Stremsel en Kleursel. STERKTE r COSTER’S 3”/0 Juliana Briefjes precies dezelfde uitkeering als STAATSBRIEFJES. EXCELLENTAPUDDING, bereid met Duryea Maizena, is de allerbeste. 10 cent pakje. 27 cent doos (3 pakje»). Firma A. SLEGT, PI LLEN Een tt Wulte De Kaasmakerij begint weldra. Anton Coops, Dagelijks* Stoombootdienstcn van en naar Rmsterdam. GROOTE VOORJAARS-OPRUIMING. Een perceel BBÜWGROK0, LOGEMENT. HAARVERSTERKER, A f 1,00 per flacon. z Verbandwatten. 'ast', a M. E. DE HEER-Kuyl. H. J. MURK, Schoonhoven, Grintbesteding. Aanbesteding. Een Winkelhuis Winkelhuis, ABDIJSIROOP, „Mul Prys per flacon van 230 gram f 1.—van 550 gram f 2,— en van 1000 gram f X.5O- Eischt roeden baud met handteekening van den Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Koestraat No. 6, SCHOONHOVEN. r At. SI I TE KOOP, b(| fraaie en kleine parijen, M Hnlzenstriiö, van de bakende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN IERSEL te Lear, HC. SCHOUTEN Zoon te BERGAMBACHT. 1/10 ad f 7,-, 3,50, 1,75, KT- Wilt gij een doeltreffend geneesmiddel tegen Haaruitvallen, Vanaf DINSDAG tot ZATERDAG opruiming van Restanten, Lappen enz., tegen zeer lage, VERMINDERDE pryzen. SPOTPRIJZEN voor de restanten in Wollen-, Katoenen-, Satynen- en Molton-Dekens. 40 a 50 duizend kilo Voerbieten. JOHAN DE HEER, OBGtiL-en PI kN •►HANDEL, Hoofdkantoor: Rotterdam, Oost zeedijk.330/2. die vroeg een Orgel koopt, doet wys, en maakt zyn huis tot paradijs. Nieuwe Haven 31, GOUDA, Verzendt GOED drooggebakken: Roggebrood. Melassebrood. Paardenboonenbrood. Het bouwen eener DOKTERS WONING met bijkomende werken. Te koop gevraagd: Een mak Rijpaard. Terstond te huur: Te huur gevraagd te Schoonhoven Te koop gevraagd Rid- den Bijkantoren oud 37 j., Jr.; 71 j.. ■8 Verstopping Zieke Lever Drogist, Wijdstraat 29, GOUDA. i van len Alle goed bekende KAASHANDELAREN, GROSSIERS en WEDERVERKOOPERS hebben opgenomen in hun verkoop VERKRIJGBAAR Minzaam aanbevelend, beste» raar by wier A melde L. Ammersl Ar kei G. Benschop P. Bergar Berkei Aleut Noor» Ottoli Oud-Alblas wegens mEen J. KORTLAND. Schoonhoven. Telef. 15. Willem, zoons Iwakernaat. Burger en E. dia, d. van van den IJsseldam op Donderdag 13 ure, in het DIJKHUIS TE KOOP: Een groote party W- ii Mcn-Foten (Uiterwaardsche)Eggen- en Esdoornen Booneustaken, by J. J. VERKLEIJ, BleekerssingelGouda. HANDEL IN Paardenhooi en geperst Stroo. Concurreerende pryzen. GEBRUIKT DAN Verkrijgbaar by Drogisten en Coiffenrs. TUKKER en C. RIETVELD, Bleakenagraaf; A. SIEBEL, Alblaaaerdaaa. van DAM; HOED; REES Wzn.; KLAREN; ïv.d. SLUIS; IHOEFF: zoolang de voor raad strekt: StOOfflgedroOgde Pulpt. Ziet toe, dat men U in plaats van Stoom- eee“ Vuurgedroogde Pulpe is veel te bard, zet niet uit eu is met asch vermengd; dus koopt alleen Ntoomgedroogde Pulpe. dat is de beste. I Adires G. GROENENBOOM*, T E K O O P Te leveren aan het vaarwater. Adres N. VAN DEB BUBG, Waddinxveen. DIJKGRAAF en HOOGHEEM- RADEN van den Lekdijk Be- nedendamg en i zullen aanbesteden Maart 1913, ten 2 te Jaarsveld: Het verrichten van herstel lingen en vernieuwingen met bijlevering van materialen, aan Dijkmagazijn No. 3, bij het Dijkhuis te Jaarsveld. Bestek en teekening ter inzage bij den kameraar M. W. BERREVOETS aldaar, by wien gezegelde iuschryvingsbiljetten in te zenden. Dykgraaf en Hoogheemraden voornoemd, S. I. CAMBIER van NOOTEN, Dykgraaf. Mr. U. H. van NOTTEN, Secretaris. 