Firn A. SLEGT, SWEET MAY lui mm 7 kalragisnde KOEIEN, Heerenlogement Jet no. 23, Een Mb Mrii, DAMES- en KINDERKLEEDING Een ScWtaHit Een Schilderskneclit Een ScitaHt rs Een KlonpaknrslKlit, Een itdekknrsMt, BouMit oi Arbeider, Een Boerenarbeider, Een Bomdienstbode, Belangrijk Boelhuis Boelhuis Bouwmanswoning Landerijen, Een Bakkerij Voor hoest en verkoudheid: A. N. van Zessen, düb Een Huis Paardenmest, Boonenstaken. Iepeboomen, MEIKAAS, Een 5-jarige vleeschknobbel I KLOOSTERBALSEM, 2 Zilversmeden Een net Persoon, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerendaggelder, Keukenmeid Dienstbode, EEN PAND, Varkensverkooping Houtverkooping LEEST DIT! AANNEEMSJAPONNEN. HAARVERSTERKER, Een Dienstbode, 'Voorloopig Bericht. te Moordrecht, omstreeks half April 1913. te KEEUWIJK. Bouw- en Melkgereedschappen Openbare Verkooping te SCHOONHOVEN. Openbare Verkooping. binnen Schoonhoven, Het Woonhuis, no. 76, Lekkerkerk, EEN HUIS, een dito perceel Land, LOPIK. 20 drachtige Zejygen Polsbroekerdam. NIEUW HOUT, Tenen I Mei ter overname gevraagd Abdijsiroop, Siroop van 't Boertje, Thüringer brüst Krauterhonig, Hoestpoeders, Wijbert-tabletten, Keating's-pastilles, Poncelet-pastilles, Coryzol, 1 Veno's bliksemsnel hoestgeneesmiddel, Forman, Emser-pastilles, Emser-zout, Emser-water, Druivenborsthonig, Owbridgc's longhersteller, M'entha-pastilles, Teerpillen, Teercapsules (Guyot), Teercapsules (Thevenot), Kruidensiroop, TE KOOP, TE KOOP: Beste Koe- en Varkensmest, ARIE SCHERPENZEEL Nieuwe Haven 3i, GOUDA, Roggebrood. Melassebrood. Faardenboonenbrood. J.&A. Groene veld, Grammophoon- Orgelhandel gerookt.PAAROENVLEESCH C. K PRUIJTI Ci„ likkirkirk. H.H. Landbouwers! „KWALSTERPOEDER"; Hoofddepót C. J. SCHEER, Bodegraven; „ZOGPOEDER"; een Winkelopstand NAAR MAAT. D. A. v. YPEREN, 87, GOUDA. SANGUIN0SE. Wilt gij een doeltreffend geneesmiddel tegen Haaruitvallen, Een Boerenknecht, BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven —o— bii den Heer J. VAN DER SPEK Jac.zj., in den Zuid pias-Polder, aan den Nieuwerkerkscheji weg, Notaris THECRN1ET. a De Notaris I. P. NAHLHTEDE te rf■OUlftiiu Bergambacht is voornemens op IfcgHPWr Woensdag 12 Februari 1913, des morgens 10 uur, aan de Bouw- manswoning get*. E nos. 129 en 130, op Bavensberg onder de gemeente (teenwyk aan den 's-G raven broek scben weg, in het openbaar te verkoopen, om contant geld: 8 PINKEN; voorts diverse S Roelbooten, een© part|| Biet en Knigt en eenig MEUBILAIR. 's Morgens vóór den verkoop afgenum- merii te bezichtigen. van het De Notarissen J. P. MAUI.STEDE te Bergambacht en D. TEIJINCK te Schoonhoven zullen by inzet op Donderdag 20- en bij afslag op Donderdag 27 Februari 1913, telkens des avonds 7 uur, in het Koffiehuis van D. C. den HOED te Schoon hoven,'in het openbaar verkoopen: 1. Het sedert onheuglijke jaren beslaande Koffiehui* en Logement, genaamd „HET HEERENLOGEMENT", met daar achter gelegen groeten Tuin, aan de Westzijde der Koustraat, in de nabij heid van het Station der in aanbouw zijnde Locaalspoor op Gouda, ter grootte van 187<l Centlaren. Dadeïj" aanvaarden. 8. Het Woonhui* en Erf, annex ten noorden van bet vorige perceel, ter grootte van 88 Centiaren. Verhuurd tot 1 Mei 1913 voor f 150,— per jaar. De verkoop zal geschieden in perceelen, by corabinatifin en in massa. ■9* Wegens groote oppervlakte in het centrum der stad, zijn de perceelen ook zeer geschikt tot oprichting van fabriek of handelszaken, voor inrichtingen van onder wys en dergelyken Nuder onderricht ten kantore der Nota rissen. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donder- dagen 20 en 27 Februari 1913, telkens des avonds 7 uur, in het Koffiehuis van D. C. DEN HOED aldaar, in het openbaar veilen en verkoopen: met ZllveranlilawerkpliMta en ERF, nan den Havenstraalschen Wal; kad. Sectie C, nomraer 1485, groot 86Centl- In gebruik by den Eigenaar J. L. van der Maat. en ERF, binnen Schoonhoven, aan de Havenstraat; kad. Sectie C, noramer 1496, groot 417 Centlaren. Verhuurd aan IJ. Witzenburg tot 6 Maart 1913 voor f 2,00 per week. Aanvaarding by de betaling der kooppen ningen op 26 Maart 1913. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal veilen en verkoopenten verzoeke der Hoeren BOUTER, op Woensdag 12 Februari 1913 by opbod en op Woensdag lOFebruari 1913 by afslag, telkens v.m. 10 uur, in „DE GROOTE BOER-" te Lekkerkerk: bestaande uit twee Woningen^ Schijl ren. Erven en Bouwterrein, boffiff het Dorp te groot 5 Aren, 87 Centlaren, met Buttenrol daarvóór, groot 1 Are, 8 C©btlarcn, zulks in twee perceelen. Betaling on aanvaarding 31 Maart 1918. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Inmiddels uit (Je hand te koop. - Het ARMBESTUUR te J—r.- .,1.1 ia voornemens 18 F«- hruTri I S bij inschrijving te verkoopen VOOR AFBRAAK: gelegen in de gemeente JMriveldbjj het Koekoeksveer, De inschrjjvingsbriofjes kunnen worden ingeleverd den IDden F.bnmri #l« dj» morgens te 11 uur, in de CONblSTOHIE- K Hit Amuutuu* tooisoihu. De Notarissen N. F. CAM BI EB VAN NOOTEN te Gouda en Mr. C. H. FII11 BI NNETHLAGE te Woerden zullen op Donderdagen 27 Februari a.s. by inzet en 6 Maart a.s. by afslag en combinatie, telkens des mor gens 11 uur, in Hótel „DE ZALM" aan de Markt te Gouda, PUBLIEK VERKOOPEN: EEN met afzonderlyk Yoorhuia, Schuren en 3 Daggelderswoningen, aan den Graaf Florisweg nos. 73—77 en 79 te COUDA, zoomede diverse, daarby gelegen uitmuntend geschikt voor Boom- en Bloemen kweekerU of Groenten- teelt en gëdeelteiyk voor Bouwterrein, groot 9 Hectaren, 70 Aren, 45 Centiaren, zoomede aan den Kleiweg in Rloemendaal onder Waddlnxveen, groot 3 Hectaren, 18 Aren, alles in de nabyheid van het Station Gouda. Het Voorhuis is verhuurd voor f 208,— per jaar tot uiterlyk 1 Dec. 1913, de Dag- gelderswoningen met een daarnaast gelegen Varkensschuurtje, elk voor f 1,50 per week tot uiterlyk 1 Mei a.s., tcrwyi de overige Gebouwen met de Landeryen te aanvaarden zyn op den betaaldag der kooppenningen, 10 April a.s. De Landeryen zyn