Metselaars SliNUEUT lira, Firma F. DAMEN, SWEET NIAYj msm msm* Kunsttanden 2e Bakkersbediende LOOPKNECHT. Een Boerenariieider. Een BomMder, een Boen Een flinke Dienstbode, Een linke IMeowid Een Woon- en Winkelhuis SirnMng te LM Ut zinken KflASVATEN, gebruikte flirer. OU, RIJWIELEN en OnMeslen, Medicinale Berger-Levertraan Japonstoffen en Mousselines. 475 lios zware, droge TEEK. Tg koop 5 beste Finken OPROEPING. itor BOEKHOUDEN. Een flink Halfwas Een Sigarenmaker Boerenarbeider, Vaste Arbeider, Een Boerenknecht Boerenknecht, Een Boerenknecht Een Huishoudster, Meid-Huishoudster. Dienstbode. 1SBP KOEIEN, Twee Woonhuizen, ERFHUIS. WAAROM Heeren- en Kinderkleeding OMDAT: Grasverpachting. „KADMUS", HIT. Blatcbfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalk. Dij NI. VERHEUL, Rotterdam. Onbruikbare Melk. Jac.VERKROOST. stoop zoon, ROTTERDAM, Rpkken en Lingeriën. J.T. Swartsenburg, door de ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Panlo. L.v. Zevenhoven, Advertentiën. Dankbetuiging a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 158, Rotterdam. SCHOONMAAK! 2 Schildersknechts Bakkersleerling, Een Boerenarbeider, Een net Dienstmeisje, te huur aangeboden: te Oudarkerfe a/d IJssel. ERFHUIS. Notaris Mr. V. G. A. BOLL GIESSEN-OUDEKERK, Bouw- en Melkgereedschappen, Openbare Vrijwillige Verknoping een perceel Bouwland Notaris Mr. V. G. A. B0LL te Giessen-Oudekerk, KOEIEN, Bouw- en Melkgereedschappen, Openbare Verkooping. Notaris Mr. V. G. A BOLL Onder Corinchem en Hardinxveld, 64 Hektaren uitmuntend JAARSVELD, Koekoeksveer. Een drieschoeps Paardentonmolen, „DAM 4"???? Neemt proef met onze Reclame Heeren-Pantalons vanaf f 1 Cheviot- sa Manchester Jongensbroekjes Riet se zender veering. Heerenkleeding naar maat. G. J. v. d. HEIDEN VEENINGEN, VERHURING LANDERIJEN Stolwijkersluis GROOT-AMMERS ELSHOUT, op Woensdag 9 April a.s., f 100,- en f 60,- f 40,- en f 20,-, Staan ter dekking, „M1L0RD", P. S. No. Te verkrijgen bij A. SET0N, S. KOOIJMAN te Giessen-Nieuwkerk. RIJWIELEN PAAROENVLEESCH; C. A. PRUIJT Co., Lekkerkerk. H.H. Landbouwers! 2L „KWALSTERPOEDER"; Hoofddepót G. J. SCHEER, Bodegraven; „ZOCPOEDER"; J. T. Swartsenburg, GRATIS!! Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, TE KOOP: nemen geld k Deposito, Verhuren Loketten Hoofdsteeg 28 - Goudsche Wagenstraat 43, TELEFOON 4616, maakt bijzonder attent op een groote sorteering t Nieuwe modellen i ^Steeds het nieuwste. - Steeds concurreerend. STALEN OP AANVRAAG. SANGUINOSE HARTKLOPPINGEN GENEZEN FERR0GEEN. Ondertrouwkaarten en -Brieven. WONDERBARE GENEZING van den Directeur van het Theater Kinsbergen eener BORSTZIEKTE i k S; r^,ns. TEERHEID. 4 4 Rijtiiigfabriek, Rijwielmagazijn, 9x2 5, VERMEULËNs NAAIMACHINES Kipstraat 12. BOTTERDAM. RATTENDOOD t In de Dinsdagavond gehouden ledenvergadering van de coöperatieve Spaar- en Voorschotbank „Boaz" alhier werden tot bestuursleden gekozeu de heeren D. P. M. Gaillard en P. Ileerens, die hunne benoeming staande de vergadering aan namen. Deie verkiezing was noodig ge worden, doordat de heeren G. J. v. d. Bergh en Isidor Schreuder hunne benoeming niet aannamen. Thans is het bestuur dus compleet en bestaat uit de heeren W. F. Itjeshorst, S. van den Oever Pzn., J. R H van Willenswaard, D. P. M. Gaillard en P. Heerens. In de na deze verkiezing gehouden ver gadering der Patroonsvereeniging „Boaz" werd een door de oprichting der Spaar- en Voorschotbank noodig geworden wijziging in het huishoudelijk reglement aangebracht. t Voor het toelatingsexamen aan de Rijksnormaallessen alhier hadden zich 31 adspiranten aangemeld, en wel voor de eerste voorbereidende klasse 7, voor de tweede 4, voor de eerste klasse der normaal lessen 19 en voor de tweede klasse 1. Toegelaten zjjn: Tot de eerste voorbereidende klasse: V. P. de Lange, Langerak; *M. J. Versluis, alhier; *M. van