GSw&n&zb Het ODöste, beste, billijkste en meest gesorteerde adres - VOOR: - DAMES- en KINDERKLEEDING Brandspiritus KIMÖRUPPELSïanBr.iieïrii tegen malaria en binnenkoorts zijn i 75 Cents per flacon verkrijg baar bij Een kinine M (menie), 31/2 jaar oud, zeer geschikt voor pleizier, zeldzaam mak. ABDIJSIROOP, kost per1 flacon van 230 gram f 1,— 1000 gram f 3,50. Eischt rooden ba Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. 3 getruikte TILBURY’S.’ Een flinke jmte HW, circa 80 centimeter hoog, oud 1 Vs jaar. Te bevragen by den Landbouwer 8CHEP, Vll»t. Oostzijde. Marineren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171,173175ROTTERDAM 1 te bereiken met lijn 5. Telef. No. 1946. DaseliiksEht MoMtateii van en naar AmMom. N°. 341 ANTON COOPS WESSANEN LAAN, Vormerveer. I e <3 Navuilpoeders (voor het licht). IS en BLIJFT b|j A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, GEDIPLOMEERD DROGIST, ADS.-APOTHEKER 200 GULDEN, om zyn positie te verbeteren, tegen goede rente met aflossing 25 gulden per drie maanden. Br. fr., onder no. 50, Bureau van dit Blad. Dames, van 45! gulden en nu voor IV gulden een splin ternieuwe HANDN A UM ACHIN IC met Antetikaansche ronde afsluitkast. 3 Jaar garantie. Afbetaling, repareeren en inrnillng. Te koop een goed onderhouden moe SCHOONHOVEN. TE KOOP: Beste Koe- en VarkensmestIJZEREN AAK JOH. DE HEER, ROTTERDAM, G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. KLOOSTER SANCTA PAULO, van 550 gram f 2,—, en van jand met handteekening van den DE ECHTE Drogist, - Wijdstraat, - GOUDA. TE KOOP, bU Kr—.te en kleine partijen, afval Hntatroo, van de bekende fabriek van VAM BECK. HOVEK en VAM IER8EL te Leur, bij C. SCHOUTEN Zoon ie Bi B«»MB4< HT. LIJNZ A ADKOEKEN. TER OVERNAME GEVRAAGD: Een goed ingericht Hoenderpark. „RATTENDOOD” lieren ei TE KOOP: til- en Gram Pootteen, ook zeer geschikt voor Deklatten. TE KOOF: „RATTENDOOD" J. ZIELSTRA, Westhaven 3, GOUDA. GRATIS!! J. N. JACOBS, MOEDERS, beschermt uwe KINDEREN. Drogerijen, Chemicaliën, Specerijen, Verband- en Ziekenver- plegings-ArtikelenInstrumenten, Bandages, Binnen- en Buiten- landsche geneesmiddelen, droge en natte Verfwaren, Lakken, Vernissen, Politoeren, Borstelwerk, Artikelen voor de wasch, Poets- en Schuurmiddelen, TandschuiersTandpoeders, Tand pasta’s, Haarborstels, Friseer borstelsKleerborstels enz. enz., leverancier van verschillende afdeelingen van het Groene Kruis. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. TE KOOP AANGEBODEN en genegen te ruilen: Wagenmakersknecht gevraagd, zoo spoedig mogelyk. TE KOOP: LOOD- EN ZINKWERKER, Pompmaker en Leidekker. Aanleg Gas- en Waterleiding, Norton I*Up- wellen, Cement Mantiek-dak be dekking, met garantie. J. PONSiOEN Tz, -Haven 16, Schoonhoven.) TE KOOP AANGEBODEN: EEN PAHTIJ PalenvoorHei-enSchoeiingwerli, lang 3 h 4 M.; tevens 4OO Café- of Kamerstoelen en 2 Hillard». -NAAR MAAT.- D. A. v. YPEREN, Tiirfsingel 87, GOUDA. Drillen. Lorgnetten, I Oreukbanden Duikbanden, KAABTHEBMOMETERS. I n.rl ea under reer. ELASTIEKEN KOTSEN. ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. BERNARD ROOS, Opticien, Wesle Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. GROOTSTE MAGAZIJNEN Vftn De Electrische Steenhouwerij H.H. Landbouwers en Veehouders, denkt om de WerpverzekeringVaste Premie! f 1,55 per f 100,voor paarden en runderen. 