1/20 1/40 zoowel klassikaal alg doorgefourneerd. Verkrijgbaar by den Hoofd-Agent der N.V. PRINSES JULIANA, Koninkiyk goedgekeurd, LANGE WEISTRAAT 83. Spoorboekjes en Reisgidsen verkrijgbaar in den Boekhandel van S. WXN- VAN NOOTEN. Schoonhoven. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Lekdyk Benedendams en den IJsseldam zullen aanbesteden op Donderdag 13 Maart 1913, ten 2 ure, in het DIJKHUIS te Jaargveld: De levering en het vervoer van .375 M3 Onderhoudsgrint, beide in twee perceelen. Tegen inzending van f 0,25 wordt het bestek franco toegezonden door den kame- M. W. BERREVOETS te Jaarsveld, ■ea gezegelde inschrijvingsbiljetten in te zenden. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, S.I.CAMBIER van NOOTEN,,Dykgraaf. Mr. U. H. van NOTTEN. Secretaris. Hii die zijn kind’ren thuis houdt en leert zingen Ervaart, dat zulks hen afhoudt van veel slechte dingen. En wat nog meer zegt, 't geeft niet slechts genot, 'tBypt ook den mensch voor ’t dienen^ Vraagt gratis en franco toezending van Filialen: Utrecht, Oudegracht W.Z. 96 en Voetiusstr. 1; voor Schoonhoven by G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. Uitsluitend 1ste kwaliteit. Solide Vertegen w oor dl- plv K®r* Bevraagd. i bogaard. tC. Zwanenburg en BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Stolwijk zullen op Vrijdag 28 Fe bruari 4913. des voorm. te 10 uur, in bet RAADHUIS aldaar, trachten aan te be steden: Bestek en teekening, tegen betaling van 2,per stel, verkrijgbaar bij de Bouw kundigen F. v. D. STRAATEN te Gouda en P. D. STUURMAN te Waddinxveen. Aanwijzingen op Dinsdag 25 Februari a. s., des voorm. 10 uur, op het terrein. Brieven fr. met opgaaf van ouderdom, kleur en prys, onder no. 01aan het Bureau der Schoonhovensche Courant. EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD. BIGHAM'S VOOR ALLE CAL- EN ZENUW-AANDOENINCEN, ZOOALS Hoofdpijn met Misselijkheid, Zwakke Maag, slechte Spijs vertering, en Storingen in het Vrouwelijk Gestel. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, SU Helen», Engeland. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0.75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen). By zes doozen tegelijk f 4.25 en f 10,-: te Gouda by ANTON UOOPN. Drogist, Wijdstraat 29; te Schoonhoven by A. N. VAN ZESSEN. Drogist: te Lekkerkerk bij J A Cs STttBM, Drogist, en by den Vertegenwoordiger van Th. Beecham. Amsterdam. Overtoom 341. Telefoon Zuid 2318. --- -= Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leknmond T. MOLENAAR: f G.COUÉ: ■‘•F1* A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER Moordrecht C. C. van GENNEP; Nieuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nien w-Lekker Jan d A. den OUDEN Gzn. v/h L. Pot; iwpoort L. BOELE; rdeloos C. van STEENIS; land J. de KLUIVER; I G. S. ROSS; J. L. VLOT; Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT: A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oudewater C. van WIJK; Polsbroek j^COBUS^CHOUTEN; Beeuwyk M. T. HAGEN: Schelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; stolwyk F. J. BATS; streefkerk E. H1LGEMAN: Tienhoven G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD; Vuilendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder hij alle Drogisten en de meeste Apothekers. Eereprijzen, Gouden en Zilveren Medailles zijn l/ll toe9ekend, zoowel aan COSTER’s fabrikaten als ■A.V aan de daarmede gemaakte kaas. Onder meer: KONINKLIJKE EEREPRIJS TE