r Bnrgers E.N.H. Iaaspoeder’ 23 KOEIEN, (gekalfd hebbende of kalfdragende); Besteiing en tatahig. Een UW Kt itek dek. liefst op veeren, geschikt om steenkolen te ryden. Franco brieven, met opgaaf van prü’ en grootte van het dek, aan G. VAN DIEREN te Nienw-Lekkerland. B8ELHIIIS te GOUDERAK. 20 Melkkoeien, (gekalfd hebbende), 6 PINKEN, 5 ZEUGEN '1 met Biggen en 4 drachtig), 1 MEST- /ARKEN, «enige KUISCHKALVERS, Til- iry. Vlonders, 3 Menbruggen met baddings, indhekken, Wringtobbe, Karn, Staren, spers, Kaasvaten, Kaastafel, Melkbussen, srvloten, Emmers en verdere Bonn-, en Nlootgereedschappen. Boelhuis te StolwilL HET HUIS, gemerkt B do. 684, met OPEN GROND of TUIN en ERF, staande en gelegen aan den Parallelweg te HDIIIS MetesM. BUELHUIS Miloos. IWuiis te MIwm. Muite te Waddiniveeu. KOEIEN, waarvan de melkstaten bekend zjjn. BOELHUIS Wijngaarden. MesMj Grind! De Ontemie Meren onder Gonderak en Nieuwerkerk a./d. IJsel, op 3 April 1913 door den ondergeteekenden Notaris geveild, zyn in bod gebracht als volgt: o Dames- en Kinderkleeding naar maat. 'I KOEIEN, KOEIEN, N°. 3 ACHTERLIJKHEID BOELHUIS. 15 Melkkoeien BOELHUIS. 15 MELKKOEIEN, TE KOOP wegens gebrek aan opvolger: Een ruim 40 Jaar bestaande Kruidenierszaak met verkoop van Grutterswaren, Glas en Aardewerk, waarby groote Moes tuin, Vrucht,boomen en gelegenheid voor MesterUzeer geschikt voor Boeren lieden, geleden in volkrijke boerenplaats in Z.-H.; ruime verdienste, boeken ter in zage. 2/3 kan als le Hypotheek gevestigd blijven; verkooper genegep 3 4 4 wekén be- Aanvaarding direct of Ier no. 84, Bureau van Melkzaak. 17 Melkkoeien, 4 Pinken, 9 Melkkoeien, sur Bericht van ïnzet. T f Openbare Verkooping, krachten* Ari. UM B. W. V. bui Lai Kaasp“’° Boter*u« Melk- BINli STATE] EER geeft de voorkeur aan een Buitenlandsch rywiel. Wie op de hoogte is van zyn tijd, kiest een BRANDWIJK, D. A. v. YPEREN, Turfsingel 87, GOUDA. Bouw- en Melkgereedschappen waaronder KarnTobben en VatenHorden en Booinen, Staken, Latten, Kruiwagen, Varkenshokken en Bakken, Tuigen. Te huur tegen I Mei: Zit- en Slaapkamer, met of vonder pension, op een der beste standen van Nchoonhoven. Ook zeer geschikt voor twee vrienden, alsdan zeer billijke conditie. Brieven franco ponder no. 88, aan het Bureau dezer Courant. Bouw- en Melkgereedschappen EN EENIG HUISRAAD. Bouw- en Melkgereedschappen; 0TT0LAND Bouw- en Melkgereedschappen, ongeveer 6000 Kilo’s HOOI, Brandhout, eenige Menbilaire- en ver dere Boerende Goederen. Notaris SCHELL Neder-Hardinxveld, publiek verkoopen: 13 kalfdragende of gekalfd hebbende Donkerbruin veulendragend Paard, 12 kalfdragende of gekalfd hebbende KOBIBM, Bouw- eo Melkgereedschappen waaronder Karn, Tobben en Vaten, Horden, Boomen, Staken, latten, Kruiwagen, Var kenshokken en Bakken, Tuigen. Een zeer goedkoop MODE-TIJDSCHRIFT Waddinxveen, 3 Paarden, mak