Zaterdag 22 Maart. 1913. Nü. 3480. Eerste Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. !eïS 8 A*<e! BINNENLAND. GMeeiterud m Sctaonlmven op Vrijdag 7 Maart 1913, 's paid te 2 uur. rd iner kket van is met taxi lie ke dryl tien vac< Wht ior 1 ve •ng, 1914 nu het voorstel I 1 tl I niet ver- on- te ling VOOl ik u mond- vee op Uw dw. A. HOOGENDIJK. Zeist, 17 Maart 1918. A. A. 5 Machi Dit bestaat wit bladen. ééne pok- de .._jnde- dat bet tot den stukje jrkpcht ia!. Is en Ujjl: ’t Is nog raad een andere naar het Congres i Evangelisatie de predi huysen, te “Nieuwerkei, A. van Djjk, te Oudewater. I tuberculose) bereikt te jval, door de lere besmet- strnfl al?™ uaefii en aüüeren^rn aie Muien gróqte öp wetenschap ifiien men anhnfe mlati fidoor F. 1 op J 0 SGHOOÏÏHOYENSCHE COÜRANT. Uitoavb VAM S. W. N. VAN NOOTEN n Schoomhovim. Intercamm. Teietooa-nr. M. nee Greup t de raad en Limbur* Sprang er. gelisatiearbei getroffen. —Vanwege de classis „Gouda” der Gereformeerde Kerken zjjn afgevaardigd u„* r- voor Gereformeerde iikanten Ds. G. Dal- srk a/d IJ asel, en Ds. zoekt veroi stelt veroi De heel deelt mede d „T.A.VXN.U.’ Geloot en Wetenschap. ’ing van den r aanval op de or.uuU«A.u len stuk van den t__r 2. 2:n Haag, voorkomende in ansche Courant” van u, geachte Redactie protest tegei unbeid getuig r in ieder jnden zijn wetenschappelijke 3 valt. verleende plaats- •ma Van Nooten feths. overlate te nemen, opdat de nemen van de ontw~’ Dit voorstel v.„.„ stemmir- De r het schynt, uw alleen Moof? at zich als de ware wetenschap aan- werkeljjk wetenschap? „Gjj weet wel beter”-. Denkt ge dan nic‘ Wetgever, dus’als tende - wetti geste wetti Ind natin Schd wat met Het Centraal Comité van de "rjjzinnig-Hervormden heeft zich tot de lidmaten der Ned.ftBerv. Kerk gericht pm bijdragen voor eerilye stichten studiekjis, om jongelieden, ojt vrijzinnig predikant zouden willen wórafen, maar wien het aan de voor do studie .Mnoodigde geldmiddelen ontbreekt, financieel/ te steunen. „Reeds nu is ér} een aanzienlijk tekort «dikanten in de Ned. kunnen wjj de plaatsen, ps gehandhaafd hebben, g daarbij het feit, dat ngers onder de onderen |j moeten worden, en ge [eens zijn, dat bier een i onze beweging dreigt, eeds wassenden invloed ^ormdea zal bet vaak dat óf een oude getrouwe lorganger blijft, óf in raar soms na ontzaglijken ffde overwinning behaald Ig feitelyk i óordat men inger niet krijgen ki j/d IJweL 19 van opengevallen normde Kerk werd ieboiep. Er i W B T. Vryzinnig-HervorUj lidmaten der Ned.ft Lagen voor eed i jongelieden, dl iden willen wóni or do studie .m rekt, financieel -J nu is e^ aan vrjjzidnige po Herv. Kerk, reedfji H waar wjj ons su i niet bezetten, va i velen onzer voort van jaren gerekd a zult het met ons groot gevaar voq Want bjj den.ii der Vrijzinnig-Ele moeten voorkomuMj gemeente zondefT nieuwe gemeentepjM strjjd en inspanning is, die ovérwiqnil geulaakt wordt, 1)1 gewenscbten voorga ^Ouderkerk^ Bjj de verkoopyg/ plaatsen in de Ifery elf plaatsen f 116; vraag dan aanboft I lige Kiesvereeniging in het op een na aigempei op de groslijst, gepl k S. Middelbeek, te He hééren Mr. D. van Blom, H. C. Dresselhuj/s, te’s-Grav pt dl eerste klas* [flessen te Gouda zjji mannelijke kandidate/ H. NJSprujt, Chr. '1 A. vaauLeeuben, H. Al heid, jildr. van Gent, Konyn/ ian Tempel Dam lpStolwjjk en didate»: S. J. C. B4 Shoejjenbos, C. Donker e en H. A. vrouwiHj|l j 1 (Ongei te Utrécht uitspraak •'u™i meene stei 10. Aar ning op omslag. De voorzitter zegt dat dit voorstel al zoo lang ter tafel is gebracht en misschien nu besproken kan worden. De heer P. van Sonsbeek verklaart dat hjj de typen van aanslag ontvangen en nagegaan heeft. Spreker vindt de zaak van dien aard, dat zij niet met den looppas be handeld moet worden; hy acht bet urgent met de behandeling te wachten tot het najaar. Het kohier van den hoofdelyken omslag voor 1913 is aangeboden en dus treedt deze ontwerp-verordening, zoo zij wordt aangenomen, eerst in 1914 in wer king. Tegen de begrooting b. v. zou het ontwerp behandeld kunnen wordpn; de effectieve jposten en de aanvullingsposten van alle len m icrö- a voor, die pokstof in bet bloed (zettende gedachte. i dan ook dat-er 22 lies