BLOOKERS CACAO m J. H. SPOORMAKER, l Kerkstraat II. Advertentiën DIEIMREEDSCDDPPED. inlrt. DIES- en KID DERHOE DEN Marmeren Schoorsteenmantels. Hitten (vos en schlmmnl), is de prima MEUBELWAS T SPOORMAKER-RIJWIELEN, M. N. PEK. „CLAUS", imam. Dames- en Hinderhoeden, WESSANEBf LAAN, Wormerveer. DAALDERS is en blijft de beste. Koopt zonder roden goen andor rflwiel dan eon F0MQERS, van Klaaglied eener zieke koe. Loflied eener genezen koe. N°. 3434. Zaterdag 5 April. 1913. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. Magazijn „De Nieuwe Wereld", ite f JiejHT, UROGEEN. Handel in: Zuidvruchten, Verpakte- en Insse KOFFIE, SWARTSENBURG's H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, J. H. van der TORREN Xz., Open beenwond ongeneesbaar verklaard. KLOOSTERBALSEM. KLOOSTERBALSEM, J. T. SWARTSENBUR6, Kleiweg, GOUDA. De Tariefmt SCHAADT OPENING VAN HET ZOMERSEIZOEN, LIJNZAADKOEKEN. TE KOOP, bij C. SCHOUTEN Zoon Bi h Wit C. VEEN ti Vmtwlk WILHELM OMAR. OPENING-:- Garneering nor Dames-Costume:. J. V. WILLE R, De Eiectrische Steenhouwerij Cebrs. BOER QR00TSTE MAGAZIJNEN Brillen, Lorgnetten, I Breukbanden Buik^A?^?Sra H«««Ev BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. Kapitaal beschikbaar Te koop, tegen billijken prijs: J.& A.Groeneveld, Grammophoon- Orgelhandel, Onovertrefbaar, prachtig glanzend gemakkelijk uitwrijfbaar, A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. LET WEL26ste Jaargang. TE KOOP, zoolang de voorraad strekt: STOOMGEDROOGDE PULPE. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen van eiectrische schellen en telefoons in huizen en schepen. DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte, HEEBENGBACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelyk Kapitaal f 1.000.000.-. BUITENLAND. f! BINNENLAND. rheuniajjgk, aangélichts- en kiespijn, zijn thans aan de orde van aen dag. Allerlei pijn doet zich thans gevoelen. Het middel, dat u spoedig en zeker hiervan afhelpt, is Verkrijgbaar per koker k f 0,45 by alle goede Drogisten. Hoofdverkooper voor Schoon hoven en Omstreken A. N. VAN ZESSEN. Verder by: ANT. COOPS, Gouda. P. DEN DUIJN, Vreeswijk. A. VAN WALSEM, Ouderkerk a/dIJ. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek THEE, CHOCOLADE, ERWTEN EN BOONEN, BORSTELWERK enz. Aanbevelend, worden in alle couranten zonder prJJs- verhoogihg geplaatst door Advertentiebureau GOUDA. van den grooten voorraad Alles nlt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER VU verstraat 14, GOUDA. Markt Gouda en Woerden. STAAT TER DEKKING op de woning van den Heer in dên Zuidplaspolder, gemeente ZEVENHUIZEN De Oldenburger Hengst donkerbruin, 6 jaar. Vier achtereenvolgende jaren op de centrale hengstenkeuringen te Rotterdam bekroond, o. in. uit voorjaar met de hoogste aanhoudingsbydrage. WtT" Dek- en Veulengeld f 41,—. Dagelyhs, behalve Zondags, te bezichtigen. van een vinger lang| Genas door den Mej. H. Willems, wonende op een boerdery te Berg (L.) verklaart ons: „Doordien ik myn been stootte, kreeg ik daardoor een wond van een vinger lang, welke niet gene- I zen wijde. Alle mogelyke midde- I len hefi ik aangewend, doch helpen deed er niets, integendeel begon de wond steeds meer pyn te doen. I 's Nachts sliep ik niet van de pynI alleen als mijn been koud werd, I verminderde de pyn en dommelde I ik wat in. Zoo leed ik reeds drie I I maanden en de wond werd steeds I grooter en deed meer pyu. Een I mijner kennissen raadde my den I KLOOSTERBALSEM aan, welke I ik ook voor de wond aan- I wendde. Driemaal per dag zui- I verde ik de wond en verbond haar j met Kloosterbalsem en dadelyk I was de genezing prachtig. Eén I pot Klooster balsem, die ik kocht I by Th. Severyns te Obbicbt, was I voldoende de wond geheel en al I te genezen. Ik slaap en loop weer I goed en heb geen last meer van I myn been gehad." De Klooster Sancta Paulo, wordt In den volksmond de I Honing der balsemt» ge- noemd, omdat het een won dermiddel In. Ze geneest be halve wouden onder meer: alle rheumatlMclie aandoe ningen, spit ln den rng. «plerverrekkingenstram- j h«*ld, winierhanden en-loe ten, huidaanvloeulngen en I I aambeien. Prys per pot van 20 gram 35 Ct., I van 50 gr. 75 CL, van 100 gr. t 1,20 en van 250 gr. f 2,50. Eiscbt I rooden band met handteekening I d. Generaal-Ageut L. I. AKKER, I Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle I drogisten, apothekers en de be kende depóthouders. den HANDEL. ZIJ vermindert de bandelMvrUbeid. den BURG EB. Zy bezorgt hem duurder levensbehoeften. de NIJVERHEID. Zy komt neer op willekeurig gunstbetoon. J. KORTLAND, Nehoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te, Amsterdam: Binnen-AmAtel SO. b/d Munt. HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN, bericht de met eene GROOTE KEUZE gegarneerde en ongegarneerde Bloemen, Linten, Veêren, Zijden enz. DE EXPOSITIE DER MODELHOEDEN heelt plaat, vanaf UONDEBDAO, 87 MAART. OPGERICHT 17415. