te te KERKBOEKEN Een tekwm ilselanr, Een UelanrsMl, Een TionansMt, Een noinmansHit, mm Een BmiakkersHt, Een nette Dienstbode, Pulp-Pnlp. IDICKLEBAH Es Woonhuis »t Tuintjo, 9 KOEIEN, «f De Bouwplaats ,,'t Hink", Wei-en Hooiland, van INBOEOa. Een zm. sterke mallejan, Zwarte Verfinkt UITVOERING BU verdienste I Metselaars Metselaars. Bekwame Machinebankwerkers TIMMERLIEDEN TIMMERLIEDEN Schildersknecht, Schildersknecht, Schildersknecht, Machinist Meubelmakers, Hulpkoekenmakers Een Sigarenmaker Een Boerenknecht, Een Boerenknecht. Dienstbode. Dienstbode, Dienstbode. Keukenmeid. Boerendienstbode, Huishoudster, Kruidenierszaak KERKBOEKJES süli TE KOOP: Pain d'Amandes, Echte Deventer Tafelkoekjes. m WILHELM OMAR. H. SMIT. Ammoniakzeep Anton Coops, ft. ERFHUIS. IN* KOEIEN, Woonhuis met Tuin Boerdery. PUBLIEKE VERHURING lis te Het HUIS, Wei- en Hooiland Houtverkooping Hoe - blijft men gezond? JACOB CATS, ANTON COOPS, Ernstige Brandwonden KL00STERBALSEM, Sa„»0, Vervolg der Nieuwstyilingen. i'.Vii"14, Dankbetuiging. Nederl Herv. Gemeente te STOLWIJK. Remoostr. Geref. Gemeente School voor Chr. Volksonderwijs, Ned. Protestantenbond, LEZING Prof. Dr. B. D. EERDMANS, I.V. Alblasserdamsche Waterleiding Fanfarekorps „De Oranjevaan" te Streefkerk ACTIEVE PERSONEN gevraagd, Bij de Firma PENN BAUDUIN te Dordrecht N. KORTHALS Zn., DIENSTBODE Bakkersleerling of Halfwas. Voor de Schoonmaak I H.H. Veehouders! F. van UTRECHT, Bij dt Wed. C. VEER te Vreetwjjk ECHTE „HET WAPEN VAN SCHOONHOVEN", Wederverkoopers flinke korting. VULPENHOUDERS AFBRAAK!! GAAT NIET DOOR, BOELHUIZEN. „Algemeen Belang", BUREAU voor Handel en Industrie, gaveitigd te ROTT ERD A M, Notaris VAN MAANEN SLIEDRECHT, Haastrecht, s./b. Oudewater. J. -VAN IPENBURG te Schoonhoven 21 kalfdragende of gekalfd hebbende Zwart aftamlscb, mak MERSIEPAARD. Bouw-, Melkgereedschap MEUBILAIRE" GOEDEREN. Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Tienhoven en Groot-Ammers. nieuw gezaagd Hout, Krimpen a/d Lek, f 3750-, een nette inboedel. Eerbeek onder Brummen, circa 17 Hectaren goed Bouw- en Weiland. Notaris ANEMA Een Woonbouwhuis STREEFKERK, 8 Hectaren 85 Aren 12 Gnntiaren, Notaris SCHELL GIESSEN-NIEUWKERK, Een Kabinet, diverse Kastjes, IJzeren en houten Ledekanten, NIEUWPOORT. De Wei- en Hooilanden dezer Gemeente, voor het seizoen dezes jaars. Tuin, Boomgaard. Bouw- en Weiland, Openbare Vrijwillige Verkooping te Bergambacht. Onder Bergambacht: Bouw- en Grasland, Wei-, Hooi- en Bouwland, Een perceel OPEN GROND, 3 KOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen GOUDERAK, TWEE HUIZEN, Openbare Vrijwillige Verkooping 16.35.39 Hectaren Gorinchem, Arkel, Kedichem, Nieuwland en Vuren »it Dalem (Spijk) den Notaris i. H. MULLER L0PIK, Uitweg. Eene groote partij nieuw Hout, niULEs W) 1 INK ||Jf0JL Ales Flesschen k 25 en 40 ets. bij Ondertrouwkaarten en -Brieven, genezen door deo Kloosterbalsem. DE GROOTSTE KEUZE in S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. «L!? j hedenmiddag gehouden raadsvergadering deelde de voorzitter mede, k!L a**t J' l' van Ball«Wn de Jong, inlwH gemeente-secretaris, den 17en dezer in functie hoopt te treden; dat de heer J. P. t. a; «erg de benoeming tot lid der Com- E!5 VaD Toez,cht °P h«t Teekenohderwjjs beefl aangenomen, en dat de heer C. J. M v. O. «raak daarvoor heeft bedankt. n vermelde adres van Op bet ia dit bltd in extenso opgenomen adres T.O .behooohoien's Belang" inzake wgtlging van de verordening op ie heffing beschik?, "«««larie werd afwgzend Op een adres van melkverkoopern 'te Schoonhoven, verzoekende wgzigmg van de verordening op den verkoop van melk, werd eveneens afwgzend beschikt. Uken"isge,"n8 aangenomen werd een zeer uitvoerig schrijven van het H.-K. School bestuur alhier, houdende toelichting van hel bU d«n raad ingediend adres inzake subsidie voor school voeding. DebeerW. I., Hedldoorzee Greop behield zich'het recht voor, op dit schrgven terug te kolden. Op de adressen van F. Verkerk alhier, .11.7 8 lv A iniTiersto! en J. van Hestoren 5l ,r.f,P\lliZ"kl' ruiling van grond, pacht L../ T? eD restitutie van helaating, werd gunstig beschikt. Het voorstel inzake scboolverbouwjng en de onlwerp-verordening op de heffing van tot het nigiTur do Goedgekeurd werd een onlwern-virorde- °f grondbedrijf der gemeente Schoonhoven, en voorloopig goedgekeurd het bekende uitbreidingsplan van den ingenieur Paul. aw.. uD.