kunnen ontstaan ing (waaronder 9 huidziekte), roos, I en syphilis, naar u of menschen Van Sonsbeek in rondvraag brengen. De heer J. Kortland herhaalt, dat de ontwerp-verordening niets te maken heeft met de begrooting. De voorzitter stelt voor de woorden „tot het najaar" uit het voorstel weg Je laten en daarvóór in de plaats te stefl* „met bekwamen spoed” of .te gelegener tflaf. De beer H. M. den Uyl: Dat is op z’n Amsterdamschl t Een roorstèl. Het vooi zou het wyzigd in i kennis nomen me: héeren H. dooi t de belasting-ge- „nering en verklaart en Weths geen bezwaar del van behandeling der INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) By regenachtig weêr heeft de vestibule van’t Postkantoor te Krimpen a/d Lek 't voor komen van een vijver, Wat voor ’t publiek, „lijdende aan watervrees”, een beletsel is tot het loket. istigirtgl jsbknk, 19li i per zake aa htt ikeroog mist. stal op advies van districtsveeartsen enz. af laten maken om de ziekte te bestryden, zou u dan durven advjseeren, om hetzelfde op een huisgezin met kinderen toe te passen, zoodra zich één geval van pokken, cholera of pest voordoet by een der leden vaa zulk een gezin? -r Immers neen, maarl... dan past ge óók niet toe op menschen wat de zoogenaamde wetenschap wel op dieren toe durft passen. Indien u dit afmaaksysteem als weten schappelijk aanvaardt', handelt ge in de praktyk gelukkig even inconsequent als de boeren, die ge dit kwalyk neamt. „Geneesmeester, genees uzelven.” Zoo óók Waar ge de meeste orthodoxen verwyt, dat zij niet anders durven zien, niet anders durven denken dan hunne leermeesters, mag ik u wederkeerig vragen durftgy ten opzichte van uwe leermeesters andérs zien, en anders denken inzake de vaccinatie, naar zaligmakend gel Is wat zich al meldt, i „Gy w__. Denkt ge dah niet, dat God als hoogste ver, uusjais de Almachtige, Alwe- AllesbeSBurende, macbtiger is als de tea (ook dematuurwetten), die Hydaar- teld heeft, iaat H(j naar blieven die p niet op zou kunnun doen houden? (en ge zóó denkt (n.l. dat God aan rwetten, gebonden zou zyn), zou de per zwakker zyn als de Schepping, (en zéér onredelyke gedachte is, strijdig net Wezen Gods; wy mogen Godb niet rafmeteu met ons eigen, o zoo verdiiisterd verstand. r I Nat^dr4udie en Christendom niet |g z(jn met elkaar bewyzen mannen Coperbicus, Kepler, Newton, Lin- Cutter, Herschel, Leibnitz, Fafaday leren,!^rustige en godvruchtige mannen, )qte ontdekkingen gedaan hebben 'lappelijk natuurkundig gebied. fTliMien men hier meer van Weten wil, &haffe m|ek zich dkh „Natuurstudie en Christendom’;/door F. Bettex. Mur °‘pM)tiu op de [vaccinatie (inenting tpgéffl dèf pokken) terug 'toft koineh. Hoe dengmi sommige wetensphappeiykejnannep pierbjver. 11) Mu| ik au in deiebrste plaats wh'zen Dr. ptootepM, D.,(flitó’in zjjn boekdgetik.. „Pla.jp Home Talk /uitgegeven te Nèw-York, beweert, dat het jonmogelyk is zuivere pokstof tel cultiveereq (kjveeken) 1 volgens een officieel rapport, üitgebracht (door den legerarts i van de vereenigde Staten van Noord-Amerika, Walter R,eed, opgenomen in het „Journal of Practical Medicine” for July 1895. Im de „ViriïS” (entstof, smetstof) betrouwbar^ pokstof-stations korue ben en ongewenschte bacteriën natuurljjk met de pi ingeënt worden. Ontze Autoriteiten beweren verschillende complicati tengevolge van de inehtii verschillende vormen van tuberculose, melaatschheid gelang men pokstof van dieren v. gebruikt. Dr. Jenner entte zijn zoontje in met varkenspokken, wat Dr. Foote noemt „porcination”. Tengevolge van deze bewer king stierf zijn zoontje aan tering It u- vóór den mannelyken leeftyd hebben. Duizenden zijn na dit gei inenting, aan scrofuleuse of andt telyke zielden gestorven, die met de pok stof ingeplant zyn in het bloed. De geschiedenis van de vaccinatie toont groote veranderingen aan in de meening van de vurigste voorstanders dier operatie op belangryke praktische punten. Mr. Alexander Wheeler toont in een be knopt overzicht de verschillende dogma’s aan aangaande de vaccinatie. Het oorspronkelyk dogma was, dat inenting volstrekt behoedde tegen de ziekte gedurende het geheele leven; leer van 1804 luidde, dat bet met uitzoi ringen behoedt; de leer van 1818 