Firma Gebr. BISPING, Gouda, Een hoogen leeftijd te bereiken. j Bekwame Timmerlieden COSTER's Stremsel COSTER's Kleursel, J. H. SPOORMAKER. Je adres voor Kleeding, te aan het huis wyk B, N°. 166, aan het Boveneinde té a¥ öüiïï Biste. m Mraiig Begraafplaats. Biljart en Muziekautomaat. meikaas, Dageliiksche Moottaten van en oaur ümstenlam. Een flinke Boen DIENSTBODE, Een BoareoÉnstMe, 120 Zwarte Verfinkt SPOORMAKER-RIJWIELEN, im 9 KOEIEN, Ew Boowmanswoning, ren, SC Hooi- en Weiland BUIS MerksM. Elt WOOIUra Et Eti, BOERDERIJ. Os Bouwplaats ,,'t Hink", goed Bom- en Weiland, Een Bmmansniflg Een Hink tepmoaieis Mé te Bergambacht. Een BOUWlAISWOKINq. Twee perceelen WEILAND, Aanbesteding Grint. 2 jonge BEREN, Anton Coops, TE KOOP: De Magazijnen zullen op 2den PAASCH- l)AG, alsmede op HEMEL VAARTSDAG^ 2den PINK STERDAG van 9 tot 5 uur geopend zjjn, Onderwijzeres, een flinke Knecht, Bakkersleerling Tweede Meisje, UROGEEN. BOELE en POT te Bolnes Scheepmakers, Scheapsbeschleters, Timmerlieden. KAASMAKERS, LEEST DIT! ANTON COOPS, Anton Coops, Navuilpoeders Twee Raadgevingen: 't Kledingmagazijn „DAM 4". Er zyn geen Rijwielen vruchtbaarWeiland ERFHUIS. HontveiUng. KOEIEN, BOELHUIS. Groot-Ammers, 17 stuks Hoornvee, BOELHUIS. 24 stuks Hoornvee, KOEIEN, tfnoipg, Burgerwoonhuis, BOELHUIS 9 Melkkoeien, EEN KOFFIEHUIS Wei- en Hooiland, BOELHUIS 37 stuks Hoornvee, 30 stuks Hoornvee Boerderij te hudr, Verkooping Aanbesteding. vwiSg™ de NEDERL-HEB" JAARSVELD Zit- en Slaapkamer Eet 1e kl. Omnibusbrik, k.z.a.k., Uveas uitverkoop van IJSSELSTEEN. GRATIS!! Omist, Wijdttraat 29, Gnda. Pink Pillen. Fusten Rugpijn Niirenpillen. Urbanuspilien. Maag- en Slijmpillen. Staalpillen. Beecham's Pillen. 35, 40, 44, 48 Cent per 5 ons, een Winkelopstand rattendood Voor de Schoonmaak I A. NATZIJL te Stolwijk. der ZONDAGS GESLOTEN! Recept om: Wist u wel, dat het zóó eenvoudig was? j Schoolvereniging „Kinderdijk en Krimpen aan de Lek". tunnen geplaatst worden by J. H. DE WILDE, GOUDA. NU IS rHET KOUD,n De Nieuwe Stalen veer MantelcostHmes, Japonnen en Blousestoffen Speciaal ingericht voor Dames en Kfndérkleeding naar maat D. A. v. YPEREN, GOUDA, Turfsfngel 87 H.H. Landbouwers! -l'6?? „KWALSTERPOEDER": Hoofddepót C. J. SCHEER, Bodegraven; RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A D IJSSEL. Flesschen A 25 en 40 ets. .bij Drogist, - Wijdstraat, - GOUDA. TE KOOP, bjj C. SCHOUTEN Zoon Wijdstraat 29, GOUDA. Borstelwerk Sponsen, Zeemleder. „ZOGPOEDER' Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen van electrische schellen en telefoons in huizen en schepen. 1. Als ge nog geen rijwiel hebt, koop er dan een. 2- Als ge een rywiel koopt, neem dan een Burgers E. N. B. •zoowel confectie als naar maat, is Firma v. d. HEIDEN VEENINGEN, Complete Meubileering. B. W. van de PAVOORDT Groote voorraad TapijtenKarpetten Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen, KINDER- EN PR0MENADEWA6ENS. Bedden, Matrassen, Dekens. Success-, Welcome- en Express Rijwielen H. 6. A. ACKMANN, Klaas Baving Rijwielen, ZWOIIb. Transport Rywielen. „EFFZETT" buitenboord-bootmotoren te KOOP: Ongeveer 25 Hectaren Notaris VAN MAANEN SLIEDRECHT, Openbare Vrijwillige Verkooping. Notaris VAN MAANEN Giessendam, Schoonhoven, Bergstuep. De Deurwaarder j7 VAN IPENBURG Lei-, Hoagstam Appel- eu Pureboomen, Openbare Vrijwillige Verkooping Haastrecht, n./b. Oudewater. J. VAN IPENBURG te Schoonhoven 21 kalfdragende of gekalfd hebbende kalveren Zwart aftandscb. mak MERRIEPAARD. Bouw-, Melkgereedschap MEUBILAIRE" GOEDEREN. Notaris ANEMA Bouw- en Melkgereedschappen, Notaris ANEMA GROOT-AMMERS, Bouw- en Melkgereedschappen; Publieke Verpachting MEERKERKenNIEllWLAND. publiek verpachter: publiek verkoopen: 13 kalfdragende of gekalfd hebbende Bouw- en Melkgereedschappen, Driebrugge (Langeruigeweide): Planken, Platen, Palen, gelegen te Stolwijk, EERBEEK ingetet op f13553,-. te Streefkerk, Benzinemotor. Wijngaarden. Bouw- en Melkgereedschappen, Notaris N. F. Cambier van Noofen LANDERIJEN, 2 Hectaren, 44 Aren, 90 Centiaren, 3 Hectaren, 18 Aren, GOUOA. Te huur tegen 1 Mei: met Vergunning, Bericht van Inzet. Bergambacht, Totaal f 12600,;. 