Grootst on voordeeUgst Speclaalbuls In HEEREN- en KINDERKLEEDING. mot de bekende enorme Collecties in alle afdeelingen. Vanaf heden EXPOSITIE onzer nieuwe MODELLEN. Groote OpimiDi ra Schoenwerk GEDURENDE 1O DAGEN, vanaf Zaterdag 8 Maart tot Woensdag 19 Maart 1913. SpaaM „MearM-Amtt c. a Grao,HoöieRStroD LAATSTE NOUVEAUTÉ S. MELKZAAK. PULMONATINE, TiidgBestloten en -Polissen zijn verkrijgbaar tot de trekking der 5e klasse bij den Hoofdagent A. NATZIJL te Stolwijk. Ongesorteerde Schoenen tegen lage pril» opstrolmd. N». 34 BW* ZIE DE ETALAGES! A. C. EIJKELENBOOM, Korte Dam b./d. Vischbrng, SCHOONHOVEN. Ijzeren Schouwen, laadvermogen 1500 kilo, steeds voorhanden bij JOH. KRAMER te Hekendorp. ROTTERDAM, hoek Heerenstraat Aanbesteding. Aanbesteding. KOEHOOI. Aanbesteding. UB. Zeer vele pracht-artikelen met zeer groote prijsvermindering. Zie Étalage! Prijzen ft contant. W* Zie Étalage! BLNN STATE! TWE Vergadering vi Aan de orde t verslag van dei Linden Heynen, van een j komende De heel wijzigde den Mini santen leden verlie” Na een Laan, Boga M i n i s t e r v i Arts Een MELKZAAK WIJ BRENGEN IETS NIEUWS op het gebied der watersport. MAGAZIJNEN: The Angle-Continental Chemical Works. 17 Rijswijksche Plein, Den Haag. den bouw van een KERKGE BOUW met Toren, Kerkeraads- kamer enz., WIJ BRENGEN NIETS NIEUWS Success-, Welcome- en Express Rijwielen H. G. A. ACKMANN Klaas Raving Rijwielen, Zwolle. den bouw van eene CHRISTE LIJKE SCHOOL te Boven-Har- dinx veld W HET MIDDEL TEGEN TUBERCULOSE, Bloedarmoede en algeheele uitputting. PULMONATINE GEEFT GEZONDHEID. PULMONATINE GEEFT KRACHT. PULMONATINE GEEFT WEERSTANDSVERMOGEN. Aarzelt niet, wacht niet tot het te laat is. HET ONDERZOEK IS GRATIS. BALANS op 1 Januari 1913. ACTIEF. -- Gehrs. BERVOETS Opening Voorjaars-Seizoen we de PASSIEF. het Reglement. N.B. O. KOK Wl, Architect, Ammerstol. jenoeind i te ver- by T. DE >uwer (bij het na alsi hoi De Architect, A. K. KRUITHOF Azn, i wordt .INDE. 20. 30. W4 geb< Bot. en flinl f 84100,47 39500,— H33,39ö 5000,- 2068,365 f 131802,23 in bovengt mening is middags Bestek A. VAN noemde toekende ad f 5,- den dag teruggenomen. overnam. een sint Om ruimte te maken voor de nieuwe Artikelen in de Zaken te Ncheveningen en te Schoonhovenworden ALHIER gedilrende 10 dagen al de Uitsluitend prima kwaliteiten. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Aanbevelend, Gedurende deze 10 dagen wordt op de andere artikelen 5 7. korting gegeven. Het Schoenwerk, merk .INDESTRUCTIBLE SHOE”, zonder korting. De Directeuren: F. J. VAN DEN BERG. P. A. DE RUIJTER. M. A. VAN BEEKUM. C. NUGTEREN. voor onze merken. Onze serie Rijwielen t van door en door prima Rywielen kan Na waar Ter overname aangeboden: met WAGEN en 1 of 2 HITTEN. Adres: C. LANGERAK, Ommoordsche Weg 16, Hillegersberg. Een kleine, handige bultenboord-bootmotor met magneet- ontsteking, gecombineerd met zelfstandig werkende stuurbeweging, die door middel van een paar klemschroeven aan elke roeiboot te bevestigen is. Dit is het eenige model, dat aan alle eischen op dat gebied volkomen voldoet. „EFFZETT” is de naam van dien