Amsterdam. 5 1913. Zaterdag 8 Februari. N°. 3418. llen. i Nieuws- on Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. BR. a. s., R ARD. SEN, I I It- 1 EG EN”, “Si* ISTER PAULO, en van van den EREN. BINNENLAND. BUITENLAND. OverstcMi. raa de f 15, der Commissie i schie Adrii INIS; Pi.; t *0, b/« Maat. k maarsgraaf, derd*< CL bij den Heer bezwarei tegemc an Doorn, roo'r Gouda, 3 reis naar van subs. v/h L. Pot; yen, dat i nachts WT; LSUM CHOÜTEN; I; IPAGT; i een veel h« men, zich door 1. in f 0.75 f 4,25 en aat 29; te kerkerk i. Beecham. 4818. ertering, Gestel. heer Roodhuyzen dat de regeering de particul niet kunnen ziei De' agei bevestigde dagvaai O. M., irstei door den adnainfsfra- ilgemeene de voor- -or. Ct.) ele jaren vastenav bils, WOUDEN; lAR; t geconstateerde _*eding. ■gelyke allen vei ;'»g ot t 90UWER; GiesHeudaiH, 6 Fe^r. vergader st di irende Provinciale Bladen U2 en no. 3 van 1913, be- op de benoeming van sur Dr. Th. G. den Houter; dezen Ho’ofd-Inepecteur van de jaarverslagen; een den afgetreden Hoofd- W< P. Huijscli, met dank- verleende diensten; het :ht artikel 9 Woningwet van een afschrift van verklaring van Boskoop; een (vallen; had al niels, en is gekomen, ank, dat wtf >aar aan en ten JURIK. succes Skoetari. Het <)e vesting de bladen jun beschou- van dit feit, it de val der 4N: s SESTER; ID; ten en de sgen A. V., te het losloopen hond, f 10 boete i celf, dat een mondelinge d onderwerp de. belang- Lken, vooral van de dus zeker niet zullen lering b(j te wonen. vond 8 uur ge- het Oud-Kathohek constateerde de voor- Guddee, met blijdschap angstelling in de vereeni- jede vergadering in het goed bezocht. Bijna alle nuisgenooten waren aan- en Haag. Jouda bij met de balans en de winst- i daarna door de en het bestuur ;ehouden beheer. P. van en W. --oene slem- resp. als bestuurslid en lid 1 van Toezicht, welke be- onder dankbetuiging voor aannemen, toezicht nog Giessendam te worden Christenen denen. By Christenen den”. Hun ds een mid- Zoo konden De straffen taald en veef vreemdelingen ische burgers, uneinsch burger gekruisigd. - hun geloof hadden verzaakt werden uitgestooten, zbo zij althans geen openbare boete wilden doen. Gaslvry. waren de Christenen. Op reis toonden zQ aan de geloovigen brieven van k!- -chop, waarin hun leven werd weer- Het eerste bljjk van gastvrijheid in het wasschen der voeten van d-T- in de gemeenschap - dan mochten zy vóórbidden, namen de eerste plaats in aan tafel en onderwezen hel' huisgezin. ■Spreker werd met belangstelling gevolgd. Voor de uitstekende verzorging van bet muzikaal^ gedeelte van den avond wordt gaarne een woord van hulde gebracht aan den organist, den heer C. C. de Wilde. Een der bestuursleden dankte den voor* zitter, die de vergadering te half twaalf sloot, SCHOOÜHOVEHSCHE C0ÜRA1IT. U1TO.V. V.K S. t W. N. VAN NOOTEN Scbooxhot». Intercoma. Teleloon-nr. t, dat in iiw en |Jh eer dan »pen een en, waar- ngontHte- athnia en ngzlekten «Hu ren, zorgt er DIJSIROOP, j de hand te p alle boven- 1 en geneest. ST, wonende ons gaarne: 8 jaar heeft eds aan de reeg zy zulk ard gaande j, dat ik niet :en zou. Ik p toe. gemakkelyk irminderden ademhalen, isschen Ab- was zij vol- STATEN-GEN EK A AL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 4 Februari. Aan de orde was de voortzetting van de behandeling der invaliditêits- en ouderdoms- verzekering, welke in November door de behandeling der begrooting was opgeschort. Nadat de Minister van Landbouw enz. de regeeringswyziging had toegelicht, kwam de beer Treub tot de behandeling van zyn amendementen tot regeling der risico-overdrabht en ontwikkelde in verbahd hiermede zijn bezwaren tegen de amen- dementen-De