dagelyks te bezichtigen, de Gebouwen 8 werkdagen vóór de dagen van veiling en afslag, van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur, en opr die dagen van 9 tot 11 uur. Belanghebbenden worden er opmerkzaam op gemaakt dat in Gouda groentenveilingen gehouden worden. Te veilen in 12 perceelen, combinatiën en ééne massa. Verdere inlichtingen geven gezegde Nota rissen, op wier kantoren van 17 Februari a. s. af uitvoerige notitien te verkrygen zyn. Notaris H. C. KOOI te Lopik zal op Vrydag 14 Fe bruari a.s., des v.m. tOlfauur, te Lopik, by het Koffiehuis van den Heer G. W.'SJAM, ten verzoeke van den Heer JAC. I.APONDER, publiek verkoopen (late en 3de dracht). Dag tot 15 September a.s., mits borg stelling. Kosten contant. Notaris H. C. KOOI te X? Lopik zal op Donderdag 27 Februari a.s., des v.m. 10uur. IhCiIw °an den Polwhroekerdam by het Koffiehuis van den Heer C. DE VOS, publiek verkoopen, om contant geld: Eene groote party •ls: Bergroeden, Sparren, sparren- en eiken- Palen, Brugleggers, eiken Ril Schrooten enz. tibben, Planken, op het platteland, van niet te grooten om- rang. Brieven franco, onder no. 64, aan het Bureau dezer Courant. uitsluitend by Ad».-Apoth<-ker. SCHOONHOVEN. TE HUUR GEVRAAGD in den omtrek van 8choonhoven, Dordt of Botterdam: met eenigen GROND of TUIN, by voorkeur lang« 't water, 't welk geschikt is voor Winkel of daarvoor kan worden ingericht. Br.fr. met nauwkeurige opgaaf en ligging, onder no. 53, aan 't Bureau van dit Blad. wegen* gebrek aan een opvolger: waar veel paarden worden beslagen, bene vens een Bywlelhandel, staande op een flink Dorp. Bewyzen ter inzage. Te bevragen, onder no. 55, aan het Bureau Een groote party ook by kleine hoeveelheden. Te bevragen: Stoomzuivdlfabriek „DE GRAAF STROOM", Bleskensgraaf. TE KOOP: by C. KALISVAART, Knibbelweg, Zeven huizen (Z.-H te MOORDRECHT heeft TE KOOP een groote party elzen- en wilgen Struikrozen, in alle kleuren, f 0,25. Stamrozen, -0.70. Klimfhzen, -0,25. Aardbeien, alle soorten, f3,- p. 100.' Roode, witte, zwarte en krul*- be**en f 0,30. Verder Vruchtboomenin alle vormen en soorten, per cor respondentie. Aanbevelend, N. VELDHOEN A Co., Keyerskoop 48, Boakoop. Verzendt GOED drooggebakken: Ultalnltcnd late kwaliteit. Solide Vertegcnwoordl- ger* gevraagd. en Koestraat 51, 8CHOONHOYEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewensehte fabri katen, pryzon en modellen. Catalogus gratis. Vrjje bezichtiging. NleuwHte tiraminoplioonplaten. Blliyke termynbetal. Gratia les. FIJN.DUURZAAM.GEURIG De uitwerking van een goed Voederrantaoen. Gelieve sv.p. omgaand aan mijn adres af te zenden 300 K.G. Bertels Lijn zaadkoehjes met Suiker. Ilc heb er gebrek aan. Ik ben zeer voldaan over de resultaten. Ik voer de Bertels Lijnzaadkoekjes, volgens uw schrijvenin de plaats van het voorheen gevoederde Lijn meel en Maïsmeel, en kreeg een vetopbrengat méér per koe van 1.35 en eene vermeerdering van Melk tian 01 Liter per week van 4 Roeien. Voorwaar een goede vooruitgang. Ze daarom spoedig tegemoet ziende Hoogachtend, Uw dw., t Anton ia Hoeve". (w. g.) J. DE IIEER. Opënde (Gr.), 11 December 1912. Vorm der kwkjes met Firma naam er in geslagen: "TleRTElS&ConP^ Amsterdam 6 stuks wegen i Kilo. Klacht dit merk. Op aanvraag wordt ieder voeder rantsoen dadelijk verstrekten vertoeken daarbij het voorhanden ruw voeder, als hooi enz., te wilLnt opgeven tl Hamode geven Onder; gelei-kenden aan hun klanten kenni*, dat zjj weer voorzien zyn van le kwaliteit ook verkrygwinr J>y» J. BOON, Elahont a/d Kinderdyk en B. NOORLANDER te Be r ga ui hac h tTe Ne li oo n ho v e n n ee in t de Heer J. ESHUIS dagelyks bestellingen aan op verech- en gerookt Paarden- vleeaeh. Aanbevelend, Zoo ja, geeft baar dan één pak hebt ge een koe, welke een hard nier heeft of alechte melk geeft? deze poeder is een uitstekend geneesmiddel van harde uier* en van kwade^ bloederige melk. KWALVTERPOEDEB is reeds jaren met succes in den handel en wordt door honderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen. verder verkrygbaar by onderstaande wederverkoopers A f 0,75 per pak. B. BRAND, Groot-Ammers. L. A. STOPPELENBURG, Stolwijk. G. COM PIER, A NT. COOPS, P. C. BONGERS, W. v. REES, C. de JONG, P. ROELOFS, A. GROENEVELD Lz., H. SMIT, Lopik. Gouda. Moordrecht. Bleskensgraaf. Molenaarsgraaf. Oudewater. Krimpen a/d IJssel. Schoonhoven. A. v. WALSUM Pz., Ouderkerk a/p IJssel. G. v. ZWIENEN, Lekkbhkeiik. A. P. den HOED, Polsbroekerdam. H. v. AM BRONGEN, IJsselstein. Z. J. de JONG, Nieuwerkerk a/d IJssel. W. J. v. DAM, Haastrecht. J. in 't HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. van VLIET, Zevenhuizen. W. de LANGE, G. den HOED, C. van STEENIS, v. HEIJDEN, P. de BRUIJN, M. de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN, M. A. v. BEEKUM, C. G. v. d. BERG, H. JONGKINDT, J. BOUWMEESTER, VAN ECK, ZONNEVELD PIEK, A. GOSMAN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, Schoonhoven. Berkenwoude. Noordeloos. Waddingsveen. Ottoland. Nieuw- Lekkerland. Oud-Alblas. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Capelle a/d IJsel. Tienhoven. Everdingen. Hoornaar. VlANEN. Lexmond. Jaarsveld. Tevena verkrygbaar: i een uitstekend genees- en voorbehoedmiddel van kwaad zog by varken*vele attesten van landbouwers voorbanden. M D Daar er namaak in den handel is, lette men op den naam C. J. SCHEER, li.U. welke op ieder pak moet voorkomen. in verschillende maten, tegen zeer biliyke prijzen, benevens Lindeboomen, w. o. mooie Leiboonien, hoog-, lialfatam- en pyramid©-Vruchtboo men BeaaeuatrnlkenBozen Ueeatera en aanverwante Artike len, aangeboden door H. van DONKELAAR, Werkendam. 