tm Gewijde Muziek, 2 fc (m schimmel), Een WEU met vlak dek, Metselaars LOOPKNECHT. Een Boerenarbeider, Een BrcnbeiÉ, Een links Dienstbode. uurloonen met 3 Cts. zijn verhoogd. Een Heistelling, DAMES- GD KIHDERHOEDEN, Een Sigarenmaker Belangrijk Bericht! Meid-Huishoudster, A. BOMERS. Anton Coops, Kapitaal beschikbaar 2 Schildersknechts Ammoniakzeep in Jac.VERKROOST, f: E E Vervolg der Nieuwstijdingen. 50-jarige Echtvereeniging 40-jarige Echtvereeniging 25-jarige Echtvereeniging UITVOERING Te koop, tegen billijken prijs: De Metselaarspatroons te Schoon- w hoven brengen hiermede ter kennis hunner Cliënteele, dat vanaf 1 APRIL e.k. de „VAN MEGGELEN iCo.", Remonstr. Geref. Gemeente Een gouden BROCHE. eni H A. PRINS, Garneering nor Dames-Costumes. J. V. WILLER, Eerste Zuid-Nederlandsche Rjjwielfabriek en Verzendhuis .Sittard. Een net Dienstmeisje, SCHOONMAAK! Ter Boekdrukkerij van S. W. N. van BOOTEN te Schoonhoven FRIEDR. HERDER ABR. SOHN te Solingen voorstel niet op de agenda voorkomende tot verbaring van een perceeltje grond, over de spoorljjn gelegen, aan J. Straver voor f 15. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen. De voorzitter deelt mede dat Burg.en Weths. in de volgende vergadering zullen komen met een voorstel tot verandering van den 5-retortsmond in een 8-retorts, kosten f 3875. De heer C. L. van Willenswaard vraagt, of de 8- en 9-retorts nog in goeden toestand verkeeren en voordeelig branden. De wethouder H. A. Schreuder ant woordt toestemmend. De heer C. L. van Willenswaard heeft gehoord, dat het niet zoo bjjzonder is. De heer P. van Sonsbeek krjjgt alsnu het woord ora te spreken over de overdracht van grond aan de firma Gebr. Schenk. Spreker herinnert aan het raadsbesluit om deze overdracht onder bepaalde voor waarden te doen plaats hebben. Onder deze voorwaarden behoorde het plaatsen van een 2 meter hoogen muur en het maken van een uitgang, een en ander in overeenstemming met wat Burg. en Weths. zouden vaststellen en later ook vastgesteld is. Een paar dagen later is by Burg. en Weths. een adres van het bestuur der Remon- strantsche gemeente ingekomen, waardoor er stoornis is gekomen in de overdracht van den grond. Spreker acht het nu niet on dienstig om, gelet op wat daar komt, te vragen hoe ver Burg. en Weths. gevorderd zjjn oió de hoofdentrée daar ter plaatse te maken naar den eisch des tjjds. Kan de Jemeente alles brengen in een toestand ge- jjk het behoort? De voorzitter antwoordt hierop, dat Burg. en Weths. over het geschil tusschen de gemeente en het bestuur der Remon- strantsche gemeente een staatsrechtelijk advies hebben ingewonnen. De gemeente werd in het geljjk gesteld. Binnenkort zal het bestuur der Remonstrantsche gemeente worden uitgenoodigd tot een conferentie, waarna het raadsbesluit zal worden uitge voerd. De heer P. van Sonsbeek dankt voor deze mededeeling. De heer C. L. van Willenswaard krygt alsnu het woord. Spreker heeft officieus vernomen, dat de heer Hemmes Dinsdag afscheid heeft genomen van de gemeente en de heer Verdenius toen ge- nstalleerd is als hoofd der school voor m.u. 1. o. Spreker drukt er zjjn spjjt over uit, dat Burg. en Weths. niet de attentie hebben gehad om de leden van den raad tot bijwoning van een en ander uit te noodigen. Spreker weet niet in hoeverre dit de roeping van Burg. en Weths. was, maar stellig was het aangenamer geweest tegenover de raadsleden. Hjj verklaart ten slotte dat hjj in 't openbaar zjjn spijt betuigt over liet niet-uitnoodigen, ora te doen uit komen dat het ontbreken van de raadsleden geen onbeleefdheid was tegenover den heer Hemmes of den heer Verdenius, maar te wjjten was aan hun onbekend zjjn met wat er zou plaats hebben. De voorzitter sluit de vergadering. STiDNNIEDWS. Schoonhoven, 38 Klaart. t tot voorzitter, tweeden voor zitter en secretaris der Kamer vafi Koop handel en Fabrieken alhier zjjn resp. her benoemd de heeren H. A. Schreuder, A. Kujjlenburg en H. G. Geelhoed. t Donderdagavond gaf de Christelijke Zangvereeniging „Crescendo" alhier, directeur de heer P. Zaneo Azn. te Ammerstol, in het Nutsgebouw voor een zeer volle zaal haar zevende uitvoering, met medewerking van den heer Th. v. d. Ham, uit Voorburg, tenor, en een strijkkwartet. Al aanstonds iflet het eerste nommer, het Oud-Hollandsche „Gomt verwondert u hier menschen", gaf het koor bljjk van zjjn goede eigenschappen: geschaafde voordracht en opvallende zuiverheid, vooral uitkomende in de pianissimo's eigenschappen, welke wjj tot onze vreugde schier bjj elk nommer opnieuw konden constateeren. Er is iets voornaams In de wjjze waarop „Crescendo" haar liederen zingt, en dit voorname is zeker voor een belangrijk deel te danken aan de goed verzorgde uitspraak van klinkers en medeklinkers, waaraan ongetwijfeld door den directeur veel aandacht isgeschonken. Met „Morgenwandeling*' bewees de vereeniging, dat zy ook technisch wat vermag te praes- teeren; correct werd dit aardige lied uitgevoerd. Een der werkende leden van „Crescendo", roejuffrouw K. Kaasschieter, zong een tweetal solo's, namelijk „Een Kruis met Rozen'", van M. A. Brandts Bujjs, en „Zonsondergang", van Mendelssohn. Het geluid van deze dilettante is zuiver en helder, maarwat zwak, tè zwak feiteljjk voor een groote zaal. Was het daaraan te wijten dat het eerst genoemde lied wat monotoon klonk? Ons dunkt, dat mejuffrouw Kaasschieter, in het koor zingend en zich gevend als soliste was ze wat terughoudend een zeer te waardeeren kracht moet zjju. De heer v. d. Ham deed de aanwezigen genieten van een tweetal Vlaamscheliederen: „Van den Zanger" ^en „Het lied der Ter we", beide van Kees Andriessen, met woorden van René de Clercq, en van een recitatief en twee aria's uit het oratorium „Eiias" van Mendelssohn. Vol en krachtig was het geluid van dezen tenor, frank en vrjj zjjn voordracht. Er was iets in dezen zanger dat aantrok en meesleepte; het aanstekeljjk- vroolyke „Van den Zanger" leverde hiervan het bewjjs. En hoe breed en machtig, met welk een „Schwung" werd het „Lied van de Terwe" gezongen! Ten slotte vermelden wjj met waardeering de begeleiding van het