SWEETMAY 1 maart geopend: rtil „Bensdorp's" Chocolade Voor bovengenoemde zaak wordt een bekwaam Vast salaris en. vrjje woning, z. g. g. onnoodig zich a. t. m. 1 JONG VEE te Wen. MELKCEREEDSCHIIPPEN. Verbeterde Bloemen*! MMUii SANATOGEN, Dugelljksche SMoÉiW van en naar Mat LEEST DIT! Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169,171,173,175ROTTERDAM GEZOCHT. ORGELHANDEL A. J. TER STEECE. J. BEZEMER, „Prins Hendrik" „Kern". Atelier Fotografie T.W. van den Houten Anton Coops, Een slechte weg wordt op een FONGERS goed. Eerste opening van een Depót in 1 SgB Het getal is! Navuilpoeders Zaterdag 8 Maart. Nieuws- eii Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, J. A. Groenevefd, Grammophoon- Orgelhandel, J. VERVOORN, Meerkerk. is dagelijks geopend. 2en Paaschdag geopend van 9-5 uur. ANTON COOPS, TIJDGEEST-LOTEN en TIJDGEEST-POLISSEN, Swartunhurg's Lotendebiet, TE KOOP, bij C. SCHOUTEN Zoon RATTENDOOD Haven W.-Z. 72, Schoonhoven. Boorden, Manchetten en Dassen, Garen, Band, WolenSajei Westhaven 50, tegenover het Stadhuis, Schoonhoven. Mej. N. PLUUT. „KWALSTERPOEDER": Hoofddepöt G. J. SCHEER, Bodegraven; „ZOGPOEDER"; SBOOTSTE MAGAZIJNEN Van De Electrische Steenhouwerij Drillen, Lorgnetten, Breukbanden Buikbanden, BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. en AANVERWANTE ARTIKELEN, aan de WESTHAVEN 74, SCHOONHOVEN. Tevens verkoop van Tabak, Sigaren, Koffie en Thee. Brieven, A. J. TER STEEGE, Diergaardelaan 36, R'dam. STOOP 6 ZOON, nemen geld Deposito, Verhuren Loketten coupons. GRATIS!! J. N. JACOBS, gerookt PAARDENVLEESCH; C. A. PRIIIJTI Co., Lekkerkerk. Handel in Wijnen, Cognac's, Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd, SCHOONHOVEN. N°. 8426. 1918. BUITENLAND. BINNENLAND. Tij Stieren. Het Nog 50 stuks Jong Vee kan er geplaatst worden voor Noord>Brabant. Pinken f 84,- Vaarzen f 30,— en adres is H. W. SPEELMAN, Bodegraven, waar vaarzen te zien zjjn, die het vorige jaar daar geweid zijn. Ook zich te vervoegen by den Heer J. JANSEN, die Donderdags te flonda is te spreken, van den grooten voorraad Allea alt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER, VUveratraat 14, GOUDA. W Markt Gonda en Woerden. en Koestraat 51, SCHOONHOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabri katen, prijzen en modellen. Catalogus gratis. Vrjje bezichtiging. Nieuwste Grammophoon platen. BftlIRJke termijnbetal. Gratia lea. By JAC. KOOL te Tien hoven 1>U A melde de loaheugat en bij J. P.EIKELENROOM te Blea- kenagraaf (Molswaard) de Zwart bruine Hengat Beide hengsten zijn ingeschreven in 't N. S. T. G. Havergeld f venlengeld f Verkochte paarden worden als drachtig beschouwd. De Eigenaar, van Ook aan huis te ontbieden voor groepen kinderportretten, zieke peraonen enz. Lijsten in alle soorten. De beste gelegenheid om uw portret of familiegroep te laten maken. We«t-Haren 28, Scboon boven. (merk Flora) geeft u flinke planten en veel bloemen. Pakjea a 15 centa bij Drogiat, - Wydatraat 29, - Gonda. Verkrijgbaar Hoofd-Agent Kleiweg 39, GOUDA. FIJN.DUURZAAM,GEURIG b(| groote en kleine partijen, van de bekende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN lEKSEL te Leur, te BERGAMBACHT. van W. KRAAL Jr. te Kami'EN verdelgt in één nacht nlle ratten. Onscha delijk voor huisdieren. Rij alle Drogisten voor banden k 30 Ct. p. carton. Hoofdverkooper: A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. btl J. KORTLAND. Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te AmsterdamBlnnen-Amatel 30, b/d Mant. Koopt daar uw ORGEL, waar men verachllicnde met goud bekroonde fabrikaten, van de eenvoudigste tot meer duurdere soorten, voorhanden heeft. Boime keuze in verachlllende modellen en prezen. Komt zien en overtuigt u van de prachtige kasten en het achoone, volle geluid. 19 Jaar garantie. Gratia lea. Vraagt gratis catalogus. Aanbevelend, G. BOUWMEESTER. Het MAGAZIJN van '1 Mij in Uw gunst beleefd aanbevelend, Agentuur der NtymeegMche NtoomververH en Chemische Wanschery Firma KBE1JMBOBG d Co., Nijmegen. H H Landhnuwnr*! hebt &e een koe» we'ke een hard 11.11. LailUUUUWUrb. uier heeft of Bleekte melk geeft? Zoo ja, geeft baar dan eén pak deze poeder is een uitstekend geneesmiddel van harde uiers en van kwade, a» bloederige melk. KWALSTERPOEDER is reeds jaren met succes in den handel en wordt dooi honderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen. verder verkrijgbaar bij onderstaande wederverkoopers A f 9,75 per pak: B. BRAND, Groot-Ammers. L. A. STOPPELENBURG, Stolwijk. G. COMPIER, ANT. COOPS, P. C. BONGERS, W. v. REES, C. de JONG, P. ROELOFS, A. GROENEVELD Lz., H. SMIT, Lopik. Gouda. Moordrecht. BleskensgraaF. Molenaarsgraaf. Oudewater. Krimpen a/d IJssel. Schoonhoven. A. v. WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJssel. G. v. ZWIENEN, Lekkerkbrk. A. P. den HOED, Polsbroekerdam. H. v. AMER0NGEN, IJsselstein. Z. J. de JONG, Nieuwerkerk a/d IJssel. W. J. v. DAM, Haastrecht. J. i» 't HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. van VLIET, Zevenhuizen. W. de LANGE, G. den HOED, C. van STEENIS, v. d. HEIJDEN, P. de BRUIJN, M. de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN, M. A. v. BEEKUM, C. G. v, d. BERG, H. JONGKINDT, J. BOUWMEESTER, VAN ECK, ZONNEVELD PIEK A. GOSMAN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, J. W. BOL, Schoonhoven. Bbhkenwoude. Noordeloos. Waddingsveen. Ottoland. Nieuw- Lekmri.and. Oud-Alblas. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Capelle a/d IJskl. Tienhoven. Everduigen. Hoornaar. VlANEN. Lexmond. Jaarsveld. Willescop. BC* Tevens verkrijgbaar: een uitstekend genees- en voorbehoedmiddel van kwaad sog by varkens; vele attesten van landbouwers voorhanden. M D Boor er namaak in den handel is, lette men op den naam C. J. SCHEER, ii.u. welke op ieder pak moet voorkomen. Vertegenwoordigers de Heeren: P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIEL, Stolwijk. te bereiken met lyn 5. Telef. No. 1945. KAASTHERMOMETERS. I ft# met en zonder veer- I# ELASTIEKEN KOUSEN. ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. OPENING. EN-GROS EN EN-DETAIL. zoolang de voorraad strekt: Minzaam aanbevelend, DEPOTHOUDER Ziet toe, dnt men U in plaats van Stoom- gedroogde Pulpe geen Vuurgedroogde Pulpe levert. Vuurgedroogde Pulpe is veel te hard, zet niet uit en is met asch vermengd; dus koopt alleen Stoom gedroogde Pulpe, dat is de beste. Adres G. GROENENBOOM, Rid derkerk. ScbefferspleinDORDRECHT, mot één dag opzegging k 3 pCt; op iangeren termjjn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrygbaar tarief: Voeren EFFECTENORDERS It! zoo gróót van VEKMEULEN's NAAI MACHINES, die al reeds de wereld ingegaan zyn, dat de grootste geleerden de handen te zamen slaan. Afbetaling, repaveeren en inrniling. Kipstraat 42, ROTTERDAM. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, ni. als zy binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparntiën aan Uur werken, Good- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerende prjjzen en met deugdelijke garantie bij Horloger, Goudsmid, Kettiugntraat 52, Rotterdam. KAlle reparation worden zon der prijsverhooging aangenomen DE JONG, Koopman en CL LICHTHART SCHENK, Bode, lange Stoep te Lekkerkerk. Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennis, dat zy weer voorzien zjjn van le kwaliteit ook verkrijgbaar bij J. BOON, Elehout a/d Kinderdijk enT B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Nehoouhoren neemt de Heer J. ESHUIS dagelijks bestellingen aan op ver*cb- en gerookt Paarden- vleeech. Aanbevelend, (voor bet liekt). Uitstekend middel om het korte en lange vnll af te drRJven. Verbetert de gezondheid en de melk der koeien. J. ZIELSTRA, Wenthaven 2, GOUDA. Tevens verkrijgbaar by A. NATZIJL, NtolwRJk. Dr«|i.t, GOUDA. uit één stuk vervaardigd, is practlseh, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en J*-* Verkrygl en bij aiujv jcimaiuifu, «n i»imumucirgaui, van ecm rscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed, rjjgbaar te Schoonhoven i./h. Mag. v./d. Maatschappij jj C. KONING, Magazjjn „DE STER". MaatscbappU „DE FAAM»» Imuran coiait. Uitgave van S. k W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhovkn. Intercomm. Teleloon-nr. 40. Overzicht. DE BALKAN-OORLOG. Er wordt in de laatste dagen veel meer onderhandeld dan gevochten. Voortdurend kan men in de bladen lezen over pogingen om tot den vrede te geraken, doch de vrede zelf is nog lang niet in 't zicht. De TurkBcbe regeering heeft den mogend heden om bemiddeling verzocht, naar het heet alleen onder deze voorwaarde, dat Turkjje geen oorlogsschatting behoeft te betalen. Dit houdt dus in, dat in den afstand van Adrianopel zal toegestemd worden, zoo de mogendheden dien eischen, wat ze ongetwijfeld zulten doen. Echter beeft de grootvizier verklaard, dat Turk jje Adrianopel nog niét heeft afgestaan. Beteekent dit „nog niet", dat het toch wel spoedig zal gebeuren? Zoo ja, dan is de vrede waarschijnlijker ge worden. De groote vraag is dan nog deze: zullen de Balkan-staten de bemiddeling der mogend heden aanvaarden? Er op gesteld zjjn ze niet dat mag veilig aangenomen worden zij hebben reeds genoeg leergeld betaald. Bedacht dient evenwel ook, dal de Balkan- staten de hulp der mogendheden na het sluiten van den vrede broodnoodig zullen hebben om bun financiën te redderen. Daarom lijkt het ons wel geloofwaardig, dat de Balkan-staten de bemiddeling wel willen aanvaarden, doch onder voorwaarde dat Turkye vooraf zekere voorwaarden aanneemt, die een hechten grondslag voor den vrede vormen. Onder deze voorwaarden behoort, behalve natuurlijk de afstand van Adrianopel, de betaling Van een oorlogsschatting. Tegen dit laatste zjjn de mogendheden, in bet bjjzonder Frankrjjk, sterk gekant, vermoe delijk omdat Bulgarije, zoo het een oorlogs schatting ontvangt, hun financiëele hulp niet meer zoo noodig zal hebben. En hun invloed op den Balkan willen de mo gendheden toch zoo gaarne behouden, liefst nog vergrooten! Ook aan Montenegro is gevraagd of het de bemiddeling der mogendheden wil aan vaarden. Natuurlnk houdt dit landje vast aan den afstand van Skoetari. Waar Oostenrijk tegen dien afstand gekant is, valt ook bier een ernstige moeilijkheid uit den weg -te ruimen. Om kort te gaan: wjj