Moo, »k van VAN BECK- N°. 34M 1913. Zaterdag 8 Maart. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. LIEDEN lETSELMR iteding. OEKJES lannemei. sknecht, te koop Jt it gevraagd. LS Zn., ecoratieschilders DRECHT, tekwaue ikDBC&tS. LOOP, kleine partyen UTEN Zoon narbeider, DIENSTBODE, ite; beiden tegen hóóg OOP. inarbeider, DE VEN, rtraat 4, GOUDA. T VAN HUIS Levensvreugde. „Schoonhoven’s Belang”. «f nnheden goedgekeurd. s leggen Schooii- Dit Manner bestaat uit 3 bladen. ge- ■nig ge lerfi g*- icbt S. W. N. VAN NQOTEN -te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. zoo min bljjfl ook hot pessimisme zwevec Hvon onzen tyd. De oieoscb kan niet zonder licht on warmte. Hij kan niet leven verklaart zich i controleeren. ndrea een iet t_aie „L.r.nz.1 len aanbesteed: n der bestaande bouwen van een t WERKPLAATS isfabriek van ten. als stuur 1UIN te Nieuwerbrug teeren, om tooii van gent den om dut wel IER8EL te Leur, 9 AMBACHT. GEVRAAGD: enknecht, o, by H. HOFFLAND, CHT. >r geruimen tyd werk iwstocht, erk, 33 Cis. per te Stolwijk. JE^HAAGD: wsteclit, tar, Krimpen a/d IJsel. •EVRAAGD: zn., Mr. Metselaar, der gevraagd: m. Huis met Tuin be- )NK NOORDEGRAAF, l, Dorp. adres gevraagd: SCH00NH0VEM8CHE COURANT. k gevraagd een tijd werk, bij VAN uK te Nieüwerkerk steeds got de leden 7 komen, gesteund, en spreker gedai pogi neb! Kat. Adres G. van 2 raat-Ammera. deelt mede i directie deze loonh. »t spreker n*'iieuw iBtuur De heei niet aai Reeder, plaats Veerpc gebrui veel aan het vragen vast te erna gekozen de ie de benoeming len. (Gelyk wij jr Van der Kop benoeming en voor die vroeger ga vprgaderii idres aan Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,00. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaardere. eei een schrjj' eenkomst, het wensc' bevorderii hoven op „Sehoonhovt geroepen. J srgaderLo 'ordt daar ï”ïenL orde is het verslag over 1912. ris, de heer J. Kortland, ilag voor, waaraan wy het men: KOK Wz., Architect namens den Heer ichoonhorenop rt 1913, des namid- et Café „LEKZICHT" ter vergat uing onder orde is raagd nelken. Loon 10 gul- is beschikbaar. Aan toon, bij F. in ’t HOUT, FWERKERK A/D IJSSEL frunie norteering oogen van uw kleinen guit. Het vertrouwen en de liefde, die u daaruit tegemoet stralen, tullen u vertellen waaruit de levensvreugde bestaat. Reinheid, vertrouwen en liefde, zy alleen kunnen de donkere wolk, die over onzen tyd hangt, verdryven. Zij alleen kunnen, verlichtend en ver warmend als zonnestralen, de zwartste scha duwen verjagen, de bacteriën dooden, de lucht zuiveren van ongezonde denkbeelden en gedachten. Zy zullen de verloren levensvreugde aan de menschheid terug geven, wanneer ieder onzer door zyn leven toont iets van die reinheid, dat vertrouwen, die liefde te be zitten. in duisternis en koude. De pessimistische levensbeschouwing zal verdwynen en plaats maken voor het licht dat verwarmend straalt in bet menschenleven en er de schaduwen verdrijft. Doch niet alleen het pessimisme is oorzaak dat er zoo weinig levensvreugde te vinden is. Levensvreugde onderstelt levenskracht, en levenskracht is niet denkbaar zonder levensinhoud. Hoevelen ontmoeten wy, ook in onze omgeving, wier leven geen inboud heeft, oppervlakkigen die zich niet de moeite geven om zich rekenschap te geven van hun eigen leven, die tevreden zyn als het bun goed gaat, als niemand hun iets in den weg legt en er verder niet over peinzen of zy van hun leven maken wat er van te maken is. Dit is een tweede categorie van menschen, die men op iederen schouwburgavond, in ieder circus, overal waar «iets te doen” is in grooten getale kap aankeffen. Intuïtief gevoelen zy de leegte in hun zieleleven. Zij zyn als iemand die denkt zyn armoede te vergeten door zich te bedrinken. Doch daardoor maakt hij zyn armoede nog grooter. Zelfs het heeriykste concert zal de levensleegte niet kunnen wegnemen by een oppervlakkig mensch. Zoo iemand is als een Danaïden vat. Al wat er in komt, ook het beste, gaat er ook weder uit, doordat