iDING leider, leiders, oning disponibel. Mr, Mtic, ed kunnende mel- loek, Sliedrecht. 1913. Woensdag 19 Februari. Nieuws- en N“. 3421. MEN. 1*, IMs, inMit. AdvertentjeÉlad voor Zuid-Holland en Utrecht. leobt, dster, gezin zonder mder No. 63, eider, dster eider. GOUDA. •3 4 islbode, astbode necht, uia disponibel; ■beider jfiilt, R.-K., BINNENLAND. .1 hi len 10 aangiften in lilden, liet ai l rog er den overledene dankte 21 S. Turf- 4M de ele.we n, bevatleede verdei van i de de na •st- LAGD: J. BONGERS D. C. OSKAM, :ht* t of eerder: en ben «k ■Using tee te bü de t waarop Welk niet -slijk *dig- *1 de iken. f Maart een met het boeren- lin beschikbaar. MPEN A/D IJSSEL. t: D. MOLENAAR SSEL. i.“: April ndel, Groot- »nd gevraagd: te Ouderkerk RAAGD: té Moordrecht. n het ct van incies geliefd, ider die groot thee- niet tenminste hun dozijn :“in. het is toch nog veel te pril Jhen 40 en 60 eduwnaar. I LIMBORGH groot en i gemaakt ■Gaswaar ten en is nog aemt „goed die laat ikomen aan beging nu de onvoorzichtigheid aan te steken, waardoor d tegen den et houten pl >eg, of Indië, zou gr men Het steeg dan een i werd len en Langer, weken - D M. T. deling, vei nisstraf. ^hts één ziel vooi den. jad de installatie plaats van het Ier .School, den heer A. Jellema, m van Andelst, den onderwijzer J de orde wai ingen over di vraagd 3Ü J. L. VAjr DEI» eente Reeuwijk, TWEEDE KAMER. Vergadering Dien dag invaliditeits- voortgezet. De heer T r 69 zijn ament opreken, i jiolitiel nan merkte nu i lust had te spi amendementei „verdacht ma. :h terzijde” dooi «•udi besloten „Arend I 15-tal percet bewoond do< aankoop de teger Hofje ge JD: EN, landbouwer, *rins*Alexander.) er wonder boven he Veer, vraagt Arbeider, I: tegen boog loon. persoon aan te JT, Landbouwer, s-Gravenweg). zniiiu, 17 Febr. Terwijl de ge it alhier zich Zondagmorgen per ierkwaarts, begaven, geraakte de -■> de koets. Gelukkig wist men ...reet tot slaan te beugen en het den weg te houden, zoodat het M-t zich ernstig liet aanzien, nog igang van Stein, ge en de Veer- •r Posterijen SGHOOÏÏÏÏOVENSCHE COÜRANT. a Uitgave var S. k W. N. VAN NOOTEN te Schoomhovkx. Intercom». Telefoon-nr. 10. IAAGD: jaar, P. G. 58, aan het fevraagd een (eiken, bij JOH. AGD: st bod e, es A. STUUH- lerg. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 18 Febr. liet goiHivak In 1912. orgaan van de goud- en zilverindusfrie jp de zeer aanmerkelijke stijging der .ogontvangsten aan de kantoren van e gemeenteraad mderzoek in te igeljjkheid van het tere verbinding tus- igen. Beklaagde getuigen werden le wethouders zou interessant zijn te weten hoe de vooruitgang was in de Neder- idsche fabricage. Want daarmede zou juiste maatstaf van vergelijking met :regen zyn, omdat de be- Idaar voor de overgroots -1 o|j aldaar gefabriceerde artikelen. Om bekende redenen evenwel is het juiste bedrag dat betaald is voor Wierken van binnenlandschen oorsprong niet te benader Het Man lijken went record Jlaging hierover namen Palfandt, Michiels 1, Dojes, De Boer d, die allen door den Landbouw enz. be- maand verlof moeten vrag“’ was niet verschenen. Als get gehoord de heer Bakker en d< Krop en Aberson. Het O. M'. achtte de mishandeling bewezen en-' eischte f 100 boete of zes dagen hech tenis. (N. R. Ct.) De Arrondissements-Recht- bank te Dordrecht heeft j.l. Vrijdag o. m. de volgende Twee oud 17 in den h AGD; ■rsoneel werd ten i 134 vs. 3. m...» -i^jgen van (Rolt.) 17 Febr. invoering Isel was de betaling ook in het lien prikkel tot Is de Min.»*... «*v« STATEN - DEN EHAAL. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag 14 Februari. Aan de orde waren de algemeene* be schouwingen over de Staats! - De heer Reekers hoopte, dat dit Minisaj terie zou aaublyven. De Tariefwet had niets met Christelijke of Katholieke beginselen te maken. Bij verdwijning van de rechtsche meerderheid zou men een vrijzinnig kabinet krijgen met een overwicht der socialisten. Ten slotte verdedigde deze spreker de weigering van subsidie'aan de vereeniging Zedeigke Opvoeding. De heer F ranss en bestreed uitvoerig de rede, door Mr. Van Deventer gehouden behandeling der Indische begrooting, p de heer Van der Feltz het al gemeen belejd der regeering besprak. Zij bad de sociaje wetten te laat ingediend. Spreker wees op verschijnselen van toe nemende scheiding onder ons volk. Hy verweet de regeering het ignoreeren der vrouwenbeweging en deed uitkomen, ‘dat zij allerminst de oplossing van de kiesrecht- quaestie bracht. In hare werken streefde zij naar staatsvoogdy en staatssocialisme. De heer Van der Does de Willebois bepleitte bevordering van de Christen- zending in Nederiandscb-Indifi. Wij waren thans zoover, dat wy van de Islamieten konden vorderen, dat zij onze Christelijke levensopvattingen waardeeren. De heer Cremer vroeg, of Indifi/ins nu v niet over het hoofd zou groertm. Het Indische budget was millioenen grooterdan het onze. Zouden wy ons eventueel kunnen verdedigen tegen een blanken of bruinen bestrijder? Wat onze bevolking betrof, deze groeide snel, maar zij had behoefte aan meer grond. Die toename was o. i te verkrijgen door drooglegging derZuidi zee. Met het begin van dit werk kon men zich met genoeg haastten. De heer Woltjer hoopte op van dit kabinet en mitsdien o oplossing van de schoolquaestL Christelijke, maar de openbare sedert 1806 versnippering en verdeeldheid gebracht. De laatste school kon zelfs de uiterste groepen der vrijzinnige partijen niet bevredigen. De rechterzijde bad even veel recht voor haar onderwijs uit dè schatkist te putten ais de linkerzijde. Daarna werd de vergadering tot den volgenden dak verdaagd Vergaderin van Zaterdag 15 Februari. Aan de orde was de begrooting ran Laadbom Aan de heei UDAM, sn Mei )E, P. G. geheele keuken geheel zal moeten In het huis zelf zyn al de ruiten er uit school is nog menige aan blij ven op de finale die. Niet de j? school had Het e-"‘ wijst op u belasting: waarborg. In 1909 bedroegei in 1912 f 509.722. Het jaar 1912 was bracht een record-cij*' lot boven het half mi. half millioen- Hollandsche betaald aan belasting op zilveren werken! Wolk een stijging! Sedert het jaar 1908 minder dan een ton gouds! Ruim honderd duizend gulden. In vier jaren tyds een stijging van 25 pCt.! Hij, die zich in 't vak thuis voelt, weet dat inderdaad de styging een getrouwe afspiegeling is van den werkelyken omzet. Het vak bloeit. En ai moge niet ieder individueel de vermeerdering gevoelen vele varkens maken de spoeling dun en ieder neemt het zyne het vak gaat toch vooruit. En het gaat stérk vooruit! Toch gelooft liet Maandblad dat nog lang niet het hoogtepunt bereikt is. Wy nemen teekenen waar die er op wyzen, dat wy nu staan yoor een periode, die zich zal ken merken door een ruimere aanwending van zilverwerk voor huishoudelijk gebruik. Ons land is bet klassieke land van bet zilverwerk, *t welk de trots uitmaakt van menig huisgezin. Vooral in de provincies Friesland en Zeeland is het zilver geliefd. En weinig gezinnen zyn er ook ond< wier welvaart nu niet zoo büzonder is, die r*7* lepeltjes bezittel Maar eilieve, gering. Niet ten werk, dat i__ vertoonde in Maar ten i klein vaatwei wordt uit worden t ander sei te veel i gesitueei ons zeggei belastir" 1 werk c mid» En pott: den uitgi werf De Raad van Beroep (Onge vallenverzekering) te Dordrecht heeft in zyn zitting op Maandag 17 Februari 1913 