P1UEN En halMraaiMr Een BakkersHIng, Ets BosnMtsr, Het Heerenhuis SCHOUW. MiM te Me. Openbare Les rsid-hall Een Boerenarbeider, :en Boerenknecht, Een natie Dienstbode, nette Dienst. Dienstmeisje. Boerendienstbode, De Landbouwbank te Utrecht m Wit en Blauw KASTPAPIER, WAARSCHUWING GOEDEREN Woonbouwhuisc. a. BOELHUIS. Groot-Ammers, Een Woonhuis, i-en sar ais- e° "i)de Molenafbraak, 55 EEN KORENMOLEN 17 stuks Hoornvee, Bouw- en Melkgereedschappen, Vervolg der Nieuwstijdingen. 50-jarige Echtvereeniging i en Dankbetuiging. Dankbetuiging. Remonstr. Geref. Gemeente „Lekkerkerk en Omstreken". Landbouwwintercursus UITVOERING te AMEIDE, Operette „MIGNON". 8 stuks complete Raamkozijnen, S W. N. VAN N00TEN, Gymnasium, Hoogere Burgerschool, Rijksnormaallessen enz. eoz. Oudegracht bij de Drieharingstraat C 68. De Heer C. J. M. KROON, Gemeente-Ontvanger. Hoofdpijn met Misselijkheid, Verstopping, Zwakke Maag, slechte spijsvertering Zieke Lever en storingen in het Vrouwelijk Gestel. SCHOONMAAK! SCHOONMAAK! S.&W. N. VAN N00TEN, FRIEDR. HERDER ABR. SOHN te Solingen Dit zijn mijne Fabrieksmerken het schopje of de sleutels Graanhandel en Woonhuis. Bericht van Inzet. Bericht van Inzet. Notaris ANEMA te Streefkerk met Wei- en Hooiland te STREEFKERK, Totaal op f10600,- Notaris ANEMA Notaris ANEMA Openbare Verkooping. te Schoonhoven, STADS NIEUWS. Schoonhoven, 4 April. t De bjj het 4e regiment vesting artillerie benoemde kapitein W. van Maanen bljjft tot nader te bepalen datum gedetacheerd hy de Instructie-Compagnie. f A.s. Woensdag des namiddags te z uur vergadert de raad dezer gemeente ter behandeling van de volgende onder werpen 1. Voorstel tot aanstelling van een leer kracht aan school no. 2. 2. Voorstel inzake school verbouw. 3. Voorstel inzake waterlevering. Voorstel inzake 't adres-D. H. Greup Pz. 5. Voorstel inzake ovenbouw. 6. Voorstel inzake veerdienst. 7. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerleken Stand. 8. Benoeming van een lid der commissie van toezicht op het M. O. 9. Feestviering. 10. Kohier van den hoofdelyken omslag. 11. Bezwaarschrift tegen den hoofde- lyken omslag. t VVoensdagavond werd in het gebouw der Rcmonstrantsch Gereformeerde Gemeente alhier een uitvoering van gewyde muziek gegeven door mejuffrouw Mei ie Groenewegen, uit Leiden (zang), en de hee ren M. Quispel, uit Rotterdam (zang), I. Vos, mt Leiden (viool) en P. Zanen Azn., uit Ammerstol (orgel). gevoelen ons gedrongen om onze byzondere waardeering uit te sprekeu voor hetgeen tegenieten werd gegeven. Mejutfrouw Groenewegen en de heer Quispel met hun prachtige liederen en de hefcr Vos met znn teer vioolspel hebben den avond tot een waaxlyk gewijden gemaakt, terwyl de beer Zanen voor een verdienstelyke begeleiding zorgde, niettegenstaande den minder gun- stigen toestand, waarin zich het orgel bevindt. Mogen we alle executanten nog eens spoe dig hier kunnen hooren, dan zal zeker weder een flinke opkomst het beste bewys leveren, hoezeer hun gaven alhier zjjn gewaardeerd. t Deze week hebben de heeren A. Mulder, architect van het Ryksbureau ter bewaring van en het toezicht op de Monumenten van Geschiedenis en Kunst te 's-Gravenbage, en Herasing, teekenaar van dat bureau, het gemeentehuis alhier zoowel in- als uitwendig bezichtigd en er foto's van gemaakt, een en ander in verband met plannen tot herstelling van het ge meentehuis in zijn oorspronkelyken toestand. Voor deze herstelling zal, nadat de plannen nader uitgewerkt en de kasten berekend zyn, door de gemeente by het Ryk en de provincie subsidie worden aangevraagd. t Men verzoekt ona opname van het volgende: Wie kent niet van ouds den viscbwinke] van Gaillard, waarin gedurende byna een eeuw deze nering ia uitgeoefend? Jaren achtereen is deze zaak gedreven door HoogendHk en diens echtgenoote Neeltje Gaillard Tydens de in het jaar 1896 alhier gehouden tentoonstelling mochten zjj, als depothouder van de Reederij „Fievo" van den heer P. H. van Abshoven te Vlaardingen, zich verheugen in de toekenning van een bekroning met diploma. Thans is een der deelgenooten in ge noemden vischhandel, tevens op één ua de oudste ingezetene onzer gemeente, mejuf frouw Neeltje Gaillard, in den ouderdom van ruim 92 jaar overleden. Tot haar laat- sten stond is zij werkzaam geweest om haar byna Mjarigen levensgezel behulp zaam te zyn. Thans is zjj heengegaan. Gaarne wenschen wy Hoogendyk in zyn boogen ouderdom nog eenige jaren van ongestoorde rust toe. t"De keurmeester van visch heeft Donderdag aan de visclimarkt alhier voor de comsuraptie afgekeurd twee balen mosselen en één mand bot, welke daarna door de gemeente-politie onscliadelyk zyn gemaakt. By de „Staatscourant" (no. 77) zjjn gevoegd de statuten der Fokvereeniging „Graafs Eersteling", te Molenaarsgraaf. Voor het herbouwen van den op Dinsdag 6 September 1911 door brand vernielden St. Jacobstoren te Vlissingen waren minste inschry vers de Gebrs. Dessing, te Gouda, voor f 29325. Ook dit jaar zal weer in ons land op een dag een bloempje verkocht worden ter eere van Haar, Die in de tuber culosebestrijding in Nederland vooraan staat, Emmabloem geheeten. Het zal verkocht worden op 21 April, ter herinnering aan den dag, dat H. M. de Koningin-Moeder in 1879 Haar intocht in Amsterdam deed. De regeling van den verkoop is in handen van de Ned. Centrale Vereeniging tot be strijding der Tuberculose. De heeren Prof. Mr. P. A. Diepen horst, Prof. Dr. D van Ernbd-n, Mr. J Kappeyne van de