Kunsttanden Mor LEHRfl SON, Een bekwaam fnorwerker, rs-i Een HckkcrsHt. Een MenaMler, -verkoop UI M. VERHEUL, Rotterdam. Ambachtsschool te GOUDA. Medicinale Berger-Levertraan Een partijtje HOOI en TEEN GOSTER's Stremsel GOSTER's Kleursel, 120 TENTWAGEN. Wilhelminahuis, Metselaars, Schildersbnecht Molenaarsknecht, Boerenarbeider. Boerenarbeider, Een Dienstbode, Dienstbode. Albrecht-Beyjinggraeht 38. DE zniD-BOLUNDSGHE Blatchfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalk. Tot Inschrijving van LEERLIM6EN Strijkorkest „SYMPH0NIA". CONCERT VESSANEN LAAN, Wormerveer. Vernissen, Verfwaren, Japanlakken, Gobeline. A. N. VAN ZESSEN, r, KAASMAKERS, De Maartsche ABDIJSIROOP, S#™L0, MEIKAAS, j Influenza j Urogeen Anton Coops, ?n Een Boerenknecht, HAARVERSTERKER, VEEDRANK „BUBUS". Mej. N. PLUUT, binnenland! Advertentiën. Doctor DE WILDE, a f Z per Tand, f 40 per Eebit. Oppert 156, Rotterdam. VERLOREN Portemonnaie met inhoud Boomkweekery. COMPAGNON. H.H. Bakkers! aankomend Bakkersknechtje, Een Boerenarbeider een Boerenknecht, Een BOERENARBEIDER, Boerenknecht gevraagd. Een Boerenarbeider, Een Boerenarbeider, Een net DAGMEISJE, B0ERENDIENSTB0DE, Het Kantoor en Woonhuis van den Deurwaarder J. VAN IPENBURG te"SCHOONHOVEN zyn verplaatst naar Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte, HEEBENGBACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelyk Kapitaal f 1.000.000.-. prima voeder voor melk-, mest- en jong veeprijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGD, thans beneden elke concurrentie. Timmeren, Smeden, Verven, Meubelmaken en Pottendraaien op DONDERDAG 13 MAART a.s., 's avonds 8 uur, ONTVANGEN: De Nieuwe Stalen voor Mantelcosfumes, Japonnen en Blousestoffen. Speciaal ingericht voor Dames en Kinderkleeding naar maat. D. A. v. YPEREN, GOUDA, Turfsingel 87. LIJNZAADKOEKEN. ■F* Wilt gij een doeltreffend geneesmiddel tegen Haaruitvallen, Schoonhoven. II.H. VEEHOUDERS! Fabrikant Firma G. LOGGER, Voorstraat, Dordrecht. Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, Prachtige SCH1LTEEN, 1 Buffet, 6 Stoelen 1 en 1 Tafel, Buien Een kleine pil geneest een grnnte bloedarmoede. Te koop aangeboden; Een aankomend Leerling, TE KOOP: 35, 40, 44, 48 Cent per 5 ons, een Winkelopstand t Drogist, Wijdstraat 29, Gouda. Pink Pillen. Fosters Rugpijn Nierenpillen. Urbanuspillen. Maag- en Slijmpillen. Staalpillen. Beecham's Pillen. Chemische Wasscherij, NIJMEGEN, Agentschap SCHOONHOVEN Haven 50. Greup gekozen. Ik geloof dot de keuze uit- stekend is. We weten dat de heer Greap een (jverig man is, die in het belang van de vereemging ongetwijfeld veel zal praes- teeren. Ik dank het bestuur en de leden voor den my verleenden steun en het in mü gestelde vertrouwen. Ik' ga heen als president, maar Ml waar het my mogelijk is, „Schoori- hoven's Belang" als lid blijven steunen. (Applaus.) De heer J. Kortland wenscht ook een enkel woord te zeggen. Zoo straks is de hoop uitgesproken, dat sprekers opvolger diens voetstappen zal drukken, doch spieker zelf hoopt dit niet; daarvoor is hy te veel overtuigd van eigen tekortkomingener was z. i. nog meer werk te verrichten in het belang der gemeente. Spreker hoopt daarom dat zyn opvolger met meer y ver zal werkzaam zyn dan hij 't geweest is. De voorzitter sluit hierna de ver gadering. De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten een nieuw stadhuis te bouwen in oud-Hollandschen styl, twee verdiepin- Ïen hoog en met een toren van 40 M. De osten worden begroot op f 300.000. Hetkaascontrölestation „Friesland" heeft de kaasmakende fabrieken in de provincie uitgenoodigd tot een ver gadering, ter behandeling van de vraag: of bel mogelijk is een wijziging aan te brengen in de klasse-indeeling van de kaas, door bet vetgehalte van do 40 pC.t. kaas te brengen op 36 pCt. Van verschillende zjjden in n.l. betoogd, dal het verschil tusschen de volvette kaas en de kaas van 40 pCt. te gering is en is men bevreesd, dat de volvette Gouda-kaasindustrie nadeelige gevolgen zal ondervinden. Het contrólestation wenscht nu vooraf de kaasbereiders over dit punt te hooren. (N. v. d. D.) Het nut Tan Fok- en Contróle- vereenlgingen. De heer A. Zwaai Jzn., te Moordrecht, verzoekt ons opname van het volgende tweede jaarverslag der Fok- en Contróle- vereeniging „Vereeniging brengt Verbete ring" te Barendrecht: Zooals het vorige jaar uit het verslag bleek, telde de vereeniging toen 14 leden met totaal 231 koeien; dit verslag 1912—'13 loopt over hetzelfde aantal leden, maar liet aantal koeien is gestegen tot 243, waar van er thans 65 zyn opgenomen in bet Fokregister en 49 zyn ingeschreven in het Nederlandsch Rundveestamboek. Als vereenigingsstier heeft gedurende de maand 1912 dienst gedaan de stier „Prins", no. 924 R van C. Dekker, welke wel niet de vereischte papieren bezat, maar wat exterieur ook van de afstammelingen be treft, een zeer goede fokstier was. Den 27en Januari 1912 werd echter de stier „Pel-WitsnuiP', F.'tl. S. 4701, ge fokt by den beer J. W. Sikmu, te Oud- kerk, aangekocht, een stier met een goed exterieur, waarvan ook goede afstamme lingen te zien zyn. Hij is geboren den 13en Februari 1909 en stamt af van: Vader „Pel Gerben", XVIII no. 3877 F. R. S., Moeder „Witsnuit II", no. 13330 