IÉ BURGERS E.R.R. W. PERK, Moordrecht, Je adres voor Kleeding, Kunsttanden ;rsnt, Een flinke Boerenknecht, Een BoerenaMer, Een flinke DltneMe, Boelhuls te Stolwilk. 23 KOEIEN, Bcelhuls te Wainimn. hotel caubiianï, Een Ik BorgenranAuis Een BOIIWIM, Tm perceelen WEILAND, EE. IS te 20 Melkkoeien, Een groot CAFÉ afin. imp tü late Lepten Advertentiën Zwarte Verfinkt SMNUCHT iikschG StoonMÉnsttii van 475 los Mt, drage TEEN. VROEGE- en LATE LEGPOTERS, is de prima MEUBELWAS tir Wei- en Hooiland, f 20.000. Advertentiën. Geen Boer- 2 Schildersknechts Bakkersleerling, Een Boerenknecht Dienstbode. Dienstbode, Een Bouwmeid, KOEIEN, BOELHUIS. 15 MELKKOEIEN; BOELHUIS. 16 Melkkoeien Burgerwoonhuis BOELHUIS 9 Melkkoeien, BOELHUIS 37stuks Hoornvee, vruchtbaarWeiland PINKEN aan. HET HUIS, KOEIEN, KOEIEN. MELKGEREEDSCHAPPEN. TE KOOP: „KADMUS Slijm, Mijnhardt's J.T.Swartsenburg, ANTON CQOPS, L.v. Zevenhoven, Anton Coops, Er zyn geen Rijwielen Is HET ADRES voor VEEDRANK„BUBUS PINK PILLEN Klaaglied eener zieke koe. Loflied eener genezen koe. 't Kleedingmagazijn „DAM 4". Doctor DE WILDE, 112 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 150, Rotterdam. Groot PUPORGEL Vermeulen's Naaimachines J. T. SWARTSENBORG, Kleiweg, GOUDA. BEKWAME TIMMERLIEDEN Bouw- en Melkgereedschappen Waddinxveen, 3 Paardenmak bij den weg, Bouw- en Melkgereedschappen OTTOLAND Bouw- en Melkgereedschappen, 6000 Kilo's HOOI, PAPENDRECHT, Bouw- en Melkgereedschappen te Streefkerk, Benzinemotor. Wijngaarden. Bouw- en Melkgereedschappen, Erfhuis a7d. Bazeldijk. Notaris 4 J- REUMER KOEIEN, Boeren-en Melkgereedschappen, Te huur tegen I Mei: Openbare Verkooping te GOUDA. GOUDERAK, 19 Hectaren, 71 Am, 53 Centiaren, Openbare Vrijwillige Verkooping. Nieuwerkerk a/d IJssel te Moordrecht. Bouw- en Melkgereedschappen, Ongeveer 25 Hectaren Te huur a.s. Mei: TE SCHOONHOVEN, met Vergunning, Openbare Verkooping, Notaris SCHELL Neder-Hardinxveld 13 kalfdragende of gekalfd hebbende Bouw- ei Melkgereedschappen Bihw- en Nelkgemiickappu, GROOT-AMMEBS ELSH0UT, BOELHUIZEN. „Algemeen Belang", BUREAU voor Handel en Industrie, H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, LETWEL! SWARTSENBURG's Staan ter dekking, „M1L0RD", U. P. S. No. Ondertrouwkaarten en -Brieven. LHMIPLEISTERS Drogist, - Wijdstraat, GOUDA. NIET VOOR IEDEREEN. Rijtuigfabriek, Rijwielmagazijn, Wijdstraat 29, GOUDA. Borstelwerk Sponsen, Zeemleder. Een gebruikte TilBURY, Success-, Welcome- en Express Rijwielen H. 1. ft. ftCKMANN, Klaas Baving Rijwielen, Zwolle. Transport Rjjwielen. „EFFZETT" buitenboord-bootmotoren H.H. VEEHOUDERS! Fabrikant Firma G. LOGGER, Voorstraat, Dordrecht. Bloedarmoede en de Lente. zoowel confectie als naar maat, i s Firma v. d. HEIDEN VEENINGEN, Bkligatie-Maat'l „HET WITTE KRUIS", Solide Vertegenwoordigers gevraagd. Onovertrefbaar, prachtig glanzend, gemakkelijk uitwrijfbaar, A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. GEMBIQD NIEUWS. De weduwe J. Meng te Amster dam beeft Maandag in goede gezondheid haar 103en' jaardag gevierd. Maandagmorgen vroeg bemerk ten de dienstboden van den beer Tboden ▼an Velzen te Zwolle een sterke gaslucht, komende uit de logeerkamer. Een dadelijk ingesteld onderzoek bracht aan bet licht, dat de kraan van de gaskachel open stond en de 82-jarige logé mejuffrouw B. A. uit Leeuwarden dood op bed lag. Waarschijn lijk heeft ze in de vroegte de kachel willen aansteken, en heeft de vlam niet gepakt. Maandagavond werd te Nunspeet