li :sfP Etn Haar gevraagd Een bekwaam Timmerman. rs En BonaMler, Een Boerenarbeider. Een Boerenarbaider. Een Boerenknecht,.,,. Etn ilinke Dienstbode, Een Dag-Dienstbode 50 ellen beste KOEMEST, Een i Te keep: Een Speurltond. Een Electrisch Dpaat liiJQfT Een Winkelhuis. ïtrpalig mi SIS 21Bmi«ii,llieMten. HOUTWAREN 's avonds gesloten. Timmermansknecht i\mm Boerenarbeider. Een klein kind! nTÖO^^^Th. oldenboom, V Stremming. it. een Bediende. l '■flsrr BBfflSstó.TSSü.. Boerenknecht, Een Huishoudster Een Boerenmeid, DROPSOORTEN: A. H. van Zessen, Bokkenwagen. De tijd is weer daar VEEDRANK „BUBUS". 5! S Vervolg der Nieuwstijdingen. Advertentiën. 50-jarige Echtvereniging 140-jarige Echtvereniging j Pieter Antbonie Wendels Dankbetuiging. Dankbetuiging GEVESTIGD: Nieuwe Uitleg 19, 's-Bravenhage, T. H. DE GROOT en Dr. R. BROMBERG, vaar Ziekten van Nieren, Blaas enz. Notaris TREURNIET, VOORBER. KLASSE te Schoonhoven. met Voorbereidende klasse te Lekkerkerk. Remonstr. Geref. Gemeente M.M.! Kruidenierswaren,Manufacturen M. BAKKER. Wed. H. van der HEUL, Openbare Vergadering i iezondheidscommissie, Schoonhoven Gouderak's Zangvereeniging „EXCELSIOR". UITVOERING Chr. Zangv. „A.D.V.E.N.D.O.", ge UITVOERING 1 jr ZSXiïi. w; Kosthuis gevraagd. BEVRAAGD: een dubbel ijzeren Inrijhek, Een aankomende Bakkersknecht Een Bakkersleerling Een Boerenarbeider een Boerenknecht, Een Boerendienstbode Een Boerenarbeider, een aankomende Dienstbode, Een DIENSTBODE, P. o. Een Boerendienstbode, 200 bossen Matriet. Vriidae 14Febr. 1913 GROOT CONCERT, Populiere-poten. Longo-drop, Cassano-drop, Sancti Franco-drop, 3 s De la Rose-drop, Katjes-drop, Zoute Knoopjes-drop, s Zoute Jujubes, Gecandeerde zoute Jujubes Z Griotjes Zoute Griotjes, ,i Salmiak-pastilles, I Witte Toren-drop, Roode Kruis-drop, Melange-drop, puike, grove Kachelkolen, Een goed voorbereid veld. Te huur gevraagd te Schoonhoven Belangrijke Verkaoping HOUTWAREN, ONTVANGEN De Nieuwe Kleermakerij Success-, Welcome- en Express Rijwielen. Il.fl. VEEHOUDEKS! Fabrikant Firma G. LOGGER, Voorstraat, Dordrecht. te Stolwijk. De Bouwmanswoning, Wei- en Hooiland BOELHUIS. REEUWIJK, Vuilendam - Molenaarsgraaf. Openbare Verkooping Deurwaarder ZWIEflS, t De korporaal-titulair J. de Brain, van de Instructie-Compagnie, is m«t ingang van 8 Februari uit den dieast ontslagen wegens lichaamsgebreken. fin de Dinsdag gehouden ver gadering van het Bouwcomité alhier is tot voorzitter gekozen de heer H. W. Versteeven en tot secretaris de heer Mr. A. Oudegeest. f Tot directeur vandeZuivel- fabriek N. V. „Consus" alhier is henoemd de heer L. J. 'de Vos, assistent-directeur der Stoorazuivelfabriek „De Graafstroom" te Bleakenagraaf. t Op uitnoodiging vtfn de Cen trale Vrnzinnige Kiesvereniging-itf b«t hoofdkiesdistrict Bodegraven had Donder dagavond in het Nutsgebouw alhier een huishoudelijke vergadering plaats, waarin, onder leiding van den voorzitter, den heer K. Schouten Hoogendijk, van Woerden, eenige besprekingen werden gehouden om te trachten alhier een kiesvereeniging of comité van actie voor 1913 op te richten. Na een korte uiteenzetting door den voorzitter, werd overgegaan tot stemming of men een kiesvereeniging, dan wel een comité van actie verlangde. By meerderheid van stemmen gaf men de voorkeur aan een kiesvereeniging. Daarna werd bepaald, dat déze zich voor loopig alleen zou bepalen tot de verkie zingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, dus niet voor den Ge meenteraad. Overgaande tot de verkiezing van een voorloopig bestuur, werd besloten, dat men ia deze vergadering slechts drie leden zou benoemen. Bil stemming werden dadelijk inet ove. roote meerderheid gekozen de heeren Dr. Groesbeek, H. G. Geelhoed en W. C. van der Kop, die allen de benoeming aannamen. Nadat een woord van dank door den heer H. G. Geelhoed was gebracht aan den voor zitter der Centrale Vrijzinnige Kiesvereeni ging, werd de vergadering door hem met een opwekkend woord gesloten, t De Christelüke Zangvereeni- 5iog „A.D.V.E.N.D.O.' alhier, directeur de heer Fafié, gedenkt dit jaar haar 5-jarig be staan en geeft op 20 Februari a.s. haar 5de jaarijjksche uitvoering. Het programma bevat 17 nummers, waar onder een scboone sopraansolo van Verhuist, een duet voor sopraan en alt van Men delssohn en twee kwartetten van Worp en Ronberg. Accompagnateur is do heer A. van Solinge alhier (piano). Voor nadere bijzonderheden zie men ach terstaande advertentie. f Woensdagmiddag geraakte de winkelier C. de Lange alhier door het slippen van zjjn flets op den Kerkweg in de diepe wetering. Gelukkig waren eenige spoorwegarbeiders aanwezig, die onmiddel lijk te'hulp snelden en den drenkeling op het droge wisten te brengen, zoodat hij er met den schrik, een nat pak en het verlies van eenige boodschappen afkwam. t Hedenmorgen g'eraakte het 5-jarig zoontje van A. K. aan den Hoogen- spelende in een sloot bjj zijn woning. C. V., van Schoonhoven, bemerkte het on geval en bracht den kleine spoedig op het drogje. 