Merkerk, Nieuwpoort; *A. Eikelenboom, Groot-Ammers; *G. C. van Doesburg, Molenaarsgraaf; L. G. Verdoold, Bergambacht; W. A. Kok, Ammerstol. Tot de tweede voorbereidende klasse: *G. Diepenhorst, Ameide; *J. op den Brouw, Molenaarsgraaf; W. Vermeer, Brandwijk. Niet toegelaten 1. Tot de eerste klasse der normaallessen: ♦A. Pieterse, *W. de Ruiter, K. Verboeff, *J. v. d. Velden, G. Bouwmeester, J. Fafié, allen alhier; *H. Schouten, Polsbroek; *G. van Merkerk en *M. den Besten, beidsn te Nieuwpoort; Cbr. Will, J. v. Dönk, Cath. Zjjlstra, allen te Groot-Ammers; W. Emeis, Ammerstol; G. de Groot, Ameide; G. Tukker, Molenaarsgraaf; *Th. van Hens- bergen, Lexmond. Niet toegelaten 3. Tot de tweede klasse der normaallessen: N. Korevaar, Molenaarsgraaf. De met een gemerkte namen zijn van vrouwelijke candidaten. aan de Directie der Algeui. Onderlinge Verzekeringsbankgevestigd te Gnnda, Correspondent de HeerG. BOUW MEESTER, Haven W.-Z. 72, Schoonhoven, voor de prompte uitbetaling van Loon, Kostgeld, Dokters- en Apothekersrekeningen bij een ziektegeval van mjjn personeel. C. BLONK, Bergambacht. Landbouwer. De bekende en onbekende schuldeischers van de onder bet voorrecht van boedel beschrijving aanvaarde nalatenschap van JAM REINDER BRIEDÉ, in leven Timmerman en Molenmaker te Streef kerk en aldaar overleden den 21. Novem ber 1912, worden opgeroepen om op Maan dag 91 April 1913, des voorm. 11 uur, te verschijnen ten kantore van den Notaris T. ANEMA te Streefkerk, ten einde de rekening en verantwoording van het in die nalatenschap gevoerde beheer aan te hooren en het bedrag hunner schuldvorderingen te ontvangen voor zoover het bedrag der na latenschap toereikende zal zijn. Dooi; den E.A. Heer Rechter- Commissaris in het faillissement van ZEGEB BOUWMAN, Verfhande laar, wonende te Streef kerk, is bepaald lo. dat de SCHULDVORDERINGEN in dat faillissement moeten worden ingediend vóór 11 Mei t.s. 2o. dat de VERIFICATIE-VERGADERING zal plaats hebben op Dinsdag 3 Juni 1913, des voormiddags te elf uren, in het GERECHTSGEBOUW te Dordrecht. De Curator: Mr. K. A. NEDERLOF. Sliedrecht, Stationsweg B 530a. Door het onherroepelijk worden van het vonnis van homologatie van het accoord is het faillissement van G. J. TAM DEB MARK, Broodbakker te Lopik, geëindigd. De Curator, Mr. E. M. B. KORTENOEVER, Advocaat en Procureur. Gouda, 3 April 1913. Kantoor: Turfmarkt 138, Tel. 7. Plaatsing zonder pijn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operation geheel pijnloos. IT Bij plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. (Thdergeteekende beveelt zich, evenals vorige jaren, beleefd aan voor het wasschen en verder behandelen van GORDIJMEM. Mej. «TRAVER. Langeraksche Slngél, Schoonhoven. Schriftelijk® opleiding voor praktijk en examens. B. MATEN, Leeraar Boekhouden m. o., F. C. Dondersstraat 46b, Utrecht. gevraagd, f 0,30 per uur, by A. WOUDENBERG te Schoonhoven. gevraagd, P. G., door CHR. MOHR te Ouderkerk a/d IJssel. Huis en Tuin beschikbaar. TERSTOND GEVRAAGD: en een HALFWAS, voor vast werk. Adres: P. VIS, Mr. Schilder te Nootdorp, nabij Den Haag. TERSTOND GEVRAAGD: of vergevorderd Leerling, bjj W. GROENENDIJK, Mr. Smid le Berkenwoude. gevraagdeenigszios bekend met H ytuig- werk, en die zich verder wil bekwamen, by P. HULLEMAN, Gouda, L. Tiendeweg 16. Gevraagd een flinke bij C. v. d. VLUGT, Schoonhoven. Terstond gevraagd een flinke Halfwas of •ij P. v. d. MIJLE, Streefkerk. TERSTOND GEVRAAGD: (vormwerk). Adres P. van WIJNGAARDEN, Bergambacht. Gevraagd een Loopknecht. Adres Firma H. HOOIJKAAS, Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: P. G. en goed kunnende melken. Woning beschikbaar. Adres T. BLANKEN te Gouderak. Gevraagd terstood of later een P. G., goed kunnende melken, by N. J. BOTH, Ouwe-Gouwe, Gouda. goed kunnende melkentegen hoog loon ter stond