F. R. S. Dat de vereeniging nuttig werkt, is vooral te merken, als men de verschillende melk- en boteropbrengsten naziet van ver schillende koeien; dan staat men verbaasd dut de eene koe zooveel meer in dezelfde meik- periode opbrengt dan de andere. Zoo laat ik dan hier enkele verschillen volgen No. 1, welke uitmuntte in melk- en boter- opbrengst, is „Pietje", 360 dagen gemolken, 8816 K.G. melk, 3.27 pCt. vét met 288 K.G. botervet. Hiertegenover staat „Mina", 346 d|gen gemolken, 3884 K.G. melk, 2.98 pCt. vet met 114 K.G. botervet. Zoo is de gemiddelde dagopbrengst van „Pietje" 25.19 K.G. met 823 gram boter, en de gemiddelde dagopbrengst van „Mina" 11.02 K.G. met 329 gram boter. De ouder dom van beide koeien is 6jp#r,. Hierna volgen twee koeien van eenzelfden veehouder, die, oppervlakkig beschouwd, evenveel hebben opgebracht, daar de rueik- opbrengst van beide gelyk staat: No. 3, „Jobanna", 321 dagen gemolken, 5182 K.G. melk. No. 4, „Drieltje", 317 dagen gemolken, 5195 K.G. melk. De boteropbrengst loopt echter nogal uiteen; „Johanna" gaf een gemiddeld pCt. vet van 3.81 met 197.3 K.G. boter, en „Drieltje" een gemiddeld pCt. vet van 2.90 met 160.8 K.G. boter. De ouderdom van „Johanna" was 7 jaar en van „Drieltje" 8 jaar. Hierna volgen twee driejarige koeien, zoogenaamde „schotten", welke in melk en boteropbrengst nogal uiteenloopen: No. 5, „Dora", werd 346 dagen gemolken, UI 7 K.G. melk met een gemiddeld pCt Tfit van 3.60, met 158.9 K.G. botervet. No 6, „Mathildn", 301 dagen gemolken, 1410 K.G. melk met een gemiddeld pCt. ret van 8.06, met 74 K.G. botervet. In een lactatieperiode, die 44 dagen langer was, gaf .Dora" dus Ï007 K.G. melk met 84.9 K.G. boter meer dan .Mathilda Hoewel de meeste veehouders nog ateeda van oordeel zjjo, dat goede melkopbrengst en hoog vetgehalte niet samen kunnen gaan, zoo blijkt toch hier, dat deze bewering geWant°Dzooal3l3uit het controle onderzoek ia gebleken, gaf .Nellj" in ióó melkdagen 8837 K.G. melk met 3.55 pCt. vet met 1091 K.G. boter, en „Jans" in S54 melk dagen 5788 K.G. melk met een gemiddeld pCt. vet van 8.35 met 190.3 K.G. boter. In dezelfde melkpcriodekr(|gt men dus hier een verschil van 1911 K.G. melk met 81.1 K.G. boter, terwyl het percentage vet een verschil geeft van 0.80. Uit het onderstaande zal blyken, dat veel melk wel degelijk met een hoog vetgehalte samen kan gaan „Jan*." gaf in 348 melk- dagen 7371 K.G. melk met een gemiddeld p« vet van 3.68 met 171 K.G. boler; de ouderdom "van deze koe ia 6 J"ar. Miintie", 194 dagen gemolken,gaf 5569 K.G. melk met een gemiddeld pCt. vol van 3.52 mat 195.8 K.G. boter; de ouderdom van deze k0Va"enie"gnf in 255 melkdagen 4146 K.G. melk met 1.84 pCt. vel met 159.4 K.G. boter- de ouderdom van deze koe is 3jaar. Ik gaf reeda aanwijzing omtrent het ver schil van de eerste en lualsto stralen der melk van een koe. Om dit verschil nog duidelijker te doen uitkomen, heb ik ver scheidene malen bet vetgehalte van ver- scbillende stralen van een koe bepaald, waarvan ik hier enkele laat volgen: Van een koe, welke een gemiddeld vel- gohalte had van 3 10 pCt., bevatten de eerste stralen direct in het monsterfleschje ge molken 0.16 pCt. vet. Toegjk meende dat het uier half ledig was, heb ik weder een monster genomen, hetwe k 2JW pCt. vet bevatte, en de laatste stralen bevatten ruim ^Vün' uèi'ner verschil dan het hierboven vermelde werd gecoasteteerd b( een koe met een gemiddeld vetgehalte van 2.50 pCt. Van deze koe bevatten de eerste stralen 0.10 pCt. vet en de laats(e straaltjes 6.90 pCt. Uit deze cyters kan ieder nagaan van hoe veel beteekenis het goed zuiver uitmelken der koeien is. Verder is het van zeer veel belang vlug en rustig door te melken, want otaoordeelkundig en slecht melken brengt de laatste stralen niet in den emmer. Niet genoeg kan de betrokken eigenaar wyzen op het goed uitmelken der koeien, want door ruw en onhandig melken verkrygt men niet de grootst mogelyke hoeveelheid melk van de koe, en dus ook niet het percentage vet, dut deze melk had kunnen bevatten. Slechts by uitzondering zijn er koeien, waarby het vetgehalte sterk afwisselt. In de meeste gevallen waren de oorzaken my bekend: de koe had pas gekalfd, of het was in de maand Mei, dat de koeien voor de eerste maal in de weide gecontroleerd werden, of in den nazomer; in die tyden stonden vele koeien hoog in hun vetgehalte. De gemiddelde productiecijfers waren dit jaar over de geheele vereeniging als volgt: 5366,6 K.G. melk, 168,8 K.G. botervet, 3,14 pCt. vet. De uitkomsten van dit tweede contrólejaar hebben opnieuw op schitterende wyze bet nut van Fok- en Contrólovereenigingen aan- §etoond en roepen alle veefokkers toe, op en ingeslagen weg voort te gaan. De heer Zwaai voegt aan dit verslag nog het volgende toe: Van myn Barendrechtschcn collega kreeg ik vergunning om bovenstaand verslag in de „Scboouhovensche Courant" te doen op nemen m. i. is het ter dege waard gelezen te worden. Men diene echter in aanmerking te nemen, dat de cyfers te Barendrecht verkregen, in onze streek niet gemakkelyk te noteeren zullen zyn, omdat het bedryf daar eenigszins anders is ingericht en de koetan van liever lede in het kalenderjaar kalven. Iedere veehouder zal inzien, dat een koe, die b.v. in het begin