Visser. Spreker wenschte de mogelijkheid van verzekering by byzondere fondsen in dit ontwerp op te nemen (de z.g n. regeling der risico-overdracht), om te ontkomen aan de gecentraliseerde en de bureaucratische rege ling der zaak i n 't ontwerp. Dit doel was z.i. echter niet te bereiken door het amendement- stoptdan vlogen de bandieten bini achtervolgd door de agenten, trachtten onder tafels ettz. te verstoppen en schieten aan de handen der politiemannen te ontkomen. Dat hierdoor groote opschudding teweeg gebracht werd, spreekt vanzelf, maar eer 't publiek goed en wel besefte wat er ge beurde, waren de bandieten al weer in hun auto en voort ging het naar een volgend café, om ook daar dezelfde vertooning te geven. 'STADSNIEUW». Scho«nbove«, 7 Febr. f A.s. Maandag, des namiddags te 2 uur, vergadert de raad dez^r gemeente, ter behandeling van de volgende onder werpen: 1. Adres 2. 3. de heer P. T. Terlouw, die de benoeming aanneemt en de vergadering dank zegt voor het in hem gestelde vertrouwen. Ten einde den werkkring der maat schappij uit te breiden, stelt het bestuur voor, de eerste alinea van art. 3 te wijzigen en hieraan toe te voegen: „en de Vijf- beerenlanden". Nadal, dit voorstel door den adi_ teur is toegelicht, word! het met a|- 8 tam men aangenomen, waarna d- zitter de vergadering sluit. (N. Goi Schellnlnen. 6 Febr. Vrijdagmiddag j.l. waren eenige joggens aan net slootje- springen. De 66-jarige weduwe v. d. Meyl verbood hun dit, doch bemerkte daardoor te laat een wagen die kwam aanryden. Zy struikelde en geraakte onder het rad. De bestuurder van de kar reed haar naar haar woning, waar de inmiddels ontboden genees heer een gebroken been constateerde, hetwelk onmiddellyk werd gezet. De Christelijke Zanj Lofstem” alhier ,zal op Hen het concours te Ouderkerk nemen. igvereeniging „De Hemelvaartsdag aan a/d IJssel deel- (N. Gor. Ct.) Afloop van publieke verkoopingen van onroerende goederen. Krimpen a/d IJssel. 6 Febr. In het café van mejuffrouw de weduwe J. v. d. Plas had j.l. Woensdag een openbare verkooping plaats van huizen en perceelen grond van wylen mevr, de weduwe A. J. Otto Sr. Koopers werden vanperceel 1, het heeren- huis, de heer T. van der Heiden voor f3950; perceel 2, de heer F. J. Mjjnlieff voor f850; perceel 3, de heer F. Siappendel voor f600; perceel 4, de heer J. Verwaal voor f *75; perceel 5, de heer F. J. Myriiieff voor f 1025; perceel 6, de heer J. Ott voor f 1150. De perceelen 7 en 8 zyn opgehouden. *Lopik, 6 Febr. J.l. Dinsdag had ten overstaan van notaris H. C. Kooi alhier in het koffiehuis van J. Oosterom aan den Uitweg, te« verzoeke van den heer S. Priem c. s., de publieke verkooping plaats van i huis, ingericbt tot 2 woningen, met erfpacbtrechl van den onder Jaarsveld, naby den groot 2 Aren. aan joper werd de heer G. U. van Resteren, H» rtrecht, voor f 1020. schryven van Oudewater over perceel B no. 328, dat thans tot schuur is ingericbt. De volgende gevallen van besmetteljjke ziekte zyn aangegeven, als: te Boskoop 6 dipbtberitis, Reeuwgk en Zwammerdam ieder 1 diphtheritis en te Waddinxveen 4 febris typhoïdea. Het rapport aangaande in elk oud er zoek te Bodegraven en Moordrecht werd behandeld. Vervolgens werd het verslag over 1912 voorloopig besproken, waarna de vergadering werd gesloten. Dit nammer b«»tiutc nlt bladen. RECHTSZAKEN. Het Kantongerecht te Gouda heeft j.l. Woensdag o.m. de volgende zaken behandeld De agent Van der W. had gezj» de broodbakker BG te Reeuwyk des eeq jongen van 15 jaar ten behoeve zyner bakkery arbeid liet verrichten, broodblikken insmeren, brood dragen enz., en had deswege proces-verbaal tegen BI. opgemaakt, omdat de Arbeidswet den arbeid aan een