de bodem ontbreekt. Verschillend zijn de oorzaken van dat gemis aan levensvreugde, van die toeneming van pessimisme en oppervlakkigheid. De hoofdoorzaak is te zoeken in bet feit dat de ontwikkeling en vooruitgang op stoffelijk en geestelijk gebied in de vorige eeuw grooter is geweest dan de mensch lichamelijk en geestelyk kon verdragen. Vandaar dat men meer dan de helft van de menschheid in de beschaafde landen als zenuwljjdend kan beschouwen en het spreekt wel van zelf dat dit ook op de levensbe schouwing van grooten invloed is. Een zenuwlijder mist den gezonden kijk op het leven. Vooral wanneer het zenuwlijden door overspanning is ontstaan zal hy gemakkelyk geneigd zyn tot een pessimistische levens beschouwing. Anderen, die het leven gemakkelyker op nemen en er zich wel voor hoeden om zich te overspannen, worden door dien vooruit gang gedreven tot oppervlakkigheid. Doch daarnaast staan andere oorzaken. Wy merken onder de hoogere en hoogste standen van de maatschappij een verfijnde, geraffineerde weeldezucht op, die echte levensvreugde onmogelyk maakt. Reeds in hun kinderen is te zien hoe deze niet meer te voldoen zyn, boe zij reeds vóór de school jaren achter hen liggen „blasé” zyn, hoe de levensvreugde verdord is. Met angst en beven zien wy deze rampzaligen want dat zijn het opgroeien. Zij erven wel licht groote bezittingen, worden door hun ouders in winstgevende zaken gezet, be machtigen al naar gelang van hun aanleg vlugger of minder vlug eenen academischen titel, doch bebooren met dat al onder de ongelukkigste menschen ter wereld, daar zy hun levensgeluk niet weten fe vinden in zich zelf, doch er steeds naar jagen zonder er iets van te grypen. Vandaar dat gij onder hen een groote schare zult vinden die tot levensmoeheid vervalt en een ander gedeelte de ont brekende levensvreugde zoekt te vervangen door zich over te geven aan uitspattingen van allerlei aard. Een derde oorzaak voor het gemis aan levensvreugde in onzen tyd hebben wy te zoeken onder de arbeidende klasse van onze samenleving. Ook daar is eindelyk het besef van men- schenwaarde doorgebroken. Het individu alisme van de negentiende eeuw heeft ook daar zyn werking verricht. Dat lang niet allen, en vooral zy die zoo weinig gewoon waren, die geestesweelde kunnen verdragen is niet te verwonderen. Het gaat er al even zoo mede als met iemand die plotseling een groote erfenis krygt. De een houdt er zyn verstand by, doch velen raken hun ver stand kwyt en halen dwaze dingen uit. Die arbeiders beseffen echter ook dat in den toestand, waarin de meesten hunner ver- keeren, hun persoonlijkheid zich niet kan ont plooien. Het machinale van den hedendaag- schen arbeid doodt den levenslust en daardoor ook de levensvreugde. Daarby zyn de ver diensten meestal zoo gering dat zy er zelfs de zorgen niet mede kunnen verdryven, en zoolang de zorg rondwaart in een huisgezin blijft de levensvreugde er buiten. Waar zullen wy nog levensvreugde vinden Luistert naar den reinen, onscbuldigen lach van uw kind. Daarin zult gy vernemen wat levensvreugde is. Ziet diep in de vrooiyke, schitterende over toe" eage in bovengenoemd teekening is te ver- C’. KOK W»., rchitect, Ammerstol. •aagd een rbeider, ide melkenby J. erk a/d IJssel. Huis Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,40. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdag s-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. te vrag den het op kosten van daarovr De h bet de rirtg te ht_ kelyk voor dt De o c r z nog niet f"'”* bedoeling houden. Het voorstel van het bestuur wordt zon der hoofdelyke stemming aangenomen. b. Inzake reclame erondverkoop. De voorzitter deelt inede dat hij met Burg, en Weths. een conferentie heeft gehad en hun gevraagd heeft, of zij bereid waren een gedeelte van de kosten van het adver- teeren over te nemen. Burg, en Weths. hebben toen verklaard in principe daartoe wel bereid te zyn, maar gaven den raad met adverteeren te wachten tot bet uit breidingsplan dichter by