i Officie IflmusonMBD. kbank, 1M3 N°. 8432 t Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Zaterdag 29 Maart.1 E Eerste Blad. RTl 'gu Va gste een krae la de Abdij- ing apeedlg .1 Roeibooten. AanttiUig Wmk. 1 >00. 7 i bij Ziekte, STER PAULO, indue»** ;at en alle ie lever BINNENLAND. a^\\*7er^l'.eR'',>teü,rechl’ Voor het Rekenen: wiinr craxnn iinpbfl*aM v. LIEFLAND, iü, Dr. P. H. J. ring tegen lage en Intercomm. Telefoon-nr. 20. geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. G. dienst ais onder-officier 950 IR laai drie dagen den heer J, H. B. Vc de en diens zoon,e Zy mocht dit 4» >>v> i f 54O,- r» 101 pGt. s SGHOONÏÏOVENSCHE COURANT. - I - S. W. N. VAN NOOTEN ts Schoonhoven, Uitseveh s. zicht f r Hierop siui fabi mii. deskundi it, vooi A. van loogen- Issel en A. f 0.75 (56 flO,—te Nchwoa- by JA<’« ÜOMK, iterdam ing Gemeente Selseenheven. ing f onder-officier 600 650 700 i opb imist. i men critiseeren wil, dan zou men 'ekomen, 1500 f Opvoeding te Amsterdam en - en van van den •OT; BOUWER; GENNEP; K. STOLK; de pro; f 100. bedrag plichtigen gepl het bedrag der daarna betaald bedrag 16 mill. per< °P daai irgenomen door Mr. Wolfson, diefstal een maand gevan- De voorschots f 11,200, evenals 't vorige De voorschotten iu lo J. C. H. W. Voor orde was kunnen nu gei f 450 500 1AN: [EKSTER; ÏRD: SSEN: ALES isten en gracht goei rk na niet .e gracht had, als 1 elk jaar wel f 250 Die inkomsten t >rdt dat het stemburet 3tein zitting zal hom i heer Van Zuile" lur per keer wt.«. van dit stemburei heeren: A. J. de C Dit nonamer bestaat alt 9 bladen. voor- orzitter; C. Dog- L. Ver- Hoogenboom, i wonderen g verloren nat terug- •naelUke verdryven jn .feiten", een van de XHAM’i 4 middel Gouda, wegens malen geplet dagen hechtenis. em: Mr. Mr. Dr. le beurt is afgetreden ing tot lid van ■"'orzitter merkt op, dat tot 26 gelegenheid bestaat tot inschryving ?erlingen voor de beide openbare ^WOUDEN; laR; t ons: I last van een id hoofdpijpen n koud, terwijl j, kocht ik bjj ik kan U ver- Ijjd geheel en i de algemeene Nederlandsch i beide Paasch- >uden, is aange- ifdeeling Affl- trekende, t komen ide op Gemeenteraad van JKeeuvrUk op Zaterdag 22 Maart 1913. (Vervolg en slot van no. 3431.) Ter tafel komt een adres van den heer Kooy alhier, die gedeeltelijke ontheffing van zyn aanslag in den hoofdelyken omslag verzoekt. De voorzitter te laat i_ verminderinj ,v/hL. Pot; EENIS; ER. »SS; OT; I r WIJK; Px; JK: SCHOUTEN; N: BPAGT; Verschil f 41.330,12. ten volgens Grootboek II 't vorige jaar. loopende rekening 1912 f 48.406,89 1911 f 29.972,92 Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels f0,50. Iedere regel meer f0,10. Groote letters naar plaatsruimte. In zen dj ng franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrgdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-n^al plaatsing opge- Dit jaar zün aan de beu van aftreding de volgende leden van Provinciale Staten In .het hoofdkiaadistrict Gouda: A der Straaten, te Bergambacht; C. H< djjk Azn., te Ouderkerk a/d IJi Vingerling, te Gouda. In bet hoofdkiesdistrict Gorinchei V. G. A. Boll, te Gorinchem. (Jhr. 1 N. C. de Gjjselasr, die ook aan di van aftreding was, is reedi ten gevolge van zyn verkiezing de Eerste Kamer.) In het hoofdkiesdistrict Sliedrecht: Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deyuoot, te 's-Graven- hage en J. T. Visser, te Pppendrecht. „De Avondpost” deelt mede, dat de jaarwedden van de onder-officieren van alle wapens thans als volgt geregeld z(jn: Sergeant bij aanstellii Na 2 jaar dienst als Na 6 Na 9 Na 12 Sergeant-majoor-Instructeur by aan stelling 700 Na 12 jaar dienst ais onder-officier 800 Na 15 875 Na 18 Sergeant-majoor-administrateur