Komt zien de groole MEUBELMAGAZIJNEN «p Haven m& 29 m 35, Sdwoaknrai, Petr olenmLampen. „JULIANABRIEFJES Complete Meubileeringen en alle soorten Meubelen. Spiegels. SGhfldenlen en fortretlljsten, Ruims keuze Fantasie-Goederen. KINDERWAGENS en SPORTWAGENS. 31 TIJDGEESTPOLISSEN 31 TIJDGEESTLOTEN MELKGEREEOSCHAPPEN. „CLAUS", Aanbesteding Straatwerk. VEEVOEDER-FORNUIZEN. SCHOONHOVEN. VEEDRANK„BUBUS Magazijnen Haven No. 35 en 29. Gezondheids-, Springveeren en Kapokmatrassen, Draperieën en Lambriquins. 8AMLUTA4M& Geslagen-, Geëmailleerde- en Gegoten FORNUIZEN. yan de N.V. „Prinses Juliana", L.v. Zevenhoven, tf VILHELM OMAR. fs uwe keel aangedaan N°. 3430. Zaterdag 22 Maart. 1913. Nieuws- ea Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. VAN - De grootste voorraad in de Alles EIGEN fabrikaat, eerste kwaliteit van Meubelen en Stoffeerwerk. KOMT ZIEN DEN GROOTEN VOORRAAD Groote sorteering Wollen-, Katoenen en Moltondekens; Veeren-, Kapok- en ZeegrasbeddenStroomatrassen één- en tweepersoons ijzeren en houten Ledikanten en Ziekenstoelencom plete Wiegen. WW Alle mogelijke soorten GORDIJNEN GROOTE KEUZE Matten, Kleeden en Tapijten, LinoleumsVloerzeilen. Wollen Loopers, Cocos-Loopers TafelkleedenVachten, Voetkussens, Waterstoven en Kruiken. VERSCHILLENDE MODELLEN RUIME SORTEERING PETROLEUM-LAMPEN KOPEREN EN METALEN Fijn Glas-, Porcelein- en Aardewerk. Regulateurs, Klokken, Wekkers en Pendulestellen. Petroleumstellen en alle mogelijke soorten Email-Goederen. Alvorens U besluit, komt dan eerst bezoeken de Magazijnen van C. VAN DER HEK, Schoonhoven. Vraagt STALEN, TEEKENINGEN en PRUZEN. Varfitaivinrtan zoowel binnen als buiten VCI llUlZUIgCll, de stad, worden onder garantie aahgenomen, tegen concurreerende prijzen, per verhuiswagenschip of bootnaar verkiezing. I pf wpI f A"e Sooderen worden met garan VVCIi tie verkocht en verder worden de goederen naar buiten FRANCO thuis gebracht of gezonden. Aanbevelend, Ca VAM DER HEK| Haven, Steenen Brug, bij het Stadhuis, No. 35, Magazijnen: Haven No. 29, EN WEDER VERKRIJGBAAR. n KOOPT: Precies dezelfde kansen als STAATSLOTEN. 99 H.H. VEEHOUDERS! Fabrikant Firma G. LOGGER, Voorstraat, Dordrecht. Rijtuigfabriek, Rijwielmagazijn, Groote voorraad RIJWIELEN H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging a v. LEEUWEN, Bg éi N«l. G. VEEN te Vreeswijk STAAT TER DEKKING J. H. vaa der TORREN Kz., gemeente ZEVENHUIZEN: w r* ABDIJSIROOP, SAHCTA^PAULO, BUITENLAND. BINNENLAND. C. VAN DER HEK. PT Reparatie werk ran Ren beien, Gordijnen en Stollfeerwerk spoedig; en billijk. eige^ fabrikant; worden op alle maten geleverd. worden in Toraohlllende maten en klenren geleverd. Ret leggen van Vloerzeilen, Loopers en Tapijten geschiedt gratis. Jt In modernen stijl. :-t ENT PRACHT VOLLE Holl. Algem. Exploitatie-Maatschappij. KON. GOEDGEKEURD. J.A Verkrijgbaar voor Schoonhoven bhH. J. MURK, Lange Weistraat No. 83; .HOEFNAGEL, Markt b./d.Waag Nn.l; A. de LANGE, FranscheKad§, Vllst. Wanneer voor het kalven de koe niet fleurig is, de neus droog, de bek en tong sljjmerig zijn, geve men haar „BUBUS", en zjj zal weldra hersteld zjjn en het kalven zal gemakkelijk gaan. Na het kalven blijven echter vele koeien met bet navuil staande eetlnst is niet bijzonder goed, het herkauwen onregelmatig, de koe perst van tyd tot tijd en er blijft iets in de melk achter. Hiervoor is „BUBUS" een absoluut geneesmiddel. Na hetgebrnik van twee pakken komt het vuil beslist af en wordt de koe spoedig weer geheel gezond. Getuige de vele attesten bieronder vermeld. Priji per pak f 1,30, v«f pak f5,SO. „Ondergeteekenden verklaren dat zij „BUBUS" met het meest succes hebben aangewend bij koeien die met 't NAVUIL bleven staan. Direct na aanwending gaf dit een gunstig; resultaat, zoodat bet zelfs direct aan de raelkopbreng8t te constateeren viel. Met gerustheid durven zij daarom ieder veehouder „BUBUS" aanbevelen. (w.g.) A. VAN OS, Reeuwjjk. N. HOOG ESDOORNNieuwerbrug, by Woerden. JACOBUS VERHOOG, Briuiohoeve, Leiden. P. VAN MUIJEN, Nek a./d. Amatol." Te verkrijgen bij: Café „DE BONTE KOE", Veemarkt 4a, en A.C. ROMIJNf Lustbofstraat 43, Botterdam; J. DE BRUIJN, Wijk A 148, De Lier; F. P. v. d. BERGH, Hótel „Willems", Utrecht; VAN DAM, Ouderkerk HazerMWonde; L. DE STIGTER en C. BAKKER, Bergse he hhoe k A. N. VAN ZESSEN, schoonhoven; A. NATZIJL, StolwUk; J. v. d. GRAAF, HlelawUk; C. DE JONG, P. LUIJTJES en A. P. KOOL, lüleu- werkerk a/d C. DONKER, Mrallngwehe WeerJ. DE HAAN, Heerjansdam; J. DE WILDE, Moordrecht; J. G. DONK, Krimpen a/d Lek; P. A. MULLER Zn., Delft; A. B. KOOR EVA AROpperdnlt; ANTON BLANKEN, Ammeratol; G. VONK, Oud-Alblas; A. MOURIK, Molenaarsgraaf; C. RIETVELD, Bleskensgraaf; C. VAN ZESSEN, Vuflcndam; J. VAN VLIET, StolwUkersluis (bij Gouda); H. VOORSPUIJ, Clroot-Amnaers. 