motor. Door den Heer C. KOK Wz., Architect Ammerstol, zal namens den Heer WEN DELS te Schoonhoven, op Maandag 10 Maart 1013, des namid dags ten 8 ure, in het Café „LEKZICHT” te Schoonhoven, worden aanbesteed: Het amoveeren der «bestaande Woning en het bonwen van een WOONHUIS met WERKPLAATS te Schoonhoven. ’t Bestek ligt ter inzage ii Café, alwaar ook de teek< krijgen f 0,40. Van 24 Februari tot 1 Maart werden 73 personen gratis onder- zocht, waarvan 50 door ons werden aangenomen en genezing verzekerd. Kegens ziekte ter overname aan boden: Een flinke Zaak in Melk, ter, Kaas, Eieren, Kruideniers- Geldersche waren, hetwelk een ik burgerbestaan oplevert, gelegen te ROTTERDAM, op netten stand. Huur van het ruime huis zeer billijk. Br. fr., lett. C H 339, aan het Algemeen Adv.-Bureau D. Y. ALTA, Wynhaven 91, Rotterdam. De ondergeteekende zalnamens den KERKERAAD der GEREF. GEMEENTE van Giesaen-Oude- en Nieuwkerk, trach ten aan te besteden: op Maandag 24 Maart 1913, des voor middag» 10 uur. en teekening zyn te bekomen bij I H0UWELING, Scriba van ge- Geref. Gemeente, en bij onderge- i vanaf Dinsdag 11 Maart 1913 per stel, en worden ad f 2,50 op der aanbesteding (ongeschonden) op het gebied der rljwielsport en dat is de beste aanbeveling v voldoet in elk opzicht aan wat worden verlangd. kent men door het geheele land en worden door geen andere merken overtroffen. TRANSPORT RIJWIELEN voor bakkers en slagers: Tweewielig, met bak op achterwiel; driewielig, met open en gesloten bak. Isola”, Broodsnljmachines 66 Melkontroomers. voor Hotels en buish. gebruik. Te koop aangeboden 32 ft 33 dnizend kilo's le kwaliteit KOE HOOI, waarvan de helft buitenwaards. PnlK, Pnik! Verkrijgbaar in massa, ook bij kleinere hoeveelheden; gemakkelyk per as of pér schip vervoerbaar. Te zien en te bevragen JONG Jz., rustend Landboi dorp) te Lekkerkerk. - De Mini* Nijverheid en Ht 1 April den disti beek, te Gronin aangewezen de g werkkring de Zi a. gelegen ten Maas, Scheur en b. Ammerstol IJssel, ’s-Gravei thel, Krimpen a, Lekkerkerk, De Naaldwyk, Ovei broek, Schiedam en Vlaardinger-j Naar de zullen binnenko ieuin-postzegels herdenking van Neerland’s Onafl Het besi ging van Kaasha gadering, 13 df voor een handel volvette kaas, di in de droge stof De einde burgerscholen n provincie Zuid- worden afgenom missifin, welke worden genoemt de derde commi De eerste cor De ondergeteekende zal namens het Be stuur trachten aan te besteden: op Maandag 24 Maart 1913, des na middags 3 uur. Bestek en teekening zjjn vanaf Dinsdag 11 Maart 1913 te bekomen bij G. J. VOOGEL, Mr. Bakker, Boven-Hardinxveld, en by ondergeteekende ad f 4,— per stelen worden ad f 2,50 op den dag der aanbe steding (ongeschonden) teruggenomen. De Architect, A. K. KRUITHOF Azn. me aange- )ds jaren he der comn >n gewezt en conci houdend gratificat j met hui ar Arts, de concl nister var schadelooi —lies. enkel v -aar ster van de conclus Ia re- en dup irbjj de stemm van de conclusie, verzocht adressai voor het geleden v Later zal dus h moeten worden. Vervolgens we treffende onze de stelling te San Fn op het ontwerp t Weerwet