strijkorkest van een tweetal nommers. Ds. J. M. Conradi, uit Haarlem, eere voorzitter van „Grescendo", opende den avónd met een welkomstwoord en gebed, terwjjl Ds. D. M. Boonstra het slotwoord sprak en met dankzegging eindigde. t Bljjkens achterstaande adver tentie zal op Woensdag 2 April a, s, in het Kerkgebouw der Renionstrantsch Gerefor meerde Gemeente een uitvoering van ge- wjjde muriek worden gegeven door raej. Melie Groenewegen, Leiden (zang) en de heeren M. Quispel, Rotterdam (zang), I. Vos, Leiden, (viool) en P. Zanen, Ammerstol (orgel). Over den heer M. Quispel schreef het „Dagblad van Gouda"onlangs: „Dezezanger beschikt over een krachtig en wei-gevormd eluid, weet zjjn stem in alle opzichten te ieheerscben en draagt sober maar niette min gevoelvol voor"; terwjjl het „Rotter- dainsch Nieuwsblad" o. a. van hem getuigde: „De heer Quispel bezit een basstem van rooien omvang en buitengewone klank- _racht, een stein, die voor het operatooneel goud waard kan worden." Voorzeker mag verwacht worden, dat zeer velen dezè uitvoering, die schitterend be looft te worden, zullen bjjwonen. In de laatstgehouden ledenver- gadeiing der Christelijke Jongelings-ver- eeniging „Jozef" zjjn tot bestuursleden herkozen de heeren J. Kaasschieter en J. B. v. d. Pauw, resp. tot secretaris en 2en bibliothecaris. De herkozenen hebben de benoeming aangenomen. t De Coöperatieve Spaar- en Voor schotbank „Boaz" alhier heeft den datum van opening voorloopig vastgesteld op 1 Tot bestuursleden zjjn gekozen de heeren W. F. Itjeshorst, S. van den Oever Pzn., J. R. H. van Willenswiard, Is. Schreuder en G. J. van den Bergh. De drie eersten hebben bun benoeming aangenomen, terwjjl van de twee andere heeren de beslissing nog wordt ingewacht. f Onze stadgenoot de heer J. L. van der Pauw is met ingang van 1 Meia.s. benoemd tot godsdienst-onderwjjzer te Ne- der-Hardinxveld en Giessendam. f De heer P. A. M. Vinck alhier is benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Abcoude. f De dames C. A. Dogterom en A. J. Kujjlenburg alhier zjjn te Rotterdam ge slaagd voor bet examen nuttige handwerken. f J. 1. Woensdag .is door de ge- meente-polilie alhier aangehouden zekere P. V., die in het Algemeen Politieblad ge signaleerd stond tot het ondergaan van drie weken hechtenis. Genoemde persoon is overgebracht naar Rotterdam en gesteld ter"beschikking van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie aldaar. By Koninklijk besluit van 22 dezer zjjn, met ingang van 1 April, opnieuw benoemd tot schoolopziener in het arron dissement: Schoonhoven: J. Schoehuizen, te Ilar- dinxveld Woerden: W. F. G. L. Haanstra, te 's-Gra- venhage. De Minister van Landbouw heeft de Commissarissen der Konipgin ver zocht, bjj het verleenen van .ontheffing van het verbod om mollen te vangen de volgende gedragslijn te willen volgen: Bjj algemeene beschikking moet, telkens voor een jaar, ontheffing van het verbod om mollen te vangen en te dooden worden verleend aan de gebruikers van gronden en hun schriftelijke lasthebbers. Een onthef fing van het verbod om mollen te vervoeren, te koop te bieden, te verkoopen of af te leveren, ten verkoop of ter aflevering in voorraad te hebben moet schriftelijk wor den afgegeven aan te goeder naam en faam bekend staande personen. Bjj het verleenen van ontheffing kunnen verder de door de Commissarissen noodig geachte voorwaarden worden gesteld. Te Slikkerveer isoverleden de heer B. Pot Azn., oud-directeur van de Reederjj o/d Lek". De weesinricbting te Neerbosch zal in Juni baar 50-jari^ bestaan vieren. Op Tweeden Paaschdag is te Utrecht een Vergadering van oud-weezen gehouden, in welke, volgens „De Standaard", is besloten de weesinrichting op baar gouden feest een huldebljjk aan te bieden en daarbjj tevens den oud-direclcur, den heer Joh. van T Lindenhout, te huldigen. Er werd een comité benoemd, dat dit plan nader zal uitwerken en de noodige stappen zal doen. De inrichting heeft als jubileumsgaven van mej.wen H. te U. f 400 en van mej. wed. G. v. R. te Amsterdam f 200 ontvan gen en van N. f 100, met byschrift „Paschen 1913". Bjj de Donderdag te Meerkerk gehouden Rjjks- en Provinciale stieren keuring werden bekroond: Drie- en vier-jarigen (aanvoer 2 stuks): Fokvereeniging „Gorinchem en Arkel" met f 100; Fokvereeniging „Verbetering zjj ons doel" te Waddinxveen, met f 100. Twee-jarigen (aanvoer 7 stuks): Fokver eeniging „Ons Belang" te Kedichem, met f 75; A. de Hoop te Lexmond, met f 100. Een-jarigen (aanvoer 13 stuks): W. Slob te Overslingeland, met f 40; I. de Klerk te Hoornaar, met f 40; C. de Jong Jzn te Hoog-Blokland, met f20; J. de Bruin te Leer broek. met f 20; B. Slob te Hoornaar, met f 20. De beer A. A. Neeb, Rjjkslandbouwleeraar voor Zuid-Holland, was bij de keuring aanwezig. De jury bestond uit de heeren: H. Voor- spujj te Groot-Ammers; J. Laay te Rijsoord; J. Overwater te Strjjen; J. Prins te Alpben. Gorinchem, 28 Maart. De anti-revo- lutionnaire kiesvereeniging „Nederland en Oranje" heeft, volgens „de Standaard*", voor twee opengevallen zetels in den gemeente raad, (vac.-Van de Geer en Ravenswaay) (lib.l, den heer I. C. Mortier (a.-r.) candidaat gesteld. 'Alblasserdam, 26 Maart. Wegens ziekte van den directeur van het Postkan toor alhier is tot tydelyk directeur benoemd de heer B. T. de Hosson, te Rotterdam. Alblasserdam, 28 Maart. Uit het financieel verslag van de afdeeling „Kinder dijk en Omstreken" der Ned. Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose bljjkt, dat de ontvangsten in het afgeloopen boekjaar f 1964,591/j en de yitgaven f 1726,48 hebben bedragen, zoodat er een batig saldo is van f 238,111/9. De afdeeling telt 59 leden. 'Alblasaerwaard en VUfbeeren- lauden, 28 Maart. De handel in kaas was deze week weder traag, de prjjs flauwer; boter, bjj rifimer aanbod, iets goedkooper. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 27,50 4 f 30, zware partjjen tot f 32,75 per 60 K.G. Goéboter f 0,75, weiboter f 0,65 per 1/9 K.G. De werkzaamheden op den bouwakker zjjn thans in vollen gang. Jammer dat de regen ze nu en dan onderbreekt. Er heerscht weder gebrek aan werkkrachten; zeer veel bouwland ligt nog onbewerkt. 