by aanstelling Na 11 jaar dienst al onder-officier Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0.90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Winden en Volheid en e rillingen, ■rstopping, •lei zenuw- aal éder Ijjder »beeren en ird a|jn”. >n Vrouwe- direct elke kunnen zeggen, fabriek moet w mindering var. lyke gasfabriek maken. Wanneer wordt betaald, dai indirecte b_’ arbeidende 1 Als men cri doen op de sail dat degemeenl heeft met loon dan tegen f 0,50 maakte, waar ambtenaar diende in€_ zeggen: by hl En onderwyze boodschap: de ven In heel veel ding onpartydig standpi. Ten bew(jze hit besluite, B. en W. mogei makei bond, de staki en i ook Spr. gaat vervolgens na hoevelen zwaar der belast zouden worden. Volgens hek kohier van den h. o. heeft Schoonhoven 2 inwoners met een inkomen boven f 10000. Komt er eigen aangifte, dan zyu er mis schien peer. Verder zyn er 2 met een inkomen van f 9000 of meer, 1 met f 8000, 4 met f 6000 of meer, 6 met f5000—f6000, 7 met f 4000 f 4500, 12 met f3000 -f3500, enz. Een inkomen van f 400 hebben ongeveer i, 40 hebben er een van f 450, f 500. Dit zyn de menschen, leiiyk van de progressie zouden tegenover de enkelen, die meer ten betalen. i met het argument: de ryken _tad uitgaan, dan zegt spr.: Iddt inn. Als ze gaan, dan wil spreker zyn b wel méér betalen, mits hy overtuigd lyk wordt aangeslagen. Nü igd dat de minder-gegoeden tikken te Te keop 9 Roeibeeten, zonder riemen, te bevragen bjj den Burgemeester van Schoonhovzm. Schoonhoven, 26 Maart 1913. VAN SLOTEN. vermeerderd alzoo met f 35.708,54. De omzet der bank was: in 1912 f 454.270,54 in 1911 f 303.384,92 een vermeerdering alzoo van f 18.433.97 Het saldo te goed by de Centrale bank op 31 December 1912 f 72.405,32 op 31 December 1911 f 36.696,78 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op Donderdag 10 April 1913, des middags ten 12 uur, ten Raadhüizk trachten aan te besteden: Het uitvoeren vaa verschilleade Straatwerken la de Gemeente Schoonhoven. Gedrukte bestekken zyn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie vanaf Vrjjdag 28 Maart 1918, tegen betaling van 0,30 per exemplaar. dat de winst van de gas- worden gebruikt voorver- - "in den gasprijs. Een gemeente .»/iek moet eigenlyk geen winst er een te hooge gasprys laald, dan vormt die feiteiyk een belasting, die bet zwaarst op de e klassen en den middenstand drukt. critisecren wil, laat men het dan larissen. Het is een schandaal, ite nog menschen in baar dienst men beneden f 10, en dat men 4 toeslag op het loon nog bezwaar .aar men f 300 voor een boogaren - die het overigens alleszins ver? .aeens toestond, en dan nog durfde had het allang moeten hebben. ,/yzers stuurde men weg met de de verordening is pas gewyzigd. blagen neemt de raad geen \»unt in. ../yze hiervan verhaalt spr., ten hoe het gegaan is met een aan V. gericht verzoek om een collecte te m houden voor de stakende sigaren- srs. De voorzitter van den R. K. Volks- afd. Delft, de heer v. d. Heim, heeft staking volkomen gemotiveerd genoemd, in Gouda, een gemeente waar B. en W. c niet zoo arbeidersgezind zyn, is de collecte toegestaan. Elke week is er f20000 noodig voor de uitgestotenen, wier goed recht door alle partyen is erkend. En wat antwoordden B. en W. van Schoon hoven? Dat zjj in hun vergadering van 13 Maart j.l. afwijzend op het verzoek hadden beschikt. Op deze wyze, zegt spr., kiest men de zyde van de patroons. Nu zal er straks aan den uitgang der zaal een collecte worden gehouden, die spreker warm aan beveelt Nadat er pauze is gehouden, deelt de voorzitter mede, dat de heeren H. A. Schreuder en H. G. Geelhoed verzocht hebben iets te mogen zeggen. De heer H. A. Schreuder kriïgt