BLOOKER’S CACAO I aM Hntatroo, s Begin van Tering volkomen genezen DAALDERS Dagelijks* SteoniMdMao m to naar AioMm. Kunsttanden MOTORBOOTDIENST Dotter LEHUflN SUN, Oppert 150, Rctterdam. A.VANVL Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, volteekend maatschappelijk kapitaal 1 millioen gulden. neemt de verkoop der „MesMille Shoe” zoo toe Nuts Nam- an Wool. Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171173175ROTTERDAM ABDIJSIROOP, S11“ welke onvoorwaardelijk abthma, influenza, pleuris, bron chitis, kink- en slijmhoest en alle borst-, keel- en longaan doeningen geneest. N°. 34 Alblasserdam-Rotterdam-vicevena. JETTzn WATEÏ Officiöele I STOOP ZOON, Scheffersplein, DORDRECHT, nemen geld Deposito, met één dag opzegging A 8 pCL; op langeren termyn tegen overeen te komen rente; Navuilpoeders (voor het licht). WESSANEN LAAN, WonnerveoL OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. LIJNZ A adkoeken; Voor de bereiding een smakelijke van chocolade, heeft men van minder noodig dan van welke andere cacao ook. Maatschappij van Nijverheid. Departement Schoonhoven. Gevestigd te Benschop (BOVENEIND): Vee-verloskundige. t f 2 per Tand, f 4tt-per Gebit. REST Vee-yerlosl TE KOOP, b|C. SCHOUTEN Zoon te BERGAMBACHT. Doctor DE WILDE, ARTS voor Huidziekten, Geslachtsziekten enz.. Maaokade 11», ROTTERDAM. Een Gouden Dameshorloge, vermoedeiyk tusscben de Weyenluia en de aanlegplaats der stoomboot „De IJssel” te Gouda. Tegen belooning terug te be zorgen aan het HULPPOSTKANTOOR te Ouderkerk a/d IJssel. Verhuren Loketten (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrygbaar tarief; EFFECTENORDERS*H. COUPONS. „RATTENDOOD” Eenig adres voor Schoonhoven en Omstreken: Filiaal: 0. EIJKELENBOOM, A. C. EIJKELENBOOM, Groot-Ammers. Korte Dam b/d Viscbbrug. Gebruikt uitsluitend onze prima Medicinale Berger-Levertraan van de Lofodinsche eilanden. Müller-Orgelsde Hamilton-, Malcolm-, Angelus- en Excelsior-Orgels voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend heeft opgedragen aan G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. H.H. Laadbouwers en Veehouders, denkt om de WerpverzekeriogVitte Premie f 1,55 per f 100,— voor paarden en runderen. 100 uitkeering, f 0,50 poliskosten. Afdeeling Nieuwerkerk a/d IJsel, Capelle a/d IJsel en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. De Heer A. A. NEEB, Rykslandbouwleeraar te Rotterdam. LIGPLAATS: Haringvliet Z.Z. - KANTOOR: Haringvliet Z.Z. 74. Motorboten beschikbaar voor Transport door geheel Nederland. Inklaren en afhalen van goederen. L. LEPELTAK. GRATIS!! A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, BINNJ STATEN. Drillen, Lorgnetten, I Dreukbanden I Duikbanden, BERNARD ROOS, OpüdenTweste Wag^nst^^^ Teief. 8376. GROOTSTE MAGAZIJNEN van De Ekctósche gewihowery SI w< Schoonhoven, 1' f 500,- tec, Zoi en lodellen als gij hoest, als gij aan keel of longen KRAALteKai Jr.; Voeren Keepen Pz.; Gouda in de ■i Oordeel (w.g.) Dr. van De Héér G. STOFFELS volgens portret. der gemeem Gemeente Plaatsing zonder pijn en met schrifleiyke garantie. Alle tandheelkundige operation geheel pijnloos. MT By plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Streefkerk. _j:kkerkerk. ld. Krimpen a/d Lek. President, taris. Staten v. Z.-U. te Overschie. nwveen mbank te Landsmeer. 4 van het Bacterioioj drinkwater oj Oorsprong: Aantal teldagen by kiemen soorten vervloeiend ziektekieme W. VAN HEES, C. G. v. n. BE?' A. NATZIJL, C. VERSLUIS, K. LOOPIK, A. VINK, J. VOGEL, J. DE KLUIJVER, A. RIETVELD, Nikuwi J. ZONNEVELD-PIEK, b|| groote en kleine partijen van de bekende fabriek van VAN BECK* BOVEN en VAN IE KNEL te Leur, 550 gram 8,—van handteekening van den ■Mil te Amsterdam io. bet beheer staat 1 op Maan- 'onds 8 uur, hevig I’ en I me* l ik kan V middel v? DIRECTIE: W. N. BAKKER W.Nzn. Mr. J. M. J. VAN DER MINNE. Beschikbaar: 41/g Pandbrieven in stukken van f 1000,— en 500,—, tot den koers van 1001/g Geeft gelden op eerste hypotheek op billijke voorwaarden. Agentschap voor Schoonhoven en Omstreken C. JAN NIEKERK, Schoonhoven, Haven 54. J. KORTLAND, Schoonhoven. Telef. 13. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Rtnnen-Amstel 30, b/d Munt. -laandag 10 mds ten 7 ure, van den Heer Oud-Ai.ui. as. a. iHAumiv, Molenaarsgraaf. K. HOOGENBOEZEM.Opperduit. Fa. JAC. SPEIJER, Meerkerk. Bleskensgraaf. BERGH, Bergambacht. Stolwijk. Spreekuren alle werkdagen: half O-O, 18-8 en 7 uitgezonderd Zaterdag en Feestdagen. JOH. DE HEER, I Orgel fabriek en VERLOREN: P. MOURIK, Groot-Ammers. G. DEN OUDSTEN, A mei de. G. VAN ZESSEN, Langerak. B ZWIJNENHURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG, ld. C. VAN STEENIS, Nóordeloos. Brandwijk. ld. Ottoland. ld. ld. "WPOORT. j. zurinratLu-rita, Hoornaar. Fa. J. VAN ZESSEN, Kinderdijk. Onschadelyk voor kinderen, huisdieren en gevogelte. (Uitknipsel Nieuwsblad v. h. Noorden.) „Een onzer lezers, de Heer P. J. HAZELOOP te Stadskanaal, „schryft ons, naar aanleiding van de vraag over grond- „ratten, een uitvoerigen brief, waarin hij zegt, uitervaring"te „kunnen mededeelen, dat het Jtattendood van WILLEM ^L te Kampen met succes werkt.” Dit Itattendood is bij drogisten te krygen A 80 ets. Hoofdverkooper: A. N. van ZESSEN te Schoonhoven. Verkrijgbaar te Gouda by de Firma’s C. C. KKOM in ANTON COOPS. i aan Uur- verwerken ide pryzen en reker: de Heer Ftrkcht. ■p: Het belang van ban* en nijverheid b<j een goed ge elden Chèque- en Girodienst. WAAROM OMDAT „The Indestructible Shoe” de eenige schoen is, welke met 3 maanden schriftelyke ga rantie op de Chroomzolen verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe" prachtig gratis verzoold wordt, indien de zolen binnen 3 maanden doorgeloopen zijn. OMDAT „The Indestructible Shoe” ook hetChroom- bovenleér gegarandeerd wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe” elegant van pas vorm is. OMDAT „The Indestructible Shoe” een zeer gemak- kelyken pasvorm heeft. OMDAT „The Indestructible Shoe" in alle modellen tegen denzelfden prys verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe” de pryzen zeer laag zyn. Pr(js Heeren Hijg- en Elastiekbottines f 4.85.1 Pryzen Hoeren Fietsscnoenen en Pantoffels 8.75. (contant Daineslaarzen f 3,50 ep 3,75. I zonder Damesschoentjes 8,50 en 3,00. korting. OMDAT: le. Onze levertraan is gegarandeerd vr|j van minderwaardige oliën, als plantenolie dierlyke of minerale oliën. 8e. Onze levertraan is bereid uit de lijmde, versche, gezonde levers. 8e. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contröle. 4e. Onze traan voldoet aan alle voorwaarden, welke de Nederland- sche Pharmacopee stelt voor oleum jecorus asselli levertraan). Deze levertraan, in dun handel gebr»cht,door de Chemische Fabriek van Pharmaceutische Specialité’», Veerstraat, Sfclioonhovenwordt om boven staande redenen door de meeste Doctoren aanbevolen en is uitsluitend ver krygbaar in vierkante flacons van 400 gram inhoud A 50 Cta. per flacon by1 ROTTERDAM, bericht hierbij dat hij de vertegenwoordiging van de zeer bekende en gewilde Catalogi en inlichtingen aldaar. Zy, die in aanmerking wenschen te komen voor de betrekking van ONDERWIJ ZERES aan genoemde school, worden verzocht, zich schriftelijk aan te melden by den Voorzitter van het Bestuur, den Heer M. R. TEN HAGEN. De lesuren zullen vermoedelyk zyn van 2—4 en van 5—7 uur, en wel op de v(jf eerste dagen van de week. Het risico duurt tot den 20sten dag na de tijdige of ontijdige verlossing en langerals de veearts verklaart, dat het mdéderdier nog lijdende is aan de gevolgen der verlossing. Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekering-Maatu, Maatschappelijk kapitaal 50.000 galden. Amsterdam, Overtoom 817. Tekgram-adres AMPAVEEMA. I G. A. A. KNAAP, Landbouwer en Voorzitter van den Nederl. Boerenbonden I van de Boerenleenbank te Haarlemmermeer, IF. WESTERLING, Rijks-Veearts te Amsterdam, Secrete 1 L. HOOGERBRUGGE Wzn., Landb. en Lid v./d. Prov. J. A. KIEBER’T, Landbouwer en Wethouder te Nieui i KNIBBE, Veehouder en Voorzi tier v./d. Boeren leer. I B. VAN DER POL, Grondeigenaar te Utrecht. I C. SLIKKER, Secretaris v./d. Nederl. Boerenbond te Hoofddorp. W. v. WEERDENBURG, Veehouder en Lid v./d. Gemeenteraad te Sloten (N.H). Directeur J. J. HARMS TIEPEN. De Amsterdamsche Paarden- en Veeverzekerings-1 is de eenige Paarden- en Veeverz.-Mü te Amsterdam, waarvan: 1c onder toezicht van een College van Commissarissen, van wie twee Gedelegeerde Commis sarissen2o. de eenige in Amsterdam met een waarborgkapitaal; 3o. de eenige in Amsterdam met Koninklijke Goedkedring; 4o. de eenige die niet vraagt inleggeld, administratie- of taxatiekostenwel f 1,— of ƒ0,50 poliskosten, en de keuring zelf be taalt; 5o. niet eisebt borgtochten van bare Agenten of Inspecteurs. Premiën voor paarden concurreerendvoor rundvee van jaar tot jaar 8,10 per ƒ100,- met 90 uitkeering met inbegrip van werprisico (mond- en klauwzeer uitgesloten). Inlichtingen geven gaarne de H.H.J. OKHUIJZEN, Hoofd-Agent te Rotterdam, en TH. LEXMOND, G. OKHUIJZEN en W. SOETERS te Schoonhoven, en ook de Agenten C. v. MEETEREN te Leerdam. JAC. RIETVELD te Meerkerk, H. S. HAMBURGER te Oudewater. W. HEERINGA te Hardimveld. In plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, ijverige Agenten gevraagd. ram 1,— van 550 »den band met L.. im. Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmond T. MOLENAAR; Loplk I A^H^DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf ABROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nieuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn. v/h L. Pot; Nieawpoort L. BOELE; Noordeioos C. van STEENIS Ottoland J. de KLUIVER; Oud-*lbla.| J j Ouderkerk a/d IJsel J. in T HOUT; A. WALSUM Oudewater C. van WIJK; Polsbroek jXcoBUS^HO&TEN; ReeuwUk M. T. HAGEN; Schelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; Stolwijkf. J. BATS: Streef kef k E. HILGEMAN; Tienboven G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD: Vuilendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder by 'allq Drogisten en de meeste Apothekers. OPENBARE VERGADERING dag 10 Febr. 1018des av< ia het Café „BELVEDÈRE”. Spreker: de Heer J. FRIJDA Lz., van Utrkcht. Onderwcri del c- regeldei K* Vrij toegang. Mr. A. OU DEG EEST, Voorzitter. A. R. VEENSTRA, Secretaris. VERGADERING0 op Ml-J Februari 1M3, des avoiJ in het Café „Dz Zwaan” P. LUITJES op het Dorp aldaar. SPREKER Onderwerp: Het oprichten van Cursussen op Land- en Tuinbouw gebied. HF’ Niet-leden van de afdeeling hebben tot deze vergadering vr^en toegang. Namens Het Bestuur, De Secretaris, A. J. F IJ AN. VERTREK van Alblasserdam dagelijks v.m. 7 uur. Telefoon Interc. 7. VERTREK van Rotterdam dagelijks n.m. 8 uur. Telefoon Interc. 8100. Zeer billijke tarieven. Accurate bediening. Aanbevelend Leerlingen voor den met 1 Maart aanvangenden nieuwen cursus v«n de NAAI- en BREISCHOOL kunnen zich aanmelden by den Heer M. R. TEN HAGEN Lopikerstraat no. 59. Het onderwys wordt gegeven de eerste van de week van 2—4 en van Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zy binnen ’t jaar breekt gratia een nieuwe. Verder alle repayatifn werken. Goud- en Zilvi tegen onmogelyk concurreerend met deugdelyke garantie by J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingstraat 58. Rotterdam. Alle reparation woiden zon- .'