de 14-jarige ongehuwde H. M. Pzn. wegens dronkenschap door de politie in het arres- tantenlokaa! onder den toren opgealoten om aldaar zijn roes te kunnen uitslapen. Dinsdagmorgen, b|j het openmaken van het arrestantenlokaal, kwam den politiebeambte een zware rook tegemoet. Het bleek verder, dat M. dood was; zijn lichaam was bedekt met ernstige brandwonden. Hoewel de rijks- en gemeente-politie be weert, den arrestant eerst terdege gefouil leerd te hebben, veronderstelt men, dat M. nog een brandenden sigaar in zijn zak ge- borgen hfeft gehadr waardoor het ongeval zou hebben plaatsgevonden. De zaak is in onderzoek. Trekvegelz. Dr. H. Ekama, te Utrecht, heeft ook in het afgeloopen jaar wederom gegevens ver zameld omtrent de komst en het vertrek van enkele trekvogels in Nederland. Voor het eerst werd de koekoek geboord te Leerdam op 11 April, Dreischor en Slie- drecht 15 April. Het laatst werd de koekoek Bboord te Ameide op 11. te Nieuwerkerk a/d ssel op 13 en te Voorburg op 20 Juli; te Hollum werd bij op 3 Augustus het laatst gezien. De opgegeven data van aankomst van de boerenzwaluw zijn vrij regelmatig over de maand April verspreid (te Strijen kwam ze al op 80 Maart). Vele vallen in bet töd- Serk van prachtig weer, maar tevens blijkt, at er reeds vele boerenzwaluwen aankwa men in het begin van April, toen de gemid delde temperatuur nog weinig van ae nor male afweek. Voor vertrek der boerenzwaluw ziin opgegeven data tusschen 10 September (Voorburg) en Hollum (16 October). De huiszwaluw kwam te Blerick aan op 13, te Borculo op 15 April. Zy vertrok uit Nieuwerkerk a/d IJssel op 6, uit Borculo op 8 en uit Krabbendyke op 27 October. De ooievaar werd het eerst gezien te Hiilegersberg op 3 Februari. Wederom is er geen sprake van eenig verband tusschen de komst van den ooievaar en de weers gesteldheid. De meeste data van aankomst vallen in Maart. De ooievaar vertrok in Augustus, het laatst uit Nieuwerkerk a/d IJssel op 31 Augustus. De kievit werd het eerst gezien te Wartena op 10 Februari. Uit Hollum vertrok de kievit op 12 December, overigens werd h(j op de meeste plaatsen nog eind-December aangetroffen. De berichten, in de verschil lende jaren omtrent het gaan en komen van de kievit ontvangen, geven den indruk, dat deze vogel slechts voor de koude w|jkt, om zoo spoedig deze voorbjj is weer terug te keeren. De gierzwaluw werd-het eerst gezien te Terbregge op 22 April; voor het laatst te Nieuwerkerk a/d IJssel op 6 September. De kwikstaart werd op 6 Maart te Nieu werkerk a/d IJssel en op 8 Maart te Hoog- karspel waargenomen. BURGERLIJKE NT AND. Alblasserdam. Van 14—21 Maart. Geboren: Johanna, d. van H. v. Steenis en G. van Veen. Jan Cornelia Willem", Z. van J. Hardam en G. Schook. Getrouwd: K. Vellenga, oud 36 j. en J. P. Verhejj, oud 35 j. Overleden: J. Hoek, oud 50j.,echtgen. van P. Dekker. A. Smit, oud 33 j. J. C. van Driel, oud 72 j., ecbtgenoote van P. de Haan. C. den Boef, oud 57 j., echt genoot van G. de Wit. Een levenloos aangegeven kind van J. Erkelens en Z. van R(jnsbergen. -J Een levenloos aangegeven kind van B. Twyfel en M. Boon. GieMendam. Van 14—21 Maart. Geboren: Simon Pieter, z. van J. Suiker en A. A. Dukel. Overleden: A. Schakel, oud 73 j., echtgen. van C. Verhoef. J. Stam, oud 48 j., echtgen. van D. Bloodshoofd. ARTS voor Huidziekten, Geslachtsziekten enz., Maaskade US, ROTTERDAM. Spreekuren alle werkdagen: half 9—9, 19—9 en 7—8, uitgezonderd Zaterdag en Zon- en Feestdagen. Plaatsing