Kost en Inwoning, EXTRA- AVONDREIS I 5 2 italwskKbts, gevraagd. Een ScUldeisknectt Een ScHersHt Een soiled Persoon, Een BoenMer, Een flinke Boerenknecht. Een Boerenarbeider, een 60-tal Werklieden gevraagd, VanJUTEflDAHI naar SCHOONHOVEN 's nachts 12 Ésè liirsMt, Era BoenaMler, Een Boerenarbeider, Eon BoomMder, Een Boerenarbeider, Circus Menagerie HAGENBECK Een Woonhuis met Erf. Het Koffiehuis, Vee-Verloskundige. Metselaars Metselaars Timmerlieden. Smidsknecht Zilversmid. Sigarenmakers Een Knecht, Bakkersknecht. Een Bakkersknecht. Boerenarbeider Boerenarbeider, Boerenarbeider. Een Huishoudster, Huishoudster KLETSPRAATJES! Haastrecht-Stolwijk Vrijdag 21 Februari 1913, De Sanguinose bij toevallen. Een 5-jarig,e vleeschknobbel KLOOSTERBALSEM, Noord-Amerikaansche Hypotheekbank, Zeugen Lopik. Boelhuis Benschop. KOEIEN, le kwaliteit Koehooi. Groot-Ammers. Scheepshout, Vervolg der Nieuwstijdingen. Advertentiën. VERLOREN: een Grouden Broche Doctor DE WILDE, H.H. Veehouders! A. PAUL F"., Maatschappij van Nijverheid, OONDERDAB 20 FEBRUARI 1913, OPENBARE VERGADERING. Dt. C.W.J.vu LUMMEL, vu Zvltlaai. VERGADERING Lopik en Jaarsveld, Spreker: te Heer 0. MANASSER, Donderdag en Vrijdag, 27 en 28 Febr., „EENSGEZINDHEID" TE STOLWIJK. UITVOERING Chr. Zangv. „A.D.V.E.N.D.O.", SCHOONHOVEN. 5» UITVOERING VERHUISD HAVEN w.-z. N°. 50 Gez. PLUUT. Costumières. VIER BEKWAME Een vergevorderd Leerling Een flinke Bakkersknecht, Een flinke Dienstbode, Een Boerenarbeider, Eene Boerendienslbode, zijn het, die beweren dat VERMEULEN's Naaimachines niet nieuw zijn. Kipstraat 42, ROTTERDAM. HET LOON BEDRAAGT VAN 20 TOT 36 CENT PER UUR. Voir bovenbedoelde onderneming komen de volgende vacatures open, als Boekhouder, Kantoorbedienden, Opzichters. Bazen en Onderbazen, Portier, Koetsier, Electricien, Machi nist; alsmede lieden met hflt Landbouwbedrijf bekend, zooalsTuiniers, Warmoeziers, enz.; tevens lieden bekend met Houtbewerking, zooals: Kuipers, Kistenmakers, enz. Weekloon vanaf f 15,-, naar gelang werkkring. D. Y. ALTA, Kettingstraat 21, Den Haag. per Reederij op de Lek 6. (VEEMARKT). REEDERIJ op de LEK, Verkrijgbaar bij: Aile Commissionnairs in Effecten.' Te huur bij inschrijving, Wei- en Hooiland, Notaris M. DEN BLEKER BENSCHOP, Een goed onderhouden PAND, BOOMGAARD PUBLIEK VERKOOPEN: HOOG-BLOKLAND, Een perceeltje Bouwland Ongeveer 20 drachtige ZEUGEN Bouw- en Melkgereedschap. Ongeveer 23 a 24000 pond Notaris Mr. V. G. A. BOLL Onder Boven-Hardinxveld: Vergunningen Bondscafé, Woonhuis met Timmerwinkel Notaris Mr. V. G. A. BOLL Onder HARDINXVELD: Een blok van vijf Woonhuizen, Een blok van acht Woonhuizen, Openbare Verkooping. Schoonhoven, SCHEEPSH0UT, OPENBARE VERKOOPING LMaandagavond had In het Nuts- uw alhier een vergadering plaats van de onlangs opgerichte Vrjjzinnige Kieaver- eaniging. Een concept-reglement werd behandeld en daarna vastgesteld, waarna tot defluitieve bestuursleden werden benoemd de heeren W. C. van der Kop (voorzitter), H. G. Geel hoed (secretaris), J. Groesbeek (penning meester), H. C. van Geelen (commissaris) en B. J. Teyinck (commissaris). Als naam der vereeniging werd vastgesteld Vr(jzinmge Kiesvereenigiug „Schoonhoven" fBlykensachterstaande adver- tentie zal de uitgestelde openbare vergade ring van de Maatschappij van Nijverheid, waarin de heer J. Fryda Lzn., van Utrecht, zal spreken over het nut van een goed ge regeld Giro verkeer, a.s. Donderdag in het café .Belvedère" worden gehouden. Wjj raden industriéeien en handeldrij- venden nogmaals aan deze vergadering by te wonen. f Het concert, Vrijdagavond door de muziekvereemging „T.A.V.E N.U." ge geven, was zeer goed bezocht; de zaal van het NutsgeWouw was meer dan bezet. De muziekstukken, acht in aantal, werden over het algemeen goed uitgevberd en ver wierven dan ook telkens een krachtig applaus. De wyze waarop zy over het programma waren verdeeld na een of twee nummers traden telkens de humoristen Gebrs. Boesuach op was wel geschikt om de aandacht van bet publiek gaande te houden. Vooral „Pmson d'Ardenne", een polka voor piston, werd niet onverdienstelijk door den eerste pistounist van „T.A.V.E.N.U." ten gehoore gebracht. De Gebrs. Uoesnacb, die in Schoonhoven reed* meer optr.tden en dientengevolge een zeer goede reputatie genieten, stelden ook ditmaal uiet teleur. Bijzonder goed waren zy in het duet „De Gouden Bruiloft", waarin de creatie van de oude vrouw uit een oog punt van mimiek bepaald bewondering af dwong, terwyl zy een werkelijk lachsucces behaalden inet „Ben jjj de baas", een operette, in één bedrjjf, welke mede uit nemend werd gespeeld. Voordat er pauze werd gehouden, werd met eenige guirlandes en schilden hulde gebracht aan den Beschermheer van „T.A.V.E.N.U.", den heer W. F. H. Regt- doorzee Greup, en het 7-jarig bestaan der vereeniging herdacht. Een der heeren1 Boesuach gaf daarna nog een aantal cou- E letten ten beste, waarin eenige schoon- ovenscbe toestanden de revue passeerden het „plantsoen" met zjjo omheining van prikkeldraad, de trein, de postwagen met „Piet", de motorboot, degasfahriek.de toren en z\jn uurwerk kregen alle een beurt; ja ielfs de te bouwen muziektent en het veel besproken ingezonden stuk in dit blad vau „een Fietser" werden niet vergeten. De coupletten, met bet refrein: „0 Schoonhoven, o Schoonhoven, wat ben je vergevorderd!" verwekten veel vrooljjkheid en verwierven een daverend applaus. Te circa één uur nam het bal een aau- vang, waaraan velen deelnamen. f Dinsdagavond heeft de