■V der prysverhooging aangenomen door W. DE JONG. KoopmaA en C. LICHTHART SCHENK, Bode, Uiige Stoep te Lekkerkerk. Uitstekend middel om het korte en lange vuil af te drijven. Verbetert de gezondheid en de melk der koeien. J. ZIELSTRA, Westhaven 8, GOUDA. Tevens verkrygbaar bij A. NATZIJL, Mej. T. TRAPMAN.XJoüdriaam. J. STAM Gz., St< J. VELDHUIJZEN, Lei C. v. d. HEUL, J. GROENEVELD, Km«ri J. MIDDELKOOP, Lopik. J. L. VLOT, - A. MAURIK TWEE! Vergadering van Aan de orde was deling der invalid) zekeriifg. De heer Borg niet met een tec. amendementen bezig toch niet worden bepaalde spreker i aan te wyzen in he overgang van de Bs De heer T e e n s t het amendement-Ti landbouwers en lan< nog eenige opmerk ment-De Visser ten De heer D e V i s dement-Treub, waar om zyn amendemen boven w het eerstg vereenigingen als d bouw-Onderiinge 1 amendement niet bedryfsvereapiginge De heer T.y den alsof hij by de besti politieke oogmerken zich. Nogmaals 1 regeeri ngs voorstel dat de fondsen ve beiders binnen het zaamheid toe te lat< De heer T r e u b men hem overwegi kon toeschryven. waren inconsequen van sprekers voors in zyn stelsel misbi de regeepng kon trekken, als de mi bejag uitgingen. Nt sche afgevaardigde fondsen uiteen. In linge en de Tuinbt de arbeiders na rei van de voordeelen menten proflteeren, in ’t bestuur zouden het inderdaad moge kerden by een fon moesten betalen, da zóó sterk, dat zij zouden verhalen. 1 deel der ryksbydra verleend worden om in stand te kunnen digde ten slotte mei zyn overtuiging zyi aan zakelyke overw ling gaf. In de avondvergs dag was de begrooti aan de orde. Aan de repliekei heeren Hu gen hoi mans, Duymaer chant, Verhey, 1 der Voort van Z(j van den Minister Na éiuiting der al werd te circa halft begrooting z. h. s. i gadering gesloten. Vergadering van Aan de orde was raadslaging over de domsverzekering mi amendementen-De In zijn repliek wi beschuldigingen, do hem gericht, van zi< tuiging, dat de reg< had moeten zorgen, zekering ook tot di breid. Wat het ram was in onzekerheid De heer Lohma dement-Treub stemn pliceerd was om ove Bovendien wilde sj de risico-overdrachl overlaten, zooals de amendement had be in de wet vastleggen digde verklaarde te het amendement-De De heer Duy^ de risico-overdracht de denkbeelden va ’t by zonder. Liever in handen van amb _.B werkgevers. He de gunstige werking door de samenwerl damsche firma’s kon Ten slotte’' deed de digde uitkomen, dat Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk en „W L”. eu SOYABOONENKOEKEN, merk „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dipiema ParUkt 1900. Negen Gouden Medailles. KAA8THEBMOMETER8. met en Bonder veer. ELASTIEKEN KOUSEN. te bereiken met lijn 5. Telef. No. 1946. De Heer G. STOFFELS, Landbouwer te Obbicht (L.), verklaart het volgende: „Gedurende twee en een half jaar bad ik de tering onder de leden. Ik had pyn op de borst en tusseben de schouderbladen. Ik gevoelde my altyd koortsig, lamgeslagen en viel met den dag af. Ik hoestte onafge broken en vooral 'sjnachts was het vreeseiyk. Ik dachfdat mijn longen vaneen scheurden, terwyl ik vreese- lijk zweette. Toen kocht ik een flesch ABDIJSIROOP. Ik begon veel rlnnv» rln slÜm QP te geven en de hoest U.UUI U.Ü aanvallen, die altyd zoo waren, werden gemakkelnker losser. Ik heb de behandeling de Adbysiroop gevolgd* en verklaren dat het een prachtig is, want thans ben ik van myn kwaal genezen en even sterk en gezond als vroeger.” Aarzelt niét meer t_l_ Z-2' Hjdt. Uwe hulp is de Prys per flacon van 230 grai 1000 gram 8,50. Eiécht rooi* Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdai Verkrygbaar te: Schoon- A. N. VAN ZESSEN hoven A. C. FIJN v. DRAAT; I Wed. F. AMSING; Alblasserdam Mej. H. KORTE WEG I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN Bergambacht Firma K. van DAM Berkenwoude G. den HOED; Bleskensgritaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKA DE, Brandwijk K. LOOPIK; Cabanw T. van KLAREN; Capelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS Giescndam J. J. VERHOEFF; Giesen-Nieuwkerk Mej. M. v. 1IOUWELINGEN; Giesen-Oudekerk P.C. PESSELSE; ANT.'COOPS; C. C. KROM; WOLFF A Co.; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD^Piek Jaarsveld ^^{aaRS L. M. MAAttb; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVELD; a/d IJsel Wed. J. VUIJK;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4