3 KOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen, Openbare Verkooping te GOUDA. GOUDERAK, 19 Hectaren, 71 Aren, 53 Centiaren, Openbare Vrijwillige Verkooping. Nieuwerkerk a/d IJssel, te Moordrecht. Bouw- en Melkgereedschappen, BELANGRIJK Boelhuis te Hoeirkoop. Landbouwgereedschap, te BENSCHOP, GROOT-AMMERS ELSHOUT, J* voornemens aan te besteden op Donder* ®H A7 Maart 1918, te twee uren, in de Consistoriekamer aldaar, de Uitbreiding van de Begraafplaats te Jaarsveld, in 2 per ceelen. Het bestek en de teekening liggen ter inzage b\j den Bouwkundige, den Heer M. W. BERREVOETS te Jaarsveld, die aan- unniiiiïuiiio ie jHsravein,aieaan- doet|ter plaatse op Zaterdag 22 Biljetten in te zenden by den bouwk. voornoemd. Namens het Kerkbestuur, De Voorzitter, Ds. F. F. J. VAN DE PLASSCHE. Het BESTUUR van den polder Stnlwyk maakt hiermede bekend, dat, ten dienste van den polder Btolwyk, op 29 Maart 1913 zal worden aanbesteed: De levering van 250 ML®. Onder- houdsgrint, te leveren vóór 1 September 1912, franco lesplaats te Stelwyk op den wnl. Inschryvingsbiljetten worden ingewacht vóór of op 28 Maart 1913 by den Voorzitter van den polder Stolwijk. Namens bet Bestuur voornoemd, G. GRAVELAND, Voorz. H. A. SCHIPPERSecr. TE HUUR GEVRAAGD: Gemeubileerde met PENSION. Br. fr., onder no. 80. Bureau van dit Blad. TE KOOP: met Zomer- en Wiaterkap; F. VAN LANGE, Moordfeckl. TE KOOP, voor geringeo prys, een best loopend Biljart met alle toebe- hooreu en een Muziekautomaat (warme lochtpiano), zeer geschikt voor Caféhouders. Adres: H. G. VAM DER WOLF, StolwUkeralnim by Gouba. TE KOOP AANGEBODEN: 4 maanden oud, Yorkshire of Duitscb Edel- iwyn. Groot soort. (Ras zuiver). Te bevragen bjj E. HAGEN, «de Tempel", R ECU WIJK. TE KOOP: ongeveer 6000 halve kilo's Te bevragen by P. VAN DER HAM te Ghoot-ammers. FIJN,DUURZAAM,GEURIG Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent roet één jaar garantie, nl. als zy binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparatlën aan Uur- werken. Goad- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurreerende pry zen en met deugdelijke garantie by J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingstraat 52, Botterdam. Alle reparatlën worden zon der prysverhooging aangenomen W. D*"Ï0rïBr, Koopman C. EIGHTH ABT SCHENK, Bode, Lange Stoep te Lekkerkerk. —o by P. DE JONG, Koestraat, Schoon hoven. o— Aan betzelfde adres te koop met Amerikaanzctaen KolBemolen en Toonbank. Wenscht 17 zchtlderyen schoon gemaakt te hebben, nlenwe passé- parlonta of lQsien om foto's, platen enz. Het adres daarvoor is T. W. VAN DEN HOUTEN, Fotograaf, West- Haven 28, Schoonhoven. «Un verkrijgbaar tot de trekking der 5e kinase b(j den Hoofdagent KRAAL Jr. te Kampen verdelgt in één nacbt aHe ratten. Onscha- delyk voor huisdieren. By alle Drogisten voor banden k SO I t. p. carton. Hoofd verkooper: A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven 2 Xiioury's in de olie en met N.