ge- meente-politie alhier aangehouden M. IJ. IJ. en G. v. d. M., die ieder nog twee maanden gevangenisstraf moesten ondergaan. Ge noemde personen werden overgebracht naar Rotterdam en gesteld ter beschikking van den Officier van Justitie aldaar. Vrijdagavond hield de gemeente-politie •Ihier twee li-jarige jongens aan, M. v. Z. en F. H. van L. geheeten, die de ouder lijke woning te Utrecht waren ontloupen. Beide knapen werden, op last van den Burgemeester, naar Vreeswijk gebracht, om van daar naar hun woonplaats getrans porteerd te worden. Prof. Dr. C. H. van Rhjjn, hoog leeraar in de godgeleerdheid aan de uni versiteit te Groningen, is Zondagnacht over leden. Dr. C. H. van Rhjjn, in 1849 te Delft ge boren, werd in 1875 te Utrecht bevorderd tot dontor in de theologie. Van 1875 tot 1880 was hjj predikant te Leusden en van 1880 tot 1885 te Gouda. In dat laatste jaar werd hjj benoemd tot boogleeruar aan de universiteit te .Groningen. Hy gaf daar les in de Oud-Christelijke lettere uude, de uitlegging van het N. T. en de Christelijke dogmengescbiedenis. •Bergambacht, 17 Febr. Mejuffrouw M. C. V. v. d. Liefde, onderwijzeres uau de 2e opeubare lagere school alhier, heeft tegen 1 April a.s. als zoodanig eervol ontslag aan gevraagd. •Braudwyb, ljj^Febr. Ingelanden van den polder GybelainrhMibeii met algemeene stemmen besloten een^piotor van 40 P.K. te plaatsen. De uitvoering van dit werk is opgedragen aan den beer Paul, ingenieur te 's-Gravenbage. •«ybolauil, 17 Febr. Als iets zeldzaams kan worden gemeld, dat een hond van den heer J. Stoel alhier een jong ter wereld bracht, terwyl acht dagen later er nog drie te voorschijn kwamen. Alle bleken gezond te zjjn. Hei- «u Hoeleop, 17 Febr. J.l. Don derdag had de gewone jaarvergadering van „Het Groene Kruis" plaats, welke door 25 leden bijgewoond werd. Uit de verslagen bleek, dat de vereeniging ItO leden telt en in het afgeloopen jaar velen tot steun was. De financiën verkeeren in goeden staqj. Met groote meerderheid van stemmen werden de aftredende bestuursleden her kozen. De heer Dr. Bon hield vervolgens een lezing over „Eerste hnlp bjj drenkelingen". ••Jaarsveld, 17 Febr. De lotelingen van de lichting 1913 T. Schimmel en W. van Dam zuilen 4 Maart a.s. worden inge deeld by het le regiment vesting-artillerie te Utrecht. •Kinderdijk, 17 Febr. De heer N. J. Ouwehand alhier is benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school te Ryswjjk. ^Kinderdijk, ij Febr. Tot directeur vau het mannenkoor „Kunst na Arbeid" alhier is benoemd de heer A. C. Hazen- boscb, te Dordrecht. •Krimpen a/d Lek, 18 Febr. Zondag speelde de voetbalvereniging „Vitesse" alhier een vrieadscbappeijjksn wedstrijd tegen baar zustervereenigiag „Excelsior", eveneens alhier, op ,'t Zand". Eerstge noemde club won met 5—1. Tjjdens den wedstryd kwam de raede- spelende H. Boer te vallen en brak een arm. Dr. Van Dam verleende genees kundige hulp. Voor de betrekking van hulptelefoniste aan bet Post- en Telegraafkantoor a.tiier hebben zich vier sollicitanten aangemeld. De kiezerslijst dezfer gemeente is met ruim 80 namen vermeerderd. Door thsscbenkomst van een der vrij zinnige wervers werden 00 nieuwe namen op de Ijjst gebracht; ongetwijfeld een res pectabel aantal in een gemeente van even 2800 zielen "Krimpen a/d Lek, 18 Febr. In de gisteravond gehouden zitting van den ge meenteraad zjjn tot leden van het stem bureau voor de a.s. Tweede Kamer-verkie zingen benoemd de heeren P. H. van Wynen en P. v. d! Linden, en tot hun plaatsver vangers de heeren K. G. Smit en J. Drapers. By den hoogen waterstand op 26—27 Augustus j.l. werd de kleine Zaagpolder onder deze gemeeente onder water gezet, waardoor de pachters aan de te velde staande gewassen veel schade leden. Ten einde eenige vergoeding te ver krijgen wendden deze paenters zich met een adres tot de Algemeene Vereenigde Commissie tot leniging van rampen door watersnood in Nederlaud, welke commissie thans heeft geantwoord, dat zy geen ver goeding kan verstrekken, daar bedoelde overstrooming niet te wjjten was aan dijkdoorbraak, doch aan de omstandigheid, dat de dyken van den overstroomden polder niet hoog genoeg waren om bij den wel hoogen, doch niet buitengewoon hoogen waterstand op 26—27 Augustus 1912 de gronden van den polder voldoende te beveiligen. De motorenfabriek „Kinderdijk" te Kiuderdjjk heeft bij aanbesteding aan den laagsten inschrijver, den heer L. C. Groene- veid, timmerman en aannemer alhier, gegund het maken van schoeiingswerken en een kraaninrichting, voor de som van f 4209. Over de geschiktheid voor de circu latie van het gouden vjjtje is al veel ge twist. Deze week heeft by den bakker N. alhier een vergissing plaats gehad, welke wederom niet ten guu9te van de bruikbaar heid van genoemde munt pleit. Toen N. Vrijdagavond geld uit zyn lade nam, outdekte hij een gouden vjjjjje lusschen de centen. Hy vermoedde dat het afkom stig was van een schipper, dieinkoopen by hem had gedaan en daarna vertrokken was. Bij onderzoek bleek, dat dit vermoeden juist was, waarna de vergissing werd hersteld. •Lekkerkerk, 18 Febr. De cursus voor Kraaravrouwenverzorging en Zuigelin- genbescherming, dezen winter vanwege de afdeeling „Lekkerkerk" der Zuid-Hollund- sche Vereeniging „Het Groene Kruis" door mejuffrouw v. d. Wouden Bakker alhier gehouden, is Vrjjdag 14 dezer geëindigd. De cursus werd door 30 dames uit deze gemeente gevolgd, en naar wy hopen met vrucht. Wanneer het resultaat evenredig zal zjjn aan de betoonde