zonder p(jn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatifin geheel pynloos. EET Bg plaatsing vanaf 3 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. met praehtig, sprekend front, ▼oor kerk, aangeb. voor zeer Ij Br. fr., motto „Pyporgel", Bur.Scl zeer geschikt >r lagen pr|ji choonh. Coui dery in Nederland, hetz|j groot of klein, of men vindt er geen sterveling die hiertegen concurreert. Afbetaling, repareereu en inruiling. Hlpstraat 49, Rotterdam. gevraagd voor vast werk. STOOMTIMMER- EN MEUBELFABRIEK, Bergambacht. Er wordt zoo spoedig roogel|jk gevraagd: P.G., b|j G. KOREN, Bergambacht; tot No vember vast werk. kunnen terstond geplaatst worden b(j J. v. D. WIEL, Mr. Schilder, Kralingsche Veeh. Terstond gevraagd een Halfwaa of vergevorderd b|j JAC. MAAT, Mr. Bakker, Gelkenes, Groot-Ammebs. Tegen 1 Mei of eerder gevraagd: P. G., goed kunnende melken en met alle Boerenwerk bekend, by T. BLANKEN Pz,, te Gouderak. TERSTOND GEVRAAGD: of aankomende, P. G., goed kunnende melken, by J. DE JONG Cz., Ouderkerk a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken, by Gebrs. VAN DER LINDE té Krimpen a/d IJssel. gevraagd, uit den burgerstand, van den P. G. en geposeerden leeft ydm. g. aanbe veling, geschikt om alle huishoudelijke bezigheden persoonlyk te verrichten. Adres H. A. MONTIJN, Nieuwpoort. Mevrouw VERSTEEVEN te Schoonhoven vraagt tegen Mei eene Terstond of met Mei gevraagd: P. G. of G. G.v. g. g. v.niet beneden de 20 jaar, by W. FREDERIKZE, Manufacturier, Meerkerk. De Dames MIJNLIEFF te Krimpen a/d Lek vragen, wegens huwel|jk der tegen woordige, eene nette tegen Mei of iets later. Terstond of later gevraagd: liefst kunnende melken en met de kaas makerij bekend. Brieven franco of zich in persoon te vervoegen b|j L. VAN RIJSWIJK, Bergambacht. Gevraagd terstond of met Mei: P. G. Br. fr., letter N, Hulppostkantoor Oud-Alblas. -_o— Ê.Ué^É3' Notaris O. VOS te Waddinx- JUmV*1 veen zal op Woensdag 9 April 1913, voormiddags 10 uur, aan de Hofstede, get. F, No. 21, te Stolwyk, om contant geld publiek verkoopen: (gekalfd hebbende of kalfdragende) 5 PINKEN; 1 groote SCHOUW, 1 BOERENWAGEN. 1 Dogcart, i Stort- of Mestkar^ Kruiwagen, EN EENIG HUISRAAD. Afgennmmerd te bezichtigen op den ver koopdag van 8 uur voorin, af. Op het Erf zal geen gelegenheid zyn tot uitspanning. Amh Notaris G. VOS te Wad- dinxvoen zal op Woena- dag 16 April 1913, voormiddags 10 uur, aan de hofstede „G EERTR U ID A'SHOE VE", Noordeinde A 214 te om contant geld, publiek verkoopen: 18 (gekalfd hebbende of kalfdragende) 9 Pinken, 19 Varkens, een party mest, 1 eenpaards-rechtstroo-kafschoon-dorsch- machine, 1 Tentwagen, 1 Brik met hekken, 8 Boerenwagens, 2 wielenkarren1 Hooi- hark, 4 ploegen, 4 span Eggen, Tuigen, Varkenshokken en Zeuoingen Landhekken 2 Karnen en verdere en eenige MEUBELEN MET HUISRAAD. Afgenummerd te bezichtigen op den verkoopdag van 8 uur voorin, af. Notaris BOS te Papendrscht is voornemens op Woensdag fLMum» 9 April 1913, des voormid- dags 9 uur, te (op de KortzQde), vóór huis No. 63, ten ver zoeke van den Heer A. BOS At, om con tant geld, publiek te verkoopen: 1 mak bruin 5-jMlg MERRIEPAARD, 4 KUISPINKEN, 5 KUISKALVEREN, 2 ZEU GEN, 1 Tilbury met Tuig, Boerenwagen, Kar, Slede, Ongeveer Brandhout, eenige Meubilaire- en ver dere Roerende Goederen. Notaris BOS te RAgendrecht is voornemens op Woensdag 16 April 1913, des voormid dags elf nur, te naby de Groote WafT) vóór het buis B 79, ten verzoeke van