-Zilver, I Ut rechtse h Wagentje met tryp be kleed, 2 Kaarfbrlkken, 1 Brftk met kap en I Hlttenkar, by D. GKOENEVELI), Schoonhoven. J. KOBTLAND, Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amstei SO, b/d Hunt. Het is een feit, dat de meeste menschen lang niet dien ouderdom bereiken, tot welken zy zouden kunnen komen volgens 0 hun natuurlyken aanleg. De meesten sterven vroeg aan tering, uitputting, verval van krachten enz., zonder nog te noemen bet aantal dergenen, die vóór zü sterven aan allerlei zenuwkwalen lyden. En toch is dit niet noodig. De wetenschap leert J ons thans, dat alle kwalen voortkomen uit ongezond, slecht bloed. Als ons bloed goed gezond is, zyn wy ook gezond en met f eene kleinigheid is ons bloed gezond te maken en te houden. Slechts gedurende eenige maanden, driemaal daags een eet- lepel Ferrogeen, waardoor aan het bloed die stoffen worden toegevoegd, welke noodig zyn om bet weer gezond te maken, J is alles wat men te doen heeft. Ferrogeen wordt uitsluitend gefabriceerd door de Chemische Fabriek „DE AESCULAAP" van A. HI1JNHABDT te A Helder en is verkrygbaar by alle solide apothekers en drogisten k f 1,25 per flesch. Hoofdverkooper voor Schoonhoven en omstreken A. N. VAN ZESSEN* f Verder by: ANTON COOPS, Gouda; P. DEN DUIJN, Vreeswijk; A. VAN WALSEMOuderkerk a/d IJssel; A. RIETVELD, f Nieuwpoort; J. STAM Gz., Streefkerk; A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJssel; J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. A Het BESTUUR der Byz. M. U. L. O. School te Klnderdyk roept sollicitanten op naar de betrekking van met j. en k., salaris f 800 met 5 twee- jaarlyksche verhoogingen van f 100. Hoofd- acte f 100 meer. Rykspensioen. Brieven (geen stukken) met volledige inlichtingen aan bet Hoofd der school G. GOLVERDINGEN. GEVRAAGD: goed met paarden kunnende omgaan en ryden, tevens voor pakhuiswerk, by E. T. DES HERTOG, Oost-Haren 67, Gouda. Terstond gevraagd een Halfwas of vergevorderd bg JAC MAAT, Mr. Bakker, Gelkenea Groot-Ammers. Tegen 1 Mei of eerder gevraagd: P. G., goed kunnende melken en met alle Boerenwerk bekend, by T. BLANKEN Pz„ te Gouderak. Mevrouw Ds. P. ELDERING vraagt met 1 Mei een flinke V. g. g. v. Loon f 420,— en f 26,— waschgeld. Brieven franco: Prins Hendriklaan 27 Rotterdam. Gevraagd terstond of met Mei: P.G. Br. fr., letter N, Hulppostkantoor Oud-Alblas. Mevrouw NIEKERK—Kooijman te Schoon hoven vraagt terstond een net leeft yd 16—17 jaar. morgen regent het,overmorgen sneeuwt bet, bet gevolg is, dat*de meeste men schen ziek worden en zich pyniyk ge voelen. Het raiddel tegen ae ziekten, die het gevolg zyn van koude vatten, is en blyft Alle kwade vochtenals gevolg van ge vatte koude, worden hierdoor afgevoerd. Verkrygbaar per koker k f 0,45 bjj alle goede Drogisten. Hoofdverkooper voor Schoonhoven en Omstreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bij: A NT. COOPS, Gouda. P. DEN DUIJN, Vrekwijk. A. VAN WALSEM, Ouderkerk a/dIJ. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. TBAGEI krachtig aanpakken en gebruiken on ln flesschen en kruikje» overal verkrijgbaar. EereprUcen, (Jonden en Zilveren Medailles ■U« toegekend, zoowel aan dese producten al» aan de daarmede gemaakte Kaan, ook de hoogste onderscheiding: KONINKLIJKE EEREPRIJS. TEBDEB: ONTVANGEN: Spoedige aflevering. Prima afwerking Aanbevelend, Zoo ja, geeft haar dan één pak heeft of slechte melk geeft! deze poeder ia een uitatekend geneesmiddel van harde ntera en van kwade- ei bloederige melk. KWALSTERPOEDER ia reeds jaren met succes in dei bande! en wordt dooi honderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen. verder verkrygbaar by onderstaande wederverkoopers f 0,75 per B. BRAND, Groot-Ammirs. L. A. STOPPELENBURG, Stolwijk. AGENT voor Ouderkerk n/d JJssel en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJ WIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. maakt