publiciteit en de spooraanleg verder gevorderd is. Het bestuur stelt nu voor om, Dgsplan aangenomen is ibestuur een subsidie Jngs-commissie is druk in ■°r om haar plannen reeds vroeger jrig medegedeeld zoo mogeljjk in lot werkelijkheid te maken. aar aanleiding van het besluit om in schillende bladen grond aan te bieden, doch eerst belanghebbenden te vragen of zy bereid waren daartoe mede te werken, ontving het bestuur van verschillende zyden toezeggingen. Op verzoek van verschillende belangstellenden heeft het bestuur echter nog geen gevolg gegeven aan zijn voor nemen om in de groote bladen te adver- ren, daar het wenschelijk werd geacht te wachten tot de spoorlijn haar vol- iing nadert; alsdan zal er meer kans van slagen zyn. Wanneer in de bladen advertenties voor kwamen, waarin grond te koop werd vraagd, heeft het bestuur steeds de aandai op Schoonhoven gevestigd. Herhaalde malen heeft het bestuur op aanvrage informaties verstrekt, waarvan steeds dankbaar gebruik werd gemaakt.. Het ligt.in bet voornemen der vereeniging in het a. s. voorjaar een beknopte reis beschrijving uit te geven ten dienste van hen, die watertochtjes of rijtoeren in den omtrek van Schoonhoven willen maken. Deze beschrijving is reeds gereed en ver scheidene ingezetenen hebben toezegging van steun gegeven, terwyl de Reederij op de Lek op zich heeft genomen de beschrijvingen te verspreiden, voornamelijk in Rotterdam. De vereeniging telde in Januari 1912 95 leden en in Januari 1913 109; 19 nieuwe leden gaven zich op en 5 bedankten. Er werden 4- bestuurs- en 4 ledenvergaderingen gehouden, welke alle zeer goed bezocht waren. In de plaatsen der heer en A. W. den Hertog wen leden H. A. van f 8,74Vs. 7. De commissie, benoemd tot het nazien van de algenieene rekening, v “L bereid ook deze rekening te 8. Aan de orde zyn drie bestuursvoor stellen, en wel: a. Inzake het uitbreidingsplan der ge meente. Het bestuur stelt voor om, zoodra het uit breidingsplan voor publiciteit vatbaar zal zijn hetgeen spoedig te wachten is aan het ge meentebestuur om een afdruk met toelichting igen en daarna een deskundige, b.v. eer A. R. Veenstra, uit te noodigen ;Ua van „Schoonh. Belang” een lezing ver te houden. heer H. C. van Geelen vraagt, of bedoeling is een openbare vergade- touden of een, uitsluitend toegan- ie leden van „Schoonh. Belang”, oorzitter antwoordt, dat hierover gesproken is, maar hij gelooft dat de is een openbare vergadering te llig thuis. Het beste i Orgel, welks liefe- rust en blijdschap ig geld bezit ge een sieraad in onen maak ik het be lt mogelyk. Houdt ge besteedt dan slechts een klankvol instru- I geval muziek in uw mng maken uw buis tot iRADIJS. het geheim te komen, gratis en franco wordt OH. DE HEER, otterdam. Filialen: cht W.Z. 96 en Voetius- nhoven by G.BOU W- '.Z. 71 het de bedoeling is, dien in te Je*—**" vroegdienst van Rotterdam of van hoven te doen uitgaan. De voorzitter meent, dat dit aan de Reedery moet worden overgelaten. De heer C. B. van B a a r e n de dut hij over deze zaak met de persoonlyk heeft gesproken, doch stemde niet met het verzoek van „Scbi Belang” in. Met de „Joban" had men dat de vroeg-dienst weinig opnam. „Concordia” gaat concurreeren, acht 2r. het geschikt oógenblik gekomen om opni te adresseeren en hij hoopt, dat het bes niet stil zal zitten. De heer J. de Gruyter vraagt of „Schoonh. Belang” niet iets meer kan doen. Er zou b.v. een advertentie in de „Schoonhovensche Courant” geplaatst kun nen worden, waarin alle belanghebbenden uit de Lekstreek, die met. het verzoek aan de Reedery syinpathiseeren, verzocht wor den hun naamkaartje in te zenden by het bestuur van „Schoonh. Belang”. De voorzitter zegt dat het bestuur al het mogelyke in die richting zal doen. eer S. van Nooten vraagt of het mbevelenswaardig zou zyn, aan de ji ook te verzoeken een goede wacht te bouwen bij het veer buiten de joort. Van het Veerhuis wordt weinig lik gemaakt; de passagiers blyven 11 liever buiten staan in de kou dan dat ze naar ’t Veerhuis gaan. De voorzitter gelooft c’ ging op dit verzoek nul op krygen. Wat het geopend Veerhuis betreft, waarover spn zeggen dat het ’s morgens niet vr is geopend: er zou een imeenti i. de plaatsen der hoeren W. Hooijkaas A. W. den Hertog werden tot bestuurs- gekozen de heeren W. F. Iljeshorst en Z. van Baaren. Het verslag wordt onder applaus en onder dankzegging aan den secretaris goedgekeurd. 4. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer F. A. Bröring, blykt, dat de inkomsten hebben bedragen f 343,02 en de uitgaven f 238,25, zoodat er een batig saldo is van f 104,77. Tot leden der commissie belast met het nazien der rekening worden benoemd de heeren H. Scheer, H. C. van Geelen en J. Verduin. 5. Aan de orde is het verslag van de Marktcommissie. De secretaris dier commissie, de heer C. Bik, leest dit gedetailleerd verslag voor, waaraan wy ontleenen, dat de aanvoer aan de markt in 1912 als volgt was: 435 varkens (353 in 1911), 1362 lammeren 1073 in 1911), 279 koeien (77 in 1911) en 30 partijtjes vruchten (nihil in 1911), Ook dit verslag wordt onder applaus en onder dankzegging aan den secretaris en aan de Marktcommissie voor hunne werk- dat de vereeni- o ’t request zou 1 zyn van het “’■reker hoort o iet vroeg genoeg tend: er zou een adres tot het gemeentebestuur te richten zyn met bet verzoek te zorgen, dat het café een half uur voor de afvaart der boot geopend is. De heer A. Dijkgraaf vraagt op welke gronden de gemeente den pachter van het Veerhuis daartoe zou kunnen verplichten. De voorzitter antwoordt dat het Veer huis onder zekere voorwaarden wordt ver huurd, en dat bedoelde bepaling daaronder zou kunnen worden opgenomen. Het bestuur zal dit punt in gedachte houden voor een volgende vergadering. De heer D. de Heer deelt mede dat lieden uit Streefkerk en Groot-Ammers hier een kolenschuit voor de Gasfabriek hebben gelost, waarmede zij ongeveer f 20 per week verdienden. Er loopen in Schoon hoven menschen genoeg rond, die dit geld gaarne zouden verdienen, en het komt spreker voor dat* het ook een belang van Schoonhoven is, dat dit geld in de gemeente blyft. Zou in dien zin niet een adres tot den raad zyn te richten? De voorzitter vraagt, wie die koltn- lossertfaanneemt. De heer D. de Heer antwoordt, dat de heer Mak en Burg, en Wetbs. dit doen. De voorzitter moet den heer De Heer gelyk geven in diens redeneering, doch ge looft tevens dat er wel redenen voor zullen zyn, als uit andere gemeenten lossers worden aangenomen. Het bestuur zal ook dit punt in gedachte houden voor een vol gende vergadering. De heer A. Dijkgraaf deelt mede dat er een staking is geweest aan de Gasfah-:“^ en dat dientengevolge thans lossers buiten de gemeente worden aangenomi De bedoelde Streefkerkers treden op onderkruipers. Spreker raadt het best aan de zaak eerst goed te onderzoeken, alvorens zich te mengen in een arbeiders- conflict. Uit de vergadering wordt het voorstel- De Heer voldoende ondersteund, zoodat het in de volgende vergadering aan de orde zal worden gesteld. De voorzitter neemt alsnu het woord en zegt dat hij, alvorens de vergadering te sluiten, een enkel woord wenscht te zeggen. Den 2en Augustus 1910 zond spreker aan mige heeren van verscLli;«ud» >n schryven met uitnoodiging te t, ter bespreking van de ichelyk zou ing van de te riet, ren’s Bell Men heel weten, dat hij de vroeg geboren kind, tot die conclusie gek tenis, dat het opv< maands kindje meer een, dat op tyd ter Maar toch is het sein het leven te houden, alles, wat spreker wachtte^ verwezenlnL is by niet pessimistisch hoven’s Belang" gaat een Spreker is ervan overtuü zijn best gedaan heeft. I gedaan heeft, heeft het den steun gehad, die steeds trouw c; gadermgen van „Schoonhoven's Belang” zyn steeds goed bezocht; een flink gedeelte van de leden verschijnt, al konden er nog meer komen. Dit heeft het bestuur steeds i heel veel genoegen heeft het lan te mogen vernemen, dat zijn 'ingen de tevredenheid der vereeniging >ben weggedragen. Mijn tyd is daar zoo besluit spreker om heen te gaan. De statuten gebieden het. Maar ook al ware dat niet zoo, dan zou ik toch heengaan. Ik geloof dat iemand aan het hoofd moet staan, die meer dan ik. belang heeft bij den bloei van Schoonhoven, iemand die hier geboren is en de gemeente door-én- door kent. Zoo iemand is nu gekozen: de heer Van der Kop ként Schoonhoven en weet, wat -aan Schoonhoven mankeert en waar verbetering moffelyk is. In de plaats van den heer Kortland, die my altyd tot steun is (ewesst, is de beer zaamheden goedgekeurd. voorstel aangenomen. 