van October kalft en dan direct op stal gaat, bij doelmatige voeding en ver pleging een grooten voorsprong heeft op koeien in deze streek, welke ip den regel in het voorjaar kalven. Natuurlijk kosten zoodoende deze koeien op bet eiland IJssel- monde gedurende den staltijd belangryk meer dan de koeien in deze streek; maar het is dan ook niet zoozeer de bedoeling om aan te geven wat een koe daar kan opbrengen in dit geval zouden, om een goeden kijk op de zaak te krijgen, ook de kosten bekend moeten zyn als wel om duidelijk te doen uitkomen dat koeien, welke oppervlakkig bezien even winstge vend zyn, toch in werkelykheid ver uiteen loopen. Ten slotte raad ik iederen veehouder aan zich aan te schaffen de brochure: „Over het melken en de behandeling der melk", derde omgewerkte en vermeerderde druk, 1912, verkrygbaar by den secretaris van de „Ver eeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier", den heer W. Teengs, te Alkmaar, 5 10 ets. per exemplaar. Hopende er in geslaagd te zyn bet vóór oordeel tegen deze nieuwigheid een weinig te verminderen, teeken ik, met hartelyken dank aan de uitgevers van dit blad voor de verleende gastvryheid, De controleur der Contróle-Vereeniging „Moordrecht en Omstreken", A. ZWAAL Jz. Alblaaaerdam, 6 Maart. Drie personen kwamen zich Maandag by de justitie te Dordrecht aanmelden tot het vereffenen eener oude schuld. Eén dezer, de 29-jarige scheepsarbeider A. S., wonende te Alblasserdara, die nog 14 dagen hechtenis had te ondergaan, ver keerde in kennelyken staat, zoodat men hem niet wenschte op te uemen. Hij werd eerst aan het politiebureel in bewaring genomen om te ontnuchteren, en toen dit gebeurd was, volgde zyn overbrenging naar het huis van bewaring. Bleakenagraaf, 6 Maart. De afdeeling „Bleskensgraaf" van „Het Groene Kruis" hield Maandagavond haar verplichte voor jaarsvergadering. Uit de verslagen van secretaris en pen ningmeester bleek, dat de afdeeling 189 leden telt (tegen 186 in het vorige jaar), dat er 113-mual gebruik was gemaakt van de hulpmiddelen der vereeniging, verdeeld over 65 buisgezinnen, eu dat er in kas is een som van f 0,69. Na het uitbrengen dezer verslagen is er verder zoowat den geheelen avond gestemd. De beeren A. Beukelraan en J. Plaisier, secretaris en penningmeester, werden als zoodanig herkozen; ook den heer J. Jongeneel, die moest aftreden, viel deze eer te beurt. Daarna volgde stemming voor de vacature- C. van Bemmel. De beer Van Bemrael deelde vooraf mede, waarom hy als be stuurslid had bedankt: er waren ten opzichte van hem praatjes rondgestrooid, waardoor hy zich zeer beleedigd gevoelde. Hierop stelde de heer J. Koetsier een motie voor, uitsprekende vertrouwen in het bestuur, doch hiermee konden de reeds herkozen bestuursleden zich niet vereenigen, daar ze toch, door hun benoeming, dat ver trouwen bleken te bezitten. Daarna werd de motie van vertrouwen iu den voorzitter gesteld en aangenomen. Toen stelde de heer Van Bemmel zich weer verkiesbaar en werd gekozen. Alle gekozenen namen bun benoeming aan. De beer Joh. Koetsier werd tot magazyn- meester gekozen. Nog werd by meerderheid van stemmen uitgemaakt, dat de afdeeling zal bedanken voor hel lidmaatschap van de Zuid- Holiandsche Vereeniging Het Groene Kruis". Leerdam, 6 Maart. Meermalen reeds was in „Patrimonium" alhier de vraag uit gesproken: „kunnen wy niet komen tot bet bouwen van arbeiderswoningen?" een vraag, die vooral in Leerdam (waar chronisch ge brek aan goede woningen is) van groot belang was. Deze vraag is nu tot oplossing gekomen. Vrydag 28 Febr. 1.1. is een „Patri monium-Stichting" gevormd, welke tot het bouwen van 75 woningen, tot Terbetering der volkshuisvesting, aan de gemeente een voorschot heeft gevraagd van f 150.000. Heitellulnen, 6 Maart. Er hebben zich hier 13 kiezers aangegeven, namelyk 8 loon- kiezers, 3 inwonende zoons en 2 huurkiezers; 9 hiervan kwamen nog niet op de vorige kiezersiyst voor. Zaterdagavond had hier een vergadering tlaats van de afdeeling „Schelluinen" van et Ziekenfonds „Steunt Elkander". Nadat de penningmeester rekening en Verantwoording had gedaan, werd het bestuur als volgt gekozen: H. Stellaart, voorzitter; H. Sterkman, penningmeester; P. Liminert, secretaris; E. Riet velt, commissaris van toezicht. Tot bode werd benoemd J. den Braven. Het verdere gedeelte van den avond werd doorgebracht met voordrachten door de heeren H. Stellaart en W. Valk, die zeer by het publiek in den smaak vielen. BEOHTNZAKEH. Voor den Hoogen Raad is Maandag gepleit in de zaak van A. M. G., huisvrouw van Th. K., dóór de Rechtbank te Dordrecht, met vryspraak terzake vaq moord op haar vader, Arie Groen, koffle- huishouder en koleuhandelaar te Nieuw- Lekkerland, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, terzakè van valschheid in geschrifte en opzettelyke gebruikmaking van een valsch geschrift als ware het echt en onvervalscht. Het Gerechtshof te 's-Gra- venhage bad dit vonnis bevestigd, doch de straf tot 4 maanden gevangenisstraf ver minderd. De requirante had namelyk een aanvraag formulier voor een verzekering op het leven van haar vader te haren behoeve, groot f 15000, by de Nationale Levens verzekeringsbank te Rotterdam, valscbelfjk onderteekend met den naam van haar