35, 40, 44, 48 Cent per 5 ons, by P. DE JONG, Koestraat, Schoon hoven. o— Aan hetzelfde adres te koop met Amerlkaanaehen Koffiemolen en Toonbank. me f Door deze heb lk de eer lIEd. mede te declen, dat de nieuwe Stalencollectie van Japonatoffen ia aangekomen, bevattende een byzondere, amaakvolle keuze van Ik houd my voor (JEd'a bezoek ten zeerate aanbevolen en ben ook gaarne bereid, U op aanvrage de collectie ter bezichtiging toe te eenden. Aanbevelend, Vlnum Sanguinoaum; ln vaeno. Bij bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte is meestal het gansche gestel ïydende. Storing in de spysverteeriug; gebrek aau eetlust; een vale kleur; een onzuivere teiut; dat zijn alles teekenen dat de sappen bedorven zyn en het bloed niet is wat het wezen moet. In al zulke toestanden is de Sanguinose „het" middel dat u helpt. Bij gebrek aan eetlust; by slapeloosheid; gebrek aan kracht; gedurige ver moeidheid. Neemt de Sanguinoae! zij bevat de voedingszouten uit de planten wereld in, een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen. Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjes; maakt uw bloed weer gezond eu ryk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat by «ene volmaakte gezondheid behoort. Hoort eens wat ervaren geneeskundigen aangaande de Sanguinose getuigen: „Naar mjjne overtuiging beveelt de Sanguinose zich aan voor alle ge vallen van uitputting en algeraeene verslappingstoestanden. Haeltert, Brussel. Dr. P. DEMADE." „De Sanguinose is het werkzaamste middel, ray bekend, ter bestryding van de bloedarmoede en al hare gevolgen. Brussel. Prof. Dr. NESTOR CHARBONNIER." SANGUINOSE kost per flac. f 1,50, 6 flac. f 8,-, 12 flac. f 15,—. Waclit IJ voor namaak! Te verkrygen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. ~c/| - - De Riemerstraat 2c/4 Te Nchoonhoven bij A. ANTON COOPS, Wydstraat. VAN DAM A Co., Den Haag. N. VAN ZESSENte Gouda by GEBRUIKT DAN A f 1,00 per flacon. Verkrygbaar by Droglaten en Col fleur*. TIJKKEK en C. BIET VELD, Bleakenagraaf; A. SIEBEL, Alblaaaerdam. verdwijnt door den KLOOSTERBALSEM. Lydcra aan vleeachknobhela, eelt en wratten, probeert eerat nog eena den K LOONTEKK ALSKM, alvorena IJ te laten anyden. Zoo goed al* de Kloo*terbal*em, met recht genoemd de won. derbalsem, voor anderen wonderen verricht, zal zy ook voor IJ dienen. I.eeat alechta: Mejuffrouw H. v. d. Munckhof, te Dril by Venray, verklaart ons: „Sedert 5 jaar had myn man een dikte op zyn hand van wel een vinger „hoog, welke hem voortdurend pyn deed. Hjj had deze gehouden uit het „verrekken van zyn handspieren. Wat wy er ook voor hebben aangewend, „niets wilde helpen. De dokter raadde aan den knobbel te laten wegsnyden. „Wanneer myn man op het land werkte, zwol de knobbel op en werd bont „en blauw en zóó pjjniyk, dnt hjf met werken niet voort kon gaan. Ten „slotte raadde ik faun man aan aen K LOOSTER HA LSEM te gebruiken, die „ik kocht by G. Ambrosius, te Venray, en wreef daarmede eiken avond zy» „hand krachtig in. Na een paar dagen konden wy reeds bemerken, dat de „knobbel aanmerkelijk dunner werd. Wy zyn met bet gebruik van den Kloos- „terbalsem voortgegaan en na het gebruik van één pot was de knobbel „geheel verdwenen. Daar ik zelf aan rheumatiek leed, heb ik daarna „den Kloosterbalsem ook >oor myzelve aangewend en kan ik verklaren, „dat de Kloosterbalsem ook my van mjju rheumatiek verlost heeft, waar door wy zeer dankbaar zyn. Wy raden elkeen aan bet eens met den „Kioosterbalaem te probeert n." De Klooster Sancta Paulo, geneeat onv oor waar del ijk aambeien, rheumatiek en alle rheuuiatl*ehe aandoeningen, aplt ln «en rng, aplerverrekkingenMtrauiheld, wonden van allerlei aard, winterhanden en -voeten en huidaandoeningen. I'rys per pot van 20 gram 35 cent, van 50 gram 75 cent, van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. Eischt rooden band met handtewkening v. d. Goueraal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar bjj alle drogisten, apothekers en de bekende depóthouders. Terstond gevraagd een bekwaam by T. MACDANIËL, Mr. Timmerman te Groot-Ammers. gevraagd by A. KOENEKOOP, Mr. Schilder, Nieuwerbrug a/d Ryn. TERSTOND GEVRAAGD: of HALFWAS, tot November vast werk, bij M. KRANENDONK, Mr. Schilder. Ijsselmonde. SPOEDIG GEVRAAGD: of flink Halfwaa, by JACs. STÜRM, Schilder te Lekkerkerk. ER BIEDEN ZICH AAN: (draadwerkera). Br. te adresseeren b./d. Secr. R.-K. Bond, A. J. J. VERROEN, Schoonhoven. gevraagd by G. DE RAADT, Gouda. Flink loon. GEVRAAGD TERSTOND: P. G. Adres Th. A. KARREMAN, Oud- Alblas. GEVRAAGD: by J. v. d. BERG, Rietdekker te Stolwijk. GEVRAAGD: goed bekend in de Alblaaaerwaard, genegen verache Viach op te koopen. Adres J. BURGER Mak, Vischhandel Bergambacht. Gevraagd tegen 1 Maart of eerder een of Leerling, P. G. Adres G. v. d. HEIDEN Molenaar, Nieuwpoort. Gevraagd met Maart of eerder P. G.goed kunnende melkenby J. WINGE- LAAB, Kralingscheweg, Rotterdam. Gevraagd tegen 1 Maart of eerder een goed kunnende melken, by JAC. VOETS te Stolwijk. Gevraagd terstond of tegen half Maart een bekwame P. G. en goed kunnende melken. Adres Wed. ADs. van CAPPELLEN, Kouwenhoek, Capelle KfP IJssel. Tegen 1 April a.s. gevraagd: goed kunnende melken. Huis beschikbaar. Adres W. DOGTEROM, Lekkerkerk. Tegen half Maart gevraagd een P. G., goed kunnende melken. Huis en Tuin beschikbaar. Adres Wed. A. DEN DUIJF, Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd tegen half Maart een bekwaam goed kunnende melken en varen, tegen goed loon. Adres C. v. d. ERVE, Capelle a/d IJssel. Met Mei gevraagd ?oed kunnende melken, door G. H. REIJM by Nieuwerkerk a/d IJssel, Zuidpiaspolder. Mevr. MULLER—Brunt, „Vill^ Mafisan" te Voorburgby Den Haag, vraagt tegen 15 Febr. of later eene eenvoudige of Meld-Hnlahoudater. Hulp van inw. tweede meisje en 1 dag per week eene werkvrouw. Loon naar bekwaamheid. Mevrouw VAN OMME te Ouderkerk a/d IJssel vraagt tegen 1 Mei een nette liefst niet beneden 17 jaar. Terstond of half Febtuari gevraagd: by A. ZIJDERLAAN, Mr. Bakker, Opweg, Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: roed kunnende melken, by Ms. POTUIJT, Bergambacht, Tusscbenlanen. Het Comité 1918 te Dordrecht heeft besloten de feestviering met te doen plsnts hebben op W November, den e.gon- ijken herinneringsdug, maar up 4 September. In verband met (Teren datum ral het