A. A. VAN DE BUNT, SUNLIGHT SEEP 1 KERKBOEKEN 23 KOEIEN, (gekalfd hebbende of kalfdragende); HOTEL CAFhMmm, Stalhouderij en Uitspauuinggele- genheid met grooteu Tuin en Kegel baan, slaande en gelegen tegenover het reeds gebouwde Station van den in exploi tatie komenden Spoorweg Schoonhoven Gouda, te SCHOONHOVEN aan den Singel. Adres J. N. JONKERS BOTH, Den Haag. W in late lagpoteis en tevens van alle soorten Groente- en A ardbeziën planten grootvruch- tige Zwarte- en Kruisbessen en Frambozenstrniken is bij Milt te Muim Voortuis on Boomgaard, Willige-Langerak, A Advertentiën ItnM KOEIEN, wat do verkoop dor „Indestructible Shoe” zoo toe??? Minis te Stelmilk. Een groot CAFÉ Houtverkoopingen te Oud-AlblasMolenaarsgraaf en Bleskensgraaf. Het adres voor Koloniale Waren, Comestibles, Conserven enz. Groote sorteering. Rijke sorteering Biscuit. OfflciöelB Zeilbootje. SLAGERIJ. Grasverpachting. E) HAVEN 21, SCHOONHOVEN. Concurreerende prijzen. Garantie voor kwaliteit DE.GROOTSTE KEUZE in S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. SWARTSENBURG’s LET WEL26ste Jaargang. Waddinxveen om contant gold, publiek verkoopen: 18 (gekalfd hebbende of kalfdragende) 3 Paarden, mak bij den weg, 12 Varken», een party meet, Bouw- en Melkgereedschappen en eenige Filiaal: C. EIJKELENBOOM, A. C. EIJKELENBOOM, Groot-Ammerg. Korte Dam b/d Vischbrug. Staat ter dekking, „KERN BINN LAATSTE DAGEN. Aanst. WOENSDAG 26 MAART 1913 Te huur a.s. Mei: r Vemlg der Hieewstgdiegee. nieuw gezaagd Hout, ila- ■uit- 1 1255 van uitmuntend- at lodellen t e I 2000 2de Me 4de 5de 6de 7de 8ste 9de lOdc •at is men des tols nader t„ heefft”. stuk bl loven BO RN JE te Sliedrecht Weder nieuwe soorten ontvangen. Vraagt de nieuwe prijscourant. De wasch, U ziet het, Is groot, docp is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. dat die ~l wy- Gemeeni vindt u ongetwijfeld in den boekhandel van BU contante betaling 5 korting. Meerkerk. dagen staat deze hengst hij DOOM te BleskeiiHgraaf en. osche Oud- Iz. 74 en zware zilveren 1000. 99 .9 Oort. lags den ZUIVERE ZEEP^r •Alblaoserda *-r de G ..Jeeling irgadern bericht is, uit i redt Ivk De overige daj J. P. EIKELENBOl Molsvyaard. De Eigenaar, J. VERVOORN r Lot 25 tn. per, bestaande uit 142 2 etc., ter waarde van f 11 o Wo ds ten den Heer EEN GROOTE WASOH EN WEINIG WERK van Elteren e, d. van A. - Cornelia, i der Neut. van den Berg Te koop gevraagd een gebruikt of nieuw Zeilbootje, liefst jacht of sloepinodel, lang 6 M. Brieven met prijsopgave, onder no. 83, aan het Bureau van dit Blad. n: fannigje Margrietba Jozina, den Uijl en P. A. van ’•s J. Kroeftum en G. ..aas Frederik, z. van i_. W. C. Kroeftum. Huibert, C. Oosterom. en M. Blok. H. van Beek en BURGEMEEST Schoonhoven zu April 1913, d ten Raadhuize ti Het uitvoer Ntruatwerl Schoonhei Gedrukte beste Gemeen te-Secreti 1913, tegen betalin m luidde als volgt: (8) ende seyt Jan voirleden jaeren tot ildair gekofft salms ende I) dairto gedrongen, (10) sa lm betalen •na syn comenschap (11) i i Schoenhoven gebroicbt Vc gulden verban- t, plancken ende komenschap (11) ben wolden der he „airomme om