vader als den persoon, die de verzekering sloot en had dit stuk aan den inspecteur der bank, D. J. Scbuddeboom, ter hand gesteld. Rapporteur in deze zaak was raadsheer Mr. Segers. Mr. S. Franzie Berenstein, advocaat te 's-Gravenbage, ontwikkelde in deze zaak zes cassatiemiddelen en een subsidiair raiddel. Het eerste middel kwam op tegen de opvatting van de Rechtbank, dat bet bewuste formulier bestemd was om tot bewys van eenig feit te dienen, ofschoon bet nief aan een wettelyk voorschrift rechtsgeldige bewyskracht ontleent. De levensverzekering immers wordt niet bewezen door een dergelyke aanvraag, maar alleen door de pdli9. Ten tweede kon de requirante, die er kent, den naam van haar vader onder bet formulier te hebben geplaatst doch er ajicb op beroept, dit gedaan te hebben in óp- dracht, en met medeweten van baar niet worden veroordeeld terzake van vonch-k heid in geschrifte. Wanneer men onder die omstandigheden den naam van een ander bezigt, kan men niet gezegd worden, valschelyk te hebben geteekena. De Duitsche schryrers zyn het in dezen met pleiter eens, en ook Prof. Simons is dezelfde meening toegedaan. Ook art. 1912 B. W. zegt, dat onderhandscbe akten, die erkend worden door dengeen, tegen wien men er zich op beroept, dezelfde bewyskraebt heb ben als authentieke akten. Het doet er niet toe volgens onze wet, of iemand zelf een onderteekening gezet heeft, maar alleen, of by die onderteekening als de zyne erkent. Men bad bier volgens de Hecht bank te doen met een zuiver eenzydige verbintenis, alleen te gebruiken tegen G. Daar nu G. dit ge schrift erkend zou hebben, gelyk de requi rante aanvoerde, was dit geschrift echt, niet valsch. De Maatschappy heeft ook niet ge toond, dat zy de persooniyke handteekening van den vader van de requirante wenschte. Het contract is eenvoudig gesloten over eenkomstig de mondelinge opgave van de requirante. De publieke tides, de goede trouw, eischt ook niet, dat het zetten van den naam van den vader door een dochter strafbaar zou zyn. Uit de vaststaande feiten blykt, dat de vader zyn toestemming bad gegeven tot de verzekering. In de derde plaats kwam pleiter op tefcen de opvatting vnn de Rechtbank, dat als inogelykheid van nadeel kan worden aan gemerkt, dat de verzekerde, hoewel een actie tot betaling van de premie tegen hem niet kon slagen, by aan de nadeelen, verbonden aan het feit met zoodanige actie besprongen te worden, werd blootgesteld. Die opvat ting hield volgens pleiter een juridische onmogelijkheid in. Men kan tocb geen schade lijden door de kans, een proces te krijgen, dat men ten slotte wint. Ten vierde achtte pleiter de getuigen verklaring, dat formulieren als bet in de dagvaarding vermelde, door een Levens- verzekeringsbank bestemd waren, om in gevuld en onderteekend te worden, een bijzondere meening of gissing, niet toelhat- baar om als bewysraiddel te dienen. Ten vyfde was recht gedaan op een Ier- klaring van den rechter-commissaris.Jge- steld onder een door beklaagde vervaardigde schryfproef, ofschoon niet bleek, dat'die verklaring ter terechtzitting was voorgelezen. Het zesde en zevende middel berustten op de stelling, dat omtrent de teruggaaf van een stuk van vergeiyking, althans van overtuiging «(formulier 6 „geheim"), ten onrechte geen* beslissing was gegeven. Conclusie O. M. 17 dézer. (N. R. Ct,) DeArrondissements-Rechtbank te Rotterdam heeft j.l. Dinsdag o.a. de volgend" zaken behandeld: De 21-jarige scheepmaker J. v. D.( te Capelle a/d IJssel, bekende op 25 Januari aldaar W'. Kooiman met een steen op het hoofd en in bet gezicht te hebben geslagen. Eiscb wegens mishandeling: acht dagen gevangenisstraf; beklaagde is al een9 ver oordeeld. Mr. F. A. Nelemans trachtte aan te toonen, dat de mishandelde zelf minder goede be doelingen heeft gehad. Pleiter beriep zich op noodweer en concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging. Op 19 Januari had de 69-jarige L.denD., huisvrouw van L. B. te Haastrecht, uit de toonbanklade van een café aldaar twee kwartjes weggenomen. Eisch wegens diefstalf 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: A. H., 28 jaar, arbeider te Lopik, wegens het verstoren van een godsdienstoefening en mishandeling van een ambtenaar, tot 14 dagen gevangenisstraf. N. U., 36 jaar, caféhouder te Waddinxveen, wegens diefstal van twee eendén, tot f 80 boete Bubs. 12 dagen hechtenis, met toewy- zing van de civiele vordering tot een bedrag van f2. (N. R. Ct.) Het Kantongerecht te Gofjin- chem heeft Maandag veroordeeld: A. B. C. van D. te Raamsdonk, overtreding motor- en rywielreglement te Meerkerk, f 6 of 3 dagen. J. L. te Ameide en C. v. d. H. te Meerkerk, dronkenschap, ieder f 2 of 2 dagen. J. H. H. te Arkel, idem, f 3 of 3 dagen. GEMENGD NIEUWS. Dertig ongeorganiseerde sigarenmakers van de firma's Van Vreu- mingen en Van der Post te Gouda, die de eerste week van de uitsluiting met toe stemming van de patroons van het werk waren weggebleven, doch de vorige week het werk hadden hervat, hebben thans besloten zich by de uitgeslotenen te voegen en met ingang van 10 deze.r de fabrieken niet meer binnen te gaan, vóór de uitsluiting is op geheven. De patroons hebben hen, met inachtneming van den opzegtermyn, tegen dien datum ontslagen. Te