- 8iof.le. we.rden Burg. en Wetbs. fce- -ipachtigd het uitbaggeren van de GroOte graobt aan te besteden (raming f 4-300). Voor byzonderheden verwjjzen wij naar het uitvoerig verslag in de volgende noa. t Tot onder-brandmeester bij de brandweer alhier is benoemd de beer G. H. Kuylenburg. t Do Commissie te Rotterdam, Deiast met het afnemen van bet examen voor de akte van bekwaamheid ais onder wijzer en onderwijzeres, heeft den heer F. Hemmes, directeur der Rjjks-norraaallessen alhier, uitgenood/gd, baar ais deskundige by te staan voor Rekenen. De heer Hemmes heeft deze uitnoodiging aangenomen. t De dames G. C. Schakel, M. Rik- koert en G. Pluut, allen alhier, zjjn te «otterdam geslaagd voor het examen nuttige handwerken. t U de gehouden inschrijving voor staanplaatsen op de aanstaande kermis alhier, werden gegund: Wed. J. Peters stoomcaroussel ft 50; J. M. Vermolen, open draaimolen f 73,60; F. Hart, schouwburg f 55; J. Wouters, poffertjeskraam f 262. Afloop van publieke verkoepingen ▼an onroerende goederen. Op de Donderdagmorgen ito het hötel ,De Zalm" te Gouda gehouden openbare verkooping, ten overstaan van de notarissen N. F. Canibier van Nooten te Gouda en Mr. G. H. Fuhri .Snethlage te Woerden, van een bouwoianswoning en 12 H.A., 88 A. en 45 c.A. ianderüen, onder Gouda en Waddinxveen, werd het geheel gekocht door het St. Jozefs-Weeshui» te Gouda, voor de som van f64225. (D. v. G.) Naar d. d. 6 Maart uit Athene wordt gemeld beeft, als gevolg van een schitterende overwinning der Grieken, Essad pasja, de bevelhebber van Dzjanina, zjjn troepen in de nabjjheid van de vesting samengetrokken en den Kroonprins aange boden zich over te geven. 's Morgens om negen uur zjjn de Grieken daarop Dijanina binnengetrokken. Volgens berichten uit den Taunus zal, naar de „N. R. Ct." meldt, H. M. Koningin Wilbelinina daar met Prinses Juliana nog geruirnen tjjd, waarschjjnljjk tot einde April, bljjven en zelve rust nemen. De Koningin vertoeft daar ondqf ion aaam van Gravin van Buren en doet alleen de allerdringendste rcgeeringfcaangetegenbeden af. De Koninklijke Familie voelt zich op de Hobemark buitengewoon goed. Alleen heeft zy te kampen met bet koude, gure weer, dat ook reeds de kortstondige ongesteldheid van Prinses Juliana ten gevolge beefl gehad. Donderdag hebben op de Vee markt te Rotterdam de rijks-en provinciale, premiekeuringen van stieren in net district Rotterdam plaats gehad. De jury bestond uit de heeren H.Voorspujj te Groot-Ammers, D. Prins te Nieuwerbrug en M. C. van Buuren. De ter Keuring aangebeden dieren waren in drie categorieën verdeeld. De inzending was gering. In de afdeeling stieren van Ityg jaar en ouder, werd een premie van f 100 toegekend aan „Martin", een bekenden uitstekenden fokstier, toebehoorende aan de heeren Ki ui- denier en Kranenburg te Rotterdam. In de afdeeling stieren van Vk tot S'/g jaar, waaronder zich een paar heel goede dieien bevonden, verwierf „Dirk XI," eige nares de fokvereeniging „Excelsior" te Cspe/le a/d IJssq), een premie van f 100, en „Daniël" vau H. J. Kruidenier Hz. te Rotterdam een premie van f 75. De jarige stieren hielden niet over. Pre mies van f 40 werden toegekend aan „Dirk" van A. L. Kranenburg Pz. te Rotterdam en aan „Willem" van A. van der Dussen te Capelle a/d IJssel; van f 10 aan „Jacob" van de weduwe B. Blok te Rotterdam en aan „Hiiko I" van C. Verdoold te Ammerstol, (N. R. Ct.) Amelde, 7 Maart. De beer W. van Kekein alhier raapte dezer dagen van een zijner kippen een wonderljjk ei. Het woog 1 ons en 3 lood en bleek, nadat bet gekookt was inplaats van een dooier een geheel normaal ei met schaal te bevatten. 4Bergambacht. 7 Maart. Voor de betrekkiog van onderwijzeres aan de open bare lagere school aan den lloogc ndjjk alhier hebben zich 20 sollicitanten aangemeld. Bergambacht. 7 Maart. Dinsdag middag is aan den Kerkweg alhier wederom een geladen zandtrein ontspoord, waardoor zes wagens uit de rails geslingerd en ge deeltelijk vernield werden. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. ••Benschop, 0 Maart. Burg. en Wetba. hebben aan J. van Delft alhier verlof ver leend voor den verkoop van alcoholhoudemfen drank, anderen dan sterkedrank, in het perceel plaatselijk gemerkt no. 315 alhier. Er nebbeu zich hier 34 personen aan gemeld voor deelneming aan de in den a.ft. zomer te houden schietoefeningen tot ver* hooging van 's Lands Weerkracht, De verlofganger uit deze gemeente A. van lepe ren, van de lichting 1909, zich thans bevindende in Cnnada, is tegen 14 April a.8. opgeroepen om voor des lijd van 14 dagen 4n werkelykeo dienst te komen, wegens het langer dan 3 maanden buitens lands verblijf houden zonder toestemming TU dan Hiniater ru Oorlog. G.ndrl.aa, 7 Mssrt. Mejuffrouw A. Gelderblom alhier is te Rotterdam geslaagd voor het examen uuttige handwerken. Haastrecht7 Maart. In de laatst' gehouden gemeenteraadsvergadering werd, na mededeeling van enkele iogekonk-n stukken, de verordening op de heffing van havengeld behandeld, welke zonder discussie werd aangenomen. Tot hoofdman der Knegtsbosse werd benoemd de heer W. Stjjnis, in plaats van den beer Th. Hooft, die bedankt had. Ten slotte deelde de voorzitter mede, dat van de gemeente Gouda was ingekomen een ontwerp-contract tot levering van electrischen stroom. Dit ontwerp-contract werd, op voorstel van den voorzitter, gesteld in handen van het technisch bnreau V. d. Hegge Z|jnen te Utrecht, voor