belangstelling, dan zal de afdeeling van „Het Groene Kruis" voorzeker dankbaar zjjn, dat zjj den cursus heeft doeu geven. De deelneemsters hebben alle lessen zon der uitzondering gevolgd; zelfs zjj, die zich daarvoor een uur wandelens moesten ge troosten, hebben zich door slecht weer piet laten terughouden. Mejuffrouw de Moojf was zeker de tolk van het geheele gezelschap, toen zjj mejuf frouw Van der WoudenBakker aan het einde namens allen dank bracht en een stoffelijk bljjk van waardeering aanbood voor de aangename, onderhoudende en leer- rjjke uren, haar gedurende den cursus verschaft. Hedenmorgen een snerpende wind en strenge vorst, en als bewjjs van de buiten gewoon milde natuur, welke we gehad heb ben, bjj den heer v. H. in Schuagt een pruimebooin in vollen bloei. Wél eengfoot contrast. Lekkerkerk, 17 Febr. Het 8-jarig zoontje van den beer C. A. Pi*uit geraakte Zaterdagmiddag in de achlerwetenng. De vrouw van A. Roest en een werkman brachten den kleine, die reeds bewusteloos was, op het droge. Zaterdagmorgen is in het bjjzyn van de Rjjkspolitie proef gevaren met den motor, tevenfc Zeilvaartuig, dat ten dienste van de Rijkswaterpolitie gebouwd is op de scheeps werf Van de beeren J. van Limborgh Zonen alhier. Zoowel bet vaartuig als dn motor (ver vaardigd in de fabriek „Kinderdijk", te Nieuw-Lekkerland) voldeden uitstekend aan de gestelde eischen. Het vaartuig liep met een Bnelheid van 11 K.M. per uur. (R. N.) •.Vienwerkerk a/d IJMMel. 17 Febr. J.l. Donderdag hield de Coöperatieve Brood- bakkerjj en Verbruiksvereenigiug „Ons Belang" in het Vereenigingsgebouw van den heer P. Luitjes een openbare vergadering, waarin de heer Van Calmthout, van Rotter dam, lichtbeelden op het gebied van coöpe ratie vertoonde. De spreker wist vaak op zoo geestige wjjze dat de vergadering zat te schudden van 't lachen van het begin tot het eind met zjjn prachtige beelden en vertellingen het talrijk opgekomen publiek te boeien. Door verschillende wederwaardigheden te vertooncn uit Engeland, België en ook uit verschillende plaatsen van ons land, liet hjj zien, hoe men vaak onder moeilijke om standigheden was begonnen, soms in kelder woningen, terwjjl dezelfde vereenigingen nu prachtige fabrieken bezaten. En dit alles was verkregen alleen door eendrachtig samenwerken. Met een opwekkend woord tol de aan wezigen besloot de heer Van Calmthout zjjn vertooningen en voordracht. •Xieuw-Lekkerland, 17 Febr. Zater dagavond werd in de zaal van den heer J. de Klujjver alhier een openbare vergadering* gehouden van den Algemeenen Nederland- schen Metaal bewerkersbond. Voor de vrjj talrjjk opgekoraenen was het een teleurstelling, dat de bondsvoorzitter, de heer W. F. Dekkers uit Arasterdam, verhinderd was om als spreker op te treden. Ook de hondssecretaris, de heer Verkerk uit Rotterdam, die den heer Dekkers zou vervangen, zond ter elfder ure een telegram, ,dat bjj niet aanwezig kon zjjn._ Niettemin ging de vergadering door. Na een inleidend woord van den heer G. de Kraajj trad als spreker op de heer A. Beenhakker, voorzitter van de afdeeling „Albiasserdam", die in een korte improvi satie duideljjk uiteenzette, wat het doel was van den A. N. M. B., naineljjk verbetering te brengen in den niet roos- kleurigen toestand van de metaalbewerkers door het verkrjjgen van korteren arbeids duur, verhooging van loonwckeljjksche uitbetaling, den vrjjen Zaterdagmiddag, door betaling by ziekte enz. Spreker deelde mee, dal de bond in de laatste vjjf jaren meer dan tweemaal honderdduizend gulden loons- verhooging had weten te behalen. Het aantal leaen, dat 6 jaar geleden ongeveer 700 was, is thans reeds geklommen tot ruim 4100. Hjj spoorde de aanwezigen aan zich bjj den bond aan te sluiten en daardoor mede te werken tot verbetering van hun toestand. Nadat daarna de heer G. de kraay nog een opwekkend woord bad gesproken, werd besloten hier een afdeeling van den bond op te richten Staande de vergadering traden 20 personen als lid toe, die daarna een huishoudeljjke vergadering hielden. •Oudewaler, 18 Febr. J.l. Maandag- avoud hield Dr. B. J C. te Hennepe, bacte rioloog aan de Ryksserum-inrichting te Botterdam, voor de afdeeling „Oudewater en Omstreken" der üollaodsehc Maatschap- pjj van Landbouw een lezing over: „De serum-behandeling tegen verschillende ziek ten by de bedryfsdieren van de veehouders". Op zeer populaire wjjze wist de spreker eerst duideljjk te maken wat besraettelyke ziekten zjjn, om daarna tot de behandeling; van het serum bjj verschillende ziekten,de inenting en de werking van de serum-in- richting over te gaao. Ten slotte besprak hjj de Kleiusche kip- penziekte en hef wateronderzoek. Voor be langhebbenden jvas het een zeer leerzame avond. •Polsbroek* tl Fdhr. Dit jaar zjjn' alhier aan de Deur! van aftreding de raads leden L- HogeUboora, tevens wethouder, en Adrs. Slujjs. •Keeuwjjk. 17 Febr. In de Zaterdag avond j.l. gehouden vergadering van de „de Tempel" gevestigde' 'cotriftltesie voor het a.s Onafhankeljjkbeidsfeest wefd na eenige bespreking een voorloopig pro gramma samengesteld, dat aldus luidt: 1. Ringrijderjj Voor paren met paaru en tilbury; 2. Ring rijde rjj pei fiets; 3. Wedstryd met versierde «etsen; 4 Hardloopen met hindernissen5. Turfrapen en tonnetje steken. Een muziekkorps zal het geheel in een vrooiyke stemming trachten te brengen, en waarschynlyk zal na afloop eenig vuur werk worden afgestoken. Willige-Lungerak. 