zoo jeugdig persoon na 7 uur's avonds verbiedt. De beklaagde erkende het hem ten laste gelegde slechts ^edeeltelyk. De jongen had wei aan de blikken geholpen, maar het overige bad de politie, naar hu meende, 1 Jen, omdat het niet gebeurd was. “"ent, die hem geverbaliseerd had, igde evenwel onder eede het in de irding ten laste gelegde, waarop het waargenomen door Mr. Kneepkens, zyn requisitoir nam. De ambtenaar vond het feit een zeer ernstige overtreding. Immers, waar de Arbeidswet dergelüke jeugdige personen beschermt, door allen arbeid na 7 uur 's avonds voor hen te verbieden en er tegenwoordig zoo ernstige pogingen worden aangewend om den bakkersnacbtarbeid af te schaffen, daar had de beklaagde, trots dit alles, een knaap van 15 jaar in den nacht arbeid doen verrichten. De ambtenaar vond dan ook dat een dergelyke overtreding met de uiterste ge strengheid diende te worden gestraft, waarom hy Jegen dezen beklaagde requi- reerde f 20 boete subsidiair 15 dagen hechtenis. Beklaagde voerde na het hooren van dezen eisch nog tot zijn verontschuldiging aan, dat hy op Reeuwyk zoo moeilyk een vol wassen knecht kon krtfgen, want de om geving stond den bakkersgezellen wdaar niet aan. J. R., te Waddinxveen, had den land bouwer Jacob Visscher geholpen met bet visschen met een schakel in diens water. Getuige Visscher verklaarde akte te hebben voor het visschen daar ter plaatse; ook stonden .zy op eigen grond. Op grond van art. 16 van de Visscherjjwet, waarin verboden wordt dat personen, die daartoe zelf ,niet Z{jn gerechtigd en niet in dienst zijn van een daartoe gerechtigde, eischte de ambtenaar bij 't O. M. f 0,50 boete subs. 1 dag hechtenis, me( verbeurd verklaring van den in beslag genomen schakel. Geöischt werd verder tej Waddinxveen, wegens zyn ongeinuilkorfdeti 2 dagen hechtenis. OEMEKUD N1KUWK. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is het jjzeren scheepje „Ver trouwen” van J. Verheyke, te Hoek, in de üoslhaven te Ter Neuzen gezonken. Twee kleinzoons van den schipper, die aan boord sliepen, jongens van 13 en 14 jaar, zyn verdronken. Evenals sinds vele jaren, werd ook thans te Breda de vastenavond met opgewektheid gevierd. De bals, gegeven door de verschillende vereenigingen, waren druk bezocht; overal heerschte een prettige vroolyke toon. Maandag en Dinsdag trokken vele ge- maskerden joelend en zingend door de straten, en liad Breda druk bezoek van vreemdelingen, die eens een kjjkje kwamen nemen naar de dolle carnavals-uitingen. Het succes van den Maandag komt toe aan de „autobandieten en hun achtervol gers”. Een clubje Breda’scbe jongelui ga ven een alleraardigste voorstelling van de jacht op Bonnot en zyn confraters. In wilde vaart vlogen twee auto's, een met bandieten en onmiddellyk daarachter een met politie-mannen, door de straten. Uit beide auto's werd aanhoudend op elkaar gevuurd. Voor de drukste café’s werd ge- De Visser. Langdurig stond Spreker stil by die bezwaren, die hij breedvoerig ont wikkelde. O.a. wees hij op het bezwaar, dat alle door het fonds uitgebreide invalidi- teitsrenten voortdurende pensioenen zouden zijn en dat de overgang van den verzekerde van een fonds naar een Bank niet goed en die van de Bank naar een fonds in ’t geheel niet geregeld was. By dit alles kregen de byzondere fondsen niets van deRyksbydrage. Aan al die bezwaren kwamen sprekers, amendementen tegemoet. Daardoor werd de samenwerking van de fundsen in een grooten bond bevorderd, waardoor een deel I der zekerheid kon worden opgeheven en herverzekering aangemoedigd. Aan het slot zijner doorwrochte rede zette de Assensche afgevaardigde nog eens de verschillende voordeelen van zyn stelsel uiteen. Scherp