -1560 - - G. M. Jocheins, Vreeswijk -1520 - 1490 - 1360 G. v. Gent, Araeide - 1613 -1452 - 1345 P G. de Jong, Sleeuwyk - 1730 - 1680 - 1498 G. v. Straten, Haarlem -1427*- 1W-1218* J.G. Hermans, Oudenrun - 1610 - 1620 -1368 w. Streefkerk, Ameide -W49- 1490 -1888 •Gflfuud. Arkel, 29 Jan. In de Vrijdagavond ge houden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. Tot leden der Commissie tot wering van Schoolverzuim werden met algemeene stem- meu herbenoemd de heeren H. B. Bootf, St. van Iperen, C. de Jong Tz., J. R. van Reekum en C. van IJzeren. De voorzitter bracht ter tafel het primitief kohier van den boofdelyken omslag, dienst 1913, hetwelk na wyziging en aanvulling door dett raad werd vastgesteld op f 1805. Daarna deelde de voorzitter mede dat ten gevolge van het vertrek van den heer Van Reekum, arts te Heukelum, naar Maastricht, een andere gemeente-geneesheer moet be noemd worden. Als sollicitanten naar deze betrekking hadden zich aangemeld de heeren Spijker boer, arts te Meerkerk, en Dr. M. A. van Andel, arts te Gorinchem, terwjjl de heer A.G. J. Hollweg, arts, te Arnhem verblijvend, het voornemen had te kennen gegeven zich te Arkel als geneesheer te vestigen. Ook had nog een ander geneesheer in lichtingen gevraagd met het oog op een eveniueele vestiging te Arkel. De voorzitter, het van groot bélang ach tende voor de gemeente, dat zich bier een geneesheer vestigt, stelde daarom aan de orde deze beide vragen: ie. Wordt het wenscheiyk geacht, dat zich hier een geneesheer vestigt? Deze vraag werd algemeen bevestigend beantwoord. 2e. Wat wil en kan de gemeehte doen om deze vestiging te bevorderen? Over deze vraag ontspon zich een breed voerige discussie. Hieruit bleek dat de raad geneigd was al het mogelyke te doen, doch dat de financieele toestand der gemeente van dien aard was, dat een toezegging aan den geneesheer, die zich hier zou willen vestigen, binnen enge perken zou iboeten blijven. Ten slotte werd besloten, dat de ge meente aan een hier zich vestigend genees heer een jaariyksche vergoeding zal betalen van f 160 en dit besluit ter kennis te brengen van den heer llollweg. De vergadering werd hierna gesloten. In de Dinsdagavond gehouden vergade ring van den raad dezer gemeente is met algemeene stemmen tot gemeente-genees heer benoemd de heer A. G. J. Hollweg, die zich alhier gaat vestigen als geneesheer. Om de kosten „bjjdragen aan den ge neesheer" te bestrijden, werd de betrekke lijke post van f 150 in uitgave op de be grooting voor 1913 gebracht en het even wicht der begrooting hersfeld door den post „onvoorziene uitgaven" met f 25 te verlagen en iu ontvang op de begrooting te brengen f 125, zynde een subsidie van het Heilige Geest- of Groot Armenfonds. Bleekenagraaf, 29 Jan. In de Maan dag gehouden gecombineerde bestuursver gadering van de afdeelingen Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Öud-Alblas der Zuid-Hol- landsche Vereeniging „Het Groene Kruis" was tegenwoordig de heer M. OostVroud, fabrikant van ziekenrjjtuigen enz. te Frane- ker. Deze was uitgenoodigd om by het vervaardigen van een ziekenrjjtuig voor deze afdeelingen wijzigingen in een bepaald mode) aan te brengen. Ala model werd genomen het te Giessen-Nieuwkerk gestationeerde rijtuig. Volgens berekening van den heer Oostwoud kunnen die wyzigingen gemakke lijk worden aangebracht en zouden de kosten bedragen f 550. De kosten vielen mee, daar de afdeelingen hadden gerekend op f 700. (R. N.) Krimpen a/d IJssel, 29 Jan. Het comité voor vrijzinnige propaganda in liet district Gouda hield Dinsdagavond een pro- paganda-bjjeenkomst in het café van de weduwe J. v. d. Pias alhier, met het doel een vereeniging voor vrijzinnigen op te richten. Na een rede van Mr. M. M. Scbim van der Loeff, lid van het hoofdbestuur der Liberale Unie, over de vrijzinnige concen tratie, werd besloten tot oprichting eener dergelijke vereeniging. Staande de verga dering traden 14 leden toe. In hetbeatum* werden gekozen de heeren C. v. d. Giessen Jr., voorzitter; B. Pannevis, secretaris; Z. de Jong, C. v. d. Giessen Azn., H. Noordegraaf, G. Vogelensang de Jong en A. van Buren. 'Ouderkerk a/d IJsiel, 29 Jan. De hedenmorgen gehouden raadsvergadering, die door alle leden werd bijgewoond, was na het lezen en goedkeuren der notulen geheel gewjjd aan het opmaken van het kohier van den boofdelyken omslag, dienst 1913. Daar deze arbeid niet werd volbracht, werd de vergadering verdaagd tot Zaterdag a.s. Oudewater, 29 Jan. J.I. Zondag hield de afdeeling „Oudewater" van den Ned. R.