uit spraak gedaan ip de volgende zaken: Het Bestuur der Rjjksverzekeringsbank achtte Cornells van den Tol, te IJsselmonde, op 29 October 1912 hersteld van de gevolgen van een hem op 29 October 1911 overkomen ongeval en weigerde dientengevolge de door den getroffene aangevraagde meerdere schadeloosstelling toe te kennen. Van den Tol vorderde by ingediend klaag schrift een uitkeering naar 70 pCt. van zyn dagloon van 29 October tot 2 November 1912. Aangezien echter deze vordering betreft een uitkeering over 6 dagen, vallende binnen het tydvak vóór den 43ste» dag na het ongeval en deze volgens de wet in beroep niet kan worden gevorderd, verklaarde de Raad den klager niet-ontvankelyk in zyn beroep. !__2en en familieleden "olgden de baar. Aan gesproken door "jlenaarsgraaf, als van den burgemeester lie wegens ongesteldheid was tegenwoordig te zijn. In rede, welke namens den werd uitgesproken, werden Igens de verdiensten van den ~?schetst als lioofd dar school bijna 40 jaren, als ambtenaar Burgerlijken Stand c.a. en als Ier gemeente Wijngaarden. i werd het woord gevoerd door “lyksnormaalschool te waaraan de overledene sinds vele jaren als leeraar was verbonden, door den heer Pruis, als oud-burgemeester dezer gemeente, door twee oud-leerlingen van den overledene en door den predikant der Ned. Herv. Kerk, die mede namens den Kerkeraad sprak. Onder de aanwezigen eerden ook opge merkt verschillende collega’s van den over ledene en de leden van den Gemeenteraad van Wijngaarden. Een zoon van den overledene dankte voor de belangstelling, aan zya vader bewezen. *Zevenbuizeii, 16 Febr. De heer G. Mul, oud-leerling der openbare school alhier, thans onderwijzer te Oosterbeek, is benoemd tot hoofd der Gereformeerde school te Garrelswei Onze Leeuwen is commies by m dieontvangsten f431.851 "is een record-jaar. cijfer, een cijfer dat millioen. Meer guldens de goudi la, 17 Febr. De gemeenteraad heeft lot aankoop van de stichting DirkszooQ Bosch”, omvattende een "eelen, waarvan 8 gratis worden door bejaarde brouwen. Bij den r is bepaald, dat de gemeente aan de tegenwoordige 15 bewoonsters van het Hofje gedurende haar leven een behoorlijke woning kosteloos ter beschikking zal stel len en in goeden staat zal onderhouden. Het terrein is bestemd voor het inriebten van woningen voor brandweerlieden, in ’t byzonder voor personeel, behoorende bij de stoombrandsp'uit. Een der beheerders van bet Hofje, te Amsterdam woonachtig, had den burgemeester meegedeeld, dat het testament een verkoop niet verbiedt. De voorloopige concessie, verleend aan den, heer J. H. Muller, ingenieur en architect te 's-Gravenhage, voor den aanleg en de ^exploitatie van een treinverbinding Gouda iMontfoort—Utrecht, werd andermaal met 4eén jaar verlengd. Besloten werd verder tot uitbreiding van de gemeentelijke electrische centrale, noodig geworden door de talrijke aanvragen tot aansluiting. De kosten van deze uitbreiding zullen f 74.000 bedragen, te verkrijgen door leening. Op adressen van de R. K. Middenstands- vereeniging „De Hanze”, den Bond van Kappers en Barbiers en de Goudsche Win keliersvereniging, waarby werd verzocht, een verplicht sluitingsuur voor winkels pn magazynen bij verordening vast te stellen, werd met algemeene stemmen afwijzend beschikt. tiorinchem, 17 Febr. De heeft besloten een nader or. stellen omtrent de mo$ verkrygen van een beti seben Gorinchem en de plaatsen aan de Giessen, -ondissem rdrecht heeft w zaken behandeld: Streefkerksche jongelui, Klaas B., jaar, en Pieter G., 23 jaar, hadden laten avond van den Eersten Kerst dag in beschonken toestand van een vijftal woningen aldaar de leuningen van den dijkstoep opzettelijk