gelooven dat de Turkecbe grootvizier waarheid sprak, toen hy dezer dagen verklaarde dat de vrede nog niet onmiddellijk te wachten stond. De bemiddeling der mogendheden is een mooi ding, maar veel resultaat moet men er niet van verwachten, en vooral niet binnen afzienbaren tyd. Daarvoor geljjken deze vredes-aposteien te veel op een huis- Sezin, dat tegen zichzelf verdeeld ia en eswege niet kan bestaan. Ter illustreering hiervan zouden wjj kunnen wjjzen op het geschil tusschen Roemenië en Bolgarye, dat, Daar men weet, ook aan de mogendheden ter oplossing is toevertrouwd, evenwel onder het noodige „voorbehoud" van de zjjde der twistenden. Uit Boekarest seint men b. v. doodleuk aan de „Kölnische Zeitung": „De onderhan delingen inzake het geschil tusschen Roe menië en Bulgarije schieten niet op. Roe menië heeft den mogendheden duideljjk te verstaan gegeven, dat het zich niet kan verbinden een beslissende uitspraak over het geschil te aanvaarden, ofschoon een door de mogendheden eenstemmig gegeven raad zeker weerklank zal vinden bjj de Roemeensche regeering." En Majorescu, de Roemeensche minister president, heeft verklaard dat de mogend- beden spoedig 'tot een beslissing moeten komen, daar anders Roemenië, dat bjj bet sluiten van den vrede met Turkije in êen zwakkere positie tegenover Bulgarjje zou komen, tot militaire maatrègelen zou moeten overgaan. Ook in Bulgarjje gaan stemmen op tegen de bemiddeling der mogendheden, zoodat deze hoogstwaarschijnlijk op niets zal uit- De Koning van Montenegro heeft by de ontvangst van eenige vreerode journa listen gezegd, dat het besluit van Monte negro, om Skoetari met geweld van wapenen te nemen, door de beslissing van de mogend heden, dat die stad tot Albanië moet be- hooren, niet gewjjzigd was. Montenegro zal het krijgsbedrijf voortzetten tot Skoetari zicb overgeeft of genomen wordt. Geen macht ter wereld kan het Montenegrynscbe leger van de belegerde vesting vandaan kry- fen. Skoetari is voor Montenegro een levens- westie. Wy zouden geneigd zijn hieraan toe te voegen, dat Skoetari voor Montenegro ook wel eens een graf kon worden. Naar verluidt zijn de Mirdieten tegen de Monte- negrijnen en Serviërs in opstand gekomen. De Mirdieten hebben besloten, den Serviërs den weg naar Skoetari af te snijden, en ook hebben zy zich in verbinding gesteld met de bezetting van Skoetari. Tienduizend Mirdieten en Malissoren zijn tot versterking van het garnizoen Skoetari binnengerukt. Wat kan er, zoo dit bericht waarheid bevat, van de inneming van Skoetari terecht komen? Reeds maakten wy melding van Dultsch- land'e plannen inzake legeruitbreiding. Deze plannen hebben inmiddels vasteren vorm aangenomen eh zjjn in een wetsont' werp belichaamd. Het blijkt nu, dat de nieuwe legerwet volgens een voorloopige berekening een vermeerdering van de vredes- sterkte van het leger met 84000 mun in bet jaar zal verlangen. De kosten van deze uit breiding zjjn waarlijk niet voor de poes: het Duitsche volk zal een milliard mark ineens moeten opbrengen en bovendien nog ongeveer 200 millioen mark jaarlijks. Tot bjjeenbrenging van het milliard wil de regee- ring de vermogens, ook de kleine, aanspre ken en de jnarlyks terngkeerende som wil zjj ▼inden door succesaie-belastiug. Heel Duitscbland is van deze plannen geschrokken en gevraagd wordt, of het geld niet op andere wjjze, b.v. door een nieuwe leening, gevonden kan worden. De natie heeft wel wat voor het leger, het voorwerp van zyn gunst en trots, over, maar wat nu geëischt wordt vindt zy toch wel wat heel veel. De regeering doet uitkomen, dat de leger uitbreiding noodzakelijk is, om op alle ge beurlijkheden voorbereid te zjjn. De Bal kan-oorlog, met al de gevolgen van dien, heeft een geheel nieuwen staat van zaken in bet leven geroepen, en het feit, dat Duitscbland enkel het voorbeeld van Frank rijk volgt, ontneemt aan zyn maatregelen elk aanvallend karakter. De Franitche Hooge Raad van oorlog heeft eenstemmig verklaard, dat het beslist noodzakelijk is in het belang der landsver dediging om de werkelyke slerkte van het leger uit te breiden en den driejarigen dienst tijd in te voeren, zonder eenige vrijstelling. De ministerraad heeft een wetsontwerp in dien geest reeds goedgekeurd, en de Kamer zal wel volgen. Ook Oostenrijk en Rngland gaan bun legers versterken. Hoe kan het anders? Het evenwicht moet toch bewaard bljjven? Engeland en Italië ontbreken uu nog, maar wees gerust: de „Times" heeft het al noodig geoordeeld, dat ook Groof-Brilfannië zyn gewapende macht gaat uitbreiden. De politiek van Engeland is, zoo schrijft het blad, gericht op de handhaving van den vrede iD Europa, en dit doel is alleen te bereiken door er de noodige offers voor te brengen. Precies betzelfde zinnetje kon in een Fransch, een Duitsch of een Russisch blad staan. Er heerscht op dit punt een waarlijk roerende eenstemmigheid. Dinsdag heeft Dr. Wood row Wilson plechtig het presidentschap der Vereeulgde Staten aanvaard en den eed op de grondwet afgelegd. De toespraak, welke de nieuwe Kresident daarna hield, heeft doen zien dat y het voornemen koestert, vóór alles te strevpn naar hef brengen