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „NTER" en „W L", en SOYABOONENKOEKEN, merk „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Ecre-DIplom* Parlls 14MMI. Iaïp» flondo» MaiIoIIIa*. bU groot© en kleine partijen, i van de bekende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN IER8EL te Lenr, te BERGAMBACHT. staan ter dekking: Donkerbrnlne Witvoet 1 en Donkerbrnlne Witvoet Dekgeld f 5,drachtig f 5,bovendien, verkochte Paarden vol geld. Aanbevelend, voorh. GEZ. HOFSLAG, 7 Haven, by de Stadhuisstr., Nehoonhoven uit een stuk vervaardigd, is praetiseh, elegant, van echt linnen niet te onderscheidenen goedkooper dan bet waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Nehoonhoven l./h. Mag. v./d. Maatschappij „DE FAAM" en by 4J. KONING. Magazijn «DE STER". Vertegenwoordigers de Heeren: P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIEL, Stolwijk. op matige voorwaarden, voor plaatsing als 1ste of ad© Hypotheek op Lande rijen en Hnlzcn; alsmede onder Borg stelling. Br. fr., No. 85, Bureau van dit Blad. één flink van maat, de andere iets kleiner, beide zeer mak. Dagelyks te bezichtigen (behalve 's Zondags), bij J. van JEVEREN, Vrachtryder te Moordrecht. en Koestraat 51 SCHOON HOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie Levering van alle gewenschte fabrl kalen, pryzen en modellen. Catalogus gratis. Vrye bezichtiging. Nieuwste Grammophoonplaten. Billijke termUnbetal. Gratia lea nlt de Chemische fabriek van 20 Cta., in rood, zwart, geel, wit en Verkrygbaar in Schroefflacons a bruin, by I A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. M. N. PEK. Id. J. GROENEVELD, K. LOOPIK, C. VERSLUIS, J. VOGEL, J. STAM Gz., P. MAURIK, J. ZONNEVELD PIEK, Hoornaar, j Mei. F. TRAPMAN, Goudriaan. RIETVELD, Nieuwpoort. Krimpen a/d Lek. Brandwyk. Vuilendam. Ottoland. Streefkerk. Groot-Ammers. F. van KLAAREN, Lopik. G. VONK, Oud-Alblas. D. BROUWER, id. G. db* OUDSTEN, Ameide. GEERT v. d. WERKEN, Ammerstol. C. van LIMBORGH, Opperduit. J. C. DEKKER, Krimpen a/d Lek. W. van REES, Bleskensgraaf. C. v. d. ML, Lekkerkerk. W. A. ROTH, Ameide. Spoorboejes en Reisgidsen verkrijgbaar in den Boekhandel van S. Sc W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Het van ouds bekende adres van 0 baas, o baas, wat moet ik gaan beginnen? Waarom nog steeds geen Stoomgedroogde [Pulp? Het wordt hoog I ydgy IJ eens gaat bezinnen En aan een goed adres nu scbryft om hulp, Maar Stoomgedroogde moet het wezen, Slechts Stoomgedroogde mag het zyn, Want die alleen kan my genezen En U tot heil en voorspoed zyn. De Stoomgedroogde Palp heeft my [gezondheid weergegeven En bracht U melk in d'emraer, boter in [de kaan; Naar Ridderkerk nu spoedig weer ge schreven, Om nieuwe zending van die Ntoomge- [droogde waar. Want Stoomgedroogddat moet z(j [wezen, Zoo heerlyk dyend en zoo fijn, Stoomdrogery voor pulp is even noodig Als land bet is om boer te kunnen zyn. Ziet toe, dat men U in plaats van Stft®ingedroogde Pulpe geen Vuurgedioogde Pulpe levert. Vuurgedroogde Pulpe is veel te hard, zet niet uit en is met asch vermengd; dus koopt alleen Stoomgedroogde Pulpe, dat is de beste. Adres G. GROENENBOOM, Ridderkerk. AGENT voor Ouderkerk a/d IJaael en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDEHLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. voorzien van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40f— met éin jaa-r garantie Lakken, nikkelen en alle reparation billijk en spoedig. tegen concnrreereade pryzen. CommlsHarlsseuMr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF (Pres.), W. B. v. LIEFLAND, Dr. A. E. ten OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. de KANTER (Secr.). Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappy sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrygevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: G. BOUWMEESTER, Hitven te Nehoonhoven, en L. t'. LAFEBER, Westhaven te «<onda. en tevens van alle soorten Groente- en Aardleeztëuplanten grootvruck- tlge Zwarte- en Kruisbessen en Frambozenstrnlken is by L- VAN DEN HEUVEL, Tuiudery en Kweekery en Aardappelhandel te Stolwijk. N.B. Ook verkrygbaar des Donderdags aan de Plantenmarkt te Goada (by den iantuarnpaal). sMOixomm coürant. Uitoavi VAN S. Se W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. Semeeate SokMBk-Ten. BURGEMEESTER co WETHOUDERS v.n Schoonhoven maken bekend, d.t de aan- giften voor toelating met 1 Mei a. s. tot de Openbare Lagere School no. 1 en de Bewaarschool moeten plaats hebben ter Gemeente-Secretarie vóór «4 April IMS. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, VAN BALLEGOIJEN DE JONG. Overstcht. DE BALKAN-OORLOG. Turkye heeft het bemiddelingsvoorstel der groote mogendheden zonder voorbehoud aanvaard. Geen wonder, waar het zelf om die bemiddeling gevraagd had. En boven dien: Turkye weet dat de mogendheden bet zooveel mogeiyk willen laten behouden. ge wo bereid verklaard, om genoegen te nemen met de door de mogendheden voorgestelde Waarom zou het dan aan de bemiddeling voorwaarden verbinden? Geheel anders slaat het natuuriyb met de Balkan-Staten. Algemeen werd verwacht dat deze na den val van Adrianopel bun vredesvoorwaarden zouden verzwaren. Dit is echter gelukkig niet geschied; integendeel, de bondgenooten zyn wat tege moetkomender geworden en nebben zich (aard, on r de mogi grens, en om de beslissing over bet beginsel, of een oorlogsschatting dan wel een bydrage in de kosten van den oorlog door Turkye zal worden betaald, aan de mogendheden over te laten; het bedrag daarvan kan nader worden vastgesteld. Op grond van deze concessies zijn de kansen op het sluiten van den vrede aan merkelijk verbeterd. Het wordt dan ook werkelyk tyd, dat aan dezen rampzaligen oorlog een einde komt. Voor de Turken schynt het succes eerst nu, aan het einde van den oorlog, te komen. Ge bleken is althans, dat het de Bulgaren zyn Seweest die in gevechten, de vorige week by e linie van Tqataldrja geleverd, het onder spit hebben gedolven. Meer dan duizend dooden hebben zy verloren en het aantal sol daten, dat buiten gevecht is gesteld, wordt geschat op ruim 4000; de Turken hadden 300 dooden. Dit gevecht had plaats op den dag van de inneming van Adrianopel, die dus voor Turkye niet enkel ellende heeft gebracht. De Mootenegrijnen zyn niet gezwicht voor de bedreiging der mogendheden. Zy hebben bet bombardement van Skoetari hervat en bereiden een algeraeene bestorming voor. De Serviërs hebben aan de beschieting deelgenomen. Een aautal forten van den Tarabosj zou veroverd zyn, ja zelfs is go- meld dat de Tarabosj geheel vermeesterdis. Indien dit bevestigd wordt, kan de val van Skoetari spoedig verwacht worden. De mogendheden hebben nu hun bedrei ging waar te maken en dwangmaatregelen te nemen. Maar van den beginne af is in bun houding iets tweeslachtigs geweest, en dit tweeslachtige is duidelyk aan den dag gekomen toen uitgemaakt moest worden, wie nu eigeniyk aan de vlootbetooging en de blokkade zouden deelnemen. Italië doet veel liever niet dan wel mee, omdat zyn koningin een dochter is van den koning van Montenegro; Duitschland wil zoo noodig meedoen, maar heeft nog feen schepen gezonden; Rusland wil zich iefst onthouden en Frankryk voor zich laten optredenFrankryk wil wel, mnar niet van harte, vanwege zyn sympathie voor de Balkan-Staten. Alleen Oostenryk de eigenlyke aanstoker is vol vuur, terwyl Engeland niet zoo naar uitvluchten zoekt als de andere mogendheden. Gevraagd mag worden wat er zal ge schieden, wanneer de vlootbetooging niet helpt. Want metterdaad beteekent het heen en weer-varen van een aantal oorlog schepen voor de Montenegrynsche kust toch al heel weinig en is niet te verwachten, dat de Montenegrynen en Serviërs zich daaraan zullen storen. Zullen dan krassere maat regelen genomen worden om de weer- barstigen tot rede te brengen? Het heet zoo; Oostenryk zou ia dat geval troepen aan land zetten. Wat zullen die doen? Maar laten we niet, al vragende, te ver vooruitloopenwie weet wat er gebeurt voor het zoover is! Als wo nagaan hoeveel voeten het in de aarde heeft gehad eer het tot een vlootbetooging kon komen, raken we schier alle vrees voor een eventueelu landing en ontzetting van Skoetari door de mogendheden kw(jt. Skoetari, dat zeer in het nauw moet zyn gebracht, kan bovendien