100 Spoorstraat, GOUDA, heeft in voorraad of levert: Omnibus- brikken, Tilbury's, Utrechtsche Wagentjes roet en zonder portieren, Kaasbrikken enz. van lste klas merken en in prjjzen van f 45,tot f 135,-. Alle reparatiën, zoowel wagenmakers-, smids- als dbbilderswerkworden in eigen werkplaatsen billjjk verricht. van den grooten voorraad Alles nlt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER VU verstraat 14, GOUDA. WW Markt Gouda en Woerden. staan ter dekking: ap Donkerbrnine Witvoet en Donkerbrnine Witvoet Dekgeld f 5,—, drachtig f 5,— bovendien, verkochte Paarden vol geld. op de woning van den Heer in den Zuidplaspolder, De Oldenbnrger Hengst donkerbruin, 6 jaar. Vier achtereenvolgende jaren op de centrale hengstenkeuringen te Rotterdam bekroond, o. in. dit voorjaar met de hoogste aanhoudingsbjjdrage. WW Dek- en Veulengeld f 6,—. Dagelijks, behalve Zondags, te bezichtigen. zyn Uw keeiklieren (amandelen) rood en ontstoken, of is Uw keel met witte pnntjes bedekt? Patst dan op. GU hebt eene keelontsteking en ittt ln gevanr de ernatlgste boistslekte te krUgen. Het I» Uw plicht onmiddellijk eeakrach tig werkend geneesmiddel aan te wenden. DM is de AbdU- s Ireep, Kleester Sancta Panle, welke Uw keelentsteklngspeedig aal genesen en alle ernstige gevelgen snl Tosrksmes. De Heer R. Pels, oud 26 jaar, wonende te Durgerdam, verklaart ona: „Ik leed aan hevigén beeip(jn en had voortdurend Jast van een drogen kuch. Dikwjils ook moest ik hevig hoesten en had hoofdpijnen en zure oprispingen in de maag. Altijd was ik rillerig en koud, terwjjl ik toen dikwijls zweette. Daar ik maar niet beter werd, koebt ik by L. VISSCHER te Durgerdam een flesch Abdijsiroop en ik kan U ver klaren, dat enkele flesscben Abdijsiroop mij in korten tjjd geheel en al genezen hebben." De Is een onfeilbaar geneesmiddel tegen asthma, hoest, Inflnensa» bronchitis, pleuris, verkéndheld, kink» en slijmhoest «n alle borst- en longimndoeniHgen. .Voorkomt do torlng. Prijs per flacon van 130 gram f 1,— van 560 gram f 3,— en van 1000 gram f 3,50. Eischt rood en band met handteekening van den Gen.-Agent L. I. AKKER, RóttertJam. Verkrijgbaar te: Schoon- A. N. VAN ZESSEN hoven A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSING; Alblasserdain Mej. H. KORTE WEG I A. SIEBEL Amelde L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN Bergambacht Firma K. van DAM; Bcrkenwonde G. den HOED; Bleskcnsgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; Brand w(Jk K. LOOPIK; Cabauw T. van KLAREN; Capelle a/d Usel JAN v. d. SLUIS Giescndam J. J. VERHOEFF; Giesen-N leuwkerk Mej. M. v. HOUWELINGEN; Glesen-Ondekerk P.C. PESSELSE; ANT. COOPS; Gouda C. C. KROM; WOLFF k Co.; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek; Jaarsveld m°mAARS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVF.LD; a/d IJsei Wed. J. VUIJK; Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmond T. MpLENAAR; G.COLJE; Ij°p,fc A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. vak GENNEP; Nlenwerkerk a/d IJ. K. STOLK; N leu w-Lehker land A. den OUDEN Gzn.v/h L. Pot; Nlenwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; aiki-m I G. S. ROSS; Ond-AlblM j VL0T. Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT; A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oudewater C. van WIJK: A. van DIJKEN; JACOBUS SCHOUTEN; BeenwUk M. T. HAGEN; Schelluinen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; SlolwJJk F. J. BATS: Streefkerk E. HILGEMAN: Tienhoven G. BOUWMEESTER; Vllst Wed. D. VER WOERD; Vuilendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. Polsbroek SCHOOBHOVENSCHICOÜRABT. OiTOiT! Ti» S. k W. N. VAN NOOTEN t« ScnooiraOTM. Intercom». Teleloon-nr. «0. SwnM. Sek—«tan». BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op-Donderdag 10 April 1913, des middags ten 12 uur, ten Raaduuize trachten