17 Febr. De lo- teling van de ljchting 1912 J. J. Verpleegt zal 4 Maart a.s. worden ingedeeld by het le regiment vesting-artillerie te Utrecht. KEKKNIEVI^ J. I. Zondag was het voorde Cbristelyke Gereformeerde Kerk te Rotter dam een bljjilü dag. Na een vacature van 15 maanden kwam lothaar weereen nieuwe leeraar over, namelyk Ds. P. de Groot, van Noordeloos. Als bevestiger trad op de consulent Ds. T. A. Bakker, van Don Haag, die tot tekst had 2 Cor. 5 vs. 18b en sprak over „het heerljjk werk van de bediening der ver zoening". namelyk over: 1. de veronderstel ling bjj dat werk, 2. den grondslag ervan, en 3. de vrucht. Na d»':bfev>Stiging sprak de consulent leeraar, kerkerahd en gemeente toe. Den nieuwen leeraar werd toegezongen Psalm 90 vs. 9 'gewyzigd). Des avonds, deed Ds. P. de Groot zyn intrede met een rede over 2 Cor. 4 vs. 7: „Maar wji hebben dezen schat in aarden vaten, opdat dfe uitnemendheid zy van God, en niet uit ons." Hy wees achtereenvolgens op: 1. Het oogpunt waaruit de bediening des Evangelies moet worden beschouwd: 2. het oogpunt van waar uit de dienaar moet worden aangemerkt; en 3. het oog punt dat het hoogste doel is van alles. Ann het einde hield hy de gebruikelyke toespraken et richtte zich o m. ook tot wethouder MA A. van der Hoeven, aan wezige predikanten van elders, docenten der Theologische School te 's-Gravenbage en een tweetal broeders uit Noordeloos. Ten slotte werd Ds. de Groot nog toe gesproken door Ds. Bakker, op wiens ver zoek hem toegezongen werd Psalm 122 vs. 3, en door oudèc|ing Nederlof, die hem Psalm 132 vs. 6 dééd toezingen. Aan het einde van de godsdiènstoefening werd Psalm 134 vs. 3 aangeheven. Het kerkgebouw was beide raaien meer dan stampvol. (Rott.) •Alblasserdam, 17 Febr. Gedurende de maand Janttari werd in de Gereformeerde Kerk alhier gecollecteerd f 197,55, terwyl hy den boekhouder der kerk een gift van f 100 en een-van t 5 zyn ingekomen voor het plaatsen van een yzeren hek vóór de kerk. •Arkel, 17 Febr. Dezer dagen ontving de Kerkeraadtder Ned. Herv. Gemeente bet bericht, dat döor Wijlen den heer J. Vervoorn aan de Diaconie dier gemeente is gelegateerd de som van f 500, vry van successierechten. ^Ouderkerk a/d IJssel, 17 Febr. Vorige week Donderdag hield Ds. G. H. Beekenkamp, uit Delft, in de Ned. Hurv. Kerk alhier een lezing in het belang van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de Herv. Kerk. De collecte voor het leerstoelfouds bracht f 103,60 op, waaronder een gift van f 60. De collecte voor het Orgelfonds van de Gereformeerde Kerk alhier bedroeg in de maand Januari f 26,60. oemrnuu jieü*». De auto van Z. K. H. Prins Hendrik, waurmede Z. K. H. een tochtje deed, overreed Zaterdag in de hoofdstraat van Niederheiin een v jjfjarig kind. De Prins deed het zwaar verwonde kind naar bet stedeljjk gasthuis vervoeren. Den bestuurder treft geen schuld, daar bet kind uit een woning kwam loopeo en plotseling voor de automobiel stond. (Tel.) Het ongeluk, dat j.I. Donder dagmiddag op den Graaf Florisweg te Gouda heeft plaats gehad en waarvan wy in ons vorig no. gewag hebben gemaakt, was, naar het „Dagbl. v. Gouda" nader verneemt, hieraan te wyten, dat de beide personen, die zich op den wugen bevonden, stomdronken waren. De persoon,- die verschillende verwon dingen had opgeloopen en in hel Tolhuis verbonden werd, was niet uit Reeuwyk, maar uit Ter-Aar afkomstig. De 70-jAPige heer H. stapte Vrijdagavond op het Damrak vóór de Beurs- passage te Amsterdam van de tram. Op hetzelfde oogeflblik naderde van de stations- zijde een automobiel, die door den heer H. niet werd opgemerkt. Hjj berd tegen de straat geworpefi, en de auto reed hem dwars over het hootó. In een winkel binnenge dragen, bleek dfe man reeds overleden te zjjn. De chauffeur»beweert signalen te hebben gegeven, voordat-bjj lang® den tramwagen reed, die echter kiaarbiykelyk door den ouden heer nitft gehoord zjjo. De politie beeft de automobiel m beslag genomen. Te Oudbêusden, in Noord- Brabant, vond men in eeo'dohuur van K. een uilgehongerden man. Op zyn vraag om eten werd hein brood en koffie verstrekt. Eenige oogenblikken later gaf de man den geest; hij was geheel uitgeput. Hy bleek zekere P. te zyn, schilder van beroep en die vroeger in de plaats had gewerkt. Ook Gouda krygt een vg. witte bioscoop. De bioscoop vlak tegenover de R. K. Kerk gaat over in handen van een combinatie van R. K. personen, die de exploi tatie zal voeren. De films zullen dan staan onder censuur van de R. K. geestelykheid. (N. R. Ct.) Met bet oog op de uitsluiting in de sigarenindustrie, by welke ongeveer 4000 sigarenmakers betrokken zyn, hebben wy ons, schryft het „Hhld.", by het hoofd bestuur van den Int. Sigarenmakers- en Tabuksbewerkersbond vervoegd. Op onze vraag of de uitsluiting van langén duur zou kunnen worden, kregen we, zooals wel te verwachten was, een ontwykend antwoord. „Wat ons befreft kan de uitsluiting eenige maanden duren. Van patroooszyde is wel uitgerekend, dat wy het niet langer dan drie weken zouden kunueo volhouden en inogelyk is men in die veronderstelling ook wel de uitsluiting begonnen maar d«n vergist men zich. De strydkas bevat f 45,000 Maar de Katholieke organisatie heeft ook een flinke kas ed er zullen heel wat vrijwillige bydragen vloeien. De sigaren makers zelf zjjn door de uitsluiting geest driftig geworden v®sr ben -organisatie. Geen drie weken, maar d*je maagden kunnen We het uithouden." - Het „Dagblad van Gouda" verneemt, dat t« Gouda door de fabrikanten, aangesloten by de Vereeniging van Tabaks- en Sigaren fabrikanten voor (ïoftda