oude, verschoten kleedlng- stnkken weer als nieuw. Geeft niet af. bU groote en kleine partyen, van de bekende fabriek van V AN RECK- HOVEN en VAN lEitfiEL te Lear, te BEBGAMBACHT. G. COMPIER, ANT. COOPSi P. C BONGERS, W. v. REES, C. de JONG, P. ROELOFS, A. GROENEVELD Lz. H. SMIT, A.v.WALSUM Pz., G. v. ZWIENEN, A. P. den HOED, H. v. AMERON'GEN, Z. J. DE JONG, W. J. v. DAM, drogist, —o— (voor het licht). Uitstekend middel om het korte en lange vniJ af te dry ven. Verbetert de gemond held en de melk der koeten. J. ZIELSTRA, Westhaven 2, GOUDA. Tevens verkrygbaar bjj A. NATZIJL, Stnlwyk. Lopik. Gouoa. Moordrecht. Bleskensgraaf. Molenaarsgraaf. Oudewater. Krimpen a/d IJssel. Schoonhoven. Ouderkerk a/d IJssel. Lekkerkerk. POLSBH OKKER It AM. IJSSELSTEIN. Nieuwerkerk a/d IJssel. Haastrecht. J. in 't HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. van VLIET, Zevenhuizen. w. de lange; G. DEN HOED, C. VAN STEENIS, v. n. HEIJDEN, P. de BRUIJN, M. de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN, M. A. v. BEEKUM, C. G.p. o. BERG, H. JONGKINDT, J. BOUWMEESTER, VAN EC.K, ZONNEVELD PIEK, A. GOSMAN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, J. W. BOL, pak: Schoonhoven. Berkenwoude. NOORDEI.008. Waddinosveen. Ottoland. Nixi w- Lekkerland Oud-Alblas. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Capelle a/d IJsel. Tienhoven. Everdingen. Hoornaar. VlANKN. Lfxmond. Jaarsveld. Willescop. Tevens verkrijgbaar: een uitstekend aenees- en voorbehoedmiddel van kwaad zog bjj varkens; vel attesten van landbouwers voorhanden. Np Daar er namaak in den handel is, lette men op den naam O. J. SCHEER ,D, w«ike op ieder pak moet voorkomen. voorzien van Gedeponeerd HaodaUuneEk van af f 40,— met één jaar garantie. legen concurreerende prijzen. Het vermeerdert Uw leven.gen.t. Het vermindert Uw nltgnvenwnnt het I, geed. Agent voor Hrhoonheven en Omatreken: P. NCHIKEI.voor Krimpen n/d Lek: A. VAN DEK HEUL. Minzaam aanbevelend. SCHOONHOVEN. Lange Tlendeweg 10—19, ijlOUDA. Loopers, Linoleums, Vloerzeilen, Cocon enz. enz. Ruime keuze Gordijnen en Gordijnstoffen, vitrages enz. enz. die zoo in alle opzichten bevrediging schenken als de onze. f-hriek Zelfs het kleinste deel er van is met zorg beproefd vóór het de fabriek verliet. Het beste materiaal wordt steeds gebruikt en onder nauwlettend toezicht van technisch volkomen onderlegdo chefs worden onze rywielen door bekwame vaklieden gemaakt. beantwoorden in elk oplicht «i» wet van eerste klas rijwielen kan worden verlangd. Er zijn duizenden wielrijders die dit tilt eigen erranng weten. Onze praohtoataiogus, waarvan voor omslag en tekst HET JUBILEUMJAAR 1913 als motief genomen werd, is verschenen en wordt op aanvraag gratis en franco toegezonden. met magneetontsteking. Isola" BroodsnJJmactaine» 68 Meikont roomers. voor Hotels en hnish. gebruik. t beate kiel- e» aundgrond, geen IrMkxraid). «o elkander liggende. Ook fa* gedeelten te koop. Door gunst,ge ligging aïn barden weg, m onm.ddellyke nabyheid van bewoonde kom en station Staatsspoor, zeer geschikt voor 1 of meer t«£a gooft Notaris IIIEBEN- BAAL te Belden, OverysseI._ te Slted'recbt is voornemens om op Donderdag 27 Maart 1913, des voormiddags 10 uur, B, N» om contant geld, in bet openbaar te verkoopen Voor M<y. de Wed®. M. MEINSTER: gekalfd hebbende of nog moetende kalven, 1 KALFVAARS, 1 KUISKALF, «esjarlge bonte HIT (merrie), 2 GEITEN. Melkkar op Veeren, Mestkar, Hittentuig met 2 stel Leidsels, Roomtonnen, Karn en verder Melkgereedscbap. Kruiwagen, Rieken, Schop, Hooivorken, Tonnen en Emmers, Kalver- en Varkens hokken, Hekken en Planken. Voorts: TAFEL, STOELEN en betgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags vóór es op den dag der verkooping. te Sliedrecht is voornemens om op Vrydag 28 Maart 1913 by Inzet, en op Vrödag 4 April 1913, by Afslag, beide dagen des avonds 8 uur, ten huize van den Heer C. DEKKER Rz. te Giessendam, in het openbaar te ver koopen: Voor de Wed. en Erven van den Heer G. DE VRIES: W(jk B no. 82, en WOONHUIS, daarnaast, Wyk B no. 81, met SCHUREN, ERVEN, TUIN- en BOUWLAND, te nabn de halte Giessendam-OudekerkKad. Sectie A nos. 4125 3850 4201 en 4202, te ramen groot SH.95 Aren. T« veilen in 8 peroseien en combinatiën, nader by notities omschreven. Betaling der kooppenningen vóór of op 15 Mei 1913. Aanvaarding by de betaling der koop- Eenningen met gestanddoening van loopende uren. Lasten en belastingen van af 15 Mei 1913 voor rekening der koopers. Nadere information verstrekt voornoemde Notaris, te wiens kantore de kadastrale kaart ter inzage ligt en gemelde notities verkrygbaar zullen zyn. te Schoonhoven zal Woens dag 26 Maart 1913, 's mor gens ten half tien ure, te Mcheen hoven op de Stad- huisbrugen Vrjjdag 28 Maart 1913, 's morgens ten 10 ure, vóór het Koffiehuis „Lekzicut" van D. OOMS te Bergstocp, gem. Berg ambacht, em contant geldverkoopen bestaande uit: Eiken- en grenen Planken, Palen, Schrooten Ribben, Luiken, Deuren, Brandhout. Na afloop der Houtveiling te Schoon hoven zullen op den Dam nog worden verkocht Eene groote party Pyraaiide'a, Stam- en Struikrozen, Rho dodendrons, Coniferen, Hulst-, Bessen- en Frambozenstruiken en betgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Vóór den verkoop afgenuinmerd te zien. zal op Vrydag 4 April 19 1 3,'s morgens ten 9 ureop de Hofstede het Huis „TE VLIET" onder Haastrecht, naby O tide water, om contant geld, verkoopeB: Voorts zoo goed als nieuwe Tilbury, Kaasbrik, Blokwagen, 2 Schouwen, Krui wagens en Varkenshokken, Breeder by biljetten omschreven, 's Morgens vóór de verkooping te be zichtigen. te Streefkerk, zal op Donder dag" 10 April (913, des vooFm. 10 uur, ten huize van den heer D. ROZENDAAL, in Graafland, onder om contant geld, in bet openbaar verkoopen: waaronder 12 gekalfd hebbende KOEIEN, 1 VAARKOE en 4 PINKEN. Een Wagentje, nieuwe KARN, Wringtob- ben, party groote Kaasvaten, Fornuizen en Kachel, een AAK, PEKELBAK, Horden, Boomen, Staken, Latten, eene groote partij droog Brandhout en wat verder zal worden aangeboden. te Streefkerk, zal op Donder dag 17 Apr i"l 1913, des voorm. 10 uur, ten huize van den heer M. VAN DER WOLF te (Graafland C 23), om contant geld, in bet openbaar verkoopen: waaronder 6 KALFKOEIEN, 5 KALF- VAARZEN (kalfdragende of gekalfd heb bende); 12 VAARKOEIEN en 1 KUISPINK. Een BOERENWAGEN met Varkenskraam 2 STORTKARREN; IJssledeBIETEN- MACHINE; KOEKMOLEN: Hooiryf; KARN met toebehooren, WRINGTOB, Roomlonnen, Emmers; Kaasvaten, Kaasplanken, Kaasmes en verdere Boomen, Planken, Palen, Boonstaken, Brand hout en wat verder zat worden aangeboden. te De Notaris P. NICHTEBM AN te Meer kerk zat voor bet loopend neieoen Op Dinsdag 25 Maart 1913, des voor- middags 10 uur, ten Herberge van J. v. DIJK te Nteuwland: De HOOI- en WEILANDEN onder Ktenwlaml van de Heeren P. A. VAN MAANEN en C. STERK Jz., in perceelen als van ouds. Op Vrydag 28 Maart 1913, des voor middags 10 uur, in het „Hótel „Bhugruis" by den Heer P. KIVfT te Meerkerk: De HOOI- e» WEILANDEN! onder Meerkerk en Aineide van de DIACO NIE der Ned. Herv. Gemeente, de HER VORMDE KERK, de ALGEMEENE ARMEN en de Gemeente MEERKERK, in perceelen als van ouds. De Notaris F. BICHTEBM IN te Meerkerk zal op Woensdag 9 April 1913, des voormid dags 9 uur, op de Hofstede, bewoond dodr den Heer Al. v. d. HAM