6. De heer H. de Vaal, penningmeester der 9. Aan de orde is de verkiezing van twee M|rktcommissie, doet rekening en veranl- hq^luursleden, wegens jjenodbkj} aftre^iy^ hebben ^bedragen f%53 en de uitgaven J. Korjland, die niet herkiesbaar zyn. f 344,25l'g, zoodat er een batig saldo is Bij eerste stemming wordt gekozen de van f 8,74Vs. beer W. C. van der Kop. De tweede stem ming heeft ten gevolge, dat een herstem ming moet plaats hebben tusschen de heeren J. de Wilde en W. F. H. Regtdoorzee Greup, waarna laatstgenoemde gekozen wordt. De gekozene, ter vergadering aanwezig, neemt de benoeming onder applaus aan. Aan de orde is de verkiezing van een voorzitter. De heer W. F. H. Regtdoorzee Greup vraagt en verkrygt hei woord en verklaart, dat hij, voordat de voorzittershamer straks uit de hand des heeren. Mogendorff koud geworden zal zyn, gaarne een enkel woord tot den heer M. wil richten. Spreker wil dit nu doen, nog voordat hy weet wie het voorzitterschap zal aanvaarden, een taak, waarvoor spreker zich niet bekwaam genoeg acht; des te onpartijdiger kan hij spreken. Spreker is ervan overtuigd dat hij spreekt uit naam van de vereeniging, wanneer hy den heer M. hulde brengt voor al hel goede, dat deze voor „Schoonh. Belang" heeft ge- praesteerd. Spreker wil in de herinnering terugroepen de woorden, die de heer M. straks heeft gesproken „alle begin is moei lijk", welke juist van toepassing zijn op den heer Af. zelf, die de grondslagen heeft gelegd van „Schoonh. Belang”, een vereeni ging welke bloeit, blykens de hedenavond gedane mededeelingen van den penning meester, den secretaris en de Marktcom- missie. Spreker heeft hier nog iets bij te voegen, dat echter stipt persoonlyk is en dus niet wordt gezegd uit naam van de vergadering. Er waren wel eens zaken, waarmede spreker niet kon instemmen, zaken, hoe weinige ook, door spreker anders gedacht en voorgesteld. Doch gelukkig dacht spreker steeds: weet, dat de beste stuurlui aan wal staan. Want zeker is het, dat een klein kind de kroon van iemands hoofd kan afnemen, die mis schien eerst als grijsaard weer opgezet kan worden. Het is zoo gemakkelijk om iemand af te breken, maar moeiiyk om het zelf beter te doen. Spreker dankt den heer M. uit naam der Vereeniging voor wat hij deed. En moet de Vereeniging hem volgens het reglement als voorzitter missen, zij blijft op hem bou wen en vertrouwen en vraagt hem om zyn steun in de toekomst, gelyk hij dien tot heden gaf. (Applaus.) Tot voorzitter wordt hierr heer W. C. v. d. Kop, die in beraad wenscht te houdei reeds meldden heeft de heer inmiddels voor dez,e benen..': tot bestuurslid bedankt.) 10. De punten der agenda zyn hiermede afgehandeld, en de voorzitter wie nog iels heeft voor deze vei De heer A. Dijkgraaf acht scbeiyk om iJ - -*-* - bestuursleden statuten jschikt helpen, volgend» dien. Wanneer onze hedendaagsche litteratuur werkelyk de vertolkster is van den geest van den tyd, waarin zy is ontstaan, is de levensvreugde ver te zoeken. Integendeel zij spreekt van levens vrees, van levenshonger, van levens moeheid en -leegheid, van levensdroefheid. Doch er zyn nog andere gegevens dan die der litteratuur, die er op wyzen dat de levensvreugde ver.mindert. Wij hebben daartoe niet de statistieken van zelfmoorden in de groote steden noodig, van de patiënten in de krankzinnigengestichten, van de zenuw lijders en -lydsters in sanatoria en her stellingsoorden. Wy hebben slechts in onze eigen