Capello, Th. M. Ketelaar Hendrik Wertheim en F. M. Wibaut, allen te Amsterdam, hebben zich tot een comité gevormd tot steun der uitgesloten sigaren makers. Het is de bedoeling, de inkomende gelden te verdeelen tusschen de vier in stryd zynde organisaties van arbeiders: den Nederl'and- sfchcn Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers- bond, den NederJandschen Roomach-Kat ho lleken Tabaksbewerkersbond, de Federatie van Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers in Nederland en den Christeljjken Sigaren makers- en Tabaksbewerkersbond in Neder land, in verhouding tot het aantal hunner leden, dat by de uitsluiting en staking is betrokken. De Centrale Vrijzinnige Kies- vereeniging in het district Bodegraven hield Donderdag een vergadering, ter bespreking van voorloopige candidaten voor de Tweede Kamer. De definitieve candidaatstelling zal plaats hebben op 3 Mei. Het bestuur is thans samengesteld als volgt: K. Schouten Hoogendyk, Woerden, voorzitter; K. Douwes Dekker, Bodegraven, secretaris; J. Beije», Bodegraven, penning meester; J. L. La Gro, Zwammerdam; C. Kok Wz., Ammerstol; J. C. Kruijt, Stolwyk M. J. de Lindt, Oudewater; N. Dogterom, Haastrecht; W. C. van der Kop, Schoon hoven; C. van der Hee, Hazerswoude; Dr. J. van Staveren, Reeuwyk. De Chr.-H ist. Unie in het district Gouda beeft, zoo meJdt „De Nederlander", Dr. E. J. Beumer te Utrecht voorloopig candidaat gesteld. In het afgeloopen jaar hebben de Duitsche staatsspoorwegen aan 58 per sonen van het personeel belooningen toe gekend tot een totaal bedrag van 20.000 mark voor uitvindihgen en verbeteringen, die geleid hebben tot verhooging van de veiligheid van het verkeer op de spoor wegen. 'Alblanaertlain, 4 April. PI. Roodnat alhier heeft een bijzonder vriendelijke kip. Het dier raakte als kuiken een poot kwjjt; bet werd verbonden en in huis verzorgd en was als 't ware een speelmakker van het jongste dochtertje. Het vriendeljjke van de kip nu is, dat zy, telkens als zjj een ei heeft gelegd, dit komt vertellen. Zy gaat dan voor de deur staan tokkelen en kakelen, totdat de huis vrouw of het dochtertje komen om het ei weg te nemen. Wanneer de deur open staat, huppelt ons hennetje op zyn ééne poot binnen en roept de vrouw. 'AuimerMtoI, 4 April. De heerJ. Sprik alhier is herbenoemd tot lid van de Com missie tot wering van Schoolverzuim. *lten**cliop, 3 April. JJ. Maandagavond had in een der lokalen van de openbare school no. 1 alhier de eindles plaats van het eerste gedeelte van den tweehaifjaar- Jykscben Jandbouw-winèercursus, welke tn November van het vorig jaar was aange vangen. 6 Hierby waren tegenwoordig, behalve het boofd van den cursus, de heer Lamoré, de Rykslandbouwieeraar voor deze provincie de heer K. van Daalen, benevens de heer burgemeester en wethouder Oskam Talryk en ingewikkeld waren de vragen, den cursianen gedaan, doch uit de antwoor- deu bleek, dat zjj veel hadden geleerd en vooral aan scheikunde, een voorname tactor in het landbouwbedrijf, veel badde» gedaan. Aan het einde Van de les dankte de heer Lamoré den Rykslandbouwleeraar voor zijn medewerking, verleend by de totstandko ming van dezen cursus, en voor zijn tegen- woordigheid hier. Ook den burgemeester en den wethouder dankte hy voor hun aan wezigheid daarby den dank voegende aan bet dagel(jksch bestuur dezer gemeente voor bel gratis afstaan van een verlicht en ver- warmd lokaal voor dnn cursus. De heer Fan Daalen, daarna het woord nemende, zeide uit de antwoorden der leer lingen met genoegen gehoord te hebben, dat zy veel van de gegeven lessen hadden onthouden Spreker spoorde de jongelieden aan om het onderwjjs zooveel mogelijk in praclyk te brengen en sprak de hoop uit, dat zij ook het tweede seizoen weer met lost en ijver de lessen zouden volgen. Nadat ook de heer burgemeester in ge lijken geest het woord had gevoerd en den wensch had uitgesproken, dat bet onder wijs vruchten mocht diagen, werd de bijeen komst gesloten. Byna 25 jongelingen hebben den cursus gevolgd. "Benschop, 4 April. J.l. Dinsdag heeft bet bestuur van het waterschap Benschop alhier aanbesteed: het verzwaren van de boezem kade. Er waren 2 inschrijvings biljetten ingeleverd, nameljjk van G. Bosman en E. de GraafT, beiden te Wilnis, f 2000, it V,a", iv..v#n Herk te Nieuwerkerk a/d IJssel f 1574. gegundWGrk '3 380 'aa®8'en 'nscbrljver Bergambacht, 4 ApriJ. De a.-r. kies- vereeniging „Nederland en Oranje" alhier heeft tot afgevaardigden naar de deputaten- vergadenng benoemd de heeren J. B. Zwart- sen berg (sterah.) en P. v. d. Dool Azn. (plaatsverv.). Bleskensgraaf, 4 April. Velen stellen in dezen tijd van bet jaar van teen ge- vlochte eendennesten in het land, om daar door eieren van wilde eenden te bemachtigen. Zoo vond T. V. alhier in zyn opgesteld Jl? gen 7 e'er<*°- Vermoede- lyk hebben twee eendenparen van hetzelfde nest gebruik gemaakt. BÜ den landbouwer D. C. Korporaal alhier is eeo kalf geboren, dat circa 150 pond woog. Voor gezamenlijke rekening van de afdeelingen Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Oud-Aibias van „Het Groene Kruis" is aan den heer M. Oostwoud te Franeker opgedragen de vervaardiging van een rjjluig voor ziekeuvervoer. Het rytuig moet vóór of op 1 Juli worden afgeleverd. Gondriaan, 4 April. De voorloopig vastgestelde kiezerslijst dezer gemeente bevat de namen van 119 kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten en van 111 kiezers vooi den gemeenteraad. In de laatstgehouden vergadering van de afdeelmg „Goudriaan-Ottoland" van „Het Groene Kruis" bracht de secretaris verslag uit waaruit bleek dat de afdeeling 185 leden heeft. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er in het afgeloopen jaar ont vangen was f 301,25 en uitgegeven f327.205, zoodat de rekening sloot roet een nadeel!* saldo van f 25,955. 0 Hendrlk-Ido-Ambaclit, 4 April. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad is meegedeeld, dat de Minister van Binnenlandsóhe Zaken bereid is te bevorderen, dat aan deze gemeente in de kosten van den bouw en de inrichting van een derde openbare school aan den Oosten- dam een rijkssubsidie volgens art. 53 der wet op het lager onderwijs wordt verleend van f 15,300. Na aftrek van de ryksbydrage volgens art. 48 der onderwijswet zal, in verband met de gemaakte raming van kosten, voor de gemeente alsnog ter dekkinr overbljjvpn f 9185. Met algemeene stemmen werd besloten, het aangeboden subsidie te aanvaarden. ''Heenkoop, 4 April. In de j.l. Vrjjdag gehouden vergadering van deu gemeente raad werd, na mededeeling van enkele ingekomen stukken, welke voor kennis geving werden aangenomen, op vooratel van den voorzitter met algemeene stemmen besloten a. om aan de ledpn der Commissie tot wering van Schoolverzuim in deze gemeente een vergoeding toe te kennen van f 2,50 ieder en aan den secretaris f 10. b. om aan den gemeenteveldwachter A. Dosterom een gratificatie van f 25 te 1912eeneD V°°r verrichte naclltdiensten in Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer werden aangewezeh G. OósterlakeiV en M.' Oorschot, voor de Provinciale Staten J van Vlitt en M. J. van Zujjlen en voorden gemeenteraad M. van Zuijlen en T. A. Oskam. De plaatsvervangers zullen zoo noodigdoor den burgemeester worden aangewezen. De rekening van het Algemeen Armbe stuur over 1912 werd goedgekeurd, met in ontvangsten f31,44, in uitgaven f 2D,99ft, batig slot derhalve f 1,44 ft. Ten slotte werd op voorstel van den heer J. van Vliet met 4 tegen 2 stemmen be- sloten, de vergoeding voor het overbrengen van de stemmingsstukken uaar Wijk bij Duurstede te bepa/en op f 10. 'Krimpen a/d Lek, 4 April. Dezer dageu is de openbare school in onze ge meente in het bezit gekomen van een prachtige projectie-lantaarn met een groote hoeveelheid platen, die bij het onderwjjs van groot nut zullen zyn en aan de kinderen aangename avondjes kunnen bezorgen. Een en ander is een geschenk van enkele gegoede ingezetenen, die belang stellen in het openbaar onderwjjs. Lantaarn en platen zjjn geleverd door de N. V. Mejjlinks Foto- en Kunsthandel te Rotterdam.. In de Polderkamer alhier is ter visie gelegd de rekening over het «fgeloopen dienstjaar van den polder „Krimpen a/d Lek waaruit bljjkt dat de ontvangsten f 3794,86ft, en de uitgaven f4176,24'V hebben bedragen, zoodat het dienstjaar 1912 een nadeelig saldo opleverde van f 381,38. De staat van de begrooting voor 1913 werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 4077,66. De omslag per H.A. bedraagt f 5,50, zoodat f 2,50 per H.A. meer moet worden betaald dan het vorige jaar. Liingeratgewelde, 4 April. De twee zoontjes van A. de K. alhier zouden leeren fietsen. Al heel spoedig waren zjj die kunst machtig. Het leeren op- en afstappen kostte echter aan beiden een nat pak. Dinsdag ging de een en Donderdag de ander kopje onder. De knapen wisten zich zelf te redden. Lekkerkerk,,! April. De heeren Julius van Limborg Zonen alhier hebben van de familie Heinis een stuk buitengrond van eenige duizenden vierkante meters aangekocht, waardoor zij nu in de gelegenheid zjjn om de grootste Rjjnschepen op stapel te zetten. v v v Tot groot ongerief van vele zalm- visschers alhier zjjn in de rivier onder deze gemeente twee baggermachines geplaatst, die tot taak hebben de rivier op minstens vyf meter diepte te baggeren en de droge plekken of zandplaten weg te malen. Hierdoor worden niet alleen de visschers bemoeiljjkt in hun visscherjj, maar de ondervinding heeft ook geleerd, dat waar gebaggerd is, het eerste en soms ook wel het tweede jaar geen zalm is te vangen. Otloland, 4 April. Volgens de voor- vast&estelde kiezersljjst zjjn er hier 132 kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten *n 116 voor den ge meenteraad. SOuderkei k a/d IJssel, 4 April. In de vergadering van het bestuur en gecom mitteerde ingelanden van den polder „De Nesse" werd j.l. Zaterdag rekening en ver antwoording gedaan over 1912. Ontvangen was f 4195,93i/s, uitgegeven f 4079,02, batig saldo alzoo f 116.91 !-2. f £0 posl -steenMön. 0|je eoz bedroeg f 988,51, de post „onderhoud stoomgemaal" t 247,12. De begrooting over 1913 bedraagt in ont vangst en uitgaaf f 4031,40. -7 Uitgeloot werden twee aandeelen 4 f 500 en een aandeel 4 f 250. De schuld van den polder op 1 Januari 1913 bedroeg f 8000. De polder-omslag over 1913 werd vast gesteld op f 5 per H.A. 