ook wel spoedig vallen, in welk geval het toch niet geheel buitengesloten is dat de mogendheden, voor de zooveelste maal van meening veranderend, de stad aan Monte negro gunnen. Wat wy voor het kleine, dappere volk van harte hopen! Zeer ad rem was het bescheid, dat Monte negro aan de mogendheden heeft gegeven !2, 5njwoord °P bun bevel om de vyande- lykheden om Skoetari en in het bezette gebied, voor zoover dat by Albanië zal wor- den gevoegd, te staken. „De regeering kan -zoo luidde een passage uit dit bescheid - tot haar grooten sPyt met dit bevel geen rekening houden, en dat wei in verband hiermede, dat de oorlogstoestand tusschen Turkye en de bondgenooten voortduurt, terwyt de groote mogendheden den bond genooten onmiddellijk by het begin van den oorlog plechtig hebben verklaard, dat zy op geenerlei wyte de krygsbedryven der bondgenooten wilden belemmeren en onzy- digheid wilden betrachten." Montenegro herinnert de mogendheden dus aau de verklaringen, door hén gedaan by het uitbreken van den oorlog. Of dit iets uitrichten zal? Heeft Turkye niet het zelfde gedaan ten opzichte van den statusquo? Met belangstelling wordt intusschen de oplossing van het conflict tusschen de mo gendheden eenerzyds en Montenegro en Servië anderzyds afgewacht. Zal Servië volharden by zyn steun? En zullen recht en waarheid zegevieren, of zal brute machts meerderheid het wederom winnen? Wy vreezen het laatste. f De Dultache bezitters krygen haastin elk blad kolommen met byzonderheden te lezen over de belastingen, die hen by de invoering van de verstrekking van 's ryks weermiddelen te wachten staan. Zondag ochtend zyn de bepalingen nopens de hef fing van de vermogensbelasting voor een maal openbaar gemaakt. Een zuivere vermogensbelasting is het niet. Want art. 1 bepaalt, dat iemand, die 50.000 mk. inkomen of meer heeft, od zyn minst 2 pCt. van zyn inkomen zal te be talen hebben, zelfs indieu hy geen ver mogen bezit. De belasting wordt geheven van vermo gens var 10.000 mk. af. Algemeen be schouwt men het als een grove onbillykheid, dat deze grens niet hooger gesteld is en de bezitters van de groote vermogens niet zwaarder getroffen worden. Een millionair betaalt nu evengoed maar den tweehon derdsten penning (Vj pCt.) als de bezitter van een vermogentje van 10.000 mk. Men vermoedt dat de Ryksdag daar verandering in zal brengen. Vervolg Staten-Geueraal. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 2 April. Aan de orde was de Ziektewet, waarvan de algemeene beschouwingen reeds vroeger gehouden waren. Nadat de heer Roodfruyzen zyn amen dementen op artikel 1 (vroeger van den heer Lohraan overgenomenhad ingetrokken, omdat de minister aan de byzondere klassen meerdere vryheid op het stuk der premie verschaft had, en nadat tevens de heer Aalberse een amendement had ingetrok ken, werd artikel 1 aangenomen. Vervolgens werden ook de voorgestelde amendementen op de artikels la en 2 door de voorstellers ingetrokken en deze artike len eveneens z. h. s. aangenomen, waarop de aanneming van de artikels 3—10 volgde. By artikel 11 lichtte de heer Patyn een tweetal amendementen toe. lo. Om de rechten der geadministreerden beter te waarborgen. 2o. Om den werkgever 24 uur wéér te geven voor het indienen van zyn bezwaren tegpn het geven van inlichtingen. Voorts trok de heer Duys een amende ment in en deed de heer Tyd eraan uit voerig uitkomen, hoe verkeerd het was geweest de Radenwet te behandelen vóór de Ziektewet. Nadat de heeren Duys en Schaper er tegen geprotesteerd hadden, dat de minis ter de beslissing over de verordeningsbe voegdheid van de Raden van Arbeid niet aan de Kamer gelaten had, verklaarde de Minister van Landbouw enz. zich vóór hel tweede en tegen het eerste amenderaent- Patyn. Nog wyzigde de heer Patyn den termyn in zyn eerste amendement in 24 uur, al vorens de Minister diens tweede overnam. Na een enkel woord van den heer Nolens werd het eerste amendement-Patyn met 40/15 stemmen verworpen. Onmiddellyk hierop werd bet aanhangige artikel z. b. s. aangenomen. Een araenderaent-Kooleu by artikel 11a, door den Minister en den heer Nolens bestreden, werd met 41/12 stemmen ver worpen, waarna artikel 15 langdurig bespro ken werd. De heer Patyn verdedigde kort een amendement, om ook in de wet op te nemen het recht op geneeskundige hulp, terwyl de heer Teenstra by amendement voorstelde, de woorden te laten vervallen, dat bet ongeval den