en Omstreken, m totaal 201 ifeorganheferde werklieden in de tabaks- en sjgaren-infustrie uitgesloten zyn, terwyl 7 ongeorganweerden zich met de uitgestotenen solidair hebben verklaard. De uitsluiting is Maandagmorgen ingegaan, waardoor op de meeste fabrieken de arbeid stil staat. Van de 4 buitenleden der vereeniging, nameiyk: C. Booy le Streefkerk, firma J. den Boon te Lekkerkerk, F Herman te Hilversum en J. Putman te Oudewater, zyn slechts (ie beide eersten, als lid van het Verbond, gehouden zich aan het uitsluitings decreet te houden. Daar deze fabrikanten echter toevallig -•geen georganiseerde werklieden in dienst hebben, behoeven zy op bun fabrieken de uitsluiting niet toe te passen. Te Dordrecht heeft de justitie wegens poging tot oplichting gearresteerd zekeren J. B, die menschen trachtte te werven om naar Brazilië te gaan. Hy ver schafte vryen overtocht en spiegelde schit terende vooruitzichten voor. Het is thans bekend, dat B. door den Krygsraad te Arnhem reeds 4 keer veroor deeld is; 2 keer wegens desertie en 2 keer wegens diefstal onder verzwarende omstan digheden, respectieVelyk tot 4 en 8 maanden, 8 en 2 jaar gevangenisstraf. Ook is by bjj verstek door 4e ZuTphènschë Rechtbank in December 1910 tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld, tegen welk verstek-vonnis hy in verzet wil komen. B. wordt verdacht van poging tot oplichting. In Brazilië oefende hjj onder den naam van Dr. Joao Malboray de bomoeopatische geneeskunst uit. In de republiek Mexico is de rust nog lang niet hersteld; in tegendeel scbynt het er van kwaad tot erger te gaan. In de hoofdstad is gedurende verscheidene dagen hevig gevochten door de regeeringstroepen en de opstandelingen, een stryd, waarin de laatsfen vermoedelyk overwinnaars zullen zyn. Het aantal dooilen en zwaar gewonden wordt op 1800 geschat. De stad ziet er erbarmeljjk uit; tal van buizen zyn ontoon baar, de straten zyn versperd door om geschoten booiuen en kapotte telegraaf draden, de .zaken en het verkeer staan stil en -de levensmiddelen zyn op. Aan den hopeloo/.en toestand scbynt eerst een einde te zullen komen, wanneer de president, Madero, aftreedt en een der opstandelingen zyn plaats inneemt. Het beet dat de Ver eenigde Staten tusschenbeide zullen komen, indien de orde niet dadelyk hersteld wordt. Een aantal Engelsche parle- mental eden heeft besloten een nieuw wets ontwerp tot kiesrechlhervormingin te dienen, waarby het kiesrecht wordt toegekend: te. aan vrouwen, gehuwd of ongehuwd, die huur ders zyn van een buis of een deel van een huis; 2e. aan vrouwen, wier echlgenooten huurders zyn van een buis of eeu deel van een huis. Het ontwerp heeft alleen betrekking op vrouwen van ten minste 25 jaar. Correspondentie. Een ingezonden stuk uil Stolwyk kan niet worden opgenomen, daar de inzender ons niet zyn naam beeft bekend gemaakt. Redactie. BlIBtiGHLIJItE NTA.ML Schoonhoven. Van 14—17 Febr. Geboren: Maarten Adrianus, x. van W. C. Schouten en B. Schakel. Overleden: A. ViiOrens, oud 82 j., weduwe van J. A. v. d. Kooij. Eeh levt'nf- loos aarggegeven kind van fi. van der Ham «n K. van Wyk. V ÉMMclicrU-berichten. Van Maandag 10 tot en met Zaterdag t6 Februari zyn op de zalmzegen- visschery „De Koekoek" 9 winterzklmen gevangen. Marktberichten. Bodegraven, 18Febr. Kaas. Aangevoerd 44 wagens, te zamen 2130 stuks, wegende pl.m. 12780 kilo: le soort Goudsche f S3,— a f 35,—, zwaardere f 35,—; 2e soort f a f Handel vlug. tiorinctiem. 17 Febr. Aangevoerd 200 runderen, 8 nuchtere kalveren. 34 vette varkens en 544 biggenschapen en lammeren. Pryzen zware kalfkoeien f 240 a f 310, kalfvaarzen f 180 a f 230, melkkoeien f 180 a f 240, l'/s-jarige oshcd faf guiste vaarzen I a f pinken f a f graskalveren f - f nuclitérr kalveren f 14 u f 20, vette varkens 27'/s 28 et. per V» kilo, biggen f 9 4 f 18 per stuk. Rotterdam. 17 Febr. Aangevoerd paarden. magere- en 267 vette run deren, 103 vette, nuchtere en graskal veren, 134 schapen of lammeren. 1254 var kens. biggen, hokken of geiten. Runderen 35 tot 42 ct.vette kalveren 67'/» tot 621/2 ct.; schapen tot ct.: lammeren f 18 tot f 24 p. st.; varkens 26"s tot271'gct en lichte varkens voor export 27 k 28 ct per 1/2 kilo. Botterdam, 17 Febr. Binnenlandscbe granen. Prys: Tarwe per 100 K.G. f 9,1 tot f 11,25. Haver per 100 K.G. van f tot f -. r T" Heden overleed, in den ouderdom van 65 jaren, Mejuffrouw BELIGJE DOC1TEROM Weduwe van den Heer Jacob Mulder. Namens de Familie, G. DOGTEROM. Lekkerkerk, 17 Febr. 1913. Heden behaagde het den Heere plotse ling van onze zjjde weg te nemen, na een ongesteldheid van twaalf uur, onze innig geliefde Dochter en Zuster MABIA HENDBIKA, in den ouderdom van 14 jaar en 9 maanden. Haar diepbedroefde Ouders, Zusters en Broeders: T. DEN BESTEN. B. DEN BESTEN—van Laar. WILLEM KRIJN. AR1E. ADRIANUS. ADRIANA MARIA. DIRK. HENDRIK A ANTOON. PIET ER JAN. Polsbroek, 17 Februari 1913. Zy, die iets te vorderen hebben van-, schuldig zy» aan- of borg tochten onder zich hebben van wyten den Heef WOlfïKB «BAVELANl», ge woond hebbeude en overleden te Poln- broekworden verzóchtvoor zoover nog niet is geschied, daarvan opgaaf te doen vóór 1 Maart a.s. ten kantore van M. C. KOOI, Notaris, Loplk. Maandagavond, in het Westeinde van Berkenwoude, (Dukaat). De eeriyke vinder wordt verzocht deze terug te bezorgen by den Heer O. D. KKHORMT te Berkenwoude. ARTS voor Hnldxlekton, UenliftehtAxlekten enz., Maaskade 11», ROTTERDAM. Spreekuren alle werkdagen: half»-», 1»-» en 7^8, uitgezonderd Zaterdag en Zon- en Feestdagen. De ondergeteekende t onderwfis ontvangen hebbende van den Heer H. ROLLOOS, Vee- Verloskundige te Nieuwerkerk a/d IJssel, beveelt zich beleefd aan als adres G. DE BRUIN «iondermkW. 