advies. De raad verleende daartoe aan Burg. en Wetba. een crediet van f 200. Hierna ging de raad over in geheime zitting, ter behandeling van de oninbaar-verklaring van den aanslag in den hoofdei ijken omslag van J. de Frankrijker. Na heropening deelde de voorzitter mede, dat deze aanslag gehandhaafd bljjft. J.l. Dinsdagavond gaf de tooneelver- eenigmg „Phenix" alhier haar laatste uit voering in dit seizoen. Opgevoerd werd „Muurbloempjes", blijspel in vier bedrjjven. De verschillende rollen, voornamelijk die der hoofdpersonen, waren uitstekend bezet De spelers werden aller- hartelijkst toegejuicht, hetgeen ze ten volle verdiend hadden. Een gezellig bal besloot den werkelijk schoonen avond. «Krimpen a/d Lek, 7 Maart Bur- Ïemeesters en Wethouders der gemeenten ekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Krimpen a' d IJasel bebbenj.l. Woensdag aanbesteed: het bouwen van een directeurswoning ten behoeve der gemeenschappelijke waterlei ding. Ingeleverd waren de volgende biljetten: Job. Staat Se Zn., alhier f 6895: G. v. d. Voet, Lekkerkerk f 5922; A. Borsje, idem f 5935; J. de Vries, idem f 5968; H. Koud- staal, idem f 5990; C. d. Boer, Krimpen a/d IJssel f 5990; J. Gouwens, idem f 6060; T Sloof, ideui f 6070. Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat by den landbouwer H. de Boom alhier een geit 6 levende jongen heeft, geworpen. Krimpen a/d Lek, 7 Maart. Woens dagmiddag hield de vereeniging „Floralia" alhier in de Bewaarschool een tentoon stelling van de bloemen, afkomstig van de in dezen winter uitgereikte bollen (Tulpen, Narcissen en Hyacinten). De pl.m. 160 ingeleverde potten waren keurig opgesteld en hadden het schoollokaal al» het ware in een bloemenveld her schapen. Er waren zeer schoon ontwikkelde planten onder; bet geheel bood een aardigen aanblik en deed het bestuur van „Floralia" alle eer aan. Werden in vorige jaren voor de mooiste planten prijzen uitgereikt, ditmaal had het bestuur gemeend een tombola voor alle deelnemers te moeten houden. Deze tom bola bevatte zeer aardige prjjzen. De tentoonstelling heeft een druk bezoek gehad. Gisteravond beeft zich een definitieve commissie gevormd, beslaande uit 26 leden voor de viering van onze 100-jarige onaf hankelijkheid. Het bestuur is samengesteld als volgt: A. L. van Haaf ten, burgemeester, eere voorzitter; A. C. MjjnliefT, voorzitter; J.v.d. Linden, fe voorzitter: P. v. d. Weiden secretarjs; M. de Jong Bz., penningmeester en E. van Pjjkeren, 2e penningmeester. Het voornemen is het feest m de eerste helft van September zoo luisterrijk mogelijk te vieren. Leerbroek, 7 Maart. De „#Albl. en Vijfb." meldt, dat hier een schietvereeniging zal worden opgericht. Reeds hebben zich racer dan 20 deelnemers aangemeld. 'Lekkerkerk. 7 Maart. Dinsdagmiddag te 2 uur is het stoffelijk overschot van Dr. L. A. van Langeraad, in leven predikant der Ned. tlerv. Gemeente alhier, in grooten eenvoud aan den Bchoot der aarde toever trouwd. Indrukwekkend was het de groote schare te zien (waaronder zelfs 2 Israëlieten en enkelen van buiten de gemeente), zich vor mend tot een langen stoet achter de lijk koets, om de laatste eer te bewjjzen aan bun geliefden predikant. Groot was ook het aantal, dat reeds op den doodenakker aanwezig was; want el Lekkerkerker is er van overtuigd dat een man is heengegaan, die noode gemist wordt, zooveel troost in smart heeft gebracht en zooveel goeds heeft gedaan. Aan de groeve, waar 4 ambtsbroeders van den overledene tegenwoordig waren, werd het woord gevoerd door Ds. H. K. S. Ph. Begemann, vau Ammerstol, die namens den Kerkeraad den overledene groote hulde bracht. Hg schetste hem als geleerde en als vriend en beval de weduwe met haar kinderen in de gunst der Lekkerkerksche burgers aan. Ds. J. C. Kars, uit Steenbergen, sprak van den overledene als een groot en warm vriend. Hjj had hem goed gekend en hn wist, wat Dr. van Langeraad steeds voor Lekkerkerk was geweest. We moeten hem missen zeide spreker inaar wjj missen hem o, zoo noode. Ook bracht de spreker in herinnering de tekst, waaruit de over ledene zgn stof putte voor zijn laatste predikatie op 2 Februari: „Vriend! ga hoo- ger op" (Luc. 14 10). Hooger opl Excel sior! Ja, dat was steeds zjjn leus! De bger P. C. Oskam sprak eenige gevoel volle woorden namens de Zondagsschool „Geloof, Hoop en Liefde". De zoon van den overledene dankte, diep ontroétd, voor de laatstste eer zjjn vader bewezen. Geheel onder den indruk van hetgeen had plaats gehad, verliet de groote schare het kerkhof, diep overtuigd, dat de laatste eer bewezen was aan een waarljjk groot en goed man. Dr. van Langeraad werd den 14en No vember 1854 te Biervliet geboren. Aan vankelijk voor het onderwjjs bestemd, studeerde hjj later te Leiden in de Theolo gie, waar hjj in 1882 afstudeerde en als Ckndidaat tot den H. D. werd toegelaten (Gelderland). Zjjn eerste gemeente was Nieuwveen, waar hjj 13 Mei 1883 zjjn intrede deed. Den 16en October 1884 promoveerde hjj tot doctor op de dissertatie: „Guido de Bray, zgn leven en werken. Bjjdraae tot de Ge schiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme". Van Nieuwveen' ging hij naar Stolw|jk op 14 Augustus 1887, en den 7en Juli 1895 aanvaardde hjj te dezer plaatse het pre dikambt. De gemeente verliest in bem een uitste kend prediker, maar bovenal een warm, oprecht vriend Zjjn nagedachtenis zal lang in eeregehouden worden. Hjj ruste in vredef Lex mond, 7 Maart. Tot deelneming aan de schietoefeningen tot verhooging van 's Lands Weerkracht hebben zich hier 38 jongelieden aangemeld. *<»ud-4lbla». 