'Ameide, 28 Maart. De kiezerslijst dezer gemeente voor 1913/14 bevat de namen van 280 kiezers voor de Tweede Kamer, 278 voor de Provinciale Staten en 226 voor den Gemeenteraad. Voor 1912/13 waren de cjj fers respecl ie vel jjk 273, 268 en ?I9. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben aan den Centralen Gezondheidsraad te Utrecht, ter vervulling van de vacature in de Ge zondheids-commissie te Schoonhoven, welke 1 Juli e.k. ontstaat door de periodieke af treding van Dr. T. Beekenkamp te Gouderak, voorgedragen de heeren: T. Beekenkamp (aftr.) en F. J van den Berg, arts te Ameide. Het verbeteren der los- en laadplaats aan de rivier de Lek alhier, publiek aanbe steed den 15den dezer, is gegund aan den laagsten inschrijver, den beer Chr. Streef kerk, aannemer alhier. limuerMtol, 28 Maart. Heden is alhier een begin gemaakt met het schillen van de teen. De groote voorraad, welken men thans heeft ingekocht, is oorzaak dat men hiermee zoo vroegtijdig is aangevangen. De zangvereeniging „Aurora" alhier, beeft besloten deel te nemen aan bet con cours, dat dit jaar te Rotterdam wordt gehouden. §AliHerttal28 Maart. Men verzoekt ons nog het volgende op te nemen over de uitvoering van „DeScheppiug", van J. Haydn, door de gemengde zangvereeniging „Aurora" alhier op 24 Maart j.|. Wie van de uitvoere|den wol de grootste lof toekomt, is zeer mOeiljjk uit te maken. Allen hebben het beste gegeven wat zjj konden en daardoor een scboone daad ver richt, waarvan de machtige indruk ons nog lang zal byblyven. Zjj hebben „De Schep ping" vertolkt op een wijze, die bewonde- ring afdwong. De eenheid van klank en de gevoelvolle voordracht verdienen een warme hulde, te meer wanneer fiSn wiet, dat geen enkele repetitie aan deze uitvoe ring kon voorafgaan. Daardoor werden boogo eischen van kunst aan koor, solisten en begeleiding gesteld. En zjj hebben niet gefaald; de inzettingen waren correct. De heer L. Hofman leek ons in het eerste en tweede gedeelte niet op dreef. In het derde gedeelte nam hjj echter schitterend revanche. Vooral in do. 32 duet deed hjj genieten van zjjn vol, diep geluid en ge voelvolle voordracht. Het „recitatief" vond in hem zjjn dankbaarste vertolking. De heer Theod. v. d. Ham mag zich ver heugen in een prachtige, hooge stein van bjjzondera muzikaliteit. Zjjn voordracht was diep gtyoelvo^^oodat hjj ons bpoge kunst te genieten gif.' Hoe ntéqfr Ugh lonk no. 24 Aria „Met kloeke fiere waardigheid" enz. Vol van ontroerende schoonheid was het begin van bet derde gedeelte „Door rozenwolken breekt, gewekt door zoete klank, de morgen jong en schoon." Als ik nu kom k>| mevrouw Fruit van Hertog—Pasveer, dajLgeldt hier: lest best. Zjj is een kunStenaresvan den eersten rang. In de soli had zjj de grootste en daardoor de moeilijkste taak, waarvan zjj zich op een uitnemende wjjze kwèet. Zjj zong het alles, door schoonen eenvoud en natuurlijkheid, ontroerend. De ruimte laat nief toe alle scboone ge deelten te vermelden. Laai ik even aan- stippep: bet vogelenlied, de -fillipTh uit hét tweedc'deelAM no. Sphelofoéroen- liédT en hét düet no. 32. Aan het koor een bjjzonder woord van lof en hoogachting. Kunstzin, wilskracht en een uitstekende leiding, zjj alleen zjjn in staat orn in een kleine gemeente zanders en zangeressen te vormen, die zoo schitte rend de moeielykheden wisten te over winnen. De fuga's in no. 13 en hel slotkoor dwongen ons bewondering af. Gjj hebt, „Aurora", door deze uitvoering iets grootsch tot stand gebracht en de kunstvrienden in en buiten uwe gemeente ten zeerste aan u verplicht. De begeleiding was in goede handen. Wel was het jammer, dat de eerste violisten te veel temperament aan den dag legden. Hel kostte den directeur moeite ze m te houden, vooral waar zy neiging vertoonden om het tempo te versnellen. Het slotkoor van het tweede gedeelte heeft beslist door hun te krachtig spel geleden. Dat neemt niet weg dat de prestatie der heeren Tbieme (Rotterdam), de la Rosière (Gorcum) en Luttink en Zanen te Amsterdam als violisten, met mejuffrouw C. A. Sprujjt te Gouda als pianiste, en den heer Jaap Spaanderman als organist, ver dienstelijk genoemd raag worden. De in leiding was aangrijpend mooi en menige heerljjke orgeltoon wekte stille ontroering. Koor, solisten en begeleiding, zjj hebben ons de schoonheden' van het meesterwerk doen gevoelen en het kerkgebouw te Am merstol gemaakt tot een tempel van ver heffende kunst. „Aurora" heeft zjich op haar tienjarig bestaan een monument gesticht. Aan baar. de taak om ons nogunenigmaal op te roepen tot een bedevaartsgang. Z. H. "Benschop, 28 Maart. De op 22 Maart j.I. vastgestelde kiczersljjst voor 1913/14be vat de namen van 400 kiezers voor de Tweede Kamer, 398 voor de Provinciale Staten.en 278 voor den gemeenteraad. De door het bestuur van het water schap Benschop opgemaakte Ijist van stem gerechtigde ingelanden bevat de namen van 154 personen, te samen vertegenwoordigende *2171 stemmen. Bergambacht, 28 Maart. Gister avond is alhier de algemeene vergadering der Coöperatieve Boerenleenbank gehouden, in tegenwoordigheid van 43 leden. Na opening der vergadering door den heer J. P. Mablstede, voorzatter van den Raad van Toezicht, en lezing der notulen, werd eerst de rekening over 1912 behandeld, welke sloot in ontvang en uitgaaf met een bedrag van f 193.422.07. De balans sloot met f 71841.82. Het winstsaldo bedroeg f 163,23. Aan spaargelden was ontvangen f77110.18 en terugbetaald f 48631,33. Bjj de Centrale Bank stond op 31 De cember 1.1. een saldo te goed van f 52100,98. Voorschotten werden verstrekt tot een bedrag van f 15200, waarvan f 9500 werd afgelost, terwnl de bank met 16 personen in loopende rekening stond. Er zjjn 57 leden en op het einde van 1912 waren 65 spaarboekjes loopende. Bergambacht,.<28 Maart J. A. deV., vau bier, kwam irM zjjn paard en wagen van Gouda rjjden. 