man moet zyn overkomen in verband met de uitoefening van zyn bedryf. Die woorden waren overbodig, maar ook schadelijk, omdat het berhaaldelyk voor komt, dat iemand een ongeluk overkomt niet onmiddellyk in verband met het bedryf. De heer Limburg wenschte, dat de Kamer opnieuw over de geneeskundige behandeling zou stemmen. Nergens bestond een Ziekte wet zonder geneeskundige hulp. Ook in de on t werpen- K uy per en - Veegen s kwam dit voor. Verschillende verschilpunten tusschen dit ontwerp en het bindend besluit der Maat schappy van Geneeskunst werden nu door spreker gereleveerd, tot hy ten slotte zyn rede afbrak, omdat de vergadering tot den volgenden dag verdaagd werd. De Centrale Antirevolutio naire Kiesvereeniging in het district Slie- drecht heeft j.l. Woensdag te Gorinchera een vergadering gehouden. Tot lid van het moderamen werd met algemeene stemmen herkozen de heer A. Pyl Jznte Alblasserdara. Tot afgevaardigde en secundus naar de deputaten-vergadering, op 24 April a. s. te Utrecht te houden, werden resp. gekozen de heeren P. Rysdyk en L. v. d. Wiel. Tot voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer werd gesteld de heer J. v. d. Molen Tzn., te Rotterdam, en tot voorloopige candidaten voor de Provinciale Staten dè heeren Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, te 's-Gra- venhage, en J. T. Visser, te Papendrecht, heiden aftredend. De districtsfederatie Bode graven der S. D. A. P. heeft, naar „liet Volk" meldt, den heer Jan Timmer, te Utrecht, candidaat gesteld. *Alblasserwaar<l en VUfheeren- 1 au de is, 4 April. De handel in kaas en boter was deze week redelyk. De .prys der kaas was onveranderd, die van boter lager. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 27,50 f 30, tware partytjes tot f 32,50 per 50 K.G. Godboter f 0,70, wei- boter f 0,60 per Va K.G. Deze week ging veel vee reeds in de wei. Wie het nog op stal hielden deden verstan diger; immers het weer en het land zyn beide nat. Hooi is er in overvloed en we zijn eerst in de eerste dagen van ApriL 't Kan buiten nog doen wat 't wil, zegt een oud spreekwoord. *Amefde, 4 April. Volgens achter staande advertentie is de zangvereeniging „Kunstliefde en Vriendschap" alhier voor nemens, op a.s. Donderdag haar tweede uitvoering in dit seizoen te geven. Het programma bevat een aantal zangnummers en voor na de pauze de operette „Mignou". Een en ander belooft een gezelligen avond en is, naar wij vernemen, een bezoek over waard. Bergambacht, 3 April. De vrouw van den bouwman C. O. alhier reed Dinsdag avond met een geleende fiets, welke blik baar niet in orde was, door de buurt Benedenberg. Opeens begon het rywiel te slingeren en geraakte de berijdster te water. Gelukkig bracht haar echtgenoot haar spoedig op het droge. De werkzaamheden van de vereeni- ging „Werkverschaffing" alhier zyn voor dezen winter weder afgeloopen. Door liet gunstige weder In den afge loopen winter zyn slechts 3 personen den geheelen winter werkzaam geweest. De heeren W. van Meggelen, te Hil versum, en J. P. de Swart alhier hebben een vennootschap aangegaan, ten doel heb bende de fabricatie van timmer- en meubel werk, welke zal worden gedreven onder de firma Van Meggelen Sc Co. De vennoot schap is hier gevestigd. 'Berkenwoude, 4 April. By de j.l. Dinsdag gehouden verkiezing van een lid van den gemeenteraad, vacature-C. Both, is by eukele caodidaatstelling gekozen de heer W. C. van Erk. In de Dinsdag gehouden raadsverga dering is in de plaats van den heer M. Molenaar, die ontslag had gevraagd, be noemd tot opzichter der algerrteene begraaf plaats de heer D. de Geus, gemeente veldwachter alhier. 'Giessendain, 4 April. Woensdag had de stemming plaats voor een hoofdingeland plaatsvervanger van de AIMass«rwaard met Arkel beneden de Zouwe, hoofdkiesdistrict Giessendam. Gekozen werd met 176 van de 201 uitgebrachte geldige steramen de heer D. van den Heuvel. "Krimpen a/d Lek, 3 April. Dins dag was het *3^ jaar geleden, dat de ge meente-veldwachter A. Steenbergen alhier in functie trad. Het heeft den jubilaris dien dag aan blyken van belangstelling niet ontbroken. Leerdam, 4 April. Woensdag ia (ot lid van den gemeenteraad (vacature-Nieu- wenhuizen) gekozen Dr. A. Ie Comte (lib.) met 482 stemmen. De heer van Arkel (anti-rev.) verkreeg 408 stemmen. ienwerkerk a/d IJsael, 3 April. J.l. Maandagavond hield de vereeniging „Het Groene Kruis" alhier een buitengewone