deh Heer Ph. C. VINK, om contant geld, publiek te verkoopen: 1 mak donkerbruin 5-jarig VEULEN-4 PAARD (smal bles witvoet), 1 donkerbruin JAARLING-MERRIE, i KALFVAARZEN, 'l PINK, 2 KUISKAL- VEREN, 1 Dogcart op Coilings-patentas, 1 zeer soliede Boerenwagen, Kar, Tuigen, ENZ. Mr. J. P. van den BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voornemens ofl Vrij dag 4 April 1913 by inzet, ten Koffiehuize van P. SCHRIER te Streef- 1 kerk, en op V r y d a g 11 April 1913 by afslagten Koffiehuize van J. W. MEERKERK aldaar, telkens des morgens te 10 uur, in bet OPENBAAR TE VERKOOPEN: Een in 1911 nieuw gebouwd dobbel waaronder VerflTabriek, aan den Lekdjjk met ERF en GROND, groot 158 Centi aren, met de door bestemming daartoe behoorende MACHINERIEËN en GEREED SCHAPPEN, w.o. nog nieuwe Een en ander behoorende tot den faillieten boedel van Z. BOUWMAN. bet« 1913. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Aanvaarding bjf de betaling der koop penningen op 23 Mei 1"*" ili< Mr. J. P. van den JW BK INK, Notaris te Alblasserdam, is voorne- mens op Donderdag 17 April 1919, 's morgens 10 uur, aan de Hofstede No. 21 te Wijngaarden. ten verzoeke van den Heer B. NEDERLOF, om contant geld, te verkoopen: Wagen, Kar, Tilbury, Tuigen, SOOO kilo Hooi, Varkenshok, Hor den, Boomen, Brandhout, eenige Meubi laire Goederen, Fornuis, Kaaspers, Waschmachine, Schouw enz. enz. Vóór den aanvang van de verkooping afgenommerd te bezichtigen. —o— zal aau den Bazeidyk, onder de tfim. Hoogblokland, ten huizevau den Heer J. DE GREEF Jz., op Donderdag 10 April 1913, 's morgens 10 uur, tegen contante betaling verkoopen: 6 kalfdragende of gekalfd hebbende 1 VAREKOE, 3 PINKEN, 3 KALVERS, 9000 Kilogrammen pnlk gewon nen Goedenaardshooi, Amer. grenen SCHOUW, i*d eenige Meubelen enz. Te zien 's morgens een uur vóór den verkoop. Ntalhonderf) en Ult»panninggele< geilheid met grooten Tuin en Kegel baan, staande en gelegen tegenover het reeds gebouwde Station van den in exploi tatie komenden Spoorweg Schoonhoven Gouda, te SCHOONHOVEN aan den Singel. Adres J. N. JONKERS BOTH, Den Haag. met Tuintje en fraai uitzicht overrivie1" en jand, te Lekkerkerk, in Opperduit- Billyke condities. Franco brievenletter M aan H. SCHENK Hz., Lekkeiikehk. O— De Notaris NIC. TREURNIET te Moordrecht zal op Donder dagen 3 en 10 April 1913, 's morgens te 11 uren, in .DE ZALM" te Gouda, krachtens art 1228 B. W., publiek verkoopen: genaamd „EBEN HAËZER", met SCHUUR, BERGEN, ERF, TUIN, BOOMGAARD, WEG en WATER, benevens verschillende perceelen bjj elkander liggende te vlak by het Dorp, groot verhuurd aan C. VAN DER LAANhet Land tot 31 October 1916 en de Woning tot 30 April 1917, voor ƒ1800,— 's jaars, ver minderd met 100,— 's jaars, waarvoor de Huurder mest moet aankoopen. Betaling 15 Mei 1913. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Notaris Mr. J. P. VAN DEN BRINK te Alblasserdalh en b(j Notaris TREURNIET voornoemd. De Notaris NIC. TREURNIET te Moordrecht zal in .DE ZALM" te Gouda, op Donderdagen 3 en 10 April 1918, *s mor gens te 11 uren, publiek ver koopen: liggende te in den Zuidplaspolder, Sectie F nos. 115 en 116, groot 1 Hectare, 99 Aren, 90 Centiaren. Verhuurd aan A. Alblas tot 15 November 1914, voor 100,— 'sjaars en de lasten, samen over 1912 bedragen hebbende 18,70. Betaling 30 Mei 1913. Nadere inlichtingen zyn te verkrijgen Notarissen VOLLGRAFF en STOOP tê 's-Gravenhage en bjj Notaris TREURNIET voornoemd. De Notaris NIC. TREURNIET zat