het eerst het woord en verklaart, dat hy niets heeft te debatteeren, doch de vorige sprekers -^misschien wat kan aanvullen. Zy hebben voldoende aangetoond de verkèerdheid en de gebreken van het tegenwoordige belas tingstelsel maar één punt hebben ze ver geten. Naast dat verkeerde belastingstelsel wordt n.I. de verderfelyke leer gehuldigd, dat de menschen niet tot den laatsten cent toe moeten worden aangeslagen. Spr. is daar wél voor en is juist daarom ook zoo’n groot voorstander van eigen aangifte. Wat de bedryven betreft, terecht is dezen avond het bedryf van „Fietser” ge hekeld. Uit wat deze geschreven beeft is duidelük gebleken, dat hij ter zake geheel onkundig is. Dat er in 1911 een winst van f 71,26 gemaakt zou zyn, is geheel bezyden de waarheid; behalve de cyfers, door den voripen spreker genoemd, moet ook in rekening worden gebracht de som van f 7300, welke in dat jaar is afgelost op de gasfabriek, terwyl daarenboven beduidend meer voor steenkolen is betaald; in 1911 alleen f 5000! In weerwil daarvan heeft de gasfabriek zeer bevredigend gewerkt; ook dit jaar. Dergelyke cyfers klinken wel anders dan de f 71,26 van „Fietser”. Waarom B. en W. de collecte voor de sigarenmakers hebben geweigerd dat weet spreker óók niet. De beer H. G. Geelhoed beeft het woord gevraagd, omdat dezen avond besproken is een progressieve heffing van den h. o. met kinderaftrek en eigen aangifte, iets, wat betrekkelük niet nieuw is voor onze ge meente. Van 1877 tot 1902 heeft Schoon hoven een progressieve berekening gehad; de progressie liep van f 0,75 tot f 2,60 per Na 1902 is de h. o. geheven van ;en boven f 350 en zyn de belasting- eplaatst in een der 24 klassen drag der aanslagen werd opgeteld en het percentage bepaald, waarnaar 1 moest worden. Was b.v. het totaal- van het inkomen 4 ton en moest er Ie belasting zyn, welnu, dan werd het rcentage 4. Werd b. v. iemand geschat een inkomen van f 1350, dan werd irvan f 350 afgetrokken als onbelastbaar en van de resteerende f 1000 werd 4 pCt. geheven, d. i. f 40. Van f 6000 werd ge heven 60 m. f 4 f 240. Volgens de vroegere progressieve heffing waren deze bedragen resp. f 34 en f212. Spreker hoopt dat er thans weer progressie zal worden ingevoerd. Wat de bedryven aangaat: wat deheeren Dijkgraaf en Schreuder daarover hebben gezegd is zóó juist, dat spr. niet begrypt dat iemand durft zeggen: de bedryven zyn niet goed. De bedrijven zyn hier goed, zeer goed zelfs. Spr. en de heer Schreuder zyn altoos bereid geweest, en zijn het ook nü nog, oin ze over te nemen en alle schulden die er op rusten te betalen, om daarna van de bedryven een maatschappij te maken, die zeker een ryke rente zou opleveren. Spr. brengt hulde aan den beer Schreuder, die altoos gezegd heeft: zóó staat het met^ de bedrijven. De heer A. Dykgraaf dankt de beide sprekers. Naar aanleiding van de dezen avond gedane mededeeling, dat zoo de gas fabriek te koop was, er onmiddelljjk personen klaar zouden staan om haar over te nemen, vraagt spr., of dit mis schien de reden is waarom „Fietser” zoo op de gasfabriek afgeeft. Heeft „Fietser” er soms belang by, dat de gasfabriek in handen van particulieren zal -overgaan? Zit er soms commissieloon voor hem aan? Als deze veronderstelling in de courant komt, zoo besluit spr., zal zjj misschien l^kk^Ser" 8C^u*^0e^ verraO8en te Hierna wordt de vergadering gesloten. den heer Küblii Mei, op zijn vt. verleend als onderwy: >rp, zulks in als 750 ---850 Na 15 925 Ni W 1000 Adjudant-onderofficier by aanstelling 1000 Na 15 jaar dienst als onder-officier 1075 Na 1B use N,„** .HM Deze jaarwedden zullen voor alle onder officieren, hy het aangaan van een huweiyk, waartoe 6 jaar dienst als onder-officier