Elshout by >yaalwyk is by het omgraven van grond een groote pot met goudstukken gevonden. De geldstukken hebben de grootte van een rijksdaalder en dateeren uit de 15e eeuw. Men schat de waarde van het gevondene op f 3000. De schilder J. Schippers te Bleskensgraaf had in zijn bloemtuintje on geveer 600 tnlppnbollen uitgepoot. Enkele kwamen uit, doch van de rest wag niets te bespeuren. B(j onderzoek kwam Schippers tot de ontdekking, dat zoo goed als alle bollen door de muizen waren opgepeuzeld. BURGERLIJKE STAND. Ameide. Van 1—28 Febr. Geboren: Jan Cornelis, z. van C. Anker en N. J. Anker. Maarten, z. van K. Vroon en G. Vuurens. Frederik Pieter, z. van G. H. Diepenhorst en C. A. Wilton. Overleden: C. Bogerd, oud 70 j., weduwnaar van A. Liefhebber, eerder van B. Klerk en H. Hazendonk. G. J. Laker- veld, oud 69 j., weduwnaar van A. Slurry. N. van Resteren, oud 79 j., weduwe van C. Jongkind. Giesaendam. Van 14—28 Febr. Geboren: Adrianus Adriaan, z. van A. Meerkerk en J. de Baat. Hendrina, d. van Joh. Kamsteeg en N. de Jong. Gerrit Peter, z. van A. A. Teeuw en M. C. van Gelder. Jan Arie, z. van J. Huizer en A. Ritmeester. Johanna, d. van W. Buyk en J. van Wyngaarden. Adriaan, z. van W. Leeuwis en A. van Rookhuizen. Sander, z. van J. C. de Groot en E. M. van Harten. Adriaantje, d. van M. Klop en M. Tiele/nan. Getrouwd: G. den Toom, qud33j.en W. Kreukniet, oud 39 j. H. Tromp, oud 52 j. en E. de Ruiter, oud 53j. B. Goumriaan, oud 24 j. en G. Kramer, oud 21 j. J. Haeser, oud 2t j. en M. Amersfoort, oud 23 j. Grwot-Ammera. Van 1—28 Febr. Geboren: Lyntje Maria,d. van C. Hakke- steegt en C. M. de Jong. Janna Maria, d. van D. Korevaar en E. C. van Elk. Willem Catharin Marcus Hilienius, z. van W. A. P. H. Bruins en A. Broere (geb. te Lekkerkerk). Getrouwd: J. van der Gryn, oud 26j. (won. te Meerkerk) en D. N. Riltveld, oud 22 j. Overleden: A. Stam, oud 9 j. Hekendorp. Febr. Geboren: Jacoba, d. van W. Boer en W. Verwoerd. Lange rak. Van 1—28 Febr. Geboren: Njjs Gerrit, z. van Tb. Hey- koop en J. Terlouw. Dirk, z. van D. Roest en J. Roest. Getrouwd: Chr. Mourik, oud 29 j. (won. te Krimpen a/d IJssel) en D. Rozen- daal, oud 27 j. Langer uigewelde. Febr. Getrouwd: A. Verwe(j en B. Burger. Lekkerkerk. Van 1—28 Febr. Geboren: Hendrikje, d. van J. P. Dam en S. v. d. Velden. Cornelia, d. van A. Mudde en W. Verkerk. Willem Catbarinus Markus Hilienius, z. van W. A. P. H. Bruins en A. Broere. Willem, z. van A. Tukker en T. Deeien. Arie, z. van J. Kaptein en M. Verwaal. Marrigje, d. van P., de Waard en A. C. Deelen. Jacobus Dirk, z. van J. Sturm en A. M. Vreugdenhil. Bastiaan, z. van A. Nobel en A. de Jong. Jacob, z. van J. C. Kara- broek en P. M. de Groot. Getrouwd: J. F. de Jong, oud 32 j., weduwnaar van C. Leuveninck, en J. M. de Lange, oud 26 j. Overleden: J. Mudde, oud 87 j., weduwe van D. Slingerland. J. den Ouden, oud 69 j., echtgenoot van K. Broere. B. Dogterom, oud 60 j., weduwe van J. Mulder. P. Kaptein, oud 71 j., weduw naar van M. v. d. Graaf. W. v. d. Velden, oud 28 j. Lopik. Van 1-31 Jan. Geboren: Jan, z. van J. Oskam en G. Hoogeudoorn. Elisabeth Magdalena, d. van T. L. de Bruin en J. Boger^l. Willem Antonie, z. van F. de Groot en A. C. Ben schop. Cornelia, d. van L*. de Bruin en C. de Ridder. Getrouwd: Ch. Stuivenberg,oud24j. en W. van Vianen, oud 27 j. A. van der Maat, oud 28 j. en A. van Vliet, oud 48 j. Tb. N. Strleu, oud 30 j. en J.-B. Vermond, oud 35 j. J. Vermond, oud 29 j. en P. van Kats, oud 24 j. Overleden: M. G. Boere, oud 7 m. Linachoten. Febr. Geboren: Anna Cornelia, d. van H. Klok en M. ter Maaten. Getrouwd: D. Broerze enT. Schipper. W. J. de Goederen en A. v. d. Does. Nieuwer kerk a/d IJ. Van 14-28 Febr. Geboren: Jan, z. van W. Huyskes en J. Oskamp. Willem Hendrikus, z. van E. M. Sehölzel en C. T. van 't Hart. Maaike, d. van C. A. Stam en A. van den Heuvel. Hugo, z. van J. M. Baas en J. Metzelaar. Jacoba, d. van A. de Bruyu en P. C. Vis. Maria Jobanna, d. van A. Dullaart en J. M. van de Meier. Willem, z. van H. Damsleeg en J. den Besten. Nieuw-Lekkerland. Febr. Geboren: Pieter Johanues, z. van A. C. van Leeuwen en C. den Boer. Maria Neeltje, d. van A. Ouwerkerk en W. C. Erkelens. Getrouwd: K. van Schagen, oud 20 j. en M. Verschoor, oud 24 j. A. den Boef, oud 20 j. en L. C. Ouweneel, oud 21 j. F. Al bias, oud 21 j. en W. Buys, oud 21 j. Overleden: B. Swank, oud 55j.,echt- genoote van N. Prins. M. Jelier, oud iOd. Nleuwpoort. Van 1—28 Febr. Geboren: Janna Myntje,d. van J.C. Buys en P. Demper. Merrieie, d. van J. A.van der Heiden en B. van Wijk. Overleden: J. S. de Hoop, oud 6 m. Oud-Albla». Van 1—28 Febr. Geboren: Marcus Pieter, z. van W. Gelderblom en T. Melgers. Johannes, z. van D. Brouwer en C. Nybof. Jan, z. van J. A. Jongeneel en L. C. Broer. Bastiaan, z. van J. van den Dool en G. Zanen. Getrouwd: J. Slagbóom, oud 19 j. (won. te Alblasserdara) en A. Boer, oud 20 j. D. Seton, oud 23 j. en J. Kortelaud, oud 22 j. O v e r 1 e d e n .C. de Groot, oud 8 j. A. Hofland, oujl 35 j. R. de Groot, oud 6 j. J. Boer, oud 10 j. A. Jongkind, oud 72 j. Oudewater. Van 21—28 Febr. Ge beren: Elizabeth, d. van A. Vlasman en A. Boele. Elisabeth Jobanna, d. van W. J. P. Joris en A. Sluys. - Helena Geertruida, d. van C. Blaken burg en