Oranjecomitè den verjaardag van H. M. de Koningin op 31 Augustus slechts vieren met een kinderoptocht en concerten. In hét voorloopig progrnmma van de vrijheidsfeesten werden opgenomenhet honden van een taptoe, het luiden van de klokken, godsdienstoefening in de verschil- lende kerken, bedeeling van de armen, het honden van een historiscben optocht, waar aan bij voldoende deelneming een vakoptocht verbondon ral worden, het geven van historische voorstellingen te water en te land, het verlichten van 3ehav<"l3p"oari° gondelvaarten gehouden 2ull«" ral getracht worden van particuliere rgde huis- en huurtversieringen te vor^njg^'e Gouda, 0 Febr. De uitnoodigingen tot deelname aan de Tentoonstelling van Handel, Nijverheid en Nijverheidsknnet, welke m Augustus of September te derer stede in da aebouwen en op de terreinen van .Ons Genoegen" ral worden gebonden, rgn thans aan tal van handelaren, mdustneelen enr. verzon den. Bleakenagraaf, 6 Febr. De levering van schoolbehoeften voor de openbare lage re school alhier is opgedragen aan de heeren P. van Essen, te Moionaarsgraaf, en J. slot boom alhier. «Hoornaar, 3 Febr. In de j.l. Vrydag gehouden raadsvergadering waren tegen woordig de voorzitter en alle leden. De voorzitter opent de vergadering, waarop de notulen der vorige worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Medegedeeld wordt, dat de leden der Com missie tot wering van Schoolverzuim hun benoeming als zoodanig hebben aangenomen. Daarna wordt, ter voldoening aan een missive van Gedeputeerde Staten, ter tafel gebracht een daarby gezonden afschrift van een aan H. M. de Koningin gericht adres d.d. 14 Januari 1913 van den heer C. B. Wisboom, burgemeester dezer gemeente, houdende verzoek om toestemming om te Gorinchem te mogen blyven wonen, wegens gebrek aan een eenigszins geschikte woning binnen de gemeente. .au» Alle leden verklaren gaarne, dat bet i .Wonen van den burgemeester te Gorinchem 'nog nimmer eenig bezwaar heeft opgeleverd en dat binnen de gemeente geen geschikte woning voor Z.Edelachtbare te vinden is. Eenparig wordt dan ook besloten, aan Ge deputeerde Staten kennis te geven, dat tegen het verzoek geen bezwaar bestaat. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van een ingekomen schaven, d.d. 14 Janua" 1913 van de Zangvereeniging „Vol Moed albier, houdende inededeeling, dat zy niet 1 bereid is haar meubelen, in een der school lokalen aanwezig, aan de gemeente over I te doen. Naar aanleiding hiervan en ter gedeel- teljjke uitvoering van het raadsbesluit van 13 December 1912 wordt besloten, aan ge noemde zangvereeniging mede te deelen, I dat vanwege de gemeente met 1 Maart a.s. in het niet voor schoolonderwys in gebruik I zjjnde lokaal een kachel zal worden ge- plaatat, en dat met ingang van'dion datum de aan de vereeniging toebehoorende kachel moet zyn weggenomen, tenzy de vereem- ging alsnog bereid is deze aau de gemeente te verkoopey. Verder dat gedurende het houden van vergaderingen door andere ver- eenigingen of personen in gemeld lokaal, de overige meubelen der vereeniging daaruit moeten zyn verwyderd, tenware zy het gebruik daarvan tegen of zonder vergoe ding aan hen, die zullen vergaderen, heeft toegestaan. Bedoeld schoollokaal, voorzien van een kachel en één lamp, wordt voor de ver eeniging tot weder-opzeggings toe kosteloos beschikbaar gesteld, onder beding, dat een en ander behoorlyk wordt schoongehouden en dat zoo noodig voor vuur en licht wordt zorg gedragen. Herzien wordt de lyst van personen, die over 1913 vrye geneeskundige hulp zullen ontvangen van den gemeente-geneesheer, Dr. C. A. Gehrels te Noordeloos. Na eenige bespreking over de wyze, waarop de jaarwedde van voormelden ge neesheer wordt uitbetaald, sluit de voorzitter de vergadering. Aan het hulppostkantoor is gedurende de maand Januari in de RHkspostspaarbank ingelegd een bedrag van f 614,51, verdeeld over 52 inlagen. O mie water, 6 Febr. Naar „Het Nieuws" verneemt beeft de heer J. H. de Roode alhier zyn benoeming tot opzichter-boek houder der gemeente-reiniging te Vlaar- dtngen aangenomen, ondanks het besluit van den raad dezer gemeente, om zyn wedde met f 150 te verhoogen, wanneer hy bleef. De heer M. J. de Lint, voorzitter der vryzinnige kiesvereeniging alhier, is be noemd. tot lid van het Bestuur der Centrale Vrjjzinnige Kiesvereeniging in bet district Bodegraven. Gemeenteraad van Alblaaaerdam op Vrydag 31 Januari, 's nam. 7 uur. Voorzitter de heer Th. Cluysenaer, bur- gemeeste r. Tegenwoordig alle leden. De tribune is overvol. De secretaris, de heer H. J. tenBo' UK 3CCIoiai 13, uo uco» ll. "T IIII leest de notulen van de vergadering 23 en 24 December 1912 voor. De vo'orzitterZyn er nog aanmerkin- I gen op deze notulen De heer A. Pyl: Ik heb myn naam in deze notulen hooren noemen en ik weet niet in welk verband. I De voorzitter: Dat u benoemd is in I 't stembureau, waarvoor u inmiddels bedankt hééft. De heer J. U. Smit: Kan er aan leden I van het stembureau, volgens de Wet, ver goeding worden gegeven? De voorzitter: O jawel, mynheer Smit. Vroeger gaf men hier heele diners. (Gelach.) 1 De heer A. Beenakker: Ik had ver zocht niet in 7de notulen te willen opnemen, dat ik gezegd had, dat men de Oranje-ver- eeniging „Wilhelraina" ook noemde „Trouw aan de kruik", daar dit een abuis van my was. En nu staat het er toch in! Met algemeene stemmen wordt besloten deze woorden uit de notulen te schrappen. Vervolgens worden ze goedgekeurd. Aan de orde is de benoeming van een onderwyzer aan de M. U. L. O.