-K. Volksbond in het café van den heer Boere haar jaarvergadering. Circa 60 leden waren aanwezig. De voorzitter opende de vergadering, waarna de secretaris de notulen voorlas, welke onveranderd werden goedgekeurd. De voorzitter constateerde, dat de bond in het afgeloopen jaar weder was vooruit gegaan; hy telt thans 160 leden en 25 do nateurs. De penningmeester deed rekening en verantwoording; de kas heeft thans een batig saldo van f 158. Vervolgens las de secretaris het jaar verslag, dat de vergadering met een dave rend applaus beloonde. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren L. v. d. Harst, C. de Lange en G. Streng. Verder werd besloten, de contributie voor de donateurs te rerhoogen tol f 3 per jaar, met ingang van 1914. Alsdan zullen de donateurs het recht hebben op'de uitvoe ringen of andere feestelykheden een dame mede te brengen. Na nog eenige besprekingen van buis- houdeiyken aard, werd de vergadering gesloten 'Zevenhuizen, 29 Jan. In dej.l. Maan dag gehouden openbare vergadering van den gemeenteraad waren alle leden tegenwoordig. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goed gekeurd. Ingekomen zyn missiven vap Gedeputeerde Staten, waarby de rekening, de begrooting en het totale bedrag van den boofdelyken om slag worden goedgekeurd. De voorzitter stelt voor om de toelage van f 25 voor den administreerenden arm- meester te verhoogen tol f 40 f 50, geiyk in de vergadering van Burg. en Weths. is voorgesteld. Na eenige discussie wordt be sloten, de toelage op f 25 te houden. De voorzitter stelt voor den volgenden winter een lantaarn te plaatsen bij de brug in den Zuidplaspolder Met algemeene stera men wordt dit voorstel goedgekeurd. Verder wordt besloten een solide tweede hands-brandkast aan te schaffen. Na eenigeSbesprekingen over den nacht wacht wordt overgegaan iu een besloten vergadering, tot vaatateding van den hoofde- lyken omslag. Na heropening van de vergadering wordt de aandacht gewyd aan de gladheid van de keien, vooral by ÉÉkrug'> dit zal een punt van nadere oveÉHjing uitmaken voor Burg. «q Wetbs.^p Hierna wordt de vergadering gesloten. Maandag gaf du gemengde zangver- eeniging Apollo" haar Se uitvoering, onder leiding van de tegenwoordige directrice, mej. C. van Oudheusden, en met medewer king van de heeren J. Straver (tenor), Jan de Jong (bas), Van Bleiswyk en Ch. Baetings (piano). Vóér de pauze werd een elftal stukjes gezongen, o.a. een Fragment uit „De Jaar gelden", voor soli en koor, Recitatief en Aria voor bas uit „De Schepping" en „De heemlen vertellen", alle drie van J. Haydn. Schoon klonken de tonen der zangeressen en zangers; vooral de solo's kwamen goed uit. Na de pauze werd gegeven een repetitie- avond der zangvereeniging „Door Harmonie vereemgd", te Vreóendaal, van Mart. Schuil, een aardige operetta, dié ook goed van stapel liep, zoowel wat zang als wat decla matie betreft. De zangvereeniging kan met genoegen op dezen welgeslaagden avond terugzien. Er hebben zich hier 28 jongelieden doen inschrijven voor de Nationale Militie, lichting 1914. J.l. Zondag gingen drie jongelui per fiets naar Bleiswyk. Bü v. d. S. stapten zij even af en lieten hun fiptsen buiten staau. Een pooiye later wqrd er gewaarschuwd, dat er een fiets gestolen was. De twee anderen togen op onderzoek uit en een hunner had het geluk, den dief aan de politie over te leveren. BEOHTlZAKEK. De Rechtbink te Rotterdam heeft in baar strafzitting van j.l. Dinsdag o.a. de volgende zaken behandeld Getuige W. C. Heg verklaarde, dat de 38 jarige arbeider W.>. M., te Zevenhuizen, hem op 22 December zonder reden een klap op het hoofd bad gegeven; een tweede getuige bevestigde dit, Beklaagde wist er «iets meer v»n; hy was dronken geweest. Het O. M., waargenomen door Mr. Steen- berghe, eischte wegens mishandeling f 1 boete subs, een dag hechtenis. De 32-jarige werkman W. J. P. V., wonende te Schoonhoven, thans te Rotterdam gedetineerd, recidivist, bekende op 16 December te Gouda ten nadeele van zyn vader een veeren bed en drie dekens te hebben weggenomen. Hy verkocht het gestöleneen maqkte bet geld op; tevoren bad hy ai eenige dingen van zyn ouders verkocht. Eisch, wegens diefstal, een jaar gevan genisstraf; beklaagde heeft reeds vyf vonnissen achter den rug. Mr. A. J. v. Schelven refereerde zich aan het oordeel van de Rechtbank en ver zocht, den beklaagde een zoodanige stnf op te leggen, dat de man tegen den zomer vry komt. De 18-jarige sigarenmaker D. v. R., te Reeuwyk, bekende ep 27 Juni eed meisje met een stok op een barer armen te hebben geslagen. Eisch wegens mishandeling: f 10 boete subs. 15 dagen hechtenis. Een veldwachter ^erklaarde, dat de be klaagde A. v. O., niet verschenen, hem in den nacht van 31 December op 1 Januari op den IJsseldyk te Ouderkerk a/d IJssel had uitgescholden. Eisch wegens eenvbudige beleediging van een ambtenaar: f 15 boete subs. 16 dagen hechtenis. De Rechtbaqk veroordeelde A. O., rustend landbouwer, wegens wederspannigheid te Lekkerkerk, tot f 50 boete subs. 25 dagen hechtenis. (N. R. Ct.) DeArrondis dements-Rechtbank te Dordrecht heeft j.l. Vrydag o.a. de vol gende zaken behandeld: Gerrit 't H., timmermansknecht te Alblas serdam, erkende op 22 December aldaar woorden gekregen trhebben met Aért Riet veld, over het wegraken van een hoed. 