op Woensdag 16 April 1913, 's morgens te 9 uren, by den beer J. VAN DER SPEK JACzn., in den Zuid plaspolder, aan den Nieuwerkerkscben weg, •in contant geld, publiek verkoopen: Tilbury, Kaasbrik met bekken, Boerenwagen, driewieide Kar, Hooihark, tweepaards Ret- tiogegge, smalle eiken Scbouw, Vlonders, Varkenshokken, Troggen, Landhekken, Wringtobbe, Weikuipen, Kaasvaten, Hand- karn, Melkbussen vau 40 Liter, Kaaspersen, Bascules en verdere benevens een beste TREKHOND en een party Hooi. De Notaris NIC. TREURNIET zal op Viydag 18 April 1913, 's morgens te 9"s uren, aan de Bouwmanswoning Nr. 199, vlak by het dorp GOUDERAK, contant geld, publiek verkoopen: (gekalfd hebbende), 6 PINKEN, 5 ZEUGEN (1 met Biggen en 4 drachtig), 1 MEST- VARKEN, eenige KUISCHKALVERS, Til bury, Vlonders, 8 Menbruggen met baddings, Landhekken, Wringtobbe, Karn, Staren, Kaaspers, Kaasvaten, Kaastafel, Melkbussen, Botervloten, Emmers en verdere Bouw-, Melk- en Nlootgereedachappen. De Melkkoeien kunnen zoo noodig tot 86 April 1913 op de woning gestald biyven. TE KOOP: (beste kiel- en zandgrond,' geen broekgrond), aan elkander liggende. Ook bjj gedeelten te koop. Door gunstige ligging aan harden weg, in onmiddellijke nabijheid van bewoonde kom en station Staatsspoor, zeer geschikt voor 1 of meer boerderijen. Inlichtingen geeft Notaris niEBEN- DAAL te Delden, Overijssel. Zit- en Slaapkamer, Biljart en volledigen Inventaris, een goed be staan opleverend. Bewnzen te overleggen. Conditifin zeer billyk. Franco brieven, onder no. 78, aan het Bureau van dit Blad. neemt H. H0FFLAND, Bouwman te Bergam bacht, b/d Voornebrug, best land nog enkele Prys van p0 Mei tot p° November 37,50 p. s. Augustus 20,— krachten* Art. 199S B. W. —o— te Giessendam zal op Vrij dag den 18. April 1913 by veiling en op Vrydag den 25. April d.a. v. by afslag, telkens des avonds 7 ure, in de Zaal .HAR MONIE" te Neder-Hardlaxveldin het openbaar verkoopen: gemerkt B no. 684, met OPEN GROND of TUIN en ERF, staande en gelsgen aan den Parallelweg te kad. Sectie B no. 5191groot 9.47 Aren. Thans in eigen gebruik b{j J. NOORLAND. Grondbelasting 5,72. Aanvaarding en betaling der kooppennin gen op 2 Juni 1913. Het te verkoopene is te bezichtigen twee dagen vóór en op den dag der veiling, van des voormiddags 9—11 ure, op vertoon van een toegangsbiljet, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen H. ANDERSON te Gorlnchem en SCHELL voornoemd. De Notaris P. NICHTERMAN te Meerkerk zal op Woensdag UmK 9 April 1918, des voormia- ITjfclL»» dags 9 uur, op de Hofstede, bewoond door den Heer Al. v. d. HAM Ie Moerkerksbfoek, om con tant geld, publiek verkoopen: 3 VAREKOEIEN, W 4 KUISPINKEN, Bruin aftandscb mak MERRIEPAARD. Boerenwagen (zoo goed als nieuw), Kaas brik met Varkenskraara, Kar, Scbouw. Doelmatige Brug voor bet Iaden van varkens. Voorts alle waaronder Karn, Tobben en Vaten, Horden en Boomen, Staken, Latten, Kruiwagen, Varkenshokken en Bakken, Tuigen. Eenige Meubilmtre Goederen, Koper-, Tin- en Ijzerwerk. Te bezichtigen een uur vóór de verkooping. De Notaris P. NICHTERMAN te Meer kerk zal op Dinsdag 15 April 1913, des voormiddags 91/2 uur, op de Hofstede bewoond door den Heer CORN. VERSLUIS Jz. onder Noor- deloon,. ona contant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: Donkerbruin veulendragend Paard, 12 kalfdragende of gekalfd hebbende 3 KUISPINKEN, 1 STIER PINK, Tilbury, Boerenwagen, Kar, Schouw, 709O pond HOOI. Voorts alle waaronder Karn, Tobben en