-scbool alhier. De voorzitter Btelt voor, eerst voor eenige toelichting en bespreking in een geheime vergadering over te gaan. Hiertoe^wordt besloten.' Na heropening der openbare vergadering wordt medegedeeld, dat op de voordracht atkan de heeren: D. Bos, te 't Zandt, en H. W. Plomp, te Groot-Ammgers. Met algemeene steramen wordt benoemd de heer D. Bos, te 't Zandt. Ingekomen ie de goedkeonng yan Giede- nuifttrde Staten op ae begrooting 1913, een Sankbetuiging van de helren Bloembergen eS Rnkee voor bet verhoogen van hun salaris en een schrijven van de herkozen en gekozen leden van het Burgerlgk Arm- bestuur, dat 4 hun benoeming aannemen. Voorts een schrijven van den heer Jae. Jonker, dat hjj geen zitting in het stem bureau kan nemen, een van den heer A. Piii dat hij wel in stembureau II, maar niet in I zitting wil hebben, en een van den voorzitter en de leden der financieeie commissie, dat zy hun herbenoeming aan- De voorzitter deelt mede, dat er een zoodanige regeling getroffen is in het leer plan van school 3 (voor m. u. 1. o.), dat zoo lanir deze vacature duurt (vermoedelyk tot April a.s.), het onderwys in het Fransch buiten de gewone leeruren kan worden gegeven. Dit is door den distncts-scbool- opziener goedgekeurd. Aan den onderwyzer en de onderwyzeres zal ieder f 2 per week worden uitbetaald. Aan de orde is een voorstel inzake wyzi- irine der verordening, regelende de jaar wedden van het onderwyzend personeel aan school 3 (ra. u. L °-)* Alvorens tot dit punt over te gaan deelt de voorzitter mede, dat Gedeputeerde Staten inlichtingen omtrent school 2 hadden gevraagd, en wel omtrent het aantal onder- wyzers en kinderen aan die school. Nadat de gevraagde inlichtingen waren verstrekt, hebben Gedeputeerden geadviseerd de zaak in handen van den districts schoolopziener te stellen. Deze heeft een vernietigend oordeel uitgesproken over het inkrimpen van bet personeel aan school 2. Dit zou zjjn in str(|d met het belang van het onder wijs, daar het aantal kinderen boven hot minimum is. Lang over de zaak te spreken I zegt de voorzitter haalt toch niets uit» Het kan eenvoudig niet anders. De heer A. P y 1Ik wensch dienaangaande toch iets te zeggen. De grensscheiding heeft men laten rusten. Het is toch onb®- erjjpeiyk dat kinderen, die vlak by school 1 wonen, verplicht zyn naar school 2 te gaan. Deze kinderen moeten door weer en wind. Wanneer dat veranderd was, zou ik nog niet spreken ©ver vermindering van bet onderwyzend personeel. Ik heb het nog niet willen doen, doch ik zou de ouders aanraden, zich met een adres tot den raad te wenden, opdat die zich er over uitspreke. De voorzitter: Ik moet weer in herhaling vallen, en zal u nogmaals voor lezen, wat de districts-schoolopziener schryft. De beer A. Pyl: Daar heb ik het met De voorzitter: Houd je mond als ik spreek. De voorzitter leest het schryven van den districts-schoolopziener voor eu zegt dan: Toen mynheer Pyl wethouder was, heeft by eerst school 1 doodgedrukt; nu tracht hy het school 2 te doen. De heer A. P y 1Ik heb niet gesproken over vermindering van het personeel! Ik kom hier enkel op voor zwakke kinjJjren. Er zjjn ouders, die openbaar onderwijs willen, doch die hun kinderen expres naar de Kerkstraat zenden, om ze niet zoo n eind te laten loopen. Dat ik vroeger school I beb willen dooddrukken, welk bewys hebt u daarvoor? De v o o r z i 11 e rDat zwakke kinderen i zoo Ver moeten loopen, is absoluut onwaar. I Die kunnen op attest van den dokter op school I geplaatst worden. Dat het ver loopen van kinderen geen argument is, heeft men gezien, toen de plaats van de m.u.l.o.-school ter sprake werd gebracht. Neen, daar gaat het niet over; bet is wat anders dat men wil. De heer H. W. Oostendorp: Ik wil I er even op wjjzen, mijnbeer de voorzitter, I dat de heer Pyl het toe moest juichen, als I de school in de Kerkstraat zoo bevolkt I wordt. Doch de heer Pyl heeft zich eens I laten ontvallen, dat er by de Kerkstraat- school dan bygebouwd moest worden. Is I dat de drang van mynheer Pijl niet, dat I bjj zoo voor die kinderen opkomt? De voorzitter: Ik wensch niet en I zal niet dulden, dat het onderwys in mijn I gemeente benadeeld wordt! De heer W. *t Hoen: Toch blyven we strijden. Het voorstel tot verhooging komt nu aan de orde. I De heer H. W. Oostendorp: Myu- I heer de voorzitter! Elk rechtgeaard ouder tracht van zyu kinderen iets meer te maken dan hy zelf is. Het is hier een bloeiende gemeente; een gemeente, die in veel betere condities ver keert dan andere gemeenten waar wel een school voor m.u.l.o is. Het schoolgeld is zóó billyk gesteld, dat elk werkman het kan betalen. Het is tegenwoordig een tyd, wdarin veel van een jongmensch wordt gevergd. Wil men b. v. kantoorbediende worden, dan wordt terstond de vraag ge steld: hebt gy m.u.l.o. genoten? By machinisten, kortom, by byna alles speelt het onderwys een groote rol. Zoo is het tegenwoordig en het zal nog slimmer wor den. Dat is nu niet iets wat hier is uit gebroeid, maar dat is de onomstootelyke waarheid. Hoe komt het, dat wy zoo sukkelen om in de vacature voorzien te krygen? Ik heb het al meer gezegd: de scholen voor m. u. I. o. verryzen als paddenstoelen uit den grond. Er is voortdurend gevraagd naar werkkrachten voor die school. Dat is nu niets nieuws. Dat zietvieder. Ook de Christel jjken zien dat in, eiTdaarora bouwen ook zy als de wind die^dfeholen. Wat hun recht is. Wy hebben hier een uitstekende school, waarvan iedereen gebruik kan maken; I maar omdat het praedicaat „Christelyk" eraan ontbreekt, deugt zy by die heeren niet. Het kan volgens die heeren niet, dat er iets goeds vandaan komt. Ik ga 's mor gens nogal eens met de boot mee en en boor dan die kinderen, die bet £hns- I teiyk m.u.l.o. in de stad gaan ontvangen. Maar (jan bloedt my soms bet hart, wan- I neer ik bun taal hoor. Beslist gaan deze I kinderen moreel en zedeiyk terug. Het I beetje Christelyk onderwys, dat die kinde- I ren op de scholen hebben genoten, wordt I er door de conducteurs weer uitgeslagen. Wy hebben goede onderwjjskrachten; laten wjj trachten die te behouden. Wjj hebben een harde les gehad met de vacature- Staal; stjiat nu deze salarisverbooging toe. Het onderwijs en de gemeente lyden er onder. Hoeveel geld is er als met met adverteeren en reizen vermorst, en toch hebben wjj er ten slotte toe moeten over gaan bet salaris te verhoogen. Dit alles was niet noodig geweest, wanneer terstond het salaris van den beer Staal op f 750 I *was 