niet volkomen behoedt, maar de pok- ziekte verzacht; de leer van 1868, dat her haling (revaccinatie) vereischt wordt daar de pokstof uitwerkt; de leer van 1877, dat een herbaalde vaccinatie na een zekeren leeftjjd een byna zekere bescherming verleent; de leer van 1881 (Guy): ....het is geoorloofd te gissen naar de werking van de vaccinatie. Mr. Wheeler vraagt: „Is het my niet geoorloofd te denken, dat eenbelydenis van een absoluut bankroet eerlang deze lijst komt sluiten?” Professor E. M. Crookshank, M. D. van King's College, Londen en Dr. Creighton hebben een origineel, diepgaand onderzoek naar dit onderwerp ingesteld, en zyn als besliste tegenstanders van de vaccinatie opgetreden. Het werk van Professor Crooksbank, „History and Pathology of Vaccination”, in twee deelen, haalt wetenschappelijk de theoretische grondslagen voor de vaccinatie omver, en toont de onoprechtheid, onbe kwaamheid en wankelbaarheid van deszelfs stichter aan. Dr. Creighton demonstreert in de laatste uitgave van de „Encyclopaedia Brittanica” de misleiding van de statistische of prak tische ondervindingbasis van de vaccinatie, zoodat volgens Dr. Foote de vaccinatie niet meer waarde heeft als het loon voor de dokters, de winst voor de vaccinestations (pares vaccinogéne) en andere toevallige belangen („Plain Home Talk” pagina 193). Ook in Duilschland en in ons eigen land zyn professoren en doctoren die tegen de vaccinatie zjjn, zooals bekend is, maar omdat dit hoofdzakelyk mannen van Chris telijke beljjdenis zjjn, heb ik die maar niet aangebaald. Uit een en ander bljjkt, dat er geval zéér groote gevaren verbor aan de vaccinatie, welker v waarde zéér te betwijfelen U dankzeggend voor de ruimte, geachte redactie, kunnen dan beter gevonden woiden. Spreker stelt daarom voor, dat de raad besluite om de behandeling van de ontwerp verordening op de heffing eener directe be lasting naar het inkomen in deze gemeente aan te houden tot de begrooting 1914, of tot het naj iar, opdat de raad, gelet op uit gaven tengevolge van leeningen etc. en de daartegenover komende ontvangsten, dui delijker de gevolgen en de te stellen eischen van dit nieuwe ontwerp zal kuunen zien. De heer H. M. d e n U y 1 steunt dit voorstel. De wethouder G. J. Niekerk z. zeer goed achten, zoo de burgerij kennis kon nemen van deze ontwerp-verordening tot heffing van een progressieven hoofde- lyken omslag. Spreker zou aan de firma Van Nooten willen verzoeken om dit stuk in haar courant te publiceeren. Zoo de firma hier niet toe bereid is, zou spreker de verordening gedrukt en onder de ge meentenaren verspreid willen zien. De beer J. Kortland kan hierin met den heer Niekerk meegaan. Maar wat de heer Van Sonsbeek wil daar is spreker beslist tegen. Hjj begrijpt niet wat de ontwerp-verordening te maken heeft met het aangeboden kohier of met de volgende begrooting; zij staat daar geheel buiten. De wethouder G. J. Niekerk zegt dat de raad niet weet, welke fioancieele ge volgen het grondbedrijf voor de gemeente zal hebben; en nu is de heer Van Sons beek bang, dat het percentage van den hoofdeljjken omslag de hoogte in zal gaan. De heer J. Kortland verklaart, dal de heereh er niets van begrijpen. Den wethouder H. A. jSchreuder lijkt het toe, dat het percentage van den hoofdeljjken omslag door de invoering van het grondbedrijf eer dalen dan stijgen zal. Spreker is wel voor uitstel van de behan-: deling der ontwerp-verordening, maar niet tot het najaar; over eenige weken of over een paar maanden zou spreker* de veror dening behandeld willen zien. Stelt men haar uit tot het najaar, dan is het mogeljjk om haar voor 1914 in werking doen treden. Dat is ook niet del bedoelii k'der voorstellers geweest. De heer H. M. den U ij 1 wil de zaak niet te snel af handelen. De I gemeente staal voor het ontwerp tot pensionneering der gemeente-ambtenareniaat de raad eerst eens afwachten wat dat kosten zal. Een geheel nieuwe toestand wordt dan geboren. De wethouder H. A. Schr e u d e r meent dat de pensionneering der gemeente-ambte- naren geen invloed kan hebben op de ver ordening op de heffing van den höofdelykeq omslag. Het geld dat er moet zjjn moet toch gevonden worden, op welke wjjze dan ook. Deze verordening