van Schoenhaven recht verantwart ericht van Schoen- is ontle- tyd van VIT DE OVDE DOOS. Het C a r m e I i et e n - K1 o o s t e r Schoonhoven. Uit den: „Messager ques, Gent 1865, blz. Landvoogdes Margaretha 1 Juli ag 26 M ir, te Om Door omstandigheden ter overname aangeboden voor f 7000,— een nieuw Haifa, waarin spek- en vleeschsla- ger(j wordt uitgeoefend, op een vooruit gaand dorp by Dordrecht; 't levert een flink bestaan op. Fr. Brieven, onder letters B G, Adver- tentie-Bureau JAC. DUITS, Vrieseplein 3, Dordrecht. meermalen, dat der politie ont- len niet overal worden jn alle couranten zonder pr(js- verjiooging geplaatst door Advertentiebureau, GOUDA. Het van ouds bekende adres van L VAN DEN HEUVEL, Tuindery pn Kweekery en Aardappelbandel te Stolwijk. N.B. Ook verkrijgbaar des Donderdi aan de Plantenmarkt te Gouda (bij lantaarnpaal Notaris G. VOS te Wad- dinxveen zal op Woens- 10 April 1913, ■■■Mr voormiddags 10 uur, aan de hofstede „GEERTRUIDA’SHOEVE”, Noordeinde A 214 te 6 Pinken, 1 eenpaards-rechtstroo-kafschoon-dorsch- machine, 1 Tentwagen, 1 Brik met hekken, 3 Boerenwagens, 2 wielenkarren, 1 Hooi- hark, 4 ploegen," 4 span EggenTuigen Varkenshokken en Zeuningen Landhekken 1 Karnen en verdere MEUBELEN MET HUISRAAD. Afgenummerd te bezichtigen op den verkoopdag van 8 uur voorm. af. WAAROM OMDAT „The Indestructible Shoe” de eenige schoen is, welke met 3 maanden schriftelijke ga rantie op de Chroomzolen verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe" prachtig gri verzoold wordt, indien de zolen bini 3 maanden doorgeloopen zyn. OMDAT „The Indestructible Shoe” ook het Chroom- bovenleér gegarandeerd wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe" elegant van pas vorm is. OMDAT „The Indestructible Shoe" een zeer gemak- kelijken pasvorm heeft. OMDAT „The Indestructible Shoe” in alle modellen tegen denzelfden prijs verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe” de pryzen zeer laag zijn. Prijs Heeren Rijg- en Elastiekbottines f 4,25.Prjjzen Heeren Fietsschoenen en Pantoffels 2.75. fcontant Daineslaarzen 3,50 en 3,75. zonder Damesschoentjes 2,50 en 3,00. korting. Eenig adres voor Schoonhoven en Omstreken: o ^7 Notaris G VOS te Waddinx- veen zal op Woensdag 9 April 1913, voormiddags 10 uur, aan de Hofstede, get. F, No. 21, te Stolwijk, om contant geld publiek verkoopen: 5 PINKEN; 1 groole SCHOUW, 1 BOERENWAGEN, 1 Dogcart, 1 Stort- of Mestkar, Kruiwagen, Bouw- en Melkgereedschappen EN EENIG HUISRAAD. Afgenummerd te bezichtigen op den ver koopdag van 8 uur voorm. af. Op het Erf zal geen gelegenheid zijn tot uitspanhing. Nat.ris H. O. KOOI te Lopik zal op Woens dag 2 April 1913, des Voormiddags 11 uur, te Schoonhoven, in het Koffiehuis van C. DEN HOED Wz.ten verzoeke van den Heer C. POTUIJT, publiek verkoopen: Een voor weinig jaren nieuw gebouwd WOONHUIS, 2 SCHUREN, benevens Boomgaard- en Bouwland, in de gemeente Willige- Langerak, aan den Lekdyk, groot 15 Aren, 50 Centiaren. Het Woonhuis is zeer gemakkelyk inge richt en tot velerlei doeleinden geschikt. Betaling der kooppenningen en aanvaar ding 30 April 1913. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere informaties bij den Eigenaar en by den Notaris. vanaf Woensdag 26 Maart a. s. eiken Woensdag bij J. VAN KRIMPEN te Alblasserdam, de zwart bruine hengst bekend oin zyne beste afstammelingen. Havergeld f 6. Veulengeld f 6. Verkochte paarden worden als drachtig beschouwd. koren; (2) elders wordt gesproken van kant hout; wellicht is dit de bedoeling; (3) schenen: (4) kuipershout; (5) velgen; (6) goederen; (7) zoute; (8)getuigt; (9) toen maals: (10) voorszeide, vorengenoemde; (11) lAjopmanscbap; (12) verhandeld; (18) „overmits”, hier in den verouderden zin van „door"; (14) „ontledigen” of, zooals men toen schreef, „oatledighen" werd oudtijds ook gebezigd voor „vrijmaken", „vrijstel len”, en dan met een tweeden naamval, hier, des tols; (15) goide goederen; (16) J. Schel tema. Geschied-en Letterkundig Mengelwerk. IVe Deel, 2e stuk, blz. 264. PARTICULIER KAPITAAL beschikb. tot elk bedrag en voor alle doel eind. Ook zonder borgen (naar omstandigh.) Hoogst bill, rente en voorw. Zeer gemakk. aflos. Strenge geheimh. Br. fr., postz. v. antW., no. 7937, Alg.Ned. Adv.-Bur., Naald- wijkschestraat 53, ’s-Gravenbage. - De Minist bepaald, dat ni meer in aanmerl bevordering tof klasse, zulks in 1 opheffing van die De is functie in bun rang geha Waddinxveen, 20 Maart. In de Dins dagavond gehouden vergadering van de af- deeling „Waddinxveen” der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, onder voor zitterschap van den M. Heijkoop, waren 19 leden aanwezig. De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing onveranderd vastgesteld. De beschrijvingsbrief voor de al^emeene vergadering lokte geen discussie uil. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Amsterdam op 20 Maart a. werd benoemd de heer C. Breedtfk Czn. en tot diens plaatsvervanger de heer J. van Bergen. Een tiental werkjes, van belang voor den landbouwenden stand, werd verloot. Bij de rondvraag vestigde de heer G. J. Spruijt de aandacht op een mededeeling, voorkomende in het „Landbouwweekblad", inzake de regeling van de huurcontracten. Het scbynt, dat bij procedures in de practijk niet geöischt wordt, dat de huur overeenkomsten aan evenredig zegel zijn onderworpen en de advocaten wederkeeng aannemen, dat het huurcontract wettig be staat. Hy achtte het wenscheljjk, dat deze zaak onder de oogen worde gezien, opdat met een juiste toepassing van de Zegelwet wordt rekening gehouden. Besloten werd een en ander ter kennis van het hoofdbestuur te brengen. Als de dagen wat langer worden en de werklieden 's morgens zonder lantaarn naar het werk kunnen gaan, worden ze *s avonds soms door spoedig invallende duisternis overvallen en probeeren dan zon der lantaarn toch hun reis per flets af te leggen. Het gebeurt natuurlyk i men aan het wakend oog snapt, daar deze menscht tegelijk kunnen zijn. Zoo dacht ook een viertal personen, die van de fabriek komende met een vaartje kwamen aanzetten, toen zij plotseling den gemeenteveldwachter v. R. voor zich zagen, die hun brttMdde af te stappen, waarna proces-verbaal vjterd opgemaakt. Men zij dus voorzichtig en