trad de volgende spreker, de heer Duys, tegen de amendementen op. Dat des heeren De Visser heette slecht, maar dat des heeren Treub werd in de vergrootende, trap beoordeeld: dat was nóg slechter nóg onlogischer en gevaarlyker en reac tionair. De Zaandamsche afgevaardigde zette dit alles breedvoerig uiteen. Juist het dualisme van de Ryksverzekeringsbank had .een dure administratie ten gevolge. En datj, zaakje wilde de heer Treub hier voortzetten! Theoretisch zag diens voorstel er aardig uit. Maar hoe kon deze de oprichting van fondsen tegengaan, die winstbejag beoogen? In de avondvergadering werd de be handeling van de begrooting van Binnen- landsche Zaken voortgezet. Daar bier enkel ondergeschikte punten te berde gebracht werden, waarby de Minister „onderzoek en overweging" toezegde, willen we slechts m&tedeelen, dat deze' begrooting en die voor de Algemeene Landsdrukkerij z. h. s. werden goedgekeurd.. Daarna ging de vergadering te circa middernacht tot den volgenden dag uiteen. Vergadering van Woensdag 5 Februari. Aan de orde was de voortzetting der behandeling van de ouderdoms-, en invalidi teitsverzekering. De heer Tydeman waardeerde de pogingen der heeren Treub en De Visser, om de risico-overdracht in de wet te brengen?* De wyziging der regeering was meer ver rassend dan verheugend. Zij deed slechts een schyn-coneessie. Vergeleek men de administratiekosten van de Ryksverzeke- ringsbank met die van particuliere banken, dan waren de eerste ten bedrage van 13 ton veel te hoog. Ook in het buitenland werd het dualistisch stelsel ten onzent geprezen. In ’t vervolg zijner rede wees spreker op de fout van den heer De Visser, die de verzekerden by een fonds buiten de wel laat en daarom niet van de ryksbydrage laat genieten. Daartegenover waren de voor deelen van het stelsel-Treub veel grooter. Ook de heer P a t y n wees op de zegen- ryke werking van de risico-overdracht bij de ongevallenverzekering. Spreker ver dedigde het stelsel-Treub, doch vond dat het vastgestelde iqinimum-aantal leden ad 500 voor een fonds te groot was. Dat moest de voorsteller tot de onderlinge bedrijfsfondsen beperken. De land- en tuinbouwers moesten zelf de zaak in handen nemen. Men moest thans den weg van de coöperatieve beweging op. De Minister van Landbouw enz. wenschte alleen de bestaande fondsen op de been te houden en deze hadden geen rykssubsidie van noode. Uitvoerig bestreed hy de denkbeelden van den heer Tydeman en het stelsel-Treub. Dit voorstel kon niets definitiefs opleveren. Daarn» betóbgde de bijna qven uitvoerig, dat de regeering de ontwikkeling voor het particulier initiatief afsneed. Aan het einde zyner rede stelde hy een motie voor, waarby de wensAelyk- heid werd uitgesproken, dat verzek<rrings- organisaties, die geen winstbejag beoogen, zooals b.v. de Land- en Tuinbouw-Onderlinge, tot het dragen van eigen risico onder de noodige waarborgen zouden worden toe gelaten. Op verzoek van den voorsteller stelde de voorzitter voor de motie dadeljjk te behandelen, waarover eenig debat ontstond. In den loop van het debat, waaraan de heeren Duys, De Visser, Nolens, Borgesius, Troelstra en Roodhuy zen deelnamen, verklaarde de Venlosche afgevaardigde op heftigen toon, dat het debat door deze motie een wending nam, waarover spreker zich zou schamen. Daarentegen deed de beer Borgesius opmerken, dat uit 't gebruik van een der gelyke uitdrukking al te zeer bleek, dat het hoog tijd werd, dat deze Kamer met vacantie ging. (Daverend gelach.) De heer Troelstra achtte de motie zelfs niet ernstig bedoeld, waarop de heer Roodhuyzen alle verwyt van daemagogie van zich wierp. Ten slotte werd de motie met 38/22 stem men verworpen. Tegen: de rechterzyde (behalve de voorzitter) en de sociaal democraten. Vóór: alle liberalen en vry- zinnig-dembcraten en de voorzitter. Daarna werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. r. Mr. W. Th. C. van Do o*’" lid van de Tweede Kamer vo heeft j.l. Dinsdag opnieuw de lie aangevangen. e laatstgehouden vergade- de Gezondheidscommissie te i deed de voorzitter raededeeling jen verricht is ter uitvoering van vorige vergadering genomen be- .38 D. H. Greup. Adres J. P. v. d. Berg. Ontwerp-grondbedrjjf. 