vernield. Herhaaldelj schijnen in dié gemeente dergelyke baldadi heden te geschieden, zonder dat men daders daarvan heeft kunnen ontdekk;__. Thans echter beeft de politie de schuldigen weten te vinden. Het O. M. eischte tegen ieder 4 weken gevangenisstraf. De ijzerwerker Arie de J., te Alblasser- dam, bevond zich op Maandag 20 Januari j.l. in beschonken toestand en had in den slagerswinkel van Rietkerk, aan den Kinder dijk. zich zoo woest aangesteld, dat hij door een paar lieden als een wild <dier aan banden en voeten gebonden, op den dijk lag. By zijn overbrenging naar het op ongeveer een half uur afstands gelegen arrestanten-lokaal had hy den gemeent*-veld wachter Luchoff heel wat last veroorzaakt door zich door rukken, trekken en naar hem te hytt'n te verzetten. Beklaagde kon zich niets herinneren van het gebeurde. De eisch luidde14 d?gen gevangenisstraf, De Rechtbank veroordeelde C. S., te >rak, wegens melkvervalsching, tot 3 gevangenisstraf. e Rechtbank te Tiel beeft de J., te Lexmond, wegena mishan- iroordeeld tot 1 maand gevange- de Prinses Juliana-School nooit te duur zou zijn als slechts één ziel voor Jezus gewonnen mócht worden. Hierna hoofd df overgekomen van An en de onderwijzeres. Vele hartelijke en goede woorden werden nog gesproken achtereenvolgens door den heer A. Jellema, Ds. J. van Vliet, dén heer Deutz, namens het bestuur der reeds bestaande Christelijke School, den heer C. de Vries, hoofd dezer School, den heer D. Gelderman, hoofd der Christelijke School te Leerbroek, Ds. L. J. van Leeuwen, van Asperen, en den plaafsvërvangenden voor zitter van den Districtsraad. Het onderwijzend per°u»^ slotte toegezongen Psalm 1"' Ds. van Vliet eindigde, nai hetzin| Psalm 105 vs. 5, met dankgebed. Ouderkerk a/d IJ (Mei, 17 renr. Mejuffrouw M. A. Tol alhier is te Rotter dam geslaagd voor het examen nuttige handwerken. ••Penrr” broeders rijtuig k< burrie van d< het paard dirt rijtuig op dc. 'ongeval, dat goed afliep. •«tolwUk, 17 FJgbr. Donderdag j.l. gaf onze muziekvereniging „Stolwyk's Har monie” bare aangekondigde uitvoering. De stukken, die ten gehoore werden ge bracht, mochten den bijval verwerven van de zeer yele belangstellenden, die opge komen waren om de jonge vereeniging te hooren. Nauwelijks vier maanden geleden had de nieuwbenoemde directeur, de heer Jan M. J. Driesen, de leiding op zich ge nomen en reeds nu kon getoond worden, wat goede leiding en ijverige studie in korten tyd kunnen tot stand brengen. Een woord van hulde aan directeur en werkende leden mag dan ook niet ontbreken. De voordrachten van den heer Wessels deden menigmaal een gullen lach weer klinken, zoodat alles te zamen genomen de aanwezigen een gezelligen, prettigen avond hebben doorgebracht. Een zeer geanimeerd bal hield velen nog enkele uren aangenaam^ byeen. Waddinxveen, 17*Febr. Voor het toe- latings-examen aan de Kweekschool vóór Onderwijzeressen te Oudenbosch is geslaagd jongejuffrouw Corn. Joh. Ma. van Drimmelen, leerlinge van den heer K. P. Kruidering, hoofd der openbare school aan de Brug. Voorwaar een groot succes voor genoem den heer, daar tot dusver al zyn leerlingen zijn geslaagd voor het toelatings-examen Hoogere Burgerschool, Gymnasium, le klasse en 2e klasse Normaalschool en Kweekschool. De Julianastraat zal, in verband met het gereedkomen van twee woonhuizen van den heer G. H. Vermeulen alhier, worden aangesloten aan het gasbuizennet. (D.v.G.) |W|jnKaarden* 15 Febr. Hedenmiddag had in deze gemeente een droeve plech tigheid plaats. Het stoffelijk overschot van den heer G. J. van Tongeren, in leven hoofd der openbare lagere school dezer gemeente, werd aan den schoot der aarde toe vertrouwd. Vele