of met 1 Mei gevraagd by J. HABBEN JANSEN, Landbouwer, Haastrecht. Terstond of 1 Mei gevraagd: P. G., goed kunnende melken en van goede getuigen- voorzien. Loon f 12,— per week. Zich aan te melden by A. VREUGDENHIL te Loosduinen. Met Mei of eerder gevraagd: P. G., goed kunnende melken. Adres P. HALLING, Gouderak. TERSTOND GEVRAAGD: of aankomende, P. G., goed kunnende melken, by J. .DE JONG Cz., Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd by Jongelieden goed kunnende melken en met boerenwerk bekend; te vervoegen bij Gebrs. HOFFLAND, Bergambacht (Tusschenlanen). Terstond gevraagd een aankomende boven de 14 jaar, goed kunnende melken, by P. VAN I PER EN, Meerkerk. Voor direct of later gevraagd: ofaankomende Kneeht.goedkunoende melken, bjj COR DE JONG Jz.Krimpen a/d Lek. Gevraagd zoo spoedig mogeljjk: G. G., middelbaren leeftijd, by J. PRIEM te Moordrecht. Gevraagd, met 1 Mei of eerder, in een gezin zonder kinderen, een bekwame P. G. of G. G.niet beneden de 25 of 30 jaar, die de geheele huishouding op zich kan nemen en tevens genegen is de vrouw des huizes in haar ziekte bij te staan. Adres H. v. n. HASPEL Cz., Schilder, Kinderdijk E 249. Mevrouw VERSTEEVEN te Schoonhoven vraagt tegen Mei eene Met f Mei of eerder gevraagd: P. G., by E. VAN AS Bz., Groot-Ammers. TERSTOND GEVRAAGD: leeftyd van 15 tot 17 jaar, voor net burger gezin. Te vervoegen bjj A. OOMS, Koop man, Krimpen a/d Lek. of Dienstbode gevraagd. Zjj, die goed kan werken, kan hoog loon verdienen. Aan biedingen schriftelijk of in persoon. Adres WOUDENBERG, Koffiehuis .Harmonie", Marlet, Gouda. EEN OROOTE WtlOH WENK De wasch, U ziet het, is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. Franco brieven, Mfer H, HULPPOST KANTOOR Ouderkerk a/b IJssel. te Gorinchem zal op Don de ig 10 April 1918,f iddags <rtn 9 uur, te ten huize van den Heer ARIE PIER- HAGEN Jz., in bet openbaar, A contant, verkoopen: IQ kalfdragende of gekalfd taeb- 'O bende 4 Pinken, eenige Kniskalveren mak aftandscli donkerbruin Mcr- rlepaard; Boerenwagen, Kar, IJssIede, Eikenhouten Aak, Karn en verdere Horden, Boomen, Slieten, Boomstaken enz. Vóór den verkoop te bezichtigen. SHT" Op de Hofstede is geene gelegenheid tot stalling. bjj inzet en afslag ^Woens dagen 16 en 23 April 1913, telkens des morgens tèn 11 Öre, in bet Koffiehuis „HARMONIE" te Onder- kerk a/d IJssel, ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN aldaar, '^van; geteekend C nrs. 58 en 62, met SCHUUR, TUIN en ERVEN, naast elkander staande en gelegen te OUDERKERK A/D IJSSEL, op zeer gunstigen stand in bet dorp, belend oost Dr. L. G. VAN OMME en west de Weduwe C. DE ZANGER, groot 4 Aren, 76 Centlarenbenevens aldaar, aan de Veenwatering, belend oost P. C. VAN VLIET en west I. VONK, groot 34 Aren. Te aanvaarden 1 Mei 1913. Breeder bjj biljetten en nadere inlich tingen bjj den Notaris. te Gorinchem zal op Don derdag 17 April 1913, des vóórmiddags om 9 uur, ten huize van den Heer P. VAN DER ZOU WEN, wjjk Aj no. 9, in het openbaar, A contant verkoopen: 33 kalfdragende of gekalfd hebbende 6 KUISPINKEN, 1 6-jarig donkerbrnin witvoet, MAK MERRIEPAARD, Boerenwagen, Stortkar, Tilbury, Tuigen, Wringtobbeu, Pekelbakken, Karns, Kaas pers, Kaasvaten, Kaasstanders, Kaasborden, Kuipen, Tonnen, Emmers en verdere Waschtobbe, groot planken Varkenshok; Verder Kachels, Tafels, Slieten, Horden, Boomen, Latten en Stokken eu eene groote party Brandhout. Eén uur vóór den verkoop te bezichtigen. PW* Op de Hofstede is geen gelegenheid tot stalling. BELANGRIJKE te Gorinchem zal op V r jj d a g e n X? 25 April en 2 Mei 1913, tel- koos des voormiddags om 10 ■IS&r uur. tó Gorinchem in „DE DOELEN", by inzetting en toewijzing in het openbaar veilen en verkoopen: Ongeveer gelegen in de Gorincbemscbe en in de Doratsche Avelingeu en in d#it;,polder Har dinxveld, in 45 perceelen en