4. Voorstel inzake voorschot Woningwet. 5. Voorstel inzake aankoop van een muziektent. 6. Benoeming van leden fan Toezicht op het M. O. 7. Benoeming van een secretaris. f Blijkens achterstaande adver tentie zal vanwege het departement „schoon hoven" der Maatpchappjj van Ny verheid a.s. Maandag een openbare vergadering wordeh gehouden in het cafe „Belvedère’waarin de heer J. Frjjda Lzn., van Utrecht, zal spreken over: „Het belang van handel en nyverheid by een goed geregelden Chèque- eu Girodienst”. Daar wellicht menigeen niet weet, wat onder Giroverkeer moet worden verstaan, willen wy hier een korte omschrijving ervan laten volgen Indien twee personen, A. en B., elk by dezelfde Bank een bedrag hebben gestort, waarvoor elk hunner een rekening is ge opend, kan A., indien hy een som heeft te betalen akn B., zAlks bewerkstelligen door aan de Bank te verzoeken van zijn rekening die som af te boeken en by te boeken op de rekening van B. Zoodra die overboeking (Giro) door de Bank is verricht, heeft A. aan B. zyn schuld betaald. t Het Giroverkeer bestaat dus eigenlijk hierin, dat de relaties van eenzelfde Bank elkander betalen zonder dat daarvoor contant geld wordt vereischt; in plaats van de betaling in baar geld geschiedt de overschrijving in de boeken der Bank en wel zoodanig, dat de te betalen som gqlds van het tegoed van den betaler in het tegoed van den ontvanger wordt overgeboekt. De overboeking van groote sommen gelds in de boeken der Bank is verre te ver kiezen boven betaling in contanten. De moeite van het nazien en vkn het tellen van het geld, het gevaar en de kosten van het transport van baar geld vervallen. De ts gehad hebbende betaling Is door de -boeking in de boeken der Bank ge lieerd. Het spreekt van ze bespreking over dit stelling moet wekken, handeldryvenden, die dus nalaten de vergaderino t I n de D i n s d a g a v houden bijenkomst van L OndersteuWngsfonds c zitter, pastoor A. H. Gi de toenemende belai ging. (Jok de twetuv nieuwe jaar was leden met hunne* wezig. De voorzitter hield daarop een lezing over „het leven der Christenen”. Hy herinnerde aan den eenvoud, de godsvrucht en de liefde van de gemeente van Jeruzalem, om daarna meer in het algemeen te spreken over de prediking van Jezus’ leer tea tyde van de Romeinscbe keizers Claudius en Nero. Ruw waren de zeden in die dagen. Het ver scheuren van raenschen door wilde dieren behoorde tot de publieke vermakelijkheden. Dagelyks werden slaven wegens kleine ver grijpen gefolterd. De keizers beschikten naar welgevallen over leven en dood. En niettemin gold het Romeinsche volk voor zeer beschaafd. Wysgeeren legden zich toe op de kennis der waarheid. Brak voor hen het licht van het Evangelie door, dan had er een gewel dige ommekeer, plaats. Zoo was Cornelius, wiens bekeering vermeld wordt in de H. Schrift (Hand. 10 vs. 1) een Romeinsch officier. Moeitevol was de arbeid der Apos telen, daar z.jj predikten voor 6en verlicht volk. Uitvoerig werden behandeld de Christen vervolgingen. Uit winstbejag werd de leer der Christenen valsch voorgesteld. Men beweerde dat de Cbristepen staatsvijanden waren, zich verheugden over algemeene rampen, in