1OO uitkeering, f 0,50 poliskosten. st en per 50, Bi i. en Lid v./c Wetlioudei uitslag itsontwei Px.; Gouda K R A A L te Kampen met succes w< Hoofd verkooper: A. N. Lai Lei Waarom geeft je Moeder je geen Abdjjsiroop Berteis&Comp Amsterdam werken. en ten er van Minder •n ei >ede 85 «O Cts. per flesch, 05 SS ets. per flesch met een 10 7. bon in i. h. m m 3 Hittekarren. Glas, 1 llchti PEET te .m. Veerdam, Krli i achtte 1 “el analpl ibera\ ti >nd ►rel W< jt met W. WmBHOEK, pen a/d IJssel. met Invëntarin, pl.m. 16 Last. Adres by C. KALISVA ART, Knibbel weg, Zeven- -- hulzen (Z.*H). Orgelfabriek en -Magazijn. bericht hierbij dat hij de vertegenwoordiging van de zeer bekende en gewilde MUller-Orgelsde Hamilton-', Malcolm-, Angelus- en Excelsior-Orgels voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend heeft, opgedragen aan Catalogi en inlichtingen aldaar. komen genezen.” De W. VERMEI LEV, Ki pat raat 49, Rotterdam. De tnii is de eeltig onder toezicL sa rissen2o. Amsterdam m< administratie- taalt; 5o. niet Premiën vc KAMPEN. J n achtte tot oordeel ide het onjui jeld aan de 1 Uw dw., (w. g.) J. DE HEED. OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „HTER” en „W L”. en SOYABOONENKOEKEN, merk „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlploma Par||s 1OOO. Negen Gouden Medaille». Brieven francomet opgaaf van koopprys onder no. 51aan het Bureau van dit Blad- v h. Noot Te bevragen bjj C. J. SCHILT, Bergambacht, Kerk weg. Te zien b(j M. VAN DAM J.Pz., Lekkerkerk. Aan ’t zelfde adres weder verkrijgbaar; Eigen geteeld Bietenzaad, A 35 Ct. per pond. het welli< wapenst:,“ voordat handen dan spoediger Adrianopel toe het sluiten van heeft gemaakt. Het is i stijfhoofdig!....^ was het verkil bleven slaan, twee hpt verr van den oor!., houding der m< billyken; soms wel werkelyk Wat heeft Onschadeljjk voor kinderen, huisdieren en gevogelte. (Uitknipsel Nieuwsblad v h. Noorden^ „Een onzer lezers, de Heer P. J. HAZELOOP te Stadskanaal, „schrijft ons, naar aanleiding van de vraag over grond matten, een uitvoerigen brief, waarin hij zegt, uit ervaring te „kunnen mvdedeelen, dat het Riittendnod van WILLEM -verkt" Dit Rattendood ia bij drogisten te krygen 430 ets. van ZESDEN te Nchawnhoten. Verkrijgbaar te Goud* by de Firma C. C. KROM en ANTON COOP8. Vliateke.d middel -m bet k.rle ea la—ge vuil af te drUren. Verbetert de geaendkeld en de melk der keeten. Tevens verkrijgbaar bjj A. NATZIJL, Btolwjjk. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één j*ar g*rantie, nl. al» Iü binnen jaar breekt gratia een nieuwe. Verder alle reparation aan Uur- Goud- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurrerende prijzen en met deugdelijke garantie bjj Horlogen, Goudsmid, Kettlngstraat 52. Rotterdam. Alle reparation woi den zon- der pkijsverhooging aangenomd» JünTlV DE JONG. Koopman en O LICHTHART M'NKIK, Bode, Unge Stoep te Lokkerkerk. A. N. VAN ZESSEN A.C.FIJN v. DRAAT; I Wed. F. AMSING: AlblHHHerdain Mej. H.KORTEWEG; I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; immerstol' A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benwhop P. NUMAN Bergambacht Firma K. van DAM; Berkenwoude G. den HOED; BlcHkeuNgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; Brandwijk K. LOOPIK; Cabauw T. van KLAREN; Capelle a/d IJsel JAN v. o. SLUIS Giesendam J. J. VERHOEFF; Glesen-N ieu wkerk