van meerdere rechtvaardigheid in de sociale verhoudingen ennaariietop meer afdoende wjj ze beschermen van de zwakkeren in den maatscbappelyken stryd: vooral de vrouwen en kinderen. Moge de nieuwe president, die zeer gunstig beoordeeld wordt, in dit opzicht beter slagen dan zyn beide voorgangers! NTATEN-GENEitAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 4 Maart. Aan de orde waren verschillende kleine ontwerpen, die alle werden aangenomen. By de behandeling der Loterijwet deed de heer Ter Laan uitkomen, dat deze wet het wedden, spelen en zwendelen niet had onderdrukt, terwjjl geheel onschuldige lo terijen werden tegengehouden. Spreker klaagde ook over de ongelijkmatige toe passing der wet, waurb(j de heer L i e f t i n c k zich ook aansloot. In zijn antwoord wenschte de Minister de zaak maar te laten, zooals zy was. Een oogenblik deden de Minister en de beer Lobman bun verschil over de beteekenis van artikel 1 uitkomen; daarna werd het ontwerp aangenomen. Bjj het voorstel tot wyziging der artsen en tandartsenwet verklaarde de heer Van Hoogstraten, dat het onjuist was de kunst van het vervaardigen van kunstge bitten te eischen op het examen van tand heelkundigen. Op voorstel van den heer Van Hamel werd in het ontwerp bet woord „tandheel kundige" veranderd in „tandarts". Langdurig was de beraadslaging over het amendement-Duynstee, om ook bezitters van een diploma eindexamen-gymnasium Afd. B tpt het theoretisch tandarts-examen toe te laten. Dit amendement, bestreden door de com missie van rapporteurs, werd door de heeren De Visser en Bos verdedigd en ten slotte door den Minister overgenomen. Het amendement van de C. v. Rapporteurs om degenen, die het 1ste natuurkundig examen hebben afgelegd, tot het theoretisch tandarts-examen toe te laten, werd nu ver worpen. Eeu amendement-Ketelaar, om jonge lieden, die thans te JJtrecbt slndeeren, ge durende 2 jaar na bel in werking treden van de wet vrjj te stellen van bet eerste natuurkundig en propaedeutiscb examen, werd door tien Minister overgenomen. Terwyl nu de eindstemming op Vrydag 6 Maart bepaald werd, gingen achtereen volgens eenige kleine ontwerpen zonder debat onder den hamer van den voorzitter door, tot het ontwerp tot heffing van de opcenten op bedrjjfs- en vermogensbelasting aan de orde kwart. De heer P a t jj n deed uitkomen, dat 5 jaren geleden de maatregel was voorgesteld als een tjjdeljjke en voorloopige. Daardoor werd nu echter een definitieve regeling van de inkomstenbelasting ver traagd. In verband met de overname van hef amendement-Duys Vrydag j.l. vroeg spreker, waar de Minister de miliioenen zou uithalen om de pensioenen te betalen krachtens artiket 357 der Invaliditeitswet. De veronderstelling lag voor de hand, dat de regeering uit de Tariefwet wilde putten. Maar dan was ook de overname van bet amen- deraent-Duys slechts een schijnbeweging. Nog kon de regeering de afkondiging der Iji- validiteitswet na overneming van het amende- ment-Duys aanhouden, tot de Tariefwet was aangenomen. Maar dan werden de pensioenen geen d.g eerder uitgekeerd Dit mochten wy echter van de regeering niet gelooven. Want anders was de geheele vertooning van Vrydag een groote truc geweest, om de propagandisten van rechts wat politieke munt te geven op hun levenspad van Juni. Deze veronderstelling was dus niet toe laatbaar, dus moest de regeering het verhand tusschen Tarief- en Invaliditeitswet hebben verbroken. Derhalve moest de bron van inkomsten zyn de verhoogde inkomsten belasting. Die belasting moest dus zoo spoedig inogelük worden afgedaan. En dwrbjj zoo spreker gaarne steun verleenen. De Minister van Financiën ver klaarde, dat het onverbreekbaar verband tusschen Tarief- en Invaliditeitswet gebleven was. Als deze laatste wet werd afgekondigd, zou er op 1 Jauuari 2 a 3 millioen voor de pensioenen noodig zyn. Die moesten dan uit de gewone middelen betaald worden. In den toop van 1914 zou de Tariefwet er dan zyn, of deze regeering zou er niet meer zyn. De Minister kon de Inkomstenbelasting niet vóór Pinksteren behandelen en deed een dringend beroep op de Kamer, om de opcenten niet te weigeren. Na repliek van den heer Patyn en een eukel woord van den heer Vliegen verklaarde de heer Borgesius, dat nu uit de debatten gebleken was, dat er van de Tariefwet niets meer komt vóór 1914. Vroeger zeide de regeering: „geen pen sioenen zonder middelen", nu zegt de Mi nister: „ik haal het uit de gewoue middelen, of ik laat het legaat aau mijn opvolger over". Dat was geen goed financieel beleid, waarvoor de'Minister verantwoordelijk was. De Minister van Binnenlandsche Zaken deed uitkomen, dat de heer Patijn een interpellatie bad gehouden, zonder vooraf de vragen in te zenden. De fout in diens redeneering was, dat de regeering ver plicht was door een belastingwet de kosten van de pensioenen te dekken vóór de ver kiezingen. De regeering had van den be ginne af de opbrengst der Tariefwet daarvoor aangewezen. Maar de oppositie bad bet hare gedaan, om de behandeling van groote wetten te vertragen. De heer Troelatra wenschte het spel te ontmaskeren, dat nu met de sociale belangen der