vredestijd bedroefd vyaren. en zelfs den ondergang van het ryk beoogden. Deze lastertaal scheen bevestigd - door het niet deelnemen van de L_ aan de feesten en offers der heidei algemeene rampen heette het: „DeC bezorgen ons den toorn der góden”, aalmoezen werden beschouwd al del om de armen te verleiden. Z< vervolgingen niet uitblyven. waren volgens de wet hena strenger legen slaven eifiA-i dan tegen vryen en Bomtfns Daarom werd Paulus als Romt.. onthoofd en Petrus als Jood Z(j die tijdens de vervolging i verzaakt werden uitgestooti lans geen openbare boete wilde1 isivry waren J~ - .den z(j'aan dt den bisschop, waai gegeven. b<*stond de gasten. Waren deze in der Ker^ namen de r onderwezen het' huisgezin. ;:1 met bt' oor de uitstekende ükaal. gedeelte van den woord van hulde jn organist, den heer C. C. u Een der bestuurslede! de balkan-oorlog. De oorlog is hervat. Maandagavond op het vastgestelde uur is het bombardement van Adnanopel herbegonnen en met een korte tusschenpoos heeft het den ganschen nacht voortgeduurd.'Een Bulgaarsche divisie heeft Dinsdagmorgen, onder dekking van het geschut, een stormloop op Adnanopel ondernomen. De Turken schijnen zich echter hardnekkig te weren. Het heet dat de bevelhebber der stad aan de Turk^che regeering geseind heeft, dat zij zich niet bezorgd behoeft te maken over die vesting, aangezien deze volkomen in staat is om nog geruimen tyd weerstand te bieden. fndien dit waar is, zal het den Bulgaren niet gemakkelyk vallen de vesting te doen vallen. Men weet echter niet wie te moeten geloovende Turken of de Bulgaren. De eersten stellen het voor het bleek zoo- eyen alsof de stad volstrekt niet in nood verkeert, en kunnen zich daarvoor beroepen op het feit, dat zij door de Bul garen reeds weken, ja maanden geleden op net „punt van overgave” is verklaard en desniettemin nog steeds weerstand biedt. De Bulgaren kunnen daarentegen wyzen op de onmogelijkheid dat een stad, die zóó lang ingesloten is geweest, nog in staat zou zyn geruimen tyd weerstand te bieden. Wij zyn meer geneigd het laatste aan te nemen dan het eerste, doch zullen Sfwachten wat de toekomst als waarheid zal openbaren. Behalve te Adrianopel is de stryd ook aan de Tsjataldzja-linie hervat. Aanvankelijk meende men, dat de Bulgaren zich zouden beperken tot Adrianopel en na de inneming van die vesting wederom zouden trachten vrede te sluiten. Thans blQkt evenwel, dat hun plannen veel verder gaan en dat het hun ernst is geweest met hun trotsche woorden, dat hun eiscbeu na de hervatting van den krijg heelwat zwaarder zouden worden en zich zelfs over Konstantinopei en de Dardanelles zouden uitstrekken. De krijgsverrichtingen by Tsjataidzja, hoe onbeteekenend ook tot heden, wijzen hierop. Bij Gallipoli is, volgens de „Frankfurter Zeitung”, een hevige slag geleverd, waarby de Bulgaren werden teruggeslagen. De Montenegrynen hebben weinig met hun belegering van f' gerucht ging deze week, dat eindelijk gevallen was. Maar waren nog amper gereed met hi wingen over de belangrijkheid i of het bericht bereikte hen dat vesting niet officieel was bevestigd en onjuist was. In Montenegro zelf heerscht over het geringe succesder Montenegrynsche wapenen groote ontevredenheid, welke zelfs de dynas tie bedreigt. Over rt algemeen wordt niet verwacht, dat de oorlog met zoo hevige kracht zal worden 'gevoerd als in den beginne, en in iede^ geval zal men voorloopig niet veel bijzonderheden over den nieuwen veldtocht hooren, want van beide zoden doet men erg geheimzinnig en de jounalisten zullen zich voorshands tevreden moeten stellen met het nieuws, dat hun officieel of officieus wordt verstrekt. Aan een voorspelling over den afloop