bedenke, dat de lange zomeravonden nog ver af zyn. (D. v.G.) Heeren KERKVOOGDEN van de Ned. Herv. Gemeente te NIEUWERKERK A/D IJSEL maken bij deze bekend, dat de jaafljjk- sehe verpachting van de IJtaeldtyken onder deze gemeente, bekend onder den naam van KerkedUk-ettingenzal plaats hebben op Woensdag 9 April 1913, des avonds ten 7 ure, in het café „De Zwaan” van den Heer P. LUITJES. TREKT DE GROOTE VERLOTING Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken. prijzen. Aantal loten slecht» 100000. Goedgekeurd bij Kon. besl. van 2 April 1912, No. 40. Prijs per Lr-4 1ste Prijs: 1 Kast prachtig Tafelzilvei lepels, vorken, scheppen t. 1 prachtige Salon-Piano. 1 Motorrijwiel. 1 eiken Slaapkamer-Ameublement. 1 Brandkast (Lips). 1 Moderne Haard (fab. Lips en Peters). 1 Engelsch Tuinameublement. i 1 Luxe Naaimachine. 1 prachtige Pièce de Milieu. 1 fraai Serre-Ameublement. Voorts 1990 prachtige prjjzen, waaronder By wielen, Spreekmachines, gouden Horloges, Klokken enz. enz. Loten A 25 Ct». verkrijgbaar te Gouda by J. T. SWARTSENBURG Kleiweg, en overige Agenten of wel franco per post na ontvangst postwissel f 1,30 voor 5 loten, f 2,50 voor 10 loten bij L. FEIERABEND, Administrateur der Verloting, Dordrecht. hennip-M.t, ende dergeljeken t mirekl u.e gelegenheid der tyl d.t Ter’ wille van den goeden n„m baodelaplaata van hare stad BcU J Regeenng van Schoonhoven er op aestaia te zün dat de bedoelde schippJa getuigen, dat van hen, namens die Regeerine b\j het drijven van koopmanschap tè Schoonhoven, geen tol gevorderd werd. Vandaar de brief van de Regeering van Schoonhoven aan die van Arnhem, met het deftige en tevens gemoedelijke opschrift: „Eersamen wysen ende voirsichtigen Burghermeisteren Scepenen ende Rade der Stede van Arnhem onse goede geminde vryenden. Geschreven den XX Ven dach in Aprille Anno 1496”. De brief bevat het verzoek om sommige Arnhemsche burgers te ondervragen oVer de toepassing van de tolheffing te Schoon hoven, wanneer zij daar met hun koopwaar kwamen. By den brief was een cedrille gevoegd, in houdende de te stellen vraag punten. Het onderzoek heeft inderdaad te Arnhem plaats gehad. Een der verklaringei „Ten derden tught Terbruggen, dat he in voirleden ja< Scboenhaven geweest is ende aldaii beefft twee tonnen gesouten s-.- hebben hem ten maell (8) dairf dat he toil van vurss (10) most, dan heefft dairn bynnen der Stat vanL^„^. ende over die IIII of Vc teert (12) mit kanthout, andere guederen ende 1 daerse oick Toll van hebben wol nyet geven wolde, ende is dali recht bynnen der Stat, angelangt ende sich niet datsc overmits (13) der geri haven guyt gewesen ende dich (14) ende genen tolt nadt zjjnen goide (15) betaelt en Uif dit merkwaardige stuk biykt, dat de Regeering van Schoonhoven den handel trachtte te bevorderen, door geen tolrech ten te heffen. Verder blijkt, dat men oudtijds zalm inzoutte, deze in tonnen verpakte en zoo verhandelde! Dankbare zalmvisschers. In het tüdschrift Oude Tfid, Jaargang 1874, blz. 268, kon men lezen: Bidden en danken. Van de koraal- visschers in de Straat van Messina leest men, dat zij hun werk nooit