I 1913 N». 3434. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Zaterdag 5 April. MUnhardVs tenuvUbletten, itenschappelyk samengesteld en be st onschadelyk, genezen U van nuwachtigheid. I f kan onze Lezeressen! I OHAN DE HEER, BGEL-en PliMOHAMDEL, dkantoor: Rotterdam, Oostzeedyk. 330/1. vroeg een Orgel koopt, doet wys, maakt zyn huis tot paradys. S iTII> HEEST LEEN IXAMEN, mt er bestaat een middel, dat U ge el bevrüdt van zenuwachtigheid, een iddeldat U kalm maakt en kalm udt, terwgl uw geest beider blyft. sl Nieuwe Modeblad, aal per maand verschijnende in 14 pa t's, hetwelk bij ons, in 2e uitgave, is krijg baar gesteld tegen den prys van te. per 3 inaanden (fr. p. p. 0,75). an wie nog niet mocht hebben kennis taakt met dit zeer fraaie en uiterst prak- b MODE-TIJDSCHRIFT.zullen wij gaarne aanvrage een Ex. gratis en franco ter nismaking doen geworden. binnenland’ Intercomm. Telefoon- nr. 20. van A f 2 of mishandeling: een maand beleediging: van Artikel 427 Wetboek ige „electriek”, dat of locomotief doet vai bent de politieverordening 4 4 K als t de {en iet had sel te RIETVELD, STAM Gz., P. V. te icht, ieder Dronki J. T. ret: 1 dag iruimen dien zyn mede- wist be- SGHOOHHOVEÏÏSCHE COM. schei verordenii r..r zoudei H. 2 dagen. W. schap, S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Uitbete». c. s., !3 Februari .jan op het j bloedend dronken roordeeld ter zake toen ook reeds De Uitgevers, S. 4 W. N. VAN NOOTEN. snoek te f10 boete '»n der Laan adert, z. van Roosje, ithart. C*- rlander en wd: W. te Korten- nk; J. A. P. P., srblyfplaats bier Kgen hechtenis. .~3wet 1911: Lopik, f 5 subs. 3 dagen .Duen, uat iiei doch om het I had van de lie gemaakt, hy nog niet de Kil, tusschen Culera- :_i- passeerden Dinsdag- aoten „Poolster” en Op dat oogenblik Bruinisse, geladen voer op drie deze laatste van de die zyn kind’ren thuis houdt en leert zingen, raart, dat zulks hen afhoudt van veel slechte dingen. wat nog meer zegt, ’t geeft niet slechts genot, jpt ook den mensch voor 't dienen van zyn God. aagt gratis en franco toezending van Catalogus. Ilialea: Utrecht, OudegrachtW.Z. j Voetiusstr. 1; voor Schoenhoven I. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. verdacht opgave t kan ontstaal van zyn wot den burgei Assen en r likken doos benevens .digheden en een eenvoudige a’s van kinderklpe- cheidenheid van *100 lacht de maan Als ze Rxcell e n ta Pudding Op tafel ziet staan. AaJ.Ps Excellenta- Pudding 10cts.3pdMjes27ctg. ...-*31 van M. te Hoog-Blokland, dronken- r, f 2 of 2 dagen. B. J. Z. P. te Hoornaar en Hoog-Blokland, rywiel zonder Hl f 1 of 1 dag. GEMENGD NIEUWS. Aan borg en 1 namiddag „R(h liep met andere lichte i „Wuta” en ziet baar be- hoop op lyk ziet ze een politie- aft ze al van het groote -e aangewezen persoon agent, spreekt ze hem aan, me ook zeggen óf dat „elletriek” arlijk is as-ie met je been op de Gouda. Vreeswijk. VAN WALSEM, Ouderkerk a/dIJ. Nieuwpoort. slam oz., Streefkerk. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. ren. ser Reekers gaf te kennen,dat het liet om de benandeling, r.ing. De beer Staal te grondige studi< ion hy zeggen, dat L had. aal verklaarde slechts zooveel s hebben, om te begrypen, dat niet zonder Ziektewet was te m slotte stelde by voor, dat de vroegere beslissing zou impen a/d IJssel, f 1 en hechtenis voor elke boete, i Artikel 431 Wetboek Deze Courant wordt des Wixiudaff- en des Zaterdafi- morgem uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0.00. Men kan zich abonneereo bij alle Boekhandelaren. Agenten en Brievengaarders. VRAACWKinUCI. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzénding franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advortentiën voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slecbts 2-maal in rekening gebracht. RIlLIlK VtflKKlIÏHAARin i- n ERKinOEflailWIIlHAflOiL. HLWIRC4tal:lgs. are deze herinneringsdag niet geheim >uden tot Dinsdagmiddag, wars als onze igaarder is van drukte, die zyn eigen a betreft, zeker zou hem ondubbel- gebleken zyn, hoe hoog men hem •n hoe zeer hy door ieder ingezetene, welken rang of stand ook, op prijs gesteld. Steeds hulpvaardig en bereid elkeen voort te helpen, zelfs als zijn geslagen heeft, heeft hy zich een t“ard in het hart der bürgerjj. Algemeen zal dan ook de wensch worden geuit, dat onze gemeente nog lang het voor recht zal smaken van zyn opgewekte eb dienstvaardige plichtsvervulling. In onaf gebroken arbeid, die gestadig vermeerderde en nog steeds in omvang toeneemt, ging deze kwarteeuw voor hem voorby. Is het hem gegeven met voldoening op dit eerste tijdperk terug te zien, het worde gevolgd door een tweede, dat zjjn levensgeluk ver- meerdere en verhooge. On dewater, 3 April. In de laatstge houden vergadering van de onderafdeeling „Oudewater” der V. P. N. deed de penning meester, de heer H. Derks, rekening en verantwoording over, het afgeloopen jaar. Er was ontvangen f 146 en uitgegeven f 136, alzoo een batig saldo van f 10. De rekening werd goedgekeurd. Besloten werd een groep konijnen der onderafdeeling te zenden naar de in Sep tember a.s. te houden tentoonstelling te ’s-Gravenhage, nadat deze konijnen te voren door een deskundige zullen zyn gekeurd. KERKNIEUWS. Ds. T. J. Hagen te Nieuwe Pekela heeft bedankt voor bet beroep naar de Gereformeerde Kerk te Giessen-Oudekerk en Giessen-Nieuwkerk. Kantongerecht te Schoenhoven. Strafzitting van 28 Maart 1913. Overtreding van de Leerplichtwet: G. J. te Jaarsveld, f 2 subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van Stolwyk: J. M. te Stolwijk, f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding Van het Motor- en Rywiel - reglement: J. J. H. te Jaarsveld; C. v. W. te Ouder kerk a/d IJsselJ. S. te PolsbroekJ. J. H. te Jaarsveld; A. v. M. te Will ige-Langerak B. V. te Stolwyk; C. R. te Jaarsveld; W. H. te Benschop; H. T. te Vlist; alien f 1 subs. 2 dagen hechtenis. óükenschap v. V. te Delft, tweemaal 1 dag hechtenis. B. te Ammerstol; J. v. E.E. V., C. K., A. B., allen te Schoonhoven, ieder f 2 subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van de Trekhondenwet T. G. te Schoonhoven, f 0.50 subs. hechtenis. A. v. V. te Krir f 0.50 subs. 1 dag hi ling van ■echt: en D. O., beiden te Capelle a/d B. te Krimpen a/d IJssel; J. v. d. V. ielieder f 2 subs. 2 naar I reeds de snel___ der vele voor het deze zont voortrydei Angstig rond naar zorgdheid voorlichtii man ei stadsle daarvooi Meheer kunde ge i"' niet gevaai rails stapt? En de agent, met meer dan gewoon natuurkundig inzicht en groote scherpzin nigheid, troost haar met deze merkwaardige woorden Welnee, moeder, as-ie maat oppast, dat je met je andere been de draaie in de lucht niet aanraakt I r<» z») Beusichem, i .».uuag de sleepboot, lyn Lek IIP’ elkaar. de „Wuta”, van I lynzaad, uil bet roer en schepen, waardoor every kregen. Het dek schuurde aan den voorsteven tot srugkotnen. Nadat nog d v. d. Feltz, het woord gevoerd ha stel-Staal met 21/13 (rechts tegen links). Daarna werd de openbare vergadering tot Donderdag 3 April verdaagd. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag t April. De voorzitter stelde voor Dinsdag 8 April verschillende ontwerpen te behan delen, waartoe conform besloten werd. Hy herinnerde er vervolgens aan, dat den vol genden ochtend bet ontwerp-Ziektewet in openbare behandeling zou komen volgens een vroeger genomen besluit. Nadat de Kamer tot het trekken der afdeelingen was overgegaan en de leden zich naar de afdeelingen begeven hadden tot het kiezen van de voorzitters en onder- voorzitters, werd de vergadering gesloten. Verkrygbaar bij Apothekers en Dro- den per koker h 0,50. Hoofd verkooper voor Schoen hevea i OuiMtreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bij: NT. COOPS, DEN DUIJN, D? ambtenaar eischte f 4 boete subs. 4 dagen hechtenis. De werkman C. H. D.. te Reeuwyk, die slecht ter been was, was op de fiets uit geweest om werk te zoeken, maar was de verkeerde richting ingeslagen, zoodat hy by avond zonder licht moest rijden. Hij verzocht de lichtste straf, in verband met zyn financiëelen nood. De eisch luidde: f 0,50 boete subs. 1 dag. De uitspraak in deze zaken werd bepaald op 16 April a.s. Hel'Kantöngerecht te Gorin- chem heeft o.a. de volgende vonnissen uitgesproken: N. W. te Ameide, rywiel zonder licht, f 0,50 of I week tuchtschool. 1. W. K., 2. J. L., 3. P. E. te Giessendam, te Hardinxvcld op den openbaren weg gillen en schreeuwen en aldaar de orde verstoren, ieder f 5 of 4 dagen en no. 3 bovendien, wegens ’t opgeven van een val- >n naam, f 10 of 5 dagen. S. te Giessendam, overtreding brood- ,.J«.ding, f 2 of 1 dag. ,T. te Krimpen a/d IJssel, baggeren •er vergunning, f 10 of 4 dagen. d. B. te Arkel, dronkenschap? dat zyn personeel by het oprt beitel bad laten liggen, zonder weten. Van waarschuwingen klaagde niets, ambtenaai hechtenis van de politieverordening Staatscourant” (no. 76) 3 van de Coöperatieve i»g „Linschoten” lot het sevoeder, meststoffen en te Linschoten. Commiaai# voor de Cen- -leiding in de Alblasserwaard de betrokken Gemeentebe- i uitvoerig rapport gericht om hoogat belangrijke zaak. Daaruit het plan Van Duren, door de deskundigen Huffnagel en Van Royen onder zocht, uitvoerbaar wordt geacht. Het bedrag, dat voor iedere Gemeente in de Alblasser waard ten behoeve der ontworpen water- Overtredi van Strafrt C. T. t IJssel; P. B. te Krimpen te Ouderkerk a/d IJsse dagen hechtenis. Overtreding van de Wet van 28 Februari 1891 Stbl. 69: C. T. te St. Annaland; J. v.1 oord; P. v. Z. ie Raamsdonk zonder bekende woon- of ver_. te lande; allen f 6 subs. 4 dag Overtreding van de Arbeidsi G. J. v. d. M. te hechtenis. Overtreding van Strafrecht: A. H. te IJsselstein; J. K. te Haastrecht; L. J. v. H. te Lekkerkerkallen f 2 subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van van Schoonhoven: A. A. v d S. te Schoonhoven, f 0,50 subs. 1 dag hechtenis. Straatschenderij A. v. L. te Krimpen a/d IJssel, f 1,50 subs. 1 week tuchtschool. Jacbtwet-overtreding G. M. te Jaarsveld, f 3 subs. 3 dagen hechtenis. H. M. te Jaarsveld, f 3 subs. 3 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de in* beslag genomen rywiellantaarn. M. K. te IJsselstein, f 6 en f 3 subs. 4 dagen en 2 dagen hechtenis, met verbeurdverkla ring van het in beslag genomen dubbelloops schietgeweer met 3 scherpe patronen. J. S. te Bonrepas, f 2 subs. 2 dagen hech tenis. Vischerywet-overtreding: C. v. A. te Hekendorp, f 2 subs. 2 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van den in beslag genomen schakel. T. v. Z. te Lekkerkerk, f 1 subs. I dag hechtenis, met verbeurdverklaring van den in beslag genomen hengel. J. v. B. te Bergambacht, f 8 subs. 4 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de 2 in beslag genomen schakels. Overtreding van Artikel 461 Wetboek van Strafrecht: D. M. te Lexmond, teruggave aan ouders. STADwNIEVWS. Schoonhoven, 4 April. f In de Dinsdagavond gehouden algemeene vergadering van het departement „Schoonhoven,r der Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen" werd