A. Smit. Gilia Elisabeth Dirkje, d. van J. J. Snoek en G. SchaaK. Overleden: T. Bestebroer, oud 63 j., weduwe van G. de Waard. TtonhwTen. Van 1—28 Febr. Geboren: Christiaan, z. van C. Streef kerk en M. van Varick. Gerrigje, d. vau A. O. v. d. Gryn en A. Horden. Willempje Hendrika, d. van Joh. v. d. Leedenen A.M. van Middelkoop. Adrianus Teunis, z. van J. v. d. Wyngaard en A. de Jong. WaddinxTeen. Van 14—27 Febr. Geboren: Tennis, z. van A. Noorlander en P. Lonye. Ary, z. van R. Oudnk en W. J. Verboon. Ida, d. van K. Ellerbroek en A. Asscheman. Jacobus, z. van J. Koster en C. Tiele. Pieter, z. van P. N. Britsemmer en N. Klomp. Adriana, d. van A. Schotman en J. Kapoen. Maria Pietro- nella, d. van A. van der Ben en C. Groene- veld Cornelis Willem, z. van A. H. Doctors van Leeuwen en A. Rozeroa. Jan Cofivglis, z. van A. van der Krans en A.M, Verzaden. vjan, z. van G. van Tilburg eo en M. M. Benschop. Overleden: F. Plomp, oud 78 j., weduwe van G. de Kuegt. T. Streng, oud 68 j., echtgenoote van W. Moons. 0. van Velden, oud 81 j., echtgenoot vtn W.Sf r. C. P. Kenbergen, oud 6 j. Prinsengracht 717, AMSTERDAM. Vddr-opleldingggchool voer Krankzlnnigenverpleeggters. In Mei a s. kunnen nog leerlingen aan genomen worden. Inlichtingen verstrekt gaarne de DIRECTRICE. ARTS voor Huidziekten, Geslachtsziekten enz., Maaskade 119, ROTTERDAM. Spreekuren alle werkdagen: kaïrO-D, 19-9 en 7-8, uitgezonderd Zaterdag en Zon- en Feestdagen. Plaatsing zonder pyn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatien geheel pynloos. By plaatsing vanaf 3 Kunsttanden venroedins van reiskosten. aan het Boveneinde der Gemeente Ntreefkerk een van ongeveer f 30. By vjnding terug te bezorgen b./d.GEMEENTE VELDWACHTER te Streefkerktegen goede belooning. DIRECT GEVRAAGD: 2 BEKWAME voor geruimen tyd. Adres W. AARDOOM, Mr. Metselaar, Ridderkerk. tegen hoog loon by H. PELTENBURG, Schoonhoven. gevraagd by J. B. DE ZWART, Meerkerk. GEVRAAGD: tegen hoog loon en vast werk, by J. A. P. VAN VLIET, Gouda, in Ijzerwaren en Landbouwwerktuigen. Wegens gebrek aan opvolger wordt ge- Traagd een Kennis der Engelsche taal gewensebt, doch niet vereischl. Franco brieven, onder letter N, Elect. Druk- kerij E. J. NIJKAMP, Turfmarkt 36, Gouda. Terstond ot later gevraagd: P. G., bij M. P. PUNSELÏE, Brood-, Beschuit en Kleingoedbakker, Bodegraven, Z.-Z. Terstond gevraagd een Adres A. SCHIPPERS, Kralingsche veer. Gevraagd tegen aankomend April of eerder een die tevens met den wagen kan ryden. Adres N. H. VAN SCHELVEN, Gouda. TERSTOND GEVRAAGD; ij de Wed. J.GRAAFLAND te Bergambacht. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken, by H. HOFFLAND Bovenberg, Bergambacht. GEVRAAGD: en goed kunnende melken, bij p. KOOL te Ouderkerk a/d IJssel. Zoo spoedig raogelyk gevraagd Eoed kunnende melken, tegen hoog loon, y JOH. OSKAM te Bergambacht (Boven berg). Hui» met Tuin beschikbaar. TERSTOND GEVRAAGD: Huis en Tuin beschikbaar. Adres WILLEM OSKAM Jz., tLEgKERKERK. Tegen half Maart gevraagd een Een nieuw Huis met Tuin beschikbaar. Goed melken en werken vereischte. Adres: P. GOUDRIAAN te Nieuwerkerk a/d IJssel, Zuidplaspolder. Met half Maart gevraagd een P. G., goed kunnende melken, by J. REIJM Jz., Nieuwerkerk a/d IJssel. Huis en Tuin beschikbaar. 8NP- Aan betzelfde adres een Met half Maart gevraagd; P. G., goed kunnende melken. Loon 19 gul den per week. Huis beschikbaar. Aan biedingen, liefst in persoon, by F. in 't HOUT, Landbouwer te Nieuwerkerk a/d IJssel ('s-Gravenweg). Terstond öf later gevraagd: goed kunnende melken. Huis met Tuin be schikbaar. Adres A. VONK NOORDEGRAAF, Ouderkerk a/d IJssel, Dorp. o DM" Aan hetzelfde adres gevraagd: EEN B0ERENDIENSTB00E, melken geen vereischte; beiden tegen hoog loon. Zoo spoedig mogelyk, wegens ziekte der tegenwoordige, gevraagd: bij S. STALENBURG, Bergambacht, a/d Hoogendyk. De Heer F. J. MIJNLIEFF Wl. te Krimpen a/d Lek vraagt tegen Mei eene nette Gevraagd in klein gezin; niet beneden 17 jaar. Loon f 1,75. Br., onder no. 74, aan het Bureau van dit Blad. Wegens huwelyk gevraagd met l 'Mei of eerder een P. G., goed kunnende melken. Adres C. SCHOUTEN, Bonrepas. TERSTOND GEVRAAGD; goed kunnende melkenby Gebr. HUIJZER te Krimpen a/d Lek. OommiuariMen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFK (Pres.), W. Bv. LIEFLAND, Dr. A. E. ten OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M, V. EMBDEM, Dl'. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. de KANTER (Secr.). Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappy sluit alle soorten Leven«verzekering tegen lage pretaifin. Vrygevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren i O. BOUWMEESTER, Haven te Schoenhevcn, en L. C. LAFEBER, Weathaven te uonda^ - VOOR bestaat eiken werkdag gelegenheid aan de School. De nlenwe Cursus vangt aan met April a.«. Nadere inlichtingen verntrekt mondeling of achrifteltik De Directeur, Gonda, 1 Maart 1913. P. A. SCHROOT. in |»et NntMgetoouw te SCHOONHOVEN. OT* Alleen toegankelyk voor Begunstigers. NA AFLOOP BAL. Gelegenheid ïich .an te melden «Ie Donateur of Knnatiievend Lid bjj hel Bestuur. tt^efHge aflevering. IVIma afwerking. Aanbevelend OPGERICHT 1709. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw^ee met de Zuivere Murwe Merk „STER" en „W L*\ en SOYABOONENKOEKENmerk „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma Parfls lttOO. NegeH Gonden Medaille». GEBRUIKT DAN a f 1,00 per flacon. Verkrijgbaar I»(j Drogisten en Coiffeurs. TUKKER en C. RIETVELD, Bleakenetgraaf; A. 81 EB EL, Alblasserdam. Vanaf heden zijn alle fabrikaten der Firma HERMANN A. SCHREUDER Co. verkrijgbaar bij Wanneer voor het kalven de koe niet fleurig ia, de neus droog, de bek en tong slymerig zynvgeve pien haar „SlUBUS", en zy zal weldra hersteld zyn en het kahfen zal gemakkelyk gaan. Na het kalveu blijven echter vele koeien met bet navuil staan; de eetlust is niet byzonder goed,'het herkauwen onregelmatig, de koe perst van tyd tot tyd en er blyft iets in de melk achter. Hiervoor is „BUBUN" een absoluut genees middel. Na het gebruik van twee pakken komt het vuil beslist af en wordt de koe spoedig weer geheel gezond. Getuige de vele attesten bieronder vermeld. PiUs per puk f 1,90, v(|fpak f5,50. „Ondergeteekende heeft meermalen uitstekende resultaten verkregen met den Vee drank „BUBUS" en kan ieder Veehouder dezen drank zeer aanbevelen. (w.g.) J. VAN VLIET, Stolwijkersluis (by Gouda)." „Hiermede stel ik U, in kennis, dat „BUBUS" my uitstekend heeft voldaan voor koeien met navuil eu ook voor koeien met koude in het lyf. (w.g.) A. VAN OS te Reeuwyk." „Ondergeteekende heeft meermalen uitstekende resultaten verkregen met den Veedrank „BUBUS" en kan ieder Veehouder dezen drank aanbevelen. (w.g.) N. HOOGENDOORNNieuwerbrug (by Woerden)." „Ik, ondergeteekende, verklaar „BUBUS" gebruikt te hebben voor een koe met vuil. Ik had nooit eerder van „BUBUS" gehoord, en de koe had al tien dagen met vuil gestaan voor zy „BUBUS" inkreeg, en wy dachten dat zy zou sterven, zoo min was de koe er aan toe. Na twee pakken „BUBUS" ingekregen te hebben is zy volkomen genezen. (w.g.) JACOBUS VERHOOGBriniohoeve, Leiden." Te verkregen bij: Café .DE BONTE KOE", Veemarkt4a, Rotterdam; J, OE BRUIJN, W(k A 148, De tier; F. P. v. n. BERGH. Hotel .WiLLtMS", Utrecht; VAN DAM, a/d IJaeelCafé „BREMMEB" en .REIJST en KRAK", Lelden; H. J. JONGKINDT, Capelle a/d IJsael; C. C. KROM, Clonda; C. J. SCHEER, Bodegraven; W. STRAVER, Hazerawonde; L. DE STIGTER, Bergechen- hoek; A. N, VAN ZESSEN, Mchsonhoven; A. NATZIJL, SlolwUk. 74 van de Eofodinsche eilanden. OMDAT; Ie. Onze levertraan is gegarandeerd vrJJ van minderwaardige oliën, als plantenohe dierlyke of minerale oliën. 9e. Onze levertraan is bereid uit de fUnste, verncbe, gezonde levers. *e. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contróle 4e. Onze traan voldoet aan alle voorwaarden, welke de Nedèrland- sche Pharmacopee stelt voor oleum jecorus asselli levertraan). Deze levertraan, in den handel gebracht door de Chemische Fabriek van Pharmaceutische Specialité'sVeerstraat, Schoonhoven, wordt om boven staande redenen door de meeste Dictoren aanbevolen en is uitsluitend ver- krygbaar in vierkante flacons van 400 gram Inbond A 00 Cts. per flacon by P. MOURlK, Ghoot-Ammers. m G. DEN OUDSTEN, Ameide. o' ZESSEN, .Langerak. BZ WIJNENBURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG, ld. n' STEENIS, Noordeloos. K.Ï00PIK,'S' J.'VOGEL, 0TTST"" a. m«ïv'iï',E3.'Eowpi, Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., Streefkerk. J. VELDHUIJZEN, Lekkerkerk. Id Krimpen a/d Lek. Lopik. Oud-Alblas. Molenaarsgraaf. C. v. d. HEUL J. GROENEVELD, J. MIDDELKOOP, J. L. VLOT, A. MAURIK, K. HOOGEN BOEZEM, Opperduit. Fa. JAC. SPEIJER, Meerkerk. W. VAN REES, Bleskensgraaf. C. G. v. d. BERGH, Bergambacht. A. NATRIL, Stolwijk. ruim 1900 boagen te zien op den polder Kteenenmnur, Werkendam. Inlichtingen by den Rentmeester van het KROONDOMEIN, Dordrecht,Spuiweg 88?. op stam. Te bevragen by C. OSKAM té Streefkerk. TE KOOP, tegen zeer ver minderden prys: alles van eikenhout en zoo goed als nieuw. Te bevragen, qnder no. 73, Bureau van dit Blad. een qroote wasoh WERK ZUIVERE ZEEP De wasch, U ziet het, is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. kracktig aanpakken en gebruiken t en In fleaschen eu kruikjes overal verkr^gbaar. Eereprijzen, Gouden en Zilveren Medailles zijn toegekend, zoowel aan deze producten al* aau de daarmede gemaakte Kaan, ook de hoogste o nil e r h c helding: KONINKLIJKE EEREPRIJS. m m m m m m DOj. wispelturige weersgestel heid der maand Maart vergt ieder jaar slacht offers. Van de twaalf maanden van het jaar is er geen enkele, waarin zoovele gevallen van borstziekten, maar vooral van influenza, voorkomen. De vroegere ïyders aan influenza worden opnieuw aangetast en boeten dikwerf dezen tweeden aanval met den dood.' Nieuwe slachtoffers worden gemaakt door deze ziekte, die erger om zich heengrypt dan cholera of tering. De influenza vraagt niet wie haar prooi zal wordenman, vrouw of kind. De sterkste man, de gezondste vrouw, bet meest voorspoedig opgroeiende kind, allen zyn de geliefkoosde slacht offers der Influenza. Neemt U in acht, voorkomt deze ziekte door bet eenige middel, dat influenza stellig geneest en voorkomt: De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo! Wacht niet tot het te laat is. Thans moet ieder een flacon Abdysiroop by de uand hebben, om den vyand te verslaan op bet juiste oogenblik. Schaft U beden nog aan de die U Kal genezen, zooal* zij duizenden vóór U genezen heeft. Bedenkt dat de awthma-, long- of borstiyder niet Immer ltydend was, maar dat eene gevatte verkoudheid, een eenvoudige boent in enkele dagen z(|n leven verwoeHtte. Prys per flaoon van 230 gram f 1>—van 550 gram f 9,— en van 1000 gram f 3,50. Eischt rooden band met handteekeying van den Gen.