bedoelt en hierop legt spreker den nadruk de lésten beter en geljjker te verdeelen. Daarom kan er geen bezwaar tegen zjjn baar vast in be handeling te nemen en aan te niemen. Zij heeft niets te maken met de Vraag, hoe veel geld er noodig is; de vraag is alleen: moeten de lasten beter verdeeld worden? Ddér gaat het om! De heer H. M. de uitgemaakt dat de r deeling wenscht. De heer W. F. H. Regtdoorzie en andere leden verklaren, dat dit wél heeft uitgemaakt. De wethouder G. J. Niekerk meent,dat een zaak, die zóó het wel en wee van Schoonhoven raakt als deze, goed behandeld moet worden. De heffing van fiet school geld staat in het nauwste verband met de belasting; de gevolgen mogen pok in dit opzicht wel terdege worden nagpgaan. Do raad moet rekening houden mt)t de hééle burgerjj en niet met ééne klasse. Het is zoo getnakkeljjk gezegd: we wijlen de ar beiders ontlasten. De heer H. M. d e n U ij 1O zoo De heer J. Kortland wil eerst in rond vraag gebracht zien, of de ontwerp-ver ordening in de courant komt. De wethouder G. J. Niekerk stelt voor aan den heer Van Nooten te vrdgen, of hjj de verordening in de courant wjl plaatsen, tegen betaling, en anders wil spreker haar laten drukken. De heer J. Kortland wjjst op de tegen strijdigheid, dat de raad nu voor het pu bliceeren van stukken zou gaajn betalen, terwjjl hjj pas een voorstel om de stukken gratis ter publicatie af te staan heeft af gestemd. De wethouder H. A. Schreuder meent dat de zaak anders zit. We hebben hier, zegt spreker, ’t geval dat we een drukker hebben, die een goed rendeerende krant heeft, maar er niets voor wil uitgeven. De heer J. Kortland zegt, dat het adres van het R.-K. Schoolbestuur oók is voor gelezen met het doel, het gepuliceerd te krjjgen. De wethouder H. A. Schreuder ont kent dit. De voorzitter brengt schiedenis in herinner» daarna, dat Burg. hebben tegen uitsl verordening. De wethouder G. J. Niekerk herbaalt zjjn voorstel inzake het verzoek om publicatie aan de firma Van Nooten en voegt er bjj, dat hjj voor de publicatie betaling wenscht te vragen van die firma, om niet af te wjjken van de verordening op de heffing van leges. De heer J. Kortland geeft zjjn groote verwondering over dit laatste te kennen. De wethouder H. A. Schreuder: Laten we toch niets aan den heer Van Nooten vragen! De wethouder G. J. Niekerk ver klaart, dat de naarn van de firma Van Nooten hem te hoog staat, om dien op deze wijze in het debat te betrekken. Na eenige discussie tusseben de heereu H. A. Schreuder en J. Kortland ovei* het publiceeren van stukken, stelt de voorzitter voor, da,t de raad niets aan de firma Van Nooten vrage, doch aan Burg, en Weths. overlate de noodige maatregelen burgerij kennis kan ntwerp-verordening. wordt zonder boofdeljjke ling aangenomen, vo orzitter zal voor dezem'weMstrj|d beschikbare. zi(|r lanpiaatseh, t^ige&le van 1^766,jzjj^ «LmeAuW Iieuwh. 1 —Dinsdag mftfr gen w e r d v a n diL kustwacht te JJaiuid^n gemeld, dan een j visaiehersvaarmg zich op dngeveerf I) 6(n Meter ten zuiiftn vUn de Zujdpier ja) I nphd bevend. OnmudellHk werd de qp, de; Zuiupi(^gestationemaereadingsbootr^Eda9/d Wfllémfrwdn BröeKnuysó” in gereedhe/fi ‘jrachU'len, bjj gebrek dan paarden,rdoor 60-tAf mannen, door Het zand en langs het straridlpaar tie (Jdkdes ^evaars getrokken. Daar wpffd dej boot niét zonder groote moeite, wiiai'bij dd tnijlrkers zich meerendeels te wateiijnjoeshqp qqgevdn, in de branding gebracht en benjknd. Het mocht den redders gelukken alle dertien de; opvarenden van de viscbsloep, de „Oranje Nassau, Middel- harnis II", schipper Jari de Koning, te redden. De reddingsboot heeft daar bjj ernstige averjj opgeloopen. De schipbreu kelingen werden in het reddingsstatioq ondergebracht en van droge kleeren voorzien. Onmiddellnk na de stranding was ook de sleepboot „iJmuiden” ter plaatse, doch deze kon geen verbinding krjjgen. De ligging van de sloep is zoodanig, dat bjj gunstig weer afsleepen niet onmogeljjk zal zjjn. Te Naaldwjjk is Maandagavond bij de schietoefeningen van dti vereeniging „Volksweerbaarheid” de jongeling Z. door een kogel in bet achterhoofd getroffen en levensgevaarlijk gewond. De kogel is ver- Ter gelegenheid van de Pahnpaardenmarkt te Utrecht is een paardenkoopman) een portefeuille met ongeveer f 450 ontrold, zonder dat de daders gepakt konden worden. Een zakkenroller, uit Roemenië afkomstig, werd door de politie geknipt, juist toen hjj zjjn slag wilde slaan. De politie liet met groote borden loopen, waarop stond: „Past op voor zakkenrollers".