bij den weg, Bouw- en Melkgereedschappen Buiw- 11 lulkjeredscbappen Erfhuis a/d. Bazeldijk. BELANGRIJK Boelhuis te Hoenkoop. Nutari: H. AIDER80N te Gorinchem MEERKERK, om contant geld, publiek verkoopen: 16 kalfdragende of gekalfd hebbende Aftandsch bruin Merriepaard. Bouw en Melkgereedschappen, Tonnen, Wringtobben en Kaasvaten, Planken, Schragen, Filter, Kaaspers, Holsteiner Karn- machine, een schelf Hooi, Planken, Hekken, Horden, Boomen, Staken, Latten en Brand hout, benevens eenige DE VERHURING van het Weiland van den polder Kattendijksblok zal I plaats hebben op Vrydag 11 April 1913, v.rn. 10 uur, in het Café van C.OOMS te GOUDERAK. Bouw- en Melkgereedschappen, Pl.m. 275 M3. GRIND, volgens monster. Samen f 34400. Gemeente Nieuwerkerk a./d. IJsel WEILAND, 1.68.30 Heet, op f 2150 Notaris TREURNIET Notaris A. J. REUMER zal aan den BaxcIdiJk. onder de gem. Hoogbloklamd, ten buite van den Heer J. DE GREEF Jz., op Donderdag 10< April 1913, ’s morgens 10 uur, tegen contante betaling verkoopen: 0 kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN, Boeren-Melkgereedschappen, eenige Meubelen eas. hofstede uur, f” te den Heer 58 V L*asper^ f en -i P. lem, ider De Md G. A. de voorwaard! igen op den ver- af. is geen gelegenheid tot uit- f 1550.— 2850.— 2800.— 3000.— 1100.- 2200.- 2100.— 3800.- 3500.- Tevens verkrijgbaar bjjt A. NATZIJL H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. d. KNIJFF" P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN v. WIJNGAARDEN VAN WALSUM Pzn. M. A. VAN BEEKUM Meerkerk. K. SLUIJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. Van 1 Maart—1 April. Vonk, oud 26 j. en 16 j. VOORZITTER en HEEMRADEN van het Waterschap „de Nederwaard” zuilen op Woensdag 13 A jFiri 1 1913, des mid dags om 11 ure, in het GEMEENELANDS- HUIS te Alblasserdam, in het openbaar AANBESTEDEN: Het Schoonmaken van het Water in den Lagen-Boezem van gemeld Waterschap,-In 13 van onds bekende -perceelnen; VERHUREN: Voor één Jaar het URA8GE- WAS van de Hooge-Boezem kade en Avelingen in eigendom van de Nederwaard. Inlichtingen zjjn te bekomen bij den Fabriek van het Waterschap, den Heer C. DE HAAN te Alblasserdam. Voorzitter en Heemraden voornoemd, L. van den BERG, Voorzitter. D. JAS, Secretaris. ig v een ko ontwer de nati fan Nier ciën dec de beraat k""'Ting v heere »r Vergadering i Na afdoening werd er over het ken van heer Va Financ. echter c. tot verbouwing Nadat de hKun dit ontwei klaarde de heer gebrachte wyzigi vinden, daar tege Ook de heeren Notaris BOS te Papendrecht is voor nemens op Woens dag 23 April 1913, des voormiddngs 9 uur, te (op het Oosteinde), vóór het Huis no. ten verzoeke van den Heer G. den TOOM 1 B. Wi [erkhof, Dam. P- H. Ceton, Veer, oud 70 j., C. M. Jelier, Élégante Uonpe. Prima afwerking. j KNIPPATRONEN OP MAAT VERKRIJGBAAR. Aanbevelendx 'gen in vi ruime verdif kan als 1„ alyven; verkooper gem huipzaam te bljjven. 