arbeiders gespeeld werd. Ondanks artikel 357 kwam rechts met leege handen voor de kiezers. En uls de Minister van obstructie gewaagde, dan her innerde spreker a»n de Radenwet, die nog steeds in de Eerste Kamer was blyven liggen. Eerst behoorden de Invaliditeits- en Tariefwet by elkaarnu werd de laatste niet meer voor de verkiezingen behandeld. De motie-Troelstra werd afgewezen, dat heette obstructie, maar het amendement der sociaal-democraten op artikel 357 hebt gy tóch van ons overgenomen, zeide spreker. Na re- en dupliek, waarbjj de beer Treub nog opmerkte, dat de rechterzijde door toe te geven aau het Staatspensioen (en dit alleen uit politiek winstbejag) haar eigen zaak bedorven bad, werden de alge- meene beraadslagingen gesloten, werd het ontwerp z. b. s. aangenomen en de verga dering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Woensdag 5 Maart. Aan de orde was het ontwerp betreffende de Grootboeken der Nationale Schuld, nadat het ontwerp tot aanvulling van artikel 88 der Suikerwet was aangeaomen. De heer T r e u b, die enkele opmerkingen over bijzonderheden ten beste gaf, werd door den Minister van Financiën beantwoord, welke laatste een amendement op artikel 23 overnam. Nog werd artikel 35 in verband met een amendement-Treub door de regeering ge wyzigd, alvorens het geheele ontwerp z. h. s. werd aangenomen. Alsnu kreeg de wet tot regeling der personeele belasting de beurt. Een amendement-Treub op artikel 1, om ook aan koffiehuishouders en restaura teurs het voorrecht, aan logementhouders verleend, om slechts V« der huurwaarde van de perceelen te berekenen, te ver leenen, werd door den voorsteller en den heer De Jong verdedigd. Bjj de regeling der werkzaamheden, welke nog volgde, en waarbjj de voor zitter mededeelde, dat hy de Kamer (na Pascben) op 1 April zou bijeenroepen om den volgenden dag de Ziektewet te behan delen, deed de heer Patyn uitkomen, op welke luchthartige wyze de regeering, ais zy in Juni heengaat, met de dekking van de kosten der gratis-pensioenen handelde. Nadat het voorstel van den voorzitter was aangenomen, vroeg de heer Ter Laan na Paschen aan do orde te stellen het sectie-onderzoek van de voorstellen zjjner fractie tot wyziging van de Leer plicht- en Arbeidswetten. Dit voorstel, door den voorzitter be streden, werd met 43/30 stemmen verworpen. Bjj de voortgezette behandeling van het amendement-Treub op artikel 1 der wet tot regeling der personeele belasting ver klaarden zich nog de heeren Ter Laan en De Klerk vóór het amendement, dat door den heer Kooien op grond van financieele bezwaren bestreden werd. Op dezelfde gronden verklaarde de Minister van Financiën het amen- dement-Treub onaannemelijk en deelde tevens mede, dat hy by aanneming daarvan machtiging zou vragen het ontwerp in te trekken. Na deze mededeeling verklaarde één der mede-onderteekenaars van bet amendement, de heer Heemskerk, dat bjj nu daar tegen zou stemmen. Onder deze omstandigheden werd het met 38/28 stemmen verworpen, terwyl het ont werp met nog een andere onbelangrijke voordracht z. h. s. werd aangenomen. Toen ging de Kamer in ae afdeelingen. Door de verkiezing van J b r. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar tot lid van de Eerste Kamer is een vacature ontstaan in de Provinciale 8taten van Zuid-Holland voor het district Gorinchem. De groote v i r j a ar1yksche deputaten-vergadering zal dit jaar te Utrecht gehouden worden in Mei, onder voorzitter schap van Dr. A. Kuyper. In de Maandagmiddag onder voorzitterschap van den heer S. C. Korteweg te 's-Gravenhage gehouden algemeene ver gadering van leden van de Vereeniging „Het Kaa8contróle-station Zuid-Holland", is het jaarverslag van het bestuur uitgebracht. Hieraan is het volgende ontleend: De proeven met het nieuwe kaasmerk slaagden aanvankelijk zeer gunstig, doch gaven later eenige teleurstelling, daar eenige malen een raerkplaatje tijdens het persen aan den kaasdoek vastkleefde. Aan den directeur-generaal van den landbouw werd daarom gevraagd proeven op ruimer schaal met dit nieuwe systeem merkplaatje te doe» nemen, al vorens het als rykskaasmerk wordt uitgevoerd. Verder werd in het jaaroverzicht gerap porteerd over de bemoeiingen van het be stuur inzake het eventueel instellen van rjjkskaasmerken voor geroomde kaas; speci aal werd protest aangeteekend legen bet instellen van merken voor kaas van 40 pCt. vet in Goudschen vorm. Dé groote vrees werd uitgesproken, dat bjj het instellen van kaasmerken ook voor geroomde kaas er een schromelijke verwarring onder al die merken zou ontstaan, in de eerste plaats tot schade, van de volvette kaas. De rekening en verantwoording sloot met een batig saldo van f 110,72. Door de onbekendheid, welk ryksmerk voor volvette kaas zal worden ingesteld, is ook in 1912 geen noemenswaardige pro paganda gemaaat. Aan het jaarverslag van Dr. H. van Gulik, directeur-scheikundige van het contróle- station, wordt o. a. ontleend: Het laboratorium werd verplaatst naar het centrum der stad, Prinsegracht. Daar de merkproeven met de nieuwe kaasmerk- plaatjes nog niet afgeloopen zjjn, kon nog geen rijks-kaasmerk worden