aan te besteden: Het uitvoeren van verschillende Straatwerken In de Gemeente Schoonhoven. Gedrukte bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie vanaf Vrijdag 28 Maart 1913, tegen betaling van f 0,30 per exemplaar. Oversieht. He Koning van Griekenland vermoerd. Dinsdagmiddag te 6 uur is Koning George van Griekenland op een wandeling door ae straten van Saloniki door een sluipmoorde naar vermoord. De ipoordenaar, een Griek, had zich op de kruising van twee straten verdekt opgesteld. Toen de Koning dien hoek omsloeg, vuurde de moordenaar van vlakbjj op hem. De adjudant des Konings wilde zijn revolver trekken, doch de moordenaar vuurde tege lijkertijd ook op hem. Dat schot ketste. Twee Kretensiscbe soldaten grepen daarop den moordenaar, die zich niet verzette, vast. De Koning was ineengezakt, zonder een woord te spreken en stierf, terwijl b\j naar het Ziekenhuis werd gebracht. l)e ontroering, te Athene door de ver moording van den Koning veroorzaakt, was onbeschrijfelijk. De heele stad was in ver warring. Up de pleinen en in de buurt van het Koninklijk paleis, de ministeries en de bureaux van de dagbladen was bet U middernacht zwart van de meuschen. De bevolking wilde maar niet gelooven, dat een Griek den Koning had kunnen ver moorden. De moordenaar, Alexander Schinas gehee- ten, wordt ontoerekenbaar geacht. IIij weigerde aanvankelijk uitlegging van zijn daaa te geven en verklaarde uit armoede en gebrek socialist te zijn geworden. „Wjj hebben rechtbanken, daarvoor zal ik spreken," zeide hij. In zjju zakken is een levens beschrijving gevonden met een brief, waarin hg daarvoor plaatsing verzocht. Hjj verklaarde de journalisten, die de levens beschrijving niet zullen plaatsen, te vervloeken. Over de beweegredenen tot den aanslag heeft hij zich later tegen over de politie aldus uitgelaten: hij had voor kort een verzoekschrift tot den Koning gericht om geld, dat niet was ingewilligd; daarover koesterde hjj wrok. Den 30en Maart 1863 werd de toenmalige 18-jarige Prins Willem van Deuemarken tot koning van Griekenland gekozen, en den 5en Jnni bekrachtigden Frankrijk, Engeland en Rusland de keuze. Den 30en October bield George zjjn intocht te Athene. Op dien datum van dit jaar zou het dus een halve eeuw geleden zjjn, dat Koning George de regeering aanvaardde. George's regeering is voor Griekenland rijk aan gewichtige gebeurtenissen geweest en heeft tot resultaat gehad, dat het grond gebied van het koninkrijk zich gaandeweg heeft uitgebreid en thans het oogenbliit nabjj schijnt, waarop bet streven der Grie ken: alle grondgebied in Europa, waar Grieken wonen, by hun koninkryk in te iyven, verwezeniyitt zal worden. „Onder mijn regeering" zoo zeide koning George enkele dagen vóór zyn dood „is Grieken land groot geworden en bjjna het heele Hellenisme van Europeesch Turkye bevrjjd. Een schooner besluit van myn gelukkige 50-jarige regeeriug kon ik niet wenschen". En thans, nu Griekenland, na zich met Bulgarye, Servië ,eu Montenegro verbonden te bebben, den droom van een grooter Griekenland in vervulling ziet gebracht; thans, nu een tijdperk van roem eii voorspoed schynt te zijn gekomen, is Koning George vermoord. Het is tragisch. Zyn oudste zoon, de 44-jarige Kroonprins Konstantyn, volgt hein op. In den Balkan oorlog heeft deze zich een bekwaam en talentvol legeraanvoerder betoond, vooral door de vermeestering van Dqanina. Over de vredesonderhandelingen, welke aan den Balkan-oorlog een einde moeten maken, kunnen we gevoeglyk zwygen. De voorwaarden, door de Balk&n-btaten ge steld, zyn van dien aard dat niemand ge looft, dat de Turkeser op in zullen gaan. Ook de mogendheden vinden ze overdreven. Een aantal Turkscbe officieren naar verluidt 3000 heeft den grootvizier eea memorie ter hand gesteld, waarin zy op merken, dat de onlusten en de verandering van regeering geen enkel gunstig resultaat ten gevolge üebben gebad, maar daaren tegen geleid hebben tot de hervatting van de vyuudelykheden, die Turkye zal dwin gen nog zwaardere vredesvoorwaarden te aanvaarden. Zjj verzoeken daarom voor de laatste maai den grootvizier er niet in te berusten, dat bet lot van het land toe vertrouwd blyft aan een regeering, die in geenen deele vertrouwen verdient. Van eenig resultaat van deze momorie is nog niet gebleken. Op het ooriogsterrein komt