'Plotselingpajarok het paard van een auto. De V., die uit den wagen wilde springen om het op hol ge slagen dier te grjjpen, viel en bekwam een schedelbreuk. Zjjn vrouw kon nog bjjtjjds van den wagen springen. Paard en rijtuig geraakten te water. (R, N.) §|>rlebrugge, 23 Maart. Bjj het «lootje- springen geraakte «In zoontje van II. R. alhier te water. I)p knaap wist zich zelf te redden. "Glessen-Nleuwkerk, 27 Maart. Het heiwerk voor den bouw van een kerk met toren c. a voor rekening van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Gies®#n-Nieuw- en-Oudekerk met Peursum, is aangenomen door den heer Visser te Papendrecht, die ook bet heiwerk hdfeft van het te bouwen woon- en koetshuis voor rekening van Dr. W. C. Rensen alhier. Ook bjj den beer J. Kloek Sr. tedPeursum was hem het heiwerk opgedragen. De vier motorschippers aan de stoom- zuivelfabriek alhier, die Zondagmorgen het werk hebben neergelegd, ten einde om de 14 dasen een vrjjen Zondag te verkrygen, zjjn door de directie ontslagen. 'Haastrecht, 28 Maart. Tot bestuurs lid van den polder Hoog- en Laag Bilwjjk is benoemd de heer K. Graveland. In de plaats van den heer A. van Mejjeren (vertrokken) is tot voorzitter vah den polder benoemd de heer J. Voets. Dinsdagmiddag stond- ter hoogte van den landbouwer J. v. d. Vlist een kar van, den slager Spoor uit Gcruda, waaropgezeten was een jongen, die op het paard moest passen. Door een of andere oorzaak liep het paard achteruit en spoedig lag alles van den djjk. De jongen kwam er niet al te best af: met een gebroken been werd hjj opgenomen en daarna naar bet Zieken huis te Gouda vervoerd. Donderdagmorgen viel het driejarig zoontje van den veldwachter Djjk alhier in de Haven. Op bet hulpgeschrei van zjju broertje snelde D. Lakerveld, werkzaam aan de in aanbouw zjjnde woonhuizen aan bet Kerkwecje, te hulp. De drenkeling was reeds gezonken; met moeite kon L. hem nog grjjpen. Bewusteloos werd het knaapje opgehaald, doch gelukkig kwam het spoedig weer bjj. Dr. Hakkenberg verleende hulp. "Hoenkoap, 28 Maart. De kiezerslijst voor 1913/14 bevat de namen van 106 kie zers voor de Tweede Kamer, 103 voor de Provinciale Staten én 84 voor den ge meenteraad. 'Jaarsveld, 27 Maart. Bjj de heden gehouden publieke aanbesteding van de uitbreiding, in twee perceelen, van de be graafplaats alhier, was ingeschreven als volgt C. Zanen Cz., Ammerstol, te perc. f1040; dezelfde, le en 2e perc. f 2089; Scholten, Ammerstol. le perc. f 1090; dezelfde, leen 2e perc. f 2160; T. Scbmieman, Jaarsveld, 2e perc. f 920; J. de Bruin, Lopikerkapel, le perc. f 888; A. de Bruin, Jaarsveld, le perc. f 848; C. de Bruin, Jaarsveld, 2e perc. f748; P. v. d. Berg, Jaarsveld, 2e perc. 1 697; M. Veenvliet, Jaarsveld, 2e perc. f 473. Perceel 1 is gegund aan den heer A. de Bruin, perceel 2 aan den heer M. Veenvliet Jaarsveld, 28 Maart. Tot gecommit teerde en voorzitter van het waterschap „de Gecombineerde Uiterwaarden" onder deze gemeente is met algemeene stemmen herkozen de heer A. van Staveren, te Ameide. 'Kinderdijk, 27 Maart. Hedenmorgen is met goed gevolg van de scheepswerf der firma L. Smit Zoon alhier te water ge laten een zelfladende hopperzuiger, voor Nederlandsche rekening. "Krimpen a/d Lek, 28 Maart. De vastgestelde kiezerslijst voor't jaar 1913/1914 bevat de namen van 586 kiezers voor de Tweede Kamer, 586 voor de Provinciale Staten en 479 voor den gemeenteraad. SLangerulgewelde, 28 Maart. Dinsdag schrok liet paard van Zwanenburg uit Waar der voor een aan den weg liggend hoopje grond. Het dier sprong op zjj uit en viel, waardoor een boom van de kar brak. Nadat de boom met een touw was verstsrl^t, werd de reis voortgezet. 'Lekkerkerk, 28 Maart. Onze dorps genoot, de heer B. Verwaal, is benoemd tot onderwjjzer aan de school voor zwak zinnigen te 's-Gravenhage. *Nlenwerkerk a/d IJsuel, 28 Maart. Onze plaatsgenoot G. Visser is geslaagd voor bet einddiploma der Ambacbtsavond- school te Gouda. Bovendien is bem in de 5e klasse de tweede prjjs voor bandteekenen toegekend. Ni lenwerkerk a/d IJsuel, 27 M»»rl. Tijdens de godsdienstoefening in de R.-K. Kerk alhier op Tweeden Paaschdag zat een opgeschoten jongen een sigaar te rooken. Toen de koster op zjjn vertrek aandrong, dreigde de jongen met een pistool, waarop nogal cenig tumult ontstond. Nadat de knaap verwjjderd was, werd de godsdienst oefening voortgezet. Later bleek men te doen te hebben gehad met een jongen, die niet wel bjj het hoofd is. (R. N.) 'Kieuw Lekkerland, 28 Maart. Vol gens de vastgestelde kiezerslijst bedraagt het aantal kiezers dezer gemeente voor de Tweede Kamer en voor de Prhvinciale Staten 664 en voor den Gemeenteraad 574. Nleuw-Lekkerland, 28 Maart. De rekening over 1912 van den polder „Nieuw- Lekkerland" bedraagt in ontvangsten f 8404,42, in uitgaven f 3198,33'9, batig saldo f 5206,081/9. 'Oudewater. 28 Maart. Donderdag avond was bet de laatste avond van den verstelcursus, gedurende bet winterseizoen gegeven. De leerlingen ontvingen uit banden der dames enkele kleedingslukken, waar onder zelf-verstelde, en brachten verderden avond gezellig door, waarbjj bet aan ver snaperingen niet ontbrak. Een woord van lof mag zeker niet worden onthouden aan de dames, die zoo welwillend al sedert eenige jaren dezen cursus geven en daarmede zulk nuttig werk verrichten. Per motorboot zjjn van hier sedert November van het vorige jaar dageljjks duizenden liters melk in bussen naar de Coöperatieve Vereeniging van Zuivel bereiders te Rotterdam verzonden. Deze verzending is nu opgehouden. Zjj zal echter, naar wjj vernemen, in bet najaar op nog uitgebreider schaal plaats hebben. "Peursiini,27 Maart. Tot jachtopziener te Terborg (Geld.) is benoemd H. Schakel alhier. 'Polsbroek, 26 Maart. Uit het jaar verslag van de Commissie tot wering van Schoolverzuim alhier, bii den raad ingezon den, bljjkt, dat in 1912 twee overtreders, van de Leerplichtwet werden opgeroepen. Aan beiden moest, wegens bun niet-ver- schjjnen, eeü waarschuwing worden ge zonden. "Polsbroek28 Maart. De kiezers lijst voor 1913/14 bevat de namen van 181 kiezers voor de Tweede Kamer, 179 voor de Provinciale Staten en 148 voor den ge meenteraad. 