belangstellender van den overledene volgde het gk-af werd allereerst den heer Vonk, van Mol vertegenwoordiger dezer gemeente, di verhinderd vrz een keurige burgemeester achtereenvolgi overledene ges gedurende bijl van den E—M burger der gemeente ^Hierna werd het den* directeur der Ri Sliedrecht, van Donderdag 13 Februari, werd de behandeling der en ouderdoms-verzekering R KCHTNZ A K EN. Voor de Rechtbank te Heeren veen is j.l. Donderdag-behandeld de zaak tegen Mr. M. W., burgemeester van Steen- wijk, beschuldigd van mishandeling op n December van den secretaris dier gemeenh den heer Bakker. Het college van B. en W. had op dien datum vergaderd, en men kreeg geschil over het opnemen van een kwestie t-usschen den burgemeester en den secretaris in de notulen van de vorige vergadering. De beide wet houders achtten die opneming niet noodig, de burgemeester wel. Toen de "vergad ring was afgeloopen en de heeren hun jassen aantrokken, kwaïn het tusschen den burge meester en den secretaris over die kwestie tot een heftig gesprek, waarby de burge meester den secretaris met zyn wandelstok op hel hoofd sloeg, zoodat deze brak. De heer Bakker deed van deze mishande ling aangifte bij de justitie. De verstandhouding tusschen den burge meester en den secretaris is sedert langen lyd zeer gespannen De beide wethouders hebben getracht de heeren met elkaar te verzoenen, doch zonder gevolg. Na het gebeurde op 2 December heeft de secretaris wegens gezondheidsredenen een roepen iigen. voor putten werd di lak ver2 iiH van de orde nw enz. de beraadsli .sren Van Pi van Kessenich, en Z y 1 m a deel Minister van 1 antwoord werden. Na gehouden replieken werd deze be grooting z. h. s. aangenomen. By de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken vroeg de heer Van der Feltz inlichtingen over de Timor-quaestie. Nadat de Minister van Buiben- landsche Zaken hierop geantwoord had, werd ook deze begrooting aangenomen en ging de Kamer tot Maandag 17 Februari uiteen. r e u b verdedigde by artikel idem ent tot invoering eener eenheidsrente. In dat stelsel was wel een scherper contröle op de betaling van de premies noodig, doch ook in bet ontwerp beschouwde hy dien prikkel tot betaling niet' zoo groot als de Minister deed voor komen. De heer Duys zou vóór het amende ment stemmen, al gaf dit z. i. niet genoeg, terwjjl de heer Rutgers dit nader be streed. Z. i. was het een ernstig bezwaar, dat bet verband tusschen premie en rente werd losgemaakt. Het hoofdbezwaar van den Minister tegen het amendement-Treub was, dat de eenheidsrente geen verband hield met het peil van het inkomen. Daarna wt-rd dit amendement met 43/15 stemmen verworpen. By artikel 60 lichtte de heer Duys een reeks amendementen toe, waarby de redactie der Duitsche wet werd overge nomen. De regeermgs-bepaling was z. i. slechts overgeschreven uit de bureau cratische Duitsche invaliditeitswet. Alvorens spreker zyn amendementen jr kon toelichten werd, op voorstel den voorzitter, besloten Vrijdag dezer verschillende zaken in de afdeelingen te onderzoeken. Voorts werden de moties-Troelstra en -Borgesius inzake een onderzoek naar de resultaten vau de risico-overdracht by de ongevallen-verzekering ingetrokken, nadat de Minister verklaard had, dat hij een onderzoek zou instellen, zooals by de motie-Borgesius gevraagd werd. By -de verdere toelictiliiig zyner amende menten wilde de heer D u y s het begrip „ouderdom" in de defensie van invaliditeit betrekken. Iemand zou als invalide beschouwd worden, ais by niet in meer staat was de helft van zyn loon te kuunen verdienen. Het was een vreeselyke opvatting van den Minister om eerst by het verlies van^twee derden van het loon