omgeving te zien om op te merken hoe gering de levensvreugde is by velen, hoe de levens- d roef heid en -moeheid hand over hand toenemen. Allereerst echter dienen wjj er ons reken schap van te geven wat wy onder die levensvreugde verstaan, want de opper vlakkige beschouwer van onzen tyd zal wellicht, in lynrechte tegenstelling met ons, toonen dat de levensvreugde nog nooit zoo groot geweest is als heden. Hy zal wyzen op de ontelbare plaatsen van vermaak, die iederen avond in de dagbladen staan opge geven, en met cyfers aantoonen dat het bezoek aan die plaatsen steeds toenemende is. Hy zal er op wyzen boe voornamelijk in de groote steden het gétal van con certen, uitvoeringen, voorstellingen, ten toonstellingen nog ieder jaar stijgt, en waar dat in kleinere provinciestadjes nog niet het geval is, het niet bet gevolg is van gebrek aan vreugde, doch van gebrek aan geld. Hy zal verder aantoonen, hoe, ook al weer in de groote steden, die heden toch eigenlyk de toongeefsters zyn van bet leven der menschheid, bet koffiehuisbezoek steeds algemeener en grooter wordt, al is wellicht het gebruik van sterkendrank minder geworden; hoe er allerwege een vereenigingsleven bloeit zooals nooit te vpren, een vereenigingsleven, dat, onder het masker van ernstige werkzaamheid, de vroo- lykheid tot doel heeft; hoe de sport in al haar onderdeden de levensvreugde aanwak- kert en ontelbare beoefenaars en bewonde raars tot zich trekt. Die beschouwer beziet bet leven van den buitenkant. Hy staat in de maatschappy zooals de vreemdeling staat in een stad, bewonderend de fraaie stadsgezichten, de trotsche paleizen, de rykgebeeldboutfde gevels, doch niet wetend van het leven dat achter die gevels, in die paleizen, in al die buizen rondom hem geleefd wordt. Wan neer dat eens naar buiten zichtbaar was zou diezelfde vreemdeling, in plaats van be wonderen, rillen van afschuw. Schijnbaar is er veel levensvreugde in onzen tyd, doch de schyn bedriegt. Juist het feit dat men meer en meer behoefte gaat gevoelen aan middelen om den tyd te verdryven, de vroolykheid op te wekken, afleiding te geven, bewyst dat de echte levensvreugde aan het afnemen is. Want de mensch, die in het bezit is van waarachtige levensvreugde, heeft geen opwekking, geen afleiding van buiten noodig en daarom is bet tegenwoordig den meesten te doen. Hoe dikwyls kan men het niet hooren: „het scbynt wel, dat het leven steeds zwaar der en moeilyker wordt. Steeds meer wordt er gevergd van de krachten van den mensch. Het is niet om uit te houden. Waar moet het heen? Meer en meer vindt een pessimistische levensbeschouwing ingang onder alle kringen en lagen van de maatschappy. Somber is het oordeel dat men over het leven en het doel van het leven velt. „Waartoe ai dat werken, dat geploeter en gezwoeg? Wat bereikt men er mede?” Dat zyn vragen, die in duizenden harten leven en door duizenden worden uitge sproken. Zy gebruiken de publieke vermakelyk- heden als pynstiilende, verdoovende mid delen, die hen voor eenige uren de zware lasten, die op hen drukken, doen vergeten. Het pessimisme gaat over onzen tyd zooals de schaduw van een donkere wolk over het landschap trekt. Zoo min als die wolk blyft hangen en belet dat de verwarmende en verlichtende lichtstralen de aarde bereiken, min blyft ook het pessimisme zweven vraagt, irgadering. het wen de bepaling, dat aftredende j niet herkiesbaar zyn, uit de. te verwyderen. Deze bepaling is geschikt om de vereeniging aan den grond te helpen. Spreker verzoekt dit punt in de volgende vergadering aan de orde te stellen. (Applaus.) De voorzitter leest artikel 12 der sta tuten voor, hetwelk zegt dat in de statuten alleen veranderingen gebracht kunnen wor den in een opzettelyk daartoe belegde alge- meene vergadering, met 2/3 van de uitge brachte stemmen. Wyzigingen treden niet in werking, alvorens daarop deKoninklyke goedkeuring is verkregen. Spreker wyst er voorts op dat met het indienen van een voorstel tot statuten-wijziging hetgeen sell riftelijk