te Mecrbcrksbroek, om con tant geld, 3 VAREKOEIEN, 4 RUISPINKEN Bruin aftandscb mak MERRfEPAARD. Boerenwagen (zoo goed als nieuw), Kaas- brik met Varkenskraam, Kar, Schouw. Doelmatige Brug voor bet laden van varkens. Voorts alle waaronder Karn, Tobben en Vaten, Horden en Boomen, Staken, Latten, Kruiwagen, Varkenshokken en Bakken, Tuigen. Eeulgc Meubilaire Goederen, Koper-, Tin- en Ijzerwerk. Te bezichtigen een uur vóór de verkooping. Op Vrydag 28 Maart 1913, des mor gens 10 uur, zal de te Rotterdam gevestigde Deurwaarder F. H. NWAM verkoopen op het terrein voor het Café en Uit spanning van den Heer DE BRUIN t» Een groote party SchottenDeuren, Latten enz. enz. Alles afkomstig van in afbraak zynde Rotterdamsehe Bank aan de Boompjes te Rotterdam. Zegt het voort!II Op den dog der verkooping is op de gelegenheid voor uitspannen. hofstede geen geit UIT DE HAND TE KOOP: B no. 39 tot en met B no. 49, met een daarbjj gelegen stuk BOUWLAND* een en ander Secombineerd; benevens 2 Gehouwen in e koiu, geteekend A no. l27 en A no. 132, insgelyks iu één koop. Te bevragen b(j de Wed. BOHRES te Bnrendrecbt. Notaris MAKIN té Bram men zól Donderdag 27 Maart 19f 3, 's nam. haif 2, in café „NIJCK" te Eerbeek voor den Heer J. W. SXREPPEL verkoopen: gelegen naby de Kerk te bestaande in flink ruim WOONHUIS, 2 SCHUREN, grooten BOOMGAARD en 17 HECTAREN Hooger te stellen en inf. verkrygbaar ten kantore van den voorn. Notaris. Dadelijk te aanvaarden. Betaaldag 1 Juli 1913. Mr. J. P. van den BRINK, Notaris te Alblassordam ia voornemens op Vry dag 4 April 1913 by inzet, ten Kofflebuize van P. SCHRIER te Nlrccf- kerk, en op Vrydag 11 April 1913 b(j afslag, ten Koffiehuize van J. W. MEERKERK aldaar, telkens des morgens te 10 uur, in het OPENBAAR TE VERKOOPEN: Eed in 1911 nieuw gebouwd dubbel waaronder Verffabriekaan den Lekdyk met ERF en GROND, groot 158 Centi aren, met de door bestemming daartoe behoorende MACHINERIEËN en GEREED SCHAPPEN, w.o. nog nieuwe Een en ander behoorende tot den faillieten boedel van Z. BOUWMAN. Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 23 Mei 1913. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Mr. J. F. van den BRINK, Notaris te Alblasserdani, is voorne mens op Donderdag 17 April IhlS, 's morgens 10 uur, aan de Hofstede No. 21 te WUngaarden. ten verzoeke van den Heer B. NEDERLOF, oiu contant geld, te verkoopen: Wagen, Kar, Tilbury, Tuigen, 5000 kilo Hooi, Varkenshok, Hor den, Boomen, Brandhout, eenige Meubi laire Goederen, Fornuis, Kaaspers, Wascbmacbine, Schouw enz. enz. Vóór den aanvang van de verkooping afgenomtnerd te bezichtigen. te Gouda zal op Donderdagen 27 Maart a. s. by inzet en 3 April a. s. by afslag en combinatie, telkens des morgens elf uur, in het GEBOUW der R.-K. Leesvereeniging a/d Westhaven te Gonda, publiek ver koopen: met afzonderlijk VOORHUIS, SCHUREN en HOOIBERG a/d Graaf Florisweg, nos. 71 73, te Gonda, en de daarachter gelegen uitmuntend geschikt voor Boom- en Bloemenbweekerij of Groenten- teelt, groot zoomede een dito perceel LAND, aan den Kleiweg, in Bloemendaal, onder Wad- dinxvéen, groot alles In de nabyheid van bet station Het Voorhuis is verhuurd voor f 208,— per jaar tot uiteriyk 1 Dec. a. s. en het overige is te aanvaarden na den betaaldag der kooppenningen, uiteriyk 8 Mei a. s. De Lnnderyen zyn dagelijks te bezichti- 5en, de Gebouwen 3 werkdagen vóór de agen van veiling en afslag, van 10 lol 12 en 2 tot 4 uur en op die dagen van 9 tot 11 uur. Belanghebbenden worden pV er opmerkzaam op ge maakt dat te Gonda geregeld groentenveiliiigen worden ge houden. Te veilen in 5 perceelen, combinaties en massa. Verdere inlichtingen geeft gezegde Notaris, ten