diverse com binatiën. In het breede omschreven bjj veilings boekjes, welke, evenals alle inlichtingen, gratis verkrngbaar zjjn ten kantore van Notaris Mr. BOLL voornoemd en van den Notaris L. A. VAN DIJK aan het Westeinde No. 10 te 's-Gravenhageterwjjl aan eerstgemeld kantoor tevens de kadastrale kaarten van het te veilene voor belang hebbenden ter inzage liggen. Notaris H. C. KOOI te Lopik, zal op Donderdag 10 April 1913, des v.m. li uur, te Jaarsveld, nabjj Koekoeks veer, ten huize en ten verzoeke van CORN.s VAN RENSWOUDE, publiek verkoopen, om contant geld: een HANDTONMOLEN, 8 RICHTERS, party KRUIPLANKEN, eenige DIJKPIKKEN, 2 ZWAARDEN, ROER en MAST vun een Roeiboot, SLINGERBAK, Boerenwagen, PaardetuigenLadders, Kippenloop, Slieten, Staken, Handwerk. Verder ond eiken Kabinet, LADE TAFEL, KACHELS ent. Daagt vóór 0# verkooping te bezichtigen. ia het aan te bevelen uitsluitend uwe te koopen in het Heerenkleedlngmagazyn le- Wij «Hen zelf vervaardigen en niet, zeeals de meeaten, van andere firma's moeten betrekken. 3e. De goederen door deskundigen worden ver- kocht en, zoo noodig, de fouten direct veranderd kannen 'worden. Speciaal adres voor Alles uitsluitend eigen fabrikaat. Hoogachtend, Aanbevelend, SCHOONHOVEN. van de der Opgeheven Verveening in de Krlmpenerwaard, ten huize van F. CHRISTENSEN te op Vrjjdag den llen April 1913, des morgens ten 10 ure. De voorwaarden met omschrijving der perceelen liggen ter inzage ter Secretarie van de Krirapenerwaard te Ouderkerk a/d IJsselterwjjl inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Heer N. ZIJDERLAAN, Dijkgraaf van de Krimpcnerwaard te Stolwijk. VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap „De Over waard" zjjn voornemens in het open baar te VERHUREN voor het seizoen van 1913: 1. Op Zaterdag 13 April 1913, vóór middags 10 uur, te bjj Iz. DE STIGTER: de LAGE BOEZEMKADEN van „De Overwaard", in 65 perceelen 3. op Zaterdag 19 April 1913, vóór middags 10i/s uur, te in het GEMEENELANDStfUIS: de HOOGE- en LAGE BOEZEM KADEN van „De Overwaard" onder Nienw-Lekkerland, In 7 perceelen. De "Secretaris-Penningmeester van het waterschap „De Overwaard" zal op den öfcg der verhuring te Groot-Ammers (en dus niet een week bevorens), onmiddellijk vóór met de verhuring wordt aangevangen, zitting houden tot ontvangst der huur penningen over 1913, welke inmid dels ook te Gorinchem te zjjnen kantore kunnen worden betaald of aan bem per postwissel kunnen worden overgemaakt. Voorzitter en Heemraden van „De Overwaard", B. C. WISBOOMVoorzitter. C. J. A. BOOM, Secretaris-Penningmeester. Heeren KERKVOOGDEN van de Ned. Herv. Gemeente te NIEUWERKERK A/D IJSEL maken bjj deze bekend, dat de jaarlyk- sehe verpachting van de IJseldyken onder deze gemeente, bekend onder den naam van Kerkedyk-ettingenzal plaats hebben op Woensdag 9 April 1913, des avonds ten 7 ure, in het café „De Zwaan" van den Heer P. LUITJES. om 19 nur v.m., voor de gemeenten Jaarsveld, Leplk en Willlge-Langerak. Uitgeloofd worden vopr oudere Stieren prjjzen van en voor Jarige Stieren prjjzen van met toeslag voor bewjjzen van afstamming van stamboekvee, raelkstaten etc. Het Bestuur van de afdeeling Lopik en Jaarsveld van het G. v. L. en K. J. C. VAN EETEN, Voorzitter. H. C. KOOI, Secretaris. bjj A. F. v. BEUSEKOM te IJsselsteln, Paarde- laan, de van onds gunstig bekende stam boek hengst: wederom le Utrecht bekroond met f i50 eu ook aangespannen in tuig een premie van f 75. Dekgeld f 10. En de 3-Jarige vosbleshengst: Vader „MILORD"H11, Moeder „CASELLI"5110. Dekgeld f ÏO, niet drachtig f 5. Te koop een groote 4-Jnrige Hlf, mak en vertrouwd voor alles. Adres P. VOORDOUW, Wejjweg, Bode graven. Bekroond te GOUDA. Lood- en Zinkwerker te Bergambacht. Afnemers: H. M. FREDERIKSE, Kaas handelaar, Stolwykerslots en DOKTERS VAN LEEUWENWinkelier, Ouderkerk a/d IJssel. HEDEN VOORHANDEN: PRACHTIGE voor zeer billijken prjjs. regp- Ook nieuwe Instrumenten van alle gewenschte merken wor den met garantie geleverd door van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: Burg era „E. NB.", „Rover" en andere, vanaf 50 galden roet degeljjke garantie. Lichte gang verzekerd. AanbevelendP. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 16, GOUDA. HP Bonds-BUwtelherstelIer. Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kenifeis, dat zjj weer voorzien zjjn van k) kwaliteit ook verkrijgbaar bjj J. BOON, Elshout a/d Kinderdijk en B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Schoonhoven neemt de Heer J. ESHUIS dagelyks bestellingen aan op versch - en gerookt Paarden- vleeseh. Aanbevelend, prima voeder voor melk-, mest- en jong vee, prijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGD, thans beneden elke concurrentie. yjj. Gn behoeft geen melk meer uit de tobbe te bouden; hebt ge ean koe, welke bloederige of onbruikbare melk geeft? Geeft haar dan één pak deze poeder is het geneesmiddel van kwade- en bloederige melk en wordt door honderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen; prjjs per pak f 0,75, franco per post f 0,99. verder verkrjjgbaar bjj onderstaande wederverkoopers: B. BRAND, Groot-Ammers. L. A. 9TOPPELENBURG, Stolwijk. G. COMPIER, Lopik. ANT. COOPS, Gouda. P. C. BONGERS, Moordrecht. W. v. REES, Bleskensgraaf. C. de JONG, Molenaarsgraaf. P. ROELOFS, Oudewater. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJssel. fl. SMIT, Schoonhoven. A. v. WALSUM Pr.., Ouderkerk a/d IJssel. G. v. ZWIENEN, Lekkerkerk. i A. P. den HOED, Polsbroekerqam. H. v. AMERONGEN, IJsselstein. Z. J. de JONG, Nieuwehkerk a/d IJssel. W. J. v. DAM, Haastrecht. J. in 't HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. van VLIET, Zevenhuizen. HT Tevens verkrijgbaar: W. de LANGE, G. DEN HOED, C. van STEENIS, v. d. HEIJDEN, P. de BRUIJN, M. de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN, M. A. v. BEEKUM C. G. v. d. BERG, H. JONGKINDT, J. BOUWMEESTER, VAN ECK, ZONNEVELD PIEK, A. GOSMAN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, J. W. BOL, Schoonhoven. Berkenwoude. Noordeloos. Waddingsvekn. Ottoland. Nieuw- Lekkerland. Oud-Alblas. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Capelle a/d IJsel. Tienhoven. Everdingen. Hoornaar. Vianen. Lexmond. Jaarsveld. WlLLESCOP. een uitstekend genees- en voorbehoedmiddel van kwaad zog by varkens; vele attesten van lanabouwers voorhanden. ND Daar er namaak in den handel is, lette men op den naam O. J. SCHEER, O. welke op ieder pak moet voorkomen. In alle formaten en pryzen. KLEIWEG,GOUDA. Stadhnissfraat 7, Schoonhoven. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparatlën aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerende prjjzen en met deugdelijke garantie bjj J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingstraat 52, Botterdam. Alle reparatlën worden zon- F der prjjsverhooging aangenomen aoor W. DE JONG, Koopman en C. LICHTHART SCHENK, Bode, Lange Stoep te Lekkerkerk. van de Lofodinscbe eilanden. OMDAT: le. Onze levertraan is gegarandeerd vrfl van minderwaardige oliën, als plantenolie dierijjke of minerale oliën. 3e. Onze levertraan is bereid uit de fljjnste, versebe, gezonde levers. Se. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contróle. 4e. Onze traan voldoet aan alle voorwaarden, welke de Nederland- sche Pharmacopee stelt voor oleum jecoru9 asselli levertraan). Deze levertraan, in aen handel gebracht door de Chemische Fabriek van Pharmaceutische Specialité's, Veerstraat, Schoonhoven, wordt om boven- ■l^fDde redenen door de meeste Doctoren aanbevolen en is uitsluitend ver krjjgbaar in vlerkante flacons van 400 gram inbond A 50 Cts. per flacon bjj P. MOURIK, Groot-Ammer*. G. DEN OUDSTEN, Ameide. G. VAN ZESSEN, Langerak. B ZW1JNENBURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG, ld. C. VAN STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIS, Brandwije. K. LOOPIK, ld. A. VINK, - Ottoland. J. VOGEL, ld. J. DE KLUIJVERld. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. ZONNEVELD-PIEK, Hoornaar. Fa. J. VAN ZESSENKinderdijk. Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., Streefkerk. J. VELDHUIJZEN C. v. d. HEUL, J. GROENEVELD, J. MIDDELKOOP, J. L. VLOT, A. MAURIK, K. HOOGEN BOEZEM, Opperduit. Fa. JAC. SPEIJERMeerkere. W. VAN REES, Bleskensgraaf. C. G. v. d. BERGH, Bergambacht. A. NATZIJL, Stolwijk. Lekkerkerk. Id. Krimpen a/d Lek. LoAk. Oud*Alblas. Molenaarsgraaf. zwart-bles, bjj M. de HEEB, Polsbroek Scheffersplein, DORDRECHT, met één dag opzegging a 3 pCt.op langeren termjjn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrjjgbaar tarief; V-eren EF F E CT E N 0 RD ERS uil; Keepen COUPONS. Zwakken eu herMtellenden LyderM aan bloedarmoede en Zenuwzwakte, luistert naar de Vereenigde getuigenissen van geneesheeren en van leeken aangaande de uitmuntende werking der in alle gevaijen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algeroeeneverslapping. Wat ondervinden de gebrui kers van de Sauguinoae? Ik leed aan hartkloppingen en ge- Wat getuigen de geneeiahec- ren over de Sangninaoe? Ik boud de Sanguinose voor een hoogst waardevol preparaat voor al die gevallen, waar de normale bloed- vorming geleden heeft. Jhr. DrJ. L.C. Pompe v. Meerdervoort (Brussel). Ik verwacht dat de Sanguinose de gewone staalpreparaten zal verdrin gen, die zoo dikwjjls zonder uitwer king zjjn. Dr. Alf. de Vriese. Hall. brek aan eetlust; de Sanguinose heeft tujjae hartkloppingen genezen en mjjn eetlust hersteld. Scheveningen. Mej. J. Verbaan. Ik was langen tjjd lijdende aan ze nuwzwakte, spoedig vermoeid, had geen eetlust en kou maar slecht sla pen. Door het gebruik van slechts enkple flesschen Sanguinose ben ik herstelddoe met lust rajjn werk, eet behoorlijk en slaap rustig. Mej. C. Lankhaar—Verzijl. Babiloniënbroek. Gjj behoeft van de Sanguinose geen likeurglaasjes te gebruiken; twee malen per dag een eetlepel js voldoende. Daar is geen middel; versta het welgeen middel dat zoo snel en zoo afdoende helpt in alle ge vallen van bloedarmoede, zenuwzwakte, overspanning en algemeene ver- slApping. Sangntnoae wordt verkocht in groote flacons van ruim 300 gram; prjjs per fl. f 1,50; 6 11. f 8,-; 12 fl./" 15,-. Wacht U voor Namaak! Bjj alle Apothekers en voorname Drogisten. Den Haag, de Riemerstraat 2c/4. VAN DAM A Co. Te Schoonhoven bjj A. N. v. ZESSENte Gonda by ANTON COOPS, Wijdstr. en Mej. V. LOON, firma Wolff Co., Westhaven. hebben duizenden onzer en zjjn daardoor in de verbeelding, dat zjj een hartkwaal hebben. Hierdoor moeten zjj zich erg in acht nemen en durven dan dit en dan dat niet te do«n« omdat zjj bang zjjn weer hartkloppingen te krjjgen en daardoor „hun kwaal" te verergeren. Maakt u echter niet noodeloos ongerust. Van 1000 personen, die hartkloppingen hebben, zijn er geen 950 die een hartkwaal hebben. Slechts zenuwachtigheid en slecht, krachteloos bloed is de oorzaak van hun Ijjdeu. Verbetert uw bloed en de kwaal verdwjjnt van zelf. Wanneer weer goed gezond en krachtig bloed door uwe aderen vloeit, worden zoowel uw zenuwen als uw hart weer normaal en weest ver zekerd, dat gjj n» eenige maanden volkomen kunt zjjn, indien gij begint met het gebruik van een goed, bloedvormend genees middel. Een raiddel, dat staal in uw bloed brengt, dat het krachtig maakt en u nieuwen levenslust toevoert. Het geneesmiddel, dat aan deze eischeo geheel voldoet en waarmede schitterende resultaten zjjn verkregen, is MIJNHAHDT'm Verkrjjgbaar in verzegelde flesschen f 1.25 bjj Apothekers en Drogisten. Hoofdverkooper voor Seho»nhoven en «matreken A. N. VAN ZE8SF.N. Verder