1 Mei. Br. fr., ond< dit Blad. nen en J. W. Ooms. sduwn. van F. 70 j., weduwn. I Deze KAASPOEDER is im afdoend en onschadelijk voor- behoedmiddel om het BOL, SCHEUREN. I KORT en Bl AUW worden der KAAS te voor ij komen, doet tevens de kaas uitmuntend OPDROGEN. iW De ii-hfiiker’ zijn rr ictr tavrutH o<er ie maken de Mcglte prijtti;. J. ZIELSTRA, WESTHAVEN 2, bij de Gouwe, GOUDA. Te koop gevraagd Voorts alle Eenige Meubilaire Goederen, Koper-, Tin- en Ijzerwerk. Te bezichtigen een uur vóór de verkooping. Een gemeubileerde De Notaris NIC. TREURNIET zal op Vrijdag 18 April 1913, ’s morgens te 9 Vs uren, aan de Bouwmanswoning Nr. lOtt, vlak by bet dorp GOUDERAK, om contant geld, publiek verkoopen: elkkoeien kunnen zoo noodig tot 26 April 1913 op de woning gestald biyven. Wegens buitengewone omstandigheden TE HUUR: iO#EenBoiiwmaflswoning met HOOIBERG, BOOMGAARD, WEI- en HOOILAND, groot 8 H.A., 40 A. en 30 c.A. Te bevragen by JACOBUS v. d. HORST Dz., Nieuwpoort, by Schoon hoven. Agent voor Schoonhoven en Omstreken: P. SCHAKEL; voor Krimpen a/d Lek: A. VAN DER HEUL. te Stolwijk. Montfoort. Polsbroekerdam. Groot-Ammers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergambacht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. H Nieuwerkerk a/d IJ. Lekkerkerk. Nieuwerbrug. IJsselstein. Driebrugge. Gouderak. O— Notaris G VOS te Waddinx- veen zal op Woensdag 9 SdÖInM» April 1913, voormiddags 10 uur, aan de Hofstede, get. F, No. 21, te Stolwtfk, om contant geld publiek verkoopen: 3 PINKEN; 1 groote SCHOUW, 1 BOERENWAGEN, 1 Dogcart, 1 Stort- of Mestkar, Kruiwagen, Afgeuummerd te bezichtigen op den ver- koopdag van 8 uur voorm. af, Op bet Erf zal geen gelegenheid zyn tot uitspanning. 19. Wz., om contant geld, publiek te verkoopen: 1 mak zwartbont RUINPAARD, (gekalfd of aan den uier zynde), 1 GUISTE VAARS, 4 KUISPINKEN, eenige KUISKALVEREN, 1 ZEUG, 10 BIGGEN, 1 Boerenwagen, Kar, Grasmaaimachine (2-paards), 1 Aak, Tuigen en Waterfornuis (40 Liter), eene partij Brandhout, Kachel en toebe- hooren, Bed met toebehooren en verdere Menbilaire Goederen. Notaris BOS te Papendrecht is voornemens op Woensdag 9 April 1913, des voormid dags 9 uur, te (op de Kortzyde), vóór het huis No. 63, ten verzoeke van den Heer A. BOS Az., om contant geld, publiek te verkoopen: 1 mak bruin 5-jarig MERRIEPAARD, 4 KUISPINKEN, 8 KUISKALVEREN, 2 ZEU GEN, 1 Tilbury met Tuig. Boerenwagen, Kar, Slede, 30 Kippen en t Haan. Mtafctnnd te Giessendam zal op V r jj- ra-ffrjfgR dag den 18. April 1913 imMIiMMI bÜ veiling en op Vrydag den 25. A pril d.a. v. by afslag, telkens des avonds 7 ure, in de Zaal „HAR MONIE” te Neder-Hardinxveld, in het openbaar verkoopen: kad. Sectie B no. 5191groot 3.47 Aren. Thans in eigen gebruik by J. NOORLAND. Grondbelasting f 