Vaten, Horden, Boomen, Staken, latten. Kruiwagen, Var kenshokken en Bakken, Tuigen. Te bezichtigen twee uur vóór de verkooping. VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap .De Over waard" zyn voornemens in het open baar te VERHUREN voor het seizoen van 1919: I. Op Zoterdog 19 April 1919, vóór middags 10 uur, te by Iz. DE STIGTER: de LAGE BOEZEMKADEN von „De Overwaard1*, la 95 perceelen 9. op Zaterdag 19 April 1919, vóór middags lOtfe uur, te in het GEMEENELA NDSHUIS de HOOGE- en LAGE BOEZEM KADEN vnn „De Overwaard** ender Nlenw-Lekkerland, ln 7 perceelen. De Secretaris-Penningmeester van het waterschap .De Overwaard" zal op den dag der verhuring te Groot-Ammers dus niet een week bevorens), onmiddellyk vóór met de verhuring wordt aangevangen zitting houden tot ontvangnt der penningen over 1919, welke inmid dels ook te Gorinchem te zjjnen kantore kunnen worden betaald of aan hem per postwissel kunnen worden overgemaakt. Voorzitter en Heemraden van .De Overwaard", B. C. WISBOOM, Voorzitter. C J. A. BOOM, Sec reta ri s- Pen ni ngmeester gevestigd te ROTTERDAM, Groote Markt 49B b./ta. Hang. De Afdeeling Publieke Verkoopingen van dit Bun-au belast zich gratie met den Verkoop van Boelhuizen en andere roerende goederen, waarvoor buiten dien den Verkooper 1 wordt ge restitueerd. Inlichtingen worden gratis verstrekt. KVeie Maag- en Hoofdpijnlijders sukkelenniettegenstaande de n die zij dagelijks te verdragen hebben: maar door met de gedachte dat niets hen helpt, omdat men reeds veel heeft ge medicineerd «n het juiste middel nimmer heeft getroffen. Verscheidenendie reeds jaren hebben geleden aan Maagzenuwen en Zennw- hoofdpljn, hebben nu faun gezondheid en Maagiyden overwonnen door hel gebruik van Versterkiugspastilles4 f 9,95 per 500 stuks; franco toezending na ontvangst van postwis sel met 15 Ct. verhooging aan A. NIEBEL, in geneesmiddelen, Alblnenerdnm, rmn den grooten voorraad Allen uit nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER, Vtyverrtraat 14, GOUDA. |F Markt Gouda en Woerden. Het van ouds bekende adres van en tevens van alle soorten Groente- en Aardbexlên planten, grootvrnch- tige Zwarte- en Krnlabesaen en Frambonenatrnlken is bjj L- VAN DEN HEUVEL, Tuinderij en Kweekerij en Aardappelbandel te Ntolw|jk. N.B. Ook verkrijgbaar de9 Donderdags aan de Plantenmarkt te Gonda (bjj den lantaarnpaal worden in alle couranten zonder prijs verhooging geplaatst door AdvertentiebureauGOUDA. 9 Ttlb ury*s in de olie en met N.-Zilver, 1 Utrechtseh Wagentje met trjjp be- kfoed, 9 Kaaobrlkkea, 1 Brik met kap en 1 Hitten kar, bjj D. GR OENEVELD, Schoonhoven. bjj A. F. v. BEUSEKOM te IJsselateln, Paarde- laan, de van ouds gunstig bekende stamboek hengat 99 wederom te Utrecht bekroond met f 150 en ook aangespannen in tuig een premie van f 75. Dekgeld f 10. En de S-Jarlge voeb lea hengat: Vader .MILORD"1211, Moeder „CASELLI"5110. Dekgeld f IO, niet drachtig f 5. maagzuur, maagpyu, laat van gal, hoofdpijn, hartwater en gele ge laatskleur zjjn teekenen van on zuiverheid van uw bloed en ingewanden. Een kleine kuur verlost er u van. Gedurende eenigen tyd Laxeertabletten genomenmaakt U weder tot een gelukkig mensch. Verkrijgbaar per doos 4 f 0,95 bjj Apothekers en Drogisten. Hoofdverkooper voor Schoonhoven en Omatreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bjj; ANT. COOPS, P. DEN DUIJN, A. VAN WALSEM, A. RIETVELD, J. STAM Gz., Gouda. Vreeswijk. Ouderkerk a/dIJ. Nieuwpoort. Streefkerk. OJLrtUi «4,., OTHEEfKEKK. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lee. Kleiweg, GOUDA. Hebt Ge ekater- •ogen? Gelukkig dat de van WILLFM KRAAL te Kampen U er in 3 dagen afhelpen. Bjj alle dro gisten zjjn ze voorhanden k 95 et. per doos. Hoofdverkooper: A. N. v. ZESSEN, Schoonhoven. maakt oude, verschoten kleeding' atnkken weer ala nieuw. Geeft niet af. Flesschen A 25 en 40 ets. bij Ons rijwiel la niet voor ledereen. De groote domme massa wil bedrogen El)n. Wie wijs la laat zleh niet be driegen, maar koopt een waarvan ieder den prlfa kan controleeren. Agent voor Schoonhoven en ©matreken: P. SCHAKEL; voor Krimpen »/d Uk! A. VAN BEB HEI1L. Spooratraat, GOUDA, heeft in voorraad of levert: Omnibus- brikken, Tilbury's, Utrecbtoche Wagentjes met én zonder portieren, Kaasbrikken enz. Groote voorraad RIJWIELEN van 1ste klas merken en in prjjzen van f 45,- tot f 195,-. Alle reparatiön, zoowel wagenmakers-, smids- als scbilderswerkworden in eigen werkplaatsen billjjk verricht. DROGIST, o :en qroote wasom WEINIQ WENK ZUIVERE De wasch, ziet het, Is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. J. KORTLAND, Nobo.nh.ven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amaterdam: Binnen-Amatel^aO^b/O^Miint. Te koop gevraagd: in goeden staat. Aanbiedingen, met prijs opgaaf enz., aan P. T. VETH, Noorden- dyk 82b, Dordreckt. TE KOOP: Te bevragen bjj A. DE HOOP te Leimond. die zoo in alle opzichten bevrediging schenken als de onze- Zelfs het kleinste deel er van is met zorg beproefd vóór hét de rabrieK verliet. Het beste materiaal wordt steeds gebruikt en onder nauwlettend toezicht van techni*ch volkomen onderlegde chefs worden onze rijwielen door bekwame vaklieden gemaakt. beantwoorden in elk opzicht aan wat van eerste klas rjjwielen ken worden verlangd. Er zjjn duizenden wielrjjders die dit uit eigen ervgnng weten. Onze pracbtcataloguswaarvan voor omslag en tekst HET JUBILEUMJAAR 1913 als motief genomen werd-,- is verschenen en wordt op aanvraag gratis en franco toegezonden. met magneetontsteking. „Isola", Broodsnljunehlnes 66 Melkontroomers. voor Hótels en huish. gebruik. als: zeeuwtjeo, schoolmeesters, blauw putten, kralen, bravo's en eigenheimers. W 's Donderdags op de Markt te GOUDAhoek Tiendeweg. 99 Wanneer voor het kalven de koe niet fleurig is, de neus droog, de bek en tong sljjmerig zijn, geve men haar „BUBUN", en zjj zal weldra b«r»tel<L zyn es het kalven zal gemakkelijk gaan. Na bet kalveu jlyvon echter vele koeien met het navuil staan; de eétluw is niet bijzonder goed, het herkauwen onregelmatig, de koe perst van tjjd tot tijd en er blijft iets in de melk achter. Hiervoor is „BUBUN" een absoluut geneesmiddel. Na het gebruik van twee pakken komt het vuil beslist af en wordt de kos spoedig weer geheel gezond. Getuige de vele attesten biéronder vermeld» Prijs per pak f 1,96vUf P»k f 5,$ö. „Oadergeteekeaden verklaren dat z\j „BUBUS" met het meeat succes hebben aangewend bg koeien die met 't NAVUIL bleven staan. Direct na aanwending gaf dit een gunstig resultaat, zoodat het zelfs direct aan de raelkopbrengst te constateeren viel. Met geruatheid durven zij daarom ieder veehouder „BUBUS" aanbevelen. (w. g.) A. VAN OS, Reeuwijk. N. HOOGENDOORNNieuwerbrug, bjj Woerden. JACOBUS VERHOOG, Briniohoeve, Leiden. P. VAN MUIJEN, Nes a./d. Amstel." J. VAN VLIET, Stolwgkersluia (bjj Gouda). H. VOORSPUIJ, Groot-Ammera Te verkrijgen bjj: Café .DE BONTE KOE". Veemarkt 4a, en A.C. ROMIJN, ithofstraat 