ingesteld. Door bet gemis aan een rjfksmerk kon nog geen propaganda gemaakt worden. Hierdoor is het aantal leden van 69 lot 57 gedaald. Door dit kleine aantal leden werden eerst minder kaasmonsters onder zocht en wel 762. Van deze 762 monsters werd slechts één aangetroffen met een vet gehalte op de droge stof benedeu de 45 pCt. Hel gemiddelde vetgehalte, berekend over het geheele jaar, was 49.7 pCt.; ruiin l/3 gedeelte van het geheele aantal monsters had een gehalte boven de 50 pCt. In de maand Juni werd de vetarmste kaas aan getroffen: in het voorjaar de vetste. Uitvoerig wordt in het jaarverslag stil gestaan bjj het vetgehalte van de kaas. Uit de overgelegde tabellen bleek, dat het ge middelde vetgehalte van'volvette Goudsche kaas van op zjjn hoogst één week oud was 47.0 pCt.; van kaas van 6—8 weken oud 425 pCt. De maand, waarin de kaas ge maakt is, is van grooten invloed op het vochtgehalte. Dit bleek zoowel uit een tabel, waarin de vochtcjjfers van kaasmonsters van een be paalden leeftijd waren opgenomen, als uit tabellen, waarin die van wrongelmonsters uit de kuip, respectievelijk uit de pers, waren aangegeven. Uit al deze tabellen bleek, dat in de zomermaanden de droogste kaas geproduceerd wordt en in het najaar, maar speciaal in het voorjaar, de vochtigste. Als oorzaak biervan werd opgegeven, niet alleen een grooter uitdroging van de kaas door de meerdere warmte in den zomer (wat bjj de wrongelmonsters van geen in vloed is), maar tevens nawerking van de lek door de hoogere kamertemperatuur, anderdeels vooral door den invloed van een meer zorgvuldige bewerking van de wrongel in den zomer. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren P. den Hertog Czn. en M. C. Piek. Verder werd in de bestuursvacature, ont staan door het bedanken van den heer Th. C. Wesselingh, die ook als lid van het contróle-station heeft bedankt, voorzien door de verkiezing van den heer A. Verboon Jr., te Voorschoten. Besproken werd de wenschelykheid van het maken van propaganda, ook in het bin nenland en speciaal ook in Zuid-Holland, om de boeren tot toetreding tot bet station op te wekken. De voorzitter en anderen waren van geljjke raeening verwachtte, dat indien do Hijksmerk-quaestie maar eenmaal zal zjjn opgelost iets wat de voorzitter hoopte, dut vóór de volgende vergadering het geval zal zjjn de propaganda met kracht en met succes gevoerd zal kunnen worden door regeering en vepeeniging. De bekende orgelhandel van Job. de Heer te Rotterdam heeft met het oog op de a.s. Onafhankeljjkheidsfeesten een drietal Nationale Feestbundels uitgegeven, welke zeker hun weg wel vinden zullen. De prijs van den eersten bundel, die een aantal liederen voor gemengd koor, harmo nium of piano bevat, is 30 cent, die van den tweeden, voor twee stemmen (noten en cijferschrift), 20 cent, terwjjl het bun deltje met den tekst der liederen slechts 5 cent kost. Bij getallen aanmerkelijk minder. In het bjjzonder vestigen wjj de aandacht Van hoofden van scholen, zangvereenigingen en feestcomitó's op deze zeer goedkoope en bruikbare uitgaven. DeUnio „Een School met den Bybel" houdt, naar „de Nederl." meldt, haar 35e jaarlyksche vergadering op Dinsdag 25 Maart te Utrecht. Prof. Mr. P. A. Diepenhorst zal daarin een rede houden over: „De Vrjje School in de Grondwet." Blijkens het 34ste jaarverslag waren er op 1 Januari j.l. 1080 Scholen met den Bjj bel. Voor de 170.548 teerlingen, die de scholen bezoeken, werd in het afgeloopen jaur (berekend tegen f 30 min f 20 aan Rijks subsidie f 10 per kiud) ongeveer f 1.705.480 door de ouders en andere belangstellenden in de School met den Bijbel vrjjwillig te zamen gebracht. De Rijkssubsidie bedraagt over het afge loopen jaar ongeveer f 3.410.960. Het aantal onderwyzers en onderwijze ressen (de hoofden niet medegerekend) op t Januari 1913 aan de Scholen met den Bjjbel werkzaam, bqdraagt 3905 (tegen 3607 op 1 Januari 1912). In 1912 hebben 524 kweekelingen de akte van onderwn/.er(es) verkregen (legen 414 in het vorige jaar). Up den len Januari 1913 bedroeg het aantal kweekelingen 3521, tegen 3512 op 1 Januari 1912. Op 1 Januari 1913 waren aan de scholen 13 vacaturpn, legen 20 op 1 Januari 1912. Het aantal Scholen met den Bjjbel, waar aan alleen het hoofd, dus zonder onderwijzer van bjjstand, werkzaam is, bedraagt slpcjits 5. Er zjjn thans 20 Scholen met den Bjjbel in aanbouw. 'AlblaswrwKard en f'Rjr(ieeren> lauden, 7 Maart. De handel in kaas en boter wat deze week iets ktlmer, doch de prjjzen bleven vast. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 29 k f 33, zware partjjtjes tot f 35 per 50 K.G. Goöboter f 0,80 k f 0,85, weiboter f 0,70 per l/g K.G. Hier en daar, in boomgaarden en op hoog land om de hofsteden, ziet men reeds veel jong vee en enkele melkkoeien weiden. ••Lekkerkerk, 7 Maart. In de laatst gehouden vergadering van den raad dezer gemeente is aan den heer J. P. Bode, onder wijzer aan de 3de openbare lagere school, met ingang van I April a.s. eervol ontslag verleend. I .