invaliditeit aan te nemen. Mijn amendement, zeide spreker, was een belang- rjjke verbetering van het ontwerp, waarvoor hy ook den steun van rechts inriep. Deze amendementen vonden ondersteuning by de heeren De Klerk en Teenstra. De laatste verdedigde ze vooral in het belang van land- en tuinbouwarbeiders. Slechts één der amendementen, om in de wet „bezigheid” in „beroep” te veranderen, nam de Minister over; alle overige werden door spreker ontraden. Daarna werd de vergadering tot den vol genden dag verdaagd. Vergadering van Vrydag 14 Februari. Aan <de orde was Me voortzetting van de beraadslaging over de invaliditeits- en ouder- domsverzekering. De heer Goeman Borgesius-wenschte op te komen Voor de duizénden, die in zulk aigenieeno iw- een deerniswekkenden toestand verkeerden, (begrooting. L dat z(j voor een uitkeering wegens invali- b, dat dit Minted diteit in aaninerking Ijehoorden te komen. de rechterzijde bij deze beraadslaging zweeg, had spreker niet veel hoop, dat het artikel verbeterd zou worden. Toch wenschtè hij nog een poging te doen om de hardheid van het artikel te verzachten door met 9 andere leden by amendement voor te stellen,- dat de invaliditeit^rente niet zou kunnen worden ‘ingetrokken, nadat de verzekerde, aan wien Mie rente is toegekeild,' den 60- jarigNn"leeftyd heeft bereikt. Nadat de heer Duys een zjjner amen dementen' had ingetAkken, verdedigde hij zyn amendement om een derde deel in du helft te veranderen. Te meer kon ’s Minister^ woord van de hooge kosten geen invloed uitoefenen daar deze in de aanneming v^n het amendement—De Visser had barust. Nog volgden de replieken van de heeren De Klerk en Teenstra, waarop de heer Nolens verklaarde, dat de rechterzijde den wedloop, om de zaak nog mooier te maken, niet wenschte te volgen. Dè in diening van het amendement-Bo rg e ai u s keurde hij af. Terwyl de Minister verklaarde niet te weten, hoe hij aan het geld zou moeten komen, dat by de aanneming dec amendementen zou nöodig blaken te zyn, vond hij voor het amendement-Borgesius c.s. geen enkelen redelijken grond. 0 In zyn repliek wjjïigde de heer Bor gesius zjjn amendement in dien zin, dat er nu van blyvende invaltyiteitsrente ge sproken werd en achtte het beter, dat de rechterzijde zou spreken, dan dat zy, zooals zy nu deed, -om politieke redenen zweeg. De beer Lohman merkte nu op, dat de rechterzijde geen lust had le spreken over geïmproviseerde amendementen, terwyl hij gewaagde van een „verdacht maken van de bedoeling der rechterzijde” door den heer Borgesius. Naar aanleiding hiervan vroeg de laatste het woord voor een „persoonlijk feil”, waarop later een heftige rede van den heer Duys volg’de, die den heer Anker man eveneens noodzaakte bet woord te vragen voqr een „persoonlijk feit". b Na deze rumoerige beraadslaging advi seerde de heer Nolens den heer Bor gesius zyn amendement in te trekken en bet weder bij artikel 93 in le dienen. Met vele andere leden gevoelde spreker veel voor het fcliendeinent. Na dit woord van waardeering trok de heer Borgesius zyn amendement, in en werd de beraadslaging gesloten. De beide amendementen-Duys werden verworpen; bet eerste (vervanging van de loongrens voor de invaliditeit van d°or i/imet 86/24 stemmen (rechts tegen links); het laatste viel met 38/22 stemmen. Daarna werd artikel 60 z. b. s. aangenomen. By artikel 61 ontstond nog een overigens kalm debat, waarbij de beer Treub en de Minister elkaar en de Kamer trachtten te overtuigen, dat hun tegenstander zich vergist had in de beteekenis der wet. De Kamer werd, zonder dat dit artikel was afgedaan, tot Dinsdag 18 Februari ver daagd. ■AIMauertea. 