1NGEZO JNIMËnT (Buiten verantwoordelijkheid der Hedactie.) Geachte lledactiel „Fietser" hl ij II zich dus schuilhouden, en ik zou geen reden hebben nog dit in het midden te brengen, wanneer door hem van zjjn standpunt geen onjuiste voorstelling was gegeven. „Gaat de heer Greup het nu voor dezulken opnemen?" vraagt h|j, en heeft dan met dezulken oneerlijke ambtenaren op het oog. Ik heb bedoeld, én ik geloof dat zulks voor iedereen duidelijk was, dat het niet te pas kwam in bet algemeen van oneerlijke ambtenaren te spreken als men feen bewjjzen aanvoerde of tenminste de eschuldiging rad.zjjn naam dekte. Zoo algemeen -als .rPwtsel*" de beschuldiging stelde, geeft men aanleiding tot verdenking van eiken ambtenaar, die in dienst der ;emeente was of is Mjj dunkt dat ik iaarmede toch iets anders beijoel dan on eerlijkheid verdedigen. Het beste bewjjs dat ik de oneerlijkheid, ook yan anderun dan ambtenaren, wil bestrijden is wel, dat ik ben vóór progressie in de gemeente belasting, liefst aangevuld met eigen aangifte, „Het is zoo gemakkelijk dp mehsclien weg te krijgen, ipaar minstens dubbel zoo moeilijk andere er voor in de plaats te krijgen", schrijft „Fietser" in verband met de kwestie progressie of niet. is d4t nu de eerlijkheid bevorderen, dat de mindere man naar verhouding het meest betaalt, en dat voor smok kei politiek de deur wagenwijd openblijft Ik zal het hierbij laten, met gerustheid het oordeel aan den lezer overlatende. Ik blijf bü mijn opvatting over een. en ander te willen discussiéeren als „Fietser" zich bekend maakt. Geen vergelijking met mede werkers aan de „N. R. C. kan hem van dien plicht onthefTen. Een zakelijk, juist stuk mag wel anoniem zijn, maar een ongemotiveerde beschuldiging van personen ja 't algemeen eischt oen open vizier, geen on doorzichtig masker. U dankend voor de plaatsruimte, Hoogachtend, WILLEM F. H. KEGTDOORZEK GREUP, Lfd van den ltaad. Schoonhoven, Febr. 1913. H. M. de Koningin'is Donder dagavond roet den gewoneu trein, waarin Haar eigen salonrijtuig gehaakt wap, naar den Taunus vertrokken, waar Z. K. H. de Prins sedert geruimen t(jd verblijf houdt tot het doen van een kuur. H. M. heeft, ten einde den Prins yuntjjd tot tjjd gezelschap te lwnnen houden,lin den Tauhus een villa doén huren, geleden op een afstand van ongeveer 10 minuten gaan» van het sanatorium waarin de Prins ver blijf houdt. Deze villa zal ook dienst, doen als verbluf van de Prinses en haar dage- Ijjksche omgeving, benevens eenigo Neder- landsche speelgenootjes. --Het Centraal Bureau dor Staats spoorwegen te Utrecht heeft aanbesteed het maken van een draineering op het stations-emplacement te 's-Gravenhkga; raming f 8t00. Langste inschrijver was do heer H. J. Nederhorst Jr. te Gouda voor f 7643. doudn, 7 Febr. Bjj raadsbesluit van 22 April 1910 verleende de gemeenteraad aan den heer J. II. Mftllor, ingenieur pn architect te 's-Gravenhage, voorloopig con cessie voor den aanleg en de exploitatie eener tram wegverbinding Gouda—Mont- foort—Utrecht, welke concessie tweemaal, het laatst tot 31 Jauuari 4913, door dén raad is verlengd. B. en W. zien er geen bezwaar in, dipt thans wederom tot verlenging wordt over gegaan en*stéllen daarom den raad voor om de voorloopige concessie aan den heer J H. Müller andermaal voor een jaar, al zoo tot 81 «mrari 1BU, te verlengen. (D. y. G.| Alblasserdam, 7 Febr. De collecten, gehouden op twee feestavonden van ver- eenigingen in deze gemeente voor een vaandel voor de Oranje-vereeniging „Wil- helmma" alhier, hebben ruim f20 opgebracht. 'Alblasierwaard en Vyfheeren- landOB, 7 Febr. De handel in kaas en boter is willig en de prijzen zjjn vastde kaas is zelfs] nog iets hooger dan de vorige week. Men besteedt thans in déze streken voor kaas f 29 a f 32,50, zware partijtjes tot f 34,50 per 50 K.G. Goêboter i0,82"s a f 0,85, wei- boter f 0,74 per K.G. Door veel hemel- en kwelwater staan vele langs den djjk gelegen polders weer vol water. Waar men goede stoom- of motor- fe raaien heeft, kan het met druk raaien innen dje slooten gehouden worden, wat veel brandstof kost maar ook veel waard is met het oog op de talrjjke noodige werk zaamheden in de weide en op den akker. A melde, 0 Febr. Gisteravond gaf de Fanfarevereeniging „Unie", onder directie van den heer Ch. de la Rosière uit Gorin- chem, een openbare uitvoering in het lokaal „Lekzicht". Het programma -bevatte 12 nomraersde laatste 5 waren humoristische voor drachten door de heeren Gebrü. Boesnach te Rotterdam. Het eerste gedeelte van den avond, het muzikale, liep vlug en flink van stapel, zuiver in de maat vooral, zoo als men steeds van dit korps den laatsten tjjd eenigszins in getalsterkte geslonken gewoon is. 't Is te hopen dat de thans zwijgende instrumenten spoedig bun man raogeit vinden; dan kan dit ouder zoo bekwame lejding staande korps weldra weer met droste in den lande wedijveren. De G--brs. Boesnach kweten zich, ouder gewoonte, weer uitstekend en men kan zich hier goed voorstellen, dat z(j raeernialen de eer genoten te mogen optreden voor H H. M.M. de Koningin en Koningin-Moeder. Wie nooit gelachen heeft, kan het onder hun gehoor niet nalaten. Het was in één woord een gezellige avond, die bjj het talrjjk opgekomen publiek zeer zeker in aangename herinnering zal bljjven. lt4'iiM4>lio|». 6 Febr. Het gewone jaar ijjksche kaartenconcours in het café bjj de weduwe Lieverse alhier had j.l. Maandag plaats. Des voormiddag werden de prjjzeu 5ewoniien door: M. Klever Az. en H. van en IJssel, le prijs; J. van Roojjen en Joh. Klever Az., 2e prijs; Corn, van Schaik Antz. en E. van Beek, 3e prjjs; L. van den IJssel en G. van Baaren, 4e prjjs; allen te Ben schop. Het aantal deelnemers was 28. Des avonds werden de prjjzen behaald door: Joh. van Vliet Johzn. en W. Klomp, le prjjs: Joh. Klever Az. en I'. Murk (te Polsbroek), 2e prüs; Z. van Rossum en Ant. Strik, 8e prjjs; W. van de, Leemkolk en G. van den Berg, 4e prjjs; allen te Benschop. Het aantal deelnemers was 32. Bergambacht, 7 Febr. De leden van den raad dezer gemeente C. Voorslujjs, C. van der Hee, A. Stuurman en A. van der Straaten moeten in dit jaar periodiek aftreden. In de plaats van mejuffrouw E. Kok is tot secretaresse van de Jongedochters- vereeniging „Dorcas" alhier gekozen mejuf frouw N. Zwemstra. Bjj den bouwman A. P. alhier was 's nachts een koe in den stal losgebroken. Het dier wist bij den voorraad deegballen te komen, waaraan zjj zich dermate tegoed deed, dat zjj berstte. (R. N.) BIcMkeiiNgrnaf, 7 Febr. De heer L. W. van Hou welingen alhier, die ontslag had aangevraagd uit de betrekking