'Streefkerk, 27 Maart. Toen heden morgen de heer D. C. Molenaar alhier uit rjjden wilde gaan, sloeg onverwachts zjjn paard, met leege tilbury achter zich, op hol. Het had nog niet ver gehold, of het ging .met de tilbury vau den dyk. Hel paard, dat niet geheel getuigd was, raakte door den val los van het voertuig en ging alleen in vliegende vaarl verder. De tilbury bleek later een weinig beschadigd; het paard had geen letsel bekomen. 'Tienhoven, 28 Mqart. Op de kiezers lijst dezer gemeente voor 1913/14 komen voor -69 stembevoegden voor tie Toeede Kamer, 68 voor de Provinciale Staten en 48 voor den raad, tegen respectievelijk 68, 68 en 50 ten vorige jare. •Zevenhuizen, 27 Maart. Dinsdag ochtend is de Gereformeerde Kerk alhier 8 meter achteruitgezet. Het houten gebouw was daartoe op rollen gezet en werd zoo doende verschoren. Het schouwspel lakte veel toeschouwers. Op de Woensdag gehouden veiling waren aangevoerd 986 kippeneieren en 148 eendeneieren. De kippeneieren brachten op van f 3,50 tot f 3.80, de eendeneieren f 4 a f 4,05, alles per 100. Een partjjtje sjalot ten van 25 K.G. werd verkocht voor f 1,66. Woensdag gaf de dansclub „Onderling Genot" een tooneelavond met bal in het café „Hof van Holland" van den beer A. van Reeuwjjk. Behalve onderscheidene voordrachten wer den opgevoerd vier kluchtspelen: „De droge Min", „Zet je petje af", „Een gevaarlyk Bruidje" en „De Amsterdamscbe Keuken meiden", welke goed werden gespeeld en den lachlust der vele genoodigden opwekten. De rjjk geworden visscbersjongen viel vooral in den smaak. Het publiek amuseerde zich uitstekend. Een gezelschap van vier personen reed Maandag per kar naar Rotterdam. Onderweg, inden Prins-Alexanderpolder.verloordekoet- sier zijn pet. Om die te gaan balen, gaf bjj de leidsels over aan een onbevoegde. Deze trok er zoo aan, dat de hit achteruit liep en allen te water geraakten. Zjj kwamen er gelukkig met een nat pak af. De wagen bleef onbeschadigd, evenals een fiets die «r op lig. KERKNIEUW*. Do. J. G. Dekking, predikant der Ned. Herv. Kerk te Monster, vroeger te Krimpen a/d Lek, heeft een beroep ontvan gen naar de Ned. Herv. Kerk te Hasselt (O.). Dr. W. G. Harrcnstein',-candidaat te Amsterdam, beeft een beroep ontvangen naar 'de Gereformeerde Kerk te Schoone- beek (Dr.) en te Velsen. 'Mleuwcrkerk m/d IJssel, 28 Maart. Maandag werden eenige zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk alhier verkocht voor de booge som van f 110. GEMENGD NIEUWS. D" gemeenteraad van Ridder kerk hoeft besloten om des Zondsgs de herbergen van 9 lot IJ uur on van J tot 4 uur te sluiten. Het vreemdelingenverkeer zal hierdoor met vooruitgaan. Do Wielrijdersbond vooral ■naakt bezwaar, omdat Bolnes en Rjjaoord ook onder Ridderkerk behooren. Een adres met honderden handteekeningen gaat nu naar den gemeenteraad, ora de nieuwe verordening in te trekken. Daar zich sedert 9 dezer te Oldenzaal geen nieuwe pokkeogevallen hebben, voorgedaan, kan de ziekte aldaar als geweken worden beschouwd. Zondag schrok het dochtertje van W. Bouter te Streefkerk van een bond. Zjj viel en brak een been. De werkman J. H. te Heem stede, die zich Donderdagochtend per fiets naar zj)n werk begaf, slipte bjj de Marselusvaart, viel daarin en is verdronken. De man Iaat een wednwe met zeven kinderen na. Te B1 eskensgraaf 1oopt een ooievaar in het land, die door zjjn buiten gewone tamheid veler aandacht trekt. Langbeen wandelt, omringd door kinderen, heel op zjjn gemak door het weiland, zonder zich iets aan te trekken van de tegenwoordig heid der jeugd. Het dier heeft om een dér pooten een rooden riflg, zoOder merk. De heer D. Boer, véebouder te Oudewater, heeft Dinsdag (dat is 8 dagen later dan t vorige jaar) 22 melkkoeien in zyn overvloedig van graa voorziene weide gebracht. Gemeeateraad van Waddinxveen op Dinsdag 26 Maart 1913. Afwezig de heeren K. Jonkheid en J. Visser. Ingekomen waren o.a. vau Gedeputeerde Staten Een goedgekeurd Raadsbesluit d.d. 21 Februari j.I. tot het aangaan van 1. een geld- leening van f 2000 4 pari, tegen een rente van 4'fi pCt. 's jaars, af te lossen in 35 zooveel mogeljjk geljjke jaarlijksche ter- mjjuen, ter bestrjjding der kosten van nieuwe werken voor vergrooting en uit breiding der steenkolengastabriek, en 2.' lot het aangaan van een geldieeniug van f6000 a pari, tegen een rente van ï'/g pCt. 's jaars, af te lossen in 20 geiüke jaarljjkscbe termynen, ter bestrjjdmg der kosten van nieuwe werken voor vergroting en uit breiding der steenkolengasfanriek. Het goedgekeurd kohier van den hoofde- lyken omslag, dienst 1913. Voorts twee adressen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente, naraeljjk: lo. om adbaesie te betuigen aan een door deze Kamer ingezonden adres aan den Minister van Waterstaat en den direc teur-generaal der Maatschappij tot Exploi tatie van Staatsspoorwegen inzake los- en laadplaats aan de voormalige spoorwegbrug. Hieromtrent deelt de voorzitter mede, dat hem bekend is dat deze zaak in voor bereiding is bjj de Maatschappij tot Exploi tatie van Staatsspoorwegen. In verband daarmede acht de voorzitter het beste, dat de raad zich voorloopig van bet betuigen van instemming onthoudt, waartoe besloten wordt;' en 2o. een verzoek om een groote- re jaarljjkscbe toelage, thans bedragende f 26; voorloopig wordt gevraagd om f 500. Dit laatste verzoek wordt in handen gesteld van B. en W. en de financieele commissie ora praeadvies. t Een brief van Gedeputeerde Staten be treffende den spoorweg Gouda—Boskoop— Alpben. Wordt gesteld in handen van B. en W. en de financieele commissie. Een missive d.d. 17 Maart j.l^ van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, waarin zjj mededeelt dat: lo. in deze ge meente, vooral bjj slecht weder, bet gemis van een wachtlokaal voor reizigers, die per stoomboot op reis wenschen te gaan, zeer sterk wordt gevoeld2o. dat tengevolge van de voortdurend toenemende industrie de verzendingen en de aanvoer van goederen zich zoodanig hebben uitgebreid, dat het ulej i een kfein ge< bergen en daardoor vele goederen op den kleine pak buisje in bet pand van den heer Kwaak slechts een klein gedeelte kan steiger en de straat opgeslagen moeten worden3o. dat de aanlegsteiger geen