LEIDEN, EEREPRIJS DER STAD HAMBURG, EEREPRIJS DER STAD WOERDEN, EERSTE PRIJS DER EERE-AFDEELING TE GOUDA, enz., enz., enz., enz., enz., enz., enz. Denkt er dus wel om uitsluitend te gebruiken COSTER’s Stremsel en Kleursel. GOUDA, HOOFDKANTOOR EN FABRIEK, TEL. 177. ALKMAAR. PETIT-FAYT (Frankrijk). LONDON. Aares en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen»Ametei 30, b/d Munt. Kroot 185 roeden, ^did^e? bÜ ^en Te bevragen b(j J. STICHTER «Idw. tegen Mei of eerder: voor pen nette affaire. Brieven franco, onder No. 66, aan het Bui eau van dit Blad. TE SCHOONHOVEN: Of PAkO daarvoor geschikt. Brieven franco, onder no. 60, aan het Bureau van dit Blad. Wegens verandering te huur aangeboden, tegen Mei of eerder, een van ouds bestaand annex Winkel naar verkiezing ter over name aangebodenook geschikt voor iemand die handel wil dry ven of boerdery; Bouw land er hy naar verkiezing. Adres Wed. H. BOFRA’leuwpoort. Te koop wegens byzondere omstandigheden: Een sedert 53 jaar met succes gedreven CAFÉ RESTAURANT. op een plaats naby Dordrecht. Een flink bestaan verzekerd Een flinke hypotheek kan op *t pand bleven staan. Brieven fr., onder no. 59, aan bet Bureau van dit Blad. BUKGKKLIJKE STAND. AlblasHerdam. Van 29 Jan.-5 Febr. Geboren: Katharina, d. van J. Roodnat en M. Klip. Elizabet Wilhelmina, d. van J. M. Vermeulen en M. S. Pott. Lena, d. van C. van Houwelingen en E. Hamerpagt. Bergambacht. Van 10 Jan.—13 Febr. Geboren: Geertje, d. van M. Noor- lander en P. Schilt. Willeniyntje, d. van A. Graafland en L. van der Wouden. Jan, z. van P. Pons en A. Verhoog. Dirk, z. van W. Visser en C. Zwynenburg. Anna Marin, d. van K. Ooms en D. Boon. Neeltje Johanna, d. van G. T. de Gtaaf en D. Molenaar. Steventje, d. van P. Oosterom en W. Lekkerkerker. Getrouwd: A. de Jong, oud 26 j. en L. Verkaik, oud 21 j. G. Eegdeman, oud 23 j. (won. te Groot-Aromers) en M. C. de Brunn, oud 23 j. W. Kroone, oud 22 j. en E. v. d. Dool, oud f0 j. G. de Jong, oud 26 j. (won. te Streefkerk) en A. de Bruyn, oud 23 j. Overleden: B. v. d. Hee, oud 91 j., weduwe Van L. Verhoef, eerder van W. Ver- duyn. G. de Vreugt, oud 71 j weduwnaar van A. van Dam. J. Anker, oud 73 j., weduwe van J. de Deugd. B. van Houwe lingen, oud 82 j., echtgen. van M. Uitten- bogaard, weduwnaar van C. Kooi. J. Eikelenboom, oud 81 j., weduwnaar van S. Koudstaal. W. F. v. d. Wal, oud 72 j., echtgen. van B. Voorspuy. Berkenweude. Van 1 Jan.—1 Febr. Geboren: Barend, z. van G. Schmidt en Verwaal. Overleden: J. de Jong, oud 37 j., echtgenoot van N. W. van Wynen. Giemendam. Van 31 Jan.—14 Febr. Geboren: Kominertje, d. van H. Breur en C. M. Dekker Arie, z. van J. Ooms en N. Huizer. Jacobus, z. van H. Groeneveld en G. van Houwelingen. Jannigje, d. van K. J. C. H. van de Waal van Dijk en A. de Borst. Hendrik, z. van C. van Wyk en J. Blokland. Getrouwd: L. de Bode, oud 21 j. en J. Bouwmeester, oud 23 j. J. van ’t Verlaat, oud 24 j. en K. de Jong, oud 23 j. Overleden: B. van Wijngaarden, oud 86 j., wed. van W. Blokland. S. van der Leeden, oud 85 j., echtgen. van P. Terlouw Glernen-N leuwkerk. Febr. Geboren: Cornelis, z. van L. Gelder- blom en M. Lemmen. Wynand, z. van H. Hooikaas en A. de Groot Cornelia Gerritje, d. van B. Muis en P. de Jager. Grietje, d. van J. v. Weenen en C. Heikoop. Overleden: P. de Krey, oud 44 j., echtgen. van A. v. Houwelingen. G. van Tuyl, oud 77 j., wed. van G. Muilwijk. Hekendorp. Febr. Geboren: Abraham en 1 van