aan de c Op verzoek van namens de comn woord voerde, n .Oorlog de nii van artikel 7 ten wijziging, eerst en aangebracht, niet Maar nu betoo hierbij later ook van Twist ondt van de oefeningei weer ook terugi Over de verschil) z. i. de Kamer e> boord worden. Tegen deze rei Van Karnebeel gingen waren toe daarom een afdee zyn. Hierby sloten z de Minister v aan, teiwjjl de he Verwolde te ke z. i. geen verzwaï Daarna werden gingen gesloten. Aan het einde Van Karnebe, Minister een twi het doel den die brengen. Daarna werden omtrent een adre tein der marecbai gekeurd en wen volgenden dag v« Vergadering Aan de orde w raadslaging over Na een langdui de Kamer twee beide met 60/7 administratietroej ningen vrij te stt Op artikel 28 I een amendement houden in werk£ straf facultatief t< door den Minis Daarentegen wi Laan op het vo ningen op den vervallen, met f Een oogenblik over dit ontwerp In de eerste pl diteitswet met 54 (Rechts tegen liu Het ontwerp I kunst werd na i ment-Van Hamel aangenomen. Eindelijk werd zoek van den be« gebracht, met 6 Het volgend oi Landstorm, wen met 59/2 stemme had de heer Ter Een gewijzigde verzoek van den inlichtingen op e milicien werd z. de Kamer tot nt ging- Inbrengerskapitaal 114547,416 Schoolspaardoozen222,6t6 Reserve17032,20 Pnlmonaline verzekert volkomen genezing op de volgende voorwaarden De lijder kan zich ten onzen kantore door den geneesheer gratis laten onderzoeken, en wanneer hjj aangenomen wordt moet hij zich verbinden tot bel volgende: 10. het kwantum Pulmonatine te gebruiken, hetwelk de geneesheer voorschrijft; de levenswijze en régime te volgen die wy noodig achten; zich eenmaal per msand aan ons kantoor vervoegen om te kunnen constateeren welk verloop de ziekte neemt. Voor hen die ons niet kunnen bezoeken, wordt by iedere flesch PUlino- latlne een te volgen leefregel gevoegd, geteekend door onzen Geneesheer; ‘smede een staat voor gewichtscontrole, door den patiënt geregeld by te >uden en maandelijks aan ons Bureau ter contróle op te zenden. PULMONATINE is NIET zooala .zoovele andere genees middelen, welke genezing beloven doch geen resultaten geven, PULMONATINE GENEEST. ZU, die TUBERCULOSE lijden, komen tot ons om GRATIS ONDERZOCHT te worden. Onze geneesheer is gratis te consulteeren, op Werkdagen van 10—12 en van 2—5 uur, Zon- en Feestdagen van 10—1 uur. Pulmonatine is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Dro gisten; waar niet verkrijgbaar, direct van onze fabriek franco tegen postwissel. Prijs per flesch van 500 gram f 2,00. - - 1000 3,60. Proeflesch 200 1,00. Opgericht door het Departement „MEERKERK—AMEIDE c. a.” der Maatschappij „Tot Nnt van ’t Algemeen*’. Effecten en Obligatiën Hypotheken Rente te goed Prolongatie Kasgeld f 181802,38 De Secretaris-Penningmeester, H. VAN EETEN. Gezien en goedgekeurd door Directeuren en de Commissie, bedoeld bjj art. 83 van De Commissie: A. VAN STAVEREN. P. SICHTERMAN. H. VAN IJZEREN. Ter boden staande ZAAK in aan den HoIIandachen IJssel. Brieven franco, onder no. 75, aan het Bureau van dit Blad.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5