5,72. Aanvaarding en betaling der kooppennin gen op 2 Juni 1913. Het te verkoopene is te bezichtigen twee dagen vóór en op den dag der veiling, van des voormiddags 9—12 ure, op vertoon van een toegangsbiljet, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van de Notarissen H. ANDERSON te Gorinchem en SCHELL voornoeihd. De Notaris P. NICHTERMAN te Meerkerk zal op Woensdag 9 April 1,913, des voormid dags 9 uur, op de Hofstede, bewoond door den Heer Al. v. d. HAM te Mecrkerksbroek, om con tant geld, 3 VAREKOEIEN, 4 KUISPINKEN, Bruin aftandsch mak MERRIEPAARD. Boerenwagen (zoo goed als nieuw), Kaas- brik met VarkenskraamKar, Schouw. Doelmatige Brug voor het laden van varkens. m 1—31 Maart. Paulus, z. van A. den Boer J. Aantjes, oud 78 j«» Bons. a/d IJwwel. Van 1-31 Mrt. Adriaan, z. van P. J. Donker Krijgsman. - Margje, d. van J. en' J. de Jong. Pieter, z. van m en C. Stigler. Maria, d. van „_j en M. van Duin. Elisabeth Cornelia, d. van D. Doornheim en M. de Klerck. Maehiel, z. van S. Neef en W. Chr. Mourik. Jan Gerardus Leendert, z. van L. Uilenbroek en J. Snoei. Willem, Lingen en T. v. d. Poel. uwd: Adr. van^ Ommen P. Mourik én K. W. n P. Stigter, oud 24 Hing, oud 78 j., wedt J. Verkaik, oud r- ze.gr o en, Met de vrede nog niet erg. De bondgenoc woord op de med heden over de onderhandelingei vaarden daarin t heden, onder v< de voorgestelde verdere onderb definitieve grens b. dat Turkye zee aan de bon eisch tot het vergoeding wort van het bedrag 2 een financieele c genooten vertege keuren de bonag bedryven ophoudt zyn aanvaard. Zullen de ond beginnen Wy Een nieuw 1 „Zeppelin IV", Frannch grom grijpt tot wat I leiding heeft g „Zeppelin” besti officieren. Die Duitsche zij door den hev kwijt waren gei gedrongen bij Direct gelastte ring een onder ten nadeele vai licht heeft gebra Ten overvloede commandant var, woord dat hij no> eenige militaire 1 Men heeft de officieren daarna Maar vooraf heef goed opgenomen ook eens Zepr (In Frankrijk ke dezer luchtschep) de couranten over het „meiden ning van de Duits» tusschen nog we hebben. De Notaris P. NIUHTEBM AN te Meer- kerk zal op Dinsdag 15 April 1913, des voormiddags 91/2 uur, op de Hofstede bewoond door den Heer CORN. VERSLUIS Jz. onder Noor- deloon, om contant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: 3 KUISPINKEN, 1 STIERPINK, Tilbury, Boerenwagen, Kar, Schouw, 7000 poud HOOL Voorts alle Te bezichtigen twee uur vóór de verkooping. Wegens stil te gaan leven, te Rotter dam op netten stand ter overname aangeboden een ZAAK in Melk, Boter, Kaas. Kruideniers- en Gel- derNChe Waren, hetwelk een flink burgerbestaan oplevert. Huur van het ruime huis zeer billijk. s Br. fr., onder no. 87, aan het Bureau van dit Blad. is HET NIEUWE MODEBLAD, dat by ons is verkrijgbaar gesteld. Men blijft daarmede op de hoogte van wat er in de modewereld