43, Botterdism; J. DE 6RUIJN, Wbk A 148, De I-ler; F. P. v. n. BERGH, Hotel „Wiu.ems", Utrecht; VAN DAM, Ouderkerk a/d IJnnel; Café „BREMMER" en „HEIJST en KRAK", lelden; H. J. JONGKINDT en W. BOUVESTEIN, ('apelle »/d IJnnel; C. C. KROM en B. J. DE BOER, Gouda; C. J. SCHEER, Bodegraven; W. STBAVER, Hatennande; L. DE STIGTER en C. BAKKER, Bergnehenhoek A. N. VAN ZESSEN, Neboonhoven f A. NATZIJL, Ntol-Uk; J v. d. GRAAF, HlelnivUk; C. DE JONG, P. LUIJTJES an A. P. KOOL, kien- oerkerk a/d IJ mei; C. DONKER, Krallngnche Veer; J. DE HAAN, HeerjanndamJ. DE WILDE, Moordrecht; J. G. DONK, Krimpen a/d lek; P A. MULLER 4 Zn., Delft; A. B. KOOREVAAIt«pperdiilt; ANTON BLANKEN, Ammerntol; G. VONK, «od-Albla»; A. MOURIK, Molenaarsgraaf; C. RIETVELD, Blenkcnog.aaf; C. VAN ZESSEN, 4 uile»Mnm. 100 LU LES INK OUR ER SONNES ALES Het is in de lente, op het oögenblik dat alles in de natuur nieuw leVen heeft, dat de bloedarmoede, die kwaal die, zoo zij niet krachtig bestreden wordt, den dood te weeg brengt, zich bij jonge meisjes voordoet. De storing die wij allen op het oogenblik der eerste mooie dagen ondervinden, is voldoende om in bet bijzonder teergevoelige organisme der kleine en jonge meisjes de ontwikkeling van een ziekte te voorschijn te roepen, die reeds sedert eenigen tijd sluimerde. Indien de behandeling met de Pink Pillen gunstig is voor iedeeren in de lente, is zij voornamelijk aan te bevelen voor jonge meisjes, De PINK PILLEN zijn verkrijgbaar 4 f 1,75 de doos en 4 9,— de 6 doozt n aan het Generaal-Depót der Pink Pillen, van ben laan 22-huis, te Amsterdam; mede verkrijgbaar bij A. N. VAN /.essew te Schoonhovenbij JAC. SÏÜRM, Drogist te Lekkerkerk, by GROENEVELD, Drogist te Krimpen a/d IJazel en m alle goede Apotheken en Drogisterijen. O baas, o baas, wat moet ik gaan beginnen? Waarom nog steeds geen Stnomgedroogde [Pnlp? Het wordt hoog tjjdgij U eens gaat bezinnen En aan een goed adres nu scbryft om hulp, Maar Ntoomgedroogde moet het wezen, Slechts Stoomgedroogde mag het zyn, Want die alleen kan mij genezen, En U tot heil en voorspoed x(jn. De Stoomgedroogde Pulp heeft my (gezondheid weergegeven En bracht U melk in d'emmer, boler in [de kaan; Naar Ridderkerk nu spoedig weer ge schreven, Om nieuwe zending ven die Stéomge- [droogde waar. Want Stoomgedroogd, dat moet zy [wezen,- Zoo heerlijk dyénd en zoo fijn, Stoomdrogery voor pulp is oven noodig Als land het is om boer te kunnen zijn. .- Minzaam aanbevelend, SCHOONHOVEN. gevestigd te 's-Gravenhage, Anna Paulownaplein 3. O Op S pCt Premie-Obligatie Mo. 1088» ad f IO,- heden gevallen de f 20.000. 7 X op ingeschreven b(j de Hoofdvertegenwoordigers J. MEIJER, De Clercqstraat 161Amaterdnin, eo B. J. BOSWINKEL, Willem v.n Noord- straat 34, Utrecht. Gelden onmiddellyk uitbetaalde uit de Chemische fabriek van Verkrijgbaar in Schroefflacons 4 90 Ct»., in rood, zwart, geel, wit en bruin, by A. N. van Z1JSSEN, Schoonhoven. M N. PEK, J. GROENEVELD, K. LOOPIK, C. VERSLUIS, J. VOGEL, J. STAM Gz., P. MAURIK ld. Krimpen a/d Lek. Branawyk. Vuilendam. Ottoland. Streefkerk. Groot-Ammers. J. ZONNEVELD PIEK, Hoornaar. Mej. F. TRAPMAN, Goudriaan. A. RIETVELD, Nieuwpoort. F. van KLAAREN, Lopik. G. VONK, Oud-Alblas. D. BROUWER, id. G. dem OUDSTEN, Ameide. GEERT v. d. WERKEN, Ammerstol. C. van LIMBORGH, Opfrerduit. J. C. DEKKER, Krimpen a/d Lek. W. van REES, C. v. d. HEUL, W. A. ROTH, Bleskeoagrftjif. Lekkerkerk. Ameide.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2