't H. kon zyn handen daarby - niet -thuis houden en gaf Aart «en labberdoedas, welke raak was. Deswege requireerde de Officier van Jus titie f 8 boete subs. 8 dagen hechtenis. Den 68 jarigen landbouwer Jan K., te Hoog- Blokland, was ten laste gelegd, melk, welke hy moest leveren aan de firma Van den Bergh Limited te Rotterdam, te hebben ver val scht met water. Op 3 December namen een beambte der firma en een rijksveldwachter een monster uit een bus melk, «felke gereed stond ter aflevering. Beklaagde gaf toe, dat hy zyn zoon last-bad gegeveb steeds een klein „tik- sie" spoelwater by de melk te doen. Zyn melk was zeer dik en daarom deed by er wat water bij, anders bleef ze aan den em mer zitten by het overstorten. Beklaagde erkende een brief 'te hebljen ontvangen van de firma, waarin aanmerkin gen werden gemaakt op de kwaliteit zyner melk. Hy bad van dien brief weinig notitie genomen, omdat hg zoo slecht zien kan. „Maar je kunt er goed water by doen," repliceerde daarop de president. De huishoudster van beklaagde erkende, dat beklaagde wel eens tegen zyn zoon beeft gezegd: „je moet er niet te veel water by doen." „Jao, jao, dat heeft hy gezegd, dat is de waarheid, al zit hy er zelf by," vulde ze nog aan. Volmondig verklaarde deze getuige ook, dat ze den zoon wel met dat spoel water de melk heeft zien wasscben. De veldwachter Draayer verklaarde, dat beklaagde niet ongunstig bekend staat. Diens zoon is echter wat achteriyk, naar beweerd wordt. Beklaagde kon, desgevraagd, niet opge ven, hoe oud zyn zoon is.* De laboratorium bediende der firma Van den, Bergh verkJaqrdfc', <fct io den beginne beklaagde's melk uitsfekertd was; plotseling werd ze slecbt en beklaagde is daarover aangeschreven, echter zonder resultaat. Dr. A. van Raalte, die de melk heeft onderzocht, trof er niet minder dan 100 pCt. water in aan. Nog nooit heeft hy zoo'n vervalscbing ontmoet. De Ambtenaar van het O. M. wees erop, dat beklaagde den rechter-comraissaris heeft meegedeeld, dat hy het spoelwater, dat voorheen de varkens kregen, by de melk heeft gedaan. Met het oog op beklaagde's leeftyd eischte de Officier 3 weken gevangenisstraf. „Zitten, daar hè 'k 't nie op," zei be klaagde, toen hy dat hoorde; hy had liever boete. „Pas maar op, dat je het niet weer doet," zeide de president, waarop hy ant woordde: „Nee hoor, nooit, 'k hoop hier nooit weer te komen." De Rechtbank veroordeelde P. R., te Giessen-Oudekerk, wegens mishandeling van een nachtwaker en wederspannigheid, tot 2 weken gevangenisstraf. Kantongerecht te Schoonhoven. Strafzitting van 29 Januari 1913. Overtreding van het Motor- en Rywiel- reglement: W. G. S. te Jaarsveld, f 0,50 subs. 1-week tuchtschool; J. B. te Lopik, B. S. te Ben schop, J. D. H. te Hoeokoop, T. P. S. te Ouderkerk a/d IJssel, allen fl subs. 2 dagen hechtenis. Dronkenschap J. V, te Jaarsveld, H. R. te Schoonhoven, ieder f 2 subs. 2 dagen hechtenis, i L. A. 'v. d. V. en M. d. Bi, beidea te Krimpen a/d Lek, ieder f 3 subs. 2 dagen hechtenis. P. A. K., zonder bekende woon- of ver blijfplaats, f 3 subs. 3 dagen hechtenis. K. B. te Capelle a/d IJssel, twee dagen hechtenis en opzending naar een Rqkswerk inrichting voor den tyd van één jaar. Overtreding van Artikel 461 Wetboek van Strafrecht: C. K. te Jaarsveld, f 2 subs. 2 dagen hechtenis. J. v. d. K. te Jaarsveld en M. B. te Vianen, ieder f 0,50 subs. 1 dag beebtenis. (Overtreding van het Reglement op het ryden met hondenwagens in de provincie Utrecht J. v. B. te Oudewater, f 2 subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van de Drankwet T. d. V. te Lopik, f 5 subs. 3 dagen hechtenis. Overtreding van Artikel 427 Wetboek van Strafrecht: G. d. O. te Lekkerkerk, f 2 subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van de Trekbondenwet: W. F. L. d. L. te Schoonhoven, driemaal f 1 subs, driemaal 1 dag hechtenis. Overtreding van de Visscherywet: C. v. d. P. te Stolwyk, f 4 subs. 3 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van den in beslag genomen schakel. Overtreding van bet