medegedeeld, dat de heer Dr. H. Hartoog van Ark, lid van het bestuur der Nuts-Leeszaal en-Bibliotheek, zich bereid had verklaard om in de op 15 Mei a.s. te Amsterdam te houden vergade ring van departementale Nutsbibliotheken in te leiden het punt: „De wenschelykheid om aan de Nutsbibliotheken ieeszaaltjes te verbinden”. By de verkiezing van twee bestuursleden van het departement (vacatures de heeren A. R. Veenstra en Dr. J. Groesbeek) werd de heer Groesbeek herkozen en in de plaats van den heer Veenstra gekozen de heer J. P. v. d. Berg. De aftredende commissarissen voor de Nuts-Leeszaai en -Bibliotheek, de heeren J. F. van Sierenberg de Boer en J. Hooykaas, werden herkozen. Tot afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering der Maatschappij werden be noemd de heeren Dr. H. Hartong van Ark en J. ^Groesbeek, en tot hun plaatsver vangers de heeren H. Klejjheeg te Nieuw poort en A. Kwint. De behandeling der begrooting voor dit jaar werd aangehouden tot een volgende vergadering. By het punt „mafktbespreking" stelde de voorzitter voor te trachten, op de markt van Vrijdag in deze stad ook aan voer van slachtkonynen, kippen en eieren te krygen. De vergadering stemde hiermee in. De afdeeling telt thans 11 leden. §Pol*broek, 27 Maart. Onze dorpsge noot H. Zuidervliet slaagde dezer dagen voor het einddiploma van de Burgerambachts- avondscbool te Gouda en verwierf in de 5e klasse den tweeden prys voor vakteekenen. Reeuwyk, 3 April. Burg, en Weths. dezer gemeente hebben het verlof van mejuffrouw A. M. Krujjt, onderwijzeres aan de openbare lagere school B in de afdeeling Sluipwijk, op haar verzoek, met een maand verlengd. Mejuffrouw S. Moerman blyft dienten gevolge tot Mei a.s. als tijdelyk onder wijzeres werkzaam. Miedrecht, 3 April. De antirevolution- naire kiesvereeniging „Neerland en Oranje” ie Papendrecbl heeft voor de Provinciale Staten in het district Sliedrecht slechts één van de aftredende leden, den heer Jhr. Mr. W. Tb. Gevers Deynoot, candidaat gesteld. Waddinxveen, 3 April. Mejuffrouw C. Hardyzer alhier is te ’s-Gravenhage ge slaagd voor het examen nuttige handwerken. 'Zevenhuizen, 2 April. Aangevoerd heden op de veiling 1520 kipeieren en 312 eendeieren. De pryzen van de kippeneieren varieerden van f3.75 tot f 4 en van eendeneieren f4 tot f 4,05. Een partijtje kippeneieren is ver kocht voor f 4,50. 1 H.L. aardappelen bracht op f 1,35. HECHT8ZA KEN. De Arrondissements-Recbt- bank te Rotterdam heeft j.l. Dinsdag o.a. de volgende zaken behandeld: De 27-jarige schippersknecht Nieuwerkerk a/d IJssel, had op 23 den glasblazer C. v. Rij een dak pi hoofd gegooid, waardoor v. Ry werd verwond. Beklaagde zeide i te zyn geweest; hy is in 1909 ven tot drie maanden gevangenisstraf I van mishandeling en was toen nn recidivist. Eisch wegens gevangenisstraf. Niet verschenen was A. v. T., 75 jaar, huisvrouw van v. d. B. te Haastrecht, die op 23 October van het vorige jaar juffrouw De G. had uitgescholden. Eisch wegens eenvoudige beleediging: f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: J. S. v. K., 20 jaar, landbouwer; M. v.Z., 18 jaar, boerenknecht, beiden te Lopik; J. A. v. L., 21 jaar, boerenknecht te Willige- Langerak en L. S., 18 jaar, boerenknecht te Lopik, wegens vernieling van eenige boomen te Polsbroek, door vier vereenigae personen gepleegd, elk tot f 10 boete subs. 15 dagen hechtenis. P. V., wegens diefstal van een Polsbroek, tweemalen gepleegd, tot subs. 12 dagen hechtenis. C. S., 27 jaar, schippersknecht te Nieu werkerk a/d IJssel, wegens mishandeling, tot een maand gevangenisstraf. A. v. T., 75 jaar, huisvrouw van J. v. d. B. te Haastrecht, wegens eenvoudige beleedi ging, tot