Mej. M. v. HOUWELINGEN; Giesen-Ondekerk P.C. PESSELSE A NT. COOPS; C. C. KROM; WOLFF A Co.: Gouderak FRANS van DAM; Goudriaau T. TERLOUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. JCONNEVELD-Piek; J«r.re!d '™ARS. l C. O. M. MAAKS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENE VELD; a/d IJ »el f Wed. J. VU IJK; De uitwerking van een goed V oederrantsoen. Gelieve s v.p. omgaand aan mijn adres af te zenden 300 K.G. Bertels Lijnzaadkoekjes met Suiker. Ik heb er gebrek aan. Ik ben zeer voldaan over de resultaten. Ik voer de Bertels Lijnzaadkoekjes, volgens uu) schrijven, in de plaats van het voorheen gevoederde Lijnmeel en Maïsmeel, en kreeg een vetopbrengst méér per koe van 1 35 en eene vermeerdering van Melk van •1 Liter per week van 4 Koeien. Voorwaar een goede vooruitgang. Ze daarom spoedig tegemoet ziende. Hoogachtend, Antonia Hoeve". Opënde (Gr.), 11 December 1912. Vorm der koekjes met Firma naam er in geslagen: ■Mü te Amsterdam lo. het beheer staat Gedelegeerde Commis- kpitaal; 3o. de eenige in die niet vraagt inleggeld, keuring zelf be- Moeders, bedenkt, dat In dezen lijd van sneeuw en ijs uwe kinderen meer dau anders gevaar loopen een leelUke kon te vatten, waar van borstziekte, longontste king, bronchitis, astluma andere borst- en longziekl het gevolg kannen zijn. Moeders, waakt daar tegen, zorgt er voor steeds een flesch ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, bij de hand te nebben, daar de Abdijsiroop alle boven genoemde kwalen voorkomt en geneest. De heer C. L. VAN LEEST, wonende te Oosterhout, verklaart ons gaarne: „Mijn dochtertje van 8 jaar heeft tot haar zesde jaar steeds aan de mngen gesukkeld. Toen kreeg zij zulk een longontsteking, gepaard (gaande met slijmhoest en zoo erg, dat ik niet dacht dat zjj weer genezen zou. Ik diende toen de Abdijsiroop toe. Daardoor kwam de slym gemakkelijk los, de benauwdheden verminderden en zij kon weer beter ademhalen. Nadat zy slechts twéé flesschen Ab dijsiroop gebruikt had, was zij vol- Verkrijgbaar te: Schoon hoven 6 stuks wegen 1 Kilo. Eiucht dit merk. Op aanvraag wordt ieder voederrantsoen dadelijk verstrekt, en verzoeken daarbij het voorhanden ruw voeder, als hooi enz., te willen opgeven. DE BALKAN-00RL0G. Zoo zyn dan de vredesonderhandeling! op totaal niets uitgeloopen en is de wape stilstand, die zoo lange weken geduui heeft en waarop, naar ieder aanyankeli meende, wel geen oorlog meer zou volgt tevergeefs geweest. Achteraf bezien, zi vellicht beter geweest zijn, zoo mstilstand niet gesloten ware gewordi Adrianopel metterdaad in der Bulgaren was; de vrede z< t tot stand gekomen zij .Jch is het punt geweest, d ;en van den vrede onmogeli makt. pioeilyk een van beide partij igheid te verwijten; van bei laarbaar, dat zij op hun sti In zooverre kan geen v irwyt treffen, de voorlzettii ►rlog gewild te hebben. J logendheden is moeilyker tms vraagt men zich af of vi „au sérieux" te nemen zy men met betrekking tot hi „ingrypen” nu al niet hooren verluid sinus de oorlog uitbrak en sinds de wape stilstand gesloten werd? Zy zouden ge verandering van den status quo duldt geen hervatting van de vyandelijkhed gedoogen, enz. enz. Wat is er van d groote woorden overgebleven? Minder d niets! Is het wonder dat Turken en Bi garen zich weinig van de „goede raa gevingen" en de „ernstige bedreiginge der mogendheden aantrekken en hun eig« Wie