6 Maart. Voor do rei* kietiuf vtn een lid tab dra funeratoimad in de vacature-C. Jongeneel zjjn officiéél candidaat gesteld de beeren J. Ejjkelenboom Azn. en J. A. Jongeneel Czn. 'Ondewater, 7 Maart. Tot hoofdonder wijzeres aan de Cbr. bewaarschool alhier is benoomd tqtyj. A. G. Wenkebach te Rjjssen (O.). Waddimveen, 6 Maart. In de Woens dagavond gehouden vergadering van de antirevolutionaire kiesvereeniging zjjn op de grosljjst van candidaten voor bet lid maatschap der Tweede Kamer geplaatst de heeren1. Mr. J. A. de Wilde, 's-Gravenhage; 2. Dr. E. J. Beumer, Utrecht3. J. Huizinga, burgemeester van Axel. MEBKAIEtWff. Voor Ds. J. H. C. Kater, te Ouds hoorn, zullen niet minder dan 132 vrijzinnige nieuwe lidmaten beljjdenis des geloofs af leggen en bevestigd worden, komende o m. uit Leiden, 's-Gravenbagc, Oegstgeest, Wou- brugge, Alfen a/d Rjjn, Boskoop en Wad dinxveen. Gleasendam, 7 Maart. Woensdagavond is tot organist in de Ned. Herv. Kerk in wjjk A benoemd de beer Kent ie, uit Wou- drichem, en tot orgeltrapper de heer B. de Krejj alhier. Krimpen a/d Lek, 6 Maart. De reke ning van de Diaconie der Ned. Herv. Kerk albjer over 1912 sluit in ontvangst met f 1545,61 Va en in uilgaaf met f 1311,50; saldo in kas f 234,111/9. Er waren slechts elf bedeelden. lOaderkerfc a/d IJ.sel, 7 Mssrt. AÏa stembevoegd afgevaardigde naar de depu- tatenvergadering der antirevol. partjf is> aangewezen de voorzitter der Kiesvereeni ging „Nederland en Oranje" alhier, de heer C. Brouwer. aiei mk De Duitsche torpedoboot S 178 is Wo' nsdagnacht nabjj de kust van Hel goland door den Duitschen kruiser „Yorck" middendoor gevaren en gezonken. Het ongeluk gebeurde toen de scbeppn van nachtelijke oefeningen terugkeerden. Het reddingswerk werd zeer bemoeilijkt door een scherpen Noord-westerstorm en booge zee. Naar gemeld wordt hebben 70 zee lieden er het leven bjj gelaten. Op het erf van den landbouwer P. V., aan den Ringvaartweg in den Prins Alexanderpolder, is mond- en klauwzeer uilgebroken. Het zich in de stallen be vindende vee, bestaande uit 21 runderen, 16 varkens en geit, is afgemaakt. Dinsdag is een sleepboot, varende van Leiden op den Haag, gezonken. Van de 70 varkens, die aan boord warpn, verdronken er 19. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. I ACATIIREBEVBTEJV, Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondag 9 Maart, 's voorm. balt tien, Ds. Brinkerink, van Boven- karspei. StolwjjkZondag 9 Maart, voorm., Ds. A. L van Hoorn, van Utrecht. Nam. Ds. Boqnstra, van Schoonhoven. BUUGEBL1JKE MAM). Schoonhoven Van 4—7 Maart. Geboren: Atbertus, z. van C. P. Wouden berg en M. M. P. Mejjer. Teuna Berendina Hendrika, d van H. Veeningen en A. Coelingh. Alida Antonia, d. van W. Krujjt en M. A. de Wit. Johanna Maria, d. Van D. Prujjt en A. C. Bugs. Getrouwd: A. van Ejjk en M. Damst#eg Isscberij-Bericbten. •Ammerniol, 7 Maart. Van Zaterdafe 1 tot en met Vrjjdag 7 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 29 winterzalmenprjjs per 1/9 K.G. f 1,20 a f 1,40. •Krallngen, 7 Maart. Deze week wer den ter markt aangevoerd 606 winterzalmen, prjjs f 1,05 f 1,40 per 5 odb. ••Krimpen a/d Lek, 7 Maart. Van Maandag 3 Maart tot heden zgn alhier ter markt aangevoerd 3 zalmen, welke verkocht zjjn voor f 1,1ft f j £5 de halve K.G. 4 Marktberichte». Botterdam, 4 Maart. Aangevoerd 53 paarden, 1201 magere en 679 vette runderen. 184 vette, 1359 nuchtere en graskalveren, 5 schapen of lammeren, 3 varkens, 146 biggen, bokken of geiten. Koeien en ossen 35 tot 43 ct., stieren 33 tot 04 ct., kalveren 62'tg tot 62"/9 ct. per 'tg kilo Melkkoeien! 170 a f350, kalfkoeien fjÖO a f 385, stieren f 160 a f 360, pinken f 76 a f 120, graskalveren f a f vaarzen f 120a f i70, tiles mager vee: biggen fit,-- a f 18,—; slachtpaarden f 80 a f 160. Nuchtere kalveren: fok- f 16,— 1 32 slacht- f 10,— a f 16,—. Nclioonhoven. 