meer bewe ging. Adrianopel wordt heviger beschoten en bjj Tsjataidfja zou eea ernstig gevecht geleverd zyn door Turken en Bulgaren, De zeer bloedige slag is, volgens de Tnrken, in hun voordeel geëindigd. De Monteuegrynen stellen, gesteund door Servische troepen, verwoede pogingen in 't werk om Skoetari te nemen. Wanneer zal de vaJ dezer stad ons komen verrassen In Frankrijk is weer eena een minis terie geduikeld. Ten gevolge van Poincaré's aftreden als minister, wegens zyn optreden sla president, is, gelyk men weet, een nieuw kabinet gevormd, het Kabinet-Briand, dat nu reeds zyn ontslag heeft genomen. De Senaat behandelde het bereids door de Kamer aangenomen wetsontwerp tot in voering van evenredige vertegenwoordiging. De meerderheid van den Senaat was tegen dit ontwerp. Men hoopte dat er een schikking gevonden zou worden, maar dit is niet Seschied. Met 162 tegen 127 stemmen heeft e Senaat een door de regeering geweigerd amendement, dat het grondbeginsel der wet aantastte, aangenomen. Briand heeft daarop ontslag genomen. Wie volgt? e Zeven- Mr. J. B. L. C. C. baron de Wyckerslooth de Weerdesteijn, lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Wyk- by-Duurstede, is, naar „Het Centrum" meldt, door de R.-K. kiesverenigingen teIJsselstein, Cabauw en Tbll en 't Waal met algemeene stemmen opnieuw candidaat gesteld. By de „Staatscourant" (no. 66) zyn gevoegd de statuten der Coöperatieve Landbouwvereeniging „St. Catharina" tot het malen van krachtvoeder en den aankoop van krachtvoeder, meststoffen en andere landbouwbenoodigdheden, te Reeuwyk. 'De „Staatscourant" (no. 67) bevat de statuten der Fokvereeniging „Onze Toekomst" te Bleakenagraaf. In verband met de bepalingen van de Motor- en Rjjwielwet zyn in de maand Februari o.a. uitgereikt: Rybewyzen aan: A. G. J. Hollweg te Arkel; J. van E(jk te Bodegraven; 0. J. Bastmeyer en T. Veldhuis, beiden te Go- rinchera; C. A. Gehrels en A. Jansen, beiden te Noordeloos; C. Akerboom te Reeuwyk.' J. D. Meydam te Vianen en K. van der Torren te Zevenhuizen. Numfqerbewyzen aan; A. G. J. Hollweg te Arkel; C A. Gehrels en A. Jansen te Noordeloos en K. van der Torren te buizen. Te Utrecht hebben de volgende beeren zich tot een comité vereenigd. om voorde uitgesloten Christ elyke sigaren makers steun te verleenen: Dr. J. R. Slotemaker de -Bruine, Ds. Jbr. J. L. A. Martens van Sevenhoven, Mr. baron H. L. van Boetzelaar, Mr. J. F. van Beeck Calkoen, Ds. J. E. Goudappel en U. van Andel. •AIblMS*erd<*ai, 20 Maart. Het bestuur van de afdeeling „Kinderdyk" der hoofd- afdeeling „Zoetwatervisschery" vbo de Ned. Heidemaatschappy heeft de function als volgt verdeeld: C. van der Lindq, voorzitter; W. Koetsier, secretaris, beiden te Alblasser- dam; L.T. van Rylisbergen, penningmeester J. de Jong, commissaris, beiden te Kinder dyk, en L- Ottenvanger te Nieuw-Lekkerland, commissaris. *4lblaanerwaard en VUfbeeren- lauden, 20 Maart. De handel in kaas was deze week bjj ruimer aanvoer flauw. Boter werd goed gevraagd en was vast in prys; kaas f i k f 1,50 lager. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 28 k f 32, zware partyen tot f 34 per 50 K.G. Goê- boter f 0,80. weiboter f 0.70 per ty» K.G. De weersgesteldheid is deze maand al bjjzonder afwisselend. Echte zomer, maar niet minder ware winterdagen kwamen voor. Doordat het meestal natte kou is, ontwikkelt veel in de natuur zich al zichtbaar. Voor 't bouwland echter dient 'terg tegen. {(Bergambacht, 19 Maart. Mejuffrouw M. C. V. van de Liefde, onderwijzeres aan de 2e openbare lagere school alhier, is vandaag voor 't laatst in school werkzaam geweest. Byna 29 jaar lang, zonder ook maar één keer wegens ziekte te moeten verzuimen, beeft ze met nauwgezetheid en yver haar moeilyke taak vervuld. Dat haar ouder- wys op prys werd gesteld, was een paar jaar geleden op haar 25-jarig jubileum al duidelyk gebleken, maar ny. nu de juffrouw afscheid ging nemen moest er nog eens uiting aan gegeven worden. De twee mooie schilderijen, die haar met een bartelyk woord werden aangeboden, bewezen dit afdoende. Moge zy nog jarenlang van haar zoo welverdieude rust genieten! Den laatsten morgen werden de kinderen nog eens door de juffrouw getracteerd, maar in weerwil van 't lekkers blonk er in menig kinderoogje eeo traan. Zy voelden wel t droevige, dat aan elk scheiden