wordt vereischt, worden verhoogd met f 200. Voor onder-officieren, in Rykswoningen gehuisvest, wordt het salaris verminderd met de huurwaarde van de woning. De Bond van Christelijke Zang verenigingen in Nederland heeft Maandag te Utrecht haar 27e jaariykscbe algemeene vergadering gehouden, die geleid werd door Mr. H. graaf van Hogendorp, en bezocht door 40 vereenigingen m«t ruim 70 afgevaardigden. Volgens het jaarverslag zijn ruim 300 vereenigingen by den bond aangesloten. De heeren E. L. van Ruytenberg en W. J. Jalink, te ’s-Gravenhage, en A. de Haan, te Zwolle, werden als bestuurslid herkozen. Als plaats voor de jaartyksche vergadering in 1914 werd Dordrecht aangewezen. In bespreking kwam o. m. het houden van de directeurs-cursussen. Te Rotterdam zal nu twee jaar achtereen een cursus ge houden worden van driemaal drie dagen per jaar, onder leiding van den heer J, H. B. Spaanderman te Gouda. Verworpen werd een voorstel van de zang vereniging „Koningin Wilhelmina” te Rotterdam, om aan vereenigingen, welke in tydelykefinancieelemoeiiykheden verkeeren, na onderzoek onder bepaalde voorwaarden uit de Bondskas een zeker geldelijk bedrag te leen te verstrekken. Bij de rondvraag werd aangedrongen rechtspersoonlykheid voor den bond aan te vragen. De voorzitter deed toezeeeing dit In het bestuur te overwegen. Met gezang en dankgebed werd de ver gadering gesloten. - Nasml jjst der deskundigen bjj bel examen te Utrecht, voor de akte vaS bekwaamheid als onderwijzer en onder- wyzeres: v<»r hst te»» en de Nederlandsche tasl: L. Akkerbuys J.Ez. te 's-Gravenbage, C. J. F. H. Hoestra sn W. Vsrburg te Utrecht. Voor het Handteekenen: bechtszaken. r.U.e Arr°»dissemenls-Rechtbank te Hotterdam heeft j I. Dinsdag o.a. de volgende zaken behandeld: September van het vorig jaar hadden de 20-jarige landbouwer J. S. v. K. mt Lopik, de 18-jarige M. v. Z. uit Lopik, de 21-jarige J. A. v. L. uit Willige-Langerak en de 18-jarige L. S. uit Lopik, de laatste drie allen boerenknecht, uit baldadigheid eenige jonge hoornen op de Achterkade te Polsbroek vernield en beschadigd. Beklaagden beweerden, dat de hoornen dood waren. Het O. M., waargenomen door Mr. Steen- berghe, eischte wegens vernieling, door vier vereenigde personen gepleegd, tegen elk f 10 boete subs. 15 dagen hechtenis. De 58-jarige A. W. L., huisvrouw van J. D. te Waddinxveen, kwam in appèl tegen een vonnis d.d. 5 Februari van den Kanton rechter te Gouda, waarby zy ter zake van overtreding van de Drankwet, bij herhaling gepleegd, werd veroordeeld tot 30 dagen hecbtenisst?af. Beklaagde had op 22 Januari aan A. Tol, en diens toon, elk een flesebje bier verkocht. Zy mocht dit doen, maar de bezoekers mochten het bier ni0 to inrichting gebruiken. BeklÉagdc zeide, dat zy hun dan ook geen glazen had gegeven en dat zy het bier buiten de deur hadden opgedronken. Getuige A. Tol verklaarde dat hy uit eigen beweging een glas bad genomen, vlak bij de buitendeur; in de beneden-voorkamer had hy het bier niet opgedronken, maar in een portaaltje. Zijn zoon deelde mede, uit bet uesebje te hebben gedronken aan de deur. Hel O. M. eischte bekrachtiging van het vonnis. Mr. A. J. Marx meende, dal beklaagde op deze dagvaarding niet veroordeeld zal kunnen wordende feiten zooals die daarin gesteld zyn, zijn gebleken niet te hebben plaats gehad. Wanneer men hier, naar pleiters oordeel ten onrechte, schuld aanneemt, achtte hy de opgelegde straf veel te hoog. De 33-jarige varensgezel zonder vaste woonplaats W. S., thans te Rotterdam gedetineerd, bad op 26 Januari uit het buis van Dr. Thier, te Hoenkoop, een barometer weggenomen. Het O. M., waai eischte wegens genisstraf. Mr. L. v. Dantzig refereerde zich aan het oordeel