van inagnznniiieester van „Het Groena Kruis", beeft deze aanvrage ingetrokken. §I>rlebrugge, 7 Febr. Een koe, welke door C. v. d. Laan alhier werd afgemaakt, omdat ze waarschjjnlnk zou sterven, bleek een kalf te dragen, dut twee koppen had, welke zeer natuurlijk waren. Het achterste gedeelte van het kalf was met de pooten geheel verdraaid. root-Ammen», 7 Febr. Deloteling dezer gemeente van de lichting 1913, no. 3 J. Baardman, die op 5 Maart a.s. bjj de militie zal worden ingeljjfd, zal worden ingedeeld hjj het 3e regiment vesting artillerie, garnizoensplaats Gorinchem. *11 aantree Ut, 7 Febr. Ingelanden van den polder Groot-Keulevaart hebben tot secretaris-penningmeester benoemd den heer A. de Groot alhier. J.l. Dinsdag trad vanwege dq Geheel- onthouders-Vereeniging „Ons is de Toe- kqpist" voor een overvolle zaal op de heer Ds. N. J. C. Schermerhorn, van Nleuwe- Niedorp. In een rede, tintelend van geest en over tuiging, betoogde de spreker de noodzake lijkheid van geheelonthouding. Hjj werd door het aanwezige publiek met belang stelling gevolgd. Enkele dames-geheelonthoudsters uil Stol wijk zongen ter afwisseling eenige zeer schoonu liederen. Aan het einde sprak de heer J. J. Wensveen alhier nog een woord ten gunste van geheelonthouding. Nadat de voorzitter den spreker dank gebracht en heni een „tot weerziens" toe feroepen had, werd de genotvolle en eerrjjke bijeenkomst gesloten. Krimpen a/tl Lek, 7 Febr. Woens dagavond trad in de bovenzaal van den heer W. Schippers alhier voor deafdeeling „Capolle—Krimpen" der S.D.A.P. als spreker op de heer A. Djjkgraaf, uit Schoonhoven, met het onderwerp: „Geen rechtscho coalitie of linksche concentratie, maar sociaal democratie". De zaal was matig bezet. In een mot gloed uitgesproken rede onderwierp de spreker de huidige regeering aan een scherpe kritiek en deed vooral uit komen, dut er in dé 5Vs-jarke regeer periode niets van de verkiezingsbeloften is :ot stand gekomen. Vooral hekelde hjj, dat deze rogeering zich als Christelijk aan diende, maar dat uit haar optreden daar niets van is gebleken^ Hjj meende oolj de con- met de verkiezingsleuzen der libefaleu was ineri ook voorheen reeds teleurgesteld uit gekomen. Nadat de spreker in het kort het streven der sociaal-democratie had uiteengezet, wekte hjj de aanwezigen op bjj de a.s. verkiezingen hun stein uit te brengen op de cundidaten der S.D.A.P. Van de gelegenheid tol debat werd gebruik gemaakt c(oor B. de Jonge alhier, die door den spreker werd beantwoord. Donderdagavond gaf de zangvereeni- ging „Krimpen a/d Lek", directeur de heer 11. Drees, in hot Sociflteits-gebouw alhier ten uitvoering. N Do zaal was, zoosls'wjj dat bjj deze ver- eeniging gewoon zijn, stampvol. En dat de voreetnging een zoo talrjjke opkomst ten volle verdient, heeft zjj Donderdagavond ge toond. Het zevental zangnummers voor ge mengd koor en h#t drietal voor gemengd dubbel kwartel worden keurig uitgevoerd en deden directeur en leden alle eer nan. Mejuffrouw A. Droes bracht een tweetal liederen voor alt-solo ten gehoore, mot piano-begeleiding van mejuffrouw Boo* gaerdt alhier. De liederen werden uitste kend vertolktademloos luisterde het publiek naar den prachtigen zang. Een overweldi gend en Welverdiend applaus viel de zangeres en haar accompagnatrice ten deel. Ter afwisseling werden een tweetal voor drachten en een comediestukje „Het be drogen drietal" ten bestegegeven, waardoor de lachspieren der aanwezigen menigmaal in beweging werden gebracht. Ten slotte werd eenzeer gezellig bal gehouden, dat de aanwezigen nog langen tjjd bijeen hield. De zangvereeniging kan met voldoening op haar uitvoering terugzien. Moge deze avond een spoorslag zjjn voor directeur èfl leden om op het ingeslagen pad voort te gaan. Zeker zal zjj dan haar gunstige plaats in de rjj der vereenigingen hier behouden. Krimpen ad Lek, 7 Febr. De Gere formeerde Jongedochters-vereeniging „Onze bulpe is in den Name des Heeren" alhier heeft 70 door baar vervaardigde kleeding- stukken onder de behoeftigen dezer ge meente, zonder onderscheid van gezindte, uitgedeeld. In 1912 is bier in de Rijkspostspaar bank ingelegd f 45,818.17 en terugbetaald f 32,714.66. Dit jaar zjjn aan de beurt van af treding als leden van den raad dezer gemeente de heeren P. H. van Wjjnen en J. Drapers Jzn. W. P. Groen en A. v. d. Graaf, werkzSain op Voensdagavond zouden de werklieden J. le K. Smit's Scheepswerven alhier, met een roeiboot een zware 'as vervoeren. Door dat de as iets verschaf, schepte de boot water en zonk, met zich meenemende in de diepte den werkmafl'P. Groen, die met zjjn klomp bekneld zat. Onder water wist de man zich los te werken. Beide mannen werden nog bjjtjjds uit hun benarde positie gered. (R. JJ.) Krimpen a/d Hemel, 7 Febr. De j.l. Zaterdag door aanvaring gezonken bag- geraak. van de firina Jan Mjjnlieff Fopz alhier is na veel moeite met behulp van een kraan boven water gebracht. In deze genieent? hebben zich voor de Nationale Militie -33 personen doen inschrijven. "Laiigerak, 7 Febr. In de maand Maart zullen uit deze gemeente bjj de militie worden ingelijfd: Van de lichting 1913 de nos. 1 A. H.den Besten en 2 G. van den Berg, beiden op 4 Maarl bjj het ie regiment vesting-artillerie, garnizoensplaats Utrecht; van de lichting 1913 no. 3 L. Aanen op 5 Maart bjj het 3e regirnpnt vesting-artillerie, garnizoensplaats Gorinchem. •Lekkerkerk, 7 Febr. J.l. Dinsdag avond trad voor het departement „Lekkerv kerk" der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" als spreker op de WelEerw. heer Ds. J. A. Visschér, van Ryswjjk, met het onderwerp: „De arme Friesche heide". Met aandacht werd de spreker bjj de ver klaring der lichlbeelden gevolgd. Vele der bezoekers zullen ongetwjjfeld niet ge weten hebben, dat in ons mooie Nederland nog zooveel Hectaren, onbebouwde groud liggen en dat de bewoners dier streken zooveel ontbering lijden. In dezen wantoe stand verbetering te brengen ziedaar het streven van Ds. Visscher. Aan het einde der vergadering werd een collecte met open schaal gehouden. Bjj de eerste openbare school alhier is een nachtvlinder gevangen, het zooge naamde „Roesje" Scoliopteryx iibatrix. De gewone vliegtjjd is Juli—October. Waar schijnlijk is hel diertje door de zachte weersgesteldheid geheel in'de war geraakt. I.