H. Hoogendoorn en M. Ki Hendrika Nelly, d. van A. 1 den Hartog. Johanna Cornel A. Snel en M. Strieu. Getrouwd: J. Maat en G. M. Baars. Langernlgeweide. Febr. Geboren: Geertruida, d. van H. Kasius en G. Schenkel. Frank, z. van J. van Duuren en M. UittenU Getrouwd: W. A. Hoogendoorn. Llnmchoteu. Febr. Geboren: Cornelis Willebrordus, z. van R. Velis en M. S. v. Vliet. - Adrianus Hendrik, z. van L. v. d Berg en G. Kolf schoten. Jannigje, d. van H. Plomp en N. A. Kasteljjn. - Marrigje Catharina, d. van B. Verwey en A. Borst. Geertruida, d. van C. Stekeleaburg én G. Kraay. Al berta, d. van H. Bloemheuvel en D. den Ufll. Hendrika Joanna Maria, d. van J. G. J. Heilker en C Vergeer. Gerritje Wilhelmina, d. van G. van Amerongen en J. van Rhee. Jacobus Hendrikus, z. van A. C. Roeleveld en H. M. Mocking. Overleden: M. Prins, oud weduwe van T. Borst. C. Smorenburg, oud 95 j., weduwnaar van T. van der Laan. PeurMum. Febr. Gebören: Hendrik z. van H. den Toom en A. Vonk. Mnelrewaard. Febr. Geboren: Cornelis, z. van B. C. Raap horst en M. A. v. Dyk. Waddinxveen. Van 30 Jan.—12 Febr. Geboren: Johanna, d. van H. Branhorst en M. Oosterwjjk. Mattheus Gerardus, z. van F. Compeer en J. Matze. Jacobus Franciscus Maria, z. van I. J. Doeleman en C. M. de Ruyter. Hendrik, z. van P. Rupke en A. J. van Gelooven. Getrouwd: J. Busman (won. te ’s-Gra- venhage) en E. Groenendyk. J. Geers (won. te Boskoop) en L. van Gils, Overleden: J. Schouten, oud 79 j., echtgen. van J. van Klaveren. J. Bonefaas, oud 78 j., echtgenoote van J. Blom. G. J. van der Flier, oud 4 m. E. Jurdens, oud 77 j., echtgen. van J. Hogebrug. WilleMkep. Febr. Overleden; A. Bos, oud 75 j., weduwe van J. Bos. Sterkte is het toonbeeld van manneiyke kracht. Sterkte rdt gewenacht door oud en jong: Beklagenswaardige Ijjders en lyderesscn aan asthma, borst-, long- en keelziekten, gij kunt Uw vroegere sterkte weer terugkrjjgen, indien gy slechts de Abdijsiroop wilt aanwenden, want de Abdy»lroop Is het ongeë venaarde middel tecen asthma. Influenza, pleuris, kink hoest, bronchitis, den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid en alle borst- en longaandoeningen. De heer C. MUS, Nieawpoortiaan te Alkmaar, verklaart ons: „Mijne vrouw was reeds 4 jaar lijdende aan eene bezetting op de borst, die zij had overgehouden uit roodvonk. Zij kon slechts zeer fnoeilyk ademhalen en had het dan ook op de luchtpijpen. Daar mjjne vrouw maar niet beter werd en zwak bleef, besloot ik de Abdijsiroop te probeeren. Dadelyk kwam de slym, die al dien tyd zeer vast zat, gemakkelijk los, en de benauwdheden op de borst verdwenen. De Abdsiroop heeft mijne vrouw volkomen genezen en haar weer even sterk gemaakt als vroeger.” De Verkrijgbaar te: Schoon- A. N. VAN ZESSEN hoven 1 A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSING: Alblasserdam Mej.H. KORTE WEG; I A. SIEBEL: de JONG; »tol A. BLANKEN F. van BEEK; P. NUMAN; unbaeht Firma K. jnwoude G. den Bleskenggraaf W. van Boskoop J. T. VERKADE; Brandwijk K. LOOPIK: Cabanw T. van KLARF"- apetle a/d IJselJAN €Uesendain J. J. VERI Gieseu-N'leuwkerk Mej. M. v. HOUWELINGEN: Giesen-Oudekerk P.C. PESSELSE; ANT. COOPS; Gouda C. C. KROM: WOLFF Co.: Gouderak FRANS van DAM; Goudriann T. TERLOUW: Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek; Jaarsveld i’ S’ «’’JJaARS- Krimpen a/d Lek W. DONKER: Krimpen A. GROENEVF.LD; a/d IJsel Wed. J. VUÏJK:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3