17 Febr. Neer wfj vérnemen heeft de burgemeester dezer ge meente, de heer Thr Clugsenaer, in het Ziekenhuis te Utrecht een operatie onder gaart, w(elke een zeer gunstig verloop had. *Aineide, 17 Febr. Voor plaatsing.op de kiezerslijst 1913/14 hebben zich in deze gemeente aangegeyen 22 personen. Naar spmroige andere gemeenten gerekend, is dit aantal niet grootmaar men moet in aanmerking nemen, dat hier elk jaar door beide partjjen Ket water schoon wordt af- gevischt. Te Tienboven kwamen 10 aangiften in voor plaatsing op de kiezers^jst. BleMkeiiMgraaf, 15 Febr. De heer C. van Bemmel, arts alhier, heeft bedankt als bestuurslid van de vereeniging „Het Groene KYuis". Capelle a/d IJssel, 15 Febr. Weder aan het eind van een vereenigingsjaar gekomen zijnde, mocht de Gereformeerde Jongedochfersvereenifjing „Draagt elkanders lasten” alhier haar jaarlyksche uitdeeling houden. Er waren 86 kleedingstukken ver vaardigd, welke over 13 behoeftige ge zinnen werden verdeeld. (Rott.) Tot tweede-ambtenaar ter secretarie alhier is benoemd met ’ingang van 17 Februari a.s. de heer J. Biert, ambtenaar ter secretarie te Mon*f°or,‘ <Ji«*NHeudaiu, 17 Febr. Tot voorzitter van de afdeelrng Zoetwatervisschery is in de plaats van deir heer Laurense, die als zoodanig bedankt had, gekozen de heer D. van Harten, die de benoeming heeft aange nomen. Haastrecht,- 17 Febr. Met ing 16 Februari zal het gedeelte van SI legen tusschen de Waaiersluis laan, door het hulpkantoor dei alhier worden bediend. **Langerak, 17 Febr. In de Zaterdag gehouden Mergadering van den gemeente raad, waaYin alle leden tegenwoordig waren, werd, na lezipg en goedkeuring der notulen, mededeeling gedaan van een ingekoinen goedgekeurd raadsbesluit, van een missive in zake ryksuitkeering en van hel verslag der Commissie tot wering van Schoolverzuim over 191®. Vastgesteld werd het kohier van den honfdelyken omslag over 1913, terwyl be sloten werd om, overeenkomstig het advies der Gezondheidscommissie te Schoonhoven, ovpr te gaan tot onbewoonbaai-verklaring van de woningen, plaats^lyk geteekend nos. 46, 99, 160 en 161. In verband met de gehouden aanbe stedingen van den verbouw vau de openbare lagere school en de levering van nieuwe schoolbanken werd besloten tot het aangaan van een geldleening. De daardoor noodig geworden wyzigingen in de gemeente-be- grooting over 1913 werden aangebracht De verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel w^jd eenigszins gewyzigd in verband met ver schillende bepalingen van Militie- en Land- weerwet. Nadat ten slotte nog was besloten tot het doen van af- en overschrijving op J~ gemeente-begrooting van 1912, sloot voorzitter de vergadering. De loteling dezer gemeente van de lichting 1912 no. 5 C.- de Langen, die in den loop van bet vorig jaar hij de militie had moeien worden ingeiyfd, doch zich toen in Noord-Amerika beVond, en die in het begin dezer maand in ons land terug keerde, is op 11 dezer ingedeeld by het 3e regiment vesting-^rtillerie te Gorinchem. Leerdam, 16 Febr. Donderdagmiddag omstreeks 2 uur werden veie menschen opgeschrikt door een doffen slag. Bij de nieuwe Christelijke schooi, de „Prinses Juliana School”, die den volgenden dag in gebruik genX>meik,«Ui worden, had een gas ontploffing plaats gehad. Voor de school is het woonhuis van den hoofdonderwyzer den heer A. Jellema gebouwd. De uitge bouwde keuken hiervan grenst aan de gang van de school. In die keuken was een .gas buisje open bljjven staan en er was nog geen lamp Rangebracht. Men had den fitter gehaald en die was met den heer Jellema, zyn 2 zoontjes en een timmerman in die keuken. De fitter beging nu de onvoorzichtigheid een lucifer aan te steken, waardoor de ont ploffing ontstond en allen tegen