Baggerreglement: J. S., zonder bekende woon- of verblyf- Elaats, f 10 en f 2 subs. 4 dagen en 1 dag eobtenis. Kantongerecht te GORINCHEM. Terechtzitting op 27 Januari 1913. M. den H. te Ameide, te Ameide na be zetten tyd verblyven in een|herberg, terug gave aan ouders zonder toepassing van straf. K. v. d. H. te Araeide, alsvoren, f 1 of luchtscboolstraf op een week. H. J. O. te Ameide, tusscben des avonds 10 uur en des morgens 6 uur de tappery niet gesloten houden, f 2,50 of 2 dagen. I. G. V. te Arkel, te Arkel na bezetten tyd biyven in een tappery alsvoren, f 2 of 2 d. N. A. G. B. te Arkel, overtreding als voren, f 2,50 of 2 dagen. A. de K. Gzn. te Ameide, jachtovertreding, tweemaal 7 d. en verbeurd verklaard de opbrengst van den itt beslag genomen baas, alsmede het niet in beslag genomen geweer, met bevel tot uitlevering of betaling der geschatte waarde k f 10 of 3 d. W. B. te Meerkerk, jachtovertreding, tweemaal f 6 of tweemaal 3 dagen en ver beurd verklaard bet in beslag genomen geweer met bevel tot vernietiging. T. de G. te Ameide, IJkwet, tweemaal f2 of tweemaal 1 d. P. W. d. B. te Araeide, idem, f lofldag, met verbeurdverklaring van de in beslag genomen maten en gewichten. W. J. G. en B. P. te Ameide, te Ameide op de openbare straat schreeuwen, ieder f 1,50 of 1 d. 1. A. A., 2. N. S., 3. J. v. d. H., 4 W. J. G. en 6 N. S. Ie Araeide, schreeuwen en zingen op den openbaren weg te Ameide, vrygesproken. J. H. de J. te Arkel, motor- en rywiel- reglement, f t of 1 dag. KERKNIEUWS. Tot predikant by de Ned. Herv. Gemeente te Montfoort is beroepen Ds. P. Zandt, te IJsselmuiden. Ds. R. Smeding te Njjmegen heeft voor het beroep naar de Gerefor meerde Kerk te Sliedrecht bedankt. Ds. A. Dekker, predikant der Ned. Herv. Kerk te Gameren, die het beroep naar Giessendatn—Neder-Hardinxveld aan nam, nam, na een ruim 10-jarigen arbeid, j I. Zondag van zyn gemeente afscheid. Hy bad tot tekst voor zyn afscheidsrede ge kozen Deut. 38 vs. 27a. Aan het einde sprék de consulent Ds. G. van Montfrans, uit Bruchem, hem namens de gemeente en den kerkeraad een harteiyk afscheid toe en liet hem toezingen Psalm 121 vs. 4. Ten slotte spraken nog Ds. J. A. ten Rokkel Huinink, van Wel en Ammerzoden, namens de ringpredikanten en Ds. J. H. van Paddenburgh, van Aalst, als vriènd en geestverwant. Voorts waren nog aanwezig Ds. VV. van Esveld, van Opynen, voorzitter van het Classicaal Bestuur: Ds. A. C. Enkelaar, van Hedel; Ds. W. van Voorst Vader, van Nederhemert en Ds. J. R. B. Feykes, van Genderen. Een half uur vóér den aanvang der godsdienstoefening was het kerkgebouw reeds geheel bezet, zoodat velen, die niet konden binnenkomen, teleurgesteld weer huiswaarts keeren moesten. Op Dinsdag 8 en Woensdag! 9 April zal, naar „De Wachter" meldt, te Amsterdam een- congres voor gereformeerde evangelisatie worden gehouden. Het comité, dat met de voorbereiding en samenroeping is belast bestaat uit de heerenProf. L. Lindeboom te Kampen, voorzitter; Ds. J. Domna, Ds. J. P. T&zelaar, A. Boot en W. Kirchner. Behalve drie groote referaten, zullen ver schillende onderdeelen van den arbeid der evangelisatie in sectie-vergaderingen worden behandeld. Tegen het einde van Februari zal het volledig programma worden gepubliceerd. Alle kerkeraden der Gereformeerde Kerken en alle corporaties in den boezem der Gere formeerde Kerken, die zich aan den evan gelisatie-arbeid wyden, zullen tot deelneming aan het congres worden uitgenoodigd. 'Zevenhuizen, 29 Jan. Het bestuur van de Gereformeerde Kerk alhier heeft besloten een pastorie te bouwen. INGEZONKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) M. d. R. Naar aanleiding van het berichtje in Uw blad van Woensdag j.l. over de gehouden jaarvergadering der vereeniging „Troost der Zieken" alhier, verzoek ik U eenige plaatsruimte in Uw veelgelezen blad. By 't lezen van dit verslag kwam on willekeurig de vraag by my op: Is deze zoo nuttige vereeniging wel voldoende bekend in de gemeente En indien al haar naam en baar bestaan nog bekend zyn, wordt dan haar nuttige werking en strekking wel voldoende ge waardeerd? Zeer zeker niet. Voortgekomen uit een pryzenswaardig verlangen, om door 't offeren in goede tyden van een wekelyksche premie zichzelf te helpen in tyden van ziekten, heeft zy reeds in haar tweejarig bestaan bewezen, een ware „Troost der Zieken" te kunnen zün. Zulk een vereeniging móest worden gesteund en kén worden gosteuud- De werkers kunnen haar steunen, door met hun toetreding als lid het ledental te verhoogen. En ais dan de moeilijke tyden komen, dat door ziekte van den kostwinner de eenige bron van inkomsten is