f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. Vernietigd werd een vonnis d.d. 31 De cember van den Kantonrechter te Rotterdam, waarby A. W. L., huisvrouw van J. D., 58 jaar, wonende te Waddinxveen, ter zake van overtreding van de Drankwet, bij her haling, werd veroordeeld tot een maand hechtenisstraf. Opnieuw rechtdoende, sprak de Rechtbank haar vry. De Rechtbank te Utrecht ver- oordeelde J. R., timmerman te Oudewater, wien verschillende diefstallen waren ten laste gelegd van sigaren, rijwielbanden en geld, tot 8 maanden gevangenisstraf, onder aftrek van voorarrest. Het Kantongerecht te Gouda heeft Woensdag o.a. de volgende zaken behandeld: Jac. de Vr., i reeds vroeger Gouda wegens leiding, welke totaal op f 750,000 wordt geraamd, is uitgetrokken, bedraagt voor: Molenaangraaf f 14,965; Ameidef37,995; Hardinxveld f 121,408; Streefkerk f44,110: BleekeeBgruf f 26,520; Brandwjjk f 22,175; Giessen-Nieuwkerk f 22,492; Goudriaan f 14,522; Groot-Ammers f 38,551; Hoog- Blokland f 17,095; Hoornaar f 12,963; Langerak f 21,005: Nieuw-Lekkeriand f 92,845; Meerkerk f 41,073; Nieuwpoort f 16,078; Oud-Alblas f 31,328; Wijngaarden f 9614; Tienhoven f 8974; Schelluinen f 8594; Peursum f 10,790; Ottoland f 14,829; Noor del oos f 28,073; Giessendam f94,000. Gouda, 8 April. Een aantal huizenver huurders, bouwondernemers e. d. vragen in een adres aan den raad niet in te willigen het verzoek van de coöperatieve bouwver- eeniging „Ons Belang”, om een belangrijk voorschot uit 'sRjjks kas voor het bouwen van arbeiderswoningen, waarvoor de ge meente borg zou zyn. Adressanten zeggen te vreezen, dat de berekeningen van de bouwvereeniging schipbreuk zullen lijden, en dat bet aantal leegstaande woningen, hetwelk doorloopend 80 4 100 bedraagt, aanmerkelijk zal vermeerderen. Ameide, 3 April. In de laatstgehouden raadsvergadering werd, na lezing en goed keuring der notulen, opnieuw de verbete ring van de los- en laadplaats aan de orde gesteld. Mevrouw Slagboom was, zoo deelde Ap voorzitter mede, genegen het gevaar voor smokkelarij opleverend terreintje langs den oever in erfpacht af te staan, indien de huurder het raadslid B. Streefkerk afstand van de huur daarvan wilde doen, hetgeen geschiedde. Daarop werd de gehouden publieke aan besteding goedgekeurd en de uitvoering van de verbetering der los- en laadplaats gegund aan den laagsten inschrijver, den heer Chr. Streefkerk alhier. Besloten werd tot het in erfpacht nemen van de verschillende terreinen, die benoo- digd zyn, en ook van het rykswater, te samen tot een bedrag van hoogstens f 45 's jaars. Vervolgens kwam aan de orde het tarief der betreffende haven- en kadegelden. Volgens een door B. en W. ontworpen en by de leden rondgezonden exemplaar kwam men tot een bruto opbrengst van f 450 's jaars. In een volgende vergadering zal dit tarief worden afgehandeld en daarna worden opgezonden ter goedkeuring door de Koningin. Ten slotte werd besloten bet besluit tot het aangaan eener geldleening, in verband met de tegengevallen aannemingssoin, te herzien en machtiging te vragen aan Gedeputeerden om de schuld der gemeente in plaats van met f 2500 met f 3250 te bezwaren. Arkel, 3 April. Mejuffrouw W. Kraak, onderwijzeres alhier, heeft tegen 1 Juli a.s. ontslag gevraagd. *Bergambacht, 1 April. Mejuffrouw H. C. T. J. Morien, ond<srwijzeres aan de le openbare lagere school alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Opperdoes. Hei- en Boeicop, 3 April. De beer F. C. Hoek alhier is benoemd tot onder wijzer te Maartensdijk. Leerdam, 3 April. De Wilhelfnina- vereeniging alhier heeft besloten een Onaf- hankelijkheidsfeest te organiseeren. •Meerkerk, 3 April. Sedert een paar weken is de handel