moet geschieden geen haast behoeft te worden gemaakt; men heeft den tyd tot den herfst. De heer A. Dy kg raaf heeft nog iets te zeggen. De heer Greup heeft zooeven een woord van hulde tót den voorzitter gespro ken. Spreker gelooft niet dat het de be doeling van den heer Greup is geweest om een ander te passeeren; zynerzyds wil spreker echter nu namens de vergadering aan den heer J Kortland een woord van hulde brengen voor het vele en goede werk, dat deze als secretaris heeft verricht, en de hoop uitspreken, dat diens opvolger zyn voetsporen zal drukken. (Applaus.) De heer J. de G r u ij t e r vraagt of het bestuur ook iets vernomen heeft van den Middenstandsbond op zyn vraag inzake de vliegende winkels. De heer J. Kortland deelt mede dat aan den Middenstand geschreven is, maar dat tot beden geen antwoord is ingekomen. De heer S. van Nooten vraagt of het niet op den weg van „Schoonh Belang" zou kunnen liggen om de „Reedery op de Lek” te vragen om een vroegdienst in de richting Vreeswijk. Spreker hoort er vaak over klagen, ook in dm omtrek, dat men eerst om half- tien in die richting weg kan. Er zou ge vraagd kunnen worden om een dienst om 7 uur van bier. De voorzitter antwoordt dat deze zaak reeds de aandacht heeft getrokken van het bestuur, dat er een heele correspondentie over heeft gevoerd met de „Reederij op de Lek”. Op het verzoek is echter afwyzend beschikt. Een nieuwe poging zou niettemin gedaan kunnen worden. De Reedery heeft inder tijd schriftelyk beloofd bij de samenstelling van dienstregelingen met „Schoonh. Belang” in overleg te zullen treden, doch tot heden is dit helaas nooit geschied... Spreker wijst er nog op dat de „Concordia” vroeger gaat varen en vraagt dan, of de vergadering wenscht dat er een nieuw adres aan de Reedery worde gezonden. Verschillende leden: Ja. De heer H. C, vin Geelen vraagt of Woensdagavond 26 Februari hield de vereeniging „Schoonhoven’s Belang” in het café v,Belvedère” een algeineene vergadering. Nadat de voorzitter, de heer Dr. S. I. M. Mogendorff, de vergadering heeft geopend, leest de secretaris, de heer J. Kortland, de notulen van de vorige byeenkomst voor, welke onveranderd worden goedgekeurd en vastgesteld. 2. Ingekomen zyn: a. Kennisgevingen van de heeren G. J. Niekerk, C. J. M. v. d. Braak en W. F. H. Regtdoorzee Greup, dat zy bun benoeming tot lid der Tentoonstellings-commissie voor 1914 aannemen. b. Een schryven van den heer W. Brand wijk, houdende voorstellen inzake verbete ring van de Woensdagsche markt. Dit schryven, dat te laat is ingekomen om in deze vergadering behandeld te kunnen worden, wordt aangehouden tot de volgende, in welke ook het bestuur plannen inzake genoemde markt ter tafel zal brengen. c. Een schryven van den heer W. F. Iljeshorst, houdende kennisgeving dat bij als lid van het bestuur bedankt. Dit ‘M-hrijyffliiil* evetifcns te laat ingekomen om in deze vergadering behandeld te kunnen worden en wordt daarom ook aangehouden tot de volgende byeenkomst. 3. Aan de orde is De secretaris, leest dit verslag i volgende ontleenen: In het voorjaar van 1912 werden benoemd een Tentoonstellings- en een Markt-com- missie, welke laatste zich in den herfst flink geroerd heeft en de uitgave van een z. g. Marktcourant heeft bezorgd. Of een en ander de gewenschte gevolgen zal hebben, kan niet gemakkelyk worden geconstateerd, maar zeker is dat de commissie baar beste krachten heeft ingespannen om in het belang van Schoonhoven en van de markt werk zaam te zyn. De Tentoonstellir'’ de weer om haar nli uitvoerig medegede» 1914 ti Nar* verse ■n. spre vader en t ikOni opv met op tyd t :h is ht de vergadering wenscht te zegge zond spreker ai shillende richting tot een by- r_cn.iug »au de vraag, of •i zyn een vereeniging tot de belangen van Schoon- :hten. Die vereeniging, lang”, is toen in het leven aft spreker wel eens ver- üer was van een te o hy zelf is later ook men en tot de erken- roeden van een zeven- r moeite kost dan van wereld is gekomen, lukt de vereeniging