beginnen zonder eerst op de kniefin te vallen en een gebed aan de H. Maagd op te zeggen om een goede vangst. Onze Schoonhovensche zalmvisschers der vorige (18de) eeuw vergaten ook het danken niet. Als zjj vijftig zalmen gevangen hadden, namen zij de muts af, en zongen opdewjjs van een psalm: Wy danken U, o Heer! met blijde galmen Voor Uwen zegen van die vijftig zalmen. En dit danklied werd by elke volgende vijftig herhaald. (16) TE SCHOONHOVEN, met Vergunning, Zit- en Slaapkamer, Biljart en yolledigen Inventaris, een goed be staan opleverend. Bewijzen te overleggen. Conditiën zeer billijk. Franco brieven, onder no. 78, a^n het Bureau tan dit Blad. bouw achter heeft de afd« 21e jaarvei Er was Hempeniui afdeeling een was. Natuurlj stelling. Achtereenvolgen van den penningn goedgekeurd. Na de bestuursv tot behandeling df werd een viertal een volgende verg Na bet zingen de beer G. de Jn dankzegging. Zaterdag zyn alhier aangekome sleepbooten en d< logger „Maria Tl machines en ketel De sleepbooten en de vischloggei rekening gebouwd. Zaterdagavon „Soli Deo Gloria” alhier een ,avondcc den beer Willemsl De belangstelling De ten gehoore oogstten een welv» de vereeniging ee dat de leiding in *Ameide, 25 1 heerschl al sederl kleine woningen, ge den stand en voor dagen. De huren tengevolge gestegei Alsof dat nog n deze menschen, 2 tot heden vry va in de personeel» o.a. oude, gebrekk levende menschen soneele belasting z Dit moge toeli letter ongetwij den geest der wel tjjd. Dergelyke abn niet leiden tot be ingezetenen, die brengen van hun 1 aantal oninbare p< grooten. BleskensgrAa jarige stier „Diam wyk alhier, is Brandwijk bekroon Verder zyn bekn van G. Bons, Otti Oud-Alblas. Van bekroond de stiere „Onze Toekomst” Boon, Gybeland, S eeniging te Giessei van L. de Graaf, G saris der Koningii benoemd tot zette belastingen alhier, den heer A. Ko Kooy man. Giessendam, dag gehouden raa< leden tegenwoordig De notulen, waai lyke omslag voor geraamd;’worden o Op het voorgesl een aanvulling op d wijzers werd de go Op het verzoek wachter De Heer, van de gemeente ii ren, wordt beslot architect zal worde zoek in te stellen die noodig zyn en op te maken. De ophaler van Dongen, te Dongen lyksche vergoeding: brengen. B. en V vergoeding op f 50 discussie wordt di Thans komt aan de lokalen in de oj wordt besloten, m voorstel om de spe wyk B te overdek den verbouw word Aan bet concours te Capelle a/d IJssel op Hemelvaartsdag 1 Mei, voor gemengde en mannenkoren, harmonie- en fanfarekorpsen, uitpeschreven door de ge mengde zangvereeniging „Harmonie” aldaar ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, nemen de volgende 47 vereenigingen deel: Gemengd koor, vierde afdeeling: 1. „Ex celsior”, Maassluis; 2. „Eendracht zy ons Streven”, Herwynen; 3. Chr. zangvereeniging „Oefening na Arbeid”, 's-Gravenhage; 4. „Zanglust”, Dubbeldam; 5. „De Lofstem”, Schelluinen: 6. Apollo”, Zevenhuizen. Gemengd koor, derde afdeeling: 1. „Onze vrije uren", Drimmelen2. „Gemengd Koor”, Driebergen; 3. „Excelsior", Gouda; 4. „Oefe ning en Uitspanning”, Molenaarsgraaf; 5. „Euphonia”, Honselersdyk6. „Onderlinge Zangstudie" (afd. gemengd), Rotterdam; 7. „Zanglust”, Heerjansdam; 8. „Zang en Vriendschap”, Gouda; 9. „Oefening en Uit spanning”, Melissant. Gemengd koor, tweede afdeeling: l.