bjj: ANTON COOPS, Gouda; P. DEN DUIJN, Vreeswijk; A. VAN WALSEM, Ouderkerk a/d IJssel; A. RIETVELD, Nieuwpoort; J. STAM Gz., Streefkerk; A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJssel; J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. FIJN OUURZAAM.GtURIG Kleiweg GOUDA. TE KOOP: Te bevragen bjj A. DE HOOP te Lexmond. en 880 laoakh.rige TREKHOND, 80 Ceoti- ïïtl:r,kS°*v!1 ««""I" oud, by GEERARD MAAT, Koekkramer, Langersk, Kinaber- en ik besloot onmiddellijk de ABDIJ- »eb«laar,SIROOP te probeeren. R' De Heer Lëon van Klnaber- gen, de bekende goochelaar, wonende Se Rue Roaatni te Brussel, leed aan de gevolgen van een bevlge verkoudheid, welke bem het optreden in zi)u theater dreigde te beletten. Door de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PA ULO, aan te wenden, is by in korten tyd geheel en al genezen. Vt jj geven bem zelf het woord: „Met rajjn gezelschap optredende in de Kurzaal van 't Casino te Blanken- berghe (België), vatte ik door bet gure weder een hevige verkoudheid. Ieder uur begon ik mjj zieker te gevoelen, kreeg pjjn op de borst, hevige hoest- aanvallen en moest voortdurend sljjm opgeven, wat met hevige pjjnen gepaard ging. Ik maakte mjj zeer ongerust, daar het ernstig bleek te zjjn, en ik raadpleegde een dokter, die mjj aanried 14 dagen lang het bed te houden. Dat dit mjjn broodwinning zou kunnen kosten, zal u niet verwonderen. Ik was ten einde raad, doch herinnerde mjj tot mjjn geluk, dat een mjjner vrienden in korten tjjd van een ernstige borstziekte door de ABDIJSIROOP genezen was, De Heer LÉON VAN KINSBEHdEN volgens portret. SIROOP te probeeren. Reeds bjj het gebruik van den eersten flacon voelde ik een groote verlichting en tegen den avond van dienzelfden dag was mjjn hoesten zeer verminderd. Ik ging met de ABDIJSIROOP voort en mjjn hoest buien, pjjn op de borst en het fluimen verminderden met den dag. Nadat ik 3 flacons ABDIJSIROOP gebruikt' had, was ik totaal genezen en sedert dien tjjd heb ik altjja de ABDIJSIROOP bjj mjj, om onmiddellijk aan te wenden, indien ik zelve of een van de leden van mjjn gezelschap deze noodig mocht hebben." De Abdyslreop is een onfeil baar middel tegen asthma, pleuris, Influenza, bronchitis, kink- en siymhoest en alle borst-, keel- en longaandoe ningen. Voorkomt de tering. Prjjs per flacon van 230 grain ft,— van 550 gram f 2,— en van 1000 gram f 3,60. Eisch rooden band met hand- teekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrjjgbaar bjj alle drogisten, de meeste apothekers en de bekende weder verkoopers. Verkrjjgbaar te: Schoon- I A. N. VAN ZESSEN; hoven A. C. FIJN v. DRA AT; Wed. F. AMSING; Alblaaserdam Mej.H KORTE WEG; A. SIEBEL; Ameide 1^. de JONG; Ammerstol A. BLANKEN Jr Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN; Bergambacht Firma K. van DAM; Berkenwoude G. den HOED; Bleskensgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VERKADE; BrandwUk K. LOOPIK; Uabaaw T. van KLAREN; Capelle a/d IJsel JAN v. d. SLUIS; Glessendam J. J. VERHOEFF G lessen-N ten w kerk Mej. M. v. HOU WELINGEN; A NT. COOPS; Gouda C. C. KROM; WOLFF A Co.; Glessen-Ondekerk P. C.PESSELSE; Gouderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-Ammers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen I A. GROENEVELD; a/d IJssel Wed. J. VUIJK: Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN; Lexmond T. MOLENAAR; lM,b G. COLJÉ; Plh A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER: Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; Nienwerkerk a/d J J. K. STOLK; Nieu w-Lek kerland A den OUDEN Gen., v/h L. Pot; Nieuwpoort L. BOELE; Noordeloos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; a 11.1u G- S. ROSS; Ond-Alblaa j j VL0I. Ouderkerk a/d IJssel J. in 't HOUT: A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oude water C. van WIJK; ft. A. van