ISHfEETMAYl mam aM Hilzenstroo, J. H. SPOORMAKER, IëM meel h dittoed, tal ponnen Hooi. Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Pijk 169171,1731175; ROTTERDAM koip 5 tate Men SPOORMAKER-RIJWIELEN, Medicinale Berger-Levertraan ~p\ Teringlijders. yt- en 2 jonge BEREN, Alltél-verkoop U{ M. VERHEUL, Rotterdam. Magazijn „De Nieuwe Wereld", Zeilbootje. Navuilpoeders GROOTSTE flUMUZHMEN van De Electrische Steenhouwerij Kaas vaten, De Mooiste \Jrouwen - gebruiken Mijnhardt's Ferrogeen. Blatcbfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalk. Dames- en Hinderhoeden, VESSANEN a LAAN, Vormerfer.w-' Nieuwe hulp voor ABDIJSIROOP, N°. 3433. Zaterdag 39 Maart. 1913 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. J. T. Swartsenburg, Complete Meubileering. B. W. van de PAVOORDT, Groote voorraad TapijtenKarpetten Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. KINDER- EN PROMENADEWAGENS. M Bedden, Matrassen, Dekens. J. A. Groeneveld, Grammopboon- Orgelhandel TE KOOP: Een le kl. Omnibusbrik, iu.o.k„ twen uitverkoop van IJSSEISTEE*. Staat ter dekking, „KERN", TIJDGEEST-LOTEN en TIJDGEEST-POLISSEN, Swartseaburg's Latendebiet, TE KOOP, bij C. SCHOUTEN Zoon GRATIS!! Brillen Lorgnetten, I Breukbanden Buikbanden, BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Eerste klas NAAIMACHINES MV Aanleggen van electrische schellen en teletnnns in huizen en schepen. Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, OPENING VAN HET ZOMERSEIZOEN, LIJNZAADKOEKEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven i» alle formaten en prUien. KLEIWEG,GOUDA. FIJN.DUURZAAM,GEURIG Lange Tiende weg 10—IS, GOUDA. LoopeenLinoleum», Vloerzeilen, C'ocos enz. enz. Ruime keuze Gordijnen en GordUnstoflTen, Vitrages enz. enz. TE KOOP AANGEBODEN: 4 maanden oud, Yorkshire of Duitsch Edel- zwjjn. Groot soort. (Ras zuiver). Te bevragen b(j E. HAGEN, „deTempel", Rkuwijk. en Koestraat 51, SCHOONHOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabri katen, pryzen en modellen. Catalogus gratis. Vrjje bezichtiging. Nieuwste Grammopboon platen. Billijke termynbetal. Gratie les. TE KOOP: ongeveer «000 halve kilo's Te bevragen bjj P. VAN DER HAM te Groot-akkers. met Zomer- en Winterkap; F. VAN LANGE, Meordrecbt. Ondergeteekende beveelt zich aan als LOOD- EN ZINKWERKER, Paapmaker en Leidekker. Aanleg Gaa* en Waterleiding, Norton I*Op wellen, Cement Mastlek-dak be dekking, met garantie. J. PONSIOEN Tz, Haven 76, Schoonbeken. Te koop gevraagd een gebruikt of nieuw Zeilbootje, liefst jacht of sloepmodel, lang 6 M. Brieven met prijsopgave, onder no. 83, aan bet Bureau van dit Blad. vanaf Woensdag 26 Maart a. s. eiken Woensdag bjj I. VAN KRIMPEN te Alblacmerdam, de zwart bruine hengst bekend om zjjne beste afstammelingen. Havergeld f 41. Veulengeld f O. Verkochte paarden worden als drachtig beschouwd. De Eigenaar, 1. VERVOORN, Meerkerk. De overige dagen staat deze hengst b|j J. P. EI KELENBOOM te BIe*ken*graaf Molswaard. Verkrijgbaar Hoofd-Agent, Kleiweg SO, GOUDA. b(J groote en kleine partyen, van de bekende fabriek van VAN BECK- MVEN en VAN IERSEL te Leur, te BERGAMBACHT. (voor het llebt). Uitstekend middel om het korte en lange vuil af te drtfven. Verbetert de geaendheid en de melk der koelen. J. ZIELSTRA, We.(haven GOUDA. Tevens verkrijgbaar bjj A. NATZIJL, Stolwijk. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparatlën aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurreerende pryzen en met deugdelijke garantie by J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingstraat 02, Rotterdam. Alle reparatlën worden zon- der prjjsverbooging aangenomen door W. DE JONG, Koopman en O- LICHTHART SCHENK, Bode, Luf* Stoep t. Lekkerkerk. te bereiken met UJn 9. Telef. No. 1®4«. Wrlngtebben, Karna, Emmers, enz. verkrijgbaar by W. VAN BEES, Bleskenegraa f, wederverkooper voor B. MINKEMA te Groot-Akkers. KAA KAASTHERMOM BHOMETEB8. mm net en sender weer. I lü ELASTIEKEN KOUSEN. nrnillnn ELECTRISCHE BRILLEN8LIJPERIJ. en een snoekharige TREKHOND, 80 Centi meter boog, 11 maanden oud, bij GEERARD MAAT, Koekkramer, Langerak. AGENT voor Ouderkerk a/d IJnnel en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. voorzien van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,met één jaar garantie. Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. tegen concurreerende prjjsen. zyn die, welke eene volkomen gezondheid genieten; zoodra de gezondheid achter uit gaat, verdwijnt ook de vrouwenschoonheid als sneeuw voor de zon. Is bet daarom een wonder, dat eene mooie vrouw veel in het werk stelt om haar gezond heid te behouden? Velen hierom het een of andere middel, dat de gezondheid in goeden staat houdt. Het middeldat door wetenschappelijke samenstelling en zuivere bereiding met klimmend succes algemeen gebruikt wordt, is Verkrijgbaar by alle solide apothekers en drogisten. Hoofdverkooper voor Nchoonbaven en omntreken A. N. VAN ZESBEN. Verder by: ANTON COOPS, Gouoa: P. DEN DUIJN, Vrseswuk; A. VAN WALSEM, Ouderkerk a/d IJsselA. RIETVELD, Nieüwpoort; J. STAM Gz., Streefkerk; A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJssel; J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. prima voeder voor melk-, mest- en jong veeprijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGD, thans beneden elke concurrentie. van de Lofodlnacbe eilanden. OMDAT: Ie. Onze levertraan is gegarandeerd vry van minderwaardige oliën, als plantenolie dierlyke of minerale oliën. 2e. Onze levertraan is bereid uit de fUnate, vertnche, gezonde lever*. Se. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contröle. 4e. Onze traan voldoet aan alle «oorwaarden, welke de Nederland* ■che Pharmacopee stelt voor oieum jecorus asselli levertraan). Deze levertraan, in den handel gebracht door de Chemische Fabriek van Pharmaceutiscbe Specialité's, Veerstraat, Schoonhoven, wordt om boven staande redenen door de meeste Doctoren aanbevolen en is uitsluitend ver krijgbaar in vierkante flacons van 400 gram inbond A SO Cta. per flacon by: P. MOURIK, Groot-Ammers. G. DEN OUDSTEN, Ameide. G. VAN ZESSEN, Langerak. B ZWIJNENBURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG, ld. C. VAN STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIS, Brandwijk. K. LOOPIK, ld. A. VINK, Ottoland. J. VOGEL, ld. J. DE KLUIJVERld. A. RIETVELD, Nieüwpoort. J. ZONNEVELD-PIEK, Hoornaar. Fa. J. VAN ZESSEN, Kinderdijk. Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., J. VELDHUIJZEN C. v. d. HEUL, J. GROENEVELD, J. MIDDELKOOP, J. L. VLOT, A. MAURJK, K. HOOG ENBOEZEM, Opperduit. Fa. JAC. SPEIJER, Meerkerk. W. VAN REES, Bleskensgraaf. C. G. v. d. BERGH, Bergambacht. A. NATZIJL, Stolwijk. Streefkerk. Lekkerkerk. Id. Krimpen a/d Lek. Lopik. Oud-Albeas. Molenaarsgraaf. HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN, bericht de met eene GBOOTE KEUZE gegarneerde en ongegarneerde Bloemen, Linten, Veëren, Zijden enz. DE EXPOSITIE DER MODELHOEDEN heeft plasli vanaf DONDEBOAO, S7 MAART. OPGERICHT 17«9. KONINKLIJKE FAHB1EKEI, Voedert uw Vee met de Znlvere Mnrwe Merk „STEK" en „W L", en SOYABOOJENKOEkM, merk „W L», uitmuntende door boog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-DIplema Parfl* lm - Negen «enden Medaille*. n x-g 3&N' Mej. M. HENZEN. (volgens portret). £y Terwyl tering werkelük een kwaal is, welke wat dieet, lichaamsoefening en kleeding aangaat, i»et stiptheid moet behandeld worden, |o goede geneesmiddelen noodig. De Abdijsiroop is twee manieren waardevol. De Abdijsiroop is een slym-oplossend middel, samengesteld uit verzachtende kruiden en balsems, die dienen om de ellende te temperen, welke veroorzaakt Js door de voort durende hoestaanvallen en door bet scheuren der longen weefsels, zy helpt op baar manier de patuurlijke genezende kracht van bet lichaam te bevorderen, in het eerste stadium van tering stuit deze bulp den omvang der ziekte en leidt tot een heilzaam herstel. BEGIN VAN TERING DOOR DE ABDIJSIROOP GENEZEN. Mejuffrouw M. Housen, 22 Haverstraat te Leldea, bod bet deer een verwaarloosde verkoudheid op de lengen gekregen; de kwaal wa» reed* zoo ver gevorderd, dat z(j bloed opgaf. Door IntUdR de ABDIJSIROOP aan te wenden, I* z(J volkomewgenezen. Zy deelde ons mede: „Gedurende geruiraen tijd was ik lijdende op de borst, ik was zgak en mager, ik had weinig bloed in de lippen en voelde my altijd na de geringste inspan ning vermoeid. De hoest was zoo pynljjk, dat ik dikwjjlg daobt er in te zullen blyven. Ik gaf by het boesten altyd bloed op, eetlust had ik iu bet geheel niet meer, zoodat ik met d.*n dag vermagerde. Op raad van vrienden ging ik tot het gebruik van de Abdijsiroop over, die ik kocbt bij Gebr. Christiaanse, Hooge Woerd 3 te Leiden. Na bet gebruik van de eerste flesch Abdijsiroop kon ik bemerken, dat dit geneesmiddel mij goed deed. Ik begon mjj krach tiger te gevoelen, de slijm kwam gemakkelijk los, het hoesten verminderde, ik gaf geen bloed meer op en begon ook weer eetlust te krijgen. Ik zette de behandeling met de Abdijsiroop voort en gevoel mjj thans veel beter dan vroeger. Ik beb reeds veel menschen de Abdijsiroop aangeraden, want het is een heilzaam en goed werkend geneesmiddel. De KLOOSTER SANCTA PAULO, geweest onvoorwaardeiyk Asthma, Kink beent, BrenobUln, Influ enza, Pleurla en alle Borst-, Keel- eu Longaandoeningen. Voor komt de Tering. Prijs per flacon van 230 gram f 1,— van 550 gram f 2,— en van 1000 gram f