ver bonden ia. Zy hopen, dat hun wensch „Leef gelukkig nog menig jaar" in vervul ling moge gaan. Bleskenngraaf, 20 Maart. In de algemeene vergadering van aandeelhouders der Stoomzuivelfabriek „De Graafstroom" alhier is besloten de melk in te koopen vanaf beden tot 1 October voor f5,65 voor aan deelhouders f 5,75), van 1 October tot 1 Maart voor f 6,75 (aandeelhouders f 6,85) per 100 liter, met recht om de weimelk terug te koopen. De leverantie geschiedt zonder de bindende bepaling van 40 pCt. winterlevering. Gieaaendam, 19 Maart. Tot onderwijzer aan de Christelijke school alhier is benoemd de heer P. Maaskant, tjjdeljjk onderwijzer aan een Cbristelyke school te Dordrecht. De benoemde hoopt I April a.s. in tunctie te treden. De werkzaamheden aan de spoorlijn zyn reeds zoover gevorderd, dat het tweede spoor Dinsdag in gebruik is genomen. Dat dit voor het verkeer een groote ver betering zal zyn, behoeft geen betoog. Het wachthuisje en het perron aan de overzijde der halte zfin echter naar «Her meening niet afdoende. GUbeland, 19 Maart. Een koe van den heer A. v. d. Giessen Lz. alhier heeft een kalf ter wereld gebracht, dat de achter helft miste. Het wangedrocht had een moueterachtigen kop, 3 voorpooten en een stok romjl, dat afgerond was; de aebter- pooten, de staart en de geslachtsdeelen ont braken. Het beest is tydens de verlossing bezweken. HMraur, 19 Maart De werklieden vereniging „Onderlinge Steun" alhier ver gaderde j.l. Zaterdagavond by J. van Maurik. Tegenwoordig 17 leden en het eerelid, de heer G. Slob. De voorzitter, de heer W van IJzeren, opent de vergadering, waarop de notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. De voorzitter deelt mede, dat de in kas zynde geiden bedragen f 1125,50. Hierop wordt ter tafel gebracht een adres van de nieuw-opgerichte zustervereeniging „Helpt Elkander" te Hoog-Blok land, hou dende het verzoek een bjjdrage te mogen ontvangen van f 647,62>/i. Na eenige toelichtingen van den beer Slob wordt het verzoek met eenparige stemmen ingewilligd. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van een schryven, ingediend door 45leden, allen uit Hoog-Bloklaud, houdende raededeeling dat zfi met ingang van 16 dezer bedanken als lid der vereeniging. Hiermede is de splitsing der vereeniging, waartoe in een vorige vergadering was besloten, tot een goed einde gebracht. De 45 leden voornoemd maken in het ver volg de nieuw opgerichte vereenigine „Helpt Elkander" uit, met een kas van f 6l7,6i'/a, terwyl de vereeniging „Onderlinge Steun" nu nog 37 leden telt, met een kas van f 507,871/g. De voorzitter sloot met eenige welgekozen woorden de vergadering en sprak den wensch uil, dat ook de nieuwe vereeniging zal mogen groeien en bloeien. Kinderdijk* 20 Maart. Verschenen is het vierde jaarverslag van de afdeeling „Kinderdyk en Omstreken" der Zuid- Hollandsche Vereeniging „Bet Groene Kruis". Met leedwezen wordt daarin melding gemaakt van het overlyden van Dr. H. C. Knappert, eerelid v*u de vereeniging en tot voor korten tyd arts te Kinderdyk, die Sroote verdiensten heeft gehad op het gebied er sociale geneeskunde en vooral op dat der tuberculose-bestryding. Het aantaj leden der vereeniging bedraagt 59. Zy wordt, behalve door particulieren, gesteund door bydragen van liet Ryk en door de gemeenten Alblasserdam en Nieuw- Lekkerland. Uit het fiuancieel verslag blijkt, dat in het afgeloopen jaar de ontvangsten bebben bedragen f 1964,69'/s en de uitgaven f 1726,48, zoodat er een batig saldo is van f 238,11 Va. Het bëstuur bestaat uit de beeren: Dr.A. de Haan, voorzitter; P. L. Broeksrait, secretaris; C. J. van Helden,penningmeester; G. J. W. ter Bals, P. A. van Buuren, W. 't Hoen en H. Th. Slol, leden. "Krimpen a/d IJasel, 20 Maart. Woensdagmorgen, terwyl het hevig stormde, geraakte schipper de Jong van Gouderak met zyn geladen zandaak in het Zandrak alhier, tengevolge van de windvlagen, on klaar, waardoor de knecht een klap met den fokkescboot kreeg en danig verwond werd. Tot overmaat van ramp kwam het schip nog in aanvaring met een sleeptrein, waar door de schipper zijn helmstok verloor en bet roer ontredderd werd. "Langerak, 20 Maart. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben de volgende aanbe veling opgemaakt ter vervulling van de vacature in de Gezondheids-commissie te Schoonhoven, ontstaan door periodieke af treding van den heer T. Beekenkamp: 1. T. Beekenkamp, arts te Gouderak; 2. H. Schols, arts te Nieuwpoort. Aan den verlofganger dezer gemeente van de lichting 1911 P. Rozendaal, beboe rende tot het 3e regiment vesting-artillerie, is vergunning verleend om zich tot 1 Juni 1914 in Noord-Amerika te mogen ophouden. "Lekkerkerk, 21 Maart. In de Vry- dag 14 dezer gehouden raadsvergadering is het kohier van den boofdelyken omslag voor het loopeude dienstjaar behandeld en vastgesteld. By de ten vorige jare voor dezen dienst gemaakte begrootiog is op dezen post toege staan een bedrag van f 11500. Het thans geschatte inkomen bedraagt in 492 aan slagen totaal f 523,425 (vorig jaar f514,695). Van iederen aanslag wordt als onbelast baar afgetrokken f 400, verhoogd met f 20 voor elk kind, dat daarvoor volgens de verordening in aanmerking komt. Het te heffen percentage, bedoeld by artikel 5 dier verordening, zal liggen tusscben 3,5 en 3,6 per 100 gulden belastbaar inkomen. •Meerkerk, 19 Maart. De onlangs op gerichte afdeeling „Meerkerk" van „Volks- onderwys" vergaderde gisteravond in het „Hof van Holland" alhier tot het afdoen van eenige huishoudelyke zaken. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren C. Oldemans, voorzitter, Joost van Iperen, secretaris en J. Vervoorn, penning meester. Tot afgevaardigde naar de a.s. algemeene vergadering te Utrecht werd benoemd de heer C. Oldemans, en tot diens plaatsver vanger de heer H. van Hof. Het aantal leden bedraagt thans 25. •Nieuwerkerk a/d IJgsel, 20 Maart. Toen Woensdagmiddag eenige jongens achter de woning van de wed. F. aan bet slootje-springen waren, had de elfjarige A. J. het ongeluk achterover in de sloot te tuimelen, waardoor hy met zyn hoofd onder de schoeiing kwam. Gelukkig zagen een paar andere jongens dit, die den drenkeling zoo spoedig mogelyk uit zyn benarde posi tie verlosten. Met den schrik, een nat pak en misschien nog wel wat anders kwam de slootje-springer vry. •Nieuw-Lekkerland, 20 Maart. J.l. Zaterdagavond gaf de muziekvereeniging „Door hulp tot stand gebracht" alhier een uitvoering, onder directie van den heer Joh. v. d. Wouden, uit Lekkerkerk. Het programma bevatte slechts zes num mers, die, in aanmerking genomen bet ge ring aantal leden dat de vereeniging telt, de ongunstige omstandigheden, waarin zy heeft verkeerd, en de weinige repetities onder de tegenwoordige leiding, vry goed werden uitgevoerd. Uitbreiding van het aantal leden en veel en yverig repeteeren zal evenwel noodig zyn, wil de vereeniging een volgende maal in betere conditie verkeeren. Medewerking voor deze uitvoering werd verleend door het strykorkest „De Unie", uit Lekkerkerk, eveneens onder leiding van den heer v. d. Wouden. Deze vereeniging had hel leeuwenaandeel van bet programma: zy gaf 9 nummers, op recht kranige wkze. Duidelyk bleek, dat men hier te doen had met geoefende en goed geschoolde krachten. Met groote aandacht werden de nummers aangeboord en de dames en hee ren dilettanten werden luide toegejuicht. Een genoegelyk bal besloot den avond. De zaal was matig bezet. Ieder jaar wordt op de Nutsbewaar- scholen alhier, by het einde van den cursus, een openbare les gegeven, welke ook byee- woond kan worden door de ouders der kinderen. Woensdag werd die tos gegeven in de Bewaarschool op het dorp, onder leiding van mejuffrouw A. M. Vernède, en Don derdag te Elshout, oiider leiding van mejuf frouw F. de Graaff. Beide keer en waren er veel belangstellenden, die zich van het nut der Bewaarscholen konden overtuigen. De kinderen hadden onder het genot van versnaperingen én cadeautjes natuurlyk een recht plezierigen dag. De vrouw van A. P. alhier had het ongeluk met het spoelen van kleeren in het water te vallen. Een buurvrouw be merkte het ongeval en slaagde er in de vrouw behouden op het droge te brengen. "Nieuwpoort, 20 Maart. By de gisteren gehouden verhuring van de Janderyen dezer gemeente voor het seizoen dezes jaars brachten deze f 1824,50 op. Gedurende de 10 voorafgaande jaren was de opbrengst als volgt: 1903 f 1326,50; 1904 f 1288; 1905 f 1331,50; 1906 f 1430,50; 1907 f 1547,50; 1908 f 1561: 1909 f 1831,50; 1910 f 1774,50; 1911 f 1498; 1912 f 1676,50. Ter vervulling van de vacature in de Gezondheids-commissie te Schoonhoven, ont staan door