-Da aftredende leden der schoolcommissie,' de heeren S. Kakebeeke, IJ. Boers, H. I. Okker, A. Smit en A. B Swets, weYden allen herbenoemd, teiwjjl in de plaats van den heer C. Smit, naar elders vertrokken, werd benoemd de heer W. Wigboldus, thans hoofd der school voor M.U.L.U. Verder werd op een jaarwedde van f235 tot gerneentereiniger benoemd de heer C. den Ouden. Als leden van het stembureau voor de verschillende verkiezingen in dit jaar werden, aangewezen de heeren A. van der Graaf, L. Breedveld en G. Neven, en als hun plaatsvervangers de overige leden van den raad. Ten slotte werd in de plaats van den heer J. Tom, die als zoodanig had bedankt, tot plaatsvervangend Jid in de Commissie van Beheer der Drinkwaterleiding gekozen d« heer H. de Vos. •Lopik, 5 Maart. Vrijdagmiddag hield de zuivelconsulent, de heer Hylkema, op verzoek vun de afdeeling „Lopik en Jaars veld" van het Genootschap voorLandbouw- en Kruidkunde ten huize van J. üosterorn aan deu Uitweg een ieziug over kaasbe reiding. Met alle aandacht luisterden de aanwezigen naar de leerzame rede van den spreker. In het bijzonder deed deze uitkomen, dat de zindelijkheid een groote rol speelt bjj de kaasbereiding. Hjj toonde verschillende monsters melk, waarin diverse bacteriën hun bedervenden invloed deden gelden. Na nog een poosje gelegenheid te hebben gegeven tot het stellen van vragen, eindigde de heer Hylkema zijn rede. Waddinxveeu, 6 Maart. De heer W. Groot, die gedurende een viertal jaren bjj het openbaar onderwijs alhier werkzaam was, is te Valkenburg overleden. Voor d« op 1 April a.s. te openen school voor Christeljjk M. U. L. O. hebben zich ongeveer 60 leerlingen aangemeld. •Zevenhuizen, 7 Maart. De afdeeling „Zevenhuizen" van de S.D.A.P., opgericht na de lezing van den heer L. Hoejenbos, telt reeds 18 leden. Maandagavond vergaderde de afdeeling „Zevenhuizen" Y*n „Volksonderwijs". Het aantal opgekomen leden was bevre digend, io aanmerking genomen bet on gunstige wéér. De rekening van den penningmeester, welke sloot met een voordeelig saldo van f 9, werd door een commissie nagezien en in orde bevonden- De aftredende bestuursleden, de heeren A. Jftedema en A. Kuijsten, werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Medegedeeld werd dat op 18 Maart een ouderavond zal worden gehouden. Volgens het jaarverslag veranderde het aantal leden weinig. Nadat nog een verslag van de Kinder- zangscliool was uitgebracht en eenige huis houdelijke zaken waren Afgedaan, werd de vergadering gesloten. Woensdagavond ia de eerste eieren- veiling gehouden. De aanvoer was nog niet groot. Koopers waren er evenwel genoeg, zelfs van buiten. De prjjzen, die van f 4 tot f 4,05 varieerden, waren vol doende, den tijd van het jaar in aanmerking genomen. De veiling heeft wel levensvat baarheid. KEC HTNZ A K EN. DeArrondissements-Rechtbank te Tiel heeft J. C. K., te Lexmoud, wegens omkooping van een ambtenaar en beleediging, veroordeeld tot f 25 boete of 25 dagen hechtenis. Het Kantongerecht te Gouda heeft j.l. Woensdag o.a. de volgende zaak behandeld: In den nacht van 25 op 26 Januari 1913 hadden C. v. G., P. v. G. en S. K. H., allen le Gouda, volgens hetgeen bun in de dag vaarding was ten laste gelegd, met de zegen gevischt in den polder Bloeraendaal, zonder dat zjj in het bezit waren van een akte en van een vergunning van den pachter van het vischwater. Tegen P. v. G., die wegens ziekte niet verschenen was, werd verstek verleend. De beide andere beklaagden ontkenden ten stelligste hetgeen hun ten laste werd gelegd. Op de vraag van den ambtenaar van het O. M., wat zjj daar dan 's nachts wel hadden gedaan, bleven zij bet antwoord schuldig. De onbezoldigde-rjiksveldwachter Jonge- neol, als getuige gehoord, verklaarde de 3 beklaagden des nachts met de zegen te, hebben zien visschen en nadat hjj ze, niet' zonder moeite, ten slotte had bereikt, had hjj proces-verbaal tegen hen opgemaakt,- waarbjj door P. v. G. en S. K. H. verzet tegen hem werd gepleegd. De ambtenaar van het O. M., de feiten wettig en overtuigend bewezen achtende, eischte tegen C. v. G. f 40 boete subs. 30 da gen hechtenis, en tegen P. v. G. en S. K. H. elk 6 weken principieele hechtenis. Beklaagde S. K. H. vroeg een „akte van de valsclie verklaring van den onbezoldigde» rijksveldwachter Jongeneel", terwjjl hjj, naar hjj zeide, getuigen zou laten dagvaardigen om te bewjjzen dat J. zich aan „meineed" had schuldig gemaakt. De uitspraak in deze zaak is bepaald op Woensdag 19 Maart a.s. GEHEAUU AIElilt».