voorvalt, wat afge- sebaft of als verouderd verworpen en wat als nieuwe mode wordt toegepast. Niemand mag daarvan onkundig blijven. HET NIEUWE MODEBLAD ver schijnt tweemaal per maand in 14 pagina's, met Patronenblad. Het bevat een keur van Toiletten en Patronen, terw|jl enkele pagina's worden gewijd aan „Wetenswaardigheden”, welke rubriek veelal rijk geïllustreerd is. Meerdere malen zal eene mode-af beel- ding op de voorpagina artistiek in kleu ren zyn uitgevoerd. Prys slechts M Ct». per drie maanden (franco per post 75 Cts.). Men abonneere zich by S. A W. N. VAN NOOTEN, Scuoonhoven. Notaris G. VOS te Wad- dinxveen zal op Woens- dag 16 April 1918, de hofstede 'gEERTHlÏ DA’SHÜEVf” Noordeinde A 214 te •na contant geld, publiek verkoopen: 18 (gekalfd hebbende of kalfdragende) 6 Pinken, 13 Varkens, een party mest, 1 eenpaards-rechtstroo-kafschoon-dorsch- machine, 1 Tentwagen, 1 Brik met bekken 8 Boerenwagens, 2 wielenkarren, 1 Hooi- bark, 4 ploegen, 4 span Eggen, Tuigen, Varkenshokken en ZeuningenLandhekken 2 Karnen en verdere en eenige MEUBELEN MET HUISRAAD. Afgenummerd te bezichtigen op den verkoopdag van 8 uur voorm. af. Notaris G. VO8 le Waddinx- veen zal op Woensdag 23 April 1913 voormiddags 10 MaHMBB uur, aan de Hofstede bewoond door den Heer H. KOK te Waddlnxveeu a./h. Dorp, om contant geld, publiek verkoopen 1 BRIK; 1 DOGCART; 1 DRIEWIELER KAR: 2 UITNEEMBARE VARKENSLAND- HOKKEN: BERGHEEFT en SPILLEN; LADDERS; KAASPERS; KAASPLANKEN en SCHRAGEN;TONNEN; KUIPEN; en eenlg Huisraad. Afgenummerd te bezichtig koopdag van 8 uur voorm. 1 Op het erf spanning. De Notarissen KBUIHWIJK te Oudewater en MONTIJN te Gouda zuilen op Woensdag 16 April 1913, 's morgens 9 uur, op de Hofstede „Dwaal ik, waciit U" te Hoenkoop, voor den Heer A. SILLE aldaar, voor contant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: Eeu best bruin 7-jarig MERRIEPAARD, 30 stuks Hoornvee (gekalfd hebbende of kalfdr. Koeien), waar onder drie Koeien welke in Juni a. s. moeten kalven, een GUSTE VAARS, 5 STIER KALVEREN, 8 KUISKALVEREN. Voorts: Een Omnibus-breack uit de fa briek van Buitenweg, 1 Kaas-breack met kleed eö kraam, 1 Tilbury, 2 Boerenwagens, 1 Paarden-hooibark, 1 Hooischudder, 2 Schou wen, 1 Mesthok voor 3 kalveren, 1 Tilbury- tuig, 2 Wagentuigen, 2 Wringtobben, eenige Kuipen, Staren, Kaasvaten, Kaasplanken en Schragen, Waterfllter, Waterfornuis, Kook- fornuis, Slijpsteen, 6 Kruiwagens, Land hekken, 2 Drankkuipen, 2 Ladders en klein Landbouwgereedschap, Roeringen, Staken Ringen. Alles te zien 's morgens vóór de verkoo ping, van 7—9 uur. ■W. °p de Hofste.de wordt geen gele genheid gegeven tot uitspannen. zal op Woensdag 16 April 1 91 3, des voorm. onl 9 uur, ten huize van Mej. Wed.jKOK-VAfflpEREN, in het Broek te 3 VA AR KOEIEN, 7 KUISPINKEN, 8 KUISKALVEREN en 1 STIERKALF. Tilbury met Berl.