S,90.r Eischt rood en band met handteekening van den Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar te: Schoon- A. N. VAN ZESSEN hoven A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSINGi Alblaaserdam Mej. H. KORTE WEG I A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN; Bergambacht Firma K. van DAM Berken wonde G. den HOED; Bleskensgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; Brandwyk K. LOOPIK; Cabanw T. van KLAREN; Capelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS; «tenendam J. J. VERHOEFF; Giesen-N leu wkerk Mej. M. v. IIOUWELINGEN Giesen-Ondekerk P.C. PESSELSE; 1 A NT. COOPS; Gouda C. C. KROM; WOLFF Co.; Gonderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD-Pikk lüni>UKU,, J. K. BOON; Jaarsveld j c D M MAARS; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVELD; a/d IJsel Wed. J. VUIJK: Ond-Alblas Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Leksmoud T. Mp LENA AR; v^ik G.COLJE; A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; jtleuwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nleuw-Lekkerland A. den OUDEN Gzn. v/h L. Pot; Nieüwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; G. S. ROSS; J. L. VLOT; Ouderkerk a/d IJsel J. in 't HOUT; A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oude water C. van WIJK; !A. van DIJKEN; JACOBUSSCHÓUTEN; T. HAGEN; Schelluinen A. HAMERPAGT; Nlnipwijk C. BURGER; Stolwyk F. J. BATS; Streefkerk E. HILGEMAN: Tienhoven G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D. VER WOERD; Vnllendam C. van ZESSEN Zeven huizen Wed. J. ALES en verder by alle Drogisten en de meeste Apothekers. Polsbroek j GOÜRABT. ÜITOiV. VAK S. W. N. VAS NOOTEN TI Scbookhoti*. Intercom». Teletoon-or. Oversiekt. DE IIALKAN-OORLOG. Adrlanopel gevallen! Eindelijk is de vesting bezweken! Maan denlang heeft zij zich heldhaftig verdedigd, hondenlea malen is haar val geprofeteerd, vurig werd naar haar val verlangd. Maar ten slotte zyn de Bulgaren er dan toch in geslaagd de benarde vesting, na een hevfgen aanval, stormenderhand te nemen. Hst vuur uil de batterijen der belegeraars begon Maandag om half een des nachts en duurde drie uur met de grootste heftigheid voort. De Turken beantwoordden het vuur slechts zwak, losten af en toe een ®chot, betgeen als een bewijs beschouwd werd, dat bun muuitie was opgeraakt. Om half vier zweeg aan de Ooatzyde het vuur van de belegeringsartillerie en de infanterie rukte op voor den stormaanval met de bajonet. De Turkscbe bezetting bood verbitterden tegenstand, trok zich ecbter ten slotte voor de overmacht terug. Een Turksche afdee- ling, die den aftocht moest dekken, werd afgesneden eu gevangen genomenen Woensdagmiddag om 2 uur gaf Adrianopel zich over. Voordat echter haar bevelhebber hiertoe overging, heeft by de stad op verschillende punten in brand doen steken. Gruwelijke bijzonderheden worden geseind over de laatste wanhoopsdaden der Turken. Kruit magazijnen werden in brand gestoken, zoo mede alle kazernes en openbare gebouwen. Spoedig geleek de stad één vlammenzee, waaruit ae bewoners in waanzinnigen angst trachtten te, vluchten. De hongersnood was in de laatste dagen tot het hoogste punt gestegen. Brood was ook voor de duurste pryzen niet meer te krjjgen. Vele mannen en vrouwen stierven van uitputting. De bevelhebber, Sjukri pasja, vuurde onvermoeid de bevolking aan; met 5foote koelbloedigheid trachtte b\j de paniek, ie na de vermeestering van de oostelijke forten door de Bulgaren ontstond, te voor komen en concentreerde zijn troepen in de westelijke gedeelten der vesting. Maar ook daar was de tegenstand tevergeefsch, en spoedig rukte Bulgaarsche cavalerie de overwonnen stad binnen. De vreugde te Sofia is natuurlijk groot; zy wordt echter getemperd door de vrees, dat deze overwinning tairjjke slachtoffers beeft gekoot. Officieeie opgaven van de verliezen zijn er nog niet, maar volgens particuliere berichten moeten by bet begin van den stormaanval op de oostelijke forten de Bulgaarsche infanterie-regimenten door bet vuur der Turken als weggemaaid zyn. Geheele compagnieën zyn volkomen ver nietigd vóór zij by den vyand konden komen, die hen met een hagel van geweervuur ontving. Toen daarna de Bulgaren de ooste- lyke forten veroverd hadden en de bond- genooten kanonnen op de vluchtende Turken en de overige Turkscbe stellingen richtten, leden de Turksche troepen eveneens ver- scbrikkeiyke verliezen, die door de ont ploffing van de kruitmagazijnen nog vergroot werden. De Servische artillerie moet aan het groote artilleriegevecht, dat de bestorming van Adrianopel Inleidde, een belangrijk aandeel hebben genomen. Evenzoo moet de Servische infanterie aan de bestorming krachtig hebben