in uB, en hoewel lang niet bij den aanvang ver- jkt is geworden toch gestemd. „Schoon- toekomst tegemoet. igd dat het bestuur En voor wat het der leden opkwamen. De ver- >onhoven's Bui» no” socht; een flink g< :hijnt, al konden igspl anlef Het bestuur stelt nu voor om, zoodra het uitbreidingsplan aangenomen is, aar gemeentebestuur een subsidie te vi voor het adverteeren, tot een nader v stellen bedrag. De heer A. Dykgraaf vraagt of het wel op den weg van „Schoonh. Belang” ligt om den verkoop van gemeentogronden te bevorderen. Spreker voelt daar niets voor en gelooft, dat de heer Veenstra er evenmin wat voor voelt. Gaat de gemeente grond verkoopen, dan zal dit later, als zij zich gaat uit breiden, blyken tot haar nadeel te zyn geweest. Spreker wyst op de gemeente Rotterdam, die indertyd haar gronden heeft verkocht en ze later, toen de gemeente zich ging uitbreiden, met enorm verlies heeft moeten terug koopen, en vraagt dan of het niet mogelyk is, dat „Schoonh. Belang” er by den raad op aan dringt de gemeentegronden- niet te ver- koopen, doch in erfpacht te geven. De voorzitter zegt dal „Schoonh. Belang” zich blykens artikel 3 barer Sta tuten ten doel stelt, meerdere bekendheid te geven aan de voordeelen, welke aan de vestiging te Schoonhoven zyn verbonden, en die vestiging door reclame te bevorderen. Op welke wyze de vereeniging die vestiging bevordert, doet niet ter zake. „Schoonh. Belang” is niet een vereeniging van des kundigen, die bevoegd zijn om een uitspraak te geven over het al of niet wenschelyke van grond in erfpacht geven. „Schoonh. Belang" behoeft dat ook niet te doen; het gemeentebestuur heeft dat uit te maken. „Schoonh. Belang” kan evengoed „grond in erfpacht” als „grondverkoop” adverteeren. Het adverteeren heeft alleen ten doel ves tiging te Schoonhoven te bevorderen by het aanvragen van subsidie daarvoor laat „Schoonh. Belang” de quaestie van erfpacht of verkoop geheel in het midden. De heer H. C. van G I e n wyst er op, dat in zijn aangenomen voorstel zoowel „in erfpacht geven" als „verkoop” loemd was. Spreker gaat echter met i heer Dykgraaf mee in diens wensch het gemeentebestuur er op te wyzen, t er een strooming is in „Schoonh. Belang", dke den grond uitsluitend in erfpacht zou willen gegeven zien. De heer A. Dykgraaf wyst er op dat „Schoonh. Belang” niet „grond in erfpacht” adverteeren kan, als er bij het gemeente bestuur van in erfpacht geven geen sprake is. De quaestie „erfpacht" of „verkoop" moet den leden van „Schoonh. Belang’ niet onverschillig zyn, en zij behoeven zich ook niet bij een besluit van den raad neer te leggen. De Schoonhovensche raad heeft wel eens meer besluiten genomen, waarvan men later spyt had. Spreker stelt voor over dit punt een bespreking te houden en daarna een adres aan den raad te richten met het verzoek geen gronden te verkoopen, doch deze uitsluitend in erf pacht te geven. De heeren H. C. van Geelen, D. M. Versluis, en J. P. v. d. Berg ondersteunen hel voor- stel-Dykgraaf, dat diensvolgen.s in de eerst volgende vergadering behandeld zal worden. Het bestuursvoorstel inzake aanvrage van subsidie wordt in verband hiermede aan gehouden. c. Inzake voorbereiding uitbreiding Markt. De voorzitter deelt mede dat het altoos in bet voornemen van „Schoonh. Belang" heeft gelegen om hier een kaasmarkt te* vestigen. Het bestuur heeft echter gemeend daarmee niet te moeten beginnen zoolang Schoonhoven niet aan de spoorlijn l.-bfc Thans meent het evenwel dat de lijd daar is om met de voorbereiding van een kaasmarkt aan te vangen. Daartoe is het noodig in overleg te treden met kaashande laren van hier en van elders, met den Bond van Kaashandelaren, met Boerenvereenigin- gen uit de omgeving, en ten slotte met het gemeentebestuur voor wyziging van veror deningen. Een en ander brengt kosten mee. Het bestuur stelt daarom voor tot bestrij ding daarvan een crediet toe te staan van f 50. Zonder hoofdelyke stemming wordt dit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1