«kkerkèrb, Tte». J.l. Woensdag is van do scheepswerf van J. van Limborgh 6 Zonen alhier, in tegenwoordigheid van verscheidene personen der Rijkspolitie, met goed gevolg te water gelpten een stalen zeil- en motorvaartuig, ten dienste djer politie. Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen motorboot, groot pl.ra. 70 ton, voor rekening van schipper KL Aaldjjk, te Slreefkerk. *MleuHerkerk a/d IJrmel, 6 Febr. De foteling P. Vis, laatsteljjk .ingedeeld bjj de infanterie te Gouda, is afgekeurd voor alle diensten. Maandagavond gÜf de zangvereeniging voor gemengd koor „A.D.V.E.N.D.O." alhier in het café „l'Espérauce" van den heer L. Erberveld aan 's-Gravenweg een uitvoering. Door het miuder gtinstige weer was de opkomst zeer gering, hetgeen zee» jammer was. De werkende leden der vereeniging hadden alles in het werk gesteld, om publiek een aangeuamen avond te bezorgen, en dit is hun zeer wel gelukt. De zang-, nummers werden afgpwisseld door „De Koopman in Oudheden", „Stotteraars in soorten" en „Het bedrogen Drietal". Deze drie stukjes werden uitstekend weergegeven er waren leden, die hun rollen buitengewoon vervulden. We willen dan ook hopen, dat wanneer A.D.V.E.N.D.O" weer eens een avond geeft, de zaal boter gevuld zal zjjn. •Nicuw-Lekkerland, 7 Febr. In den toestand van den werkman W. D., die Maandagavond j.l. op de scheepswerf van de "firma L. Smit Zoon van een 7 meter hooge stelling viel, valt eenige verbetering waay te nemen. Ruim 24 uren na den val begon langzamerhand het bewustzijn terug te keeren. Thans bestaat er hoop,,dat de man in het leven zal bljjven. Bjj de a.s. geineenteraads-verkiezing zjjn alhier aan de beurt van aftreding de heeren J. Smit van Nieuw-Lekkerland, P. G. de Jong qn P. Staiu Cz. Nieuw-Lekkerlaudr 7 Febr. In de jaarvergadering van df Knapen vereeniging „Samuel" alhier werd het jaarverslag van den secretaris goedgekeurd, evenals de rekening van den penningmeester, welke slooj met een klein batig saldo. Drie opstellen werden voorgedragen: „Vueest God en eert den Koning", „De biechteling" en „De Herv. van ons Vader land". Na het zingen van Psalm 6S hield Ds. J. Kovlewjjn een slotrede. Zondagavond rs de 18-jarige dochter van P. H. alhier, die te Streefkerk dienst baar is, op schandelijke wjjze door drie personen aangevallen. Hoewel het meisje door du duisternis hen niet herkende, is het de politie toch gelukt de daders op te sporen, olie hun welverdiende straf niet zullen ontgaan. "Nieuwpoort, 7 Febr. De lotelingen dezer gemeente van de lichting 1913, no. 1 J. Hejjkoop en no. 2 D. Goudriaan, die op 4 Maart a.s. bjj de iniljtie zullen worden ingefyfd, zullen beiden worden ingedeeld hjj het te regiment vesting-artillerie, garni zoensplaats Utrecht. •Du tie water, 6 Febr. Naar wjj ver- ncmeu is er van anti-reV. zjjde een adres aan den burgemeester gericht met het ver zoek, het sluitingsuur hjj openbare festivi teiten niet te verlengen. Dit verzoek moet dienen als tegen verzoek van een onlangs door tal van ingezetenen ingezonden adres, om het sluitingsuur bjj openbare feestelijkheden wat verlengd te krjjgon. Oudewater, 6 Febr. Dinsdagavond ia hier bjj de weduwe Streng ingebroken, terwijl de bewoonster even afwezig was. Er is een bankbiljet van f 100 ontvreemd uit een kist, die opengebroken werd. Op een vrnsvraag, uitgeschreven door den Bond van Meubelfabrikanten, zjjn twee ontwerpen ingekomen. De jury, bestaande uit de heeren A. Je Cornte, prof. K^Sluyter- man, R. A. van de Pavert, G. A. M. Rjjken en J. A. Pool, heeft tot bekroning met den len prjjs, waarbjj een som van f 500, voor- Sedragen het ontwerp „Oudewater", hetwelk leek te zjjn van den heer J. A. Muntendam, ontwerper-teekenaar van de meubelfabriek „Onder den St.-Maarten" te Haarlem. De Bond van Meubelfabrikanten ver- eenigde zicb hiermede. Volgens het „D. v. G." ia hier na bij woning van een rede van Ds. Schermerhorn te Haastrecht (men zie het nieuws onder Haastrecht) een afdeeling van de Alg. Ned. Geheelontbouders-Vereeniging opgericht met aanvankelijk 6 leden. Het bestuur bestaat uit de heerenW. Prins, voorzitter, W. van Vliet, secretaris en J. de Waard, penningmeester. •Reeiiwyk, 6 Febr. Onze plaatsgenoot de heer H. M. Bournan is benoem^ tot on derwijzer aan de openbare school in de ge meente Broek in Waterland (N.-H.). Nog nauwejjjks was de voorjaarscam pagne m het kieviten-vangen begonnen en trachtten de kievitvangers de nooerasvogeltjes te verschalken, of ziet, de vangers werden zelf verschalkt en dat wel door rjjks- en gemeentepolitie, die; in een sloot varende in een zwaar geladen boot, zoodat het den schijn gaf als voeren daar werklui, K. B. in de uitoefening van een bjj de wet verboden bedrijf aantroffen en daarvan proces-verbaal opmaakten. '.Stolwijk, 6 Febr. De directeur der directe belastingen heeft de heeren F. P. Wethmar, inspecteur der belastingen, F. A. Lumbrechtsen van Ritthera, onfvanger te Gouda, en M. J. Augustjjn, commies 2e klasse, voor deze gemeente belast met het schatten en vaststellen van de huur waarde der verschillende perceelen voor de personeele belasting. Het college van zetters heeft tot schatter herbenoemd den heer G. Graveland. Onze muziekvereeniging „Stolwjjk's Harmonie" zal Donderdag 13 Febr. een uitvoering geven, de eerste'onder