vol doende ruimte meer toelaat tot opslag van goederen, die niet io de openlucht kunnen worden geplaatst. Daar zjj verbetering van een en ander dringend noodzakelijk acht, beveelt zij deze zaken by den Raad aan. Wordt gesteld in banden van B. en W. on te zjjner tjjd te dienen van advies. Daarna komt in behandeling: 1. Het Reglement van Orde voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze ge meente. Overeenkomstig de hun gegeven opdracht, hebben B. en W. dit reglement onderzocht. Over het algemeen kunnen zij zich met den inhoud vereenigen en zjj zouden'dan odk getto bé*w«ïr hébben tot goedkeuring ervan te adviseeren, als zjj üiet overtuigd waren dat het wenscheljjk is aan artikel 2 als le lid het navolgende toete voegen: De vergaderingen worden in het openbaar gehouden: „de deuren worden gesloten, wanneer de vergadering zulks noodig acht." Zjj beoogen daarmede in bet reglement vast te leggen, dat openbare vergaderingen regel en besloten bijeenkomsten uitzonde ringen zjjn. Het reglement wordt daarna door den raad goedgekeurd, onder voorwaarde dat bovenstaande bepaling wordt toegevoegd. 2. Een adres van de N. V. Machinale Stoel- en Meubelfabriek te Waddinxveen, om de sloot ten zuiden van den Kerkweg gedeeltelijk te mogen dempen. Wordt doegestaan onder voorwaarde, dat het bestaande hek een meter worde terug gebracht. 3 Een verzoek van het Gemeentebestuur van Boskoop om adhaesie te betuigen aan een adres aan Gedeputeerde Staten, om de Gouwe met passagiersbooten sneller te mo gen bevaren. B. eu W. zijn van oordeel, dat in deze twee belangen in het oog moeten worden gehouden. Dt'ze belangen zjjn aan den eenen kant die der reizigers <j.q. die der in dustrie en aan den anderen kant die der onderhoudsplichtigen van den walmuur en die d«r langs de Gouwp wonende fabrikanten en handelaren. Wanneer de stoombootraaatschappyen by hel maken der dienstregelingen voldoende rekening houden met den treinenloop, aebten B. en W. een vergrooting der anelheid met een zesde niet van overwegenden aard. De belangen der onderhoudsplichtigen van den walmuur eischen, dat de vaartsuelheid met ''ov'ereènkom.tig h«t vooritel T.D B.en W. wordt beololon, nist m t.««nopbotTonoet. 4. Een veraoek van K. Kamus c.s. om h«titrating van de Wilhelminakade. Ten*, achten veel, in dat adres ge- noeind, overdreven. Te eeniger tjjd t«l tot bestrating van dat voetpad behooren te worden overgegaan. Daar echter de aanleg eener drinkwater leiding eerlang ook in deze gemeente kan worden tegemoetgezien en daarmede gepaard bet opbreken vandegeheele bestrating, ichteu tij het voorshands ongewenscht, vóór dien tjjd het straatwerk over een Aanmer kelijke lengte uit te breiden. Ora echter zooveel mogelijk tegemoet te kom^n aan de door adressanten geopperde bedenkingen tegen den tegenwoordigen toe stand der Wilhelminakade, zjjn de eigenaren der woningen, die, in strjjd met de desbe treffende bepalingen der Algemeene Politie verordening, van de dakgoot een afvoerpijp op den openbaren weg hebben, aangeschre ven deze te verwjjderen voor 1 April a.s. Overeenkomstig bet voorstel van B. en Getrouwd: G. DE VREUGT en A. C. DEN BRAVEN, die, mede namens wederzjjdsche Familie, hartelijk dank zeggen voor de vele bljjken van belangstelling, bjj hun Huweljjk ondervonden. Stolwjjk, 28 Maart 1913. DANKBETUIGING. Aan de vele vrienden en belangstellenden, die van hun vriendschap en belangstelling bljjk gaven gedurende het Ijjden en bet smartvol afsterven van onzen innig geliefden en onvergeteljjken Zoon, Kleinzoon, Broeder en Verloofde HERMANUS, betuigen wjj onzen hartgrondigen dank, tn verder aan de Leden der Zangvereeniging „Auhora" voor de eervolle teraarde bestelling. De Familie KOK. Amqierstol, 28 Maart 1913. uvereennomsiig ubi vuurain *>u l». W. wordt afwjjsend op bet adres beschikt. 5. Hst kohier van Schoolgelden over de maand Februari. Wordt vastgesteld tot een bedrag van f 160,10. De behandeling van een reclame tegen den h. o. van M. Koetsier wordt aangehou den tot een volgende vergadering. De vergadering gaat hierna over in Comité. (D. v. G.) ViCATCEEBEÜBTEN. Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondag 30 Maart 's avonds 61/a uur, Ds. Batelaan, van Ouderkerk é/d "stolwjjk: Zondag 30 Maart, intrede en bevestiging van Ds. France Voor de vele bewfizen van deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Vader, Bebuwdvader en Zwager PIETER DE GROOT, Weduwnaar van Neeltjk Hoogendoorn, betuigen wjj onzen hartelyken dank; in zonderheid aan den WelEd. Z.Gel. Heer Dr. E. A. FAUËL, Arts alhier, voor de zorgvolle behandeling, tjjdens de ziekte van ruim twee jaar aan onze ouders bewezen. Uit aller naam, W. DE GROOT. Bergambacht, 28 Maart 1913. bumglblijhe stand. Schoonhoven. Van 25-28 Maart. Geboren: "Arnoldus Franciscus, z. van C. J. Dries en P. Klerks. Getrouwd: A. Verhoef en M. Vleghert. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van G. J. van den Bergh en H. Prujjt. TlMcberU-herlchten. 'Ammerstol, 28 Maart. Van Zaterdag 22 tot en met Vrjjdag 28 dezer zjjn alhier ter naarkt aangevoerd 246 winterzalmenprjjs per i/i K.G. f 1,- 4 f 1,20. •Krnllngen, 28 Maart. Deze week wer den ter markt aangevoerd 1238winterzalmen, prjjs f 1 A f 1,40 per 5 ons. "Krimpen n/d Lek, 28 Maart Van 25 Maart tot heden zijn alhier ter markt aangevoerd 7 zalmen, welke verkocht werden voor f 1 A f 1,15 de halve K.G. Marktberichten. Gouda, 27 Maart. Kaas, le qual. f 82,50 k i 34,—, le qual. f 30,— a f31,50; zwaardere f k i Aangevoerd 86 partjjen. Handel vlug. Botterdam, 25 Maart. Aangevoerd 33 paarden, 1598 magere en 689 vette runderen, 172 vette, 1360 nuchtere en graskalveren, 117 schapen of lammeren, 1002 varkens, 171 biggen, 3 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 44 ct., stieren 33 tot 38 ct., kalveren 55 tot 60 ct. per '/i kilo. Melkkoeien t 160 a f 340, kalf koeien f 170 a f 360, stieren f 150 a f 380, pinken f Nuchtere kalveren: fok- f 16,— k f28,—, slacht- f 10,— k f 16.