gestopt, dan zal de gang naar dg vereeniging voor een uitkeering, waarop zy dan recht hebben, bun oneindig gemakkeiyker vallen, dan een aankloppen by eenig armbestuur voor bedeeling. Ten tweede kan de vereeniging worden gesteund door de werkgevers, doordat zü bun uitwonende arbeiders zich op hun kosten by de vereeniging doen aansluiten. Men bereikt daarmede nog een tweede doel Waar het arbeidscontract verplicht, een zieken arbeider eenigen tyd loon te betalen, al zal dit wettelyk vaak zeer kort zyn, maar vooral, waar moreele, zedeiyke plicht gebiedt, een behoeftig gezin van een zieken arbeider eenigen tyd te steunen, daar is 't lidmaatschap van „Troost der Zieken" de aange wezen weg, waarby èn vereeniging én arbeider èn werkgever gebaat zyn. En ten slotte kan deze vereeniging worden gesteund door toetreding als donateur. Armbesturen, die kennen de verslappende werking van bedeel ing en gevoelen, dat armoede voorkomen oneindig hooger staat dan armoede lenigen, al is 't laatste ook zeker onmisbaar, en verder allen, die iets gevoelen voor dit streven, een streven om door onderlinge samenwerking in moeieiyke tyden zich zeïven te helpen, kunnen, ik zou zeggen, moésten financieel steunen. Dit heeft dan geenszin^ 't karakter van een aalmoes. Indien dit zoo ware, dan zal de vereeniging, die als grondslag van haar bestaan heeft: zelf-bulp, te fier zyn haar aan te nemen. Het is echter een sympathie-betuiging met een streven, waarvan men de goede resultaten zal zien of reeds beeft gezien. Een levensvoorwaarde voor elke onder neming is: steun, van welken aard dan ook. Onthoudt dien dan niet aan een vereeniging, die hem zoo ten volle verdient. U, M. d. R., myn dank. Stolwyk. Een Donateur. GEMENGD NIEUWS. -- Men schrfift uit Winschoten aan de „N. R. Ct?': Een onzer stadgenooten, de heer H. H. Kiewiet, heeft in zyn vryen tyd de man is voeger gedurende de laatste drie jaren, geheel van hout, een spoorlyn met bruggen, wissels, veiligheidssignalen, waggons en dergelyke byeen geknutseld. a De spoorlyn, ter lengte van pl.m. 12 meter, is op eenige houten stelletjes geplaatst. En daarop eenige spoorwaggons, welker deuren niet door de reizigers geopend kunnen wordenenkel als de trein aan een station b.v. is aangekomen, worden 'ze door een aan de locomotief verbonden werktuig auto matisch geopend en gesloten. Op de houten rails worden de wissels, de seinpalen, de sluitboonien, de bruggen, ja alle toestellen, die by het spoorwezen voorkomen, op een bepaalden afstand door de naderende treinen in werking gesteld. Zeer eenvoudig zyn aan de waggons toe stellen aangebracht, die zelf de seintoestellen enz. in beweging brengen. Waarby nog komt het automatisch ran geeren der waggons, waarby het tusschen de wagens werken van een spoorwegpersoneel overbodig zal binken, alsmede het lastige sneeuwscheppen, dat nu door de locomotieven zelf doelmatig geschieden kan. Deze complete spoorweg in miniatuur, als we het reuzenwerk van den heer Kiewiet zoo mogen noemen, zal binnenkort te Rotter dam en elders ter bezichtiging worden gesteld. Woensdagmorgen is een ijzeren schip met znlk een kracht tegen de sluis deuren in de kolk van de Haven te Gorin chem opgeloopen, dat ernstige schade aan de sluis wera toegebracht. Een dehr is zoo zwaar beschadigd, dat ze niet kan worden geopend, zoódat de scheepvaart dóof de haven gestremd is. (N. R. Ct.) By aankomst MaandagavQnd van de stoomboot „De Volharding aan het Bolwerk te Gouda werd door ae politie aldaar in arrest genomen een werkman, die, werkzaam zynde op een stoelenfabriek te Waddinxveen, alaaar onderdeelen van stoelen had ontvreemd. By een gehouden huiszoeking werden meerdere onderdeelen gevonden en in beslag penoraen .waarna de arrestant ter beschikking is gesteld van den burgemeester van Waadinxveen. In bet Circus „Scandinavi op het Stltionsplein te Rotterdam, zou J. Koker, uit Praag, Zondagavond een levensgevaariykeu sprong van een hoogte van 30 Meter doen. Ook Zaterdagavond had hy dezen gedaan; hy was er toen heelhuids, ofschoon met een kleine schram aan het voorhoofd, afgekomen. Zondagavond is hy minder gelukkig geweest; by viel en kwam zoo ieelijjk terecht, dat hy dadelyk naar het Ziekenhuis vervoerd moest worden. Hy was ernstig aan hoofd en polsen gewond, eveuwel niet levensgevaariyk. Zondag werd aldus meldt „de Tel." geneeskundige hulp ingeroepen voor de kinderen van een zekeren Tuin, wonende Oostenburgergracht 21 te Am sterdam. Het onderzoek bracht aan bet licht, dat de familie Tuin Zondagmiddag worst ge geten had, die zeer waarBchyniyk niet al te geschikt meer voor de consumptie was. De twee kinderen