5 Maart. Boter le qual. 68 ct., 2e qual. 63 ct. per half kilo. Kaas f 28 i f 33 per 50 kilo. Vette varkens 27 4 29 ct. per ifc kilo. Biggen f 10 4 f 14 per stuk. Aardappelen f 8,— per H.L. Eieren f 4,— per 100 stuks. Woerden, 5 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op hedeQ bedroeg 15 partjjen. Prjjs van Goudsche le soort f33,- a f35,50, 2e soort 1 a f id. zwaardere f32,— a f Noord-Hollandsche f f dito gestempelde 35,— per 5h kilo. Edammerkaas le soort f—Handel kalm. Maandag 10 Maart a.s. hoopt 5 ónze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer i JAN MOERKERKE, 5 den dag te herdenken, waarop hij 5 (vóór 3 5 jaar als Tuiuman- Koetsier in dienst trad bij de Erven J. POT. i Uit aller naam, l W. VAN WIJNEN, t El s hout a/d Kinderdjjk, Maart 1913. Ondertrou wd: HUIBERT CORNELIS DE GIER J.Fz. JANNIGJE VAN DEN BERG Pb. Voor de vele bljjken van deelneming, ons betoond bjj het plotseling overljjden van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer W. F. VAN DER WAL, betuigen wjj onzen haAeljjken dank. Uit aller naam p Wed. W. F. VAN DER WAL- Vooawuw. Bergambacht, 7 Maart 1118. Hiermede betuigen wjj onzen hartelijken dank voor de bewjjzen van deelneming, ontvangen bjj het overljjden van onze «?.ar^.d™.?.ehuwdz,,8le», en Tante. Mejuffrouw NEELTJE VAN RESTEREN, Weduwe van den Heer Cobneus Joxgkikd. Namens de Familie, J. DE JONG Czn. A meid e, 8 Maar! 1913. ®n^1r8e'ee'cendf'D betuigen hiermede hun d^Dk aan de Vrienden, die het stoffelyk overschot van wjjlen hun geliefden Vader K. BAAS te Auëjdk ter laatste rustplaats hebben gebracht. Ameide, 5 Maart 1913. JOH. ROTH. CORNa. ROTHgeb. Baas. Ondergeteekende betuigt hiermede zjjn hartelijken dsök aan den WelEd. ZeerGe- 'ee™e° Heer J- GROESBEEK, Arts, en aan de Wykverpleegster Mej. VAN MAZIJK, voor de liefderijke en zorgvuldige bebande- Bug, bjj de moeiljjke bevalling van zgn Vrouw ondervonden. D. PRUIJT. Schoonhoven, 7 Maart 1913. GODSDIENSTOEFENING op Zondag Maart, des voortniddags half 10, onder leiding van Ds. A. L. VAN HOORN, Emer. Pred. te Utrecht. te Nchoon hoven. Op Zondag 9 Maart 1913 GEEN tittdud ienHtocfeu I ng. SCHOONHOVEN. o Aangifte van leerlingendie in den loop van dit jaar 6 ja4r worden bjj het Hoofd der School A. NYTZKM4. Afd. AMMERSTOL. van Hoogleeraar te Leiden, op Zondag 16 Maart 1013. 's namid dags MI/i uur, in de HERVORMDE KERK te Ammerntel. Toegang vr|| voo4 niet-leden boven 18 jaar. Onderwerp: „De hedendaagsche toemlmnd der VrU*tnalgeu". ALGEMEENE VERGADERING DER op YrUdag 14 Maart 1913, 's namid dags om half twee, ten huize van den Heer B. A. VOGELESANG te Alblannerdain. Punten van behandeling: No. 1. Rekening en Verantwoording. No. f. Vaststelling Dividend. No. 3r Benoeming Commissaris. No. 4. Bespreking Uitbreiding. 88T Aandeelhouder* worden her innerd aan Art. 15 der hthtnten. van het op Donderdag 13 Maart 1913 voor Donateurs^ en Kunstlievende Leden, en op Zaterdag/15 Maart 1913 tegen 39 cent entrée, telkens 's avonds 7 uur, in het Vereenigingslokaal bjj den Heer P. SCHRIER. Onder meer zal worden opgevoerd; „De Snrprtne", Bljjspel met zang ia één bedrjjf. „Een Noodlottige ilag", Dramatische Nonsens in twee bedrjjven. NA AFLOOP BAL. In de Lekntreek worden eenige uit den midden- of gegoeden burgerstand, voor nette !>jjvcr<!lcu«tc. Br. Ir., onder letter Q O 470, Adv.-Bur. VV. N. J. v. DITMAR, Witte Huis, R'dam. TERSTOND GEVRAAGD: ▼oor nieuw werk, bjj T. VAN VLIET, Mr Metselaar, Nieuwerkere a/d IJssei.. gevraagd, voor geruirnen tnd werk, bii J. VERSLOOT Dz. te Rietveld a/d Hijn, bij Woerden. Wegens eene benoeming der vorigewordt zoo spoedig mogetjjk gevraagd een bekwaam Metnelaarnhnccht, tigen flink loon, bekend met boerenwerk, kost en inwoning naar verkiezing, voor vast werk, bil J. VELTHU4ZEN, Metselaar, Rusoord. TERSTOND GEVRAAGD: bjj C. POLS, Mr. Metselaar' Krimpen a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: bjj J. L. STOMPS, Koestraat, Schoonhoven. kannen eenige worden geplant.) voor rut werk. gevraagd. Adres Wed. M. v. d. PLAAT en Zone», Alblasserdam. Terstond gevraagd, voor geruirnen tjjd werk: bekend inet boerenwerk, a 22 ('la, per uur, bjj J. VAN DAM te Stol wjjk. gevraagd bjj D. DE BRUIN te Nieuwerbruo, bjj Woerden. Terstond gevraagd een bekwaam loon 18 Ct. per uur. Tevens een groot HALFWAS, loon naar bekwaamheid. Adres HERM. DE JONG Dz., Schilder, Ammehstoj.. Terstond gevraagd een bekwaam tot Nov. vast werk, flink loon, bü H. VAN BENNEKUM, Giessendam. Huis-, Rijtuig en Decoratieschilders TE DORDRECHT, ragen bekwame Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een P. G., voor geruirnen tjjd werk, bjj VAN REEUWIJK Se STOLK te Nieuwehkerk a/d IJssel. Het Bestuur van den polder HAHDINX- VELD roept op sollicitanten naar de be trekking van van bt t polderatoomgemaaljaarwedde f 100,— met vrjje woning, vuur en licht, en eenige emolumenten. Stukken inzenden franco aan het Bestuur vóór 22 Maart. H'eiiiM'hl V acli|lder(jen aohoon- gemaakt te hebben,nieuwe pawae- «arlouts of lUnten om foto's, laten ens. Het adres daarvoor is T W. TAN DKW HOLTEN, Fotograaf, West- Haven 28, Nchoonhoven. Ge v raagd: TWEE BEKWAME bjj C. v. o. HEK, Haven, Schoonhoven. Aan de Stóbmoliestagerjj Firma H. W. VERLOOP Co., Oudewateh, kunnen nog, geplaatst worden. Vakkennis g*enz rêt- eiaehte. Loon thans f8,50 en f 9^55, naar ieeftjjd. Niet onder de 17 jaar. Een aankomende Bediende boven de 17 jaar, P G., kan geplaatst worden bjj J. A. VERHOEFF, HoogstraatGouda. PW Aan 't zelfde adres een flThKit) gevraagd, P. G. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., door H. A. Gouderak. d. WEERDT te GEVRAAGD; (vormw.), loon 8 4 9 st., bjj G. DEELEN, Krimpen a/d Lek. Terstond of met Mei a.a. gevraagd: loon tot f 5,— per week. Adres, oade/ lelt. A, HULPPOSTKANTOOR Ou o-A i.bias. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: P. G., goed kunnende melken. Adres 0. KOR EVA AR Adrz. te Brandwijk. Door vertrek der tegenwoordige vraagt Mejuffr. E. SCHENK,* over 't Stadhuis, Schoonhoven, tegen 1 Mei bene Met 1 Mei gevraagd: P. G.met de wasch kunnende omgaan. Adres Mejuffr. GEIJSKES, Oude Haven, Schoonhoven. Mevrouw GRQESBEEK te Schoonhoven vraagt tegen 1 ,-Mei eene flinke goed voor haar werk, liefst eenigszins kunnende koken. Voor bet ruwe werk is er era werkster. Ge.rMgd tegen 1 Mei of eerder: Mej. C. BROUWER—Si-ot te Oudemihk Mevr. PIET LELS, Alblasserdam, vraagt tegen Mei een Gevraagdterstond of met 1 Mei, een goed kunnende melken, bjj A. A. van VELDB, P.-A.-PoJder, Hillegehsberg, bjj R'dam. Gevraagd einde Maart a. s. een boven de 25 jaar, bjj A. LEENMAN, brood bakker te Bergambachttevens een Wegens Verandering van zaken en drukte te ko«*p, op het dorp Stolwijk, een van ouds beklante en annwerwnnte artikelen, welke een bestaan oplevert. Het buis is voor alle .gemakken inge richt. Brieven onder letter A, HULPPOST KANTOOR te NtalwUk. Oalru,« Mn frnnle «trlMrln, ▼••r bet aannemen. J. DE VEN, Wgdatrut 4, GOUDA. 2 Tilbury'* in de olie en met N.-Zilver, 1 lltreebtaeli Wagentje met trjip be kleed, 2 KaAMbrtkken, 1 Brik met kap en 1 Hlttenkar, bjj 11. GROEAEVELD, Schoonheden. VERSCH V. H. DOESBURG, U,lk«nru(, Mchoonh.veD. Nog eenige ladingen prima kwaliteit te koop aangeboden, directe levering. Aanbevelend Jerickolaan 80a, Botterdam. etaan ter dekking: ja Dopkerhrnlne Wit roet en Donkerbruine Witvoet Dekgeld f 5,—, drachtig f 6,— bovendien, verkochte Paarden vol geld. verkrijgbaar in de Drogisterjj Haven 33, bU het Stadhttia. Beleefd aanbevelend, blouses en wollen goederen te wsssch O ets. per atnk bjj Drogist, met gouden pen, merk 8wan, Law, Waterman en Crown, verkrijgbaar in den Boekhandel van J. DE VEN, Wiid- strrat te Gonda. w T« innp een grwteti>rlti«UBntAH, •fkomstig T.n verschillend. «e»«»i Hoerenhuizen enz., bestaande in Waal en IJ»«el«lee». roodven »"Jj- „■■He», 14 ra»,»»'"" Sc hoor- Hteennmntel.a-daïm» marmeren Plate» Tegel., 15U irare Hinten, laag 0 Meter, IJzeren Binten In reraehlllende maten. Vloer, en HandelenPalenRaam- en Denr- koaQuen ent. Te alen aar rerxchll- lende werken en op de Op.lng- plaauen Bldderatraat 33, nabu >1 Station Eleetr. Spoor en li(J CORN. J. 00STERWIJK, Herlaerstraat 10, Noordsingel W.-Z., Rotterdam- Te hoor gevraagd te Schoonhoven, tegen Mei a.s.: voor klein gezin. Huurprijs niet boven de f 175.— per jaar. Brieven, onder no. 76, aan het Bureau dezer Courant. De op 19 Februari j.l. aange- kondigde verhuring »>0 in- gchrtyvlng van een vóór eenige jaren nieuwgebouwde ROL W M A N 8 W O WIN G, gelegen te Hoeukoop, nabjj Oudkwatkh, als zjjnde ipmiddels uit de band verhuurd. De Eigenaar, K. 8 I L L E. Ondewater, 6 Maart 1913. —0-7. Groote Markt 42B b./h. Hang. De Afdeeling Publieke Verknopingen van dit Bureau belast zich gratiM met den Verkoop van Hooi linlzen en andere roerende goederen, waarvoor buiten dien den Verkooper 1 wordt ge restitueerd. Inlichtingen worden gratis verstrekt. te SIledrecAit is voornemens X? om op Donderdag 27 Maart 1913, des voorroiddags 10 uur, SRBSf aan het buis wjjk B, N». 166, aan het Boveneinde te ons contant geld, in bet openbaar te verkoopeo Voor Mej. de Wede. M. MEINSTER: gekalfd hebbende of oog moetende kalven, 1 KALFVAARS, 1 KUISKALF, zesjarige beste HIT (merrie), 2 GEITEN. Melkkar op Veeren, Mestkar, Hittentuig met 2 stel Leidsels, Roomtonhen, Karn en verder Melkgereedschap. Kruiwagen, Rieken, Schop, Hooivorken, Toonen en Emmers, Kalver- en Varkens hokken, Hekken en Planken. Voorts: TAFEL, STOELEN en hetgeen Verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags >óór en op den dag der verkooping. tal op Vrjjdag 4 April 1913'smorgens ten 9 ureop de Hofstede het Huis „TE VLIET" onder Haantreeht, nabjj Onde water, om contant geld, verkoopeo: KALVEREN, Voorts zoo goed als nieuwe Tilbury, Kaasbrik, Blokwagen, 2 Schouwen, Krui wagens en Varkenshokken, Breeder bjj biljetten omschreven. 's Morgens vóór de verkooping te be- zichtigen. MT Op den dag der verkooping is op de hofstede geen gelegspbeid voor uitspannen. O— Deurw. A. BORSJE te MUedrecht is voornemens: A. op Woensdag 12 Maart 1913, des voorm. 10 n., te Mlenw-Lekkerland, achter de Kerk B. op Woensdag ll Maart 1913,éesnam. 