- stem; Dan gaat bet den doofpot in I >rstel-Van Sonsbeek wordt onge- i rondvraag gebracht en aange- tet 8 tegen 8 stemmen; tegen de A. Schreuder, W. F. H. Regt- „oorzee Greup en J. Kortland. De heer J. Kortland protesteert tegen dit besluit; het raadsbesluit van 23October 1912, waarbjj de raad Burg, en Weths. uit- noodigde met voorstellen te komen, welke het mogeljjk zouden maken dat de heffing van den hoofdeljjken omslag in 1918 op progressieven grondslag plaats had, is nu niet uitgevoerd. De voorzitter zegt dat wat de heer Kortland wenscht zou beteekenen, dat het college van Burg, en Weths. aanneminge- werk verricht, en dat gaat tóch niet. De heer J. Kortland: Maar besluiten van den raad moeten toch zeker uitgevoerd worden Burg, en Weths. kunnen toch niet zonder eenige opgaaf van redenen een en ander onuitgevoerd laten. De wethouder H. A. Schreuder zegt dat Burg, en Weths. zooveel mogeljjk hebben voldaan aan het verlangen van den raad. En nu gaat de raad zelf zjjn besluit tegen werken en de behandeling van wat bjj met spoed behandeld wenschte te zien uitstellen. Dit wenscht spreker te constateeren. 11. Aan de orde is het uitbreidings- voorstel. De voorzitter vraagt, of de raad bereid is om de zaak te behandelen. De heer H. M. den Ujjl oefent critiek uit op het plan. De wethouder H. A. Schreuder acht het wenscheijjk niet over het plan te dis- cussieeren, maar het onveranderd aan te nemen. De gemeente is toch verplicht het op bepaalde tjjden te herzien en de raad kan, in afwjjking van dit plan alles toe slaan. De heer H. M. den Ujjl meeat, dat de raad dan de volgende wel weer kan be ginnen met wjjzigingen. De heer Paul heeft zich eenvoudig aan de raadsleden niet ge stoord en hun opmerkingen genegeerd. De voorzitter vindt het natuurljjk,dat niet ieder lid van den raad met het plan kan meegaan. Maar er moet toch een maal een eind aan komen. Stelt de raad dit plan nu voorloopig vast, dan kan het ter visie worden gelegd voor het publiek. Er zullen dan nog wel stemmen uit het publiek opgaan, en bjj wjjziging van bet plan kan de raad dan daarmee ook rekening houden. De heer H. M. den Ujjl: Ik heb hier verschillende opmerkingen, waarvan niets is overgenomen. Wat gééft het op deze manier, dat de raadsleden opmerkingen maken? De voorzitter zegt dat die opmerkingen aan den ingenieur zjjn gegeven. Dat die er geen gebruik van heeft gemaakt daar ia niets aan te doen; *t kan zjjn dat hjj ver schillende wjjzigingen niet toelaatbaar achtte. Als ieder lid van den raad eens in een teekening ipoest aangeven hoe hjj *t wenschte wat een cacographie zou znen dun krjjgen! Spreker stelt voor het plan voorloopig goed te keuren en gedurende bepaalden tyd ter visie te leggen. De raad bljjft voortdurend steken op dit plan met grond- verkoop. In rondvraag gebracht, wordt met 10 tegen 1 stem besloten, het plan voorloopig goed te keurentegen de beer H. M. den Uyl. De voorzitter deelt mede dat getracht zal worden, in het belang der Volkshuis vesting ongeveer f 46000 van ’t Rjjk te krjjgen tegen een rente van 3 pCt., waar van ongeveer f 22500 voor het ophoogen van terreinen en het in orde brengen van wegen en ongeveer f 23500 voor rioleering. Gelukt dit niet, dan zal een leening moeten worden gesloten. 12. Aan de orde is een voorstel inzake baggerwerk van de Groote Gracht. De voorzitter zegt dat bjj de behande ling der begrooting besloten is, dit werkte doen uitvoeren. De kosten worden op f 4300 geraamd. Staat de raad toe dat Burg, en Weths. dit werk aanbestedèn? De beer J. Kortland: lx ben er niet tegen, maar als er over gestemd moest worden, zou ik mjj onthouden. Ik heb er weer niets van gezien. De voorzitter: Er is niets anders te zien dan een raming van kosten, len bedrage van f 4300. De specie zal gebracht worden op het terrein ten noorden van de spoor baan, op de gronden van Schep. De heer J. Kortland Hjjft vanmeening, dat