deelgenomen en de Ser vische ruitery moet tegeiyk met de Bul gaarsche de stad zijn binnengedrongen Ook hij Tsjataldzja is hevig gevochten. Het gevecht duurde een geheelen dag en -moet piet in het voordeel der Bulgaren geëindigd zyn. \ToIgens een bericht uit Konstantiuopel hadden zij 800 dooden.doch de „Matin" schat de verliezen in do laatste gerechten by Tsjataldzja op 2000 man aan dood en. De Bulgaren moeten aan de Grieken om hulp hebben gevraagd, en de door den val van Adrianopel vrjjgekomen troepen, ten getale van 40000 man, zullen, zoodra zy 'eenigszins op hun verhaal zijn gekomen, naar Tsjataldzja worden gezonden om de daar staande divisies zoodanig te versterken, dat zy in aantal de Turken overtreffen. Ook het leger op Gallipoli zal versterkt worden. gevolgen, welke de val van zal hebben in verband met het Over de Adrianopel zal totstandkomen van den vrede, valt nog weinig te zeggen. Want met dien val zyn heusoh niet alle hinderpalen uit den weg geruimd Men weet dat de Bulgaren van de Turken een oorlogsschatting eischen, die dezen weige ren te betalen. In deze staan de mogendheden aan de zijde der Turken, en ook ten opzichte van de grensregeling vinden de mogendheden de eischen der Balkan-Staten overdreven. Overeenstemming is dus, afgezien van Adrianopel, welke stad, gevallen of niet, toch aan Bulgarye gekomen zou zyn, nog lang niet verkregen. Aandacht verdient in dit verband de rede, welke de Engelsche minister van buittenlandsche zaken, Sir Edward Grey, deze week in het Engelsche Lagerhuis heeft gehouden. Daarin zeide hij met zoovele woorden dat indien de bond- genooten de voorstellen der mogendheden niet aannemen, doch blyven vasthouden aan hun onaannemelyke eischen, de raogend- 4 heden zie* by 't vaststellen der vredes voorwaarden niet langer zullen bepalen tot de rol van belangelooze bemiddelaars, maar zullen optreden als belanghebbende purlyen. De Engelsche bladen juichen deze woorden toe. Meu moet Turkije, waarlyk al zwaar genoeg bezocht, niet Alles ontnemen; het moet, zoo oordeelt men, sterk genoeg blyven om het overblyvende deel van het ryk tof Ontwikkeling te kunnen brengen. De groote heeren, d. w. z. de mogend heden, en "van deze Oostenrjjk en Rusland ln het bijzonder, hebben uitgemaakt Skoetari bij Albanië zal worden gevoegd. Nj) dit vast staat, beeft verdere beschieting van de stad door de Montenegrynen geen zin meer, en daarom hebben de mogendheden aan Montenegro en Servië te verstaan gege ven dat de belegering gestaakt moet worden. Servië beeft aan dezen wenk gevolg ge- even en *yn troepen teruggetrokken. Wat Jontenegro' zal doen staat te bezien; de bittere pil zal zeker niet gemakkelyk worden geslikt. Na bet ultimatum van Oostenryk heeft Montenegro de burgerbevolking van Skoe tari den vryen aftocht toegestaan, doch Essad pasja, de bevelhebber van Skoetari, beeft geweigerd de bevolking te laten gaan. De Balkan-Staten zyn door de inmenging van Oostenryk ten zeerste onteterud. Met zyn woorden betuigt Oostenryk sympathie voor de bondgenooten, maar metterdaad werkt het Bulgarye tegen in zy'n geschil met Roemenië, onthoudt het Servië een haven aaó de Adriatische zee en berooft het Montenegro geheel van de vruchten van dezen oorlog. Stormen en overstrooiningen hebben een groot deel van den staat Ohio in de Ver- eenlgde Staten op verscbrikkelyke wyze geteisterd. Vooral de stad Dayton, een industrieplaats van beteekeni9 met meer dan 100.000 inwoners, i9 zwaar bezocht; bet water stond er meters hoog in de straten. Er worden verschillende oorzaken voor deze ramp opgegeven. Volgens sommige berichtgevers is zy te wyten aan een wolk breuk, volgens anderen aan de doorbraak van den dyk, of muur, die een reusachtig waterreservoir, de „Hainilton-dam", afsloot. Wat daarvan zy, het schynt vast te staan, dat de aangerichte schade enorm, liet aantal dooden groot is. Men spreekt van minstens 1300 lyken en een materieele schade van 50 miliioen dollars. By Koninkiyk besluit van 22 dezer is benoemd, met ingang van 1 April, tot burgemeester der gemeente Gorincbem, R. F. C. de Bruyn. —In de Donderdag gehouden vergadering der Vereeniging tot bet ver- leenen van bulp aan minvermogende oog- lyders voor Zuid-Holland, gevestigd te Rotterdam, werd bet 47e jaarverslag uit- ;ebracht. Daaruit blykt dat op de poli- .liniek gemiddeld per dag een 60-tal per sonen kwam, terwyl 321 in het oogziekenhuis moesten worden opgenomen met 6846 ver- pleegdagen. Van provincie en gemeenten werd aan subsidie ontvangen f 8367, waar onder van de provincie Zuid-Holland f3000 eu van de gemeente Rotterdam f 5000. Voor 1913 hebben ecbter Gedeputeerde Staten besloten bet subsidie der provincie op f 2500 te brengen. Ook het cijfer der contributiën