leiding van haar nieuwen directeur, den heer J. M. J. Driesen, te Schoonhoven. (Men zie achterstaande advertentie.) Als we nagaan met welk een jjver er den laatsten tjjd is gestudeerd, en we een blik slaan op het veelbelovende programma, dan gelooven we niet dat het noodig zal zjjn, iemand tot het bjjwonen dezer uit-,, voering op te wekken. Voor afwisseling zorgt de karakterkomiek Wessels uit Rotterdam met een zestal voordrachten. Waddlnxveen, 7 Febr. Bjj zekeren P. alhier kwam Dinsdagochtend zjjn zwager op bezoek, met de bedoeling in deze gemeente werk te zoeken. Bjj een meubelfabrikant aan het Dorp moest hij 's middags terug komen om te hooren, of hjj al of niet zou worden aangenomen. Na het middagmaal was hjj echter spoor loos verdwenen en verkeerde de familie in groote ongerustheid. Genoemde persoon woont in Leiden, en daarom werd 's avonds aan het politiebureau aldaar per telefoon om inlichtingen gevraagd. Een rechercheur, op onderzoek uitgaande, vond den vermiste gezond en wel thuis. (D. v. G.) Afloop Verknopingen. Nieuw poort, 6 Febr. De onroerende goederen, behiforende aan de Erven mejuf frouw A. C. Montyn, den 29en Januari en den 5en Februari ten overslaan van notaris Anema te Streefkerk in 5 perceelen geveild, zjjn in koop toegewezen als volgt: Perceel 1 aan H. van Houwelingen Goudriaan voor f 700; de perceelen 2—5 aan J. Hejjkoop te Nieuwpoort voor f3075. eu .De Kijkuit", gelegen tusschen Schoon- hoven en Amraerstol. Er waren 5 inschrjjvingsbifjelten inge komen. Laagste inschrijver was de heer P. C. Kok Wz. alhier voor f 60 per jaar en hoogste inschrijver de heer J. Faas alhier voor f 268. Aan den heer Faas is het water gegund. 'Kralingen, 7 Febr. Deze week wer- de2 «an?evoerd 233 winterzalmen, prys f 1,60 a f 2,75 per 5 ons. "Krimpen a/d Lek, 7 Febr. Van 3 Februari tot heden werden alhier aange voerd 4 wmterzalroen, die'verkocht werden voor f 2 tot f 2,50 de halve K.G. •Tienhoven, 7 Febr. Sedert j.l. Maan dag heeft men op de visscherjj „De Koekoek" alhier naar zalm gevischt. Er werden slechts 2 stuks gevangen. De hooge waterstand bemoeilijkt het visschen. KERKNIEUWE. O tidewater, 7 Febr. In de Ned. Herv. KèCk alhier is j.l. Zondag een bankbijjet van f 100 gecollecteerd ten voordeeie der armen. UEMENGU NIEUWS. Te Veen bjj Heusden is een landbouwerswoning afgebrand, waarbjj de weduwe Vos en haar 40-jarige knecht Van Brakel zijn omgekomen. De woning brandde geheel uit. Ook het vee, tien runderen, ging verloren, alsmede de hond. De twee omgekomenen zjjn gevonden in het achterhuis van het verbrande perceel. Een lampje lag in hun nabjjheid. Vermoede lijk heeft een der beide omgekomenen daar mede een ongeluk gehad. Te Baarn is, naar de „N. R. Ct." meldt, het 3-jarig dochtertje van den wisselwachter H. van Dyk in aanraking gekomen met een brandende kachel, waar bjj de kleertjes van het kind vlam vatten. Toen de moeder het bemerkte, verkeerde het kind reeds in zoodanigen deerniswek- kenden toestand, dat het kort daarop overleed. De term jj n vanopheffingder sigarenmakers-stakingen te Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem, door het Verbond van fabrikanten in de sigaren-industrie aan de werklieden-organisaties gesteld, is Don derdag verloopen, n 1 Het fabrikantenverbond heeft telegrafisch aan de werklieden-organisaties bericht, dat krachtens besluit der organisatie de uitslui ting bjj haar leden 15 Februari a.s. ingaat. Onlangs werd de R.-Kath. pleegzuster M. G. Dondit doof del* kanton rechter te Medemblik, wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, veroordeeld schadeloos te stellen, werd in de R.-Kath. Kerk te Medemblik een collecte gehouden, waarvan de opbrengst was f 95,81 .(N. v. d. D.) Kort geleden werden bjj een huweljjk te Drachten 7 kindertjes gewettigd. Thans echter is daar een paar in onder trouw opgenomen, dat na de plechtigheid dadeljjk als wettige ouders van een achttal spruiten wenschte te worden beschouwd! (Vad.) VAUATUKEBEUKTEN. Nederl. Herv. Kerk. StolwjjkZondag 9 Febr., nam., Ds.' v. d. Broek, van Haastrecht. Lekkerkerk: Zondag 9 Febr., Ds. Begemann, van Ammerstol. BURGERLIJKE STAND. Schoonhoven. Van 4—7 Febr. Geboren: Dirkje, d. van T. Kok en G. Bode. Johannes, z. van A. Oosterbosch en G. van den Bergh. Overleden: J, H. Piuut, oud 89 j., woduwe van W. Rous. VlimeherU-herlchteu. •Ainnierrttol, 7 Febr. Van Zaterdag 1 tot en met Vrjjdag 7 dezer zjjn alhier aan4 gevoerd 36 winterzalmenprijs per Va K.G. F 1,80 a f 2.60. J.l. Woensdag werd te Sliedrecht door den odt'vanger van de registratie en de domeinen verpacht het water „Den Tempel" Marktberichten. Gouda, 6 Febr. Kaas, le qual. 1 32 4 I 34,2e qual. f 30,a f31,zwaardere f 4 f Aangevoerd 20 uartüen. Handel vlug. U Botterdam, 4 Febr. Aangevoerd 61 paarden, 1082 magere en 459 vette runderen, 165 vette, 886 nuchtere en graakal veren, 4 schapen of lammeren, 0 varkens, 135 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 34 tot 42 ct, stieren 33 tot 37 ct., kalveren 50 tot 65 ct. per V» kilo. Melkkoeien f 150 a f 340, kalf koeien f160 a f 370, stieven f 120 a f 320, pinken f af—, graskalveren f af—, vaarzen f 80 a f 175, alles mager veebiggen f 10,— a f 17,—. slacbtpaarden f 60 a f 140. Schoonhoven. 5 Febr. Boter le qual. 75 ct., 2e qual. 70 ct. per half kilo. Kaas f 28 4 f 31 per 50 kilo. Vette varkens 26 4 28 ct. per Vg kilo. Biggen f 10 4 f 13 per stuk. Vette kalveren 34 4 38 ct. per Vt kilo. Aardappelen f 4,— per H.L. Id. (poters) f 1,80 per H.L. Eierén f 4,60 per 100 stuks. Woerden, 5 Febr. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 24 partjjen. Prjjs van Goudsche le soort f31,—a f34,— 2e soort f 29,— a f 30,—, id. zwaardere f—a f Noord-Hollandsche f Eenige berichten wachten op plaatsruimte. Den 14en Februari a.a. hopen onze geliefde ouders WILLEM BAAN te herdenken. Hun dankbare Kioderen en kleinkinderen. ffroot-Araniers, 7 Febr. 1913. Zoo de Heere wil en zjj leven, hopen onze geliefde Ouders J. H. KERSTEN en A. F. PASSIEUX, den 17. Februari a.s. hun te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Bergambacht, 8 Febr. 1913. Den 7en Februari was bet vyf S* j en twintig Jaren geleden dat j bjj onze Firma in betrekking kwam. W(j brengen hem gaarne een woord van hulde vow de al die j j jaren aan onze Firina betoonde e groote toewjjding en trouw. GEBR. NIEKERK. Schoonhoven. Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groqt- en Overgrootmoeder JOHANNA HEN DRIEK A ROUS, geb. PLUUT, in den ouderdom van bjjna negentig jaar. Uit aller naam, W. ROUS Wzn. Schcronhoven, 5 Febr. 1913. Heden overleed te Bergambacht, zacht en kalm, na een kortstondige ongesteldheid, onze Vader, Behuwd- Groot- en Overgrootvader, de Heer JOHa. EIKELENBOOM, Weduwnaar van Sara Koudstaal, in den ouderdom van* 81 jaren en 5 maanden. Uit aller naam, J. C. EIKELENBOOM. M. EIKELENBOOM—Verkaik. Schoonhoven, Singel 126. 7 Febr. 1913. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bjj de herdenking hunner 25-jarige Echt vereeniging, zoowel van huiten als van binnen de gemeente, betuigen de ondergeteekenden, mede namens hunne kinderen, hunnen welgemeenden en harte- ljjken dank. G. DEKKER. A- DEKKER-van Eire. S t o I w jj k 8 Febr. 1913. Voor de zoo talrjjke bewjjzen van deel neming, ontvangen bij het overljjden van onzén onvergeteljjken EchtgenootVader en Bebuwdvader, den Heer JAN KOOIMAN Jz.-, betuigen wjj onzen harteljjken dank. T. KOOIMAN-de Plkht. M. 1'. VAN IPEREN Kooimaw. A. VAN IPF.REN, Schoonhoven. A. W. LYKLEMA Kooiman. L. J. LYKLEMA, Grouw. J. KOOIMAN, Schoonhoven. Voor de vele bewjjren «n ondervonden bjj onre J düik eeniging, betuigen „ij onren hnrtelliben A ZANEN Ce. A. ZANEN SCHOONDERWOERD. Ammerstol, 8 Febr. 1913. Voor de liefderijke en rorgyuldige be- handeling door den WelEd. Zeergel. Heer nr J GBOESBEEK «ibier en de vele blijken «i beiangelelling, («den. do riekte en bj het overlijden outer Dochler PETBONELLA ondervonden, betuigen ondergeteekenden hun innigen dank. C. KONING en Echtgenoote. Schoonhoven, 7 Febr. 1913. Voor de vele bljjken van deelneming, ondervonden bij het overlMenvan onzen 'geliefden Zoon en Broeder LEEN DEBT, be tuigen wjj hierraède onzen hartelijken dank. Uit aller naam Wed. A. KIJKUIT. Kr&lingsche Veer, 6 Februari 1913. aan al mijn Vrienden te Noordeloos, Over- en Neder-SlingelandPeursnm en Hoornaar. T. VAN BENNIKUM, v Noordeloos. De ondergeteekende maakt bekend, dat van 10 tot en met 3« Februari a.s. het verkeer langs den TIENDENWEC te Wllllge-Langerak zal zjjn GESTREMD. De Voorzitter van het Water schap Willige-Langerak, K. VINK. Telefoon 1#83, ARTSEN HET KANTOOR van te MOORDRECHT, is "van den loten rang met Tot bovengenoemde Inrichtingen kunnen leerlingen worden toegelaten. Aangifte vóór 15 Maart. Voor 'de R. N. L. moeten de leerlingen op 1 April a.s. den 14-jarigen, voor de Voorber. Klasse den 12-jarige» leeftyd hebben bereikt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur, F. M. HEMMES. Ann deze Inrichting kunnen tegen Mei 11*13 nieuwe Leerlingen worden inge schreven. Vereischte leeftjjd vóór 1 April HHSï Voor de Normaallessen 14 jaar, voor de 'Voorb. klasse 12 jaar. Bjj de aanmelding moet worden overge legd: le. Geboorteacte2e. Eene verklaring van Ouders of Voogden, dat zy voornemens zjjn, hem (haar) voor het onderwjjs te bestemmen; 3e. Mededeeling aan welke School (Scholen) hjj (zjj) onderwjjs heeft ontvangen. Aanmelding vóór 1 Maart 1913 hjj den Directeur, S. KAKEHEEKE. te Selioon hoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag 9 Februari 1913, 's voorin. tO'/i uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. Haastrecht, Februari 1913. Onder hartelijke dankzegging voor dqj verleende gunst en het genoten vertrouwen, maakt de ondergeteekende aan UEd. bekend, dat hjj zjjn zaak in en aanverwante Artikelen heeft overgedaan aan MeJ. Wed. H. v. d. HEUL Met hét volste vertrouwen maakt bjj tevens van deze gelegenheid gebruik zjjn opvolgster ten zeerste in UEds. gunst aan te bevelen. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar, o— Refereerende aan bovenstaande adver tentie maakt ondergeteekende den ingeze tenen van HaaMlrechi eu OniMtrcken bekend, dat zjj de zaak in ^en aanverwante Artikelen van den Heer M. HAKKER heeft overgenomen, en dat die vanaf 1 Februari j.l. voor hare reke ning wordt gedreven. Belovende vér een solide bediening te zullen zorg dri%en, houdt zjj zicb ia de gunst van het publiek beleefd aanbevolen. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaresse, van de gezeteld te op Ulnadax II Februari 101», mm. nor, in hot GEMEENTEHUIS te schooi» "o'Te'rwerp: VantntelHng van bet verslag over 1913. De Voorzitter, C. J. Mn VAN DEN BRAAK. De Secretaris, Mr. P. A. GREUP. „STOLWIJK's HARMONIE". UITVOERING op Donderdag 1» Febr. a.