'OHdewater, 4 April. De reder jj kers kamer „Borger" alhier gaf Woensdagavond 1.1. in de concertzaal van bet hotel „Doelen" een tooneelvoorstelling voor bare kunst lievende leden. Opgevoerd werd „De Kiesvereeniging van Steilendjjk", bljjspel in 4 bedrjjven van Lodewjjk Mulder. Het stuk kwam vrjj goed tot zjjn recht en de opgekoinenen hadden uren van genot. De voorstelling werd opgeluisterd met muziek van de muziek vereeniging „M. H. van 't Krujjs" en na afloop had er een zeer geanimeerd bal plaats. De heer G. W. Wedding, commies bjj 's Rjjks belastingen alhier, wordt 1 Mei verplaatst naar Amsterdam. De gemeente politie heeft j.l. Woens dag aangebonden en naar Utrecht overge bracht zekeren T. A., wegens verduistering van zakken en graan, ten nadeele van den heer J. Pb. S. alhier. Ondeivater,4 April. Woensdag schrikte het voor een vrachtwagen gespannen paard van den heer J. A. Heij alhier voor een hoepel en sloeg op hol. Twee kinderen, die op den wagen zaten, werden, doordat de wagen tegen eensmuur reed, er af ge slingerd, doch bezeerden zich slechts weinig. Onder den wagen geraakte liet 5-jarig zoontje van W. Ros, dat zich ernstig aan het hoofd verwondde en bjj Dr. Van Praag werd binnengedragen, die de wonden hechtte. Waddinxveen, 4 April Dinsdagmorgen geraakte een oliewagen, bespannen met 2 paarden, in de Kerk wegvaart. Door het te dicht aan het water komen zakte een ge deelte van den grond weg, waardoor de wagen zijn evenwicht verloor en kantelde. Na veel moeite werden de paarden, nadat de tuigen waren doorgesneden, op het droge jebracht. Het personeel van de N. V. Machinale Stoel- en Meubelfabriek verleende hulp. De zwaar beladen wagen is later met groote moeite op het droge gehaald, met stoomkracht. Door kettingen (om den tank, waarin circa 2000 K.G. olie was), in verbin ding met een heimachine van den heer Bokhoven te Gouda, werd de wagen, na vele mislukte pogingen, op den weg gebracht. Van 's morgens 6 tot 'a middags 12 uur is men hiermede bezig geweest. De wagen behoorde aan de firma v. d. Linden te Gouda. Ook aan den weg werd eenige schade toegebracht. k*r: F. H. te Nieuwerkerk a/d IJssel en L. T. S. te Waddinxveen, ieder f 1 subs. 1 d. Wegens te Gouderak op wegen schreeuwen G. v. L. en J. v. d. L. te Gouderak, ieder f 3 subs. 2 d. Wegens openbare dronkenschap: L, v. V.. te Gouderak, f 1,50 subs. 2d.; J. v. O., te Reeuwjjk, f 3 subs. 2 d.: C. d. J. te Zeven huizen, f 3 subs. 2d.; M. C. d. B. te Capelle a/d IJssel, f 1 subs. 1 d.; G. v. L. te Gou derak, f 1 subs. 1 d. RECHTSZAKEN. Het Kan ton gerecht te Slied recht heeft j.l. Donderdag o.a. de volgende vonnis sen uitgesproken: J. J. O. en J. S., Giessendaro, burengerucht, ieder f 3 subs. 3 d. b. G. G.f Nieuwpoort, dronkenschap, twee maal, tweemaal f 5 subs, tweemaal 3 d. h. J. M. V., Nieuwpoort, idem, bjj herhaling, princ. hecht. 2 d. J. V., Streefkerk, overtreding trekhon- denwet, driemaal f 1 subs, driemaal 1 d. h. C. O., Groot-A mmers, visscher jjo vertredimr. f 8 subs. 8 d. b. G.d.G., Bleskensgraaf, otertreding Arbeids wet, f 8 subs. 8 d. h. C. B., Bleskensgraaf, rjjwiel zonder licht, f 2 subs. 2 d. b. A. d. H., Streefkerk, idem, f2 subs. 2d. h. A. V., Bleskensgraaf, idem, f 1 subs. 1 week tuchtschool. T. d. R., Nieuwpoort, straatscbrobben, f2 subs. 2 d. h. J. P. v. d. B., Streefkerk, overtreding politieverordening, f 1 en f 3 subs. 1 d. en 3 d. h. «iKtfcA H. N., Nieuw-Lekkeriand, wateren, f 4 subs. 4 d. b. lo Kantongerecht (e Gouda. De Kantonrechter veroordeelde Woens dag o.a.: Wegens 'a nachts fietsen zonder licbi; T. K. te Reeuwjjk, f 1 subs. 1 week tucht school. Wegens geen zorg dragen voor het on- schadeljjk houden vaD een gevaarljjk dier: C. v. M. te Moordrecht, f 10 subs. 3 d. Wegens straatschenderij: R. D. te Gou derak, f 10 subs. 3 d. Wegens zjjn trekdier onbeheerd laten staan: F. M. te Zevenhuizen, f 1 subs. 2d.; P. L. te Moercapelle, f 1,50 subs. 2 d. Wegens kieviten vangenK. B. te Reeuvrjjk, f 20 subs. 4 d., met verbeurdverklaring en bevel tot vernietiging van het slagnet. 's Nachts fietsen zonder licht: W. H. te Zevenhuizen, H. M. te Zevenbuizen, ieder f 2 subs. 2 (j-; L. T. te Moordrecht, f 1,50 subs. 2 d.J. K. te Langeruigeweide, P. K. te Zevenhuizen, W. L. te Waddinxveen, ieder 1 subs. 1 d. Wegens te Gouda zttten op zjjn honden- kerknieuws. Beroepen bjj de Ned. IIerv. Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht Ds. F. W. Willekes te Someren en Lierop. Mevrouw de wed. Moljjn Van Noöl te Gouda, en overleden aldaar, heeft aan de diaconie der Ned. Herv. Kerk te Hillegersberg gelegateerd f 100, vrjj van auccesaierec b ten. UEMENGD NIEUWS. Te Solingen en omgeving zjjn tal van personen tengevolge van het eten van paardenvleescb ziek geworden. Tot Maandagavond is officieel opgave gedaan van 78 ziektegevallen in 34 families. Het paardeovleesch was gekocht in de vleeacb- hal te Solingen of in de fiUaleu van een bekend slager. De politie heeft den verkoop in alle winkels van dien slager verboden. De ziekte is van gevaarljjken aard. Het aantal slachtoffers was Woensdag al tot 150 gestegen. Velen zjjn ia de zieken huizen opgenomen; reeds is er ééu werk man overleden. Het vleesch achjjnt wel zeer vergiftig te zjjn geweest: van een gezin van zeven leden, dat maar een half pond gehakt had gegeten, is niemand vrjj gebleven. Te Leiden is Donderdagmor gen omstreeks 7 uur brand ontdekt in een perceel, bewoond door de 79-jarlge juffrouw Kujjvenhoven. Daar de deur gesloten was en men vermoedde dat de bewoonater zich in het perceel bevond, trachtte men, na het paneel te hebben ingetrapt, de woning binnen te dringen. Dit was echter door den zwaren rook niet mogeljjk. Inmiddels was de brandweer op het terrein versche nen, die den brand tot het perceel, dat grootendeels is afgebrand, wist te beperken. Bjj het binnentreden van de woning werd achter de deur het half verkoolde lyk van juffrouw K. gevonden. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat de brand is ontstaan doordat de juffrouw goed had te drogen gehangen bjj een kachel en een petroleumtoestel. Zjj is toen naar bed ge daan en heef», toeu zjj ontdekte dat er brand was ontslaan, getracht de woning te verlaten. Dit i£ haar niet gelukt. Zjj is waarschijnlijk door den rook gestikt. Terwjjl Dinsdagmiddag het 6-jarig dochtertje van G. v. d. KI. te Amers foort zich roet eenige andere kinderen naar school begaf, werd zij op den boek van Zand- en Bloemendalsche straat door het rjjtuigje van den heer S. aangereden, met het gevolg dat twee wielen de kleine over de horst gingen. Zwaar gewond werd het meisje in het nabjjzjjnde St. Jozefgesticht opgenomen, doch vóór geneeskundige hulp kwam, was zjj reeds overleden. Woensdagavond laat is in de Katendrechtschestraat te Rotterdam aange houden de 16-jarige kantoorbediende P. W. V. Hjj was er sedert 's middags vandoor met f 1164 van de graan-expediteurs firma Plouvier Co. op de Leuvehaven aldaar. Bjj zjjn aanhouding had hjj nog ruim f1030 in zjjn bezit. Het overige geld had hjj in enkele uren zoek gemaakt in herbergen enz. De kantoorlooper G. S., in dienst van de firma A. van Hoboken &Co. te Botterdam, verliet Donderdag het kantoor van de Disconto-Maatschappij in de Wjjn- straat aldaar met een portefeuille, waarin een bedrag van f 2500 aan bankpapier en eenige effecten. In de gang vau dit kantoor zag hjj zich plotseling het middelpunt van een zestal als heer gekleede personen, van tusschen de 40 én 60 jaren, van wie er een paar tegen hem aanliepen, hetgeen hem om deed kjjken. Even later op de straat komende, was hjj zjjn portefeuille met bank papier en effecten kwjjt. Deze is hem ver- moedeljjk door een vun het zestal ontrold. Slechts van twee hunner kon hjj een be- scbrjjving geven aan de politie. Van een fabrikant uit Delft, die op het Beursplein te Rotterdam op de tram stapte, is een portefeuille met f 1000 gerold welk geld hjj even te voren bjj de firma fl' Mees Zoonen had ontvangen. Later herinnerde hjj zich, dat een paar onbekende heeren op het Beursplein tegen hem aan geloopen waren. De werkman D. G., in de St. Mariastraat te Rotterdam woonachtig, werd Donderdag in den loop van den namiddag door de politie uit de tapperjj van B. B. verwjjderd, wjjl hjj twist zocht en spektakel maakte, 's Avonds omstreeks 10 uur kwam hij in de tapperjj terug, zocht weer twist en mishandelde de vrouw des huizes. Op haar hulpgeroep kwam haar man, die boot werker van beroep is en reeds te bed lag. naar beneden. Uit een revolver, waarmee hjj zich had gewapend, loste bjj dadeljjk een schot op G., wien de kogel onder het linkeroog in het hoofd drong. G. zakte ineen, verloor bet bewustzijn en werd naar het ziekenhuis op den Cooisingel vervoerd, van waar hji kort daarop naar het oogljjders- gesticht in de Nadorststraat is overgebracht. Zjjtt toestand Is ernstig, maar op het oogen- blik niet levensgcvaarljjk; wel bestaat er vrees, dat hjj zjjn linkeroog zal moeten missen. De commissaris van politie heeft met den inspecteur van politie ter plaatse een onderzoek ingesteld, dat tot de aanhouding van den dader heeft geleid. - Een yerscliriklK.iake ramp had op de ri.ior Wi.lok 10 Gatlicitt plaats. Ern trein met landverhuizers, die zich naar Amerika begaven, was juist uit Jaska ver trokken en de vrienden en bloedverwanten die hun uitgeleide gedaan hadden, keerden per boot Inngs den kortsten weg teruK. Ondanks het verzet vin de eigenaars der boot namen allen er in plaats. In het mid den der rivier gekomen, kantelde het bootje. Allen geraakten te water. De eigenaar der boot, die zwemmen kon, bereikte den oever, evprtals een meisje, dat echter den moed had weer in 't water te springen en ver schillende drenkelingen redde. Niettegen staande de dorpelingen ter hulp snelden, verdronken 15 personen. -Op 13 Juli 1 DÜ^heeft er, naar men zich wellicht berinneren zal, een ernstig vliegongeluk plaatsgehad op de Wilbelroina- baan te Leeuwarden, waarbjj vier dames ernstig wérden gewond. Een barer, Jacoba Adriana Groothuis echtgenoote van J. C. Winkel, kantoor bediende te Besoyen, heeft thans een eisch tot schadevergoeding ingesteld tegen het vliegcomité en John Max Olieslagers, om baar te vergoedeu de kosten van herstel en van de schade door de kwetsing en verminking veroorzaakt; een en ander on te maken bjj staat. In verband hiermee zjjn het vliegcomité. bestaande uit de heeren J. A. A. Scboon- dermark, H. A. Vosman, A. R. v. d. Sluis, Jbr. H. van Baerdt van Sminia, P. A. de Haan, F. A. van Heyst en J. H. Berghuis, en de heer J. M. Olieslagers gedagvaard ter terechtzitting van de Rechtbank te Leeuwarden op 8 Mei. (Leeuw. Ct) V.77«fjf, °,verBtroomin£ in deObio- de Ohi ü°g TP°ri- ÖÖDB overal lan«a de Ohio is de ellende zeer groot en tal vernield!nere 9teden 6D dorpeu 2Ün 'o1"1 »n?e0Jankiers en ?rootbandelaren te Dayton zjn voornemens Bjj de Bondsregeering aan te dringen 0p het verstrekkeH van een voorschot van 80 railJioen dollar, teneinde de stad den kwaden tjjd door te helpen De boeren hadden een slecht jaar gehad. Er was veel van <i»n nn Pocbtsr Koeos °Ö„S kwsm halen, verzochten ze een tjjdie uitfte! De pachter, geen kwaad menich bad êr Maar 't was een slimmerd. Hjj wiern het gesprek op een anderen boeg en merkte op dat de boeren er altijd zoo baardeloos uitzagen, terwtfl meu in andere dorpen flinke baarden zag. i" haarden laat groeien, scheld ik je pacht kwjjt. De boeren waren overgelukkig en beloof den hun baard te zullen laten groeien. Toen de pachter 3 weken later weer in het dorp kwam, betaalden alle boeren hun schuld en lieten zich scheren. Zjj hielden t niet langer uit. Overal, waar ze met hun stoppelige gezichten kwamen, hadden u moeten hooren: Kjjk, die moet aan Koens zjjn pacht nog betalen!" dienstweigeraar V uit DoSrH«1ga?