den grond werden geslagen, terwyl het houten plafond op hen neerviel. Meende men aanvankelijk dat het jongste kind dood was, door genees kundige hulp van Dr. Voogt kwam bet jongetje na eenigen tyd weer tot bewustzyn. De anderen kwamen er wonder boven won der zonder letsel af. De scbx.de is groot. De is. zóó gehavend, dat het worden afgebroken, aan de achterzijde geslagen. Ook aan de ruit versplinterd. Men begrypt de ontsteltenis van den pas aangekomen hoofdonderwyzer. De toestand van het jongetje was later redelyk wel. (Rott.) J.l. Vrijdagmiddag was het voor de vereeniging en het bestuur der nieuwe Prinses Juliana-School een blyde dag. De school werd plechtig geopend. De voorzitter, Ds. F. Kijftenbelt, hield, na het zingen van Psalm 68 vs. 19 en gebed, de opieningsrede. Hy achtte dut hier, r“ zoo vele jaren van sirjjd, reden lot fees vieren was. Naar aanleiding van Mattheus 21 vs. 16 betoogde hij het goed recht van Christelyk Onderwys, achtereenvolgens wyzende op: 1- het „Hosanna" der kinderen 'door de Farizeërs afgekeurd; 2. het „Ho sanna” der kinderen door God gesanction- neerd; 3. de aanmoediging voor ons daaruit. Spreker maakte duidelijk dat, al zeggen onze tegenstanders dat het kind niet qiet godsdienst mag lastig gevallen worden, Jezus daar juist anders over spreekt. Het gaat om de eere Gods, in den middellijken weg, dus ook op de School. Hel Christelyk Onderwijs brengt geei tijdverlies, inaar kan door de dingen des tijds leeren zien in hét licht der eeuwigheid. Spreker vroeg Onderwys en d< met te zeggen, waard is dan alh de School. Onderwijs brengt geen :an door de dingen des het licht der eeuwigheid, gebed voor het Christelijk le onderwijzers. Hy eindigde dat éen kinderziel meer le schatten der aarde en dat i opzichte van het zilveren schep- inderdaad een praebtigen, opbloei i de laatste jaren. opzichte van allerlei irk. Vaatwerk, dat nu ger, nikkel, koper, glas. Welis er bij ons heel wat trekpotti srviesgoed verkocht, maar het i monopolie van wat men noemt jrde” personeh, personen, m een burgermans inl ;ing betalen. Wij willen het zilver- ook op de tafel zien van den kleineren middenstand, die er thans niet aan denkt. En wy willen dit niet beperkt zien tot trek potten, melkkannen, suikerpotten, theebla den en wat dies meer zij, wy willen het ook uitgebreid tot al die kleine gebruiksvoor werpen, die in onzen tijd op de ontbijt- en middagtafel niet mogen ontbreken. Daarvoor is het noodig dat dit zilverwerk meer gemaakt wordt als massa-artikel tegen meer populaire pryzen. Dat dit mogeljjk is, en dat daarby het artistieke element niet behoeft le ontbreken, wordt duidelijk, wan neer wij niet te veel onzen blik wenden naar hel oosten, waarheen wy in de laatste halve eeuw wel wat al te veel hebben gekeken, maar ook eens waarnemen, wat in het mid- denstandsgezin aan den overkant der Noord zee aan zilverwerk op tafel staat. Van Birmingham en Sheffield kunnen wij daarbij ook veel leeren. In verband met de fabricatie van zilver werk constateeren wy dat ook de Sehoon- hovensche industrie vooruitging. Er werd in het jaar 1912 aan het Waarborgkantoor aldaar een bedrag van f 41 856,30 aan be lasting ontvangen tegen f 40.204,80 in 1911, zynde dus een vermeerdering van ongeveer 4 pCt. Het groot land de juiste .nuu,ai,u Schoonhoven verkr taalde belasting al( meerderheid drukt m. Om bek< juif‘ van ..aderen. landhlad besluit met den barte- isch, dat het jaar 1913 een nieuw moge aanwijzen. zooi de I iwezen. ▼en. jud-leerlinj onderwjjz. loofd der G ler (Gr.). i dorpsgenoot de heer A. P. van geslaagd voor het examen voor de Posterijen en de Telegrafie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1