'gebracht. Er is gezegd, dat men met met de be- lastingpenningentfder burgers gooien mag. Maar er is gelf vermorst. Veelal wordt I de werkman liugespeeld, die zyn belasting penningen offert. Ik heb dit eens nagegaan I en er myn Kerstmis aan gewaagd; 60 pCt. van de belastingbetalende burgers betalen minder dan f 5, waarvan ongeveer 31 pCt. minder dan f 2,60. Door den werkman wordt bier niet zooveel opgebracht. De be lastingpenningen worden opgebracht door de groot-industrieelen en ik ben er van overtuigd, dat die er niet tegen zyn, daar het in hun belang is, wanneer hun werk lieden of ondergeschikten goed onderwys hebben genoten. Nu kunnen ook vele flinke werklieden hun kinderen van dit on derwys gebruik laten maken, wat zy zeer zeker gaarne zullen doen. De onverschil- 1 ligen doen het niet, die kunnen wy laten rusten. t Ik zeg dit alles luer met voor een party of voor zekere richting, maar voor het bestwil van de gemeente en van de toe- korastige menschen; want wie de kinderen heeft, heeft de toekomst. De heer A. Pyl: Al wat u gezegd heeft, mijnheer Oostendorp, is zeer mooi, doch laten die voorstanders bet zelf betalen. De heer H. W. Oostendorp: Boskoop! De heer P. Leis: Daar heb je 't Atblas- serdammertje. De heer A. Pfll: Het is goed nemen sny- den van een andermans leer. De heer H. W. Oostendorp: Die rede neering gaat niet op. De omstandigheden zjjn veranderd, dit moet men met over het hoofd zien. Q I De subsidieerinjf ab^Bjj zonder e bcholen is hooger dan die van de openbare en het blijft ibjj ten slotte hetzelfde, of ik myn centen by Stans (gemeente-ontvanger) of bjj Broeksmit (Ryks-ontvanger) breng. De heer W. 't Hoen: Het naar Dordt varen van de kinderen wordt bier maar als schrikbeeld gebruikt; maar geven jullie elk f 300? Als je je kind naar Dordt stuurt, kost het minstens f 300 per jaar. De gemeente geeft f8000 uit voor het onder wijs, en ze trekt ruim f 5000. I De heer H. W. Oostendorp: Wy heb ben aangeboden meer schoolgeld te betalen maar dat ging niet. Willen de heeren f 100 hebben? Ze kunnen ze krygen als het daarom gaat. Dat het ons duurder komt, I als wjj de kinderen naar Dordt sturen, dat ben jk met u eens. Dat de Christelyke opvoeding met alleen van de onderwyzers of van de school moet I uitgaan, weet u evengoed als ik, mynheer •t Hoen. Ik sta in godsdienstige overtui ging dicht by u, doch ook van huis uit moeten de Christelyke gevoelens en lessen in het kind gelegd worden. Mynheer't Hoen I weet het ook wel, dat zy het niet alleen I zün, die „Och Heere, Heere!" roepen. Ik kan niet met u meegaan in het idee, dat I alles, waaraan het Christelyk praedicaat ontbreekt, niet deugt. Wanneer u de hand geboden wordt en nogmaals geboden gaat het niet aan, die hand geregeld te weigeren. Van dit onderwys kan ieder gebruik maken, en als ik maar dacht, dat er iets gespot werd ten opzichte van myn Christe lijke overtuiging, ik nam onmiddeliyk myn kinderen van de school weg. Doch datge beurt niet, en dat weet ook de heer t Hoen wel. Maar het is hier enkel, zooals ik reeds meermalen heb gezegd: het Christelyk praedicaat ontbreekt. Men benoemt hier I onderwijzers, er wordt naar hun geloofs overtuiging geïnformeerd, wat wil men moer De heer W. 't Hoen: Jullie geven f300; geef f 1500, en wij zullen nergens meer over spreken. De heer P. Leis: Wr is straks gezegd, dat de school aan den Kinderdijk geen sub sidie ontvangt; doch die ontvangt wel degelyk subsidie. Er is gezegd: geen riemen snyden van een andermans leer. Wat kost oi« die schooi? Heelemaal f 109 per jaar. En nu willen ze, dat er f 1500 wordt gegeven. Men wil er een zaakje van maken. De heer W. 't Hoen: Zjj kost meer! De beer A. Pyi: Als wij hier de men- I schen, die het kunnen betalen, hooger aan- I slaan, gaan ze naar Den Haag. Men wil nu eenmaal graag in Den Haag wezen. I De heer P. Leis: Goedhart b.v. (Gelach.) 1 De heer A. Pyl: Ik houd vol, dat die school in de toekomst de gemeente veel I geld zal kosten. I De heer H. W. O o s t e n d o r p: Er is hier gezegd, dat wy zoo goed betalen. Ik zou juist zeggen, dat wij slecht betalen. I Hoe komt het anders dat er slechts twee I sollicitanten waren, en dat na herhaalde I oproeping? Neen, wy betalen niet goed, I anders waren er wel meer sollicitanten I opgekomen. Dat is de waarheid! De heer B. van Eest eren: Ik kom tot hoogere cyfers dan de heer Leis. Ik I ben niet tegen een verhooging, maar voor een biliyke verhooging. De heer H. W. Oostendorp: Hoe kan men zeggen, dat de salarissen vol doende zyn? Mejuffrouw Nieuwenbuizen heeft nog f 50 minder dan de onderwyzer met verplichte hoofdacte aan de gewone school, niettegenstaande zy veel hooger onderwys moet geven. De voorzitter: Zooals de heeij®n weten, is deze verhooging van jaarwedde I van het personeel der m.u.l.o.-school een voorstel van den districts-scboolopzieher. Ook wenschte deze, dat de raad zich voor1 of tegen deze school uitsprak. De statistiek, welke ik u heb overgelegd, spreekt te duidelyk, dan dat ik daaraan nog iets beb toe te voegen. In vergely- king daarmee is de voorgestelde ver hooging nog klein. De subsidie van de Byzondere Scholen is hooger dan die der openbare. De open bare krygt f 13,52 per kind, de Byzondere f 19,66. Maar wat doet dat er toe! Men moet rekening houden met de bestaande toestanden. Daarom wil ik u er op wyzon, dat het niet de vraag is: ben ik erdoor of tegen? maar dat het geldt een be- staanden toestand te bestendigen. Ik zal nu het voorstel van den districts schoolopziener, om het aanvangssalaris van het hoofd op f 1550, dat van de le hulpkracht op f 1050 eu dat van de 2e hulpkracht op f 750 te brengen, in rond vraag brengen. Het wordt aangenomen met 5 tegen 8 stemmen; vóór de heeren: Joh. Jonker, A. Beenakker, J. M. Prins Visser, A. M. Vroege, Z. Tuytel, Jac. Jonker, P. Leis en H. W.' Oostendorp: tegen de heeren A. Pyi, W. 't Hoen, J. U. Smit, A. G. Rykee en B. van Eest eren. Aau (fe orde is een schryven van het hoofd der M.U.L.O.