8. De Afdeeling Jileowerkerk JU lik a/d IJ.. Cnpolle d IJ- OmHt rekeu der Hollandscby Maatscbappy van Landbouw is voornemens, bjj genoeg zame deelname, in den Winter van 1013 11 te houden: 10. Een cursus In de Bementlnglear voor volwassenen (boven de 21 jaar). 90, Ecu Landbouw-wlntercuruns. 30. Een Tulubouw-wlntqgcuruus. Zy, die aan een dier Cursussen wenschen deel te nemen, en zich nog niet bebben opgegeven, gelieveu dit nog te doen vodr of op 1 Maart a.s. by den Secretaris A. J. FIJ AM te Mleuwerkerk a/d IJouel. Departement Schoonhoven. O De ultgrotelde Vergadering, waar in de Heer J.FKIJD4 La., van Utrecht, zou spreken over „Het belang van bandel en nJJverbeid bij een goed «eregelden 1 hèqne- en Olro- ilii'UMt". zal plaats bebben op des avond»8 uur, in het Café „BELVEDÈRE", r Toegang »rjj Mr. A. OUDEGEEST, Voorzitter. A. R. VEENSTRA, Secretaris. VrUdag 21 Februari a.s., avonds kalf acht, hoopt, D. V., in het Kerkge bouw Oranjestraat, voor du Jongel.- VereéÖ. op Geref. Grondsl. „TinogiiUÜu,". to SCHOONHOVEN! op te treden: 1 De Weleerw. Heer Onderwerp: .JtleldpnpUlen" Toegang vr«. HET BESTUUR. Protestantsche Kiesvereeniging VrUdag 31 Februari 1918. des avonds 7 uur, ten huize van de Wed. D. J. de WITH te Loplk. uit Amsterdam. Debat gewenncht Vrye toegang voor alle kiezers. Nutsgebouw Schoonhoven. O— Prachtige leerzame levende beelden met The Rojral Electro Bioscope M. H. v. «ENNE, den Haag. O. a.: „Willem Broncho's nicht tot stelen of bet doorboorde boek". Aanvang 5 uur: Voor kinderen 10 cent, geleiders 18 cent. Aanvang 7"s uur, einde 10 uur: 85 cent gereserveerd en 88-een12e rang. ZangvereenIging op Donderdag 80 Februari 1018. des avonds 1 uur, in het KERKGEBOUW der Ned. Herv. Gemeepte. Bewjjzen fan toegang 4 f 0.88 vanaf Zondag verkrygbaar by de Kosteres en op den avond der uitvoering aan het Kerk gebouw. Directeur de Heer J. Jt'AFIÉ. op Donderdag UO Februari 1918, om 8 uur des avonds, in het NUTSGEBOUW. Programma's f 0.88 verkrygbaar bjj de H.H. J. DE GRUIJTER en J. A. VAN EMMERIK, by het Bestuur en 's avonds in de Zaal. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 1—8 uur in ae £441, 4 F 0,10. HET BESTUUR. m KOESTRAAT 18-JA n.«r Berichten tevens dat de nieuwe Stalen- Collectie is aangekomen, bevattende een ruime kruze Zwarte- en Gekleurde J a po u stoffe n Aan de VEREENIGDE GLASFABRIEKEN te Leerdam worden voor direct bekwame gevraagd, loon minstens f 0,25. Te ver voegen op bet werk van H. J. NEDER- HORST Jr. aldaar. TERSTOND GEVRAAGD: by T. VAN DAALEN, Meerkerk. gevraagd, P. G., waarvan t voor vaat; die voor vast liefst gehuwd of ei n eigen bui»- Sezin hebbende. Adres CHR. MOHR té •uderkekk a/d IJssel. Terstond gevraagd voor vast werk: Adrea L. C. GROENEVELD, Aannemer, Krimpen a/d Lek. F. SLOOFF, Aannemer te Krimpen a/d IJssel, vraagt, om zoo spoedig mogejyk in dienst te treden, Twee bekwame Timmerlieden. GEVRAAGD: by W. F. VAN DER WAL, Mr. Timmer man, Groot-Ammers. Gevraagd, wegens dienstplicht van den tegenwoordige, tegen haif Maart, een be kwaam» of halfwas door T. VAN ZOEST, Gedipl. Hoefsmid, Bergambacht. Terstond gevraagd een zelfstandig kunnende werken, voor va'rft werk. Loon 19 Cts. per uur, by E. TASE- LAAR, Mr. Schilder, IJsselmonde. TERaTOND GEVRAAGD: en een Ualfwaw. Adres W. C. SPEIJER, Schilder te Stolwijk,-' TERSTOND GEVRAAGD: of flink Halfwaw, P. G., van 't platte land, roet kost en inwoning. Adres H J. DE VLAMING, Mr. Schilder, Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD! 1 •f Halfwas. Adres M. J. GRAVELAND, Mr. Schilder, Lexmond. Wordt gevraagd een Jongen.ongeveer zestien jaar oud, by F. PLUUT, Oude Singel 94, Schoonhoven. Zoo spoedig mogelyk gevraagd by JOH. DE GOOIJER te Benschop a./d. Dam. ER BIEDT ZICH AAN: P. G., ongehuwd en van goede getuigen voorzien, voor Koetalor of HU knecht, om zoo spoedig moge^jk in dienst te kun nen treden. Brieven franco, onder letter P. HULP POSTKANTOOR Goudriaan. TERSTOND GEVRAAGD: goed met paard en wagen kunnende omgaan. Adres Firma Wed. L. S. THIM, bcuoON- Gevraagd tegen 1 Maart a. s. een Half was of Leerling Adres B. DE RUIJTER, Mr. Bakker, Streefkerk. TERSTOND GEVRAAGD: die zelfstandig kan werken en van goede getuigen voorzien, tegen flink loon, by C. KOOIMAN, Mr. Bakker, 't Beieksche (Stolwjjk). BNP" Aan betzeifde adres gevraagd: niet beneden 18 jaar, 1^. G. en van goede getuigen voorzien. Door uitsluitend Sunlight Zeep te gebruiken blijft het linnen en tntelgoed zoo wit als sneeuw QESRUIKS AANWIJZING ROND IEDER 8TUK. Gevraagd tegen Maart: P. G., zelfstandig kunnendé werken, loon f 5,— boven kost en inwoning. Zich in per soon te vervoegen by JOHs. ZIJDERLAAN Bakker, Polsbroek. TERSTOND GEVR'aAUD: goed kunnende melken: Huis met Tuin beschikbaar. Adres: C. BLONK, Bovenberg, Bergambacht. Half Maart gevraagd: P. G., by Wed. J. DE JONG, Ouderkerk a/d IJssel/ Ïevraagd, goed kunnende melken. Huis en uin beschikbaar. Adres A. RIJNEVELD, Jaagpad, Waddu«xveen, Tegen 15 Maart gevraagd: P. G., g. k. melken; Huis met Tuin beschik baar, by K. GRAVELAND, Waodinxveen. Gevraagd met balf Maart: P. 6.