„Ons Genoegen", Dubbeldam: 2. „Gouda”, Gouda; 3. „Van Ongenoegen Vry", Ooltgensplaat. Gemengd koor, eerste afdeeling: 1. „Nut en Genoegen”, Bergambacht; 2. „Euphonia”, Lekkerkerk. Gemengd koor, afdeeling van uitmuntend heid: „Aurora", Ammerstol. Mannenkoor, vierde afdeeling: „St. Cecilia”, Rotterdam. Mannenkoor, derde afdeeling: 1. „Kunst na Arbeid”, Rotterdam (Fejjenoord); 2. „Zevenbergen’» Mannenkoor”, Zevenbergen; 3. „Orpbeus", Gouda; 4. „Onderlinge Zang studie’1, Rotterdam; 5. „Dooroefening Kunst”, Gouda. Mannenkoor, eerste afdeeling: „Oranje Nassau”, Rotterdam. Harmonie, vierde afdeeling: 1. „Oranje Nassau”, Rotterdam; 2. „Juliana”, Gouda; 3. „Excelsior", Boskoop. Harmonie, derde afdeeling: „Juliana", Lekkerkerk. Harmonie, tweede afdeeling: „Appllp Geertruidenberg. Harmonie, eerste afdeeling: 1. „S. V. D. B. Rotterdam; 2. „Harmonie", Gepdringen. Fanfare, derde afdeeling: 1. „Staatsspoor- fanfare”, Amsterdam; 2. „Eendracht maakt Macht”, Heerjansdam; 3. „St. Ambrosius", Loosdiiinen; 4. „Fanfare", Melissant. Fanfare, tweede afdeeling: 1. „Fanfare der St. Jozefsgezellen”, Rotterdam2. Euterpe”, Rotterdam (Charlois)3. „Oefe ning kweekt Kunst”, Streefkerk4. „Vol harding”, Noordeloos; 5. „Apollo", Nieuw- Lekkerland. Fanfare, eerste afdeeling: 1. „Eendracht maakt Macht”, Capelle a/d IJssel"; 2. „Har monie", Slikkerveer. Tol vr jjbieid te Schoonhove” In G. van H assel t’s „Arnhemse heden, He Deel, Arnhem 1804”, blz. vu vlg. komt het relaas voor van eene onder- handeling tusschen de Regeeringen van Schoonhoven en Arnhem over het heffen van tolgelden van goederen, welke in de eersfgemelde plaats ter markt werden ge bracht, of aldaar door vreemde handelaar» werden gekocht. De correspondentie dateqrt reeds van het jaar 1496! Schoonhoven »cheen in die dagen een vry levendigen handel te dryven met schip pers, die, „van boven" komende, tal van artikelen aan de markt brachten en wéér andere inkochteh en naar elders ver scheepten. 1 Zoo werden volgens de stukken ingevoerd „talhout, houtkolen, plancken, koirn (1), kamhout (2), schinen (3), klapholt (4), vel- ligen (5), e«de dergelycke goeden (6) etc.” Ingekocht en door de schippers weêr medegenomen werden: „solte (7) harinek, ael, salm, botter, case, wycke, garst, hennip, des sciences histori- 473” biykt, dat de van Parma by besluit van 24 Juli 1563 aan bet Klooster der Carmelieten te Schoonhoven toekende eene som van 100 Pond Vlaamsch om daarvan te doen maken een glasraam met de beeltenis of de wapens van den Koning van Spanje, waarmede de Kloosterlingen gaarne bet koor van hunne kerk wilden versieren. 100 Pond Vlaamsch, zynde 600 gulden, was een voor dien tyd zeer belangrijk bedrag, en waarschijnlijk groot genoeg om een prachtig geschilderd kerkraam te doen maken. Of dit inderdaad totstandgekomen, en wat er later van geworden is, is my niet bekend. Het jaartal van opheffing van het Carme- lieten-Klooster met bybehoorende Kerk ligt zelfs geheel in het duister. (Van Berkum Beschrijving der Stadt Schoonhoven, Gouda 176?, blz. 416.) Deurw. is voornemens: A. Op Woensdag 26 Maart 1913, des voorm. 