van de Rechtbank. De niet verschenen beklaagde P. V. heeft in de instructie bekend, op twee dagen in de maand Februari, ten nadeele van J. Spin hoven, telkens een snoek te hebben weg genomen. Ei ach wegens diefstal, twee malen gepleegd, f 10 boete subs. 12 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: H., 22 jaar, stoelenmaker te idiefstal te Waddinxveen, twee- ■gd, tot f 10 boete subs. 10 NTAüOIEUWü. Schoonhoven, 2S Maart. De belasting en <le gemeente- bedrijven le Sc noon hoven. (Vervolg van no. 3431.) Volgens het raadsverslag van 24 Januari is er in die vergadering beweerd, dat het verschil tusschen de bedragen, welke nü aan h. o. worden betaald, en die, welke bij progressieve heffing betaald zouden worden, enorm is. Spreker gaat dit na: wie een inkomen van f 450 heeft, zonder kinderen, betaalt nu f 4, en zal dan f l,68l/a moeten betalenals hy 3 kinderen heeft betaalt hij niets. Wie f 500 inko oen heeft, zonder kinderen betaalt nu f 6, dan f 3,41 en met 3 kinderen niels. Bij f 550 inkomen zonder kinderen betaalt men nu f 8, dan f 5,17bs en met 3 kinderen niets; by f 600inkomen zonder kinderen nuf 10, dan f6,97‘/8 en met 8 kinderen f 8,41. Er is dus heusch niet zoo’n groot verschil. Amnaerstol, 26 Maart. In deal] vergadering van het Algemeen Werkliedenverbond, op de dagen te Amsterdam gehoL_ nomen het voorstel van de al_ merstoi, de wenscbelykheid uitspi dat er ouderdomspensioen moet rechtstreeks van den Staat en ingaan< 60-jarigen leeftyd. $StolwUk, 27 Maart. Op den 20en Maart had de vergadering plaats van de Coöperatieve Boerenleenbank „Stolwyk”. Hoewel de opkomst grooter had kunnen zyn, viel er niet te klagen, den tyd van ’t jaar in aanmerking genomen. Uitbreiding van werkzaamheden was oorzaak, dat deze vergadering later werd gehouden dan andere jaren. Uit het verslag van den kassier bleek, dat de zaken steeds vooruitgaan en de jaar- lyksche omzet grooter is dan van de andere banken in de Krimpenerwaard. De spaar gelden der bank bedroegen in 1912 f 127.563,30 in 1911 f 86.233,18 C. W. Hoenkoop en G. Kuneken te Utrecht. Voor de Aardrykskunde: S. Hulst en F. W. Visser te Utrecht. Voor de Geschiedenis A. A. Kleyn te Driebergen en W. L. Klyn te Utrecht. Voor de Kennis der Natuur: A. C. den Besten en P. Miedema te Utrecht, E. Kruidhof te Maarsbergen en J. M. Prins te 's-Gravenhage. Voor het Zingen en Schryven: F. A. Brand te Werkhoven en M. J. van Dam te Utrecht. Voor Onderwys en C van Rietschoten te Am Wagenvoort te Utrecht, de Vrye- en Orde-oefeningen der Gymnastiek H. A. D. Paris en K. Ramkema te Utrecht. Voor de Nuttige Handwerken voor meisjes: Mej. H. J. de Kroon en Mej. W. E. A. Ouwejan te Utrecht. In de Dinsdag te Utrecht ge houden openbare terechtzitting van den Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) beeft de uitspraak plaats gehad in bet hooger beroep van H. v. G., scheepstimmer man te IJssel monde, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende bevestiging der beslissing van de Ryksverzekeringsbank, waarbij is herzien en met ingang van 17 October 1912 beëindigd de door eiacber genoten wordende rente naar 10 pCt. invaliditeit, ter zake van een ongeval, waardoor bij twee leden van den linkerwijsvinger mist De Centrale Raad vernietigde uitspraak en Bankbeslissing en verstond, dat getroffene ook na 16 October 1912 recht heeft op een rente van f 0,07 per werkdag naar 10 pCt. invaliditeit. 200 personen, 70 een van die onmidde'. profiteeren, t:w zouden moeten Komt men zullen de sti ze gaau. .