in nieuwe kaas weer begonnen en begint belangijker te worden. In deze week besteedde men voor lichtere soort tot f 33 en voor middelmatige soort tot f 33'/s per 100 halve K.G. Zware soort werd nog niet aangevoerd. De handel is bevredigend. •Ouderkerk a/d IJssel, 3 April. Dinsdag was bet 25 jaar geleden dat onze algemeen geachte brievengaarder A. Mak in dienst trad van de Posterijen. Na gedurende 15 laren alhier.de betrek king van postbode vlug en vaardig te hebben uitgeoefend, werd by m 1903, overeenkom stig den.’wensch van Gemeentebestuur en ingezetenen, bevorderd tot zyn tegenwoor dige betrekking, die nader werd uitgebreid met die van kantoorhouder van den Rijks- telefoondienst. War- gebot»», brieven^ persoon zinnig j schat ei van wordt om rustuur al g( plaats verovei BURGERLIJKE STAND. .angerulgeweide. Maart. eboren: Coruelis Weinand, z» van L Brokking en M. C. de Bruin. leuw«rkerk a/d IJ. Van 14-28 Mrt. eboren: Willemina, d. van P. Both E. G. van der Lee. Cornelia Pieter, n P. Slappendel en C. A. Hoogstraaten. itje, d. van L. de Bruin en J. Muilenburg, etrouwd: K. Hoogendyk, oud 25 j. i. te Capelle a/d IJssel) en A. Stuyt, verleden: M. Dullaart, oud 4 j. van Weelde, oud 7 m. H. J. Dullaart, 2 j. G. A. Visser, oud 13 m. udewater. Van 21-28 Maart. e b o r e nMaria, d. van M. P. Snieder. linus Theodorus, z. van R A. van Zuylen V. Vreeswijk. verleden: P. J. M. Grauel,oud70j. van der Werff, oud 1 j. E. Alblas, 38 j., echtgenoote van B. de Wit. faddlnxveen. Van 13—27 Maart, eboren: Margje, d. van P. Both en J. der Heiden. Jacob Adrianus, z. van ran der Laan en R. A. Gelderblom. adert, z. van M. Koetsier en I. Sloot- d. van D. Tol en A. F. Cornells Matthys, z. van A. A. de Groot. etrouwd: K. E. van Santen en P. ensberg. G. Kwakernaak en M. W. verleden: M. A. van Berkesteyn, oud A. Visser, oud 73j. A. Kooyman, 69 j., echtgen. van M. Janmaat. /iileNkop. Maart. eboren: Hendrina Cornelia, d. van le Heer en E. Bak. Teunis Johannes, an C. de Heer en G. van Manen. etrouwd: J. v. d. Vliet, oud 24 j» 3. Flier, oud 18 j., (won. te Linschoten). ij de intrede van het voorjaarsseizoen, ligen wy de bijzondere aandacht onzer resseu op ij inzage zal ieder moeten erkennen, dat zoo fraai Modeblad nog nimmer tegen z«lk ongekend lagen prys werd aangeboden, e talryke gravures, waarmede de blad- »n als ’t ware zyn bezaaid, geven uitbe lde modellen voor Dames, zoowel als r de meer praktische huisvrouw, die in dit ichrifl vinden wat haar op bet gebied Modes kan interesseeren. en schat van wetenswaardigheden en een r van toiletten, zoo van tbare, tal van gravures v f, en een groote verscl eerdere malen zal eene Mode-af beefding de voorpagina artistiek in kleuren zijn gevoerd. an bel blad wordt toegevoegd een groot tronenblad, zoodat de lezeres in staat met behulp daarvan, zelf het model harer ze te vervaardigen. len verzuime niet zich ten spoedigste abonné op te geven. NP Met 1 April vangt een nienw artaal aan. melkverkooper te Gouderak, door den Kantonrechter te J het ten verkoop aanbieden van ondeugdeljjke melk veroordeeld, stond weer voor een dergeljik feit terecht. Hy had, zoo vertelde hy, net als zoo- velen doen, melk op de markt gekocht van de boeren die er bun melkkoeien ten verkoop aanbieden, maar hij wist niet dat deze melk ondeugdelyk van samenstelling was, want dat kon hij aan de melk niet zien. Getuige Grendel, als deskundige gehoord, verklaarde dat hij een monster van be- klaagde's melk had onderzocht en deze van zeer ondeugdelyk® samenstelling bevonden. Het vetgehalte was o.a. vei Door den Kantonrechter hiernaar ge vraagd, verklaarde de heer Grendel dat de ondeugdelijkheid van melk, tenminste wanneer deze bestaat