werden naar het O. L. Vrouwe-gaslhuis verroerd, waar het jongste, van drie jaar, Maandagavond is overleden. Het andere kind, van vyf jaar; hoewel nog lang niet hersteld, verkeert niet meer in levensgevaar. De ouders, die ook van de worst ge geten hadden, hebben er niet de minst* nadeelige gevolgen van gehad. Maanden geleden jie Lochem het Ink van zekeren S. uit ae Berkel opgevisebt. Men dacht toen al aan misdaad. Zondag j.l. kregen, naar de „Zutph. Lt. bericht, twee miliciens te Arnhem ruzie, die zoo hoog liep, dat de een den ander het leeiyke zaakje verweet, dat deze aan de Berkelbrug te Lochem had uitgehaald. Een korporaal, die getuige van den twist was, kreeg op zyn navraag de heele ge schiedenis te booren. Een der twee bad 5. over de leuning gesmeten en hem zyn rjjwiel nagegooid. Toen S. niet weer voor den dag gekomen was, had de dader voor f 20 het stilzwygen van zyn kameraad gekocht. Beiden, zyn in hechtenis genomen. Een Amsterdamsche politie agent zag Dinsdagnacht omstreeks 4 uur een 17-jarigen jongen op een bank in bet Vondelpark liggen slapen. H(j wekte den jongen, waarop deze een revolver te voor- schyn baalde en een schot op den agent loste, die in den duim geraakt werd. Daarop richtte de jongen het wapen op zich zelf, het schot ging af en de jongen viel leven loos neer. By onderzoek bleek, dat men te doen bad met een bedieode van eeu firma daar ter stede, die zich aan verduistering van een bedrag van oDgeveer f 130 bad schuldig gemaakt. Den agent ziende, die den jongen niet kende en hem alleen wekte omdat hjj lag te slapen, meende de jongen blykbaar, dat hij gearresteerd zou worden en sing by tot iqn wanhoopsdaad over. (Hbld.) U !fii ««vallen geeft by een nadere be- Ki'itig, «""dal in i(jner oude en scnryviBR» .h „ken en evenmin in de ElTun d^ênete 9taande ISdechriften een enkele mededeeling betreffende deze ziekte te Tinden i», en omdat been was gebleken, dat z(j niet van algemeene bekendheid is onder de veeartsen, HDeSMrzifak0«n deze ziekte moet zonder twijfel worden toegeschreven san overvloe dige voeding met blederen en afgesneden koenen van suikerbieten, soihb ook van versche pulp, gepaard gaande volgens mjin meening met een individueele gevoeligheid. Het is bier (Kruiningen) algemeen de ge woonte dat in het najaar, wanneer met den oogst der suikerbieten een aanvang is ge- maakt, de koeien z.g.n. op de peeblaren en koppen worden gejaagd, welke men op bet land iaat liggen, waar z\) dan denganschen dag met graagte den afval opeten. Worden de dieren om een of andere reden dermT'en^koppe^daarlm'e'njgebractat en in töd en bii deze voeding wordt waargenomen, liat het voor de hapd, de hierboven aan gegeven oorzaak voor juist te houden, ter- wnl het zéér sporadisch karakter der ziekte pleit voor de raeening, dat een individueele trfivoeligheid tevens aanwezig moet zijn. Schr. genas de koeien door toediening van keukenzout een paar handenvoi - in den mond. En hy stelt nu de vraag: „Heeft men hier nu te doen met een werkelijk gebrek, aan keukenzout in bet organisme, of is bet een bepaalde vorm van vergiftiging, waartegen het keukenzout een onfeilbaar antodotq*» blykt te zyn i Waarop dan zyn antwoord luidt: Voor het laatste idee is volgens myn mêening veel te zeggen, omdat de heftige verschynselen zoo hoogst acuut zonder pro- dromi optreden en weer even spoedig ver dwijnen zoodra keukenzout is toegediend. -In 1911 gaf men in Friesland gemiddeld per hoofd uit aan r 6,11, aan armenzorg f 1,94, aan sterken ^Dat wii dus zeggen: aan sterken drank byna zooveel als aan onderwys (openbaar en bnzonder) te zamen. In 1882 gaf gemiddeld elke Fries per hoofd f 12,30 aan sterken drank uit (die toen goedkooper was). Een mooie vooruitgang dusl (De Drankstryd.) BURGERLIJKE STAND. Alblasserdam. Van 8—16 Jan. Geboren: Grietje Cornelia, d. van 1. v, den Herik en Roodnat. Cornelia Jo hanna, d. van C. Voitelesang en A. Baars.— Cornelia Adrians, d. v. B. van Opynen en J. C. Schaarman. Getrouwd: A. Visser, oud 25 j. en M. de Bie, oud 21 j<- Overleden: E. Vogel, oud 9 m. - W. Borsje, oud 50 j., echtgenoot van D. Keesmaat. N. van Wageningen, oud 61 j., eclitgenoote van A. Heyblom. tU- —o Vanwege de Staatscommissie yoor de Middenstands-Voorlichting zal Ulosdag 4 Februari a.s., des avonds te "7 uur, in de Bovenzaal „De Harmonie" van den Heer JAC. BROERE, optfeden de Heer roèVhet' onderwerp: „Middenstands- en Vakorgani satie en ln verband daarmede Coöperatie". Middenstand! komt op ter vergadering. We verwachten patroons, winkeliers, klom penmakers, schippers enz. Tri) entrée. Gelegenheid tot debat. Het Bestuur der Vereeniging van