vergadering, waarin de heer D. Bakker, burgemeester van Capelie a/d IJssel, de voordeelen opsomde, verbonden aan aan sluiting by het Hoofdbestuur. Op zeer duidelyke wyze werden, nadat de spreker bet ontstaan van „Het Groene Kruis" had verteld, die voordeelen in het licht gesteld. Na de rede werden nog op velschillende vragen voldoende inlichtingen gegeven. Met 30 tegen 2 stemmen en 2 onthoudin gen werd ten slotte besloten, dat de afdee- ling zich wederom by het Hoofdbestuur zal aansluiten. Na een woord van dank aan den heer Bakker werd de vergadering gesloten. J.l. Dinsdag mocht de heer D. de Groot, brievengaarder alhier, onder veel belangstel ling herdenken, dat hy vóór25jaar als brie venbesteller by de posteryen in dienst trad. Den ganschen dag had de jubilaris vele felicitaties in ontvangst te nemen, die ook vergezeld gingen van stoffeiyke blyken van belangstelling. Moge het den heer De Groot gegeven zyn, nog vele jaren als brievengaarder in onze gemeente werkzaam te zyn! *PolHl»roek, 2 April. Toen de heer de B., reiziger in kleingoed en suiker werken voor den heer D. van Vliet te Gouda, heden van hier huiswaarts peddelde, raakte by op den Slangeweg het stuur kwyt, met het gevolg, dat hy met alles pardoes den diepen Kerkvliet inging. Gelukkig was juist de heer D., hoofd eener bijzondere school alhier, in de nabijheid, die direct toeschoot en er in slaagde den drenkeling uit zyn benarde posifie te verlosseu. Ook de fiets met de bagage was weldra weder op het droge. Na zich by zijn redder van droge kleeren te hebben voorzien en wat opgeknapt te zyn, zette de heer de B. de onderbroken reis voort. By het omspoelen van een emmer op de stoep by den veehouder G. K. alhier, schoot de jongedochter A. v. E. eensklaps voorover in de stoepsloot. Toegeschoten hulp bracht de drenkelinge spoedig op het droge, waarop zy direct naar binnen snelde, waar vrouw K. haar van droge kleeren voorzag. *StolwUb< 3 April. Als bewys van de voordeelen, die er verbonden zijn aan een oordeelkundige fokkery, kan zeker weL het volgende dienen: De stier Dirk II (N R. S. no. 726), eigen dom van de Fok- en Contrólevereeniging alhier, behaalde op de districts-keuring te Gouda op 26 Maart j.l. een premie van f 100, met den daaraan verbonden toeslag. Een bewijs, dat de goede eigenschappen van dit dier ook in zyh nakomelingen aan wezig zyn, is wel, dat vier zyner zonen, op dezelfde keuring in verschillende ru brieken aangeboden, alle een eersten of tweeden prys behaalden. Het vorige jaar behaalde deze stier te Gouda eveneens f 100 met 3 X f 20 toeslag. De regelings-coraraissie voor Z.-H. keude hem bovendien nog f 60 onderhoudsbydrage toe. Een aardig buitenkansje dus van f 220 in één jaar. Afloop van publieke verkoogtingeu van onroerende goederen. De uitslag van de veiÜDg, op 3 April j.l. te Gouda gehouden ten overstaan van Notaris N. F. Cambier van Nooten, is als volgt: Perceel 1, bouwinanswoning en 1.13.30 H.A. land aan den Graaf Florisweg te Gouda, kooper de heer G. Moleman te Gouda voor f 10250. Perceel 2, 1.31.60 H.A. laud achter bet vorige, kooper de heer A. Moons te Gouda voor f 5750. Perceel en 3, 4 en 5, 3,18.00 H.A. land in Bloemendaal onder Waddinxveen, kooper de heer A. J. Grendel te Boskoop voor f 12550. RECHTSZAKEN. Wegens beschadiging of ver nieling van dykleuningen te Streefkerk hebben voor het Gerechtshof te 's-Graven- hage terecht gestaan twee jongens, K. B. en P. G., beiden zonder beroep, te Streefkerk. Zy waren te dier zake door de Rechtbank te Dordrecht Veroordeeld tot 3 weken ge vangenisstraf. Het O. M. eischte bevestiging van die veroordeeling. Mejuffrouw Mr. P. M. van Driel le s-Gra- venhage, voor den eersten, en de heer Mr. Dieleman, uit Rotterdam, voor den tweeden beklaagde, pleitten oplegging van geldboete cf vermindering van straf Uitspraak over 8 dagen. KERKNIEUWS. Byna 77 jaren oud ia te Rot terdam overleden Johannes Albertus van Beek, pastoor der gemeente van de heilige Laiirentius en Maria Magdalena aldaar, deken van het metropolitaan kapittel van Utrecht, aartspriester van Schieland en Zuid-Hofland. GEMENGD NIEUWS. By den landbouwer Breedgk, te Zevenhoven (Zuid-Holland) is het mond en klauwzeer onder het vee uitgebroken. Ongeveer 160 stuks vee zyn reeds ont eigend. Te Hoogeveen z(jn uit een stal 21 runderen afgemaakt wegens het voor komen van mond- en klauwzeer in dien stal. Te Amsterdam is, naar aanlei ding van het