van den stryd wagen zich weinigen, al wordt, gelyk wel vanzelf spreekt, verwacht dat de Balkan-staten ten slotte zullen winnen. Maar of de stryd kort of lang, licht of zwaar zal zijn ziedaar vragen, waarop moeilyk een antwoord is te geven. De „Times” bevat een beschouwing van zyn militairen medewerker over de oor logskansen in Thracié. Hij schat de strijd krachten van Izzet pasja, den nieuwen Turkschen opperbevelhebber, op' 250.000 man, waarvan 200.000 man achter de Tsjataldzja-linie liggen en 50.000 op het schiereiland Gallipoli. Het Sarnizoen van Adrianopel is ongeveer 40.000 man sterk. De Bulgaren hebben ongeveer 160.000 man bij Tsjataidzja en 80.000 by Adrianopel, die versterkt zyn door-een 45.000 Serviërs. De correspondent van de „Times” heeft vernomen, dat Izzet pasja zich voorloopig wenscht te bepalen tot verdediging. Hij acht die afwachtende houding echter niet mogelyk, indien de Bulgaren hun krachten concentreeren op Adrianopel en Tsjataidzja min of meer ongemoeid laten. Izzet pasja zal dan de benarde stad wel te hulp moeten komen, meent hy. Daar de Turken de Zwarte Zee en de Zee van Marmora beheerschen, hebben zij een zekere ruimte vdn beweging, maar daar staat tegenover dat het niet voorzichtig zou zyn de Zwarte Zee tot operatie-basis te bezigen, omdat Rusland dit wellicht niet zou gedoogen. De correspondent trekt uit zyn be schouwingen de slotsom, dat de Turken er niet gunstig voorstaan en hij acht het niet waarsch(jnlyk, dat dit tweede tydperk van den oorlog dé kans te bunnen voordeele zal doen keeren. en >ik, 6 Febi van nota.. ,_‘huis van reg, te® verzoeke van den de publieke een huis, ingericbt het altijddurend ei grond en het erf Uitweg, Koe te Ut ---O J Van lorto's, vergaderingen, enz.) f 199,70, er f 1470,58'/s meer ontvangen jgeven is, welk 'bedrag in de Lw banken te Giessen-Oudekerl fleloos en in de Handels- en L»uu»uun. te Goririchei® rentegevend is belegd. Aan dit verslag voegt de administrateur nog toe, dat hel verzekerd kapitaal op heden ruim een half millioen gulden be draagt, de jaarlyksche premie f 1350 en het aantal leden 225, terwyl bet belegde kapiti Het Jh van j-l Ned.-Indi In d( ring van Bodegraven van hetgei de in de sluiten. Ingekomen wai nb. 125 van 191 trekking hebbende den Hoofd-Inspectei een missive van over het zenden schrijven van Inspecteur Dr. betuiging voor negatief bericht Oudewater en Reeuiwyk; ee« een besluit tot onbewoonbaar- perceel den Ham ao. f te plaats overbw^.! documenl Het bespre...., ■‘illinp ri)v. de i bV I Giessendam, 6 Fqbr. De j.l. Maandag avond gehouden vergadering van „Volks onderwijs" was niet druk bezochtvan de 120 leden waren er slechts een twintig op gekomen. Uit het jaarverslag bleek, dat de werk zaamheden van het afgeloopen jaar succes hadden gehad en de vereeniging in ledental was vooruitgegaan. Op verzoek van eenige belangstellenden zullen pogingen, om in wyk A te Hardinxveld eveneens een atdeeling van deze vereeniging op te richten, gesteund worden. De rekening over 1912 sloot, wanneer nog een paar te betalen postjes voldaan waren, met een klein nadeelig saldo, hetgeen echter geen bezwaar oplevert. De reglementsherziening en de behandeling van den beschrijvingsbrief voor de a.s. alge meene vergadeiing namen zooveel tijd in beslag, dat binnenkort weder een bijeen komst zal moeten belegd worden om het niet afgehandelde verder te bespreken. Krimpen u/d IJssel, 6 Febr. Te Rotterdam is Dinsdag uit een sloot aan het Toepad opgehaald het lijk van den fabrieks arbeider J. K., van hier. ^Ouderkerk a/d IJssel, 6 Febr. Op uitnoodiging van de vereeniging „Samen werking” trad Dinsdagavond in de boven zaal van „De Harmonie” op voor een vrij