-school om toch over te gaan tot bet restaureeren van zyn woning. De voorzitter legt aau den raad drie plannen over: le. een van Burg. cn Wetbs. 2e. een van de financieeie commissie3e. een van den heer Van Eesteren. Ni eenige discussie wordt het plan van Burg. en Weths. goedgekeurd met 7 tegen 6 stemmen. De heer P. Leis: Begint u er nu dadelyk aan, mynheer de voorzitter? Anders kon er wel weer eeys een voorstel inkorten om het niet te doen. De voorzitter: Men gaat onmiddeliyk i aau 't werk. Aan de orde is een voorstel van den heer A. Beenakker inzake de heffing van den I hoofdeiijken omslag. Voorgesteld wordt van I het inkomen als onbelastbaar af te trekken 1 een som van f 500 en voor elk kind f 3o 1 (deze cyfers zyn nu respectievelyk f 350 en Het advies van Burg. en Weths. luidt I afwjjzend. De heer A. Beenakker verdedigt zyn voorstel en wyst er op, dat een aftrek van f 350 zeer onvoldoende is. Hoewel ook enkele leden een aftrek van f 350 te gering achten en er den heer Beenakker hulde voor brengen, met zoo n flink voorstel te zjjn gekomen, vinden zij een aftrek van f 500 toch te hoog. Het voorstel wordt verworpen met 9 tegen I stem (de beer A. Beenakker); de heeren W. 't Hoeu, A. Pyl en J. M. Prins Visser hadden onl ruim 10 uur de vergadering ver laten. Ingekomen is een schryven van de heeren Joh. Jonker en W. 't Hoen, dat zy bedan ken als wethouder. Bij de volgende stemming verkrygt de heer Joh. Jonker 7 en de heer W. 't Hoen i 6 stemmen, zoodat beiden herkozen ^Un- Op de vraag, of de heer Jonker de be- noeiuMJg aanneemt, antwoordt deze dat ny f haarrn beraad neemt. Den heer t Hoen zal van zyn benoeming kennis worden ge- ^Tot 4e lid in stembureau I wordt gekozen de heer H. van Walbeek, en in stembureau II de heer A. Pyl. Na rondvraag sluit de voorzitter de ver gadering. op Vrydag 31 Januari 1913, 's na middags te 2 uur. I (Vervolg en slot van no. 3417.) De voorzitter vraagt, of de raad direct op dit voorstel wil ingaan. De heer P. vaa Sonabeek vraagt, of het gemeentebestuur officieel met de vuit- spraken van de beide genoemde vereni gingen in kennis is gesteld. De voorzitter: Neen. De heer P. van Sonsbeek zou zeggen, 1 dat de gemeente Schoonhoven door de beide vereenigingen eerst in deze zaak gekend I moet worden, voordat de raad stappen doet. De heer H. M. den Uyi gelooft dat het op den weg der gemeente ligt om deze zaak met beide banden aan te grypen. Spreker juicht het voorstel-Kortland toe en waarschuwt om niet te wachten, tot andere I gemeenten Schoonhoven vóór zjjn. De heer J. Kortland wyst er op dat een kennisgeving als de heer Van Sonsbeek bedoelt wel is ingekomen van de Vereeni ging voor de Stoomvaartbtjlangen, en van „Scbultevaör" kan ze nog komen. Maar ook al is die kennisgeving er niet, naar I sprekers oordeel moet toch van de zaaK werk worden gemaakt. De weihouder H. A. Schreuder merkt op dat rfle gemeente reeds bezoek heelt gehad van den provincialen ingenieur, die I een conferentie heeft gehad met Burg. en Weths. De zaak is dus al gerunnen tyd I in het stadium waarin de heer Van Sons- t.eek haar wil hebben. Spreker is het geheel met de heeren Kortland en Den Uyi eens en is er voor om een commissie I te benoemen, die zich met de zaak bezig I houdt. De voorzitter merkt op dat niet de provinciale- maar de ryksingenieur hiei1 is geweest, die gezonden was door den I Minister van Waterstaat. Het resultaat I 1 van het onderhoud kennen we niet; alleen I j' hebben we den indruk gekregen, dat de ingenieur niet mot de plannen dweepte. Spieker herhaalt zijn vraag, of de raad nu op het voorstel-Kortland een besluit I wil nemen. Verschillende loden blijken hier vdér te zÜn- De voorzitter: Dan slel ik. voor een commissie te benoemen van drie leden. De heer C. L. vir n W i 11 e n s w a a r d vraagt, wat de werkkring der commissie zal zyn. De voorzitter antwoordt, dat de commissie de zaak zal hebben te onder zoeken en rapport zal uitbrengen, in hoe verre de zaak voortgang kan hebben. Een berekening van de kosten hoort daar natuurljjk by. De wethouder H. A. Schreuder meent dat de taak der commissie eenigszins anders is: ry zal hebben te onderzoeken in hoeverre de belangen van de Scheep vaart gebaat zouden zyn met een vluebt- haven te Splioonhoven. De voorzitter merkt op dat het pre cies omgekeerd moet zyn: de belangen van Séhoonhoveu moeten vooropstaan en ge- I vraagd worden, in hoeverre die gebaat zouden zyn met de belangen van de scheep vaart, i. c. met een vluchtbaven alhier. De wethouder H. A. Schreuder stemt dit toe. I Overgegaan wordt tot het kiezen van o leden voor de commissie. By de eerste stemming worden uitgebracht op de heeren H. A. Schreuder en J. Kortland ieder 6 stera- I men en op den heer P. van Sonsbeek 1 stem. De volstrekte meerderheid beeft dus geen. De wethouder H. A. Schreuder: Laten I we nu allemaal Kortland stemmen. Bjj de tweede stemming verkrygt de heer J. Kortland 10 stemmen en de wethouder I H. A. Schreuder l stom, zoodat de eerst- 1 genoemde gekozen is. I Vervolgens worden tot leden der com- I I missie gekozen de heeren II. A. Schreuder j en H. M. den Uyi, resp. met 8 en 10 stem- I men. De gekozenen nemen huu benoe ming aan. 1 De voorzitter: Wil de taad ook een voorzitter kiezen? De heer P. van Sonsbeek stelt voor wethouder Schreuder als zoodanig te be noemen. Aldus wordt zonder hoofdelyke stemming besloten. Op voorstel van wethouder II. A. Schreuder wordt nog besloten, aan den Minister van Waterstaat, de Vereeniging voor de Stoomvaartbeiangen en „Schulte- vaér" van de benoeming dezer commissie kennis te geven. De foorzitter sluit de openbare ver gadering. Na heropening deelt, de voorzitter mede, dat de raad besloten heeft aan den secretaris, den heer A. R. Veenstra, ais eenvoudig aandenken een foto van den gemeenteraad aan te bieden. Hierna sluiting. zekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbd' met vernietiging van een beslissing van ae Bank, die rente toekende naar .»0 pLl. in validiteit, aan L. van V., machinist-polder- geraaat te Ridderkerk, maaande 