-zilver gemonteerd, op Collings-assen, Delftsch model, Boerenwagen, nieuwe Kar met ijzeren as, Kruiwagens en IJsslede, Tilburytuig, Gareeltuig, Kar- en Wagentuigen, Schouw, Planken, Varkens hokken en Bakken. Voorts: Meubilaire Goedereu. 's Morgens vóór den verkoop te bezichtigen. HET BESTUUR. Mr. J. P. van den BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voorne- W&mMBÉme- mens op Donderdag 17 April 1913, 's morgens 10 uur, aan de Hofstede No. 21 te WUugaarden. ten verzoeke van den Heer B. NEDER LOF, om contant geld, te verkoopen: Wagen, Kar, Tilbury, Tuigen, 5000 kilo Hooi, Varkenshok, Hor den, Boomen, Brandhout, eenige Meubi laire Goederen, Fornuis, Ki Waschmacbine, Schouw enz. enz. Vóór den aanvang van de verkooping afgenommerd ie bezichtigen. DE lij De viootbetoo beden Rusla Frankrijk voor nemen, is begor sche havenplaa tionale vloot, be S Italiaansche, 1 en staande ond gelachen vice-a oudste in jareo. Op deze wjjz aan de kleinste Of de betooging reeds uitkoióen veel verwacht. V hebben de beve die deelnemen 1 van allen de 1 ontschepen of e nen, zonder voo ringen te zijn hetzelfde blad regeering aan opgedragen de schepen hoffelij militair optrede door de Mouten litair optreden 1 Intusschen w< voortgezet, en d hun onmisbaren De Servische gi opperbevelhebbe benoemd. Met wacht men, tol kingen met ges< Heel Europa einde van dit moge er overee Alle mogendhed< deel, in wei geen eenheid, van Rusland, da aan de 'zyde de geenen deele int trekt. Het Rus op de zjjde var negrynen en zo Rusland gewape. volken optrad, ver moest kom voor het minst dat op last van hoogstwaarschyn reeds nu spreke hun afkeuring Oostenryk, dal heeft gebracht e om de twee Bi geweld van wapei tegenwerking na en Duitschland, eveneens. Ziedaar het g« zoo eenstemmig, verscholen. Op Donderdag 10 April 1913, v.rn. 10 uur, ten RAADHUlZEteGoudrlaan, zal door de COMMISSIE VAN BEHEER, ten behoeve van den grindweg van Nieuw poort tot Neder-Siingeland, worden aan besteed: Te zien aan het Pinkeveer en te Goudriaan by den Heer N. MAAT, en op de voorwaarden by de besteding mede te deelen. De .Commissie: A. J. VOORSPUIJ Gzn., Voorzitter. VAN SLIJPE, Secretaris. BURGERLIJKE STAND. Alblasserdam. Van 24—31 Maart. Geboren: Cornelia Willem, z. van P. Stoppelenburg en G. C. Breedveld. Jan, z. van R. Ritmeester en A. v. d. Rhee. Adriana, d. van I. Rietdijk en D. van Es. - Jan, z. van C. W. vau Tol en L. Hsrdenbol. Getrouwd: W. G. van den Brand, oud 26 j. en M. Pors, oud 23 j. Ameide. Van 1—31 Maart. Geboren: Adriana Elisabeth, d. van K. Bareman en H. W. van Westen. Gerrit, z. van M. de Bruin en J. v. d. Gryn. Pietertje, d. van M. Rietveld en S. v. d. Gryn. Johannis Frederik, z. van KL Ver hoef en M. Diepenhorst. Jannigje, d. van T. de Groot en G. Schrjjvershof. Marinue, z. van N. v. d. Heuvel en M. Versluis. rouwd: H. Beems, oud 27 j. (won. jrkerk) en