—, Schoonhoven, 26 Maart. Boter le qual. - 65 ct., 2e qual. 62 cL per half kilo. Kaas f 28 k f 32 per 50 kilo. Biggen f 10 k f 15 per stuk. Eieren f 4,— per 100 stuks. Woerden, 26 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 71 partjjen. Prjjs van Goudsche le soort f 31,a f83,50 te soort f 28,— a f 30,—, id. zwaardere f32,50 a f Noord-Hoilandsche f Den 2den April 1913 hopen onze Broeder en Zuster GERRIT DE JONG Az. en SIJGJE DE JONG, geboren van der Velden, hunne te herdenken. Namens hunne dankbare Broeders en Zuster, A. DE JONG Az. Ouderkerk a/d IJssel, 29 Maart 1913. if V»I*> V» J *1 :>!«>%>Tv Zoo de Heere wil en zjj leven, hopen onze geliefde Ouders PIETER KROON MERRIGJE BOT op Vrjjdag 4 April a.s. hunne te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Nieuwpoort, 28 Maart 1913. Zoo de Heere wil en zjj leven, hopen onze geliefde Ouders JAN ADRIANUS DE VRIES en METJE VERHOEVEN den 8en April a.s. hunne te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. 1 Stolwjjk, 28 Maart 1913. van te geven door Mej.MELIE GROENEWEGEN,Leiden,(Zang), den Heer M. QUISPEL, Rotterdam, (Zang), den Heer I. VOS, Leiden, (Viool) en den Heer P. ZANEN, Ammerstol, (Orgel), OP WOENSDAG 2 APRIL 1913, des avonds ten 8 ure, in het Kerkge- bbuw der Bem. Geref. Gemeente te Schoonhoven. TEKSTBOEKJES, tevens Bewjjs van Toe- trantf k f 0,65 verkrijgbaar in den boek handel van S. W. N. VAN NOOTEN één flink* van maat, de andere iets kleiner, beide zeer raak. Dagelijks te bezichtigen (behalve 's Zondags), bjj J. van JEVEREN, Vrachtrijder te Moordrecht. Te koop gevraagd liefst op veeren, geschikt om steenkolen te rjjden. Franco brieven, met opgaaf van prjjs en grootte van het dek, aan G. VAN DIEREN te Nleuw-Lekkerland. gevraagd, k f O,«O per uur, bij A. WOUDENBERG* te Schoonhoven. gevraagd, P. G., door CHR. M0HR le Ouderkerk a/d IJssel. Huis en Tuin beschikbaar. Ondertrouwd: HENDRIK KENTIE J.Cz. en GEERTJE DE BRUIN Ld. Groot-Ammers, Bergara bacht, 27 Maart 1913. Ondertrouwd: CORNELUS DE JONG Lz. en GOSEWIENA DE VRIES. Stolwjjk, 28 Maart 1918. M^jn vriendelykeu dank voor Uwe deel neming op 21 Maart! VAN SLÓTEN. Bjj akte, op den 27. Maart 1913, ir-w voor Notaris A. F. van WALSEM, te Rotterdam verleden, is tusschen de heeren N. N. als commanditaire Vennoot, en de ondergeteekenden WILLEM VAN MEGGELEN, fabrikant te Hilversum, en JOHANNES PETRUS DE SWART, fabri kant te Bergambacht, als bebeerende en eenige aansprakelijke Vennooten, eene Vennootschap aangegaan, ten doel hebbende de ffcbricatle van Timmer- en Meubelwerk, en van alles wat in den meest uitgebreiden zin daartoe behoort. De Vennootschap wordt gedreven onder de Firma en is gevestigd te Bergambacht. Zjj is aangegaan voor 6 achtereenvolgende jaren, geacht wordende te zjjn ingegaan 1 Januari 1913 en mitsdien eindigende 31 December 1917; echter zal de Vennoot schap geacht worden telkens voor 5 jaren geheel op dezelfde voorwaarden te zjjn ver lengd, wanneer niet een der Vennooten minstens 6 maanden voor bet eindigen van het vjjfjarig tjjdvak aan de anderen op zegging heeft gedaan. L leder der Vennooten VAN MEGGELEN en DE SWART, is bevoegd ten name der Vennootschap te handelen, voor baargelden le ontvangen en uit te geven, de Vennoot schap aan derden en derden aan de Ven nootschap te verbinden en voor de flrma te onderteekenen. De toestemming en onderteekening van £eide genoemde Vennooten zal echter noodig zyn tot bet teekenen van promessen of order biljetten, voor avalteekenen van handels- Espier, het aangaan van geldleeningen orgtochten of dadingenhet opdragen vtn geschillen aan scheidslieden, het huren, verhurenaankoopen of op andere wjjze verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het vestigeu van zake- Ijjke rechten op die zaken, en in het alge meen tot het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der Vennootschap behooren. Termijnzaken of speculatieve verbinte' nissen zjjn niet geoorloofd. W. MEGGELEW. J. P. DE 8WAKT. tc Schoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag SO Maart 1DI3, 's voorm. 101/2 uur, onder leiding van Ds. R. MIEÜEMA. VERLOREN te Bergambacht op 2den Paaschdag: Terug te bezorgen tegen goede belooning bjj P. VEKDUIJN As., Bergam bacht, Benedenberg. op matige voorwaarden, voor plaatsing als lute of 3de Hypotheek op Lande rijen en Hulzen; alsmede onder Borg stelling. Br. fr., No. 85, Bureau van dit Blad. Te koop of te huur: lang 13 Meter, compleet. Verder Scheepealoophoat, Palen, PlankenBrugdekken Leggers Slooperjj, Streefkerk. Aanbevelend, voorb. GEZ. HOFSLAG, Haven, hij de Stadliuisstr., Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: en een HALFWAS, voor vast werk. Adres; P. VIS, Mr. Schilder te Nootdobp, nabjj Den Haag. TERSTOND GEVRAAGD: (vormwerk). Adres P. van WIJNGAARDEN, BcnOAMBACUjT. Terstond gevraagd een flinke Halfvra* of bjj P. v. d. MEIJLE, Streefkerk. Bevraagd een Loopknecht. Adres Firma H. HOOIJKAAS, Schoonhoven. Knip deze advertentie uit en bewa waarde. Wjj ad verteeren slechts één n waar ze zorgvuldig; zjj heeftgroote maal. Evenals vorige jaren hebben wjj het genoegen, U hierbjj onze «ieuw® 1913 te doen toekomen. Wjj leveren ieder particulier tegen fabriek»- en handelaarisprys, zoodat door ons aan arm en rjjk, aan alle standen der maatscbappy tegen uiterst lagen döC^A^e'^mogdb*keeonde^deetèn^evan^<niferschillig welk merk ook, zyn aan onze fabriek legeGaranuèe word? opd^^fromptste wjjze en met de meeste zorg spoedig ten uitvoer ge bracht, garantiedeelen moeten echter franco aan ons hoofdkantoor te Sittard worden l0egümdatn'raet prijscouranten altjjd veel geld verloren gaat, hebben wjj het niet noodig aeacht deze uit te geven. Neem e.ns een proef met onze prachtige en sterke machines, nabestellingen van kennissen, vrienden en familieleden kunnen met uitblyven. By be- stellins van 6 stuks tegelijk worden reiskosten naar Sittard vergoed. Bij het koopen van onze algemeen bekende rjjwielfabriek bespaart men veel geld. Men koopt uit de eerste hand nieuw fabrikaat. Alle goederen, welke uit onze fabriek worden afgeleverd, staan onder de sterkste contróle, en worden tweemaal gecontroleerd voor de verzending. Prjjslijst voor 1913 ais onderstaand. Wy verzenden uit onze fabriek, uitsluitend onder rembours, vrjj 2icbt. Een prachtig, nieuw Heerenrywiel, geheel compleet voor den spotprys van t 26. Len Engelsch rijwiel inèt 2 remmen, kogelvrjjwiel, eerste klas binnen- en buitenbanden, met 2 jaar garantie op het rjjwiel en 1 jaar op de banden, kortom een prachtvolle luxe- machine, voor den spotprys van f 36.