-., in het Lokml van ANT. BOMEIJN. Tusschen de muzieknummers optreden van den gunstig bekenden Huil. Karakter- komiek A J. WESSELS, van Rotterdam. Na afloop BAL. Toegang 50 I ts. Plaatsen te bespreken 4 10 Ct. van af 8 Febr. bjj A. ROMEIJN. te LiouderaK. Aanvang 7 uur. Entree 50 Cenl. Tekstboekje vrjj. HET BESTUUK. SCHOONHOVEN. Directeur de Heer J» FAFIE. Programma's i f tt.a5 verkrijgbaar bp de H U. J. DE GKUIJTER en J. A. VAN EMMERIK, ba bet Bestuur en 's avondsin de Zaal. Plaatsbespreking op den dag der uitvoeriug van 1—3 uur in de Zaal, 4 f 0,10. HET BESTUUR. Net Jongmenseh vraagt te Hchoon- hoven KOSTHUIS met yrUe werk- knnier. Br. fr.onder no. 66, aan het Bureau der Schoonh. Courant. Iemand van buiten (Z -H.), P. G., uit den boerenstand, van middelb. leeftijd, eigen zaak hebbende, zoekt kennismaking met Chr. Jonge Dochter of Weduwe om na wederz. goedvinden een Huweljjk aan te gaan. Op kapitaal wordt niet gelet. Br. fr., letter G, a./d. Boekhandelaar J. DE VEN, Goüda. »jj A. WOUDENBERG te Schoonhoven. Terstond gevraagd een bekwaam bekend met Boeren- en Burgerwerk, bjj P. VAN LIMBORGH, Mr. Timmerman, Lekkerkerk. goed bekend met boerenwerk. Leeftjjd tusschen 30 en 40 jaar. Schriftelijke aan bieding. Adres Wed. P. SANDERS, Karne- melksloot 122, Gouda. Terstond gevraagd een bekwaam bjj H. PAUL, Mr.Timmerman, Haastrecht. f^"* Aan hetzelfde adres te koop doorrjjwydte 3.10 M. TERSTOND GEVRAAGD: bij A. VAN WIJK te OuPHigEim a/p IJssei. P. J. MENS, CoiOeur te Boskoop, vraagt Uitstekend kunnende Scheren ia vereischte. TERSTOND GEVRAAGD: of een Leerling, bij A. VAN GROOTHEEST, Brood- en Banketbakker, Haven, Schoon- Met 1 Maart gevraagd: 0F HALFWAS. bij Gebr. DAMSTEEGT, GnooT-A«at:ns, ook voor Zoiner 1913. Gevraagd werkkrachten (gezinnen) tot het aankruien van uteenaarde, naast de Fabriek. Zich te vervoegen liefst persoönUikmet pef brief, bjj Steen baas JAN van LEEUWEN, Willesk'ip bij Montfoort. GEVRAAGD, tegen vont weekloon en geregeld werk, bU 8. «AKS, StreeMeei, UTRECHT. Gevraagd met half Maart of eerder: 2oed kunnende melken; Huis disponibel; en met 1 Mei: liefst kunnende melken, bjj D. C., OSKAM, p./a. D. de Jong, Bergambacht. Wordt gevraagd tegen 16 i4aart: goed kunnende melken en met boerenwerk bekenden kunnende melken, doch geen vereischte, by P. v. n. DpOL, Tiendeweg, Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd met 1 Mei: P G netjes kunnende maaien ep genegen Boonakweekér, Ai.blassehdam. Tegen half Maart gevraagd: P. G., goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend: Huis eu Tuin beschik baar, bij M. MOLENAAR, 's-Gravenweg, Nieuwerkerk a/d IJssel. gevraagd^ P G., goed kunnende melken en Boerenwerk bekend. Adres: L. NOORDE- GRAAF, Krimpen a/d IJssel. Gevraagd tegen half Maart of 1 April «en BOERENARBKIHFR, P. G.t goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Huis en Tuin beschikbkkt. Zich in persoon te vervoegen by L. BKUILnfc te Lekkerkerk (Dorp). Tegen half Maart gevraagd: liefst met een zoon, goed kunnende melken en roet boerenwerk bekend. Huis met Tuin beschikbaar. Adres A. VERKERK Pz. te Gouderak. Tegen Maart gevraagd: goed kunnende melken, bjj J. L. van den BERG, Spoelwuk, gemeente Reeuwijk, nabij Boskoop. Terstond of half Maart gevraagd een P. G., goed kunnende melken, by JOH. VERDUYN te Waarder. TERSTOND GEVRAAGD: tusschen 15 en 17 jaar, goed kunnfende mel ken bjj Gez. VINK, Baanhoek,Sliedrecht. Gevraagd.tegeu i April: tonder kinderen, P. G., tussche» 40 en 50 jaar, bü een alleenwonend Weduwnaar. Franco brieven aan B. VAN LIMBORGH te IJSSELMONDE. Mevrouw DORTLAND-Zuijdam, Turf markt 100, Gouda, vraagt tegen Mei Gevraagd tegen 1 Maart of April'. P. G., bij P. BOtfïER, Kaashandel, Gkoot- Ammers. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken. Adres A. STUUR MAN, Beroambacht, Bovenberg. Gevraagd, zoo spoedig mogeljjk: tóhÏTfDdV A™.?'W UN GAARDE XI Sliedrecht. «evraagd, niet beneden de 18 jaar, P. G. Brieven franco, onder No. 58, aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP: Ongeveer gemakkelijk vervoer aan de rivier de Lek, en Adrna F. VAK ItV.B «Bij K Tien- boten l>y Iroeide» kan er op werken, op VKRWEULEN'» NAAIJM 4CHINE, splinternieuw, zoo uit de kist. Ook op afbeUling, Prijscourant gratia. Inruilen en repureeren. h W. VEBJIMJLES Klpntraat 4*. B»«er4»m. in het Nntugebonw te SCHOON 1IO* EN VAN RE MUZIEKVEREENIGING „T.A.V.E.N.U. ajg»i»r KOKHI4CH, Holl. Humoristen uit Rotterdam; dTfl^G* dI'ÏeüR. DÓ'n.""r"e*AKunstl,e,„„de. Leden vrjjeo «„vg»ng. Entree voor (net-leden per persoon SO Cent, Heer en Dame 75 Cent. BAL NA. HET BF-STDim. TE KOOP: bjj A. BE BIE te l'ol»l»rot.l.. oud 7 maanden. Adres W. BOTH, Bode, Aroeide. TE KOOP: een groote party mooie Adres: C. WINK, Tienhoven bjj Ameide. TE KOOP: voor liehameiyWe doeteinden. Te zien ertte bevragén bjj Boekhandel KARSSEN, Bodegraven. ft S*f e n Kraepelicn A Holm, S prima Kwaliteiten, lage pryxenby Drogist, Hchoonhoven. KEN OHOOTt WASOH *N WBINIO WKRK ZUIVERE De wasch, U ziet het, Is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. In de volgende week te «root- Aromer»» in lossing een lading waarvan de prijs is, vrij aan huis, f 1,10 per Heet., EIEBKOLE» f 1,«0 per Heet. J. C KENTIE. Een verïvrakt «e»W, rieduT een reid dat «oed voorbereid i9 tot de ontwikkeling der schadelijke invloeden, der microben. Een epidemie komt a.n; wie ml Ie» de eerste Slachtoffers lijn? Onveranderlijk die personen die reed» door de ellende, door overwerken zjjn verzwakt, of wel zij die ren een ziekte opkomen, dg, die goed ge zond zjjn, scbjjnen bet kwaad te tarten, dat hen onverstoord laat, alleen reed» omdat het zicb in ben niet kan ontwikkelen. Dear ligt bet groote gevaar voor personen, aangetast door die slepende ziekten: bloed armoede, .Igemeeno zw.kte, bleekzucht, ziekten die niet ernstig zjjn, meer zeer ernsiig kunnen worden door de minste verwikkeling, omd«t zjj het veld voorbereid ""hoMs des te betreurenswaardiger men- scben, door die slepende ziekten le zien volharden met in dien gevrnrlnken toestand te blijven, daar het zoo gemakke lijk j, zich er van te verlossen. Het l» inderdaad voldoende gedurende eenige degen de behandeling met de Hnk Pillen te volgen om zicb in een tocstjnd van kracht van wenrstand, van gezondheid te gevoelen. op goeden stand: Br. fr., no. 67, aan het Bureau van dit Blad. op Woensdag 12 Fe b r uari 1913, voorro. 