de raadsleden van dergeljjke voorstellen inzage moeten kunnen nemen. De heer H. M. den Ujjl; We moeten dit toch gelooven! Met 10 stemmen vóór en 1 onthoudii (de heer J. Kortland) wordt besloten, gevraagde machtiging te verleenen. De wethouder H. A. Schreuder ver- tt even terug te mogen komen op de irdening op het grondbedrijf. Spreker 1 voor artikel 14 aldus te lezen: Do trdening wordt geacht in werking te p-lreden 1 Januari 1913. jrdt goedgevonden. er W.F. H. Regtdoorzee Greup lede dat hjj, als beschermheer van E.N.U.”, ter vergeuiakkeling van de taak van Burg, en Weths., aan dit college een scbrjjven zal richten, waarin bet voor en het tegen van het plaatsen der muziek tent in de Gracht wordt uiteengezet. De voorzitter sluit de openbare verga dering en de raad gaat in comité generaal. Na heropening der openbare vergadering wordt de rekening van het Gereformeerd Weeshuis over 1911 vastgesteld in ont vangsten tot een bedrag van f 8762,39, en met een batig saldo van f 315,98. Hierna sluiting. In de reglementen op den inwendigen dienst der infanterie, cavallerie, vesting,-1 veld- en rjjdende artillerie en genietroepen is op last van den Minister van Oorlog een artikel opgenomen, luidende: „Aan militairen, die verlangen in de Msleeeubeid te worden gesteld tot het bjjwonen eener gemeenscbappelyke bijbel lezing of buiseljjke godsdienstoefening van andereh aard, zal die gelegenheid éénmaal per dag en ten hoogste gedurende 15 minuten moeten worden gegeten, terwjjl daarvoor een lokaal ter beschikking zal moeten worden gesteld.” Dek ies vereeniging „Burgerplicht” *jte Gouda heeft bet aftredende lid, Jhr. Mr. AW. Th. C. van Doorn, te ’s-Gravenhage, Jcandidaat gesteld. Dekies vereeniging „Burgerplicht” N te Bodegraven, aangesloten bjj de Cehtrale ’Vriizinpige Kiesvereeniging in dat district, op een na algemqene stemmen p de grosljjst) geplaatst dén he<T ’s-Grav^nhgge; - n.tejfelft _ivensage. ise der Rsks- yn ^oegelaten de Joh'j J.Vide ul, gAi m. wl Teunjssdk J. allen te iGoudAM RefrtJwjk. AipJ j, Th. Stolwbrk, allen te Gc si en F. v. d.' Neut ti Ze^fenhi i de Vet te Bodfegrayep. jezeu werden 1 mapfielijke i n jke ëandidaat. i l De'Centrale ftud ,v|n Be^ri ivallenverzekeringj heeft in zjjn Diiisd gehouden openbare terechtzitfi gedaan in het hooger betoep I D., bankwerker te Krimpen i 1 1 IJssei, tegen de uitspraak van den Haad[ d Beroep te Dordrecht, bqudende bevee' der beslissing van de RjjksverzekeringsL waarbjj1 hem ingaande 16 September een rente is toegekend van f 0,39Vs Werkdag naar 25 pCt. invaliditeit, ter van een ongeval, tengevolge waarvai *t gezichtsvermogen van hetiint— De Centrale Raad bevestigd^ de uitspraak. Gwada, 17 Ma<art. ,De kiesvereeniging „Burgerplicht” alhier beeft den heer H. J. Nederhorst Sr., wethouder van publieke werken dezer gemeente, candidaat gesteld voor de Provinciale Staten. AlblMaerdasa, 19 Maart. Door den storm konden Maandagnamiddag de knechts van de motorboot „Handel en Nijverheid 2", eigenaar de Heer L. Lepeltak alhier, bet vaartuig niet meer baas in den Alblas(ook wel genaamd Graafstroom) en woei dit tegen den wal, waarbjj het tegen een schouw kwam, welke gedeeltelijk vermeld werd. In dat water mag men niet met een in werking zynden motor varen. Alhoewel aan den sluismeester en den voorzitter van „De Nederwaard", die juist voorbijkwamen, verzocht werd, in dit geval den motor in werking te mogen stellen, werd dit geweigerd. Men was slechts ongeveer 300 M. van de sluis verwyderd. (N. R.) Aowrdelw®», 19 Maart. Mejuffrouw E. VV. Bios alhier is te Rotterdam geslaagd voor het examen nuttige handwerken. Oudewater, 19 Maart. Mejuffrouw J. Kruiswjjk alhier is te 's-Gravenhage geslaagd voor bet examen nuttige handwerken. NtelwUk. 