DIJKEN; foisuroek JAC0BUS SCHOUTEN; Keeuwjjk M. T. HAGEN; Schellulnen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; Stotwyk F. J BATS; Streefkerk E. HILGEMAN; Tien ba* en G. BOUWMEESTER V list Wed. D. VER WOERD; lullendam C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers. De jongejuffrouw CAMILLE BELLEDAME, waarvan wjj hier het bevallige gezichtje afbeelden, ia een jong meisje van 13i/i jaar, wonende bjj hare oudera te Parya, 6, Pas sage Kuszner. Dit jonge meisje heeft »ltjjd een eenigszins zwak gestfel gehad, gevoelig voor zenuwachtigheid, zooals dit bijna altjjd voorkomt bjj personen wier geaardheid een weinig wankelend is! De Jongejuffr. BELLEDAME. De jongejuffrouw BELLEDAME had zicht baar bloedarmoede en was niet zoo sterk als zjj had moeten zjjn. Zonder eigenljjk ziek te zjjn, had zjj nooit dien indruk van welvaren, die personen in volkomen goede gezontjbeid ondervinden. Zjj beklaagde zich altjjd over kleine ongemakken: schele hoofd pijnen, duizelingen, aandoeningen van koude, slaaploosheid, gebrek aan eetlust, langzame spijsvertering, die wel aanduiden hoe teer haar gestel was. Die teerheid moge al in gewonen tjjd geen onmiddellijk gevaar aanbieden, zjj ckeljjk in -evaar wordt verschrikkelijk in zekere kritische tydperken, zooals bijvoorbeeld in den leef tijd van den groei en van de vorming, wanneer het organisme dringerder eischen heeft. Zoo werd dan ook de jongejuffrouw CAMILLE BELLEDAME gedurende het tijd perk van den groei zeer op de proef ge steld. Toen schreef men haar de Pink Pillen voor, en men kan zeggen dat vanaf den dag, waarop zij de Pink Pillen heeft genomen, een groote verandering zich bjj naar voordeed. De Pink Pillen hebben bloed en krachten aan dat teere jonge meisje gegeven. Dank zjj de behandeling met de Pink Pillen heeft de jongejuffrouw BELLEDAME een uit muntenden eetlust gekregen, zjj ziet er weer goed uit en Ijjdt niet meer aan al die kleine ongemakken die het leven veronaange namen. De jongejuffrouw BELLEDAME bezit nu een uitmuntende gezondheid en indien men hare ouders en nare vrienden onder vraagt, kan men iich rekenschap geven dat zjj allen verrast zjjn over een zoo gunstige verandering, die zich in zoo weinig tjjd voordeed. De Pink Pillen zjjn verkrjjgbaar f 1,76 per doos en f 9 per 6 doozon, bjj het Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghen- laan 22, Amsterdam; mede verkrjjgbaar bjj A. N. van Zessen te Schoonhoven, bjj Jac. Stürm, Drogist te LekkerkerkGroeneveld, Drogist te Krimpen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisteryen. Spoorstraat, GOUDA, heeft in voorraad of levert: OMnlbUB- brlkkeu, Tilbury's, Utrechtsche Wagentjes met en zonder portieren, Kaasbrikken enz, Groote voorraad RIJWIELEN van 1ste klas merken en in prjjzen van f 45,- tot f 135,-. Alle reparatiën, zoowei wagenmakers-, smids- als schilderwerk, worden in eigen werkplaatsen billjjk verricht. vindt men in alle standen; gemakkelijke betalings-conditiën, repareeren en inruiling. rfRtfl :7CQK IHMUwiiih HEWEfl CATALOGUS. Vele Maag- en Hoofdpijnlijders sukkelenniettegenstaande de vele pjjnen die zjj dageljjks te verdragen hebben, maar door met de gedachte dat niets hen hèlpt, omdat men reeds veel heeft ge medicineerd en het juiste middel nimmer heeft getroffen. Verscheldenen, die reeds jaren hebben geleden aan Maagzenuwen en Zenuw» honfdpyu, hebben nu hun gezondheid en Maagl jjden overwonnen door het gebruik vau Versterkingspastilles i f 2,35 per 500 stuks; franco toezending na ontvangst van postwis sel met 15 Ct. verbooging aan A. SIEBEL, in geneesmiddelen, AlblaMserdam. van W. KRAAL Jr. te Kampen verdelgt in één nacht alle ratten. Onscha delijk voor huisdieren. Bn alle Drogisten voor handen k 30 CL p. earton. Hoofdverkooper A. N. van ZESSEN, Schoonhoven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2