^0en t6 "eer,ru,'denbeVg, ia Donderdag uit de gevangenis te 's-Hertogen- bosch ontslagen. Hy is tot inkeer gekoiien en is nu trotsch op zjjn uniform. was te 'n-Graven- k'p <l»n 30 dagen in een fw fg L Ke»e83'. zonder voedsel. gevolgen"de'loiig/rku™.11" merkb,re hrt~M de verhouwing van het aan,het Koninklijk Palet. Het Lo.» moest van den voorgevel de groote houten plaat van den zonnewjjzer worden afgenomen. Hierbij kwam men tot de ont dekking, dat zich daarachter eenige honder den vleermuizen bevonden, die er hun winterslaap deden. Opgeschrikt door de zware hamerslagen, verhieven zjj zich in het luchtruim, angstig rondfladderend en zoekend naar een nieuwe, veiliger rustplaats. van den beganen grond af gezien bad het interessante schouwspel veel van een zwerm reu zen bjj en. A's een bjjzonderbeid wordt gemeld, dat den llen Maart 1891 uitLobith een briefkaart naar Rotterdam werd ver zonden, welke aldaar door den geadres seerde werd geweigerd. Thans, na ruim zz jaar, is ze aan den afzender terugbezorgd. acaturebeurten. Neder!. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondsg 6 April, 's avonds -12 uur, Da, France, van Stolwyk. bfrqekujke stam». NchMnhavcn. Van 1-4 April. Getrouwd: J. W. Labey sn A. Bakker. Overleden: C. H. Krom, oud tO j, Heuachop. Van 1-31 Maart. Go boren: Cornells Antonius, z. van A. A. van Kleef en A. A. M. van Piiekerk. Jan, i. van J. Osksm en J. van Oa Getrouwd: H. Oskam, weduwuaarvsn A. M. Kool, en E. Verwejj. Overleden: A. van Scbajik, oud 6 i. van ,de.r.Heede". oud 64 j., echtgenoote van A. Lekkerkerker. - J. B. Terberg, oud 76 j., weduwnaar van E. Lieverse, eerder n"; uaD«r r?a Jaarsveld, oud 11 j. - H. Kers, oud 39 j., echtgenoot van H. Voormolen. C. Burger, oud 13 m BrandwUk. Van 1-31 Maart. Geboren: Neeltje Maaike, d. van C. Koorevaar en R. Brouwer. Jannigje d. ven A. van de Giessen en J. van der Graaf! OndewHter Van 38 Maarl-4 April. Geboren: Adrwnus Johannes, z. van A. M. v. d. Heuvel. Overleden: H. A. Brouwer, weduwe vau M. Bosman, oud 82 j. Polsbroek. Van 1—31 Maart. Geboren: Elisabeth Johanna, d. van J. C. van Vliet en P. M. Velterop. Hille- gonda en Alida, dochters van T. van Scher- penzeel en G. van der Mei, NtolwUk. Van 1-31 Maart. Geboren: Adrianus, z. van T. Koolwijk en C. Chr. Stoppelen burg. Arie, z. van D. Kapteyn en A. Verkaik. - Aantje, d. van C Boer en A. Schouten. Getroiiiïd: G. de Vreugt, oud 22 j, en A. C. den Braven, oud 22 j. J C Hoffland, oud 24 j. (won. te Bergambacht en M. van Dam, oud 21 j. - H. Oudshoorn, oud 24 j, en T. van der Bijl, oud 28 j Overleden: P. de Jong, oud 58 j.,echt genoote van M. Sujjker. ViH«cherU-Berichten. Men schrjjft ons uit Am merstol De vangst van gewone rivier- en polder- Visch was in de .afgeloopen week gering. Aangezien men in den polder enkel voorn mag vangen, wordt aan deze visscherjj wei- nig gedaan als niet genoeg Joooena. De visschers hebben evenwel ae palingfuiken gezet, doch de Noorden- en Noordoosten wind staat de vangst in den weg; en wat men nog vangt is dun goed. In de rivier en vooral op de beneden rivier staat de kleiue visscherjj geheel stil. Er wordt alleen op de bovenrivier met de vischzegen ge visch t en ook daar geeft de vangst een matig weekloon. Men besteedt thans voor snoek 28 k 34 cent, baars 20 k 23 cent, paling 25 i 65 cent, bliek 8 k 15 cent, voorn 8 k 8 cent. alles per 1/2 K.G. Do vangst van zalm was in de afgeloopen week niet meer dan redelük. De beneden- zalmzegenvisscberjjen hadden een tameljjke, de booger gelegene een zeer geringe vangst. De vlouwvisscherjj, hoewel door een groot aantal scbniten uitgeoefend, heteekende niet veel; er werd door de drjjfneiten weinig gevangen. Veel zalm wordt er gekocht voor de rookery. —o— 'Ammerstol, 4 April. Van Zaterdag 29 Maart tot en met Vrydag 4 April zyn ter markt aangevoerd 104 winterzalmen prys per ft K.G. f 1,20 k f 1,35. 'Kralingen, 4 April. Deze week wer den ter markt aangevoerd 784 winterzalmen en 1 elft; prjjs der zalmen f 1,20 4 f 1,60 per 5 ons. ••Krimpen a/d Eek, 3 April. Van 1 April tot heden werden alhier ter markt aangevoerd 2 zalmen, welke verkocht werden rtrn f 1,20 tot f 1,29 de halve K.G. Marktberichten. 3 April. Sua te qu»l- 1^.604 f 34je aual. f 30.a f32,—zwaardere f 34- 4 f -,-. Aangevoerd 96 partyen. H Boter 'met redeltjlien «omroer, handel vrS™l prü» der gV f 1,30 4 f 1,36 eu nr ei boter f 1,W f 1,35 per K.G. Rotterdam, 1 April. Aangevoerd 63 paarden, 1783 magere en 795 vette runderen, 177 vette, 1594 nuchtere en graskalveren, 3 schapen of lammeren, 13 varkens, 203 big gen, 4 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 43 ct., stieren 33 tot 37 ct., kalveren 60 tot 62l/s ct. per ft kilo. Melkkoeien 1160 a f 340, kalf koeien f 160 a f 350, stieren f 150 a f 380, pinken f 70 a f 110,graskalveren f af—, vaarzen f 120 af 180, alles mager vee: biggen f 11, a f 10,—; slachtpaarden f 110 a r 160. Nuchtere kalveren: fok- f 18,— 4 f32, slacht- f 11,— 4 f 16,—. Sekaanhoven, 2 April. Boter le qual. 68 ct., 2e qual. 62 ct per half kilo. Kaas f 28 4 f 33 per 50 kilo. Belegen kaas f 36 4 f 40 per 50 kilo. Biggen f 10 4 f IA per stuk. Vette kalveren 34 4 38 ct. por ft kilo. Vette varkens 27 4 29 ct. per ft kilo. Aardappelen (gele) f 2,75 per H.L. Id. (poters) f i,80 per H.L. Eieren f 3,— per 100 stuks. Woerden, 2 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 94 partyen. Prjjs van Goudscbe le soort f 31,— a f33,— 2e soort 28,— a f 80,id. zwaardere fa f Noord-Hollandsche f q f dito gestempelde f per 50 kilo. Edammerkaas le soort f Handel redelyk vlug. Op den 10. April 1913 hopen myn geliefde Pleegouders, tevens onze C Oom ert Tante, KLAAS SLINGERLAND en MARRIGJE VAN DER NEUT ten onzen huize hunne te herdenken. Hun dankbare Pleegzoon, Nicbts en Neven, G. D. REHORST. G. G. REHORST, geb. de Jong, en Kinderen. Berkenwoude, 3 April 1913. Ondertrouwd: D. VAN DER VEEN, Ryksveearts, COR VAN ES. Oudewater, 1 Amsterdam, 1 April 1913. Prinsengracht 600, Hu wel jjks vol trekking 17 April a. s. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: P. J. VAN DER LEE H. VAN DIEREN. £rXrrntgge' 3 APz„ HIS. On dertrou wd: DIRK C. OSKAM Bz. JANSJE DEN HERTOG C.Ad. Hillegersberg, 1 ig.„ Oudshoorn, 3 Apr" 1913- Ontvangdag Oudshoorn, 6 April li—2 uur. Hillegersberg, 13 24 Getrouwd: G. J. A. VAN DER HOFF en JEANNETTE J. SCHEER. Schoonhoven, 1 1Q.„ Zouter meer, j 8 AP"' 1#13- Geboren: GIJSBERT, Zoon van T. v. n. VOET en J. C. v. d. VOET—Constandse. Raai te, 3 April 1913. i te Rotterdam na een lang- ■rteiyk, doch geduldig lijden, geliefde Echtgenoot, Zoon, i Behuwdbroeder Heden overleed in het Gemeente ziekenhuis te Rotterdam na een lang dung, smarteiyk onze innig Broeder en WILLEM BAAS W«., in den ouderdom vau 26 jaar en 4 maanden. Uit aller naam, Wed. H. BAAS-Molenaar. Stolwyk ('t Beyersche), 30 Maart 1913. Heden overleed, zacht en kalm, na J Ijfdenonze Groot- en Mejuffrouw ANNEKE FAN MEBKEBK, Weduwe Cornelis Stravers, in den ouderdom van 91 jaar en ruim 5 maanden. Uit aller naam, W. C. VAN IPEREN. Meerkerk, 1 April 1913. Voor de vele bewjjzen van belangstelling, zoo van hier als elders ondervonden bij onze 50-jarige Huweiyksvereeniging, betui- gen wy, ook namens Kinderen en Klein kinderen, onzen welgemeenden dank. G. DE JONG Az. n a i J°NG, geb. v. d. Velden. Ouderkerk a/d IJssel, 6 April 1913. De ondergeteekende betuigt hiermede i'°Di7n^'gemeenden dunk «en den Heer A. rAULFz., Veeverloskundige te Guuderik voor de uitstekende en zeer goed geslaagde ontteedmg van een kalf, op een aan mij toebeboorende vaars verricht. Hij werdt uoor mjj ten zeerste aanbevolen. N. KOOL Ae., Landbouwer, Cteidtnk. Het BESTUUR van den polder Berg ambacht zal op Zaterdag 19 April 1918 SCHOUWEN: Het tonrond en vierkant opmaken van alle Kleiwegen in den polder gelegen. De diepe gaten zullen met ryshout, de sporen en slenken met vaste specie, puin of kolenasch worden gevuldook de kanten moeten degeiyk worden voorzien met Slechluinen of Schoeiingen. Voorts moeten alle Bruggen in orde worden gemaakt, vol gens de bestaande Keur. Het Polderbestuur voornoemd. Namens hetzelve, A. VAN DER STRAATEN, Polderschout. te Schoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag April 1913, 's voorm. 101/o uur, ónder leiding van Ds. R. MIEDEMA. OPENBARE GODSDIENSTOEFENING op Zondag 6 April 1913, 's morgens 10 uur, onder leiding van Ds. M. PRINS, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Tiel. O- V., hoopt Zondag O April, 's morg, baJftien en 's avonds halfzeven, de Eerw. Heer Stud. J. JONGE- LEEN op te treden in de CHRIST. GEREF. KERK te Nienwpoori. Hollandsche Maatnchappy van Landbouw, Afdeeling o Leden der Afdeeling en ouders van leer- hngen, welke belang stellen om de van den by te wonen, hebben daarbfj vrU«n toe- Kan g. Zy zal plaats hebben Woensdag 9 April a.s., 's avonds 7 uur, in het repetitie lokaal van de i«te OPENBARE LAGERE SCHOOL. HET BESTUUR. Lekkerkerk6 April 1913. der ZANG VEREENIGING „Kunstliefde en- Vriendschap" op Donderdag ÏO April 1913, 's avonds half acht, in de Zaal van den Heer J. G. DIEPENHORST. Opvoering o.a. der Entrée50cents; kinderen35cents. NA AFLOOP BAL. ;evraagd. Brieven, onder no. 89, aan het lureau van dit Blad. gevraagd, zoo spoedig mogeiyk, bjj G. A. rAN GEELEN, Schoonhoven. Met Mei gevraagd: by K. VERSLUIS, Goudriaan. GEVRAAGD; bjj A. G. DOGTEROM te Ouderkerk a/d SSEL. Met Mei gevraagd: P. G.1& 4 18 jaar, goed kunnende melken of iemand die verder in het vak opgeleid wil worden, by P. TREURNIET, Bouwman, Hillegersberg Terbregge. Wegens huweiyk der tegenwoordige f evraagd met 1 Augustus, in een gezin van wee personen te GouDjii P.G., flink kunnende werken en eenigszins bekend met koken. Hoog loon, veel verval, wasch vry. Br., onder letter D, aan de Boekhandelaars J. VAN BENTUM Zoon te Govda. Wegens huweiyk der tegenwoordige vraagt Mej. J. BROUWER—Slot te Ouder kerk a/d IJssel tegen half Mei of 1 Juni wasch aan huis; klein gezin. Mejuffrouw GELDERBLOM, Spoorbrug by Gouda, vraagt voor terstond of 15 April, een net Dienstmeisjeleefljjd hovende 16 jaar. Met 1 Mei a.s. of eerder gevraagd een Adres F. DE BRUIJN, Landbouwer, Hoornaar. Wegens huweiyk der vorige terstond gevraagd een P. G., goed kunnende melken, by P. BAAS, Nieuwerkerk a/d IJssel. Te koop aangeboden: in goeden staat zjjnde, waarvan het onder raam vast en het bovenraam tuimelend, groot in den dag 2.38 M. by 1.18 M.; 9 KOZIJNEN, groot 0.86 M. hoog en 1.18 M. breed, waar van het raam tuimelend; houtzwaarto Grenen 0.13 bjj 0.18 M,, alles met glas bezet. Adres A. M. VIN, Mr. Timmerman, Moordrecht. Met Mei a.s. gevraagd: goed kunnende melken. Woon huis beschikbaar. Adres D. A. VERSTOEP te Gouderak. bestaande in3 Ijzeren Roeden, 96 voet, yseren Bovenasenyzeren Wateraw, yzeren Ncheprad, zoo goed als nieuw, Wlndpeluw, Ntaarthalk, Trap, Ntornibiut. Acbterblnt,Voegbarrie. Dak- en Nteeniysten. Kokerbalken, Muurplatenalles eiken, 6 jrar oud. Te zien b./d. gesloopt wordenden „Wip molen" te Breukelen. Adres BBEKD VELD,polderOuder-Aa. Boekhandelaars, SCHOONHOVEN, bevelen zich beleefd aan voor de leveriDg van Studieboeken, Dictionnalres en Atlassen, in gebruik op verschillende inrichtingen van onderwys, als Op verlangen worden deze boeken gratis gekaft en van etiketten voorzien.