Klompenmakers „Samenwerking". Hollaudsche Maatschappij van Landbouw, AFDEELING O VERGADERING op Woensdag 5 Fe bruari a-s,, 's avonds 6>/s uur, in „DE GROOTE BOER". Landbouwonderwijzer te Dubbeldam. Onderwerp: Veranderd inzicht in zqke de fokkert). Toegang vrij.HET BESTUUR. in de CHB. SCHOOL to op Woensdag 9 Febr. a.s., des avonds te 7 uur. Entrée 10 Cents. op Donderdag 13 Febr. a.s., in het Lokaal van A NT. ROMEIJN. Tusschen de muzieknummers optreden van den gunétig bekenden Holl. Karakter komiek A. J. WESSELS, van Rotterdam. Na afloop BAL. Toegang 90 Cts. Plaatsen te bespreken k 10 Ct. van af 8 Febr. by AROMEIJN. Plaatsing zonder pyn en met schriftelyke garantie. Alle tandheelkundige operatiën geheel pynloos. 0^» By plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. ARTS voor Huidziekten, Geslachtsziekten enz., Nsa.kade 11*. BOTTEBDAM. Spreekuren alle werkdagen: half 9 0,1»-* «n uitgezonderd Zaterdag en Zon- en Feestdagen. met prachtig, aprekend front, zeergeschikt voor kerk, aangeb. voor zeer lagen PHJ8- Br. frinotto pyporgelBur. Schoonb. Cour. GRATIS en FRANCO. De nieuwste stalen van Ja- po 11 stollen Costnnmstof- fen, Afgepaste Blouses en Robes Fantasie-katoenen, alsook een zeer groote sorteering Courante MANUFACTUREN en CONFECTIE, worden voor voort durend gebruik, gratis en franco, uitsluitend aan wederverkoopers en wederverkoopsters verzonden. Op deze collectie kan men elke maat aangesneden respelk quan tum tegen Engros-prUzen ver krijgen van een Engros-Firma (geen Winkel). - Uitvoerige brie ven franco, met opgave van be roep, onder motto „Stalen No; 60, Alg. Adv.-Bur. D. Y"; ALTA, Warmoesstr. 76/80, Amsterdam- u A Kraepelien A Holm prima kwaliteiten, lage prijzen, by Drogist, Schoonhoven. Een goede vaste METSELAAR ge vraagd, van den P. G. Adres of zich te vervoegen op alle werkdagen by CHR. MOHR te Ouderkerk a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: Adres JOH. v. STAVEREN, Krimpen a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: Adres Jb. KWAKERNAAK, Mr. Metselaar, Lekkerkerk. Terstond gevraagd een bekwaam bjj T. MACDANIËL, Mr. Timmerman Ie Groot-Ammehs. d TERSTOND GEVRAAGD: bjj SIMON VERMEULEN, Twaalfmorgen Reeuwuk. Met kost en inwoning. bekend met Boeren- en Burgerwerk. Vast werk. Adres ADR. DEN OUDEN, MoEn- CAPELLE. gevraagd een bekwaam bekend met boeren- en burgerwerk, by voldoening voor vast werk, tegen hoog loon, by J. VAN» DAM te Stolwijk. Gevraagd, zoo spoedig mogelyk, een P. G. Adres L. C. STUIJ te Ottoland. Gevraagd, liefst dadelyk, een flink by J. v. d. VLIST, Schilder te Stolwijk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., bekend met boerenwerk, by Gebbi VIS te Ouderkzrk a/o IJssel. De SHUgninoso, zniwr-plantaardig ï»nicum wordt met het groolsle vertrouwen aanbevolen aan zwakken en herstel zt!mm_ eenig ander töiddel wordt de Sangnmoae door bloedarmcn zwakken verdragen. Ervaring van Gebruikers „Ik was tengevolge van de influ enza zeer verzwakt: sliep niet, werd met den dag magerder. Na de Sanguiuoae hen ik weefde endel Hoorobeeke, O.-Vlaanderen, Ik had in hevige mate de influ enza gehad, waa zeer zwak en kon niet op krachten komen. De Sanguinoae heeft mjj snel en af- 40™WTvAN DEN BERG. Apothekera en eerate Drogisten. VAN nil* A Co. v. ZESSEN'ie «oud» bji ANTON COOPS. Wydstraat. Getuigen!» van Doctoren: Ik heb de Sanguinose toegepast by herstellenden. Patiënten, die erg door de influenza waren aangepakt, kwamen door de San guinose spoedig weer op krachten. De eetlust naiö töe en de slaap werd verkwikkend." Dr. POL DEMADE. Haeltert. gevraagd by G. DÈ RAADT, Gouda. Flink loon. GEVRAAGD TERSTOND: P. G. Adrea Tm A. KARREMANOud- Alblas. Wegens ziekte vwr'iden tegenwoordige terstond gevraagd: diefpt boven 17 jaren. Adres A. DEELEN Mr. Broodbakker, Lekk?rkerk. Gevraagd: P. G. Zich in persoon te vervoegen bj JOHb. ZIJDERLAAN, PoLsnnocK. TERSTOND GEVRAAGD: voor Bushel.bjj B. VEER, Hoogendj|k by Schoonhoven. gevraagd ln het Ry wiel vak. Adres P. SCHAKEL, Schoonhoven. Terstond of half Februari gevraagd een P. G., goeij kunnende melken en v. g. g. v. Adres "Wed. G. DE PATER, Vlist. GEVRAAGD: P. G.,leeftijd 16 k 18jadr,goed kunnende mel ken, bjj N. J. BOTH, Gréaf Florisweg, Gouda. Wegens buwelyk van den tegenwoordige gevraagd een goed kunnende melken, by J. DE GROOT Jac.zn., te Berkenwoude. Gevraagd, om met Maart of eerder in dienst te treden, bij G. VAN DER HEEDEN te Haas- THECUT iDorp). ER BIEDT ZICH AAN: P. G., 26 jaar, tegen half Maart of 1 Mei, góed'kunnende melken en met alle'boeren werk bekend. Br. ïr., letter B, aan CAM BIER van NOOTEN's Boekhandel, Alphen a/d R. Fr biedt zicb aan: P.G. (voor vast), goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend. Br. fr. met opgaaf van loon enz., onder motto „Arbeider", aan C. BERGER2e Caruissestr. 