periodieke aftreding van den heer T. Beekenkarap, hebben Burg. en Weths. dezer gemeente do volgende aanbeveling opgemaakt: 1. T. Beekenkamp, arts te Gouderak; 2. H. Schols, arts te Nieuwpoort. De Commissaris der Koningin in deze provincie heeft, namens den Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel, aan den heer H. Kleyheeg alhier buiteugewone machtiging verleend om op en binnen de kapitale wallen dezer gemeente schadeiyk gevogelte te schieten. Ottoland, 20 Maart. In de Dinsdag gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werden benoemd: •Zevenhuizen, 19 Maart. Maandag avond vergaderde de Boerenleenbank bil den heer J. A. Vos alhier. Er waren 33 leden tegenwoordig. Na opening der vergadering en lezing der notulen, welke onveranderd werden goed gekeurd, werd de rekening door een com missi e nagézien, in orde bevonden en door de vergadering goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek,, dat er op 't einde van het boekjaar 39 (pden waren. Er was ingelegd f 19698,22, en er waren twee voorschotten verstrekt, totaal f 1650. De ontvangsten in loopende rekening be droegen f 31895,57, de uitgaven in loopende rekening f 44210,43. Op 't einde van het jaar was er een tegoed van f 15206,26 en een schuld van f2891,40. Heteindcyfer der jaarrekening is f 51946,03. De balans wyst een nadeelig saldo aan van f 90,79'/9, wat, in aanmerking genomen dat de vereeniging pas is opgericht, vry belangryke oprichtings kosten had en nog geen subsidie ontving, een zeer goed resultaat mag beeten. De heeren H. valt de Dool en F. M. Kooyman werden herkozen als lid van bet bestuur en van den Raad van Toezicht. De artikelen 3, 4 en 11 al. 3 werden gewyzigd. Het salaris van den kassier werd be paald op f 150. Na de rondvraag sloot de voorzitter de belangryke vergadering. Op de Woensdag gehouden veiling waren aangevoerd 1313 eieren. De pry zen waren willig. Er was voel kooplust. De hoogste prys was f 4,60, de laagste f 4,20. Verder waren 10 zakken sjalotten aange voerd, elk van 10 pond. De pry zen beliepen 25 a 35 cent per zakje. BECUTHZAKE3. DeArrondissements-Rechtbank te Utrecht heeft tegen den 22-jarigen timmerman J. R., te Oudewater, beschuldigd van diefstal met inbraak,9 maanden hechtenis geöischt. Dezelfde Rechtbank veroordeelde K. S., 37 jaar, schipper te Linschoten, wegens stroopery van grind ten nadeele van S. P., tot f 5 boete subs. 10 dagen hechtenis. Üe Rechtbank te Tiel heeft o.a. ae volgende zaak behandeld: De beklaagden J. en C. den H., beiden wonende te Hei- en Boeicop, hebben, toen zy in dienstbetrekking teenbout moesten snyden, zich een der beate bossen teen, volgens een der getuigen-verklaringen, wederrechteiyk toegeëigend. Wegens diefstal in vereeniging eischte bet Openbaar Ministerie tegen beide beklaagden een gevangenisstraf van 5 dagen. Voor de Rechtbank te Haat-leffi zal Maandag 31 dezer behandeld worden de zaak tegen bet lid van de Tweede Kamer J. E. W. Duys, wegens Oeleediging in open bare vergadering van den burgemeester van Zaandam. tot onderwyzeres aan de openbare lagere school alhier mejuffrouw N. H. de Knegt te Schoonhoven; tot ambtenaar van den burgerlyken stand, in de plaats van wyien den heer J. Aantjes Dzn., ae heer H. den Boer; 'tot lid der commissie van beheer en toezicfit over den grindweg van Nieuw poort tot Nederslingeland, in de plaats van wylen den heer J. Aantjes Dzn., voor de gemeente Ottoland, de heer Y. Muilwfik. Voor de stemming voor een lid der Tweede Kamer bestaat het stembureau uit de beeren: A. Schakel, Y. Muilwyk en M. Vlot. Voor de skemming voor leden der Prov. Staten bestaat het stembureau uit de heeren: A. Schakel, A. Stuy, W. Groen en Y. Muilwyk. Voor de stemming voor den gemeenteraad bestaat het stembureau uit de heeren: W. J. van Slype, M. Vlot, C. Hakkesteegt en A. Schakel. •Oadewater, 20 Maart. Dinsdagna middag had even buiten de stad aan den Rozendaalschen dyk een ongeluk plaats, dat betrekkelyk goed afliep. Op weg van Dusseldorf naar Rotterdam kwam een auto, waarin twee heeren, een Nederlander en een Dmtscher, benevens een Duitsche chauffeur waren gezeten, met vry sueile vaart den weg langs en geraakte door een of ander toeval van den vry hoogen dyk en viel omver. Een der heeren kneusde daarby een zyner beeuen; de an dere en de chauffeur kwamen met den schrik