vermin derde in 1912 met f 157.50, terwyl slechts f 60 wérd gewonnen. Het totaal-cyfer der contributieu bedroeg f 2433.50. f Jet aantal contributiën daalde van 389 op 375. Aan gifteu werd ontvangen f 12397,02, waaronder van den heer W. S. Burger te Antwerpen f 200Ö'| van douair. Jhr. Mr. C. J van Nispen tot Pannerden, geb. Blan- kenheim, f 5000; en van den beer A. de Monchy een legaat van f 5000. Onder de ingeschrevenen kwamen o.a. voor 152 personen uit Vlaardingen, 116 uit Schie dam, 78 uit Ridderkerk, 40 uit Dordrecht, 37 uit Delft, 33 uit Capelle a/d IJssel, 30 uit Brielle en de overige uit 100 andere plaatsen van Zuid-Holland, totaal 1135. De rekening sluit met f 20117.95, aan- wyzende een batig slot van f 1029 54, terwyl de buitengewone ontvangsten bedroegen f 13464,06. Een oud-kweekeling van Ne- derlandsch Meitray, by Zutphen, zond een bedrag van f 15000 ten behoeve van deze stichting, uit erkentelykheid voor de aldaar door hem genoten opleiding. Gorinchein, 27 Maart. De anti-revo- lutionnaire kiesvereeuiging „Nederland en Oranje" alhier heeft aldus schryft men aan „de Standaard" besloten aan de Cen trale Antir. Kiesvereeniging van hetstaten- district Gorincbem te adviseeren, dat zy tot overeenstemming trachte te komen met de vryzinnige partyen in het district in zake de verkiezing van een lid voor de Prov. Staten (vac.-C. de Gyselaar), daar het nieuw te kiezen lid toch in Juni zich aan een har- kiezing zal moeten onderwerpen. v Bergambacht. 27 Maart. Bij de Zater dag gehouden aanbesteding van hel jaar- Iijksch onderhoud der gemeente-eigendom men werd ingeschreven als volgt: Perc. i, timmeren: C. de Jongf210; wed. W. F. van der Wal f 199. Perc. 2, metselwerk: P. Duben f 8 P. van den Oever f 375; C. van den Oever f 289. Perc. 3, schilderwerk: G. Koren f 228; A. van Steenis f 225; B. Veer f 198,50; A. C Bezemer f 177. Perc. 4, smidswerkT. van Zoest f 109,50; J. Pols f 91,70. Aan de laagste inschryvers is het werk gegund. *Berkenwonde, 25 Maart. J.l. Maan dagavond gaf bet Fanfarekorps „Door bulp tot stand gebracht" alhier een uitvoering in het Schoolgebouw. Een zestal muziekstukken werd ten $e- hoore gebracht en twee tooneél9tukjes werden opgevoerd, namelfjk „DeZuster van Jocrisse" en „Artistenstreken". Een en ander viel zeer in den smaak van het zeer talrijke publiek. De vereeniging mag met voldoening terug denken aan haren arbeidwaaraan zoo velen belangeloos hun medewerking hebben verleend. Gieasen-Ntenwkcrk, 27 Maart. By de aanbesteding van vhet bouwen van een woonhuis met koetshuis, ten behoeve van den heer Dr. Rensen alhier, werd Dinsdag ingeschreven als volgt: J. C. Coenraads, Hardinxveld f 10.690 P. van Houwelingen, Noordeloos f 10.750 T. Oskam, Peursum f 11.020: J. W. v..d Meyden, Hardinxveld f 11.848; Gebrs. de Geus, Giessendara f 11868; A. Brouwer, Hardiuxveld f 11.900; P. Donk, Giessen- Nienwkerk f 12.692. Krimpen a/d IJssel, 27 Maart. In de Woensdag gehouden algemeene verga dering van de ysclub „Krimpen a/d IJssel" is met algemeene steaimen besloten tot het aanleggen van een ysbaan, 360 M. lang en 39 M. breed. Het benoodigde kapitaal, ad f 2200, zal worden gevonden door uitgifte van 3 pCt. rentegevende aandeelen, elk groot f 5. •♦Lekkerkerk, 28 Maart. De voor- loopig vastgestelde kiezersiyst dezer ge meente bevat 825 namen van kiezers voor de Tweede Kamer, 821 voor de Provinciale Staten en 666 voor dep gemeenteraad. Het vorige jaar warefl deze getallen res- pectievelyk 709, 708 en 629, zoodat bet aantal kiezers voor de Tweede Kamer is vermeerderd met 116, dat voor de Staten met 115 en dat voor den raad inet 37. Moordrecht, 27 Maart. Dinsdagavond werd ten huize van den heer J. de Wilde alhier een ledenvergadering gehouden van de afdeeling „Moordrecht—Gouderak" van „Volksonderwys". Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de afdeeling nu 65 leden. telt. De rekening en verantwoording van den penningmeester werd door een commissie nagezien en in orde bevonden, waarna de beschryvingsbrief voor de te Utrecht te houden algemeene vergadering werd be sproken. De heer W. M. J. Burger werd gekozen tot afgevaardigde naar die ver gadering. Voornamelijk het punt „schoolreis en schoolfeest" werd behandeld, waarna de vergadering werd gesloten. ♦♦Nleowpoert, 27 Maart. Onze tamme ooievaar, die reeds twee jaren in onze ge meente verblyf hield, die gedurende twee jaren met ons heeft overwinterd, is er vandoor! Toen 't vorig jaar de ooievaars uit warmer streken lerugkeerden en zoo nu en dan een enkele ook onze gemeente bezocht, werd menigmaal getracht met het in onze gemeente rondloopende vrouwtje kennis te maken. Maar als een ingetogen juffertje wilde ons tamme beeslje daarvan mets weten, en