^ goed kunnende melken. Liefst zich persoonlijk te vervoegen by C. VAN WAGEMNGEN C*., Capelle a/d IJssel (Hoofdweg) TERSTOND GEVRAAGD: Adres P. v. RIJSWIJK te MoordrMhh Met balf Maart gevraagd: goed kunnende meikentegen hoog loon Huis beschikbaar. Zich in persoon aan te melden bjj F. IN 'T HOUT, Landbouwer, Nieuwerkerk a/d IJssel ('s-Gravenweg). GEVRAAGD: goed melken vereischte. Woning disponibel. Adres A. VAN DEft DUSSEN, landbouwer, Capelle a/d IJssel (Polder Prins-Alexander.) Gevraagd terstond of half Maart eeu goed kunnende melken en met bet boeren werk bekend. Huis en Tuin beschikbaar. Adres: DE ZEEUW te Krimpen a/d IJssel. A. VERSTOEP, Kralingsche Veer, vraagt tegen half Maart een vawteu Arbeider, P. G.; Woning beschikbaar. Gevraagd tegen half Maart: die goed kan melken, bjj D. MOLENAAR (Hoofdweg), Capelle a/d IJssel. Tegen half Maart of terstond gevraagd by A. VAN DER LINDEN le Ouderkerk a/d IJssel, TERSTOND GEVRAAGD: liefst kunnende melken, by J. BONGERS te Moordrecht. DADELIJK GEVRAAGD: boven de 35 jaar. In een gezin zonder kinderen. Brieven franco, onder No. 63, aan het Bureau van dit Blad. gevraagd in een gezin van twee personen. Adres J. BAAS, Timmerman te Beyersche, gein. Stolwijk. Spotprijzen, afbetaling, repareeren en inruilen. Voor «éne groot?, ntcaw op te richten D1JITSCHE I\DU9- TBIÉELE Ondegneming, In de omgeving van worden voor het nit te voeren bouwwerk o. a. GBONDWEKKER8, BETONWERKERS, METSELAABS, OPPER* LIEDEN, TIMMERLIEDEN 8MEDÉ*, enz. PC Voorts wordt |>r^f<opgaaf gevraagd voor voor den Ujd van eirca 3 maanden, voor IngenieursOpaichters, V|erkHeden, en*. zy, die voor een en ander In aanmerking wenttchen te komen, l&elieveia vdtfr of uiterlijk op 1 MAART a.s. hunne brieven in te zen den, met duideIU^e omschrijving waarvoor men In aanmerklogg wenscht te komeu, beucven* opgave van naam en adres In druk letters, onder motto ,,PIJ8*OF", aan bet Advertentie-Bnreau - OP - (Op alle stations wordt aangelegd.) le klasse SO cent. T»rlef T-of lederen afWtnnd: j „e lp rent. CIRCUS (Stationsplein) Scandinavisch Circus. GROOTE SCHOUWBURG Zijn Evenmens. CASINO 't Zal wel wennen. Onze Agent Nieuwe Haven 103 (Telefoon 389) wil zicü ^9 niet het bespreken van plaatsen belasten. Telefeon I. 1 NrtkkeWeer.'v De Heer A. Mqurik, in Kruideniers- en Grutterswaren, Molenaarsgraaf, schrijft ons: „Ons kind bid engelsche ziekte gehad, en leed aan zenuwtoevallen; had er sorns ze9 per dug De middelen vau den doctor hielpen totaal niels, en wy zijn er van overtuigd, wanneer daarin geen verbetering was gekomen, dan zou het al verstandeloos geweest zijn. Maar Gode zjj dank, dat wjj de Sanguinose te baat genomen hebben. Ons kind sterkt zichtbaar aan en de toevallen biyven weg. U raoogt dit gvrust in de courant zetten." Dec. 1912. A. MOURIK. Wy hebben bier niets by te voegen. SANGUINOSE kost per flac. f 1,80, 6 flac. f 8,- 12 flac. f 18,—. Wacht U voor namaak! alle Apothekers en goede Drogisten. AN DAM A Co., De Riemerstraat 2c/4. Te Nchoon hoven by A. ANTON COOP8, Wjjdstraat. N. v. ZESSEN Den Haag. te Gouda by verdwijnt door den KLOOSTERBALSEM. Lydera aan vleesehknobbels. eelt én wratten, probeert eerst nog eens deb H LOOST ER BA LHE5(a h! orens te late» HiiUden. Zoo goed als de Kloosterbalsem, me» recht genoemd de won- derbnlsem, voor anderen wonderen verricht, xal ook voor IJ dienen. Leest slechts: Mejuffrouw H. v. n. Munckhof, te Dril by Venray, verklaart ons: 'i „Sedert 5 jaar had mijn man een'dikte op zyn hand van wel een^inger „hoog, welke hem voortdurend pyn deed. Hjj had deze gehouden uit hel „verrekken van zyn handspieren. Wat wy er ook voor hebben aangewend, „niets wilde helpen. De dokter raadde aan den knobbel te laten wegsnyden. „Wanneer mjjn man op het land werkte, zwol de knobbel op en werd bont „en blauw en zóó pynlyk, dat hjj met werken niet voort kon gaan. Ten „slotte raadde ik mjjn man aan den KLOOSTERBALSEM te gebruiken, die „ik kocht by G. Arabrosius, te Venray, en wreef daarmede eiken avond zijn „hand krachtig in. Na een paar dagen konden wy reeds bemerken, dat de „knobbel aanmerkelijk dunner werd. Wy zyn met het gebruik van den Kloos- „terbalsein voortgegaan en na het gebruik van één pot was de knobbel „geheel verdwenen. Daar ik zelf aan rheuinatiek leed, heb ik daarna „den Kloosterbalsem ook voor myzelve aangewend en kan ik verklaren, „dat de Kloosterbalsem ook my van mjjn rbeuinatiek verlost heeft, waar door wjj zeer dankbaar zijn. Wij raden elkeen aan het eens met den „Kloosterbalsem te probeereu." De Klooster Sancta Paulo, geneest, onvoorwaardeli)k aambeien, rhenniatiek en alle rheuuiatt-ehe aaiutoeniugeu. *ptt In den rug, wpierverrekklngenstramheid, wonden vart allerlei aard. winterhanden en -voeten en huidaandoeningen. Prys per pot van 20 gram 35 cent, van 50 gram 75 cent, van 100 gram f 1.20 en van 250 gram f 2,50. Eiseht roo ien hand met handtevkening v. d. Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar by alle drogisten, apothekers en de bekende depóthouders. gevestigd te Leeuwarden. D A UnDDirWCIJ I» «takken van f ÏOOO,—f 8O0,— /o iHnUDniLVLIl en f ÏOO,—Koer» ÏOI pC'L ■net «1 zonder bet vee: Een voor eenige jaren nieuw gebouwde met stalling voor ongevaer 50 1»tuks vee, en VARKENSSCHUUR voor mesting van ongeveer 100 varkeus, met ruim 31 MORGEN best gelejren nabij OITOEWATER. i0tT Ook te koop. De kooper kan twee derden als Hypotheek er op gevestigd houden. Inschrjjvings-biljetteu vóór of 1 April a.s. in te leveren. Aanvaarding Mei a s. of eerder. Vereischte zjjn bjj huur 2 solide borgen. Te bevragen by K. Nil.LD, Oude water. te IjMHelMteln, zal aldaar in het Koffiehuis „DEROODE LEEUW" van jU Van Bijlevelt, op Don- derdag 27 Februari 1913, 's voorin, tl uur, in ééne zitting publiek veilen en verkoopen: I. Een «olled verdeeld in 3 Woningen, get» Nos. 253, 254 en 255, met ERF, GROND, WEG en WATER, te in het Benedeneind aan de Noordzijde; Kadaster "-ectie D, Nos. 1411, 1410. 