besluit der kleermakerspatroons om met ingang van 5 April de uitsluiting van kracht te doen zijn, een algemeene werkstaking der kleermakers geproclameerd. Het aantal stakers bedraagt ongeveer 700. Zekere v. S. is Woensdag aan den Achterweg te Culemborg by het gier scheppen voorover in een beerput gevallen. De man is daarin gestikt. Woensdagavond omstreeks kwart na negen is de 41-jarige losse werk man N. v. G., uit de Wyde Broedersteeg, hy het Postkantoor te Rotterdam te water gegaan. Hij zwom eenigen tyd in de Blaak rond, waarvan een tulrijk publiek getuige was, en verdween daarna in de diepte. Eenigen t(j,d later is zyn lyk opgehaald. De Friesche mollen vangers gaan zich organiseeren, ten einde een actie te beginnen om het vangen van mollen in bepaalde maanden toe te laten. Een adres zal daarvoor aan Minister Ta'ma gericht worden. By de publieke verkooping van de huishoudelyke goederen der dames Vervaet te Biervliet werden de kooplustige en nieuwsgierige vrouwtjes tydens eeu regenbuitje toegelaten in het lokaal der R.-K. Bewaarschool, naast de woning der dames V. De vloer zakte plotseling ineen en de bezoeksters der veiling kwamen van den drop in den regen, namelyk in den kelder, waarin heel wat water stond. Een der vrouwen was zoo geschrokken, dat geneeskundige hulp moest worden in geroepen. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geloof en Wetenuchnp. Naar aanleiding van myn ingezonden stuk in de S. Ct. van 15 Maart j.l. s'ond in het nummer van 22 Maart een protest-bydrage van den beer A. Hoogendijk te Zeist en ontving ik eene briefkaart van den heer C. Brouwer, Hoofd der Chr. school te Ouder kerk a/d IJ. Beiden zal ik in onderstaande regelen beantwoorden. Het speet my door beide heeren te worden beschuldigd de orthodoxen te hebben belee- digd (volgens briefkaart) en volgens den heer A. Hoogendijk blyk te hebben gegeven van weinige verdraagzaamheid en haat tegen andersdenkenden. Ik had gehoopt by beiden beter bekend le staan. Neen, myne heeren, alleen het zoeken naar waarheid en medelijden met hen, die, m. i. tengevolge van eenzydige voorlichting, dood en verminking en alle leed dienten gevolge zeer zeker tegemoet zouden gaan, waren myne motieven. Myn standpunt in overweging te geven en te vragen welke zienswijze de meest godsdienstige zou zyn, was myn doel. Daarby kon ik moeielyk de bestryding der confessioneele leer ge heel vermyden. Het zou my nooit of nimmer in de gedachte zyn gekomen om het geloof van anderen niet vry te laten, wetende dat verschillende wegen tot God voeren: maar als de toepassing der statuten van dat ge loof ingrypen in de maatschappelyke orde, gevaarlyk worden en tot ontzettende ram pen leiden, dan dwingt plicht tot spreken of schryven, al zal het voldoen aan dien plicht van de overzyde „ruwen aanval" genoemd worden. Toch kan ik my het standpunt der Con fessionelen zeer goed begrijpen. Van de prilste jeugd is hun geest geleid in eene vastgestelde richting met een „frappe*, frappez toujours". Dag aan dag werd die geest gedwongen, met bedreiging van vree- selyko straf, die angstig maakte, indien men afweek. Is het wonder dat eene dergelyke op voeding niet leiden kon tot eene vrye ge dachte waar de invloeden der jeugd zich heel vaak het gebeele leven doen gelden? Immers neen; we zien toch, dat de meest ontwikkelden dit gevaar niet knnnen ont- eaan. En wat heb ik zelf moeite gehad en nog, afstand te moeten doen, in het belang der waarheid, van stellingen die in nayn jeugd er zyn ingebracht. En zoo verklaar ik ook, dat zoovele christelijke mannen, zelfs professoren door den heer Hoogendijk genoemd, niet vry ntaan in de beoordeeling van het vaccinatie- vraagstuk. Wat beteekenen overigens die enkelen tegenover de zoo goed als algemeene over tuiging van de tot oordeelen bevoegden? Wat my betreft, laat ik my door anderen niet afbrengen van eigen overtuiging, waarop ik meen recht te bebb?n uit eigen ervaring. Het jaar 1870 overtuigde mij volkomen van het nut der vaccinatie. Welke diep treurige toestanden moest ik destyds aanschouwen! Om slechts één voorbeeld te noemen: Een schipper ging met drie volwassen kinderen en zyn vrouw van wal in de richting Tiel. Die familie kreeg 't te benauwd by 't groot aantal pokltjders en de ontzettende sterfte. Al spoedig kwam het bericht dat de beide zonen overleden waren en een verzoek van de dochter aan haar ziekbed! te komen, werd ingewilligd. Ik