2 u., bjj de Haven te Streefkerk; C. op Vrijdag 14 Maart 1918, des voorm 10 u., b./h. Veer te Tienhoven; D. op Zaterdag 15 Maart 1913, des voorm. 10 n., bjj den Heer I. DE STIGTER te Groot-immer*, PUBLIEK TE VERK00PEN: Eene groote party •1»: DELÈN, RIBBEN, LATTEN, PLANKEN SCHR00TEN tui. Notaris OE üfOOIJ te Lek kerkerk bericht, dat het op Maart j.l. geveilde der Erven A. W'. DË GrtAAFF, óp het Dorp te en de afmlag zal geschieden op Donder dag 13 Maart a.s., om 10 uur, in het SOCIËTEITSGEBOUW te Krimpen »/d Lek. 0— Op Donderdag 13 Maart 1913, om elf uur, zal aan gemeld pand, om contant geld, worden verkocht, Notaris MAR1N te Brum- men zal Donderdagen 13 en 27 Maart 1913, 's nhm. 2 unr, in „DE KORENMOLEN" te Eerbeek publiek veilen: gunstig gelegen nabjj de Kerk te bestaande in ruim WOONHUIS.2SCHUREN, groote BOOMGAARD en Dadeljjk te aanvaarden. Ibformatiéó 'ten Kantore verkrijgbaar. te Streefkerk zal op Vrjjdag en X? 4 en 11 April 191 3des voor- middags 11 uur, in bet Koffiehuis mRÉSf v»n 1'. SCHRIER te NlreCf- kerli, bij inzetting, en in het Koffiehuis van J. W. MEERKERK aldaar, hjj afslag, in bet openbaar verkoopen: Van den Heer A. BOUWMAN: met ACHTERHUIS,afzonderljjke SCHUUR, ERF,TUIN, BOOMGAARD, BUITENGROND en verschillende perceelen felegen aan den Lekdjjk, in de polders treefkerk en Kortenbroek, onder de ge meente te zamen groot in 10 perceelen, verschillende combinatiën en massa, nader in veilingboekjes om schreven. Betaling der kooppenningen vóór of uiter- Ijjk op 23 Mei 1913. De perceelen zjjn in gebruik en genot te aanvaarden bjj de betaling der kooppennin gen, doch de Gebouwen ,met Erven niet vroeger dan 1 Mei 1913. De lksten komen voor rekening van de koopers vanaf 1 Jfcntiari 1918. Nadere information zjjn te bekomen eq veilingboekjes op aanvraag gratis verkrjjg- baar ten kantore van genoemden Notaris ANEMA. —O— te Giessendam zal op Woens dag 12 Maart 1913, des mor gens 91/2 ure, vóór bet sterfhuis van Mej.de Wed.G.MUILWIJK van Tuijl te om contant geld, publiek verkoopen: Secretaire, Tafels, Stoelen, Beddefi, Dekens, Klok, Glas-, Aarde-, Tin- en Koperwerk enz. Voorts: Een ailverew Beugel, diverse zilveren DoomJch, dito Knipje*, gou den Ketting, dito Ringen, dito Broche, dito Speld enz. Te zien des morgens vóór den verkoop. Nadere Inlichtingen geeft genoemde De "Notaris D. TEIJINCK te SCHOONHOVEN zal op Donderdag 13 Maart 1913, 's morgens 9 unr, in het VOORMALIG HEERENLOGEMENT aldaar, in bet openbaar, om contant geld, verkoopen: Bedden en Matrassen, Tafels, Stoelen, Spie gels, SchilderijenGlas- en Aardewerk, [Toonbank, Bierpomp en hetgeen verder te voorscbjjn zal worden gebracht. Alles daags te voren te bezichtigen van 's morgens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur. De BURGEMEESTER van Nlenwpoort brengt ter kennis dat op Woensdag den 19de 11 Maart 1913, 's morgens 10 uur, in bet RAADHUIS aldaar, de publieke verhuring zal plaats hebben van: Nieawpoort, den 26. Februari 1918. De Burgemeester voornoemd, C. v. O. STOK. TE KOOP OF TE HUUR: met ruime Koe- en Paardenstallen, Varkens hokken enz., met ruim 41/g Hectaren alles bjj elkander gelegen te GHOOT- AMMKRN, Graafland. Land is dadeljjk te aanvaarden; J0ui9 en Erf toet 1 Mei a.s. Kan le hypotheek op bljjven legen 4% ten honderd 's jaars. Te bevragen bij den eige naar li. HREKDV ELD te Goadriaan. e De Notaris J. P. MAHL8TEDE te Bergambacht ie voorne- Th Hm mens op Woensdagen 12 en 19 Maart 1913, telkens des voormiddags 11 uur pt-ecies, in het Koffiehuis van T. VAN ZOEST aldaar, in het openbaar te veilen en verkoopen: 1. Ten verzoeke van de Erven van Mejuffroiitf-Tïir-Wed. L. VERHOEF: getd B 146, met verdere GETIMMERTEN, staande aan den Schoonhovenschen kerkweg, nabjj het Dorp, zoomede diverse perceelen RIETGORS en DIjtfGROND, Ee zamen groot 2 Hectaren, 63 Aren, 13 C'entlarep. 3 Ten verzoek® Fan den HeerC. WOLTERS: getd C 140, slaande verte perceelen op bet Dorp, met di- WEG en WATERING, te zamen groot 3 Hectaren, 2» Aren, 5.3Centiaren. 3. Ten verzoeke van den HeerC, SCHOUTEN: gelegen nabjj de Ned. Herv. Kerk, waarop thans de kolenhoop gelegen is. Breeder omschreven bjj ndtitiën, welke tijdig te bekompn zijn ten kantore van No taris MAHLSTEDE. De Notari. J. P. MA.HE&TEDE Ie Bergambacht js voornemens op Woensdag 2& Maart 1913, des voormiddags 10 uur, aan de Bouwmanswoning geR C no. 140, op het dorp, bewoond door den Heer C. WOLTERS, in het openbaar te verkoopen, om contant geld: diverse Bietenmachineeene party Hooi2 Schou wen, Kruiwagen en eenfg MeI/ ttlLAIK. 