1477, 1476 en 1475, samen groot 7 Aren, 80 Centiaren. verdeeld in 3 Woningen, get» Nos. 256, 257 en 258, met SCHUURERF en GROND, achter perc. I; Kaduster Sectie L), Nos. 1474, 1473 en 1472, samen groot 8 Aren, 8 Centiaren. III. Een uitmuntenden achter perc. II; Kadaster Sectie D, No. 1471, groot 33 Aren. 68Centiaren. Gecombineerd worden: Perceelen I en II, I, II en III. Op eiken werkdag te bezichtigen. Breeder bjj biljetten. Inlichtingen verstrekt genoemde Notaris. Notaris 8IUHTERMAV te V Meerkerk zal tot den inzet o|) Woensdag 26 Februari 1913, tot den toeslag op Woensdag 5 Maart 1913, beide dagen des voormiddags lOl/g ure, in het Koffiehuis van W. v. MOURIK te Hoog-Bloklaud, Voor C. VAN MERKERK aldaar: Konw- en Hoomgaardlaud a./d. Straatweg onder de Gemeente groot 47.17 Aren. Voor B. BOS te Nieowland: op den Hoogen Beemd, onder IIoog- lllokland, groot 31.8»! Aren. Nadere inlichtingen zy« te verkrygen ten kantore van den Notaris. Notaris KI. C. KOOI te Lopik zal op Vrydag 28 Fe bruari 1913, des v.m. 191/g uur, ten verzoeke van den Heer JACs. LAPONDER, by het Koffiehuis van den Heer G. W. STAM te Lopik, publiek verkoopen: (1h(c en 3<ic dracht). Dag 15 September 1913, mits borgstelling. Konten Coutaiit. Notaris H. C. HOOI te Lopik zal op Dinsdag 4 M aart 1913, des v.m. 10 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer M. DE RIDDER te Benschop, Zuidzijde, boven bet dorp, naby „Het Hemeltje", publiek verkoopen: 4 kalfdragende of gekalfd hebbende 2 DRACHTIGE ZEUGEN, 2de dracht, I ZEUG met 10 BIGGEN, 30 KIPPEN, partij Hooi, Schouw, Giergoten, Krui wagen, Heiningen, Palen, Brandhout enz., Eenige MKDIIEL8, als: Eiken Kabinet, dito Glazen-kast enz. enz. Posten hoven f 10,— op dag tot 1 Augustus a.s,, inits borgstelling. Kosten contant. Te bevragen by O. RIJKAART, Albiasserdam, Dorp. te Gorincbem zal op Woensdag 26 Febru ari 1913, te Itoveu- Hardiux»eld. in na te melden Koffirhuis, by in- zetting, en op Woensdag 5 Maart 1918, in „UK Dhik Snoeken" bjj D. M. VAN DEN HEUVEL aldaar, l»y toe- wijzing, telkens des voormiddags om 10 uur, in het openbaar veilen en verkoopen: waarin thans met SCHUUR, ERF, GROND en BOUWTERREIN, staande en gelegen op de Buurt, wjjk A no. 399, groot 8 Aren 3 Centiaren, in 2 perceeletren massa. Geheel in eigen'gebruik. Grondbelasting f 14,97. EEN en ERF, staande en gelegen nabjj de Buurt, wyk A uos. 322 en 323, groot 1 Are. 9<\ Centiaren, met een BUITENDIJKSLAG daartegenover, groot 17 Centiaren. Verhuurd aan K. W. de Kok, voor f 2,60 per- en bjj de week. Grondbelasting f 6,21. Aanvaarding, na betaling der kooppen ningen, op den 14. April 1918; Veilingsbiljetten, alsmede nadere inlich tingen, gratis verkrijgbaar ten kantore van den Notaris Mr. BOLL voornoemd, alwaar tevens dewadastrale kaarten en eigendoms bewijzen voor belanghebbenden ter inzage liggen. 9V Perceel 1 is Inmiddels nit dc band te koop. te Gorinchem zal, behou dens rechterljjke machti ging, op Woensdag 26 Februari 1913, ter Herherge van J. VAN DER VLIES te Hoveu-Hardlnxveld, bjj inzetting en op Woensdag 5 Maart 1913', in de „Drie Snoeken" by D. M. VAN DEN HEUVEL aldaar bjj afslag, telkens des vóórmiddagS om 10 uur, in bet openbaar veilen en verkoopen Erf en Konwlaud, staande en gelegen aan de Oostzyd»* der Buldersteeg, op den hoek van den Dyk, wyk A, nos. 480, 481, 483, 484 en 485, te zamen groot 7 Aren, 4Centiaren, meteen uitpad buitendyks; verhuurd aan P. Klop," A. Ritmeester, H. Klop, J. v. d. Plas en P. Versloot, te 'Zhraen voor f 4,90 per week tot 1 Junufri 1914. Erf én"4ionwla»(l, staande en gelegen aan de Westzjjde der Buldersteeg, op den hoek van den Dyk, wyk A, nos. 496 tot en met 503, te zarneu groot ongeveer 31 Aren, 34 Centiaren, verhuurd aan Wed. de Heer, J. v. Holte, H. den Breejen, G. Versluis, T. den Dunnen, C. v. d. Myl, P. de Jong en G. v. d. Hil, te zamen voor ƒ7,20 per week lot alsvoor. 3. Een perceel Bouwland, achter perceel 2, groot ongeveer 39 Aren. 4. Een perceel Bouwterrein of Welland, langs de Buldersteeg, groot ongeveer 38 Aren. 8. Een perceel Welland, achter per ceel 4, groot ongeveer 3.39.98 H.A. 6. Eeu perceel Weiland, „De Biezen- kamp", aan en over deu Tiendweg, groot I.4».88 H.A. 7. Een perceeltje Buitengrond in het Kromme Gat, groot 1.66 Are. 8. Een Nchnur met Bouwland en Boomgaard op de Buurt, groot 38.83 Aren. Aanvaarding, na betaling der kooppen ningen. op den 14. April 1913. Veilingahiljetten, alsmede nadere inlich tingen, gratis verkrygbaar ten kantore van Notaris Mr. BOLL voornoemd, alwaar inmid dels de eigendoinsbewjjzen en kadastrale kaarten voor belanghebbenden ter inzage liggen. urete De Deurwaarder J. VAW IPEXHIIRU te Schoonboven zal op Woensdag 36 Febru ari 1913, 's morgens balf tien op de Stadhuisbrug, om contant geld, verkoopen Een groote party bestaande uit: Eiken en Grenen Planken, Damleggers, Schrooten, Luiken, Deuren, Brandhout enz. Vóór den verkoop afgenumraerd te zien. van een groote party als: Eiken-, grenen-, vuren- en teakhouten PALEN, PLATEN, PLANKEN, BRUGDEK KEN enz., oin contant geld, op Don derdag 20 Februari 1918, v.m.91jauur, te «root- 4 ra inert*, hy het Koffiehuis van den Heer I DE STIGTER. Deurwaarder ZWIERS, Ridderkerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2