‘.L portie wel méér betalen, mits hy is dat hy eerlyk wordt aangesh is spr. overtuigd dat de minder opbrengen wat de grooten verti betalen. Spr. gelooft dat de inkomens by eigen aangifte aanmerkelijk zouden -stijgen. Met het huidige stelsel is bet moeilyk de inko mens zuiver te krijgen. Spr. zou, hoewel eigen aangifte de voorkeur gevend, er vóór zyn om alle belasting-schuldigen te hoog aan te slaan. Ze komen wel piepen! Dit zou als hulpmiddel dienst kunnen doen om de zuivere inkomens le welen te komen. Spr. komt nogmaals terug op het argu ment (by voorkeur door den beer Van Sonsbeek gebezigd): de ryke lui gaan weg. Amsterdam wordt vaak als voorbeeld ge nomen. Waarheid is dat uit ’s-Gravenhage, dat een lager percentage heft dan Amster dam, veel meer ryken vertrekken. De iuidjes, die Amsterdam verlaten, hebben grootendeels een inkomen van f 600 tot f 1000. Het is een praatje dat de ryken zullen vertrekken; spr. gelooft niet dat iemand zyn boeltje gaat inpakken en ver huizen om een honderd gulden meer belas ting, terwyl men in andere gemeenten toch ook moet betalen en wellicht meer huis huur en andere uitgaven heeft. Het ver- t rek ken beeft in den regel andere oor zaken. Spr. zou er tegen willen protesteeren, dat de raad de progressieve heffing weer een jaar heeft uitgesteld. Het voorstel-Kortland— Greup is geruimen tyd vóór Nieuwjaar aangenomen, en als men gewild had, zou de progressie dit jaar in werking hebben kunnen treden. De raad moest eens be grijpen wat het voor vele inwoners beteekent! Toch is er een goede zyde aan, dat hef zóó geloopen is. De raadsverkiezingen komen weer in 't zicht; dan is het plicht van iedere kiesvereeniging om aan de can didates te vragen of zij vóór progressie zyn. Spreker komt nu lot de gemeentebedry- ven. Daar wordt een raar spelletje mee gespeeld. Men zoekt naar een zondebok. De een zegt: dit is de schuld, de ander dat; maar alles gaat achterbaks. Ronduit komt niemand voor den dag. Spr. noemt „Fietser", die anoniem blijft, een lafaard, een grooten lafaard. Hy vestigt in Schoon hoven een gedachte, die feiteiyk niets anders is dan achterklap; hy vestigt het idee, dat „de” ambtenaren hier fraudeeren. Wie dat doet en zich schuil houdt, toont daarmee dat hy alle karakter mist. Spr. leest een strooibiljet van 1907 voor, uitgaande van den heer Valk, en een ver klaring van denzelfden heer bij deopening van den watertoren, welke lynrecht met elkaar in stryd z|jn. In het eene stuk wordt gezegdik weet niets van de bedrijven, ik heb het niet gedaan, terwyl uit het andere blykt, dat hij er wél van wist. Men gooide de schuld voortdurend op een ander. Spr. zegt dat de heeren van vroeger wél ‘•'de schuld dragen. By de oprichting der oude gasfabriek is de-- fout begaan, en de nieuwe fabriek van nü moet het loodje leggen. Vroeger, by den bouw der gas fabriek, is men krenterig geweest, heeft zand laten gooien opgrond, die beslist geheid had moeten worden, met het gevolg dat de oude fabriek in korten tyd onbruik baar was. Toen heette het: bezuinigen. Dat bezuinigen was ook niet altijd voordeel. Na korten tyd was een nieuwe fabriek noodig; en nü zit men met groote lasten, hooge renten en aflossingen, en nü vraagt men naar de... netto-winst! Weet ge waarom er geen netto-winst is? vraagt spr. De gasfabriek moet aan de ge meente f 2500 betalen voor ondergrond. Voorwaar geen kleinigheid! De gemeente hangt met haar straatverlichting den ge braden haan uit op kosten van de gasfa briek. De gemeente gebruikte in 19(1 47052 M3, gas, die zuiver f 2785,476 kostten. Bovendien is er een post voor straatver lichting van f 848,36. De gemeente betaalt voor haar 105 lantaarns maar f 2625; zy doet aan de gasfabriek ruim f 1000 per jaar tekort. Er is dus niet ruim f 70 winst uit de gasfabriek gekomen, zooals „Fietser” beweert, maar f 2500 f 1000 f 70 of ongeveer f 3600. De exploitatie-winst is dus heusch niet zoo