T. M. C. Diepenhorst, oud - H. Diepenhorst, oud 28 j. en J. Kool, K. Baas, oud 53 j., weduw- d. Zijden. G. Versluis, noote van D. Versluis. lm. A. K. de Gans, Gemeente Gouderak: 1. WEILAND, 0.93.90 Heet, op f 2. WEILAND, 1.75.45 Heet, op 3. WEILAND, 1.67.01 Heet, op 4. WEILAND, 1.68.70 Heet, op w 5. WEILAND, 1.56 06 Heet, op 6. WEILAND, 1.77.03 Heet, op 7. WEILAND, 1.56.17 Heet, op 8. WEILAND, 2.16.38 Heet, op 9. WEILAND, 1.52.87 Heet, op 10. WONING en WEILAND, 4.74.28 Heet. op 10400.— De nadere verhooging, afslag en combinatiën bljjven bepaald op Don derdag 10 April 1913, 's morgens te 11 uren, in „DE ZALM” te Gouda. Inmiddels kunnen de perceelen worden verhoogd tegen 10 premie. te Moordrecht. 1 VAREKOE, 8 PINKEN, 3 KALVERS, 0000 Kllogranimea pulk »ewoii- ■ra CwdenMrd.kool, Amer. grenen SCHOUW, Te zien morgens een uur vóór den verkoop. Geti te Meei 23 j. - I oud 25 j. Overleden: naar van H. v. oud 44 j., echtgenoot P. Rietveld, oud 13 oud 7l/s m. Berken woude. Getrouwd: C. A. F. Hailing, oud 27 Overleden: K. van Erk, oud 6 m. M. van der Velde, oud 74 j., weduwe van T. Zalm (won. te Rotterdam). Goudriaan. Van 1—31 Maart. Geboren: Willempje, d. van G. Zwijnenburg en J. Terlouw. Neeltje, d. van G. J. de Vos en K. Verkerk. Getrouwd: G. de Baat en G. de Hoop. Hei- en Boefcop. Van 1—31 Maart. Geboren: Arie Frederik Nelis, z. van G. Lekkerkerker en N. C. de Heer. - Getrouwd: D. Bassa, oud 25 j. en C. de Wildt, oud 24 j. Lekkerkerk. Van 1—31 Maart. Geboren: Jacob, z. van J. Broere M. A v. d. Velden. Cornelia, z. van Streelland en Z. M. den Oudsten. Wille z. van G. Reichard en A. Ooms.Alexander Mattheus, z. van A. A. v. Dockum enG.de Koning. Willem, z. van W. J. Verdujjn en R. Rietveld. Adriaan, z. van A. Korevaar en M Klejjn. Getrouwd: A. van Zoest, oud23j.en N. de Jager, oud 22 j. Overleden: Dr. L. A. van Langeraad, oud j., echtgenoot van A. I. de Wilde. - Bakker, oud 2 j. Lexmond. Van 1—31 Maart. Geboren: Jan Willem, z. van J. F. Termaat en M. de Groot. Getrouwd: M. Goedegebuure, oud 24 j. en A. Verhoef, oud 28 j. G. Kooyman, oud 25 j. en L. Stravers, oud 23 j. Overleden: G. Oskam, oud 47 j., echt- genoote van B. J. Rietveld. L. van Mourik, oud 34 j., echtgenoote van Ph. Molenaar. E. van der Neut, oud 74 j., weduwe H. de Jong. - C. Wink, oud «9 J- eob<l«- noot van B. de Gast. en Ka'T Fnn^^WtóS «oktt- Adri. z van Jac. Smit en J. den Ouden. Neeltje, d. van P. H. de Heer en B. Wink. Overleden: J. Kerkhof, J-» echtgenoot van T. van oud 8 j. G. van der weduwe van A. Dekker, oud 6 w. O t to land. Vai Geboren: en F. Renaud. Overleden: weduwnaar van Ouderkerk Geboren: j en L. C. T van Herk J. Rebergei A. Lingen Cornelia., Klerck. - W. Chr. Mourik. z. van J. Lingen en 1 Getrouwd: Adi Goudriaan. O v er 1 ede M. Hallinr Snoek. van M. Evi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5