vry. Nadat onmiddellyk naar hier om hulp was gezonden, brachten eenige knechts van den timmerman B. de auto, die weinig schade had bekomen, weer op den weg en verleende Dr. van Praag Jr. heelkundige hulp. C- Daar de auto weer was te gebruiken, reed men naar hier om benzine in te nemen. De reis werd echter niet voortgezet; men ging op Utrecht terug. Oadewater, 19 Maart. Maandag zou een veehouder uit Linschoten een koe leveren aan den koopman W. v. d. B. alhier. Toen het dier in de nabyheid der stad kwam, werd het zóó woest, dat de geleider hpt niet kon houden. In de Broekerstraat vernielde het een raam. Met groote moeite werd het in een veewagen opgesloten en in dien wagen door den slager Van Zuilen geslacht. (Nieuws.) •Polsbroek, 20 Maart. Toen de vee houder J. K. alhier Dinsdagmorgen j.l. per rytuig naar de poldervergaderiug reed, ont moette hy een stoomfiets, waarvoor zijn paard bang werd en eensklaps terug viel, met het gevolg, dat de tentwagen in elkaar liep en omsloeg. De veehouder D. J. v. d. G., die juist in de nabyheid was, greep gelukkig onmiddellyk het paard en wiBt het dier tot kalmte te brengen. Toegeschoten hulp bracht het rytuig spoedig weer overeind, waarua bleek dat er weinig beschadigd was. K. zelf was. er niet zoo goed afjzekomen; hy had zich by 't uitspringen zoodanig bezeerd.dat hy niet staan kon en eenige dagen gedwongen rust moest nemen. In een bericht van hier, voorkomende in dit-blad van 12 Maart j.l., staat, dat 842 stemmen uitgebracht waren voor Amsterdam. Dit moet zyn 482. KEBKNIfidirS. Woensdagmorgen had op de Al gemeene Begraafplaats Ie Gouda de ter aardebestelling plaats van Ds. L. ten Bosch, welke plechtigheid werd voorafgegaan door een dienst in de St. Janskerk, waarin Ds. Ten Bosch gedurende byna 25 jaar ge predikt had. Niettegenstaande het gure weder en den aanhoudenden sneeuwval waren honderden belangstellenden opgekomen om bjj de plechtige uitvaart van den zoozeer beminden herder tegenwoordig te zjjn. Ook hadden zich verscheidene kerketyke en burgeriyke autoriteiten in het kerkgebouw verzameld tegen dat de dienst begon. Nadat allen gezeten waren hief het orgel Gezang 260 vs. 2 aan, dat door allen werd meegezongen. Vervolgens voerden verschillende spre kers, staande naast de baar, het woord. In de eerste plaats sprak Ds. J. G. Deur, namens den Kerkeraad; vervolgens Ds. J. W. Berkelbach v. d. Sprenkel, namens den Ring Gouda van de Ned. Herv. Kerk; voorts namens curatoren van het Gymnasium en als huisvriend, Ds. P. van Wilienawaard, van Krimpen a/d IJssel; namens het Clas sicaal Bestuur, Ds. A. Wartena, emeritus- predikapt te 's-Gravenhage, Ds. J. C. Geel- buysen en Ds. A. J. Wartena, te Zevenaar, die aau bet eind van zjjn rede namens de familie dankte voor de laatste eer, den overledene bewezen, waarop by den aan wezigen verzocht Psalm 42 vers 3 te zingen. Hiermede was de kerkelyke plechtigheid geëindigd en onder de tonen van Beethoven's Treurmarsch verliet de stoet de Sint Jans kerk om zich grafwaarts te begeven. Op de begraafplaats waren, vermoedeiyk door het byzonder gure weer, slechts weinig belangstellenden tegenwoordig. Nadat aan de geopende groeve mevrouw Schaling—Schotel nog een enkel woord van hulde aau de nagedachtenis van den over ledene had gewyd en enkele bloempjes op de kist waren gestrooid, was de plechtige uitvaart geëindigd. Krimpen a/d Lek, 19 Maart. Ds. J. A. Broekers alhier heeft voor het beroep naar de Herv. Kerk te Loon-op-Zand bedankt. ^Ouderkerk a/d IJssel, 20 Maart. Het college van kerkvoogden en notabelen der Hervormde Gemeente heeft met alge meene stemmen besloten, binnen korten tyd over te gaan tot bet bouwen van een derde galery. De aanbesteding zal weldra plaats hebben. Tevens zullen kerkvoogden een onderzoek iostellen naar een geschikt, terrein voor-en den omvang der kosten van een meer ge schikt catecbisatieJokaal. De consistorie kamer is te klein, laag en ongeriefeiyk voor de drukbezochte catechisaties. GEMENGD NIEUWS. Uit Workura wordt aan de „Leeuw. Ct." bericht, dat Dinsdagnamiddag aldaar het eerste kievitsei is gevonden door Arjen Elzinga. Het is aan H. M. de Koningin ais lentebode tfen geschenke aan geboden. Verleden jaar was het 9 dagen vroeger, dat het eerste kievitsei onder Makkum werd gevonden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3