helpt een net persoon te Rcheonho» eneigen zaak drij vende, aan Het Fngelsche Hoogerbuis beeft tweede lezing de Home-Rule-wet met 3 tegen 69 stemmen verworpen. Deze u spraak heeft volstrekt geen opgewonden!» veroorzaakt, aangezien te voren vaststo hoe de uitslag der stemming zou zyn het wetsontwerp, wegens de Vetowet, n de verwerping niet van de baan is. 8TATEM-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 30 Januari Dien dag werd de beraadslaging over begrooting van Binnenlandsche Zaken voo gezet en wel by de Ve afdeeling (lai onderwijs). De heer Van der Mole ervaring nog niet ryp genoeg over de M. U. L. O.-wet en noemc_ dat het bouwwetje zooveel geld zondere scholen gebracht had. De heer Van Wijnbergen een sprekend feit, dat er zooveel ai beten waren in provinciën, waar de lil de vrije hand gehad hadden. Scherp h(j bovendien op tegen den geest der or wyzers. In dit verband citeerde spi uit de Haagsche Schoolbode, waarin geschreven, dat de onderwijzers, het treden van de schoolhoofden ziende, denki stik! De heer Ter Laan interrumpeerend: moet er bij voegen dat wat u citeert v overgenomen van Jan Zysthart. And, geeft u opzettelijk een valsche voorstellii De voorzitter: Ik roep u tot de or Dergelyke beleedigende uitdrukkingen men niet te pas. De heer Ter Laan: Dat kunt u do Het is de waarheid! De heer Bi urn sprak nog enkele wc den over het verkiezingsgebed der kinde en verweet der linkerzijde partijdigheid haar oordeel over de kleine scholen by bijzonder onderwys. De heer Bos handhaafde zyn grief, de minister niets voor de verdere ontw keling van het onderwys had gedaan. 1 kracht was spreker wel opgekomen te; het bekende „gebed der kinderen”, maar dt mede had hy zich niet tegen het confession onderwijs gericht. En dan wees spreker n maals op het feit, dat het de Katholieken geweest, die zich tegen het opnemen van „CbristeJyke deugden” in de wet had< verzet en het was Dr. Kuyper, die al de openbare school het karakter had wil geven, dat zjj nu heeft. Bovendien hadi Katholieken indertjjd vóér de wet jrte op de no is een laats n den vrede loen van Adri Ie stad in tw Turkye de he op den noordelijken oever der Maritsa laten, dat iseigenlyk de geheele sta De rest, dat zyn een paar voorsteden m het station, zou Bulgarije mogen hebbe De mogendheden vonden dit voorstel m niet zoo kwaad, en achtten het een geschik basis om er de onderhandelingen op voo te zetten. Maar de Bulgaren dachten anders over en hebben het nieuwe voorst der Turken niet eens de mdeite waard g keurd om erop te wachten en te antwoorde Zij hadden nu werkelijk genoeg van de wyze van onderhandelen der Turken zegden officieel den wapenstilstand op. Vermoedelyk worden heden- Maanda avond de vjjandelykheden hervat. 1 hoop op een schikking op het laats tfogenblik is tot heden niet in''vervullii gegaan. Mogelyk blyft zoo’n schikkii natuurlijk altjjd, maar waarschynlyk is njet. De Bulgaarsche staatslieden hebbi verklaard, dat zjj de onderhandelingen ni zullen heropenen, voordat de Turken bet slagveld hun nederlaag hebben erkei en de voorloopige vredesvoorwaardi hebben onderteekend. Blijkbaar zyn zy een herhaling van het spelletje van i Tunken niet gesteld. Wat te begrypen Ouk Servië heeft den wapenstilstand gezegd, tegelyk met Bulgarije. Beide stati zullen terzelfder tyd de vyandelykhedi hervatten. De eerste kanonschoten d volgens den Bulgaar Danef, een aanmerk lyke wyziging in de eischen van Bulgar zullen brengen zullen ongetwyfe Adrianopel pelden. Van een opdringen de Tsjataldya-linie wordt ni«t gerept. 