* Een noodlottig ongeval heeft, volgens het „Centrum", plaats gehad op de Lauriergracht no. 7 te Amsterdam, waar een oude heer van bjjna 67 jaar en een dame van 68 jaar woonden. De zoon had op een brief, dien by een paar dagen ge leden schreef, geen antwoord ontvangen. H|J kwam daarom naar Amsterdam en vond Ie deur gesloten. Met geweld heeft men zich toen toegang verschaft en treurig was toestand, welke toen gevonden werd. vader zat in een stoel met een boek voor zicb en de vrouw lag op den grond, met een koffiekan in de hand. Beiden waren dood. Een der buizen van de gas kachel was defect, man en vrouw waren door het gas gestikt. Vermoed wordt, dat de man alleen in de kamer was en door het gas in zjjn stoel bedwelmd is. De vrouw schynt toen met de koffiekan de kamer te zjju binnengekomen en onmiddel lijk het bewastzjjn te hebben verloren. Dit -•eval verwekte in de buurt algemeene eelneming. Op last der politie moest alles in den aangetroffen toestand worden gelaten. Aan misdrijf kan echter niet worden gedacht. Maandagavond 7 uur is uit 's-Heerenberg vertrokken de automobiel M 9, eigenaar de heer T. H. G. J. Semme- iink te Arnhem, waarin gezeten waren de chauffeur Leo Burkens en de leerling- chauffeurs Bernard Schimmel en Johan Hendriksen. Het plan was naar Arnhem te gaan, doch de auto is daar niet aangekomen. Het ingesteld onderzoek heeft uitgemaakt, dat ze het laatst te Wehl is gezien op weg naar Laag-Keppel. Daar de auto in het laatstgenoemd dorp niet is aangekomen, heeft men Woensdagmorgen gedregd in de Soppprskolk, Jangs den weg van Webl naar Keppel. Daarbij is de auto gevonden. Men vermoedt, dat zjj door de duisternis te water is geraakt. De Sopperskolk is een zeer gevaarlijk punt, waar reeds verschei dene ongelukken hebben plaats gehad. Nader meldt men, dat de Ijjken van de drie personen, die in de auto gezeten heb ben. opgevischt zjjn. De chauffeur Bur kens, een van hen, was getrouwd en v*der van een kind. Ook de auto is uit het water opgehaald. W oensdagnamiddag is te Blerik (Limb.) de 25-jarige boerenzoon J. B. zoodanig door een paard tegen het onderljjf geschopt, dat hjj onmiddellijk dood was. Woensdagnamiddag kwam bjj een bloemist in de Eerste Van den Boschstraat in Den Haag een vrouw met een zuigeling op den arm, om haar man te spreken, die bjj den bloemist als knecht aan 't werk was en bjj hem inwoonde, sedert man en vrouw van elkander ge scheiden leefden. Zjj maakte een standje, legde het kindje op den grond en maakte zich uit de voeten. De patroon, die van dergelijke relletjes, welke reeds vroeger door de vrouw waren veroorzaakt, niets meer wilde weten, ontsloeg daarop den knecht op staanden voet. Deze wilde ook van bet kind niets weten; bjj verwijderde zich en zei, dat hjj naar Amerika zou gaan. Een politie-agiyit, die geroepen was om aan het opstootje een einde te maken, vond het kind, voorzien van een papieitje, waarop voorschriften omtrent 4e voeding van den kleine, op straat liggen. De politie, die tracht den vader en de mqeder op te spo ren, beeft het kind aan bet burgerljjk arm bestuur toevertrouwd, dat tjjdelük voor het knaapje zal zorgen. (N. R. Ct.) De 15-jarige Dirk T., van Be verwijk, is er met medeneming van onge veer f 300, in gezelschap van den 18-jarigen Gerrit H., uit Amsterdam, vandoor gegaan. Zjj hebben hun ouders doen weten, dat zjj naar bet buitenland zjjn vertrokken. Een veelvuldig bezoek aan de bioacoop schynt niet vreemd aan het geval te zjjn. Op de markt aan den Goud- scben Singel te Rotterdam is Dinsdag van juffrouw A. S., uit Strjjen, een portemon- naie met f 30 gerold, van juffrouw G. F. M. van de Gedempte Bierhaven te Rotterdam een portemonnaie met f 20 en van juffrouw A. G., uit Groot-Ammers, een portemonnaie met f 6. Te Krimpen a'/d IJssel werd bjj den landbouwer A. v. d. Dool een kalf geboren, waarvoor tevergeefs f 46 werd ge boden, iets wat wellicht nog nooit is voor gekomen. Te Berwick is een dienstbode ontwaakt, na zes dagen aan een stuk ge slapen te hebben. Zeker een slachtoffer van een van die goedkoope wekkers van tegenwoordig, spot Punch. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 7 Maart. f Teneinde te on d er zoek elH andere coöperaties, of veranderingen in de werkwjjze mogeljjk zjjn en leiden kunnen tot het maken van winst, werd in de gecombi neerde vergadering van bestuur en com missarissen van toezicht der coöperatie „Helpmekaar" alhier een tweetal commissa rissen aangewezen. De nadruk werd er op Selegd, dat die winst bedoeld wordt als ividend, want de gebrnikers genieten voortdurend winst in den vorm van goedkoop brood van behoorlijke wicht en goede kwa liteit. Het bleek b.v., dat de broodprijzen van de coöperatie te Gouda vrywat hooger zjjn. f Zaterdagavond biel.d de Zon dagsschool „Mirjam", onderafdeeling van de Cbristeljjke Jongelings-rereeniging „Jozef" alhier, een vergadering, waarin de penning meester, de heer J. L. v. d. Pauw, verslag uitbracht over de rekening 1912. De in komsten bedroegen f 121,51^/s, de uitgaven f 106,80' 9, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 14,71. Tot secretaris werd herkozen de beer J. v. d. Pauw, terwül tot onderwjjzer werd benoemd de heer J. B. v. d. Pauw. t Werd laatst in ons blad mede gedeeld, dat de beer A. Djjkgraaf alhier candidaat was gesteld voor bei lidmaatschap van de Tweede Kamer in het district Bode graven, thans vernemen wjj dat de afdee lingen Ammerstol en Schoonhoven hem wel cmdideerden, doch dat hjj ernstig be zwaar heeft, met bet oog op reeds aan vaarde candidature», om er deze nog bfi aan te nemen. H oogst waarscbjjnljjk zal dus de S. D. A. P. in dit district met een anderen candidaat aan de verkiezingen deelnemen. f In een bjjèenkomst van het be stuur van de afdeeling „Schoonhoven" der S.D.A. P. met geestverwanten, traden een üenUl nieuwe leden tot de Pertjj tee,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3