19 Maart. Mejuffrouw W. D. I. J. Marck alhier is te 's-Gravenbage geslaagd voor bet examen nuttige handwerken. Waddiaxveeu, 19 Maart. Het be richtje in ons vorig no., aan het „D. v. G.” ontleend, betreffende een kloppartij tusschen landbouwers op en in bet water van den Broekweg onder deze gemeente, behoeft eenige verbetering of aanvulling. Het is namelyk gebleken, dat de plank of brug, welke tot deze kloppartij aanleiding gaf en daar zonder vergunning van het beétuur van den Oostpolder in Schieland was ge legd, na officiëele aanzegging vanwege dén voorzitter van dien polder onmiddellijk is verwyderd. BECHTNZAKEN. De A rrondissements-Rech tbank te Rotterdam beeft j.l. Dinsdag o.a. de vol gende zaak behandeld: Op 24 en 27 Januari had de 22-jarige stoelenmaker A. A. v. d. H. te Gouda ten nadeele van de Machinale Stoel-en Meubel fabriek te WaddinXveen, waar hij werkzaam was, weggenomen resp. 18 stoelreeltjes en 41 stoel pooten. Eisch wegens diefstal, tweemalen gepleegd f ,10 boete subs. 12 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: M. C. M., 39 jaar, landbouwer te Waddinx- veen, wegens melkvervalsching, tot twee dagen gevangenisstraf. P. d. G., 80 jaar, landbouwer te Zeven huizen, wegens mishandeling, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis, met toewijzing aan den mishandelde van zijn eisch tot schadevergoeding tot een bedrag v«n f *8.50. kebkniecws. Naar de „Rotterdammer” ver neemt werd Dr. W. G. Harrenstein, propo nent te Amsterdam, beroepen hy de Gerefor meerde Kerk te Sprang voor den dienst des Woords in de Kerk aldaar en tevens voor denEyangeüsatiearbeid in Noord-Brabant i Uurg. Tusschen den kerkeraad van m de Deputaten voor dezen Evan- sid werd ten deze een regeling ling behaald waardeloos dan den n kan.” M^art. len^zit- werd voor r -t 'Op P a a si.ew-jM a a ri d a g val het Nederlandsche oó „Houtrust” (een voetbalwedslryip^^lfen ^egen hetiÖEiiigelsche Dé voor dezem'we|dstri|d besebijrparer zitt en dlaanplaatseta; teulgeUile van 15766,] zyn alle 'ven T N (Vervolg van no. 3429.) 9. Aan de orde is een voorstel inzake grondbedrijf. De Voorzitter zegt dat dB wyze, waarop de financiën der gemeente woWen geadmi nistreerd overeenkomstig de Gemeentewet, van dien aard is dat de gemeente nooit op de hoogte is van haar eigenlijk vermogen. Daatom wordt voorgesteld de admini stratie van de grond-eigendommen der ge- jq|®ntc, welke, bljjkens de by de verordening gevoegde balans dier eigendommen nage noeg (fci som van f 40.000 vertegenwoordigen, af te scheiden van de gewone huishouding en een grondbedrijf in te voeren, met afzonderlyke administratie. Daardoor kan steeds een juist en duideljjk inzicht in den stand der zaken worden verkregen. Ver schillende posten van de gewone huishou ding der gemeente zullen door de invoering van dit grondbedrijf worden verlicht, wat een aanmerkelijk voordeel zal zijn voor het tegenwoordig geslacht, dat, werd bet grond- Dedryf niet ingevoerd, ten gevolge van de leeningen, welke in verband met aan koop van grond moeten worden aangegaan en de daaruit voortvloeiende verplichting om direct met aflossing der schuld uit de gewone middelen' te beginnen, zeer spoedig gedrukt zou worden door een onbillyke beiasting- verbooging. Ten éinde zeki •-“** Staten de vel zullen goedke maatregelen A De verord... d»g zal |<worl volgens de laatste wadp houding vr1- zai dit we ker heeft secretaris i kan brer^- De wethouder H. A. Schreuder: Dan moet hy dat maar Ifeeren. Laten we aan die boekhouding niet‘gaan tornen! De neer IL M. den Ujjl meent, dat Gedepute< ~j£ -* r‘ houding - De vi Stagatswi en dat i. van de bedenking slechts als zwaar en merkt nog den raad ook niet alieT._ boekhouding op de hoogte zyn. De heer C. L. van Willenswaard acht de taxatie van enkele perceelen op de balans van het grondbedrijf zeer hoog. Het is gemakkeijjk genoeg om hooge cjjfers op bet papier te zetten en dan te denken dat men rjjk is, maar daarom is men het nog niet! Zoo is het land vanaf den Watertoren tot den Nieuwen Singel voor f 15500 genoteerd. De wethouder H. A. Schreuder deelt mede, dat dit terrein 2 H.A. groot is en genoteerd is tegen f 0.75 per M.2, wat voor grond, binnen Schoonhoven gelegen, zeker niet te veel is. De heer C. L. van Willenswaa vraagt, of de Beeregracht ook niet te hoog getaxeerd is met f 5000. Op welke basis berust deze taxatie? Wat is gerekend per M.2? De wethouder H. A. Schreuder heeft de noodige cjjfers om alles uit te leggen niet bij de hand, en weet ook niet de op brengst van den grond als pachtland. Maar de grond ligt binnen Schoonhoven en mag dus wei hooger getaxeerd worden dan gtfond uit den polder Bergambacht. Het terrein van den