10 uur, op het terrein van de Familie v VLIET, aan de Karnemelksloot te GOUDA, door den Deurwaarder F. H-SWAM, van een zeer belangrijke party prima bestaande uit: 2-dm«. Dolen voor Dorsch- vloeren, Planken, Binten, Baddmgs, Ribben, Palen, Latten, Kraalschot, hchutteu 2 X ft 3 XL Ramen, Deuren enz. T« koop gevraagd een gebruikten, doch in goeden staat verkeerenden Prijsopgaaf met omschrijving te zenden, onder letter M, aan den Boekhandelaar SANDERS, Bodegraven. KORTE DIJK 3, SCHOONHOVEN. te overleggen of F Bllwlel i.,inocliill. i' Uw keuze kan daarbij niet mooiljjk znn. U kiest wat door do ervaring van duizenden als bet beste wordt erkend. Dat zjjn die Hg wie en, die om bon lichten gang, hun keurige afwerking, hun buitengewone duurzaamheid en uithoudingsvermogen wyd en zyd bekend zjjn, n.l.f t Deze Rywielen, gemonteérd met onze Having <|nalitelt»- of Perfecta Huudeiivoldoen aan de strengste eischen. ONZE I9I3 SERIE IS GEREED en" binnenkort vcrscbjjnt onze Fraohtoataloga. voor dit jaar, die op aanvraag gratia en franco toegezonden wordt. KENT UW BELANGEN IN DEZEN. H. C. A. ACKMANNKlaas Baving Rijwielen, Zwolle l l'HETT" Buitenboord-Bootuiotoren met inMgneet-ontnteklng. HrotMlMiiUmachine* 'Melkon'mlcr.. «6l8'8 8>t>r"il'' i.r ....raw i»z»i bui von tic koe niet fleurig is, de neus droog, de bek en tong Wann!" Ze M «3 weldra hersteld rijn en het kalven slijmerig ïdng kalven bljjven echter vele koeien met h«l navuil staan; i-le eetl^sMs niet bflzónder goed het herktwen onregelmatig de koe perst van tyd tot de eetlust is nipt nyz gHiervoor is „BUBUS" een absoluut genees middel 'Na'het gebruik van twee pakken komt het vuil beslist af en wordt.de koe mmedig weer geheel gezond. Geinige de vele attesten hieronder vermeld. spoedig g VrU. por „„k 11.5», vUfP»t f».»»- Ondergeteekende heeft meermalen uitstekende resullaten verkregen met de Vee- "t uilSiiii» mn kan ieder Veehouder dezen drank zeer aanbevelen, drank „BUBUb en Wan u-uer 11 (w g j. VAN VLIET, Stotwijkersluis (bjj Gouda)." Uiermede stel ik U in kennis, dat „BUBUS" mjj uitstekend beeft voldaan voor koeion met'iiavuil en ook voor koeien, met koude in het Igf. „Muw(jk Ondergetekende heeft meermalen uitalekende resullaten verkregen met den Vecdrank ItllllLS" eu kan ieder Veehouder dezen drank aanbevelen. „BUBts eu san |j, HOÖGEJIDOORN, Nieuwerbrug (bij Woerden)." I ik ondergeteekende, verklaar „BUBUS" gebruikt te hebben voor «en koe met vuil. Ik h'ad nöoit eerder van .BUBUS" gehoord, en do koe had al tieu dagen met vuil gestaan ,i Blino"" inkreeg en wij dachten dat zjj zou sterven, zoo mm was de koe er LTbS Na twee pikken „BUBUS" ingekregen te hebben is zjj volkomen genezen, aan toe. Na tweL paiKen ."c" JAf0BUS VERHOOG, Brinioboeve, Leiden," Te verkrijgen bij: Caft „DE BONTE KOE", Veemarkt 4nB..Uord»in;J. DE BRUIJN, im» l« Do liters P. p. v. o. BERGHHotel VVii.i.tns", l'treetlt; VAN DAM, .ÏÏderkètk ■l it lf"-', Cafe „HREMMER eo „REIJsT" en KRAK', Lelden; H L JDn'kINUT, P.petle „d C C. KROM ^SCHEER, Hodeiraven; W. STAVER, Ha*er»wo«d«; L. DE STIGTER, I h„kT A N VAN ZESSEN, Sohnonhevon. 74 I* Mej. L. SCHOUT. CENEZINC. WH deelen u heden de mooie genezing meé van Mej. L. Schout, ziekenverpleegster, wonende .ichoutenstraot 47, te Rotterdam „Sedert «enigen tjjd," schreef ons dezer daeen Mei. Schout, „««voelde tW my met wel. Ik was zeer verzwakt en een geringe arbeid was voldoende om mjj onmiddellyk aan het zweeten te brengen en mO bjjna uitgeput te maken. Ik had geen eetlust en men zeide mij dat ik er slecht uitzag, «et ont brak mjj aan lust en ik gevoelde wel dat het van binnen met goed gesteld was. Het gebeurde dikwjjls dat ik by het loopen of bjj het werken werd opgehouden door be- I nauwdheid, hartkloppingen of duizelingen. Op raad van mjjne zuster besloot ik de Pink Pillen te nemen, en die hebben my onmiddelljjk goed gedaan. Ik voelde nljjne krachten terugkomen, mjjn eetlust nam toe en ik heb geene ongemakken meer onder vonden. Sedert de kuur met de Pink Pillen ben ik gezond." Verkrijgbaar 4 f 1,76 per doos en f per 6 doozen- bij het Gene raai-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan«2, Amsterdam; mede verkrjjgbaar bjj A. N. van Zessen te Schoonhoven, hy Jxc. Stürm, Drogist te lekkerkerk, Groknevkld, Drogist te Krim pen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisterijen. Notaris O. TOS te Wad- dinxveen zal, met ingang van 1 Met 1913 f bjj inschrij ving verpachten: geteekend F no. 21, te StolwUk, aan het einde van den Tent weg, met bjj behoorenden STAL, BERG, SCHUUR, ERF en diverse perceelen uitmuntend aldaar, samen groot ongeveer 331/» Hectaren. ID Te bezichtigen op 10, 11 en 12, 17, 18 en 19 Februari 1913. Biljetten, inhoudende opgaaf van den ge gadigde met 2 borgen, en der jaarijjksche huur, in te leveren vóór of op 26 Februari 1913 ten kantore van genoemden Notaris, Kerkweg te Waddlnxveen, of Donder dags v.m. in het Café „HET SCHAAK BORD", Kleiweg te flonda, alwaar de voorwaarden ter lezing liggen en alle ge- wenschte inlichtingen verkrijgbaar rjjn. De Notarissen N. F. CAMBIER VAK NOOTEN te Gouda en B. D. KBÜNEMANN te Bodegraven zullen op Woensdag 19 Fe- Jp G bruari 1913, dea voormiddags 10 uur, in „de Tempel", ge- flfÜStiï? meente op de Tuinderswoning van den Heer NIC. VAN HEIJNINGEN, te diens verzoeke en om contant geld, publiek verkoopen: nog te veldje staande Sla- en Bloemkool- planten, Tuinders-, Bouw- en Slootgereed- scbappen, Varkenshokken, Bergheeft, Varkenszenningen, een Amerikaansche drie- lingschouw,#een party ruige Mest, eontg MEUBILAIR en wat verder zal worden aangeboden. Te bezichtigen een uur voor de ver- kooping. —o— van een groote party (uteuw bont en afbraak), als: PLANKEN, RIBBEN, BALKEN, DEUREN, enz., ogn contant geld, op Buindcrdag 13 Februari 1913, te: a. uilen duro. gem. Brandwijk, bjj hel Koffiehuis van Mej. de Wed. J. C. BOER, voorin-. 9-9 uur; b. Molenaarsgraaf, op het Kerkplein, nam. één uur. BM4.rk.rk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2