alle aanbidders liepen een blauwtje. Kalm bleef zy in ons midden, goed verzorgd door haar baas, en wist aan alle verleiding weerstand te bieden. Nu echter beeft de natuur by juffrouw ooievaar haar rechten doen gelden. Wéér is het voorjaar, wéér komen de ooievaars uil warmer 9treken terug oui zich een nest te maken en dan een levensgezellin te zoe ken. En ziet, een flinke ooievaar, die Zyn oog heeft laten vallen op het nest op het be kende huis aan den Kortendyk te Schoon hoven, deed, op zoek naar een vrouw, ook onze gemeente aan. Een toevallige ont moeting had plaats, de kennismaking scheen van weerszyden in den smaak te vallen en zoowaar, het beest waaraan we reeds zoo lang gewoon zyn, dat hier zoo goed werd verzorgd, bet yerJiet zyn menscbeiyken opvoeder om „den man te volgen dien zy liefheeft". Hoe het onze langbeenige vriendin als „mevrouw Ooievaar" zal bevallen Vertellen zal ze 't' ons naoit, maar wél vreezen we dut, nadat de zomer gezelligjes op 't nest is doorgebracht, de ooievaar haar collega's in 'l najaar naar het verre zuiden zal willen volgen. Ecbter niet aan 't vliegen gewoon, zullen deze dan wei genoodzaakt zyn baar hier of daar achter te laten om eeu roem- ioozen dood te steryen ofte vallen in handen van goede menschen, die voor haar verdere opvoeding willen zorgen en haar hier of daar iu een kippenhok weder onderdak willen verschaffen. tachellninen, 27 Maart. Maandag morgen reed een wielryder, op weg naar Gorinchein, den hoek om by het café van den heer L. de Bruyn. Hy bemerkte daar door te laat het van den anderen kant komend voertuig van de firma Voorspuy uit Groot-Ammers, roet het ongelukkig gevolg dat hy tegen Hit voertuig inreed en omviel. Het verschrikte paard trapte in de fiets, sleurde deze en haar berijder even mee, en een grooter ongeluk zou zeker gebeurd zyn, had niet de voerman van den wagen de tegenwoordigheid van geest gehad om bet paard met krachtigen arm te doen stil houden eu daardoor te verhinderen, dat het op hol sloeg. De ongelukkige wielryder kwam er nu met eenige lichte verwondingen aan arm en hand af. Maandag te ongeveer 3 uur hoorde de vrouw van den heer W. Hoogdalem aan den Parallelweg een vreemd geknetter boven. Daar baar man afwezig was, riep zy de buren, die naar den zolder gingen eu be merkten, dat een hoop brandhout in volle vlam stond. Weldra woedde het vuur zóó hevig, dat de rook uit het dak kwam en tot zelfs op den Hoogen Dijk zichtbaar was. Hoewel de brand zich dreigend liet aan zien, gelukte het toch hem met emmers water meester te worden en erger onheilen te voorkomen. KECHTSZ AKEN. J.l. Dinsdag heeft Mr. Th. Mul ler Massis, van Amsterdam, voor den Hoogen Raad gepleit in de zaak van D. van Eyk. Een zestal cassatiemiddelen werd door pleiter ontwikkeld. Conclusie van 't O. M. 7 April a. s. KERKNIEUW». Ds. Th. G. C. Rapp'ard H.M.Mzn., predikant te Randwijk en Lakemond, vroe ger te Bergambacht, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Rouveen bedankt. Gie88en-Nieawkerk,27 Maart. Woens dag is aanbesteed het bouweu van een kerk gebouw met toren, kerkeraadskaraer enz. voor de Gereformeerde Gemeente van Gies- sen-Oude- en -Nieuwkerk. Ingeschreven werd door: J. Jk A. Pinster, Rotterdam f 11.989: P. den Toom, Rotterdam f 13.200: K. Kreukniet, Peursum f 13.300; T. Oskam, Peursum f 13366; B. Muis, Giessendam f 14000 P. Kraayeveld, Molenaarsgraaf f 15.499 P. van Houwelingen, Noordeloos f 15.500 C. A. Groeneudaal, f 17.900. op Maandag 17 Maart 1913, 's nam. te 2 uur. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, irgemeester; secretaris de heer B. Calis- Sendorff, fd. secretaris. Afwezig de heer W. F. H. Regtdoorzee Greup. De voorzitter opent de vergadering „j verzoekt den beer Calissendorff de notulen der vorige bijeenkomst voor te lezen. Uit deze notulen bl|jkt, dat de aanslag van den heer J. Muller in den hoofdelyken omslag, dienst 1912, is gehandhaafd en die van den heer H. Gardenier is verlaagd tot een bedrag, berekend naar een zuiver in komen van f 700—f 750. De heer H. M. den U|jl acht het wen- schelyk, dat de voorwaarden, waaronder het verzoek van F. Verkerk is ingewilligd, in de notulen worden opgenomen. Er is de notulen verwezen naar het rapport van den gemeente-opzichter. De voorzitter zegt, dat de voorwaar den zullen worden genotuleerd. De heer J. Kortland merkt op, dat volgens de notulen het voorstel tot uit baggering van de Groote Gracht zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. Dit is onjuist: het voorstel is in rondvraag ge weest en spreker is buiten stemming ge bleven. De voorzitter antwoordt, dat hiervan nota zal worden genomen. De notulen worden, behoudens deze op merkingen, goedgekeurd en vastgesteld. De heer C. L. van Willenswaard deelt mede, dat h|j na afhandeling der agenda «aarne het woord wil hebben om te spreken over onderwys. De heer P. van Sonsbeek zou gaarne, na afhandeling der agenda, spreken over de overdracht van grond aan de firma Gebrs. Schenk. 