Nieuwenweg Opweg is getaxeerd op f9000; een daarvan, nog niet het 100e deel, is vei voor f 1600 aan de heeren v. d. Wat., dit terrein nu ook te hoog getaxeerd? De heer C. L. van Willenswaard: Neen, dat niet. De wethouder H. A. Schreuder: En we zjjn het er allen over eens, dat die gtond niet eens duur is verkocht. Na eenige min-belangrjjke discussie óver de bedoeling der verordening, waarbjj de voorzitter en“ de wethouder H. A. Schreuder inlichtingen verstrekken, ver klaart laatstgenoemde, dat z. i. de veror dening ten bate dér gemeente is en een goed overzicht geeft over het grondbedrijf. Verschillende leden stemmen hiermee in. Overgegaan wordt tot artikelsgewjjze be handeling der verordening, waarby geen discussie wordt gevoerd. Na afhandeling merkt de wethouder H. A. Schreuder op, dat in artikel 7 niet staat, dat de secretaris de boekhouding voert; een andere amotenaar der gemeente kan het even goed doen. De voorzitter acht dit wel mogelijk, doch niet wenscheijjk. De wethouder 11. A. Schreuder acht het wel wenscheijjk. De heer C. L. van Willenswaard: Die ambtenaar moet ook betaald worden. De wethouder H. A. Schreuder: Dat is niets. De boekhouding kan in een paar uren gehouden worden, dat beteekent niet zooveel. De gemeente kan de kosten daarvan dubbel en dwars betalen. Goedgevonden wordt, dat de boekhouding ook door een ambtenaar kan worden gevoerd. De verordening wordt hierna met alge- -*eminen aangenomen. in de orde is de ontwerp-verorde- de heffing van den hoofdeljjken Naar aanleiding van den ruwen, niets bewjjzenden aanval op de orthodoxie in bet ingezonden stuk van den heer C. J. Gorter, Arts, Den Haag, voorkomende in de „Schpoubovensche Courant” van 15 Maart 1.1.. verzoek ik u, geachte Redactie, het na volgende als een" protest tegen die van weinig verdraagzaamheid getuigende ont boezemingen in het eerstverscbjjnend num mer uwer courant op te nemen. Dat haat den mensch verblindt, bljjkt ook ten duideljjkste voor mjj uit den inhoud van dat scbrjjven. Vooral die Christenen, die gelooven aan Gods Voorzienigheid, moe ten het ontgelden zjj toch staan, volgens den fchrjjver, „buiten de openbaring der natuur, óf hebben wegens hunne staatkun dige of maatschappeljjke richting geen be lang bjj de inenting tegen pokken. Alleen dezulken twjjfelen nu nog aan het resul taat. Is dat waar? Ik meen van niet en wél op de navolgende gronden. In alle landen vindt men onder de ge neeskundigen zeer bekwame mannen, zelfs professoren, die de vaccinatie als moderne door den staat beschermde kwak- zalverjj beschouwen. Onder deze mannen vindt men er van dusgenaamde vrjjzinnige beginselenhoewel ik toestem dat onder de rechtzinnige Chris tenen het minst aan dit „modern bygeloof” gehoor is verleend, krachtens hun geloof aan Gods Woord, dat ons leert dat degenen die gezond zjjn den Medicijnmeester niet van noode hebben, maar die ziek zjjn. Dit geldt zoowel voor het lichaam als voor de ziel. Het geloof in dit Woord bewaart voor onvoorzichtige, dikwjjlsschade!jjke stappen; ook waar het de lichamen van onze kinde ren betreft. Dat de boeren er liever hunne varkens als hunne kinderen aan wagen is te begrjjpen, al keur ik mét u die incon sequentie af. Maar, mynheer Gorter, op deze wjjze voortredeneerend en conclusies makend mag ik u óók vragen: waar ministers zoodra er en klauwzeer uitbreekt onder het stal, om één ziek beest het geheele pèt. it oph brengen or rioleering. „„ing moel„„ ker te zyn, dal Gedeputeerde >rdening op het grondbedrijf iren, zyn vooraf de noodige ;elen g^nomeii. arordnaing eischt, dat de boekhou- iraen gevoerd ter secretarie, dubbele methode. Voor dit wat te zeggen, zoo de boek- t bjjzonderen om vang was. Nu icht bezwaren opleveren; spre- uet de zekerheid dat de nieuwe leukoopmaQsboekhoudrng in orde mgemï retho^der Hi A. Sch maar iteeri t ‘ffaa jer i]H. M. den r__ jerdfl ótaten decommercieele boek- als eisch stellen. oorzitter igelpoft dit niet. Van vege ^al die 1 eisch gesteld worden, influenceert de houding ten opzichte gemeenten. Spreker opperde zijn ig slechts als een voorloopig be- f op, dat de leden van ie met de commercieels I J. F. verdé en Ml 4-'' norm.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1