wiens kantore uitvoerige notities te verkrijgen zijn. met Tnintje en fraai uitzicht over rivier en land, te Lekkerkerk, in Opperduit- Billijke condities. Franco brieven, letter M, aan H. SCHENK Hz., Lf.kctskehk. TE HUUR OF TE KOOP: gelegen aan de rivier, op drukke Industrie plaats; 3/4 der koopsom kan op 't pand gevestigd blyven. Br. fr., onder No. 81, aan het Bureau ran dit Blad. De voor eenige jaren nieuw gebouwde, hecht en sterke getd. B 147, benevens eenige perceelen uit muntend Wel- en Hooiland, staande en gelegen onder de gemeente aan den ^choonhovenschen Kerkwrg, be nevens een perceel Hooiland in Beneden- berg, te zamen groot 4 HA, 714 A., 73 C.A., den 19. Maart 1913 ten overstaan van -den Notaris J. P. MAHL.TEUE te Bergambacht geveild, is in perceelen in bod gebracht en .verhoogd aisi Perceel 1 op f 6000,—, Perceel 2 op f 8800,—, 3 1400,—, 4 2400,—, De afslag en combinatie d<* pence len blyft bepaald op Woensdag 26 \l£rt 1913, des voormiddag» 11 uur, in het Koffiehuis van T. VAN ZOEST te Berg ambacht Verhoogingen kunnen inmiddels worden aangenomen ten kantore van don Notaris, tegen genot van t0'/« der verboogsora. De Notaris J. P. MAALSTEDE f.te Bergambacht is voornemens op Dinsdag 25 Maart rTAllrYr f!e8 voormiddags 10 uur, ■Émnrnm a«n de Bouwmanswoning getd. C no. 140, op het dorp, bewoond door den Heer C. WOLTERS, in het openbaar te verkoopen, om contant geld:* diverse Bietenmachine, eene party Hooi, f Schou wen, Kruiwagen en eeulg MEU HILAIK. 's Morgens vóór den verkoopy^enomn^erd te bezichtigen. r o— De Notaris NIC. TBEUBNIET te Mobrdrecbt zal op Donder dagen 3 en 10 April 1913, 's morgens te 11 uren, in „DE ZALM" te Gouda, krachtens art. 1223 B. W., publiek verkoopen: genaamd „EKEN HAËZEK", met SCHUUR, BERGEN, ERF, TUIN, BOOMGAARD, WEG en WATER, benevens verschoonde perèoelen by elkander liggende te vlak by het Dorp, groot verhuurd aan C. VAN DER LAAN, het Land tot 31 October 1916 en de Woning lot 30 April 1917, voor f 1800,— 's jaars, ver minderd met f 100,— 's jaars, waarvoor de Huurder mest moet aankoopen. Betaling 15 Mei 1913. Nadere inlichtingen zyn te verkrijgen by Notaris Mr. J. P. VAN DEN BRINK te Alblasserdam en bjj Notaris TREURNIET voornoemd. De Notaris NIC. TREURNIET te Moordrecht zal in „DE ZALM" te Gonda, op Donderdagen 3 en 10 April 1913's mor- gens te lt uren, publiek ver koopen liggende te in den Zuid piaspolder, Sectie F nos. 115 en 116, groot 1 Hectare, 53 Aren, 30 Centlaren. Verhuurd aan A. Alblas tot 15 November 19/4, voor f 100,'sjaars en de lasten, samen over 1912 bedragen hebbende f 18,70. Betaling 30 Mei 1913. Nadere inlichtingen zijn te verkrygen bij Notarissen VOLLGRAFF en STOOP te 's-Gravenhage en by Notaris TREURNIET voornoemd. wie. TREURNIET zal op Woensdag 16 April 1913, 1 's morgens te 9 uren, bjj den heer J. VAN DER SPEK JACzn., in den Zuid- plaspoider, aan den Nieuwerkerkscben weg, om contaut geld, publiek verkoopen: Tilbury, Kaasbrik met hekken, Boerenwagen, driewielde Kar, Hooihark, tweepaards Rot- tingegge, smalle eiken Schouw, Vlonders, Varkenshokken, Troggen, Landhekken, Wringtobbe, Weikuipen, Kaasvaten, Hand- karn, Melkbussen van 40 Liter,Kaaspersen, Bascules en verdere benevens een beste TREKHOND en een party Hooi. Te bevragen bii A. v. d. BURG* Zevenhuizen, Breedeweg. De NotariBseJ» f KRUISWIJK te Oudewater en MONTIJN te Gouda zullen op Woensdag 16 April 1913, aanvOng 's morgens 9 uur, op de Hofstede „Dwa^l ir. WACHT U" te Hoen- koop, voor den Heer A. SfLUE. aldaar, óm contaut geld, PUBLIEK VERKOOPEN: Een best bruin 7-jarig MERRIEPAARD, (gekalfd hebbende of kalfdr. Koeien), waar-, onder drie Koeian welke in Juni a. s. moeten