in een te laag vet gehalte, niet zoo oppervlakkig is le zien. Maar Marktmelk is altyd slechte melk en beklaagde zal goed doen deze melk niet meer te koopen. Eisch: f 25 boete subs. 5 dagen. De smid H. M., te Zevenhuizen, had op den openbaren weg vóór zijn smederjj des avonds ijzerwerk, o.a. een beitel, laten liggen, zonder dat verlichting daarby was aange bracht. De agent Koster bad dit gezien en waar deze reeds meermalen den smid had ge waarschuwd zyn materiaal niet aan den openbaren weg te laten liggen, maakte hy proces-verbaal op. Beklaagde verweerde zich door te zeggen, voorbij de lier. Het schip heeft water dichte schotten, zoodat het water erin op een zekere hoogte bleef staan en de lading niet kon bereiken. Het is door „Rijn êc Lek” in de haven van Culemborg gesleept. Woensdagochtend om ongeveer 4 uur is te Sliedrecht een goederentrein ontspoord. De lyn werd vanuit de richting Dordrecht geheel versperd. Treinen van daar konden niet vertrekken. De versperring was om ongeveer twaalf uur weder opgeheven. Op aanwijzing van den land bouwer Hilbert K., te Buinen, die de vorige week te Assert in het huis van bewaring werd opgenomen, verdacht in een hypotheek- acte een valsche opgave te hebben gedaan, waaruit nadeel kan ontstaan, is Maandag by de staldeur van zyn woning, in tegen woordigheid van den burgemeester, rechter commissaris te Assen en politie, in den grond in een blikken doos gevonden een schuldbekentenis, benevens een som van ruim f 2000. Even voordat K. aanwijzing deed, sprong hy in den put, van waaruit hij door de politie werd opgehaald. (Ass, Ct.) De 1-April-grap van het week blad „Het Leven” is dit jaar verbazend aardig geweest. Maandagavond werden door heel Amsterdam bulletins van „Het Leven” verspreid, waarop medegedeeld werd dat den volgenden dag de eerste electro-chemi- sche kunsteierenfabriek geopend zou worden, en het weekblad zelf bevatte In zyn nom- mer van 1 April een groot geïllustreerd artikel over deze nieuwe fabriek. Dekunst- eieren, welke door kenners zeer geroemd en aanbevolen worden, zouden de echt ge legde eieren in aroma overtreffen en ver kocht worden in bet bekende Perry-ina$azyn in de Kal verstraal. Daar zouden zy ook gefitaleerd worden, eieren van het gewone type, en ook reuzeu-eieren, speciaal voor keukengebruik, van een liter inhoud. ’s Morgens om half negen verdrongen voor Perry zich reeds de voorbijgangers. Enkele hadden weliswaar aan een Aprilgrap gedacht, maar je kon het nooit weten, wel licht was er by Perry inderdaad iets bij zonders geëtaleerd. De meeste Amster dammers waren er echter ingevlogen. Zy verwachtten stellig, dat nu het groote probleem, de oorsprong van het leven want de kuusteieren zou je ook kunnen uitbroeden I nu eindelyk gevonden was. Zy hebben kunsteieren gezien. Achter de groote spiegelruit lagen ze werkelyk, groene en gele en blauwe, en ook de liter- eieren voor den kok en den koekebakker. Dan stonden er een paar groote manden, en daar lagen eieren in, die zich nu door niets van de gewone kippeneieren onder scheidden, zoodat men by'na denken zou dat bet natuurlijke eieren waren; dat was dan ook het geval, maar bet gros van het publiek snapte het niet. Tegen twaalven was het gedrang voor bet Perry-magazyn zóó groot, dat er politie by te pas moest komen. En Perry verkocht duizenden „Leventjes”. De opbrengst was voor „Liefdadigheid naar Vermogen”. Aan het Beursstation arri veert blijkbaar voor ’t eerst een eerbare juffer van middelbare jaren in de groote stad aan de Maas. In het platte- landsstadje, waar ze haar dagen in een zaamheid slyt, rijdt uiteraard geen elec- trische tram; vandaar dat ze op weg haar Rotterdamsche verwanten op het Beursplein bang wordt, voor slheid en het verwarrend dooréénryden i tramwagens ook, maar vooral t geheimzinnige „electriek”, dat ider paarden «f .wwu.»