1. Aan de orde is de beëedigmg van den nieuwen secretaris. De heer J. I. van Ballegoyen de Jong wordt binnen geroepen. De voorzitter: Is n bereid de eeden te zweren, die de Gemeentewet voorschrijft De heer J. L van Ballegoyen de Jong: Zeker, injjnheer de voorzitter! De beer Van Ballego|jen de Jong legt daarop in handen van den voorzitter de vereischte eeden af, wanrna laatstge noemde den nieuwen secretaris als volgt toespreekt Mynheer de Secretaris! By de aanvaarding uwer belangrijke be trekking wenscb ik u geluk met uw be noeming. Gy gaat de plaats innemen van een ambts voorganger, die gedurende nagenoeg 8jaren met yver is werkzaam geweest en zich door groote werkkracht onderscheidde. In gestadige aanraking met het dagelyksch bestuur, en het meest met den burgemeester, houden wy ons overtuigd dat het uw streven zal zyn, om het vertrouwen te winnen by do vervulling uwer taak, die er eene is van bystand in alTes wat de gemeentehuishouding betreft, en tot medewerking aan de taak door hoogere besturen opgelegd, welke taak in bijzonderheden in uwe instructie gere geld is. Uw werkkring wordt, zooals u bekend is, beheerscht door de Gemeentewet eu die instructie; daarbuiten kunt gij niet verplicht worden om nog andere heeren te dienen, kan geen andere band u worden aangelegd, die uwe vrijheid, uwen tyd en uwe werk kracht verkort. Met vertrouwen ontvangt het gemeente bestuur ii als zijn eersten ambtenaarmoge uwe betrekking u aangenaam worden, de arbeid een levenslust zijn; beschouw dien als een vriend, die u dagelyks roept tot uwen plicht. Wees slaaf van dien plicht, maar geen slaaf van uwe meesters, dan zal zelftevredenheid en de achting van ieder weldenkende uw deel z|jn. Ik verklaar u geïnstalleerd als secretaris der gemeente Schoonhoven. De heer Van Ballegoyen de Jong beantwoordt deze toespraak ongeveer als volgt Mynheer de Voorzitter! Ik dank u voor de hartelijke woorden, tot mjj gesproken. Ik dank het college v»n Burg. en Weths. i den Raad voor het vertrouwen, in mjj gesteld. Ik zal trachten voor Schoonhoven een goed en onpartydig secretaris te zjjn en hoop, op uw aller steun en medewerking te mogen rekenen. Het goede voorbeeld van myn voorganger, den heer Veenslra, zal ik voor oogen houden, en ik hoop, dal de samenwerking met alle andere ambtenaren de meest vruchtbare moge zjjn. 2. Aan de orde is de instructie van den ambtenaar van den keuringsdienst. De voorzitter zegt, dat de heeren van de instructie zeker kennis hebben genomen en vraagt, of zy er in 't algemeen nog over wenschen te beraadslagen. Of kunnen allen zich vereenigen met het voorstel, in de verschillende artikelen vervat? Daar niemand over dit punt het woord verlangt, gaat de voorzitter over tot voorlezing van de instructie. Daarna in rondvraag gebracht, wordt zjj met algemeene stemmen aangenomen. 3. Aan de orde is de benoeming van een ambtenaar van den keuringsdienst. De voorzitter deelt mede dat Burg. en Wetbs. over dit punt een briefwisseling hebben gevoerd met Gedeputeerde Staten, die bericht hebben inet de aanstelling van eeu ambtenaar van den keuringsdienst ac- coord te gaan en bereid te zjjn, zjjn salaris op f 400 te 9telien, als de raad het ook op dit bedrag bepaalt. De instructie van dezen ambtenaar moet voorts ook door Gede puteerden worden goedgekeurd. Het spreekt vanzelf, dat Burg. en Wetbs. geen voordracht hebbou le doen dan den aangewezen perspon. Tot stemming overgegaan, worden op den beer Dr. S. I. M. Mogendorff uitgebracht 7 stemmen en op den heer D. Goedhart te Willige-Langerak 2; een biljet is blanco. De voorzitter constateert dat de heer Mogendorff benoemd is, op een salaris van f 400, en met ingang van 1 Juli, als wan neer de verordening in werking treedt, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 4. Aan de orde is de benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het M. O. De voorzitter deelt mede, dat de voordrécht bestaat dit de heeren Is. Schreu- der en H. M. den Uyt. Op eerstgenoemde worden 2 steramen en op laatstgenoemde 8 stemmen uitgebracht, zoodat de heer Den Ujjl benoemd is. 5. Aan de orde is een voordracht ter benoeming van een ambtenaar va* den Burgerlijken Stand. De voorzitter deelt mede, dat Burg. en Weths. de volgende voordracht aan den raad aanbieden: J. I. vau Baliegojjen de Jong en H. G. Geelhoed. In de volgende vergadering zal de be noeming geschieden. 