— Duideiyke opgave wordt beleefd verzocht. KW Spoedige levering. By contante betaling 5 korting. Telephoonnnmmer 381. Telephoonnnmmer 381. Raad van Commissarissen C. J. HACKE VAN MIJNDEN, Loosdrecht. Jhr. G. J. SCHIMMELPENNINCK, Rhenen. Mr. H. J. VAN HEYST, Wijk bij Duurstede. J. B. DE BEAUFORT, Woudenberg. Mr. H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis. Verleent op teer hililikftyoorwaardenonder borgstelling, en*. Credleten aan I.aadbouwers wn Industriëelen. Verschaft lste Hypotheek op I.anderyen, enz. Neemt gelden depót met 3 dagen opzeggens, rentevergoeding op heden 3t/£ pCt. Opent Rekening-Conrant met rentevergoeding. j Agent voor GOUDA en OMSTREKEN: De Directie, M. L. H. THIS SEN. O. E. DE GEER. EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD. VOOR ALLE CAL- EN ZENUW-AANDOENINCEN, ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, Engeland. Alom verkrygbaar bjj Apothekers en Drogisten in doozen van f 0,75 (56 pillen) en van f 1,75 (168 pillen). By zes doozen tegeiyk f 4,35 en f 10,te Genda by ANTON COOPS, Drogist, Wijdstraat 29; te Schoonhoven by A. N. FAN ZESSEN, Drogist: te Lekkerkerk by JACs. 8TUR91, Drogist, en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham. Amsterdam. Overtoom 341. Telefoon Zuid 3318. GEVRAAGD: niet beneden veertien Jaar; melken is geen vereischte, bjj G. DOGTEROM, Lekkerkerk. KASTPAPIER MET RANDEN, WITTE EN GEKLEURDE KASTRANDEN in verschillende kwaliteiten voorhanden by Boek- en Papierhandel, Schoonhoven, r By contante betaling 5 korting. Het geachte Publiek, dat er prijs op stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de al 70 jaren in Nederland bekende en door so lied en uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma te koopen, wordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den naam en de voorletter F» Bij de voornaamste Ijzer-, Galanterie-, Kramerfj- en Huishoudelijke Winkels is mijn fabrikaat verkrijgbaar. Solingen FRIEDR. HERDER ABR. SOHN UIT DE HAND TE KOOP: met Te bevragen dos Woensdags bij E. M. OOMS te Gouderak en dageiyks Delftschelaan 49 te 's-Gravenhage. De op 4 April 1913, ten overstaan van ondergeteekenden Notaris geveilde van Z. BOUWMAN te Streef kerk, staan in boffals volgt: Perceel 1. Het Huis op f 3300, Perceel 2. De Machinerieën op 350,— De afslag bljjft bepaald op Vrydag 11 April 1913, ten koffiehuize van MEERKERK te STREEFKERK. Mr. J. P. van den BRINK, Notaris. bericht, dat het groot 8 Hectaren 85 Aren 13 Cen tiaren, behoorende aan A. BOUWMAN, in bod staat als volgt: Perceel 1 op f 625,— 2 1300,- 3 160, 4 1400,— 5 1625, Perceel 7 op 1650, 8 1100, 9 600,- 10 950,— 11 900,— De afblag zal plaats hebben op Vry dag 11 April 1913, des voorm. 11 unr, in het Koffiehuis van J. W. MEERKERK te Streefkerk. Nadere informatiën zyö te bekomen en veiiingboekjes op aanvraag gratis verkrjjg- baar, ten kantore van genoemden Notaris ANEMA. te Streefkerk, zal op Donder dag 10 April 1913, des voorm. 10 uur, ten huize van den heer D. ROZENDAAL, in Graafland, onder om contant geld, in het openbaar verkoopen: waaronder 12 gekalfd hebbende KOEIEN, 1 VAARKOE en 4 PINKEN. Een Wagentje, nieuwe KARN, Wringtob- beo, partij groote Kaasvaten, Fornuizen en Kachel, een AAK, PEKELBAK, Horden, Boomen, Staken, Latten, eene groote party droog Brandhout en wat verder zal worden aangeboden. te Streefkerk, za! op Woens dagen 16 en 23 April 1913, des voorm. 11 uur, by J. OOS- TERHOUT te Langerak, voor de Erven T. PEK, in" het openbaar reilen en verkoopen: gem. Nr. 40, met ERF, TUIN, BOOMGAARD, DIJK BERM, Grlendland en Grasland, in het Boveneinde te LANGERAK, groot 34 Aren 81 Centiaren, inSper- ceelen, by biljet omschreven. De perceelen zijn te aanvaarden by de betaling der kooppenningen vóór of op 4 Juni a. s. Nadere informatiërf zyn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris ANEMA. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven is voor nemens op Woensdag 23 April 1913, 'savonds 7 uur, in het Koffiehuis van D. C. DEN HOED aldaar, by veiling en afslag, naar plaatselyk gebruik, in het openbaar te ver koopen, krachtens art. 1223 B. W.: met ERF, gend. 30, staande aan de Westzyde der Nieuwe Haven kad. Sectie C no. 1181, groot 1 Ar©, 31 Centiaren. In gebruik by den eigenaar, den Heer F. A. TEPE. met ERF en GRONI^, gend. 42, ingericht en gebezigd tot Brood- en Koek- bakkery, met BOVENWONING en daarachter Btaand PAKHUIS, aan de Westzyde der nieuwe Haven aldaar en strekkende tot de Koestraat, kad.Sectie C no. 1123 en 1124, ter grootte van 3 Aren, 13 Centiaren. In gebruik bjj den eigenaar, den Heer A. VAN GROOTHEEST. Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 28 Mei 1913. Nader onderricht te bekomen ten kantore van genoemden Notaris TEIJINCK en ten kantore van den Notaris G. LINDEIJER te IjMelmonde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4