gering. En de gasfabriek gaat een goede toekomst tegemoet! Als men, zooals „Fietser” doet, het idee wil vestigen, dat de zaak niet goed gaat, dan moet men dat ook terdege bewijzen. De afschryvingen die zeer hoog zyn zyn wel wezenlyk van boogerhand geregeld de heer W. F. J. den Uyl heeft dat terecht opgemerkt. Als men critiseeren wil, dan zijn er heusch wel andere dingen, als b.v. het uitbaggeren van de Groote Gracht, dat op f 4300 wordt geraamd. Was de gracht goed onderhouden, dan was dit werk nu niet noodig. Het vischwater van de gracht had, als het in geweest, elk jaar wel f 250 meer wrengen. Die inkomsten heeft men een grooter omzet dus van f 150.885.62 Het aanta) leden steeg in dit jaar van 92 tot 118 evf de winst bedroeg f 200 meer dan in 1911. Deze was f 395,53 en f595,53 Het reserve-kapitaal klom daardoor tot f 1559,32. Het aantal spaarboekjes was met 35 vooruitgegaan en gebracht op 186. De commissie, belast met het nazien der rekening, bracht verslag uit bij monde van den kassier, waarna balans en rekening werden goedgekeurd. Met algemeene stemmen werd het salaris van den kassier van f 200 op f 300 ge bracht. We kunnen hiervan zeker wel zeggen: deugdelijk verdiend. Besloten werd een Lips' brandkast aan te schaffen. De voorstellen tot wyziging van de artt. 4, 5 en 12 werden niet goedgekeurd en besloten, alles ongewyzigd te laten. By de rondvraag was er niets te vragen; dus sloot de voorzitter met dankzegging aan de opgekomen leden de vergadering. ickt. jorzit ter verklaart, dat dit verzoek l is ingediend en er mitsdien geen jdering kan plaats hebben. Met algemeene stemmen wordt besloten den aanslag voor de helft oninbaar te ver klaren. Aan den heer Kübliog wordt, met ingang van 1 Mei, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als onderwyzer aan school A op het dorp, zulks in verband met zyn benoe ming als zoodanig aan de openbare lagere school te Sliedrecht. In verband met het weggaan van dezen onderwyzer deelt de voorzitter mede, dat op advies van den inspecteur zal moeten worden overgegaan tot benoeming van een effectieven onderwyzer, zoodat oproeping van sollicitanten zal moeten plaats hebben. Aanvankelijk was gedacht in deze vacature een tydelyk onderwyzer te benoemen, zulks met het oog op het feit, dat weldra een R. K. school zal worden geopend, waardoor ongeveer de helft van de leerlingen der openbare lagere school zal verhuizen nfiar de nieuw te openen Katholieke school. Vervolgens stelt de voofzitter, op advies van het hoofd van school A, den raad voor om, in verband met het toene mend aantal leerlingen voor de nuttige handwerken, tegen 1 Mei a.s. een oproeping te doen van onderwyzeressen met acte nuttige handwerken, met achterlating van proefles. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. De vooi Maart gele van leei... scholen. Besloten wordt dat het stembureau voor de afdeeling Stein zitting zal houden ten huize van den heer Van Zuilen. Hiervoor zal f 3 zaalhuur per keer worden betaald. Tot leden van dit stembureau worden gekozen de heeren: A. J. de Goey, zitter; R. J. van Dijk, pl.verv. voor' D. Dogterom en A. Krook, leden; terom en T. Moons, pl.verv. leden; kerk, buitengewoon lid, en A. Hoofc, pl.verv. buitengewoon lid. Ten slotte wyst de wethouder De Goey o^> de aan te brengen verbeteringen op den De voorzitter zegt, dat, zoodra de grind- schipper zal binnen varen, hy dien daarheen zal zenden tot lossing van grind. Als bewaar plaats van grind wordt een strook grond aangewezen op bet eigendom van bet lid L. Verkerk, die hiervoor voor huur en toe zicht f 2,50 per jaar zal ontvangen. Hierop sluit de voorzitter de vergadering.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1