's Morgens vóór den verkoop qfgenommerd te bezichtigen. bjj inzet en afslag, pp Woens dagen 12 en 19 Maart 1913, telkens des morgens ten 10 ure, jtt bet Koffiehuis van C. OOMS te Gou derak, ten overstaan van den Notaris J. \A3j IftjEB JUEEHEN te Ouderkerk IJssel, van: geteekend A, nrs. 33, 33a, 88b en 33c, in vter gedeelten bewoond, niet ERF, TUIN, BOUWLAND ëifBïJK. staande en gelegen te in Kattendjjksblok, strekkende van R. U. Jongenburger, over den djjk tot P. van Scbieveen, belend noordoost L. J den Braber en A. Blanken en zuidwest, W Boer, groot 33 Ayen, 63 Centiaren; en geteekend A, nrs. 60 en 60a, met ERVEN, staande en gelegen als voren, in 't klein dorpje, strekkende van de djjkskruin tot P. F. Thomsen, belend noordoost denzelfde en zuidwest A. Fjjn, groot 98 Centiaren. Te aanvaarden: het Bouwland bjj de toe wijzing en de Gebouwen ed Erven bjj de betaling op den 3. Mei 1913. Breeder orotóhmven in biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van 'den Notaris. van 1 onder 1 op Woemidag**Maart tuis' bOjg,1™*' telkens 's morgens ÏO uur, in „DE DOELEN" te Gnriiichem, ten overstaan van te Gorinchem, in negen perceelen bjj biljetten omschreven. Inlichtingen geeft Not». MULLER. Notaris H. O. KOOI te Lopik zal op Donderdag 13 Maart 1913, des v.in. 10 uur, bjj het Koffiehuis van JOHs. OOSTEKOMten verzoeke van P, WIL- LEMSENpubliek verkoopen: als: Bergroeden, Sparren, Eiken Palen, Brugleggers, Ribben, Planken, Scbrooten enz. Gy kent misschien dien toestand van gejaagdheid die maakt dat men de uren telt die tusschen middernacht en de ochtendschemering verloopen. Niets is pynlykeren de ongelukkige die zyn nacht niet geslapen heeft, neemt waar dat zyn dagwerk er onder lydt. Hy gaat voortdurend achteruiten zyn levenskracht vermindert-in groote matr Wat vindt men, 9 op de 10 malen, a's oorzaak van dien zoolastigen toestand. Slechte spysvertering of zenuwachtige overprikkeling. Wy bevelen het gebruik der Pink Pillen aan, die, door het bloed weder te be.'even, de maag nieuwe krachten geven, die, door de zenuwen te versterken, de storingen van het zenuwstelsel genezen. Men moet wel opmerken dat de Pink Pillen niet doen slaper., zooals sommige bereidingen met opium. Deze bereidingen doen den zieke kunstmatig inslapen, terwyl door de behandeling met de Pink Pillen, hy op natuurlyke wyze inslaapt. De slaaploosheid wordt voortgebracht door het verbreken van het evenwicht der lichaamsverrichtingen. De Pink Pillen herstellen dat evenwicht. Zy doen den slaap weervinden, zooals zy de eetlust, de goede spysvertering, de krachten doen weervinden. In één woord, de Pink Pillen verjagen niet de i kwalen en de ziekten, zy ontnemen hen de mogelykheid langer te blyven. I ERSONNESj' I" «IV 11.1.1.zgu verkrijgbaar 4/1,75 de doos en 4 9,— de 6 doozen aan het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22-huis, te Ain*terdam; mede verkrijgbaar bjj A. N. VAN ZESSEN te Schoonhovenbjj JAC. STÜRM, Drogist te Lekkerkerk, bjj GROENEVELD, Drogist te Krimpen a/«l IJssel en in alle goede Apotheken en Drogisterjjen. Dit kan alleen, wanneer men er voor zorgt, dat het bloed gezond bijjft. Doet men dit niet, dan ontslaan ziekten. Indien men zich dus niet goed gezond gevoelt is bet de hoogste tjjd, dat mpn zjjn bloed voorziet van de noodige stoffen om gezond te worden. Deze stoffen vindt men in FERROCEEN, dat bereid wordt in de Chemische fabriek „DE AESCULAAP", te Helder. Hel is verkrijgbaar in verzegelde fles- schen 4 f 1,35. Hoofdverkooper voor Schoonhoven en OniHtrekeu A. N. VAN ZESSEN. Verder bij: ANT. COOPS, P. DEN DUIJN, A. VAN WALSEM, A. RIETVELD, J. STAM Gz., Gouda. Vreeswijk. Ouderkerk a/dIJ. Nieuwpoort. A. GROENEVELD Lz., Krimpf.n a/d IJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek MEEflTERWERKEll VAN een flink boek van ruim 500 bladz. voor slechts 96 Cl. Te bekomen in den Boekhan del van J. DE VENT, Wjjdstraat te Gouda. Franco na ontvangst van het bedrag. TE KOOP: wielhoogte 1.60 Meter bij J. C. DE ZWART, Meerkerk. maakt, oude, versehotenkleedlng- stnkken weer al* nieuw. Geeft niet, aL Drogist, - Wjjdstraat, - GOUDA. by J. DE V t.NWijds!rant te lle.d Mejuffrouw Maria van den Noortte Linderte provO.) verklaart ons „Ons dochtertje had dezen winter bet „opgeluk van een stoel tegen de gloeiende „kachel te vallen, waardoor zij ernstige „brandwonden kreeg. De wonden waren „geheel open en kermde zjj het nit van g.-y- „ae pjju. Onmiddellijk haaiden wjj een „potje Klo»*terbal*em 'en legden „linnen lapjes met Kloo*terbal*em op de wonden. Dadeljjk werd de pjjn „verzacht. Wij gingen met het gebruik van den Kloo*terbaU«m „voort en na verloop van eenige dagen waren de vreeseljjke brandwonden „gebeel en al genezen, waarvoor wjj zeer dankbaar zyn." De geneest onvoorwaardelijk rheainattek en alle rheumatl*che Hitudoeningen, *pl< in dea rug, Mpierterrekkingen, stramheid, wonden van allerlei aard, winterhanden en -voeten, huid aandoeningen en aambeien. Prjjs per pot van 20 gram 35 cent, van 50 gram 75 cent, van 100 gram f 1,20 en van 250 gram f 2,50. F.iscbt rooden band met h&ndteekening v. d. Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrjjgbaar bjj alle drogisten, apothekers en de bekende depóthouders. vindt n ongetwijfeld In den boekhandel van 0f BK contante betallug 5 korting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4