6. Aan de orde is de uitbreiding van bet buizennet van de gasfabriek en de water leiding. De voor zi tter zegt dat, zooals den heeren bekend is, uitbreiding van het buizennet der beide bedryven noodig is. Deze uit breiding houdt verband met den aanleg van wegen, welke weer in verhand staat met den aanleg der spoorljjn. Burg. en Weths. hebben aan den direc teur der bedrjjven opgedragen een plan te ontwerpen; dit plan heeft ter visie gelegen voor de raadsleden. Het advies van den directeur der be dryven wordt voorgelezen; daaruit bljjkt dat de buizen, gelegen om het bekende terrein, bestemd voor uitbreiding der gemeente, onvoldoende worden geoordeeld om bet nieuwe stadsgedeelte van ga9 en water te voorzien. De heer H. M. d e n U jj I hoorde ia het advies van den directeur de Torenstraat noemen. Waar ligt die De voorzitter antwoordt dat de straat, die loopen zal van den watertoren naar den Nieuwen weg, voorloopig door Burg. en Weths. zóó genoemd is. De kwestie van het doopen der straten komt later aan de orde. De beet H. M. den U jj 1 deelt mede dat hij een voorstel heeft inzake de naamgeving aan de toekomstige straten. De voorzitter zegt dat dit later aan de orde komt. De kosten van de gasbuizen, met inbegrip van de lantaarns, de palen, de leidingen enz. zullen f 4753,50 bedragen, en die van de waterleidingbuizen, met inbegrip van de brandkranen en de afsluiters, f 4072. De heer P. van Sonsbeek wenscht over dit buizenplan iet9 te zeggen. Spreker stelt voorop dat de directeur der bedryven de noodige capaciteiten bezit om dit plan in den raad te brengen. Toen vroeg spreker zich. nadat by het plan had nagegaan, af of het niet te groot was opgezet. Er worden enkele huisjes gezet door Viveen en er komt een pand achter het pand van Weeda. Verder weten we dat er een station komt met emplacement, dat gas en water vraagt. Maar wat er in de toekomst nog meer zal komen, iigt in 't duister. We mogen ons illusies maken, zegt spreker, maar het is toch alles nog dubieus. Is het daarom niet doenljjk om een minder groot kapitaal in den grond te steken en van den Ouden Singel uit de panden van Viveen en v. d. Waal van ga9 en water te voorzien? Is het wel urgent om een bedrag van 9 mille in den grond te atoppen, dat misschien slechts voor 1/4 kan dienen? Hieromtrent zou spreker gaarne nader worden ingelicht. Wat verder de gasleiding betreft: deze moet beslist verbeterd worden van af de Wachtbrug tot Rujjs: dat gedeelte moet de noodige capaciteit bezitten. Van hier nit zou dan ook het station van water kunnen worden voorzien. Thans is de capaciteit van de buizen in den Korten Opweg daartoe onvoldoende. De voorzitter meent dat niet alles in- ms in den grond wordt gestopt. De kwestie is dat er wegen worden aangelegd en van tyd tot tjjd de buizen worden gelegd. Verschillende leden ontkennen dit. De wethouder H. A. Scbreuder zegt dat als er uitbreiding van het buizennet moet plaats hebben, dit in eens moet ge schieden en niet van tjjd tot tijd. Een bezwaar tegen het idee van den heer Van Sonsbeek, om de panden van Viveen en die van de heeren v. d. Waal van den Ouden Singel uit van water te voorzien, is, dat er dan verscheidene spruitleidinkjes op de hoofdleiding zullen moeten worden gezet. De heer P. van Sonsbeek zegt,dat, zoo de heeren vim oordeel zijn dat de uit breiding ineens moet geschieden, het hem goed is. De heer H. M. dan U jj I was aanvankelijk ook het idee van den heer Van Sonsbeek toe gedaan, maar is later tot het inzicht ge komen, dat uitbreiding ineens het beste en ten slotte ook het voordeeligst is. De heer P. van Sonsbeek is tevreden. De voorzitter «raagt of de raad aich met het plan kan vereeoigen. Burg. en Weths. zullen nader komen met financiëele voorstellen hieromtrent. Het plan wordt zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd. De heer H. M. den Uijl vraagt, of het doopen der straten nu aan de orde kan komen. Spreker wjjst er op dat men in verschillende steden een dichterswjjk, een zeeliedenwyk enz. heeft, en nu zou spreker in Schoonhoven een wjjk willen noemen naar bekende oude Schoonhovenscbe schil ders. De straat die Viveen aanlegt zou spreker willen noemen de Jan van Scboon- hovenstraat (naar den schilder Jan van Schoonhoven, die in de 14e eeuw leefde), de Torenstraat de Johan v. d. Meerstraat (naar den 9ohilder van dien naam uit de 16e eeuw), en de straat daarachter, de Hen drik Nou win „'straat (naar den geljjknamigen schilder uit de 16e eeuw). De straat die toegang geeft tot het station wil spreker den Stationsweg noemende straat loopende langs den spoorweg da Spoorstraat en den singel den Spoorsingel. Op verzoek van den voorzitter stelt de heer Den Uijl dit voorstel in diens handen. De voorzitter brengt ter ter tafel een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3