1 Jok 191* een voorloopige rente Ts toegekend van f 1,75 per werkdag, naar 100 pCt. invaliditeit, ter zake van een ongeval, ontstaan door een klap van het jachtwiel, waardoor zyn linkerelleboog werd opengereten. De wn- trale Raad bevestigde de uitspraak. Voor de Rotterdam ache Rechtbank beeft terechtgestaan G. S., be klaagd op of omstreeks 4 Mei opxettelyk Willem Huibrecht Westerveld, te Abben- broek, van het leven te hebben beroofd door het toedienen van twee koppen kortte en twee bittertjes, waarin te voren mor phine was gemengd. De beklaagde zat heel kalm in de ee- tuigenbank. Verdediger was Mr. L. W. van Gigch, uit Amsterdam. De eerste getuige, P. Boender, was tégeii- woordig toen S. in een apotheek in de i Jonker Fransstraat te Rotterdam onder handelde over den prys van 1 kilogram morphine, waarvoor f 300 gevraagd werd, namelijk op 28 November 1911. Na den dood van Westerveld had hy dit met elkaar in verband gebracht Beklaagde zeide dat by by Coomana I over morphine had hooren praten en nieuwsgierig was naar den prys. Als deskundigen werden gehoord Mr. de Josselin de Jong en Dr. C. H. van Her werden, die de lykschouwing hebben ver richt, en Dr. Magnus, die het scheikundig I onderzoek verrichtte. Geconstateerd werd, I dat hoogstwaarschynlyk aan morpbine- I vergiftiging moet gedacht worden. De laatste getuige gaf, op verzoek van I den president, een uitvoerige beschouwing I over morphiue-vergiftiging. Wel zyn er enkele andere ziekten, die dezelfde sym- I ptomen vertoonen, doch Westerveld waa aan geen daarvan Ijjdende. Positief durfde getuige niet verklaren, dat hier 9P"be moet zyn van raorphine-vergiftiging. doch wel met de allergrootste waarschynl(jkheid. Het Openbaar Ministerie eischte levens lange gevangenisstraf, wegens moord. De beklaagde vertoonde weinig ontroering by het hooren van dezen eisch. Hy stond op en verklaarde met vaste stem onschul dig te zjjn en aan W. geen morphine te hebben toegediend. De Rechtbank veroordeelde: W. v. M., 38 jaar, arbeider te Zevenhui zenwegens mishandeling, tot f 1 boete subs, een dag hechtenis. D. v. R., 18 jaar, sigarenmaker te Reeu- I wyk, wegens mishandeling, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. A. v. O., wegens eenvoudige beleediging van een ambtenaar te Ouderkerk a/d IJssel, tot f 5 boete subs. 6 dagen hechtenis. W. J. P. V., 32 jaar, werkman te Schoon hoven, wegens diefstal van een veeren bed en drie lakens te Gouda, tot 4 maanden gevangenisstraf. I De Recht ban k te Dordrecht beeft naar de „Dordr. Ct." meldt rechta- I ingang verleend tegen een boekhandelaar te Gorinchem. die een aantal pornografische werken van alleramerigsten aard in voorraad I had, onder den titel van realistische romans. I De rechter-commissaris en de substituut- I officier van justitie, Mr. I. G. J. Toutenhoofd, I begaven zich Zaterdag naar Gorinchem, om huiszoeking te doen en de geïncrimineerde werken in beslag le nemen. Te Rotterdam is, krachtens be velschrift van de Rechtbank, in een woning in de Boomgaardstraat door de recherche gearresteerd de oud-burgemeester K. ii-, I hoofd eener gemeente in den omtrek van I Schoonhoven, die verdacht wordt van ver- I duistering. Hjj is naar het Huis van Be waring overgebracht. KEHKSriElIWS. Gleaaendam, 6 Febr. Na d.d. 2 Februari j.l. 's morgens bevestigd te zyn door Ds. J. G. Dekking, van Monster, met een leer rede over Spreuken 11 vs. 26, deed Ds. A. Dekker, van Gameren overgekomen, zyn intrede in de Ned. Herv. Kerk alhier met een predikatie over Jesaja 45 vs. 22. De gemeente zong dén nieuwen leeraar dea morgens Psalm 134 va. 3 en des avonds i Psalm 115 vs. 8 toe. Aanwezig waren 's avonds de ringpredikanten Ds. D. J. van Brummen (consulent), Ds. D. J. Lazonder i en Ds. K. H. E Gravemeyer, resp. predi kanten te Hardinxveld, Giesseo-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk. Het kerkgebouw was zoowel des morgens als 's avonds eivol. (Rott.) GEMENGD NIEUWS. Een zesjarig knaapje te Leeu warden waagde zien Zaterdagmorgen op liet ys, met het gevolg, dat de kleine BECHTHZAKEN. In de j.l. Dinsdag te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) beeft de uitspraak plaats gebad in het hooger beroep van de Hyksver- waaghals door den dunnen ysvloer zakte. Zyn beide broertjes, jongetjes van 10 en 12 jaar, het ongeluk bemerkende, snelden toe en om hulp te bieden gingen beiden op het ys. Het mocht hun echter niet gelukken, hun helpende handjes toe te steken, want spoedig verkeerde zjj in dezelfde netelige positie als hun broertje. Toen werd om hulp geschreeuwd. Vele omwouenden kwa men op het geroep toeloopen, o. w. de moeder van do drenkelingen, ue vrouw bedacht zich een oogenblik en sprong toen pardóes in het water. Nu moest dus aan vier drenkelingen hulp worden geboden. Aan twee arbeiders en een brievenbesteller, dio inmiddels op de plaats van het ongeluk waren gekomen, mocht diet gelukken de moeder en haar drie kinderen te redden. Het jongste knaapje was reeds bewuste loos, doch door de goede zorgen van den brievenbesteller Tanja, die de kunstmatige ademhaling op den kleine toepaste, keerde het bewustzyn spoedig terug. lieden hebben de voorstellen, hun door de patroons gedaan en waarby 6/10 van de zetters een uurloon van 26 cent den druk kers van 27 cent en den machinesetters van 30 cent werd toegezegd, aangenomen. Winterswyk is de streek der groote bruiloften. Maar een bruiloft, zoo groot als onlangs gehouden werd, behoort zelfs daar tot de zeldzaamheden. Ruim 2000 gasten waren in het ruime feestgeliouw bijeen, ter bruiloft van den zoon van bakker Ubbink. Het was risn raoorge- zicht, die lange tafels, beladen naet brood en kaal. Bier en wyn werd daarby ge dronken. De moziekvereeniging „Excelsior" bege leidde by zang en dans. In 19 12 zyn uit Friesland ver trokken, hoofdeakeijjk naar Noord-Amerika en Duitschland, 178 hoofden van gexinnen met 158 vrouwen en 464 kinderen, en 146 alleenwonende personen.|

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3