24b, Rot terdam (Charlois). jyf Aan hetzelfde adres te hoop ge vraagd Gevraagd tegen half Maart: goed kunnende melken, Huis beschikbaar. Adres L. ANKER, Capelle a/d IJssel. Tegen 15 Maart gevraagd een P. G. goed kunnende melken. Huis me' Tuin' beschikbaar. Adres P. HOOGER* WAARD, Landbouwer te Ouderkerk a/d IJssel. Zondags zicb niet aan te melden. GKVBAAGD met Mei voor Zevenhuizen (£.-H.): liefst leeftyd 17 k 18 jaar, goed met kiodereu kunnende omgaan. o—- DRP* Aan hetzelfde adres een goed kunnende melken. Fr. br.letter D» Boekh. A.HELMSTRIJD, Zevenhuizen (Z.-H.). Tegen half Maart gevraagd een P. G. goed kunnende melken en met boeren werk bekend. Huis met Tuin beschikbaar. Adres Jb. DEN HOLLANDERLand bouwer, Station te Moordrecht. Gevraagd tegen Maart: P. G., goed kunnende melken; Huis en Tuin beschikbaar. Brieven, letter E, aan den Boekhandel Wed. M. J. KREUPELING, Waddinxveen. Gevraagd tegen 1 Maart of eerder een goed kunnende melkénbij JAC. VOETS te Stolwijk. Gevraagd terstond of tegen half Maart een bekwame P, G. en goed kunnende melken. Adres: Wed. ADs. van CAPPELLEN, Kouwenboek, Capelle a/d IJssel. Tegen 1 Maart a.s. in klein gezin (vader en zoon) een Mcid-Hnl»houd»»ler ge vraagd, P. G., van goede getuigen voorzien liefst boven40 jaar. Adres, letter Z, HULPKANTOOR Molenaarsgraaf. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken, by Ms. POTUIJT, Bergambacht, Tusschenlanen. Gevraagd tegen half Februari: \dre. M. DOGTEROM, Oudimib» a/d Kim. Men kan niet heter ie werking der Pink Pillen ala bcratctaterB van het bloéd aantoo- ncn, dan door hare uitwerking na te gaan on nersonen dfe herételien van een aware ziekte, ven typtieuae koortsen bijvoorbeeld. De zieke, die tegen het kweed geworsteld heeft, die in aioh zelf, in nün bloed, elle bronnen van kracht heeft gepnt om het te overwinnen, is er eindelyk in geslaagd. Maar men kan begrypen, dat na die worste ling het gestel zeer is verzwakt en terneer gedrukt. De zieke wordt beter, maar kan nauwIHks op zyne beenen blflven «taan; nauwlyks begint zdn eetlust te ontwaken en zijn maag een uitgezocht voedsel te ver dragen. Door alleen de natuur te laten werken, zal de genezing komen, maar men begrijpt dat zü slechts zeer langzaam kan komen en dat gedurende geheel dat lanae tijdperk van zwakte, de zieke blootgesteld is aan een instorting, aan een verkoudheid, aan een verstoring der spijsvertering. Het bloed vormt zich opnieuw, maar doet dit te langzaam. Kan men hel verarmde bloed opnieuw vormen Kan men aan het terneer gedrukte gestel ryk en zuiver bloed geven? Ja, door e Pink Pillen te nemen, die roet iedere pil bloed geven. Door zoo te handelen ver haast men de genezing, vult men de her stellende werking der nétuur. die zeker maar noodzakelyk te langzaam is, aan. Ziet eens in welken gezondheidstoestand zich Mevrouw G. Willemsen te Amsterdam be vond, tengevolge van haar tvpheuse koorts, en overtuigt u dan dat die toestand onmid dellijk èewfizigd is, zoodra deze zieke tot de behandeling met de Pink Pillen is over- gegnan.^eb ,ypheijae jj00rt9 gehad," schryft zy, „en deze ziekte had my heel zwak en in een twijfelaehtigen gezondheidstoestand ge laten. Ik had uit die ziekte een nlgemeen» terneergeslagenheid, een volhardende ver moeienis, hoofdpynen en pUnen in den rug gehouden. Ik kon zelfs niet het geringste huiswerk verrichten, ik had_ er de kracht niet toe. Om spoediger te genezen, had men mjj het gebruik der Pink Pillen aan geraden. Ik heb die Pillen genomen en heb het genoegen u mee te deelen, dat ik na een zeer korte behandeling was hersteld, ik had opnieuw eetlust, krachten en zog er goed uit." Mevr. G. Willemsen woont 2e Oosterpark straat 68 2d. Verkrijgbaar k f 1,75 per doos en M per 6 doozen by het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan22, Amsterdam; mede verkrygbaar by A. N. van Zessen te Schoonhoven, by Jac. Störm, Drogist te Lekkerkerk, Groeneveld, Drogist te Krim pen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisteryen. by P. DE JONG, Koestraat, Schoon hoven. —P— PC" Aan hetzelfde adres té koop met Amerlkaanschen Koffiemolen en Toonbaplf. in verschillende matentegen jggfSHtt zeer billjjke pryzeu, benevens lilndeboomenw. 0. mooie Leiboomen, hoog-, halfotam- - i«w» en pyromlde-Frnchtboo- men BeMenntrnikenRozen Reenter» en aanverwante Artike len, aangeboden door 'IV.' U4- —O— uitsluitend by td.,-ip»lkeker,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4