kwam juist bytyds te Tiei om haar te zien sterven. De kinderen waren niet ingeënt de vader pokdalig en de moeder was in hare jeugd gevaccineerd. Is de gedachte niet vreeselyk dat bij tijdige inenting die slachtoffers zouden gespaard zyn gebleven? De heer Hoogendyk beroept zich in zyn verzet tegen de vaccinatie op den bybel, waar Jezus zegt: de gezonden hebben den Medicynmeester niet noodig, maar die ziek zynhebben dus den medicynmeester wei noodig. Behalve dat in verband met deze uit drukking lichameiyke zieken waren uitge sloten, wil ik aannemen, dat Jezus ook lichameiyke zieken heeft bedoeld. Maar mae ik dan vragen: waarom zulk angst vallig nakomen der eerste zinsnede, terwyl van de laatste nooit notitie wordt genomen Roept ieder orthodox onmiddellyk hulp in by ziekten Ik weet beter. My is het vaak gebeurd, dat ik mij haasten moest om de(n) patient nog levend te zien, al erken ik, dat men niet steeds in die mate zondigde. Wanneer u zich begrijpt, dat boeren 1 if ver hunne varkens dan kinderen aan inenting wagen, keurt u toch hunne inconsequentie af. Ook ik noemde het vreemd, maar bij meerdere overdenking wordt hunne handel wijze ook my begrijpelyk. Die boeren wagen niet, maar zyn overtuigd van de goede uitkomst. De verleiding om te eten van den boom der kennis is hun te machtig geweest. Misschien als we nog eens een epidemie van pokken kregen by eventueele wets verandering zouden zy nu ook overtuigd worden en hunne kftideren vrijwillig laten inenten, want vanaf 1870 tot 1913 heeft de boom der kennis diepe wortels sreschoten "n is door zyne grootte zeer verleideiyk om daarvan vruchten te plukken. Gelukkig behoef ik my niet meer uit te spreken om de consequentie te aanvaarden bij één zieke in het gezin, het geheele gezin af te maken, want het is niet meer noodig. De wet geeft alle vryheid om de noodige maatregelen te nemen ter beteugeling der uitbreiding, die bl(fkens de uitkomst vol doende is. Maar principiëel zou ik er vóór moeten zyn, mits men op menschen zou willen en durven toepassen, wat op dieren geoorloofd is. De maatregelen bij mond- en klauwzeer genomen zouden beter voldoen, indien de boeren meer geloof hadden in de natuur wetenschap. De gevolgen van den oorlog met Engeland deden de Transvaalsche boeren van bekenden boom eten, met resultaat, dat de sprink hanenplaag, vroeger een ware ramp, door onnoemeiyke schade, nu is opgehouden. Dit vertelde nog onlangs een Transvaler. En verder uwe bestryding door den dood van het zoontje van Dr. Jennar aan tuber culose, gevolg van „porcination" (wat grap pig!) Hierop zullen we weinig ingaan. Men kan toch niet alle gevallen van tuberculose toeschryven by ingeënten aan de vaccinatie. Wat myne ervaring van 47 jaren betrefl, kan ik met den besten wil niets ten nadeele der inenting zeggen. Nu nog myne overtuiging ten aanzien van de verhouding tusschen God en Zyne natuurwetten. Uw vraag of ik niet denk, dat God Zyn wetten naar believen zou kunnen doen ophouden, moet ik ontkennend beantwoorden, juist op grond vnn eerbied. God heeft nooit ingrypen in Zijn wetten noodig, omdat ze volmaakt zyn. Dat is een geloof, dat kalmte geeft en mij behoort te doen berusten in alles, waartoe de con sequentie dier wetten moet leiden. Het is aan ons andere wetten te zoeken om de wetten, die eventueel moeten leiden tot diepe droefheid, groot leed, verlies en schade te ondervangen. Zoo zul'en we minder godvreezend worden, maar de liefde zal worden bevo/derd. Verder kan ik raeêdeelen, dat ik myzelf, o zulk 'n klein partikeltje der schepping geloof. Maar daarom raag ik toch ook wel mijne denkbeelden onlwikkelen, even goed als zy, die zich het autoritair recht aan matigen God ondergeschikt te maken aan hunne leerstellingen. Kan dat ook verduisterd verstand zyn? De Heer Brouwer vertelde m(j iets nieuws. Had ik hiervan de wetensclusp eerder gehad, dan was myn schryven rfiet verschenen, tenzy voor de nog overbiyvende één tiende. Negen tienden der Orthodoxen zouden namelyk vau het nut der inenting overtuigd zyn. Dan zeker overtuigd geworden na injjo vertrek uit Ouderkerk voor 2 jaren. Des tyds liet men alleen uit noodzakelykheid voor toegang tot de school, met weerzin, de inenting toe. Ware er geen wet,dan zouden minstens negen tienden de inenting verzaakt hebben. Der Redactie mynen dank voor de plaatsing. C. J. GORTER, Arts. Haag, April 1913.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3