—. ThanS noteeren wjj voor een slagers- of bood- Terstond of 1 Mei gevraagd: V. G.goed kunnende melken en van goede getuigen voorzien. Loon f H.— P®*L*?®., Zich aan te melden by A. VREUGDENHIL Zich aan te melden bij A.1 te Loosduinen. Met Mei of eerder gevraagd P. G., goed kunnende melken. Adres P. HALLING, Gouherak. Gevraagd, met 1 Mei of eerder, in een gezin zonder kinderen, een bekwame P. G. of G. G., niet beneden de 25 of 30 jaar, die de geheele huishouding op zich kan nemen en tevens genegen is de vrouw des huizes in haar ziekte b\j te «taan. Adres H. v. d. HASPEL Cz., ScbiWer, Kinderdijk E 249. maanden garantie." Dit rywiel is'by duizenden slagers, postboden en rylcspolitie in ge gebruik en kost sléchts f 47.—. Damesrjjwielen f 6.— hooger. De echte Belgische race-machines, waarmede duizenden prjjzen zyn behaald en onmis baar op de renbaan, kosten f 42.- per stuk, een mtzonderingsprys. Verder noteereO wjj voor onderstaande onderdeden beneden fabneksprys: Buitenbanden in alle maten: f 1,50 per stuk. Binnenbanden, zeer goede qualiteit f l.dö per stuk Buitenband met 1 jaar Bondsgarantiejjzersterk f2,95 per stuk; binnenbanden met 1 jaar garantie, jjzersterk f 2,25 per stuk. Extra zware transportbanden voor dagers- of boodschappenrywielen f4,10 per stuk; id. binnenbanden f2,75, onverslytbaar. Zadels, zeer sterk, met zware veeren, f 1,50 per stuk; kettingen in alle gewenschte maten, met 1 jaar garantie f 1,20 per stuk. Bellen, zeer groot, 20 cents per stuk. Lak per potje f 0,10, de echte solide lantaarn, model „Solar" f 3,95 per stuk, met haak; een mooie carbid- of kaarslantaarn f 1,25 per stuk, een prachtige, groote lantaarn, geheel van koper, prima vernikkeld, lichtsterkte 80 M., voor den spotprys van f 2,95 per stuk met 2 jaar garantie. Trapassen B.S.A.-modd in alle maten d f 0,35 per stuk. Naafassenvoornaaf met conus en moeren f 0,20, achteras f0,25, gebed van staal. Voetpomp met slang f 0,60 per stuk, branders, passende op iedere lantaarn, f 0,08 per stuk, Solarbranders f 0,13 per stuk, Lantaarnglazen in die maten 3 ct. per stuk, Leeren tasscben f 0,50 per stuk. Vilten zadeldekken f 0,30 per stuk, pluche in alle kleuren f 0,25 per stuk, Dr°ekyeer«n met slot f 0,05 per paar, Handpompen f 0,30 per stuk, 3 p. Rjjwielstandaard f 0,d0 Bagagedrager op 't achterwiel met riem f 0,35, Kettingkasten geheel dicht f 2.—.Dames- netjes 1 0,40 per stel, kurken liandvatteu f 0,15, celluloid f 0,25 per paar. Voor- eu achternaven, geheel compleet, per stel f 1,60, kam wieltjes f 0,20. Een echt kogelvrywiel f 1,50 per stuk, pedalen f 1.— per paar, met gummi f 1,25, Remblokjes f 0,08 per stuk, solutie f 0,08 per tube. Spatborden per compleet stel f 0,45. Van Duyl's schroefsleutel, gegarandeerd sterk f 0,75, 2e qual f 0,25. Voorwielen in alle maten f 2, Achterwielen H 2,25, Conustang, sterk, f 0,30. Eeu Engelsch rjjwid met doorloopend spatscherm prima, prima rjjwiel, het nieuwste model, 2 remmen, kogelvrjjwiel, model 1913, voor den spotprys van f 45. Niet goed, geld terug. Deze machine kost bjj iederen handelaar 90 gulden. Dit zelfde rijwiel als bovenstaand met patent-dubbelklokkenlager en geheel stofvrije naven, eerste klas vernikkeld, alles prima, overtreffen zelfs het beate en duurste merk,rf dat te koop is, kost bjj iederen rjjwiolhaudelaar minstens 120 gulden en leveren wjj voor den specialen uitzonderingsprijs van f 49,50. Elaganten bouw, sierljjken en lichten gang. Ieder rjjwiel wordt geheel compleet geleverd met bel, tasch, sleutels, pomp enz. Men gelieve bestellingen zoo duideljjk mogeljjk op te geven en te vermelden, tot welk station rao«t geleverd worden. Verzending niet franco. Voor verpakking der rjjwlelen wordt f 0,40 extra berekend. Onder beleefde aanbeveling, Brieven en bestellingen aau liet hoofdkantoor te Nittard. Tel. Interc. 13. Met i Mei of eerder gevraagd: P. G., bij E. VAN AS B/.., Geoot-Ah*i*s. TERSTOND GEVRAAGD: leeftijd van 15 tot 17 jaar, voor net borger, gezin. Te vervoegen bjj A. OOMS, Koop man, Krimpen a/d Lek. Ondergeteekende beveelt zich, evenals vorige jaren, beleefd aan voor het wasschon en verder behandelen van GORDIJNEN. M«J. 8TRAVEB. Langeraksche Singel, Schoonhoven. - Wegens ziekte wordt te Gouda te huur aangeboden een J op goeden stand, aan de scheepvaart ge legen. Zjj, die den Inventaris willen over nemen, genieten de voorkeur. Brieven franco, onder motto „Café", aan de N. V. Drukkerjj v./h. KOCH 4e KNUTTEL te Gouda. Het Waterschap „De Hoege Boezem achter Haait- recht" zal AANBESTEDEN het verbouwen vah het beitaande Mtoomgemaal te Haastrecht, met bUbehoorende werken, op Woens dag 16 April a.s., te 11 uur, in de MACHI NISTSWONING van het Stoomgemaal aldaar. Bestek en teekening verkrijgbaar vanaf i April tegen postwissel ad M,5« ten kantore der ingenieurs J. VAN UA3ar.i.i en DE KONING te NJJinegen, die voor het geven van inlichtingen aan gegadigden op Woensdag 9 April te 11 unr in de MA CHINISTSWONING voornoemd aanwezig zullen zjjn. worden 100 Naamkaartjes op helder wit karton, in net étui, geleverd voor slechts 60 CENT». Op fijn bristol carton in luxe étui f 0,75, f 1,—, f 1,35, f 1,50 enz. Het geachte Publiek, dat er prijs op stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de al 70jareninNederland bekende en door soÜed en uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma te koopen, wordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den naam en de voorletter F Dit zijn mijne Fabrieksmerken het schopje of de sleutels Bij de voornaamste Ijzer-, Galanterie-, Kramerij- en Huishoudelijke Winkels Is mijn fabrikaat verkrijgbaar. Solingen FRIEDR. HERDER ABR. SOHM blouses en wojlen goederen te wassch O ets. per étuk bjj Drogist, BtMUmlMtrMt 7, Sefc—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4