2 Vraehlbrikken, 4 gebruikte IJtrechtMche Wagentje», 1 Dogcart, .en, 1 tlmnibusbrlk met e Baroucbette,by A. VAN leerkerk. -o- PF* Aan hetzelfde adres èen Ondergeteekende beveelt zich aan als Te bevragen hjj J. VERWAAL, Krimpen a/d IJ»»eI. ingerak R. VERMEULEN; kkerkerk G. van der WOUDEN Leksmond T. M.OLENAAR; G.COLJE; Lopik A H DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; N Ieuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn., v/h L, Pot; Nieuwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottoland 1. de KLUIVER; Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT; A. v. WALSUM Oudewater C. van WIJK; Reeuwyk M. T. HAGEN; Nchelluinen A. HAMERPAGT; NluipwUk C. BURGER; NtolwUk F. J. BATS; Ntreefkerk E. H1LGEMAN; Tienhoveu G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD, Viillendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder by alle Drogisten en de meeste Apothekers. f Door deze heb ik de eer UF.d. mede te deelen, dat de nieuwe Stalencollectie van JaponstolTen is aangekomen, bevattende een bijzondere, smaakvolle keuze van AANNEEMSJAPONNEN. Ik houd nijj voor UEd’s bezoek ten zeerste ntanberolen en ook gaarne bereid, IJ op aanvrage de collectie ter bezichtiging toe te zenden. Aanbevelend, J. KORTLAND, Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amstel 30, b/d Mnnt. Het risico duurt tot den 20slen dag na de tydige of ontydige verlossing en langerals de veearts verklaart, dat het moederdier nog lydende is aan de gevolgen der verlossing. Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering-Maat'J, Maatschappelijk kapitaal 50.000 gulden. Amsterdam, Overtoom 217. Telegram-adres AMPAVEEMA. G. A. A. KNAAP, Landbouwer en Voorzitter van den Nederl. Boerenbonden van de Boerenleenbank te Haarlemmermeer, President. F. WESTERLING, Rijks-Veearts te Amslerdaia, Secretaris. L. HOOGERBRUGGE Wzn. Landb. en Lid v./d. Prov. Staten v. Z.-II. te Overschie. J. A. KIEBERT, Landbouwer en Wethouder te Nieuw veen E. KNIBBE, Veehouder en Voorzitter v./d. Boerenleenbank te Landsmeer. B. VAN DER POL, Grondeigenaar te Utrecht. C. SLIKKER, Secretaris v./d. Nederl. Boerenbond te Hoofddorp. W. v. WEERDENBURG, Veehouder en Lid v./d. Gemeenteraad te Sloten (N.H). Directeur J. J. HAKMN TIEPEN. *i»terdauische Paarden- en Vceverzekerings-1 Ige Paarden- en Veeverz.-Mil te Amsterdam,, waarvan: k cht van een College van Commissarissenvan wie twee Gt 2o. de eenige in Amsterdam met een waarborgkaf*' iet Koninklijke Goedkeuring;4o.de eenigedienl of taxatiekosten, wel f t,— of ƒ0,50 poliskosten, en de t eischt borgtochten vau hare Agenten of Inspecteurs. Premiën voor paarden concurreerend, voor rundvee van jaar tot jaar f 2,10 per f 1OO,— met 90 V. uitkeering met inbegrip van werprisico (mond- en klauwzeer uitgesloten). Inlichtingen geven gaarne de H.H.: J. OKHUIJZEN, Hoofd-Agent te Rotterdam, en TH. LEXAOND, G. OKHUIJZEN en W. SOETERS te Nchoouhoven, en ook de Agenten C. v, MEETEREN te Leerdam, JAC. RIETVELD te Meerkerk, H. S. HAMBURGER te Oudewater, W. HEERINGA te Hardlnxveld. In plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, ijverige Agenten gevraagd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5