talryk en aandachtig publiek de heer J. Das Dz., uit Utrecht, met het onderwerp: „Middenstandso'rganisatie, Vakorganisatie en Coöperatie". De spreker wees op den eisch, dat de Middenstand, door den loop der omstandig heden, zich moest vereenigen. In die breede vereeniging vinde, zoo mogel*yk, ook de vakorganisatie een plaats. Staande tus- seben de organisatie van den arbeid en die van het kapitaal, zoeke de Middenstand steun en coöperatie. Met krachtige voor beelden, ontleend aan het Middenstandsleven, illustreerde de heer Das z(jn schoofie rede. De heer Das bleek een man, die ernstig gedacht m veel gereisd heeft. Het was een zakenman, van gezonde beginselen en ervaring, én een man van het woord boeideXtot het einde. In hbt debat wees de heer F. Goudriaan Azn. op het onedele, oneerlijke dat soms in coöperatie steekt. De heer Chr. van Zwienen I’z. sprak zyn vrees uit, dat de volkseenheid schade leed door kiasse-vereenigingen. Hij was uit principe gekant tegen alles, wat den stryd onder burgers scherper maakte. De heer Das zag in de coöperatie van vakgenooten zelf behoud van den Middenstand. Tegenover het tweede bezwaar sprak hü als zyn meening uit, dat de Middenstand denk aan de patroons gedrongen wordt tot organisatie tegenover de machtige ar- beiders-organisaties, die niet alleen naar een betere positie, maar obk paar macht streven. De voorzitter van „Samenwerking”, de heer D. Twigt Jr., dankte den heer Das voor zyn sympathiek woord tot den Mid denstand en het publiek voorzjjn aandaebtig gehoor. Peursiini, 6 Febr. J.l. Dinsdag hield de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappy „Giessen-Nieuwkerk en Omstreken”, ge vestigd te Giey^en-Nieuwkerk, alhier haar oerste algemeene jaarvergadering. De voorzitter opent de vergadering, roept den leden een hartelyk welkom toe en bespreekt met een kort woord den toestand der maatschappij vanaf haar oprichting -tot heden, waarna hij den administrateur verzoekt, de notulen der vorige vergadering te lezen, welke zonder discussie worden goedgekeurd. Daarna biedt de voorzitter, namens bet bestuur, der vergadering het jaarverslag met de balans en de winst- en verlies rekening aan, welke stukken door den administrateur worden voorgelezen. Uit het eerste bljjkt, dat in Juli 75 personen toetraden als lid, in Augustus 49, in September 6, in October 31, in Novem ber 26 en in December 29, zoodat het aan tal leden einde December 1912 2(6 bedroeg. Het verzekerd bedrag bedroeg resp. aan onroerend en roerend goediri Juli f 93700 en f 9175b, in Augustus f 20150 en f49480, in September f 1200 en f 7100, in Novem ber f 22700 en f 57255, in December f 48000 en f 49350, totaal f 186.050 en f254.935; en de jaarlyksche premie f 1211,71. Uit de balans en de winst- en verlies rekening blykt, dat de ontvangsten be droegen: aan premiön f 1608,26'12, aan poliskosten f 61,75 en aan overschry vings- kosten f 0,25, totaal f 1670,26'/sen de uitgaven (kosten van zegels, drukwerk, porto’s, vergaderingen, enz.) f 199,70, zoo-» dat er f 1470,58'/2 meer ontvangen dan* uitgegeven is, welk 'bedrag in de Boeren leenbanken te Giessen-Oudekerk en Noor- i Landbouwbank is belegd. verzekerd kapitaal _Jf millioen jaarlijksche premie leden 225, terwyl I taal thans f 1600 is. «t verslag n tin verliesrekening worden vergadering goedgekeurd i gedechargeerd voor zjjn gt Vervolgens worden de t heeren Houweling te Giessen-Nieuwkerk Timmer te Peursum met algemeen* men herkozen, r van den Raad noemingen zy, het in hen gestelde vertrouwen, Daar er in den Raad van Tc„_o geen lid voor de gemeente Giessendam was tot heden, wordt als zoodanig gekozen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1