-Agent L. AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar te; Schoon- A. N. VAN ZESSEN hoven A. C. FIJN v.DRAAT; Wed. F. AMSING: Alblasserdam Mej. H.KORTEWEG; I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN Bergambacht Firma K. van DAM Berkenwoude G. den HOED; Bleskensgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; BrandwUk K. LOOPIK; Cabauw T. van KLAREN; (Tapelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS Glesendam J. J. VERHOEFF; Glesen-Nleuwkerk Mej. M. v. 1IOUWELINGEN; Glésen-Ondekerk P.C. PESSELSE ANT. COOPS; Gonda C. C. KROM; WOLFF Se Co.; Gonderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERI.OUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek; Jaarsveld m^MAARS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Klrimpen A. GROENEVELD; a/d IJsel 1 Wed. J. VUIJK: Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmond T. MOLENAAR; ¥««»b f G. COL JE; lj0p,K A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nieuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn.v/h L. Pot; Nienwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; Ond-Alblas ROSS; UUU-AIMas J L VL0T; Ouderkerk a/d IJsel J. in 'T HOUT: A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oude water C. van WIJK; Polsbroek'^' VAN OIJKEN; 1 KI JACOBUS SCHOUTEN; Beeuwyk M. T. HAGEN: Schelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; Stolwijk F. J. BATS Streefkerk E. HILGEMAN; Tffenhoven G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD: Vuilendam C. van ZESSEN: Zevenhnlzen Wed. J. ALES en verder by alle Drogisten en de meeste Apothekers. By de bloedarmoede heeft een aanzienlyke vermindering van roode bloedbolletjes plaats. Deze bolletjes, die juist aan bet bloed zyn roode kleur geven, zyn de dragers van de zuurstof die zy opnemen wanneer zy door de longen gaan. Ziedaar, waarom by, die geen rood bloed heeft, geen gezondheid kan bezitten. Iedereen weet dat het lichaam niet kan leven zonder zuurstof. Dus, wan neer de roode bolletjes verminderen, ver mindert de opgenomen hoeveelheid zuurstof in gelyke mate en de gezondheidstoestand volgt dezelfde beweging. Dan komen de karakteristische verschyn- selen voor den dag, als lusteloosheid, bleek heid der lippen en van het gelaat, verlies van eetlust, bafrtkloppingen by een eenigs zins hevige oefening. Indien de ziekte wordt verwaarloosd, vermeerderen deze verschyn- selen heel natuuriyk in aantal en in krachten; er komt een oogenblik dat alle hoop om het kwaad te herstellen verloren is. Bdtyds aangevat, is het kwaad zeer gemakkelyk te genezen en het middel dat gebruikt moet worden, is een versterkend geneesmiddel, dat de kracht hteft de roode bloedbolletjes te vermeerderen en de zudrstof naar de weefsels en spieren over te brengen. De Pink Pillen zijn dat versterkende genees middel en in ae geneeskundige wetenschap is er niets zoo zeker als de genezing der bloedarmoede door de Pink Pillen. GeneKing. Wy hebben nog pas van Mevrouw Joh. Teurlings, geb. Maesen, wonende te Tilburg, Leestraat 8, de kennisgeving harer genezing door de Pink Pillen ontvangen: „Sedert langen tyd was ik verzwakt, bleek, zonder eetlust en had ik my altyd te be klagen over het een of ander ongemak. Ik mocht al velerlei middelen gebruikt hebben, de genezing was niet gekomen. Het scheen dat het onmogelyk was ray myue verloren krachten te doen weervinden. Eindeiyk heb ik de Pink Pillen genomen en deze zyn machtig genoeg geweest om my vol komen te genezen. Zy hebben al rayne ongemakken doen verdwynen en mij myne krachten en myn eetlust weergegeven." Verkrygbaar f 1,75 per doos en f 9 per 6 doozen, by het Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 2Amsterdam mede verkrygbaar by A. N. van Zessen te Schoonhoven, by Jac. Stürm, Drogist te Lekkerkerk, Grobneveld, Drogist te Krim pen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisteryen. met zakkende ramen en een le klas nieuwe Kaagbrik met Varkenskraam met Col- lings-assen, by A. KIEVITH, Mr.Rytuig- maker te Nieuwerkerk a/d IJsael. o— 8^- Aan hetzelfde adres terstond gevraagd: Een goed onderhouden Te bevragen b(j G. UITTEN BOG A ABT, Yllst. by P. DE JONG, Koestraat, Schoon hoven. o— Aan hetzelfde adres te koop met Amertkaanschen Kofllei en Toonbank. molen wordt spoedig genezen, terwiil de na- a deelige gevolgen ervan achterwege J f blyven, indien men 'a tabletten gebruikt. Verkrygbaar f Apothekers en Drogisten. ba Hoofdverkooper voor Schoonho- ven en oiugtreken A. N. VAN f ZESSEN; verder by: ANT. COOPS, Gouda. P. DEN DUIJN, Vreeswijk. J A. VAN WALSUM, Ouderkerk a/dIJ. f A. RIETVELD, Nieuwpoort. d .1 QT4M fl» ^TBrrrviaff 'a J. STAM Gz., STHEEFKEHK. 'a f A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. f f J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. f —o— vl agate en beate aflevering.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2