91/2 uur, te Oud-Albla» op het Kerkplein; B. Op Vrijdag 28 Maart 1913, des voorm. 9 uur, te Molenaarsgraaf bjj dé Kerk; C. op Zaterdag 29 Maart 1913, des voorm. 91/2 hur, te Bleskensgraaf bjj Gebrs. PELLIKAAN PUBLIEK TE VERKOOPEN: Eene groote partij ■Is: DELEN, RIBBEN, PLANKEN, LATTEN, SCHROTEN enz. H. de liaan, oud 87 j.— oud 1 j. Faddinxveen. Van 28 Febr.—14 Mrt. eb oren: Jannigje, d. van C. van den Berg en J. van der Vlist. Pieter, z. van W. A. van der Starre en A. Verzyden. Cornells Martinus, z. van A. Versluis en M. Hol. Cornelis, z. van J. H. W. van Niekerk en N. M. van der Vlist. Johanna Adriana, d. van P. van Eyk en T. van den Berg. Ernestina Sophia, d. van A. C. Hoekstra en N. H. C. Sonneman. Belia Cornelia en Johanna Christina, dochters van J. Hoogerdijk en J. C. Martin.Leyntje, -d. van J. M. Geluk en H. de Rooy. Rei- nier, z. van R. J. Heidemann en R. R. Stevens. Maria Helena, d. van A. J. van Rhijn en M. Olsthoorn. Getrouwd: P. J. Koerts en E. v*n Wout. P. Hofstede en G. Bras. Overleden: L. Radder, oud 81 J., we" duwe van H. Alphenaar. Een levenloos aan gegeven kind van W. Oudijk en J. Strijdhors Willige-Langerak. Van 1—28 Febr. Geboren: Louisia, d. van G. van Baarpn en W. van Arnhem. Adriana tlazina, d. van A. J. Schep en M. A. van de° Berg. Overleden: Joha. Ma. Wittebol, oud 77 j., weduwe van Joh. Trapman. Jon.M- Pelser, oud 1 d. Stoomsnelpersdr. S. &W. N. van NOOTEN. BURGERLIJKE STAND. Jaarsveld. Van 1—28 Febr. Geboren: f d. van W. d_. Hertje, d. vas doorn. Klaa Werrie en z. van L. van den Berg en Pieie.r, z. van D. Stigter Anthonia Johanna, d. van G. Bannink. Overleden: J. M. J. den Uyl,oud3d. Leerbraék. Van 1—28 Febr. Geboren: Arie, z. van C. M. van Aalst en G. het Lam. Overleden: E. Sterk, oud 72 j. A. Kortlever, oud 63 j. Lopik. Van 1-28 Febr. Geboren: Klaas, z. van W. v- en G. den Oudsten. Merrigje, Versluis en M. A. den Besten. z. van Jac. de Gier en M. van Aaltje Adriaantje, d. van H. en A. Verburg. Overleden: J. Kortlever, oud 59 j., echtgenoot van A. Zaal. Meerkerk. Van 1—28 Febr. Geboren: Paulina Hendrina, d. van A. A. Speyer en G. Brouwer. Neeltje Pieternella, d. van Joh. de Rujjter en P. H. Versluis. Cornelia Maria, d. van H. W. Slob en E. van Rees. Getrouwd: C. Brouwer, oud 28 j., en A. van Rijsens oud 23 j. Overleden: A. de Jong, oud 67 j. M. Vuurens, oud 62 j. Nieuwland. 1—28 Febr. Getrouwd: C. van der Leden, oud 67 j. en N. Slomp, oud 43 j. D. H. de Groot, oud 28 j., eh N. Boogert, oud 30 j. Nieuw-Lekkerlaud. Van 1—14 Mrt. Geboren: Jan Willem en Arie, zoons van J. C. de Jong en Mart. Stam. Annigje, d. van A. C. Jongkind en Adr. Borsje. Gloria, d. van P. de Bes en Adr. Verschoor. Maria, d. van P. Hoek en M. de Vries. Getrouwd: S. de Hoog, oud 28 j. en G. G. Koutstaal, oud 30 j.* Overleden: qo J. G. Oosterwyk, Waddinxvec Geboren: Ji sn J. van A. van der lells Martini Corr. irgi A.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SC | 1913 | | pagina 6