?' Bn. 1 blijft ze daarom staan .r iemand, »*n wien ze I kan toevertrouwen, in ing. Eindelyk ziet ze en zooveel beseft leven, dat die de >r is. By Koninklyk besluit van 31 Maart ia, met ingang van 16 dezer, benoemd tot burgemeester der gemeente Woerden Jhr. C. W. Stern, met toekenning van ge lijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Den Bommel. By Koninkljjk besluit van 31 Maart is toestemming verleend aan H. A. van der Hoeven, burgemeester der ge meenten Brandwjjk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden, om tot 20 December 1916 te Dordrecht te blyven wonen. De „Staatscourant” (no. 75) be vat de statuten der Naamlooze»Vennootschap Reederjj „De IJsel”, voorheen C. G. van der Garden, te Gouda. Doel: a. het uit oefenen van het reederjjbedryf; b. bet bezitten en bebeeren van aandeelen in naam- looze vennootschappen, het reederybedrjjf uitoefenende; c. het aankoopen, doen bouwen, in de vaart brengen, exploiteeren, huren en verhuren van riviervaartuigen; d. het ver voer van passagiers, vee en goederene. in het algemeen het verrichten van al datgene, wat tot het voorbeschrevene of de uitvoering er van in den ruimsten zin genomen behoort, en dit alles, hetz'y alleen, hetzy in gemeen- ïet anderen- Duur: lot31 December 1962. Kapitaal: f 150.000, verdeeld in t50 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en vol gestort. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste vyt en ten hoogste acht commissarissen. Voor de eerste maal is tot directeur be noemd de heer H. P. van Reedt Dortland, te Gouda. De bevat de statuten Landbouwvereenigin" aankoopen van vee, landbouwwerktuigen, De Com m ir trale Waterleidir- heeft aan sturen een trent deze bljjkt dat DU Bwaamer beitaat «U 9 teladea. Eerste Blad. STATEN -GENERAAL. EERSTE KAMER. Vergadering van Maandag 31 Maart. Nadat de voorzitter met eenigegevoel volle woorden het overlijden van den beer Van Pallandt herdacht had, stelde hy voor den volgenden dag in de afdeelingen te onderzoeken de Radenwet, de Invaliditeits wet, enz. De heer Staal deed uitkomen,dat Raden en Ziektewet by elkander behoorden, en dat deze wetten niet afzonderlijk behandeld konden worden. De regeering bad ze i één geheel aangeboden. Met citaten uit redevoeringen der heeren Lobman, Taima, Patjjn, Van Karnebeek en Nolens, in de andere Kamer uitgesproken, bewees spreker dat de Radenwet slechts een deel uit maakte van de groep verzekeringswetten. Daarom stelde hy voor de Raden- en Invaliditeitswetten eerst in de afdeelinge te onderzoeken, als het ontwerp-Ziektewi by de Kamer zou zyn ingekomen. De heer Van Wassenaer van Ro sa nde kon die citaten niet onvoorbereid weerleggen, anders zou hij misschien wel tegeo-arguinentea kunnen aaavoeren, waarop de voorzitter opmerkte, dat het besluit der centrale sectie, om morgen het onder zoek te beginnen, een besluit der Kamer geworden was. De heer v. d. Feltz erkende, dat het verstandiger geweest ware, als men op 14 Maart tegen bet sectieonderzoek was opge komen. Hjj gaf dan ook den heer Staal in overweging om voor le stellen op dit besluit terug te komen. Ironisch hekelde bij bet betoog van den heer Van Wassenaer, die verklaarde wel argumenten te hebben doch ze niet kon geve De heer Re'11 thans niet om onderzoek ging, zaak een Daarom kc alles begrepen I De heer Sta. gestudeerd te 1 de Raden wet ni bespreken. Ten de Kamer op teru- de heeren VanLamsweerde, de voorzitter en Staal 3rd hadden, werd het voor- 3 stemmen verworpen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1