kalven, e?n GUSTE VAARS, 5 STIER KALVEREN, 8 KÜISK ALVER EN. Voorts:" Een >Omnibus-breack uit de fa briek van Buitenweg, t Kaas-breack met kleed en kr&An, 1 Tilburg, 2 Boerenwagens, 1 Paarden-hooihark, 1 Hooischudder, 2 Se/rou wen, 1 Mesthok voor 8 kalveren, 1 Tilbury- tuig, 2 Wagentuigen, z Wringtobben, eenige Kuipen, Staren, Kaasvaten. Verder als: Kaasplanken en Schragen, Waterfilter, Waterfornuis, Kookforuols, SI ij pste'en, AK rui- wagens, Landhekken, 2 Drankkuipen, 2 Lad ders én klein Landbouwgereedschap* Koerihgen, Staken Ringen. Alles te zien 's morgens vóór de verkoo- u)i«g. van 7—9 uur. V0T Op de Hofstede wordt geen gele genheid gegevei» tot uilspannen. By inschryving te -huur, voor- loopig voor één Jshr, de PUIKE HOFWTEIpE .,Eben-Hnézer", bestaande uit flinke BOUWMANSWONING c. a. en uitmuntende WEI- cn HOOILAN DEN, benevens BOOMGAARDEN, ter ge- zameniyke grootte van ongeveer 20 Hec taren, zeer gunstig slaande, en liggende naby het Dorp, in het Boveneind aan de zuidzyde, en thans bewoond door Mejüffr. Wed. J. MAAIJEN. Dadelijk te aanvaarden. Te bezichtigen op eiken werkdag, behalve Zaterdag en Zon-en.Feestdagenaanwjjtiné "EN uit flinke E It door den Heer C. van BAAREN Te Benschop, bjj het Dorp. Inschryvingsbiljetten, opderteek^nd door huurder en twee borgen, moeten worden ingeleverd vóór of op 4 April 1913 ten kantore van Notaris M. DEN BLEKER te IJsselsteln. VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap „De Over waard" zyn voornemens in het open baar te VERHUREN voor het seizoen van 1913: 1. Op Zaterdag 12 April 1913, vóór middags 10 uur, te bj^Iz. DE STIGTER: de LAGE BOEZEMKADEN van „De ©verwaaid*, in 65 perceelen 2. op Zaterdag 19 April 1913» vóór middags 10'/9 uur, te in bet GEMEENELANDSHUIS: de HOOGE- en LAGE BOEZEM KADEN van „De Overwaard" onder Nieuw-Lekkerland, in t perceelen. De Secretaris-Penningmeester van het waterschap „De Overwaard" zal op den dag der verhuHng te Groot-Ammers (en dus niet een week bevorens), onmiddellyk vóór met de verhuring wordt aangevangen, zitting bouden tot ontvangst der huur penningen over 1912, welke inmid dels ook te Gorincbem te zyuen kantore kunnen worden betaald of aan hem per postwissel kunnen worden overgemaakt. Voorzitter en Heemraden van „De Overwaard", B. C. WISBOOM, Voorzitter. C. J. A. BOOM, Secretaris-Penningmeester. en O— DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Alblasscrwaard met Arkel be neden de Zouwe zullen op Donderdag 3 April 1913, des voormiddags ten half elf ure, in „DE DOELEN" te C O RIN C HEM, VERKOOPEN: 10090 bossen HOLLAND8CHE RIJS en 800 bossen TUIN- LATTEN, in 4 perceelen. De betaling der kooppenningen moet plaats hebben vóón du op- of wegruiming van het verkochte, doch in elk geval uiteriyk binnen acht dagen na de verkooping. AANBESTEDEN: Drie perceelen AARDEWERKEN, onder Hardinxveld; llardiux- veld, Papendrechten Alblasser dam; en ouder btreefkerk. Aanwjj zing: Van hut perceel onder Hardinxveld op Woensdag 26 Maart 1913, des morgens om 10.15 uur, beginnende bjj dijkflaial tio. 16. Van het perceel onder Hardinxveld, Fapendrecht en Alblasserdam ,op Donderdag 27 Maatt 1913, des morgens 'om 1015 uur, beginnende bjj dykpaal no. 128. Van het perceel onder Streefkerk op Vrydag 28 Maart 1913, des morgens om 9'/3 ure, beginnende bij dijkpaal no. 224 (Stoom boot vuur te Groot-Ammers). Het bestek der Aardewerken is, tegen betaling van 25 Cent, verkrijgbaar op Don derdag den 20. Maart 1913, en volgende dagen ter Secretarie van het Hoogheem raadschap in „DE DOELEN" te Gorincbem en bjj de Djjkopzichters te Amelde, Pa- pendreebt en Gorlnckem*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5